Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫ف وری ه 19، 2012‬  ‫امس من وگ ل دن یس ‪ )emosweN"( emosweN‬ا ست و ای ن مو ض وع ق بل از ش ام ب ه ارم غان آورد و مه چ ن نی...
‫و زمان آن ط والین ا ست وح شت ب یش از حدک ه اایالت م تحده ات اکیف اکیف ا ست،‬‫یور رب داتس هک ینعی) م لل م تحد سازمان .لودج...
‫رئ یس ای ن، ‪ emosweN‬ت الش ب رای ب ه د ست آوردن م سائ ل از مج هل حل و دف ع در اوای ل اوت 2009 ارائ ه شد و ت و سط‬    ...
‫‪http://youtu.be/8xkuDPD3A1Y‬‬                      ‫گ وامت ا ال - "یناهج" یشک لسن شالت ‪UNITED STAT...
‫.‪E‬‬  ‫:هک تسکش ‪SO‬اایالت م تحده در حال ب ه‬   ‫.‪i‬‬  ‫نایاتمه تسیرورت هنحص تشپ" ب ه آن "شورف یارب" یروهمج تسایر ...
‫ای ن اط الع ات را ی ک ام تحان ک ن ید و درخت ای ب وت ه ک واته و ر شد ن کرد هف قط در صوریت ک ه آهن ا را‬‫ب ناب رای ن ‪ http...
‫.‪iii‬‬   ‫ش ک ست: ار ‪SO‬‬   ‫ب رای پ یو س نت ب ه اایالت م تحده ب ه دن بال پ ول های ای ران و درخ وا ست " س وی فت"‬...
‫تراه 033- ساخ امتن جم لس س نا، ‪HS‬‬    ‫وا ش ن گ نت، ‪015،02 CD‬‬    ‫از ط ری ق امی یل کاچ ‪Grassley‬‬    ‫از‬ ...
‫از ط ری ق امی یل ی ندا ‪ .T‬ساچن زل‬                                ‫ت وزی ع)ب ه مه اکران ...
‫0061 ایناولیسنپ نابایخ ‪NW‬‬                                       ‫)‬‫وا ش ن گ نت...
‫4102-ن ی وی ورک، ن ی وی ورک 1001‬                                   ‫)‬        ...
‫و ق اب ل اج را / اکرم ندان / ج میز آر. مات یوز، رو رچی ل ‪ ،.A‬چارل ز ‪ .M‬م ی لر، و ت وماس ‪nosniknaH .F‬‬  ‫)‬ ‫خود را...
)))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))
‫و تیعقوم تساوخرد ،تیاکش"م ی آی د دادخ وا ست وگ ل دن یس ‪"( emosweN‬دادخ وا ست" و / ای "‪ )"emosweN‬و ب دی ن وس ی هل ت س ل...
‫ق درت ق ضایی اایالت م تحده، ابی د در ی ک دادگ اه ع ایل ت ف وی ض شده ا ست، و در دادگ اه های اتیل ک ه ک ن گره مم کن ا ست از...
‫یعمج ترخآ ینعی) "ندرک رپ عالطا و .تیعضو تساوخرد ،(اه) تیاکش"دادخ وا ست / ‪ emosweN‬م ع ت قد ا ست ک ه اب پ ر ک ردن ای ن ف ...
‫46966511-119021‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-ties-to-judgesjustices-as-of‬‬ ‫اب حامک از اایالت م ...
‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-34-091704-petition-seekingintervention-entergymatter~~V‬‬      ‫هم م ا ست ...
‫ک ساین ک ه م رت کب ج رامئ م شاهبیی را ع ل یه وگ ل دن یس ‪ emosweN‬های ف ا سد ا ست.‬  ‫خود مع ل یاتاج رای و"ه نوز ب زرگ‬‫...
‫آف ری قای جدی د (ب ه ع ن وان م ثال س یاه ج ن بش ح قوق مدین) ب ود.‬‫س هام ش امره گ ریی)جم مت ع آپ ارمت این شامل: آپ ارمت ا...
‫وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ق بل از ق ایض ب ه ن ظر م ی ر سد ه رگ ز ب ه کش تاره ا خامت ه امات ج نایی را رد ک رد.در حدود اک ت رب 1...
‫:ادناو ‪- Abioto‬م ی یس یس پیی حت رمی ن وار‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/abioto-wandasanctionms‬‬‫در ماده ‪ ES...
‫)"‪ ("PKH‬ص فحه ک روگ ر و ه ل ندیس پیی ا ست م ناق شه از م ناف ع ب ه دل یل رشک ت ح قویق ب ه من ای ندگ ی از ش هرس تان ‪ sdn...
‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/041708-letter-tomukasey-from-conyerssanchezdavsbaldwin‬‬      ‫ت ک ه ورزش سا ...
‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/conyers-johnfinancial-contributions‬م شار ت مک پ نی ب نی امل ل یل ح قوق ب رش:‬  ...
‫‪o‬‬   ‫ت وط ئه ع ل یه ح قوق‬               ‫‪o‬‬   ‫ت وط ئه ب رای اخ تالل در ح قوق مد ین‬      ...
‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/110808-request-for-conference-governor-steve-beshear‬‬‫80/21/11‬  ‫ت وج ه ا ست. ...
‫من م ی دامن ش ام ن و شت: انم ه ای ب ه پ رداخ نت ب ه ب ریخ از ا خ وا س ته.گ ف ت گو اب آن دره را، اب ت وج ه ب ه و ض ع یت ش ...
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Persian  021912 email tounitedstatescongress
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Persian 021912 email tounitedstatescongress

694 views

Published on

Will need 2010 PowerPoint to view – Free Download at http://office.microsoft.com/en-us/try/:

http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a6f6989606576a76f9e

Visit: www.vogeldenisenewsome.net Better viewed through FireFox Web Browser – Free Download at http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Persian 021912 email tounitedstatescongress

 1. 1. ‫ف وری ه 19، 2012‬ ‫امس من وگ ل دن یس ‪ )emosweN"( emosweN‬ا ست و ای ن مو ض وع ق بل از ش ام ب ه ارم غان آورد و مه چ ن نی هج ان مع وم ی / ب ه اف شای ف ساد اایالت‬‫ع ن وان اایالت وحش" ت روری ست "ب ه چ گ ون ه م تحده از م قامات دول ت ام ری اک و ب رای ب ه د ست آوردن درک درس یت از‬‫(هدحتم تالایا) م تحده آم ری اک‬ ‫اب خن ب گان دی گر م لل / م سائ ل هم مدر حب ث در "دنام یم یقاب لودج رد"ا ست ک ه اجازه ب ه‬‫ک شورهای ه ن گام ی ک ه:‬ ‫ع امل ا ص یل / ا ص یل در ف روپ ایش / ع لت حب ران اق ت صادی هج این و حب ران؟اایالت م تحده ب ه ن ظر م ی ر سد .‪A‬‬ ‫.‪B‬‬ ‫م تحد ه ب ده ی‬ ‫-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/us-debt‬از در ی وان ن ب دت رب ه ن ظر م ی ر سد اایالت‬ ‫از ک شورهای دن ق ادر ب ه گ رف نت وامب واب اح امتل ی ع ین - ش ک ستو ب ه ن ظر م ی ر سد مم کن ا ست ‪woes-worse-than-greece‬‬ ‫و ض ع یت مایل ک ه بس یاری از م ل هتا / ک شورها آگ اه خاریج / سازمان م لل ب ه دل یل و ض ع یت مایل اخ ری و مج ع و جور ک ردن آن‬ ‫در ک شور ب ه ک شوراز اندر ست / ‪POH‬و گ م راه ک ن ند هگ زارش های جم از ب ه ارائ ه م تحده !خ ی یل ب د ب ود، زی را اایالت ب ودن د‬ ‫ش یوه هاین یاز ب ه ح ساب ر یسو / ای ش واهدک شورهای خاریج / سازمان م لل اط العات خود را در حال ب رریس و ب دون گ رف نت وام‬ ‫ا ست؟ شده اایالت م تحد ه‬ ‫سازمان م لل، اب دی گرو بس یاری از ب ه ای ران م رهون اایالت م تحد ه .‪C‬‬ ‫ک شورها /‬ ‫ت وج ه ب ه گ زارش‬ ‫اق هب ادار خ زان ه داری (م ی ل یارده ا دالر )روا یجراخ ناگدنراد یلصا"اایالت م تحده حت ت ع ن وان‬ ‫ی ست انریا" ، ‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/debt-usa3norwayindiafrance‬‬ ‫م ی اف تد ب ر روی ای ن ل‬ ‫فت). 4 در ‪.ON‬‬ ‫نجا ده ید موق ع یت (ی ع ین ب ه ع ن وان ی ک صادر ک ن نده ن‬ ‫چ گ ون ه، پ س ل ط فا مک ک ‪ emosweN‬از درک ای‬ ‫ک ه از اط الع ات اخ ری ا ست ک ه او ش ن یده / ای دی ده م ی شود گ زارش شده در اخ بار،‬ ‫و / ای ت وق یفاایالت م تحده‬ ‫ه خاط ر ای ران م ی خ واهد ت و س عه سالح های دف اع ی پ ول ای ران / ما یل درخ وا ست تش نج‬ ‫ب رای حم اف ظت خود ب‬ ‫گ زارش ارائ ه و ابره ا و ابره ا دروغدر گ ذ ش ته ا ست ک ه اایالت م تحد هب ی ش رت ب ه ع ن وان خم ربب راب ر مح الت در‬ ‫ا ست ک ه ای ن اجازه چ گ ون هو چ را ب رای آوردن ج نگ ع ل یه ای ران و دی گر ک شورهای خاور م یان ه؟ اندر ست‬ ‫و ک شورهای دی گر / سازم ان م لل هر سازمان م لل م تحد، انت ورا ب ه ات فاق م ی اف تد و‬ ‫اب راایالت م تحده آم ری اک ی ک دهد؟من ی از اایالت م تحده آم ری اک اجن ام ج لوگ رییچ زیی ب رای‬ ‫ش های غ لط / م رض دان ست رشوع ج نگ ب ر ا ساس گ زار ادعا ک رد ک ه م لت ق وی ت ری ن و در مورد دی گر) اما لاثم ناونع هب)‬ ‫ن فت، ط ال، زغ ال ب ه ع ن وان م ثال - در ست ن ی ست چ را ک ه آهن ا م ی خ وا س ت ند ای ن خاریج سازم ان م لل / م ناب ع ک شورها‬ ‫و غ ری ه س نگ، م واد م عدین، ج واه رات ، رسزم نی، پ ول،‬ ‫غ ریق ان وین / مادقا .- ابز ی ن قش مع ده ای / لک ید / ب رت ری ناق ت صاد هج این، ف روپ ا یشک ه در - اایالت م تحده آم ری اکاک نون‬ ‫یارب للم نامزاس / دی گرک شورهای ک هزماین ح ساب های ابن کی ای ران ت وق یفب ه ط ور غ ری ق ان وین‬ ‫ب ه ان دازه و م ی گ وی ند ای ران،ب ه اایالت م تحده م تحده آم ری اک، شویرف نت ب ه‬
