Nuremberg crimes against humanity-peace (dutch)

223 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
223
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nuremberg crimes against humanity-peace (dutch)

 1. 1. VERENIGDE STATEN VAN AMERIKAS NEURENBERG overtredingen en Andere misdrijvenGET DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA UIT internationale oorlogen / ZAKENINBREUK OP overeenkomsten / contracten / VERDRAGEN - aangegaan metcriminele bedoelingen / bedrieglijk opzet: Daarom kan elke / alle overeenkomsten DeVerenigde Staten van Amerika zich beroepen op To Be In International Wars en het uitvoerenvan hun criminele daden NULL / VOID --- GET DE VERENIGDE STATEN OUT OFBUITENLANDSE WARS - DO vreemde naties het recht hebben om vast te houden Envervolging van terroristen?HEEFT DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA kennis aan de OPENBARE /WERELD Dat zij en haar bondgenoten waren Engaging In WARS voor doeleinden Of: Het creëren van terroristische cel groepen als Al-Qaeda; TRAINING blanke racisten Omverwerpen van buitenlandse overheden MENSENHANDEL drugs, wapens, Slaven, etc. Seksuele perversies, verkrachting, marteling, etc.De volgende informatie is geknipt en geplakt uit de volgende: http://en.wikipedia.org/wiki/Crimes_against_humanity/ http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles-crimes-against-humanity-wikipedia- information http://en.wikipedia.org/wiki/Crimes_against_peace/ http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principles-crimes-against-peace-wikipedia- informationEchter, de fotos gemaakt en geplaatst voor informatieve en educatieve doeleinden op grond van de wetten van deVerenigde Staten en / of internationale wetten die ter zake gelden bij de inspanningen om de kijkers te helpen met hetbegrijpen van de Verenigde Staten van corrupte regering van Amerika ambtenaren Strafbare feiten en cover-ups.Hopelijk, met internationale hulp, zullen de Verenigde Staten van Amerika staatshoofden en corrupte ambtenaren derechter worden gebracht om te beantwoorden voor hun criminele daden:
 2. 2. Misdaden tegen de menselijkheidMisdaden tegen de menselijkheid, zoals gedefinieerd door het Statuut van Rome van het Internationaal StrafhofMemorie van Toelichting, "zijn bijzonder verfoeilijke misdrijven in dat ze een ernstige aanval op de menselijkewaardigheid of ernstige vernedering of een aantasting van een of meer mensen. Ze zijn niet geïsoleerd ofsporadische gebeurtenissen, maar maken deel uit hetzij van een overheidsbeleid (hoewel de daders hoeven nietidentificeren zich met dit beleid) of van een breed praktijk van verdragen wreedheden of gedoogd door eenoverheid of een de facto autoriteit . Murder; uitroeiing; foltering; verkrachting; politieke, raciale of religieuzevervolging en andere onmenselijke handelingen de drempel van misdaden tegen de mensheid alleen als ze deeluitmaken van een wijdverbreide of stelselmatige praktijk. Geïsoleerde onmenselijkehandelingen van deze aard kan ernstige schendingen van de mensenrechten zijn, of afhankelijk van de omstandigheden,oorlogsmisdaden, maar kan niet voldoen aan het vallen in de categorie van misdaden aan de orde. "[1] ...HISTORISCHE ONTWIKKELINGIn 1860 de Amerikaanse Nationale Republikeinse Conventie in hun electorale platform, waarop Abraham Lincoln stondvoor de Voorzitter, de volgende verklaring: "... laten we de recente heropening van de Afrikaanse slaven brandendeschaamte naar ons land en leeftijd". In 1890, George Washington Williams gebruikte de uitdrukking voor debehandeling van Afrikanen in de Onafhankelijke Congostaat beschrijven onder koning Leopold II van België. [2] Eenandere zeer belangrijke vroege gebruik van de term "misdaden tegen de menselijkheid" kwam tijdens de eerstewereld oorlog toen , op 24 mei 1915, de geallieerden van de Eerste Wereldoorlog, Groot-Brittannië, Frankrijk enRusland, gezamenlijk uitgegeven een verklaring expliciet de aankondiging, voor het eerst, het plegen van een"misdaad tegen de menselijkheid" in reactie op de Armeense genocide en waarschuwde van persoonlijkeverantwoordelijkheid voor leden van de Ottomaanse regering en hun agenten. [3] Aan het einde van de oorlog, eeninternationale oorlogsmisdaden commissie aanbevolen de oprichting van een tribunaal om te proberen "schendingenvan de wetten van de mensheid". Echter, de Amerikaanse vertegenwoordiger bezwaar tegen verwijzingen naar "de wetvan de mensheid" als te onnauwkeurig en onvoldoende ontwikkelde in die tijd en het concept werd niet voortgezet. [4]PROCES VAN NEURENBERGZie ook: Neurenberg
 3. 3. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, The London Handvest van het Internationale Militaire Tribunaal was hetbesluit dat vastgelegd de wetten en procedures volgens welke de post-WO II proces van Neurenberg zouden wordenuitgevoerd. De opstellers van dit document werden geconfronteerd met het probleem van hoe te reageren op deHolocaust en ernstige misdaden gepleegd door het nazi-regime. Een traditionele begrip vanoorlogsmisdaden gaf geen voorziening voor misdaden begaan door een macht op haar eigenburgers. Daarom Artikel 6 van het Handvest werd opgesteld om niet alleen de traditioneleoorlogsmisdaden en misdaden tegen de vrede zijn, maar in paragraaf 6.c, misdaden tegen demenselijkheid gedefinieerd als "Murder, uitroeiing, slavernij, deportatie, en andere onmenselijkedaden gepleegd tegen een burgerbevolking, voor of tijdens de oorlog, of vervolgingen op politieke,raciale of religieuze gronden in uitvoering van of in verband met enig misdrijf binnen dejurisdictie van het Tribunaal, al dan niet in strijd met het nationale recht van het landwaar gepleegd ". [5] [6]In het arrest van het Internationaal Militair Tribunaal voor de berechting van Duitse belangrijkste oorlogsmisdadigerswerd ook verklaard: Het Tribunaal kan daarom niet een algemene verklaring dat de handelingen voor 1939 waren misdaden tegen de menselijkheid in de zin van het Handvest, maar vanaf het begin van de oorlog in 1939 oorlogsmisdaden zijn gepleegd op grote schaal, die waren ook misdaden tegen de menselijkheid, en voor zover de onmenselijke daden gebracht in de aanklacht, en die zijn gepleegd na het begin van de oorlog, vormden geen oorlogsmisdaden, werden zij allen begaan in de uitvoering van, of in verband met, de agressieve oorlog, en dus vormde misdaden tegen de menselijkheid. [ 7]. . .VAN DE VERENIGDE NATIESDe Verenigde Naties heeft in de eerste plaats verantwoordelijk is voor de vervolging vanmisdaden tegen de menselijkheid omdat het werd gecharterd in 1948. [12] HetInternationaal Strafhof (ICC) werd georganiseerd door het Statuut van Rome en deVerenigde Naties heeft Een aantal uitvoerende, misdaden tegen de menselijkheidgevallen aan het ICC. [13] Omdat deze gevallen werden doorverwezen naar hetInternationaal Strafhof door de VN, het Internationaal Strafhof heeft ruime bevoegdhedenen jurisdictie voor deze gevallen. [nodig citaat] Het Internationaal Strafhof acteren zonder VN-verwijzing ontbreektde brede bevoegdheid om misdaden tegen de menselijkheid te vervolgen, en kan niet vervolgen veel gevallen, vooral alsze buiten komen ICC- lidstaten. De meest recente 2005 VN verwijzing naar het Internationaal Strafhof in Darfurresulteerde in een aanklacht tegen de Soedanese president Omar al-Bashir wegens genocide, misdaden tegen demenselijkheid en oorlogsmisdaden in 20 08. [14] De eerste persoon die worden overgedragen aan het ICC was ThomasLubanga. [15] Zijn proces is nog niet afgerond. Het ICC is nog steeds op zoek naar Joseph Kony. [15] Toen het