 2. 2. ‫و زمان آن ط والین ا ست وح شت ب یش از حدک ه اایالت م تحده ات اکیف اکیف ا ست،‬‫یور رب داتس هک ینعی) م لل م تحد سازمان .لودج زا"اایالت م تحده حذف ا ست و‬ ‫-ی ع ین رسق ت، اخ تالس، رسق ت، و غ ریه - اع امل ج نا یی در ت واف ق نام هخاک اایالت م تحده) را‬‫پ ول از ک شورهای دی گر / سازمان م لل ق ان وین / غ ری ق ان و ین م تحد هاایالت ت و سط‬ ‫ش ک ست. دل یل اایالت م تحده در حالک ه ای ران ب ه‬‫اک اایال ت ی ک ک شور مان ند از وق یت‬ ‫ع ظ می جن وم ی / س قوط / س قوطدر ی ک راه ب زرگ و ک ه ا ستم تحده آم ری‬‫نت "عیرس" آن شد ک ه خ وا س تارا ست م ی گ وی ند مک ک ک رد ه هج این " داصتقا"‬ ‫ب ه اایالت م تحده پ یو س‬‫نی = ‪ (SWIFT‬و ق ط ع ام اکانت مایل ای ران؟ ت روری ست اق دامات خوددر‬ ‫جام عه مایل ب رای هب ره ب‬‫و از ب ر خود را آورد هک ه اایالت م تحده م ش الکت ما یلو ا ست ک ه ش ک ستاایالت م تحده آم ری اک ابن کی در رسارس هج ان‬‫چ را سازمان م لل / ؟لودج رد مه زونه"اایالت م تحده آم ری اک چ را ک شورهای دی گر / ک شورهای‬ ‫اایالت ع ل یهاق دام "" حذف جدول ازاایالت م تحده آم ری اک ن هک شورهای خاریج و‬‫م تحده؟ "‬‫ب ه ن ظر م ی ر سد: اایالت م تحده آم ری اکدرخ وا ست ره رب سوری ه ب شار ا سد ب ه ک ناره گ ریی، ه ن گام ی ک ه‬ ‫.‪i‬‬ ‫حت ت هب ان ه / دالی ل و رف ت ب ه ع راق، ای ران و دی گر ک شورها "یعمج راتشک یاه حالس"در مورد دروغ‬ ‫خم رب؛اندر ست /‬ ‫.‪ii‬‬ ‫اایالت م تحده جت ارت هج ا یندر تسیرورت (هلمح 119") "یلخاد"در مورد 11 س پ تام رب 2001، مح الت دروغ‬ ‫ب رای ت روری ست های داخ یل آن مع ل م ی ک ند، ب رای دی گر ف ر میو س پس م راک ز و داون ی نگ ه واپ امی و سای ر ج را می‬ ‫رشوع ج نگ (های) در خاور م یان ه؛‬ ‫.‪iii‬‬ ‫ع الوه ب ر ای ن، ا ست گ زارش او را ب ه مرگ سال ها پ یش از ع وارض.ک ه در مورد ق تل / ق تل ا سام ه ب ن الد ن دروغ‬ ‫ش واهد ساب قه ب رای ح امی ت از ک ه اایالت م تحده آم ری اک م قامات دول ت ف ا سد و رئ یس مج هور ابراک اوابم ا ف قط‬ ‫ژوئ یه تفایرد زا دعب نارگید و دوخ دوخ نادنورهش هب هدحتم تالایا هلمح ‪-UP‬رشوع ب ه ب ه خت م ت وط ئه ب ه ج دل‬ ‫تلود باذع / طوقس :امابوا کاراب هدحتم تالایا روهمج سیئر"وج ود دارد امی یل حت ت ع ن وان 0102 ،31 رد ‪Newsome‬‬ ‫-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/071310-email‬ف ساد / ت وط ئه / ج دل / اع امل جم رمان ه مع وم ی" -اوابم ا‬ ‫‪toobamaholder‬‬ ‫چ هار (4) روزدر حدود و ب عد از ح ساب ابن کی ‪( emosweN‬ها) ن ز ینابراک اوابم ا، رئ یس مج هور اایالت م تحده آم ری اک‬ ‫-‪ SUPPORT" http://www.slideshare.net/VogelDenise/071710-kydorjp‬کدوک"ب رای (0102 ،یالوج 71)ب عد‬ ‫او را از اف شای ف ساد اایالت م تحده / ج ناایت ق بل از مع وم ی / هج ان! ت الش ب رای خاموش ک ردندر ‪morganchasedocs‬‬ ‫ع الوه ب ر ازدواج ن کرده ا ست. ه رگ ز و ،(نا) دنزرف طقس / ‪ birthed‬ه رگ زف رزن د (ان)، ب ه ‪NO‬ه ن گام ی ک ه ‪emosweN‬‬
 3. 3. ‫رئ یس ای ن، ‪ emosweN‬ت الش ب رای ب ه د ست آوردن م سائ ل از مج هل حل و دف ع در اوای ل اوت 2009 ارائ ه شد و ت و سط‬ ‫مج هور اوابم ا و درایف ت خود را‬ ‫ژوئ یه ‪ emosweN‬در 13، 2010 پ ست ال ک رتون یک، ب ر ا ساس خس رناین رئ یس مج هور اایالت پ س ازحدود دو ه ف ته‬ ‫:9002 اوا سط ماه اوتم تحده آم ری اک، ابراک اوابم ا، آهن ا ب ه ط ور م عجزه آ سایی / ظ اه را ق رار دارد ا سام ه ب ن الدن در‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-050111- speechosama-binladen‬‬ ‫آوری ل 22، 2011 ‪ submittal‬پ سی ک ه ف ته ن در حدود س پس ظ اه را ب ه ق تل ر سان دن د / کش ته ا سام ه ب ن ال د‬ ‫ابراک اوابم ا، رئ یس ع ل ی ه هیلوا هاگداد رد یوعد حرط ندروآ رد هدحتم تالایا یلاع هاگداد هب ار تعافش ‪Newsome‬‬ ‫مج هور، دول ت او، و غ ریه ب ه چال ش کش یدن ق ان وین ب ودن خود را ب ه رئ یس مج هور م تحده اایالت م تحده و اف شای‬ ‫ج نایی از او در گ ری شدن در: دی گر رف تار‬ ‫‪http://youtu.be/rRwXJ8RQRKg~~V‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/042211-s-ct-filing-exhibits-proof-of-mailing~~V‬‬ ‫وب سای ت در حال حارض اایالت م تحده، رئ یس مج هور ابراک اوابم ا، ‪ noslenoD‬ب ی کر و دی گ ران مح الت ب ر روی‬ ‫از اایالت م راق ب مشچ ریز ‪. ALL‬تاعالطا نیا یراذگ کارتشا هب زا ار وا هب (اه) تنرتنیا تامدخ ریاس و ‪Newsome‬‬ ‫ک ن گره !م تحده آم ری اک‬ ‫.‪iv‬‬ ‫ب ه ع ن وان م ثال اب - ب ه م ردم آم ری اک چ گ ون ه پ ول های مال یایت خود را مورد ا س ت فاده ق رار گ رف ت دروغ‬ ‫ب ه پ رداخت ت روری ست ها و رسپ وش گ ذا ش نت ب ر 911 ‪:SE ICARIPSNOC‬ا س ت فاده از پ ول مال یات ده ندگ ان‬ ‫2‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/taliban-us-paysterrorist‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/taliban-paid-360-million-us-tax-dollars‬‬ ‫گ ام ب ردا ش نت ک ه ا ستدر حال حارض اایالت م تحده آم ری اک در حال ش ک ست و ح ق ی قت ای ن ا ست ب ریون م ی آی د، آن‬ ‫ب رای ک ش نت / ق تل ک ه در م عرض 911 ت وط ئه ها و ت روری ست های دی گر / ش یوه های ج ناایت ج ن گی اایالت‬ ‫م تحده ؛‬ ‫.‪v‬‬ ‫چون ک شورهای خاریج / اما ک ساین ک ه در دی گر ک شورهارا دارد خودن ه ت هنا مردم ن سل ک ش یم نا سک در در گ ری شدن‬ ‫از مج هلن سل ک شی در / مم کن ا ست رشک ت ک ن ند هو / ای م ی ت رس ند ب رای م توق ف ک ردن آهن امن ای نده سازم ان م لل‬ ‫خود ش یوه های:‬ ‫53966511-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-health-care-plan-power-point‬‬ ‫اایالت م تحده "گ وت ی نگ" / س رتون ی ک م لت‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/gamble-clarence-proctor-gamble-sterilization-wiki-info‬‬ ‫‪http://youtu.be/gDuGrN1pivE~~V‬‬
 4. 4. ‫‪http://youtu.be/8xkuDPD3A1Y‬‬ ‫گ وامت ا ال - "یناهج" یشک لسن شالت ‪UNITED STATES‬‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/tuskegee-tests‬‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/guatemala-experiments‬‬ ‫4‪http://youtu.be/SI-68j-LLk‬‬ ‫‪http://youtu.be/VbqlRQllF4c‬‬ ‫واک سن ج ع یل: -اایالت م تحده آم ری اک آزم ای ش پ اکس تان غ ری ان ساین‬‫2‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-us-inject-fake-vaccine‬‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pakistan-us-inject-fake-vaccine‬‬ ‫آگ اه ی از ن قض در ‪ SEEVEL WEN‬های اورل ئان:‬ ‫‪http://youtu.be/XlIogreab3I‬‬ ‫.‪vi‬‬ ‫از اایالت اث باتخ وا س تار ب ه ن ظر م ی ر سد، ه رگ ز روزی،ی و بس یار ب ی ش رت ب ه دل یل ک شورهای خاریج / ک شورها‬ ‫م تحده و / ای مم زیی / ب رریس گ زارش های اایالت م تحده آزاد ب ه سازم ان م لل م تحد و مه چ ن نی سای ر ک شورهای خاریج‬ ‫.ناریدم /‬ ‫داری (م ی ل یارده ا دالر ) هنازخ راداهب قاروا یجراخ ناگدنراد" 1 .‪ NO‬آی نده ره رب م عاون رئ یس مج هور ‪ gnipniJ‬یخ چ نی (ی ع ین .‪D‬‬ ‫ف هر ست) ب ه ن ظر م ی ر سد س فر ب ه اایالت م تحده آم ری اک در ه ف ته گ ذ ش ته (ه ف ته ی ع ین 13 ف وری ه، 2012) ب ه امت ام سود‬ ‫ب ده ی های خود را در م ی ت وان دا ست اگ ر اایالت م تحده در خ طردان س نت ای ن که چ ه چ زیی ی ع ین -رسم ای ه گ ذاری‬ ‫از ک جا ه س ت ندپ س پ رداخت.م یان ای ن حب ران اق ت صادی‬ ‫حب ری ن، ان دون زی، ون زوئ ال، اک وادور، ب ری تان یا (ب ه ع ن وان م ثال اکانل ج زای ر و ج زی ره ان سان)، ژاپ ن،‬ ‫ل ی یب، گ اب ن، اجل زای ر، امارات م تحده عریب ، ع ربس تان س عودی، ق طر، ع امن، ک وی ت، ع راق، ای ران،‬ ‫اکرائ یب ابن کداری م راک ز (ی ع ین ک ه ع بارت ند از: ابه اما، ب رمودا، ج زای ر اتی وان، ب رزی ل، ن یج ری ه،‬ ‫آمل ان، ل وک زام بورگ، اکاندا ، س وئ یس، رو س یه، ه نگ ک نگ، ک مین، ج زای ر آن ت یل ه ل ند و پ اانم ا)،‬ ‫دی گ ران ک ه اایالت م تحده آم ری اک مدی ون پ ول ب ه. ج نو یبای رل ند ت رک یه، ه ند، س ن گاپ ور، اتی ل ند،‬ ‫از ب ه ابره ا ین مه ه ره ربان آهن ا‬ ‫ب ر واهم ا خود، ط ور پ یش ف رض اایالت م تحده، ب هک ه در و از اایالت م تحده‬ ‫آهن ا ن یاز ب ه اح ساس ب د ن ی ست، اایالت م تحده ب ه در اایالت م تحده دا ش ته اب ش ند. ما یل س هام و م ناف عآهن ا مم کن ا ست‬ ‫ب ناب رای ن، آن را ب ه حق، از از رسخ پوس تان ب وم ی؛ (رترب یاه حالس زا هدافتسا قیرط زا ینعی) رسق ت ب رده ای ن رسزم نی‬ ‫اایالت م تحده گ رف ته شده ا ست اگ ر آن را م ی ت وان د ب ده ی خود را پ رداخت من ی ک ند!‬
 5. 5. ‫.‪E‬‬ ‫:هک تسکش ‪SO‬اایالت م تحده در حال ب ه‬ ‫.‪i‬‬ ‫نایاتمه تسیرورت هنحص تشپ" ب ه آن "شورف یارب" یروهمج تسایر تاباختنا 2102 ق رار دادن آن‬ ‫در حایل ک ه مردم آم ری اک اب اندان، از خود رایض، ش س ت شوی م غزی، "‪- SUPER PAC‬م ناف ع گ روه ب زرگ و پ ول /‬ ‫ت رس ندم ی در اایالت م تحد ه لک ی ساها / ادای نح یت خود. ج ان ورواردول ت ت رس "ازن شس ته رد یگدنز"و غ ریه و‬ ‫روش ای نب ه رشم و ن نگ مردم ک ه اجازه دا ش ته ان د را ب ه اایالت م تحده آم ری اک ت رسو وح ش یاز ای ن دول ت‬ ‫اایالت دی وان ع ا یلق رار داده شده در ت و سط ق ضات ک ه ب ی کر ‪ noslenoD‬درغ ری ق ان وین / غ ری ق ان وین، آن را ف قط‬ ‫و ق ان ون ا سایس اایالت م تحد ه ب رای دور زدن شالت رد ار دوخ هناراکتیانج راتفر رپس / شد اج را ب ه ما سکم تحده‬ ‫راز و چ شم در پ شت ف روپ ایش اق ت صاد هج ا ینب ود ک ه رپوس ‪CS‬مان ند ‪ AP‬م ناف ع ب زرگ پ ولمه چ ن نی ح فظ‬ ‫رئ یس مج هور (ابراک ‪SUPER PAC‬ب رای ح فظ آهن ا در در حال حارض آهن ا در حال ت الش های مع وم ی / هج ان‬ ‫در ط رح دعوی در اع امل ج نایی / ف ا سد از ط ری ق او را در اکخ س ف ید راآگ اه ی از ای ن ک ه آهن ا اوابم ا) در اکخ س ف ید‬ ‫دادگ اه ک ه ت و سط ‪ emosweN‬آورده م ی شود در م عرض!‬ ‫.‪ii‬‬ ‫ک ه ب عد از ح ساب ابن ک ‪ emosweN‬ا ست. "ح امی ت ک ودک" ب دون اخ ت یارات ق ان وین (ی ع ین ب دون ح مک دادگ اه) آمده و‬ ‫ای ن ج ان ور / ازدواج ن کرده ا ست. ه رگ ز و چیه (نا) طقس دنزرف / ه رگ زک وداکن، ‪ NO dehtrib‬تسا ‪Newsome‬‬ ‫خارج از ک ن رتل!حت ده اایالت م قامات دول ت م‬ ‫چ ه مدت‬ ‫از مج هل اق دامات ج نایی رف نت ب ه م ی شود جم از ب ه‬ ‫م شاور ح قویق م تحده اایالت رئ یس مج هور ابراک اوابم ا ا ست / ادام ه ف ا سد م تحده م قامات اایالت دول ت؟‬ ‫دودح زا شیب ‪ Newsome‬ب ده اکرم شاور "(ب ی کر ‪ namraeB noslenoD‬اکدلول و ‪ )ztiwokreB‬م ش رتاین‬ ‫من ی ت وان ندا ست ک ه آهن ا در ح قوق ع قبحدود ب یش ازو در حال حارض مدی ون دالر 100 م ی ل یون دال ر‬ ‫پ س از ابره ا و ابره ا،آهن ا را ع نوان اب ای ران، از پ رداخت ای ن ب ده ی، ب هپ س .رالد 000.057پ رداخت‬ ‫ب ه او را از ب ه ا ش رتاک و خدمات ای ن رت ت مح هل ح ساب ابن ک ی خود را () او م ی آی ند، ش غل / ا س تخدام‬ ‫ن‬ ‫اترخی ‪ emosweN‬را اب ب ی کر ‪ namraeB noslenoD‬اکدلول و ‪ ztiwokreB‬م ی ا ست. گ ذاری ای ن اط الع ات‬ ‫ار نآ هنوگچ و (ییاهنت هب دودحم هن تسیل نیا هب هچ رگا لاثم ناونع هب) زی ر من ودار زم ا ینت وان د ت وان در‬ ‫پ ول از ‪ emosweN‬رسق ت / ح یف و م یل ک ردنم قامات دول یت ب ه ب ر ات صاالت ت ک یه ب ه ف ساد ات ب ه‬ ‫ش غل خود / ا ش ت غال او را از دف اع از دع اوی و اف شای ب عد از دی ده م ی شود آمد ه ابره ا و ابره اب ه خویب ب ه ع ن وان‬ ‫-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/021812-chronological-chartfinal‬اایالت م تحده از ج ناایت آم ری اک / ف ساد:‬ ‫09946611‬ ‫هلمح رد ار ‪ Newsome‬تیاس بو هدحتم تالایا / وح ش یا ست ک ه ای ن دول ت ب ناب رای ن ش ک ست‬ ‫او را از ب ه ا ش رتاک گ ذاری ج نای ت / و مه چ ن نی ح ساب اب ‪www.vogeldenisenewsome.com MOC.DEBIRCS‬‬ ‫و پ س از آن اب اف تخار رد پ ای خود را از ی / هج ان ب ه اایالت م تحده آم ری اک مه راه اب ح فظف ساد مع وم‬ ‫اایالت م تحده، ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور را ت رک ‪ emosweN‬م ی دان می ک ه او در پ شت چ ن نی مح الیت‬ ‫‪ http://www.scribd.com/BarackObama‬ب ود:‬
 6. 6. ‫ای ن اط الع ات را ی ک ام تحان ک ن ید و درخت ای ب وت ه ک واته و ر شد ن کرد هف قط در صوریت ک ه آهن ا را‬‫ب ناب رای ن ‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-scribd-com‬ک پیی دی سک ذخ ریه شده ا ست:‬ ‫مع وم ی / هج ان م ی ت وان ید ب ب ی ن ید ک ه چ را ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و م ردم او ا س ناد ‪ emosweN‬را در‬‫ا ش رتاک گ ذا ش نت اط العات ب هگ ری ب رای اب ای ن حال، راه های دی م ی. ‪Scribd.com‬‬ ‫رئ یس مج هوری آم ری اک، وجود دارد "اه هرهچ" اجازه ده ید هج ان مع وم ی / ‪EURT‬و‬‫ابراک اوابم ا!‬‫ق دلری اایالت م تحده آم ری اک ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و ای ن رت ت در وس ی هل ب ه ق راب ین ‪Newsome‬‬ ‫ن‬‫ت بدی ل شده ا ست: ه س ت ند ک ه ب ه خودی خود ج نا یی اع امل سای رب‬ ‫و س ی هل:ای ن رت ت آم ری اک، س نات ور ‪ dorrehS‬ب راون:اایالت م تحده اط الع یه م ط بوع ا یت‬ ‫ن‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/brown-sherrod-internet-stalking~~V‬‬ ‫سای رب: ق دلری از: س نات ور مای ک ‪ oparC‬اایالت م تحده آم ری اک اط الع یه م ط بوع ا یت‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/crapo-mike-cyber-bullying~~V‬‬‫دول ت / اایالت م تحده ق فل شده ات از ی ک رسابز (خ صویص ب رادیل م ن ی نگ) ح ی وان ص فتای ن‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/manning-bradley-wikipedia-information‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/manning-bradley-power-point‬‬‫حت ر میابراک اوابم ا، رئ یس مج هور اایالت م تحده آم ری اک واک ب رای اف شای ج ناایت ج ن گی اایالت م تحده آمری‬‫مح الت غ ری ق ان وین / غ ری ق ان وین ا ست.‬‫ای ن ج ان ور - و ب ه دن بال آچن ه ات فاق اف تاده ا ستآزاد را خودا س ناد در ای نجا وگ ل دن یس ‪emosweN‬‬‫هت دی د او را اب ازپ س ات روریس یت / اایالت م تحده آم ری اک ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور و ت وط ئه گ ران خود ر‬‫ط رح دعوی در دادگ اه امح ق (ها) و ک ساین ک ه او را اب ارائ ه خدمات ای ن رت ت ب رای ب ه ا ش رتاک گ ذا ش نت‬ ‫ن‬‫ط رح دعوی در دی دن و ض ع یت یارب زونه ‪ Newsome‬اب ای ن حال، ا ست.ای ن اط الع ات‬ ‫-دادگ اه او وا صل اب دی وان ع ایل اایالت م تحده در حدود 12 مارس، 2011‬‫ع ل یه رئ یس مج هور ابراک اوابم ا و دی گ ران: ست ب رای ف وق ال عاده ح مکدادخ وا‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-petition-forextraordinarywrit-exhibits-final‬‬ ‫مدارک پس یت و رس ید:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-usps-mailingreceipts‬‬
 7. 7. ‫.‪iii‬‬ ‫ش ک ست: ار ‪SO‬‬ ‫ب رای پ یو س نت ب ه اایالت م تحده ب ه دن بال پ ول های ای ران و درخ وا ست " س وی فت"‬ ‫م ی آی د ب عد از ش ام و / چ ه مدت ق بل از ای ن که ج ان ور امروز، ‪ emosweN‬از ای ران و آن آم ری اک در ج ناایت آن ا ست.‬ ‫ای ک شور / م لت خود را ب ه رسق ت پ ول خود را از ن یاز ب ه پ رداخت وام های / ب ده ی های خود را ن گه‬ ‫داری د؟‬ ‫او رف ت ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور اایالت م تحده آم ری اک شده ا ست اب اخ راج ب رای خت ل یه اکخ س ف ید خدمت ک رده ا ست ک ه .‪F‬‬ ‫اب د س ت اکریاکرت س زب و پ ار هب ه ع ن وان م ثال - در حال خدمت "دهاوش"دن از ب نی ب ر ب رایات آجن ا ک ه ت الش‬ ‫-‪ http:/ / www.slideshare.net/VogelDenise/011012-usps-mailing-receipts-green‬امی یل، ان سداد، امی یل، و غ ری ه‬ ‫در خدمت اایالت م تحده آم ری اک ابراک ل غزش رمس ی " صوریت "در ای نجا ا ست ک ه ی ک ک پیی از . ‪cardreturned~~V‬‬ ‫مج عه، ف وری ه 10، 2012: اوابم ا، رئ یس مج هور خ وا س تار اخ راج / گ ام خود را‬ ‫ب ه ن ظر م ی ر سد ک ه ‪ obamasigned‬اکراب رومهج س ی ری ، -‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/011012-pink-slip‬‬ ‫ک ن گره اایالت م تحده گ روگ انحال ب رگ زاری پ رزی دن ت ابراک اوابم ا از ن ظر ق ان وین ا ست / ق ان وین در اکخ س ف ید و در‬ ‫هتشاذگ کارتشا هب و ولج دنا هدمآ نارگید و ‪ -. Newsome‬سالم آم ری اک ب ه دل یل دان ش خود را از ح ق ی قت پ شت 911‬ ‫مالت داخ یل و ن گاه ی ب ه آچن ه م ی دان ند ب ه آهن ا ات فاق اف تاده ا ست؟آچن ه آهن ا در پ شت اایالت م تحده 911 ح‬ ‫رچی ارد ن ی ک سون، رئ یس وات رگ یت ر سوا یی از ب دت ر ب هل، ای ن ر سوایی ا ست‬ ‫-ادعا ک رد ک ه ق درمت ند سازمان م لل اب را ست و ی ک آورد همج هور ساب ق ب ه ارم غان‬ ‫اایالت م تحده آم ری اک!‬‫دی گ ران ب ه ل ط فا خ وان دن و ب ه ا ش رتاک گ ذاری اب‬ ‫روز شده ن زی پ س ل ط فا ص بور اب ش ید و م ی دامن ک ه ابراک‬ ‫اوابم ا، رئ یس مج هور و مردان در ک وچ ه و ابزار گ ردان دن و جم ازات ک ردن خود وگ ل دن یس ‪ emosweN‬از ب ه ا ش رتاک گ ذا ش نت ای ن اط الع ات اب‬‫مع وم ی / هج ان را ح فظ ک ند.‬‫ف وری ه 15، 2012‬‫ب ه:‬ ‫:‪ - C / O‬س نای آم ری اک‬ ‫5356 7554 0000 0661 1130ط ری ق امی یل و اایالت م تحده اول وی ت ‪ :LIAM‬ک ول گ یاهان دارویی از‬