ICCvoorzitter gemeld aan de VN met betrekking tot de voortgang ervan hanteren van deze misdaden tegen de menselijkheidgeval, rechter Phillipe Kirsch zei: "Het Hof is niet bevoegd om deze personen te arresteren hebben. Dat is deverantwoordelijkheid van de staten en andere actoren. Zonder arrestaties, kan er geen studies. [16] De VN geen meldingheeft geen verdere misdaden tegen de menselijkheid gevallen bij het ICC sinds maart 2005. [nodig citaat]Een verslag over de 2.008-9 Gaza-oorlog Palestijnse en Israëlische troepen beschuldigd van eventueel plegen vaneen misdrijf tegen de menselijkheid. [17]VN-VEILIGHEIDSRAAD DE VERANTWOORDELIJKHEIDDe VN-Veiligheidsraad Resolutie 1674, aangenomen door de VN-Veiligheidsraad op 28 april20 06, "bevestigt de bepalingen van de paragrafen 138 en 139 van de 2005 World Summit Outcome Document metbetrekking tot de verantwoordelijkheid om de bevolking te beschermen tegen genocide,oorlogsmisdaden, etnische zuivering en misdaden tegen de menselijkheid ". [18] De resolutie verplichtde Raad om actie om burgers te beschermen in gewapende conflicten.INTERNATIONAAL STRAFHOF voorzietIn 2002 werd het Internationaal Strafhof (ICC), gevestigd te Den Haag (Nederland) en het Statuut van Romein het ICC te bevoegd meer dan genocide, misdaden tegen de menselijkheid enoorlogsmisdaden. De definitie van wat een "misdaad tegen de menselijkheid"
 4. 4. voor ICC procedure is aanzienlijk verbreed van de oorspronkelijke wettelijke definitie of dat gebruikt wordtdoor de VN, [19] en artikel 7 van het Verdrag verklaard dat: handelingen,Voor de toepassing van dit Statuut, "misdaad tegen de menselijkheid": een van de volgendeindien gepleegd als onderdeel van een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen eenburgerbevolking, met kennis van de aanval: [20] (A) Moord; (B) Uitroeiing; (C) Slavernij; (D) Deportatie of onder dwang overbrengen van bevolking; (E) Gevangenisstraf of andere ernstige beroving van de lichamelijke vrijheid in strijd met fundamentele regels van het internationaal recht; (F) Foltering; (G) Verkrachting, seksuele slavernij, gedwongen prostitutie, gedwongen zwangerschap, gedwongen sterilisatie, of enige andere vorm van seksueel geweld van vergelijkbare ernst;
 5. 5. (H) Vervolging van een identificeerbare groep of collectiviteit op politieke, raciale, nationale, etnische, culturele, religieuze, gender, zoals gedefinieerd in paragraaf 3, of op andere gronden die universeel zijn erkend als ontoelaatbaar krachtens internationaal recht, in verband met een besluit als bedoeld in deze paragraaf of een misdrijf dat onder de bevoegdheid van het Hof; (I) Gedwongen verdwijning van personen; (J) De misdaad van apartheid; (K) Ander onmenselijke handelingen van een vergelijkbare aard opzettelijk veroorzaken van ernstig lijden of ernstig letsel aan lichaam of de geestelijke of lichamelijke gezondheid. dat misdaden tegen de menselijkheid zijn bijzonderHet Statuut van Rome toelichting staatverfoeilijke misdrijven in dat zij een ernstige aantasting van de menselijke waardigheid ofernstige vernedering of een aantasting van een of meer mensen. Ze zijn niet geïsoleerd of sporadischegebeurtenissen, maar maken deel uit van beide een overheidsbeleid (hoewel de daders hoeven niet identificerenzich met dit beleid) of van een breed praktijk van wreedheden getolereerd of gedoogd dooreen overheid Echter, moord, uitroeiing, marteling, of een feitelijke instantie.verkrachting, politieke, raciale of religieuze vervolging en andereonmenselijke handelingen de drempel van misdaden tegen de mensheidalleen als ze deel uitmaken van een brede of systematische praktijk.Geïsoleerde onmenselijke handelingen van deze aard kunnen vormen ernstige schendingenvan de mensenrechten, of afhankelijk van de omstandigheden, oorlogsmisdaden, maar kan niet