 8. 8. ‫تراه 033- ساخ امتن جم لس س نا، ‪HS‬‬ ‫وا ش ن گ نت، ‪015،02 CD‬‬ ‫از ط ری ق امی یل کاچ ‪Grassley‬‬ ‫از‬ ‫رس ابرابرا‬ ‫2456 7554 0000 0661 1130ط ری ق امی یل و اایالت م تحده اول وی ت ‪ :LIAM‬ابک‬ ‫یرادا نامتخاس انس تراه 211-‪SH‬‬ ‫وا ش ن گ نت، ‪015،02 CD‬‬ ‫از ط ری ق امی یل یناج ‪Isakson‬‬ ‫ت وزی ع)ب ه مه اکران خود ی ک ک پیی افطل)‬‫ب ه:‬ ‫:‪- C / O‬جم لس من ای ندگ ان اایالت م تحده آم ری اک‬ ‫9556 7554 0000 0661 1130از ط ری ق امی یل و اایالت م تحده اول وی ت ‪ :LIAM‬الم ار امس یت‬ ‫خاک ی رادا انم تخاس ‪، 2409 Rayburn‬‬ ‫وا ش ن گ نت، ‪515،02 CD‬‬ ‫از ط ری ق امی یل اندل ر پ س از ان قالب‬ ‫0036 2022 0000 0402 803،0از ط ری ق امی یل و اایالت م تحده اول وی ت ‪ :LIAM‬جوزاای ب ون ر‬ ‫خاک ی رادا انم تخاس ‪، 2236 Rayburn‬‬ ‫وا ش ن گ نت، ‪515،02 CD‬‬
 9. 9. ‫از ط ری ق امی یل ی ندا ‪ .T‬ساچن زل‬ ‫ت وزی ع)ب ه مه اکران خود ی ک ک پیی افطل)‬‫ت الیف جواین ه / ج نا ییم نا سک -ت وط ئه گ ران را -اایالت م تحده، پ رزی دن ت ابراک ح س نی اوابم ا ‪ / II‬دول ت او و ت وط ئه گ ران را / ‪ OC‬مو ض وع:‬ ‫ب ه مع وم مردم و درخ وا ست ک ه پ رزی دن ت ابراک اوابم ا ک ناره گ ریی مج عه، ن قض ج نایی / مد ین گ زارشب رای ع ل یه وگ ل دن یس ‪EMOSWEN‬‬ ‫ت الش مه ی ل تون اکن یت (اایل ت اوهای و) دادگ اه درخ وا ست - "هاگداد ندرک رپ زا عالطا و تیعقوم تساوخرد ،تیاکش" - -ف وری ه 10، 2012‬ ‫ق درت / صالح یت ای ن دادگ اه ها از ک ن گره اایالت م تحد ه ب ر د ست درازی ب هم ش رتک‬ ‫را اط العات زی رب ه ک ن گره اایالت م تحده ارائ ه شده، وگ ل دن یس ‪ emosweN‬حال حا رضدر پ ی ش ربد ش اکی ت و درخ وا ست ب رای ب رریس در‬‫ن زی ف رامه م ی ک ند و خ وا س تار د ست زدن ب ه ک ن گره اایالت م تحده آم ری اک از ای ن ا ش ت باهات و اع امل ج نایی / مع ران گ زارش:‬ ‫در اایالت م تحده آم ری اک‬ ‫ک ه ک ن گره آم ری اک‬ ‫س نای آم ری اک / جم لس من ای ندگ ان اایالت م تحد ه‬‫وگ ل دن یس ‪EMOSWEN‬‬ ‫)‬ ‫ش امره مورد‬‫ج ع به دف رت پ ست 14،731‬ ‫)‬ ‫___________‬‫س نی س ی نایت، اوهای و 45،250‬ ‫دادخ وا ست‬ ‫)‬ ‫)‬‫در م قاب ل‬ ‫)‬ ‫ش اکی ت (‪)S‬؛‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫و ض ع یت درخ وا ست و‬‫دول ت او، دف رت اج رایی ری یس مج هور / ابراک ح س نی اوابم ا دوم، اکرک نان -اایالت م تحده ام ری اک‬‫در -وک یل مداف ع او / م شاوران، 2012 اع ضای خود را ب ه اکرک نان ان تخاابت رای ست مج هوری‬ ‫)‬ ‫اط الع پ ر ک ردن‬ ‫1‬‫خود را () خش یصو رمس یظ رف یت های‬
 10. 10. ‫0061 ایناولیسنپ نابایخ ‪NW‬‬ ‫)‬‫وا ش ن گ نت، ‪005،02 CD‬‬ ‫)‬ ‫)‬‫نان دول ت او، وک یل مداف ع او / م شاوران‬ ‫) - ک ن تایک اایالت م تحده آم ری اک، س نات ور ر د پ ل، اکرک‬ ‫ن‬‫خود را () خش یصو رمس یدر ظ رف یت های‬ ‫)‬‫انس رتفد نامتخاس لسار 802‬ ‫)‬‫وا ش ن گ نت، ‪015،02 CD‬‬ ‫)‬ ‫)‬‫جان ‪ .G‬راب رت ز، آن ت ون نی ‪ ،ailacS‬آن توین دی وان ع ایل اایالت م تحده آم ری اک، ق ضات دی وان ع ایل: :‬ ‫ک ندی، الکرن س ت وماس، ‪ rehtuR‬ابدر ‪ ،grubsniG‬ا س ت فان ‪ ،reyerB‬ساموئ ل ‪ ،otilA‬س ون یا‬ ‫)‬‫ناگاک انلا ،‪Sotomayer‬‬ ‫)‬ ‫)‬‫ب ه رای ست ق ایض راب رت یس -مه ی ل تون اکن یت (اایل ت اوهای و) دادگ اه درخ وا ست م ش رتک‬‫)( های خش یصخود و ظ رف یت م قامدر ‪Winkler‬‬ ‫)‬‫خ یاابن 1000 ص فحه ا ص یل‬ ‫)‬‫س نی س ی نایت، اوهای و 45،202‬ ‫)‬ ‫)‬‫) در ل وئ یس ب ی کر ‪ NAMRAEB NOSLENOD‬اکدلول و ‪CP ،ZTIWOKREB‬؛ ه وارد ب ی کر ج ون یور،‬‫و ق اب ل اج را / ‪ Stauffer‬یرج ،زمادآ ج نب ،روولگ کرام تربار ،خک زمایلیو ایلمآ ،‪R. Donelson III‬‬ ‫) ( خش یصو رمس یخود را در ظ رف یت های اکرم ندان / من ای ندگ ان‬ ‫)‬‫س وئ یت 800 - نابایخ یناگرزاب 112‬ ‫)‬‫ن ش وی ل، ‪102،73 NT‬‬ ‫)‬ ‫)‬‫ابن ک یج پیی مورگ ان چ یس‬ ‫)‬‫در ظ رف یت های و ق اب ل اج را / اکرم ندان / من ای ندگ ان خود را ‪. Braunstein‬ج میز ‪ ،nomiD‬داگ الس ‪L‬‬‫خود را () خش یصو رمس ی‬ ‫)‬‫نابایخ کراپ 072‬ ‫)‬
 11. 11. ‫4102-ن ی وی ورک، ن ی وی ورک 1001‬ ‫)‬ ‫)‬‫خود را در ظ رف یت و ق اب ل اج را / اکرم ندان / من ای ندگ ان ابن ک اایالت م تحده، رچی ارد ‪ .K‬دی وی س‬ ‫)‬‫)( خش یصو رمس یهای‬ ‫)‬‫نابایخ هاگداد .‪120 W‬‬ ‫)‬‫1092-ن ورمن، اکل ی ف ر یا 95695‬ ‫ن‬ ‫)‬ ‫)‬‫و ق اب ل اج را / اکرم ندان / آزادی م ت قاب ل رشک ت ب میه ادم ون د ‪ .F‬لک ی، دن یس یج ‪llewgnaL‬‬ ‫خود را () خش یصو رمس یدر ظ رف یت های من ای ندگ ان خود را‬ ‫)‬‫خ یاابن 175 ب رلک ی‬ ‫)‬‫6605-ب و س تون، ما ساچو ست 02116‬ ‫)‬ ‫)‬‫مد؛م ش رتک خب ش ک ن تایک درآ‬ ‫)‬‫)( خش یصو رمس یخود را در ظ رف یت های و ق اب ل اج را / اکرم ندان / من ای ندگ ان ت وماس یب م ی لر‬ ‫)‬‫نابایخ 105‬ ‫)‬‫ف ران ک فورت، ک ن تایک 40،620‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫) ق ط ع نام ه گ روه ‪ NOSTERRAG‬رشک ت، رشک ت: م یت ‪ ،nosterraG‬جف ‪ ،notrevloW‬ری ک ‪،srevaeB‬‬‫های خش یصخود و ظ رف یت رمس یو ق اب ل اج را / اکرم ندان / من ای ندگ ان ما سه سال ی وان، ‪ itaK‬پ نی‬‫)(‬ ‫)‬‫هداج رپوک 5777‬ ‫)‬‫س نی س ی نایت، اوهای و 45،242‬ ‫)‬ ‫)‬‫ک ی ت ی نگ ‪ gnihteuM‬و ‪LLP pmakelK‬؛‬ ‫)‬
 12. 12. ‫و ق اب ل اج را / اکرم ندان / ج میز آر. مات یوز، رو رچی ل ‪ ،.A‬چارل ز ‪ .M‬م ی لر، و ت وماس ‪nosniknaH .F‬‬ ‫)‬ ‫خود را () خش یصو رمس یت های در ظر یفمن ای ندگ ان خود را‬ ‫)‬‫0041 تیئوس ،4 .‪ E‬نابایخ 1‬ ‫)‬‫س نی س ی نایت، اوهای و 45،202‬ ‫)‬ ‫)‬‫.‪OneWebHosting.com‬‬ ‫)‬‫ت وین ‪ocnalaB‬‬ ‫)‬‫)( خش یصو رمس یخود را در ظ رف یت های اکرم ندان خود را / من ای ندگ ان‬ ‫)‬‫خ یاابن، س وئ یت 203 خ یااب ن 12 0331‬ ‫)‬‫ساک رام ن تو، اکل ی ف ر یا 95،814‬ ‫ن‬ ‫)‬ ‫)‬‫.‪Scribd.com‬‬ ‫)‬‫آدل ر س فر‬ ‫)‬‫)( خش یصو رمس یخود را در ظ رف یت های اکرم ندان خود را / من ای ندگ ان‬ ‫)‬‫002 تیئوس ،نابایخ تنایارب 935‬ ‫)‬‫سان ف ران س ی س کو، اکل ی ف ر یا 94،107‬ ‫ن‬ ‫)‬ ‫)‬‫جان آای و ‪ ENAJ‬آای م ی‬ ‫)‬‫ا صالح (اه) های خش یصخود و ظ رف یت م قامدر ب رای ت ع ی نی خ واهد شد و ب ر ای ن ا ساس‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫)‬‫پ اخس ده ندگ ان‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫)‬
 13. 13. )))))))))))))))))))))))
 14. 14. ))))))))))))))))))))))))
 15. 15. ‫و تیعقوم تساوخرد ،تیاکش"م ی آی د دادخ وا ست وگ ل دن یس ‪"( emosweN‬دادخ وا ست" و / ای "‪ )"emosweN‬و ب دی ن وس ی هل ت س ل می ای ن‬‫ب ه ت وج ه اایالت م تحده ب ه ک ن گره آم ری اک (ب ه ع ن وان م ثال اایالت م تحده آم ری اک جم لس س نا و اایالت م تحده اط الع از پ ر ک ردن دادگ اه "‬‫اایالت م تحده آم ری اک، پ رزی دن ت ابراک ح س نی اوابم ا ‪ / II‬او ‪ 2102/noitartsinimdA‬رای ست مج هوری مک پ نی جم لس ق ان ون گذاری) در مورد‬ ‫و ب دی ن وس ی هل خ وا س تار مداخ هل اایالت م تحده آم ری اک ابال ا شاره پ اخس ده ندگ اندر وب نی امل ل یل ح قوق ب رش اکرک نان / ح قویق‬‫ا اایالت م تحده س نا و جم لس من ای ندگ ان آم ری اک) در ت وج ه ب ه ماده ف وق ا شاره ب ه ک ن گره (ی ع ین ک ه شامل در مجم وع، اایالت م تحده ام ری ک‬ ‫موجب ح قوق / حت ت ق ان ون ا سایس اایالت م تحده ام ری اک و ب ی ش رت ک شورهای امن و ت ضم نی شده ب ه رشح زی ر ا ست، اب ای ن حال، ب ه‬‫مه نی حم دود من ی شود:‬ ‫حوزه ق ضا یی‬‫م قدم ه:‬‫رف اه ارت قای دف اع م ش رتک،اتم نی آرامش داخ یل، ت ضم نی اجی اد عدال ت،ر اجی اد ی ک احت اد اکم ل ت ر، ما مردم اایالت م تحده، ب ه م ن ظو‬‫اجن ام م قرر و اجی اد ای ن ق ان ون ا سایس اایالت م تحده آم ری اک ا ست ک ه ع بارت ند از، آی ندگ ان ما،و ب رای خودب راکت آزادی ت ضم نیو مع وم ی‬‫اب ای ن حال، ب ه م وارد زی ر حم دود من ی شود.‬‫م ق ن نه در ش ع به: -ماده 1‬ ‫مت ام ق درت ق وه م ق ن نه در ای نجا اع طا خ واهد شد در ک ن گره اایالت م تحده، ک ه ابی د از جم لس س نا و جم لس من ای ندگ ان ت ش ک یل شده واگ ذار‬‫شده ا ست.‬‫ق درت ک ن گره : -خب ش اول ماده 8‬‫ب رای ای ن که مه ه ق وان نی ک ه رضوری و م نا سب ب رای ست.ا ا ست. ب رای ت ش ک یل دادگ اه های داخ یل ب ه دی وان ع ایل ک شور؛ ا ست. ا ست.‬ ‫مح ل ب ه اعدام ق درت های مذک ور، و مت ام ق درت های دی گر ت و سط ای ن ق ان ون ا سایس در دول ت اایالت م تحده واگ ذار، و ای در هر گ روه و ای‬‫مس ئول آن خ واهد ب ود؛‬‫ت ه های) ق اب ل اع امل م ی):دادگ اه (دادگ اه و / ای مک ی اجی ادب ه ی ع ین ق ضایی تردق)ماده 3 خب ش 1‬
 16. 16. ‫ق درت ق ضایی اایالت م تحده، ابی د در ی ک دادگ اه ع ایل ت ف وی ض شده ا ست، و در دادگ اه های اتیل ک ه ک ن گره مم کن ا ست از زم ان ب ه زم ان‬‫داری د، و ابی د، در زم ان اع الم شده، ق ضات هر دو دادگ اه ع ایل و حت تاین، ابی د دف ات ر خود را در ط ی رف تار خوب ن گه م قرر و ب رق رار ا ست.‬‫ب رای خدمات خود، پ رداخت غ رامت، ک ه ابی د در ت داوم خود را در دف رت من ی شود اکه ش درایف ت خ واه ید ک رد؛‬‫ماده 4 خب ش 1 (ب ه ع ن وان م ثال اایالت؛ و هر / مه ه ق وان نی حامک گ فت: امور):‬ ‫و ک ن گره م ی ت وان د س واب ق، و ی ک رون د ق ضایی اب هر دول ت دی گر داده شده ا ست.امی ان و اع ت بار اکم ل ابی د در هر اایل ت ق وان نی مع وم ی،‬‫از ط ری ق ق وان نی لک ی ش یوه اح راز ا صال ت ای ن ا ست ک ه در آن چ ن نی اع امل، س واب ق و ت صم امیت ابی د اثب ت شود، و اث ر آن؛‬‫هر / مه ه ق وان نی اایالت م تحده آم ری اک اداره گ فت: هم م ن ی ست.‬‫م ق ن نه و مو ضوع ب رای ای ن ف ای ل ن قد م ی ن ویس ید: دادگ اه ، ب ه ط ور احن صاری، سوء ا س ت فاده ی ک ق درت ا ست ک ه ا ست. ا ست. اگ ر.‬ ‫م ردمب رای آن را‬‫ویاهوا 8 ،015 نابایخ ویاهوا 231 ،یدنک لباقم رد ‪ Schorr‬امور خارج ه ساب ق ن گارش ا ست. ا صالح درخ وا ست ا ست، و ن ه از دادگ اه ،‬‫.)7391( 8241 ‪ 494، 9 NE2d 278،، 110 ALR‬مع ل یات.‬‫ا ست. در م ردم ق درت س یایس ذا یت مت ام‬ ‫ب رق رار، و آهن ا حق دار د ب رای ت غ ی ری، ا صالح و ای م ردم راو م ناف ع ب راب ردول ت ب رای ح امی ت‬ ‫ن‬ ‫ل غو‬‫ندا ش ت ند الز م دول ت،‬ ‫.2 § ،1 ه رن. ت وای ع اوهای و. هر زمان ک ه آهن ا پ‬‫م ردم‬ ‫خت ان ه های دار د ک ه ب دون ت ردی د حم ول ب ه ه امن ان دازه زاید ا ست، ای ف قط مک ی از ق درت س یایس خود را ب ه ع نوان م نا سب پ ندا ش ت ند، و ب ه ع وامل ای وزارحق‬ ‫ن‬‫ابن 77، 1852 ایخ ویاهوا 1 س ی ن س ی نایت، ‪ RZ & .W‬رشک ت در ب راب ر لک ی ن تون ش هرس تان ‪،srmoC‬دول ت ب ه ع نوان م نا سب ب رای ت ع ی نی آهن ا را م شاهده ک ن ید.‬‫.)2581( 11 ‪WL‬‬ ‫.(3581) 95 ‪ 622، 1853 WL‬نابایخ ویاهوا 1 ابن ک مرک زی ت ودلو در ب راب ر ش هر ت ودلو، در واگ ذار شده ا ست. ب ه ه یچ م ط لقق درت‬‫مت ام ق درت مدین ت و سط مردم واگ ذار شده ای اع طا شده ت و سط دول ت، اع امتد، ک ه در ماه یت آن،‬ ‫مع وم یابر ب ه خویب اتب ع مه هدر ابی د‬ ‫ابن ک مرک زی‬‫(3581 لاس) دروم 95 ‪ 622، 1853 WL‬نابایخ ویاهوا 1 ت ودلو در ب راب ر ش هر ت ودلو ،‬
 17. 17. ‫یعمج ترخآ ینعی) "ندرک رپ عالطا و .تیعضو تساوخرد ،(اه) تیاکش"دادخ وا ست / ‪ emosweN‬م ع ت قد ا ست ک ه اب پ ر ک ردن ای ن ف وری‬‫اب اایالت م تحده ک ن گره، ن قش دادگ اه (ها) ات حد زایدی مم کن ا ست اب شد اکه ش ایف ته و ش ناخ ته م ی شود) "‪ NOF‬و ‪"CSR‬ب ه ع ن وان‬‫اق دامات ب ی ش رت در ای ن زم ی نه ب ه ک ن گره اایالت م تحده ارائ ه م ی شود. مت امه یچ و‬ ‫در اص یو هیلع ("‪" )"TRO‬تقوم طباض شرافس نداد شرافس یارب تکرح"دادخ وا ست و / ‪ emosweN‬شده ا ست ت و ص یه شده ا ست ک ه‬ ‫و در ت الش ب رای حم روم ک ردن دادخ وا ست / ‪ emosweN‬از ح قوق ق ان وین / در اق دام ی ت الیف جواین ه شده ا ست. گ فت: ‪ ORT‬ن ظر م ی ر سد ک ه‬ ‫وارد شده ا ست ام ت یازات و مه چ ن نی آن د س ته از خدمات امن / ت ضم نی شده حت ت ق ان ون ا سایس اایالت م تحده آم ری اک (اایالت م تحده ق ان ون‬‫ییاج رد لاثم ناونع هب) اایل ت اکل ی ف ر یاب راب ر ک سب و اکر م ش غول ان د و ح فظ در اایل ت اوهای و دراعدام در ای ن، ا سایس). ع الوه ب ر‬ ‫ن‬‫.(دنتسه ارجا لباق (یاه) نوناق [ ‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/anti-slapp-law-of-california‬ک ه ضد ‪[ PPALS‬‬ ‫دادخ وا ست / وگ ل دن یس ‪ emosweN‬آمده ا ست ب ه رشح ندرک رپ عالطا و تیعضو تساوخرد ،()از ط ری ق مس نجر ش اکی تدر ح امی ت از ای ن‬‫زی ر ا ست، اب ای ن حال، گ فت: ل ی ست ب ه مه نی حم دود من ی شود:‬ ‫اط الع ات زی ر م رب وط ا ست و ندرک رپ زا عالطا و تیعضو تساوخرد ،(اه)ف وری ش اکی تب رای درک ح قای ق ای ن .‪A‬‬ ‫ت س ک نی پیی در ای نجا ب رای ح فظ: ال گوی از مع لم رب وط ب ه اجی اد ی ک‬ ‫ن قض ج نایی / من ودار زم این از وق ای ع پ اخس ده ندگ ان م رب وط رس یدگ ی ب ه‬ ‫مع ران:‬‫99/30/11‬ ‫:اه ‪ Entergy‬تامدخ / نائلرواوین ‪ Entergy‬ع ل ی ه ش اکی ت‬ ‫ی ع ین م شاوره -ب ی کر ‪ namraeB noslenoD‬اکدلول و ‪ noslenoD"[ ztiwokreB‬ب ی کر" ای ن ک ه وگ ل دن یس ‪ emosweN‬آموخ ته ب ود‬ ‫ب رای ‪ ygretnE‬ن ی واورل ئان / خدمات ‪.ygretnE‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-united-states-supreme-court-power-point‬‬ ‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-33-docket-sheet-entergy‬ث بت ک ردن جدول (‪ emosweN‬در م قاب ل ‪:)ygretnE‬‬ ‫ب ه ن ظر م ی ر سد ب ی کر ‪ noslenoD‬م ب ت ین ب ر ارت باط آن ب ه ق ضات (‪ yeroM .L‬از اکر اف تاده و ‪ .G‬ت وماس ‪ )suoetroP‬و ‪YTLILIBANI‬‬ ‫ف هر ست ب ی کر ‪ noslenoD‬را ق ضات (ی ع ین ساخت در ت ضاد وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ق ان وین در جای پ ای ب راب ری. را ب ه ش ک ست‬ ‫اب ای ن وج ود، سال ها ب عد زم این ک ه آهن ا در + ن وش ته شده در وب سای ت خود را در ای ن ق ضات م ناف ع ش ناخ ته شده هر چ ند درخ وا ست).‬ ‫ظ اهر شده ب ر روی آن:‬
 18. 18. ‫46966511-119021‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-ties-to-judgesjustices-as-of‬‬ ‫اب حامک از اایالت م تحده مدار پ نجم دادگ اه جت دی د ن ظر در خ صوص مت ای ل ب رای ب ه د ست آوردن مک ک در گ رف نت وک یل م ن صوب‬‫موف ق:‬ ‫:‪ NEWSOME‬عفنب مکاح رظن دیدجت رادم هاگداد نیمجنپ ‪07/12/00 UNITED STATES‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-32-071200-judgment-5th-circuitnewsome-v-entergy‬‬‫اگ ر ا ش ت باه ن شده ا ست، ف راخ وان: ب ی کر ‪ noslenoD‬اب پ س از ای ن پ ریوزی ب ه ارم غان آورد.‬‫ق ان ون ‪ emosweN‬رشک ت م ش غول ب ه اکر در ب نت ب ود.-وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ق ادر ب ه گ رف نت وک یل ب ه انم ا س اکت م ی شل آب نوس‬‫جم وز. ب دونم ن ت قل شد ب ه ب ردا شت، م ی یس یس پیی ارائ ه ‪ ORP‬ب ون و مک ک ک ه خامن ب نت اکه ش ایف ت و ب ه ط ور انگ ها ین‬‫هدرک دیدهت تسا نکمم لاثم ناونع هب) تنب ،تاکسا زاو تفر اروف دعب و مناخ ‪ Donelson‬رکیب ،هک دندوب هدش عمج ‪Newsome‬‬‫ان د، او را مورد آزار و اذی ت ق رار داده، و غ ریه) :‬‫ا س ت ش هاد از ‪ REYI ATIJAR‬خزه :‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-37-affidavit-rajita-moss‬‬‫ا اب وزارت دادگ س رتی اایالت م تحده آم ری اک ث بت:از آجن ا ک ه از ف ساد شامل ق ضات، ب ی کر ‪ noslenoD‬و م شاوره، ‪ emosweN‬اق ام ه دعو‬‫ب ه اایالت م تحده وزارت دادگ س رتی ("‪ )JODSU‬ب رای ج رامئ گ زارش شده ب ه ع ن وان در اوای ل ب ه ع ن وان 17 س پ تام رب، سال 2004‬‫ف عال یت های ج نایی :‬‫ه"دحتم تالایا یرتسگداد ترازو تکراشم / هلخادم لابند هب تساوخداد راموط" - 40/71/90‬