 6. 6. voldoen aan verdienen het stigma verbonden aan de categorie van misdaden ter discussie. Aan de andere kant,een individuele kan zijn schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid, zelfs alshij begaat een of twee van de genoemde strafbare feiten hierboven, of houdt zichbezig in een dergelijke overtreding van slechts een paar burgers, mits dezestrafbare feiten maken deel uit van een samenhangend patroon van wangedrag dooreen aantal personen die banden hebben met die dader (bijvoorbeeld omdat zij zich bezighoudenmet gewapende acties aan dezelfde kant of omdat ze partij zijn bij een gemeenschappelijk plan of voor eensoortgelijke reden.) Daarom wanneer een of meer personen worden niet beschuldigd van het plannen of uitvoeren van om teeen beleid van onmenselijkheid, maar gewoon van het plegen specifieke wreedheden of vicieuze handelingen,bepalen of de noodzakelijke drempel wordt gehaald moet men de volgende test tegebruiken: men zou moeten kijken op deze wreedheden of handelingen in huncontext en na te gaan of zij kunnen worden beschouwd als onderdeel van eenalgemeen beleid of een consistent patroon van een onmenselijkheid, of dat ze inplaats daarvan geïsoleerde of sporadisch voorkomende daden van wreedheid enslechtheid vormen. [1]. . .Referenties. 1 ab Zoals geciteerd door Guy Horton in Dying Alive - een juridische beoordeling van de schending van mensenrechten inBirma april 2005, mede door Nederland gefinancierde Mi nistry voor Ontwikkelingssamenwerking. Zie paragraaf "12,52Misdaden tegen de menselijkheid", pagina 201. Hij referenties RSICC / C, Vol. 1 p. 3602. Hochschild, Adam (1998). Koning Leopolds Ghost. London: Pan Macmillan. ISBN 0-330-49233-0.3. 1915 Verklaring  Bevestigend tie van de Verenigde Staten Record over de Armeense genocide resolutie 106e Congres, 2e sessie, Huis van Afgevaardigden  Bevestiging van de Verenigde Staten Record over de Armeense genocide resolutie (Geïntroduceerd in Huis van Afgevaardigden) 109e Congres s, 1e sessie, H.RES.316, 14 juni 2005. 15 september 2005 House Committee / Subcommissie: Internationale Betrekkingen acties. Status: Geordende te worden gemeld door de Yeas en Nays: 40 tot 7.  "Misdaden tegen de menselijkheid", 23 Britse Jaarboek van Internationaal Recht (19 46) p. 181  Schabas Referenties blz. 16-17  Originele bron van het telegram verstuurd door het Department of State, Washington met de Franse, Britse en Russische gezamenlijke verklaring4. Cryer, Robert, Hakan Friman, Darryl Robinson, Elizabeth Wilmshurs t (2007) An Introduction to International CriminalLaw and Procedure.. Cambridge University Press. blz. 188.5. Proces van Neurenberg Proceedings Vol. 1 Handvest van het Internationale Militaire Tribunaal in het Avalon Projectarchief aan Yale Law School6. Nicolas Werth, Karel Bartošek, Jean-Louis Panne, Jean-Louis Margolin, Andrzej Paczkowski, Stephane Courtois, TheBlack Book van Communisme: Misdaden, Verschrikking, Onderdrukking, Harvard University Press, 858 paginas, ISBN 0-674-07608-7, pagina 6.7. Oordeel: De wetgeving betreffende het oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid die in het Avalon Projectarchief aan Yale Law School8. Yoshinobu Higurashi, Tokyo Saiban (Tokyo Trial), Kodansya-Gendai-Shinsho, Kodansha Limited, 2008, blz. 26, pp.116-119.Hirohumi Hayashi, BC kyu Senpan Saiban, Iwanami Shoten Publishers, 2005, blz. 33.9. Yoshinobu Higurashi, op.cit., Pp.116-119.10. Internationaal Verdrag inzake de bestrijding en bestraffing van de misdaad van apartheid dopted en opengesteld voorondertekening, bekrachtiging door de Algemene Vergadering resolutie 3068 (XXVIII) van 30 november 1973. Entry inwerking 18 juli 1976, in overeenstemming met artikel X (10)11. Handvest van de Verenigde