 19. 19. ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-34-091704-petition-seekingintervention-entergymatter~~V‬‬ ‫هم م ا ست ب ه اید دا ش ته اب ش ید:‬ ‫ق ایض در ی کی دی گر از م طال یب ‪ .G‬ت وماس ‪ suoetroP‬در اهت امات آورده شد و‬ ‫م یچل ‪ ttuNcM‬و ماده پ رون ده ‪ emosweN‬پ س از ت ش ک یلپ نج [5] روز -ب ه ع ن وان م ثال دیکات)ا س ت ی ضاح و ای در د سام رب 8، 2010‬ ‫ت ن ر شوه، ر شوه ، و غ ریه :ک تاب ا س ت ی ضاح ب رای گ رف‬ ‫2‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/impeachment-porteous-article‬‬ ‫ی ع ین دا ش نت -م ی ر سد ک ه پ س از ش ک ست ن نگ اور و م ف ت ضحان ه ک ه ب ی کر ‪ noslenoD‬در زم ان در ای ن ط رح دعوی در دادگ اه ب ه ن ظر‬ ‫ب ه ت و سل ب ه ا ش ت باهات و اع امل ج نایی / مدین در م قاب ل ا س ت فاده در مدت زم ان م ع قول </ غ ری ق ان وین در ز دگ ی ب رای ب ه د ست‬ ‫ن‬ ‫از ب ه سازم ان ‪ GNITNORF‬و اکرف رمااین ب ه ادام ه ا ش ت باهات و اع امل ج نایی / مدین خود از آن رف ت و زی رزم ی ین و اب ا س ت فاد ه -آوردن‬ ‫را ع ل یه من آغ از شد ا ست.‬‫60/41/20‬ ‫در ای ن ماده (ب ه ع ن وان م ثال مان ند ماده س می پ سون ‪ :JO‬حادث ه آدم رابیی :‬ ‫‪‬‬ ‫ت وط ئه ب رای ارت اکب ج رم‬ ‫‪‬‬ ‫ت وط ئه ب رای ت ع هد آدم راب یی‬ ‫‪‬‬ ‫ت وط ئه ب رای ت ع هد رسق ت‬ ‫‪‬‬ ‫درج ه اول اب ا س ت فاده از ی ک سالح کش ند ه‬ ‫آدم رابیی‬ ‫‪‬‬ ‫مح هل اب سالح کش ند ه‬ ‫‪‬‬ ‫اج بار اب ا س ت فاده از ی ک سالح کش ند ه‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/simpson-oj-complaint-info‬‬ ‫ک ه در آن آپ ارمت ان وگ ل دن یس ‪ emosweN‬و غ ریق ان وین / ب ه ط ور غ ریق ان وین ض بط شده و ب دون ن یاز ب ه اق تدار ح قویق / ق ان وین‬ ‫م نجر ب ه در ‪ emosweN‬رب وده شدن (ی ع ین ای ن حادث ه ا ست. ض بطن وار، شام رون د ق ان وین مورد ا س ت فاده ق رار گ رف ت، مح هل شده ب ود.‬ ‫ب ه ع ن وان ی ک د س ت گ ریی پ و شان ده شده ا ست) و ب ه ط ور غ ری ق ان وین / غ ریق ان وین ابزدا شت و آزاد شد ات پ در و مادر او پ رداخت ابج‬ ‫.(تسا ناهنپ دنویپ کی ناونع هب ینعی)‬ ‫ی ن ب هب ه ع ن وان ی ک ذهن م ن ط قی م راج عه ک ن ید مم کن ا ست، ق وان‬ ‫س ف ید م قامات دول ت ه ن گام ی ک ه شامل اع امل ه امن ان داز ه‬
 20. 20. ‫ک ساین ک ه م رت کب ج رامئ م شاهبیی را ع ل یه وگ ل دن یس ‪ emosweN‬های ف ا سد ا ست.‬ ‫خود مع ل یاتاج رای و"ه نوز ب زرگ‬‫ک ن گره اایالت م تحده / جم لس ق ان ون گذاری و از اایالت م تحده آم ری اک در اکخ س ف ید، را‬ ‫دی گر! ق ضا یئدول ت / موق ع یت های‬‫رئ یس ان ت صایب مک یس یون ورزیش م ی یس یس پیی : - سیئول ناج :لماش ناتسرهش یپ یس یس یم نابساپ ‪Hinds‬‬‫ف رد ‪ emosweN‬و حذف، اب ای ن حال ض بط ‪ EPAT‬را . ‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/mississippi-athletic-commission-jon-lewis‬‬‫ب ه ع ن وان م ثال "د س ت اکری / انب ود / ش واهد ب ه خ طر ان داخ نت" و سای ر ج رامی : - ار نآ تس ن اوتن ،‬ ‫شده ت و سط ‪ .C‬پ ا س بان جان - 60/71/30‬ ‫درخ وا ست گ زارش د س ت گ ریی و ابزگ شت ام وال خش یص ابزاییب‬ ‫در اترخی 14 ف وری ه، 2006: د س ت گ ریی وگ ل دن یس ‪ emosweN‬پ ا س بان جان ل وئ یس ‪- .C‬ل وئ یس‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/031706-request-for-arrest-report‬‬ ‫اخ بار م قاالت ج ناایت جان ل وی یس:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-117-constable-jon-lewis‬‬ ‫از ش اکی ت وگ ل ‪ EMOSWEN‬ب ه ‪ SDNIH DRAOB‬ش هرس تان از رسپ ر ست و درخ وا ست ب رای - 60/11/80‬ ‫حت ق ی قات (‪ )S‬از جان ل وی یس:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/081106-complaint-hinds-countyboardofsupervisors‬‬ ‫ت میور ‪.RS‬‬ ‫ج ناایت جان ل وئ یس در ب راب ر ف رانک د ابل‬ ‫8‪http://www.topix.net/forum/city/edwards-ms/T1E1ED4UKEREQFDB‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-116-frank-baltimore-info‬‬‫پ در او ت هنا مرگ و م ری در اوت سال 1971، اف یب آی مح هل در مج هوری -دادگ اه وی ل یام (ب یل) ا س ک ی رن ق ا یض تلادع ناتسرهش ‪Hinds‬‬
 21. 21. ‫آف ری قای جدی د (ب ه ع ن وان م ثال س یاه ج ن بش ح قوق مدین) ب ود.‬‫س هام ش امره گ ریی)جم مت ع آپ ارمت این شامل: آپ ارمت ان درایچ ه هب ار (ی ع ین م ت ع لق ب ه‬ ‫- ب ی کر ‪ namraeB noslenoD‬اکدلول و ‪ / BIG TOP ztiwokreB‬امرفراک لاثم ناونع هب) آزادی رشک ت ب میه م ت قاب لب میه مح ل:‬‫اایالت م تحده) : پ ی ش نیر م شاوره ح قویق / م شاور رئ یس مج هور اایالت م تحده ابراک اوابم ا و رئ یس مج هو‬ ‫ل نس ‪:ttiggeL‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt-lance-bresearchinfo‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt-lancesr-advisortopresidenthhscounselorgovofva‬‬‫اداره ف درال ش اکی ت ب رریس وا صل شد:‬ ‫م ی یس یس پیی) : - 6002 ،نئوژ 62‬ ‫-606260/‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise‬ش اکی ت ‪( IBF‬ماده آدم رابیی‬ ‫‪fbi-complaint-mississippi-matter‬‬ ‫ه و دی گ ران:چایرد نامتراپآ راهب ،رنیکسا مایلیو یضاق ،سیئول ناج نابساپ هیلع یندم تیاکش 70/41/20‬ ‫99-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/021407-complaint-sla‬‬‫ی ع ین در ای ن اکر، از -ای ت جان ل وئ یس ان تخاب را ب ه ‪ / ESLAF‬خم رب اهت امات ج نایی ب ه جای ی ک ف ای ل پ اخس ب ه موق ع ب ه شک‬‫د ست رف ته هم لت درخ وا ست ج واب و / ای اق ام ه دع وا پ اخس گو:‬‫-701170-14-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex‬اهت امات ک ی فری وا صل شده : خم رب و ‪ FALSE‬جوالی 11، 2007،‬‫‪criminal-charges-sla‬‬
 22. 22. ‫وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ق بل از ق ایض ب ه ن ظر م ی ر سد ه رگ ز ب ه کش تاره ا خامت ه امات ج نایی را رد ک رد.در حدود اک ت رب 15، 2007، ات ه‬‫ده ید دادخ وا ست را وارد ک ن ید و ح ضور ن دا شت، زم این ک ه ق ایض اهت امات ع ن وان شده ع ل یه خود را رد ک رد:‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-44-criminal-charges-dismissed-sla‬‬ ‫:نارگید و راهب هچایرد نامتراپآ هیلع هنالداع نکسم ‪09/21/07 ACT‬‬ ‫ار 065‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/092107-complaint-sla‬‬‫هم م ا ست ب ه اید دا ش ته اب ش ید:‬ ‫هب ظفح ‪ Newsome‬سیند لگو هک (یسرود نودنارب لاثم ناونع هب) اولوک یل‬ ‫و دننک یم یگدنز یپ یس یس یم رد هب"من ای ندگ ی او را مم کن ا ست هت دی د م ی ک رد، مورد آزار و اذی ت، و غ ریه م شاوره ا ست ک ه او‬‫از ص فح ه 58 ن ‪ .I‬دوریس درب ران دو اجازه ‪ emosweN‬ب ردا شت. ب دونو ‪ YLTPUBA‬ن قل م اکن ک رد ب ه خ ان واده خود را ت غذی ه م ی"‬‫ش اکی ت اورژان س و درخ وا ست ب رای مداخ هل ق وه م ق ن نه / ک ن گره ن زی درخ وا ست ب رای ب رریس، ج ل سات و ایف ته ا ست. - 80/41/70‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/071408-emergency-complaints-withexhibits-reversedorderreduced‬‬‫رد یوعد حرط رد (‪Monroe‬اب وک یل دوم (ی ع ین وان دا ‪ ،)otoibA‬ب ه ن ظر م ی ر سد ک ه ب ی کر ‪ noslenoD‬و ‪ GNITNORF‬آن رش ت (‪rabnuD‬‬ ‫ک‬ ‫دادگ اه ا س ت فاده م ی شود، حت رمی م سائ ل م رب وط ب ه خامن ‪ otoibA‬آموخ ته و مم کن ا ست ا س ت فاده از ای ن اط الع ات ب ه ر شوه، اخاذی،‬‫اجازه ‪ emosweN‬خارج ب دونخامن ‪ otoibA‬ن زی ب ه ط ور انگ هاین ب ه هت دی د، و غ ریه او را ب ه ع قب ن ش ی ین از دعاوی وا صل شده ا ست.‬ ‫در ای نجا ای ن ا ست ک ه م اکت بات ک ه ‪ emosweN‬آموخ ته ب ه خامن ‪ otoibA‬ف رس تاده شد: شده ا ست.م ن ت قل‬‫:‪ ABIOTO‬هب همان 8002/20‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-40-02-08-letterstoabiotofrommonroe‬‬‫اط الع ات ک ه ‪ otoibA‬س پس از حت ق ی قات در ب ر دا شت اط الع ات زی ر در مورد خامن ‪ otoibA‬ک ه در آن ب ه ن ظر م ی ر سد او حت رمی شده ب ود.‬‫ت وط ئه -ا ست ک ه رش ت های ح قویق ف ا سد ب ه ع ن وان ب ی کر ‪ noslenoD‬و ت وط ئه گ ران آن / ‪OC‬اط الع ات خامن اب من رشی ک ن ش وی د.‬ ‫ک‬ ‫گ ران مم کن ا ست ب ه ع ن وان وس ی هل ای ب رای ابج گ ریی، ر شوه، اخاذی، و غ ریه ا س ت فاده ک ن ید ات خامن ‪ otoibA‬ط رح دعوی در دادگ اه‬‫ب ه پ راتب .‬