Naties12. http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/044/31/IMG/NR004431.pdf?OpenElement13. http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/About+the+Court/14. Internationaal Strafhof, 14 juli 2008. ICC aanklager presenteert zaak tegen Soedanese president, Hassan Ahmad Al-Bashir, wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in Darfur. Bezocht op 14 juli 2008.15. Ab Staff. Q & A: Internationaal Strafhof BBC, 20 maart 200616. Rechter Philippe Kirsch (voorzitter van het Internationaal Strafhof) Adres van de Verenigde Naties AlgemeneVergadering (PDF) website ICC, 9 oktober 2006. P. 317. "UN veroordeelt oorlogsmisdaden in Gaza". BBC News. 16 september 2009. Ontvangen 30 april 2010.18. Resolutie 1674 (2006)19. Cherif Bassiouni. "Misdaden tegen de menselijkheid". Ontvangen 2006-07-23.20. Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof Artikel 7: Misdaden tegen de menselijkheid.21. Comite van Ministers van de Raad van Europa: Aanbeveling (2002) 5 Paragraaf 6922. Comite van Ministers van de Raad van Europa: Aanbeveling (2002) 5 Paragraaf 10023. Luis Moreno Ocampo OTP brief aan afzenders opnieuw Irak 9 februari 2006. Page 424. "Europarlementariërs erkennen van Oekraïne hongersnood als misdaad tegen de menselijkheid". Russisch Nieuws &Information Agency. 23/10/2008. Ontvangen 2008-10-23.
 7. 7. Misdaden tegen de VredeEen misdrijf tegen de vrede, verwijst naar de planning ", in het internationaal recht,voorbereiding initiatie, of voeren van oorlogen van agressie, of een oorlog in strijd metinternationale verdragen, overeenkomsten of toezeggingen, of deelname aan eengemeenschappelijk plan of samenzwering voor de verwezenlijking van een van devoornoemde ". [1] Deze definitie van misdaden tegen de vrede aanbrengt, was eerst in de Neurenberg Principesen later opgenomen in het Handvest der Verenigde Naties. Deze definitie zou een rol kunnen spelen bij het definiërenvan agressie als een misdaad tegen de vrede.Een belangrijke uitzondering op het voorgaande zijn defensieve militaire acties in het kader van artikel 51 van het VN- maarHandvest. Dergelijke defensieve acties zijn afhankelijk van de onmiddellijke Veiligheidsraad beoordeling,vereisen geen VN toestemming om legaal te zijn binnen het internationaal recht."Niets in dit Handvest het inherente recht tot individuele of collectieve zelfverdediging wordt gebrachtwanneer een gewapende aanval tegen een Lid van de Verenigde Naties." (VN-Handvest, artikel 51) De Veiligheidsraadzal bepalen of de actie is wettelijk het "recht tot individuele of collectieve zelfverdediging , of het kan een ander VN-orgaan te benoemen om dit te doen.DEFINITIEGeen wettelijke bevoegdheid bestaat voor de definitie van de termen " territoriale integriteit "," politiekeonafhankelijkheid "en" soevereiniteit ". Echter, hun nominale waarde lijkt de volgende te vermelden:  De "territoriale integriteit" regel betekent dat het een misdrijf agressie aan de gewapende geweld te gebruiken met de bedoeling permanent in een staat van een deel of delen van zijn grondgebied te beroven, niet uitgezonderd gebieden voor de buitenlandse zaken van dat hij verantwoordelijk is;  De "politieke onafhankelijkheid" regel betekent dat het een misdrijf agressie tot gewapende geweld te gebruiken met de bedoeling om een staat van het geheel van een of meer van de voorwaarden van de staat, namelijk beroven: afgebakend gebied, permanente bevolking, constitutioneel onafhankelijke regering en de middelen van het uitvoeren van betrekkingen met andere staten;  De "soevereiniteit" regel betekent dat het een misdrijf agressie te gebruiken gewapende macht met de bedoeling om de regering van een staat omver te werpen of te belemmeren haar vrijheid van handelen ongehinderd, naar eigen goeddunken, het hele zijn bevoegdheid.