 23. 23. ‫:ادناو ‪- Abioto‬م ی یس یس پیی حت رمی ن وار‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/abioto-wandasanctionms‬‬‫در ماده ‪ ES ORP‬اق دام ا ست.‬‫ق ایض یل ب ه ن ظر م ی ر سد در ف هر ست داوران ب ی کر اتم یل ‪ .S‬مورد اخ ت صاص داده ا ست.ق ایض ج نگ م ناف ع اب ق ایض / ب دوی.‬‫:رد ‪Donelson‬‬‫46966511-119021‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-ties-to-judgesjustices-as-of‬‬‫ن ه ت هنا ای ن،‬ ‫یل خود را از پ رون ده های وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ق ادر ب ه پ یدا ک ردن ا س ناد و مدارک آ ش اکر ک ه در آن ق ایض اتم ‪.S‬‬ ‫ح قویق دی گر ب ه دل یل ارت باط خود را اب ب ی کر ‪ namraeB noslenoD‬اکدلول و ‪ DESUCER ztiwokreB‬ب ود، اب ای ن حال، زم این ک ه‬ ‫-ارت اکب اع امل جم رمان ه ‪ desucer‬پ س ازط رح دعوی در دادگ اه وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ق بل از او آمدن د، ب ر خ الف ق ایض دادرس ک ه خود را‬‫ین اح زاب خم ال ف اب ران ت وی ژه :ی ع‬‫دادرس ت رت یب سام رن ‪:lasuceR‬‬‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/sumner-order-ofrecusal‬‬‫ماده در حایل ک ه در م سائ ل ا ست ک ه در آن ب ی کر م قاب ل ‪ emosweN‬هب ار آپ ارمت ان درایچ ه، مه اکرانق ایض اتم ‪ .S‬یل مه چ نان در‬‫.‪ RECUSED‬دوخ هب یل یضاق ،هقالع لاح هب ات ‪Donelson‬‬‫ق ایض اتم ‪ .S‬در یل ‪ lasuceR‬ت رت یب:‬‫13547511-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/lee-judge-recusal-orders‬‬
 24. 24. ‫)"‪ ("PKH‬ص فحه ک روگ ر و ه ل ندیس پیی ا ست م ناق شه از م ناف ع ب ه دل یل رشک ت ح قویق ب ه من ای ندگ ی از ش هرس تان ‪ sdniH‬م ی یس‬ ‫ی ع ین ‪ emosweN‬در و ا ش ت غال خود را ب ر ایدگ ریی ط رح دعوی در دادگ اه وا صل خامت ه: ساب قاکرف رما -‬ ‫:‪ PKH‬متخ دای 60/61/50‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-61-051606-termination-email-mms‬‬ ‫:گنج یناسر عالطا ‪ - Newsome‬کچ یریگرد ناتسرهش ‪PKH Hinds‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-99-conflict-check-pkh‬‬ ‫یبونج هیحان / هقطنم هاگداد هدحتم تالایا زا (‪ )JT Noblin‬هدنشورف زا (‪ lin‬ص فحه ک روگ ر و ه ل ند ن زی ا س تخدام پ رس (ی وح نا ‪boN‬‬ ‫م ی یس یس پیی (ج ک سون):‬ ‫‪: http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-96-pkh-phone-directory‬هارمه نفلت ‪PKH‬‬ ‫اط الع ات در مورد: ‪ nilboN TJ‬ب ه ع ن وان م ن شی دادگ اه :‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/noblin-jt-clerk-ofcourt‬‬ ‫ته های‬ ‫ش اکی ت های ا ض ط راری و درخ وا ست ب رای مداخ هل ق وه م ق ن نه / ک ن گره ن زی درخ وا ست ب رای ب رریس، ج ل سات و ایف‬‫80/41/70‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/071408-emergency-complaints-withexhibits-reversedorderreduced‬‬ ‫وگ ل دن یس ‪ ،emosweN‬در ای ن دوره اق دام ب ه ع ن وان ی ک ن ت یجه از ی ک گ ف ت گو اب وک یل او در ی ک ک ن ف ران س س یاه در س نت‬ ‫داد س تان (ب ه ع ن وان م ثال شاه داون ی نگ) م ش غول ب ه اکر اب آی تاهلل س یس تاین ا ست. ل وی یس، م ی سوری مالق ات ک رد، دن بال ک رد.‬ ‫ن ظر م ی ر سد ب ه ح امی ت از راه های ق ان وین را ب ر ا ساس انم ه ‪ yesakuM‬از ‪ sreynoC‬ک ن گره، جان ج ون یور، ل ی ندا ‪ .T‬اط الع ایت ک ه ب ه‬ ‫ساچن ز، آرت ور دی وی س، و مت ی ابدلوی ن:‬
 25. 25. ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/041708-letter-tomukasey-from-conyerssanchezdavsbaldwin‬‬ ‫ت ک ه ورزش سا نکمم یسایس تاظحالم هک تسا موادم یاه ینارگن ناونع هب هورگ ترهش هب هدنروخ رایسب هک دنا هدرک تباث هک دراد دوجو هلاسم دنچ ..."‬ ‫ن ظر ما ا ست ک ه مالح ظات س یایس ق درت داد س تاین در ای ن دول ت را حت ت اتث ری خود ق رار داده و در حایل ک ه ما م طم نئ ه س ت می ک ه ش ام ب ه ا ش رتاک گ ذا ش نت‬ ‫رح ن ی ست ابی د ابزی ه یچ خب شی در وزارت ... ت صم می گ ریی اج رای ق ان ون، ما دل رسد ک ه ش ام پ اخس ب ه ای ن پ ر سش ک ه رئ یس ‪ sreynoC‬در مورد ای ن مو ضوع مط‬ ‫...‬ ‫و ح رف ه ای ب رای اجن ام ی ک ب رریس اکم ل از ای ن م سائ ل ه امن طور ک ه م ی دان ید، رئ یس ‪ sreynoC‬ات ب ه امروز خ وا س ته دف ات ر ای ن گ روه از ابزرس مس ئول یت مع وم ی‬ ‫ب ه ع نوان ی کی از م راحل خم ت لف مورد ن یاز در ابز سازی اع ت بار از ان صاف و یب طریف وزارت ...‬ ‫م وارد از ن ظر "زاب" دروم رد دان سا ای و اتع ال طا ه ئارا ایرب هج راخ روما ت رازو وتپ مدع هک ت سا ن شور ، ا ست. م اکت بات ق بل، در خ صوص انم ه ب ه ما ف رس تاد.‬ ‫در حایل ک ه ما ح سا س یت م واد را ب ه رمس یت م ی ق ان وین طاق ت ف ر سا ا ست ک ه ک ن گره اغ لب ب ه چ ن نی اط العایت د س رتیس دا شت ک ه رشای ط مورد ن یاز ا ست.‬ ‫ه ا ست ک ه ب ه سادگ ی غ ری ق اب ل ش نا س ند، و ب ه حب ث در مورد ت رت ی بات م ع قول م رب وط ب ه مح ل و حم رمان ه خود را، ام ت ناع پ تو ب ه ارائ ه اط العات ب ه ک ن گر‬ ‫ق بول ا ست ... "‬ ‫ا ست،ث بت شده اوهای وو ک ن تا یک ل وئ زیایان ،ب ه ع ن وان ف ا سد ت ری ن ک شور در اایالت م تحده آم ری اک و م ثل م ی یس یس پی ی‬ ‫45547511-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/most-corrupt-mississippi‬ف ساد مع وم ی! ش ناخ ته شده ب ه‬‫80/20/80‬ ‫:یاه هتفای و تاسلج ،یسررب یارب تساوخرد نینچمه ،هرگنک / هننقم هوق هلخادم یارب تساوخرد و سناژروا تیاکش" زی ر را اب ی ک ک پیی از‬ ‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-letter-of-080208-emergency-complaint‬ابراک اوابم ا:انم ه ب ه س پس س نات ور‬ ‫م شار ت مک پ نی ب نی امل ل یل ح قوق ب رش:‬ ‫ک‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-barack-obama-campaign-contributions‬‬ ‫جان مک ک نی:انم ه ای ب ه س نات ور‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/mc-cain-john-080211-letter-emergency-complaint~~V‬‬ ‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/mc-cain-johnfinancialcontributions‬م شار ت مک پ نی ب نی امل ل یل ح قوق ب رش:‬ ‫ک‬ ‫جان ‪ sreynoC‬ج ون یور:انم ه ب ه ک ن گره‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/conyers-john-080211-letter-emergency-complaint~~V‬‬
 26. 26. ‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/conyers-johnfinancial-contributions‬م شار ت مک پ نی ب نی امل ل یل ح قوق ب رش:‬ ‫ک‬ ‫دیب وارسم ن ش ول زت:انم ه ای ب ه ک ن گره‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/wasserman-shultz-debbie-080211-letter-emergency-complaint~~V‬‬ ‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/wasserman-schultz-debbiefinancialcontributions‬م شار ت مک پ نی ب نی امل ل یل ح قوق ب رش:‬ ‫ک‬‫80/90/01‬ ‫آن زم ان از ای ن اع امل جم رمان ه ح قویق / در مال ک (ها)، والکی آهن ا و ‪ notneK‬ش هرس تان (ک ن تایک) ق ان وین / غ ری ق ان وین اجن ام اخ راج.‬ ‫-ق ان وین "د س تور و س فارش ضاب ط" در جای خود و در حدود 16.250 دالر پ ول اجاره در س پردن ب ه ع ن وان د س تور ت و سط دادگ اه وج ود دارد‬ ‫ی ع ین ب ود ب زه اکر ن ی ست:‬ ‫‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/injunction-restraining-order-ky-gmm‬د س تور و س فارش حم دود:‬ ‫ط رح دعوی در دادگ اه وا صل ع ل یه مال ک:‬ ‫:(یکاتنک) ‪ GMM‬صاوخ هیلع تیاکش 60/40/21‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/120406-complaint-gmm‬‬ ‫ش اکی ت ‪ IBF‬وا صل در مورد ای ن حادث ه:‬ ‫-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/101308-fbi-complaint‬ش اکی ت ‪( IBF‬ک ن تایک ماده ‪10/13/08 - :)MMG‬‬ ‫‪gmm-properties‬‬ ‫ی ع ین ک ه ع بارت ند از، اب ای ن حال، ن ه حم دود ب ه: -ارت اکب چ ن نی اع امل جم رمان ه‬ ‫‪o‬‬ ‫ت وط ئه‬ ‫‪o‬‬ ‫دزدی‬ ‫‪o‬‬ ‫رسق ت‬ ‫‪o‬‬ ‫رسق ت‬ ‫‪o‬‬ ‫هت ا مج‬ ‫‪o‬‬ ‫ورود غ ریق ان وین / مع ل یات اج باری‬ ‫‪o‬‬ ‫ان سداد عدال ت / ف رای ند‬ ‫‪o‬‬ ‫رن گ ح قوق‬