 8. 8. Verenigde Staten van Amerika s Ku Klux Klan Run http://www.slideshare.net/VogelDenise/072712-usa-ku-klux-klan-runned- government-dutch Verenigde Staten van Amerika Gebruikt Wars om te trainen Wit Supr emacist Groep Leden: http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-us-wars-used-to-train-white-supremacist- englishDeze definitie van het misdrijf agressie behoort tot het jus cogens , dat is de hoogste in de hiërarchie van hetinternationaal recht en dus niet kan worden gewijzigd door, of geeft deze mee tot enige regel van internationaalrecht, maar een van dezelfde rang. Een discutabel voorbeeld is elke regel die een tegenstrijdige verplichting tevoorkomen, verbieden of te rechtvaardigen misdaden die behoren tot het jus cogens, namelijk agressie zelf,misdaden tegen de menselijkheid , genocide , oorlogsmisdaden , slavernij , marteling en piraterij , zodateen oorlog gevoerd in overeenstemming met het doel van het onderdrukken van eenvan deze misdaden kan niet illegaal zijn waar de misdaad komt binnen de grenzen vanproportionaliteit ten opzichte van de oorlog en de karakteristieke effecten .. .NEURENBERG PRINCIPESIn 1945, het Londense Handvest van het Internationale Militaire Tribunaal drie categorieën strafbare feiten, metinbegrip van misdaden tegen de vrede. Deze definitie werd voor het eerst gebruikt in Finland om de politiekeleiding te vervolgen in de War-verantwoordelijkheid proeven in Finland . De principes werden later bekendals de Neurenberg Principes .In 1950, het Neurenberg Tribunaal gedefinieerd Misdaden tegen de Vrede (in principe VI, deel A, voorgelegd aande Verenigde Naties ) als
 9. 9. (I) Planning, voorbereiding initiatie of voeren van een aanvalsoorlog of een oorlog in strijd met internationale verdragen, overeenkomsten of verzekeringen, (ii) deelname aan een gemeenschappelijk plan of samenzwering voor de verwezenlijking van een van de handelingen genoemd onder (i). Verenigde Staten van Amerika terroristische cel groepen die zijn gemaakt als AL http://www.slideshare.net/VogelDenise/dutch-hillary-clinton-stingersWikipedia (Neurenberg) "De juridische basis voor de bevoegdheid van het gerecht die is gedefinieerd door hetInstrument van Overgave van Duitsland, had de politieke autoriteit voor Duitsland is overgebracht naar degeallieerde Control Council, die met de soevereine macht over Duitsland zou kunnen kiezen om schendingen testraffen van het internationaal recht en de wetten van de oorlog. Omdat de rechter was beperkt tot schendingen vande wetten van de oorlog, heeft zij niet bevoegd zijn misdaden die plaatsvonden vóór het uitbreken van de oorlog op1 september 1939 "Voor het plegen van dit misdrijf, het Neurenberg Tribunaal veroordeeld eenaantal personen die verantwoordelijk zijn voor het starten van Wereldoorlog II . Eengevolg hiervan is dat de naties die het starten van een gewapend conflict moet nu beweren dat ze ofwel het recht opzelfverdediging te oefenen, het recht op collectieve verdediging, of - het lijkt - de handhaving van destrafrechtelijke van jus cogens . Het heeft formele oorlogsverklaring ongewoon na 1945.Tijdens het proces, de belangrijkste Amerikaanse aanklager, Robert H. Jackson , verklaarde:De aanzet tot een oorlog van agressie is dus niet alleen een internationale misdaad, het is dehoogste internationale criminaliteit die alleen verschilt van andere oorlogsmisdaden in diehet bevat in zich de geaccumuleerde kwaad van het geheel.Associate rechter van het hooggerechtshof William Douglas gebracht dat de geallieerden waren schuldig aan"vervangen macht voor principe" in Neurenberg. "Ik dacht op het moment en nog steeds denken dat de processenvan Neurenberg werden beginselloos.", Schreef hij. "Wet werd opgericht achteraf aan de passie en getier van detijd aan te passen. " [Dönitz in Neurenberg: een herwaardering, HK Thompson, Jr en Henry Strutz, (Torrance,Californië: 1983)]