 27. 27. ‫‪o‬‬ ‫ت وط ئه ع ل یه ح قوق‬ ‫‪o‬‬ ‫ت وط ئه ب رای اخ تالل در ح قوق مد ین‬ ‫‪‬‬ ‫ج لوگ ریی از ق درت / ش ک ست ب رای‬ ‫:نتشاد رایتخا رد مکح"ا شاره ک رد ک ه پ شتدر و ضوحاگ ر چ ه ب ه‬ ‫م قاهل ای در ورودی درب:‬ ‫اط الع یه هم م‬ ‫از م رصف هر ن وع اخ راج (حذف و ای ب د ست آوردن حم ل) اق دام شده دادگ اه ا س ت ی ناف د س تور داده ا ست ات د س تور و س فارش حم دود در ب راب ر صاح بان، خ واص ‪MMG‬‬ ‫ع ل یه مس تاجر‬ ‫‪:" http://www.slideshare.net/VogelDenise/warrant-ofpossession-gmm-ky‬نتشاد رایتخا رد مکح"‬ ‫ب ه ارت اکب ای ن ج ناایت، وزارت الکن رت ا ست، مالک، والکی مداف ع خود را (ب ه ع ن وان م ثال شامل ب ی کر ‪ )noslenoD‬ق بلب ناب رای ن‬ ‫ک دادگ اه وج ود دارد صادر شده، "د س تور و درگ ری شد و شد ی غ ری ق ان وین / غ ری ق ان و ینم ی دان س ت ند ک ه آن را در ف عال یت های‬ ‫آهن ا آگ اه ان ه، خ وا س ته و ب ه معد در اع امل جم رمان ه درگ ری ا ست. اب ای ن حال،ابزدا ش نت س فارش" در حم ل!‬ ‫و ب نی ب ردن / د س ت اکری اب ش واهددر ف وری ه 14، 2006، حادث ه آدم رابیی، مال ک (خ واص ‪ )MMG‬درگ ری در اع امل جم رمان ه ب ه م ن ظور از‬ ‫پ ی ش ربد ن قض ج نایی / مدین ب ه ن ظر م ی ر سد ت و سط ب ی کر ‪ namraeB noslenoD‬اکدلول و ‪ ztiwokreB‬آغ از:در‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/gmm-photos-damages-of-apartment‬‬‫80/12/01‬ ‫از 9 اک ت رب 2008، ج ناایت و او را اب ارائ ه ی ک ک پیی از ک ن تایک ،ک ن گره من ای ند هدی وی س، جفاط الع دن یس وگ ل ‪emosweN‬‬ ‫ش اکی ت ‪:IBF‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/102108-fax-to-geoff-davis-fbi-complaint-gmm-matter~~V‬‬‫80/80/11‬ ‫را اب ش ام" ک ن ف ران س رد تکرش یارب تساوخرد"اب م اکت بات ع ن وان ارائ ه ف رمان دار ا س ت یو ‪ raehseB‬وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ک ن تا یک‬ ‫ب ه حب ث در مورد اع امل جم رمان ه حت ت ن ظر او ات فاق م ی اف تد:‬
 28. 28. ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/110808-request-for-conference-governor-steve-beshear‬‬‫80/21/11‬ ‫ت وج ه ا ست. ا ست. ب ه ع ن وان م ثال پ س اب 14 جوالی، 2008 ش اکی ت اورژان س. -ف کس ب ه وق ت اایالت م تحده، س نات ور ابراک اوابم ا‬ ‫86776511-‪ http://www.slideshare.net/VogelDenise/111208-fax-to-barack-obama‬خود را م شاهده ک ن ید ب ه:‬‫80/41/11‬ ‫ار سال ت.اس ا ست. ب ه ع ن وان م ثال پ س اب 14 جوالی، 2008 ش اکی ت اورژان س. -ف کس ب ه وق ت اایالت م تحده، س نات ور ابراک اوابم ا‬ ‫شده خود را ب ه‬‫8002/21‬ ‫ای دب ه س نات ور پ ات ری ک ‪ ،sreynoC yhaeL‬ک ن گره، جان، و س پس س نات ور (در حال حارض م عاون رئ یس مج هور) جوزف ابی دن ف کس‬ ‫ب رای رس یدگ ی ب ه یب عدال یت و و ض ع یت اورژان س ش اکی ت آگ و ست 2008:د سام رب 2008 س فر ب ه وا ش ن گ نت، دی یس‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/faxes-toleahyconyersbiden-memorializingdec08dc-trip~~V‬‬‫90/60/10‬ ‫‪ rethguaLeD‬جم رم ش ناخ ته شده :‬ ‫ق ایض ابیب‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-11-de-laughterbobby-indictment‬‬ ‫‪ ،rethguaLeD‬ق ایض درگ ری در ‪ ttuNcM‬م یچل و ک تاب ماده (مس ئ هل م زاایی ب ی اکری ب ه ع ن وان م ثال) ب ود.‬ ‫همان 50/90/30 ق ایض ابیب‬ ‫ب ه ق ایض ‪ rethguaLeD‬ابیب :‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/030905-letter-to-judge-bobby-de-laughter-mms-matter~~V‬‬‫90/90/10‬ ‫ته ا ست.ا س تخدام اب چوب و ‪( gnipmaL‬ب ه ع ن وان م ثال ی ک رشک ت ح قویق) خامت ه‬ ‫ایف‬‫90/61/10‬ ‫چوب و ‪ - :gnipmaL‬خ ان واده م رخ یص ‪ LAICDEM‬ش اکی ت ‪TCA‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/011609-fmla-complaint-wood-lamping~~V‬‬ ‫ق وان نی ای ن پ یام صویت از پ ل ‪ regninreB‬درخ وا ست در وگ ل دن یس ‪ ،emosweN‬ام ضا چ شم پ ویش آزاد آهن ا را از مس ئ ول یت ح قویق .‬ ‫پ یش هناد اکه ش ایف ته ا ست. درخ وا س هتا را مم ن وع ک رده .‬ ‫پ ل ‪:REGNINREB‬اایالت پ یام در مس ت چپ ت و سط یتوص 90/20/20‬ ‫دل یل من ش ام را صدا ا ست ک ه من آگ اه هس مت از و ض ع یت آماده ک ردن ک ه رخ داده ا ست و من ات ب ه حال ب ریخ از دن یس ای ن ‪ regninreB‬پ ل از رشک ت ق ان ون ا ست.‬
 29. 29. ‫من م ی دامن ش ام ن و شت: انم ه ای ب ه پ رداخ نت ب ه ب ریخ از ا خ وا س ته.گ ف ت گو اب آن دره را، اب ت وج ه ب ه و ض ع یت ش ام، و من از ای ن ف ر صت ب ه ش ام ی ک مت اس ر‬ ‫من اع ت قاد دارم ک ه ای ن رشک ت ابی د پ و شش ب میه هب دا ش یت چ زیهایی ک ه ب ه ‪ JC‬امش یت در خ صوص ب میه درماین و من م ی خ وا س مت ک ه اب ش ام حص بت ک من.‬ ‫م ی ک من ک ه ش ام م ی گ وی ند چ زیی ب ه آن درای در مورد ن یاز ب ه ن وع ی از م راق بت های ب ه اع ت قاد من ا ست ک ه چون من درک خود ب رای ی ک دوره از زمان گ س رتش دهد.‬ ‫اما آچن ه من م ی خ وامه ب رای اجن ام ای ن اکر ای ن ا ست ک ه اب من من ی دامن آچن ه در آن ا ست و او هر چ زیی را ف اش من ی ک ند در راب طه اب آچن ه ک ه ب ود. پ ز ش کی ا ست.‬ ‫ب ناب رای ن ا ست ک ه ش ام را در گ س رتش ب میه درماین خود را در ه زی نه های خود را ب رای ی ک دوره از زمان م ی خ وامه . پ یدا ک ردن آچن ه در آن ا ست ش ام حص بت ک من.‬ ‫من ف قط ش ام م ی دان ید ک ه ی ک ق سمت ا ست ک ه من م ی دامن ک ه من ابی د از ش ام ب ه م ن ظور ب رای من ب رای ک ه ش ام م ی ت وان ید ب ه آن ن یاز پ ز ش کی رشک ت.‬ ‫در آن، م ن ظورم ای ن ا ست ک ه من و شش ب میه درماین ب رای ب ریخ از مدت زمان و آن خ واهد ب ود، ا سا سأ آزادی وج ود دا ش ته اب شد.م ت قاعد ک ردن رشک ت گ س رتش پ‬ ‫اهت ام رشک ت و چ زیی ن و شت ک ه ش ام م ی ت وان ید ث بت انم ا ست ک ه ب ه و ضوح ن شان م ی دهد ک ه ش ام م ی ت وان ید حت ت ه یچ رشای طی ق ادر ب ه ت س ل می هر ن وع‬ ‫ای ت ش ک یل پ رون ده ب رای ط رح دعوی در دادگ اه .‬ ‫‪http://youtu.be/jjgM0mXWJ8c‬‬‫90/02/10‬ ‫دن یس ‪ emosweN‬وا صل ع ل یهاش و ‪ nivolS‬در ط رف ‪ ،ROTS‬مه ه آل فرد ط رح دعوی در دادگ اه ت و سط ش وارت ز رویب ماین ن ق‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/012009-complaint-filedbystorall‬‬‫90/92/10‬ ‫ط رح دعوی در دادگ اه م بارزه اب دف ع ب ه ‪ ROTS‬مه ه ش اکی ت آل فرد وا صل:‬ ‫پ اخس مداف ع ب ه ش اکی ت ب رای ورود اج باری و ن گ هداری و اط الع ر ساین مه راه ضد ادعا؛ ضد ادع ا و ت قا ضا ب رای حم امک ه ه یأت داوران:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/012909-answercounterclaim-storall-vs-newsome‬‬ ‫ق وی ا ست ک ه آن را انیش از وک یل شایک (دی وی د ‪ )sunareM‬را ب ه ره ا ک ردن م ش رتی خود را و م ی دع وا‬ ‫ی م ت قاب ل ب ود ب ه ان دازه اکیف‬ ‫خ واه ند ن ه ب ه دف اع.‬‫90/60/20‬ ‫:رد ‪ Newsome‬ن ف عب ه ح مک دادگ ا ه اب انم ه ب ه دی وی د ‪sunareM‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/020609-meranus-letter‬‬ ‫-‪-To-Job/Employer-To‬او را از ‪ boJ‬ک ی فریم ک ه در پ شت وس ی هل ت وج ه: ای ن ا ست ک ه وگ ل دن یس ‪ emosweN‬ابالخ ره اید گ رف ت‬ ‫در جراین ام ضای ح مک ق ایض دادگ اه در ن ف ع ‪ emosweN‬ا ست، دی وی د ‪ sunareM‬ت و ص یه از دان ش خود را .دوب تلود هب تلود و ‪Employer‬‬ ‫ع امل غ ری ق ان وین / غ ری ق ان وین ب ی کر پ ذی رش چ ن نی ت هنا ن گ راین از ا از ماده ق ان وین در ش هر ن ی واورل ئان، ل وی زیایان (ها) ‪.emosweN‬‬ ‫مت اس اب از اکرف رما ‪( emosweN‬ها) و م شاوره از انم زدی او در ف عال یت های ح فاظت شده ب رای م قا صد ‪. emosweN‬دش دییات ‪Donelson‬‬ ‫م ی ب ی کر ‪ noslenoD‬ف را مه ی ک رشک ت ق ان ون انم ب ی کر ‪ namraeB noslenoD‬اکدلول و ‪ noslenoD"( ztiwokreB‬ب ی کر"). ف سخ ا ست.‬ ‫ک ند ابراک اوابم ا، رئ یس مج هور اایالت م تحده آم ری اک اب م شاور ح قویق / م شاوره .‬‫90/70/70‬ ‫چوب و ‪ - :gnipmaL‬ش اکی ت ف ر صت ا ش ت غال ب راب ر‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/070709-eeoc-complaint-wood-lamping~~V‬‬‫90/21/80‬ ‫آهن ا را ن سخه ب ه ابراک اوابم ا، رئ یس مج هوره گ روه ‪ .B‬درآمد ت وماس م ی لر، داد س تان لک اایالت م تحده اری ک هودلر و ی ک م اکت بات ب‬ ‫ف رامه م ی ک ند اب مع ل م ت قاب ل ک ن تایک گ روه ش امره درآمد ک ن تایک :‬

×