 10. 10. HANDVEST DER VERENIGDE NATIESHet eerste artikel van de Verenigde Naties zegt:Ten behoeve van de Verenigde Naties zijn: 1. Voor het behoud van internationaal vrede en veiligheid, en te dien einde: doeltreffende gezamenlijke maatregelen voor de preventie en verwijdering van bedreigingen van de te nemen vrede en ter onderdrukking van daden van agressie of andere inbreuken op de vrede en tot ongeveer te brengen met vreedzame middelen, en in het overeenstemming met de beginselen van rechtvaardigheid en internationaal recht , een regeling of beslechting van internationale geschillen of van situaties die kunnen leiden tot een verbreking van de vrede ; 2. Om vriendschappelijke betrekkingen te ontwikkelen tussen de naties op basis van eerbiediging van het beginsel van gelijke rechten en zelfbeschikking van volken , en andere passende maatregelen om te versterken universele vrede;Het verbod van agressieve oorlog werd bevestigd en uitgebreid door de Verenigde Naties Handvest, waarin wordtgesteld in artikel 2, paragraaf 4, datAlle leden dienen zich te onthouden in hun internationale betrekkingen van bedreigingmet of gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheidvan een staat, of op enige andere wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen van deVerenigde Naties.Artikel 33De partijen bij een geschil, het voortbestaan van die waarschijnlijk de handhaving van de internationalevrede en veiligheid, is in de eerste plaats gezocht worden naar een oplossing door onderhandelingen,feitenonderzoek, bemiddeling, conciliatie, arbitrage, gerechtelijke uitspraak, op regionale organen of in gevaarbrengen akkoorden, of andere vreedzame middelen naar hun eigen keuze.De Veiligheidsraad zal, wanneer zij dit nodig acht, een beroep op de partijen om hun geschil te beslechten doordergelijke middelen.Artikel 39De Veiligheidsraad stelt vast of er sprake is van een bedreiging van de vrede, inbreuk van devrede of daad van agressie, en doet aanbevelingen, of beslist welke maatregelen zullen worden genomenovereenkomstig de artikelen 41 en 42, te handhaven of herstel van de internationale vrede en veiligheid.Artikel 51Niets in dit Handvest doet afbreuk aan het inherente recht tot individuele of collectieve zelfverdediging in gevalvan een gewapende aanval tegen een Lid van de Verenigde Naties , totdat de Veiligheidsraad maatregelen heeftgenomen die nodig zijn om de internationale vrede en veiligheid te handhaven. De maatregelen die door leden inde uitoefening van dit recht op zelfverdediging wordt onmiddellijk gemeld aan de Veiligheidsraad en zal op geenenkele wijze de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de Veiligheidsraad van invloed zijn krachtens ditHandvest te nemen op elk gewenst moment de maatregelen die het nodig acht om te handhaven of herstel van deinternationale vrede en veiligheid .. . .AMERIKAANSE WETTEN VAN DE OORLOGDe US Army s Wet van Oorlog te Land (Field Manual 27 tot 10) luidt als volgt:
 11. 11. 498. misdrijven onder internationaal recht Elke persoon, of een lid van de strijdkrachtenof een burger, die zich schuldig maakt een handeling die een misdrijf is krachtensinternationaal recht aansprakelijk is en daarom strafbaar dergelijke overtredingen in verband met deoorlog omvatten.: een. Misdaden tegen de vrede. geb. Misdaden tegen de menselijkheid. c. Oorlogsmisdaden.Hoewel deze handleiding erkent de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van individuen voordeze strafbare feiten die kunnen bestaan uit elk van de voorgaande soorten misdrijven, zullen de leden van destrijdkrachten normaal betreft, alleen die strafbare feiten vormen "oorlogsmisdaden". [2] (cursivering van mij)Zie ook  Command responsibility  Internationaal Strafhof  Tweede Wereldoorlog  AanvalsoorlogREFERENTIES 1. ^ een b c d Nicolas Werth, Karel Bartošek, Jean-Louis Panne, Jean-Louis Margolin, Andrzej Paczkowski, Stephane Courtois , De Zwartboek van het communisme : Misdaden, Verschrikking, Onderdrukking, Harvard University Press , 1999, hardcover, 858 paginas, ISBN 0-674 - 07.608-7 , blz. 5. 2. ^ FM 27 tot 10 Chptr 8 Remedies voor schending van internationaal recht; oorlogsmisdaden

×