Galician thank you to republic of ecuador (asylum of julian assange)

271 views

Published on

Os Estados Unidos pensa que está por riba da lei e varias veces depende do uso "frontes" (mentres nai Ally Gran Bretaña e Ally Irmá Suecia) para ocultar o seu papel nese actos de represalia / criminal levantadas contra Julian Assange para divulgación de noticias e expoñer os Estados Unidos de América crimes de guerra / Violacións Nuremberg e outros actos terroristas! Sexa paciente, Estados Unidos o presidente Barack Obama ea súa Asesoría Xurídica / supremacía da raza branca (Baker Donelson Bearman Caldwell e Berkowitz) vai entregar a cabeza dos Estados Unidos "nunha bandexa!"

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Galician thank you to republic of ecuador (asylum of julian assange)

  1. 1. Diga os Estados Unidos, "No More bullying!" Vogel Denise Newsome di: "Grazas Ecuador EAN ministro Ricardo Patiño Para estar Ata os Estados Unidos de América do réxime Supremacist terrorista / WHITE ea súa nai e gran aliado Britian A súa irmá Ally Suecia! "Os Estados Unidos ramas do goberno (executivo / Casa Branca, Lexislativa /Congreso e xudicial / Tribunal Supremo de Estados Unidos) está intentando bloquear/ obstrúa o Ministerio de Estados Unidos, Barack Hussein Obama II, os membros doCongreso e do Tribunal Supremo Ministros, Baker Donelson e os seus aliadosterroristas. . .Ricardo Patiño, ministro de Relacións Exteriores Asuntos de Do Ecuador Declaración sobre Assange(Fundador da Wikileaks): http://www.mmrree.gob.ec/2012/com042.asp
  2. 2. Declaración do Ministerio de Comercio Exterior e INTEGRACIÓN Declaración do Goberno da República do Ecuador sobre a solicitude de asilo AssangeO 19 de xuño de 2012, o australiano Julian Assange cidadán nacional, apareceu nas instalacións da Embaixada deEcuador en Londres, para pedir protección diplomática do Estado ecuatoriano para beneficiar das normasexistentes sobre Asilo Diplomático. O solicitante baseou a súa solicitude no medo de que os posibles resultadospoderían sufrir persecución política nun país terceiro, que podería usar a súa extradición para o Reino de Sueciapara chegar a transformar a extradición posterior a ese país.O Goberno do Ecuador, fiel ao procedemento de asilo e achegar a maior seriedade neste caso, analizou e avalioutodos os aspectos nela implicados, particularmente os argumentos presentados polo Sr Assange para soportar omedo que senten sobre unha situación que esa persoa entende como unha ameaza á seguridade de vida, persoal eliberdade.É importante notar que M r. Assange tomou a decisión de buscar asilo, ea protección do Ecuador sobre asalegacións de que el di, foron feitas por "espionaxe e traizón" suposto, que expón o cidadán que inspira medo aposibilidade de sendo entregado para o St Unidos Ateş de América polos ingleses, suecos ou australiano, xa que éun país, dixo o Sr Assange, persegui-lo por mor da desclassificação de información embaraçosas para o gobernode Estados Unidos. É tamén o recorrente, que " vítima de persecución en varios países, que deriva non só das súasideas e accións, pero o seu traballo para publicar a información que compromete a poderosa, a publicar a verdadee, polo tanto, expoñendo a corrupción e graves violacións dos dereitos humanos dos cidadáns de todo o mundo . "Polo tanto, para o solicitante, a asignación de crimes políticos é o fundamento da súa solicitude de asilo, porque nasúa opinión, é confrontado cunha situación que implica un perigo inminente para quen non pode resistir. Paraexplicar o medo que infunde un posible persecución política, e que esa posibilidade acaba facendo unha situaciónde prexuízo e violación dos seus dereitos, integridade e risco para a seguridade da súa persoa ea liberdade, oGoberno do Ecuador considerou o seguinte: 1. Julian Assange é unha rede de comunicacións premiados profesionais internacionalmente pola súa loita pola liberdade de expresión, liberdade de prensa e dereitos humanos en xeral; 2. Que o Sr Assange compartida co público global era de información documental privilexiada xerado por varias fontes, e os empregados afectados, países e organizacións; 3. Que hai fortes indicios de resposta por parte do país ou países que produciu a información divulgada polo Sr Assange, a resposta que pode poñer en perigo a súa seguridade, integridade e ata a súa vida; 4. Que, a pesar dos esforzos diplomáticos do Ecuador, países que esixe copia adecuadas para protexer a seguridade ea vida de Assange, se rexeitaron a facilita-los; 5. Iso é algunhas autoridades ecuatorianas que é posible a extradición de Assange a un país terceiro, fóra da Unión Europea, sen garantías adecuadas para a súa seguridade e integridade persoal; 6. Esta evidencia legal mostra claramente que, dada unha extradición a Estados Unidos de América, o Sr Assange non tería un xuízo xusto, poderían ser xulgados por tribunais especiais ou militares, e é improbable que sexa aplicada a tratos crueis e degradantes, e foi condenado a cadea perpetua ou pena capital, que non respecte os seus dereitos humanos;
  3. 3. 7. Que mentres o Sr Assange debe responder para a investigación en Suecia, o Ecuador é consciente de que o fiscal sueco tivo unha actitude contraditoria que impediu Assange o pleno exercicio do lexítimo dereito de defensa; 8. Ecuador está convencido de que eles teñen minado os dereitos procesuais das Assange durante a investigación; 9. Ecuador descubriu que Assange é, sen protección e asistencia que recibirá do Estado, que é un cidadán; 10. Que, tras varias declaracións públicas e comunicacións diplomáticas por funcionarios de Gran Bretaña, Suecia e Estados Unidos, infere a que eses gobernos non respectar os convenios e tratados, e dar prioridade a xerarquía interna da escola de dereito, en violación das normas de aplicación universal e expresar, 11. Iso, o Sr Assange é reducido a custodia en Suecia (como é habitual neste país), ía comezar unha cadea de eventos que impidan as novas medidas de protección adoptadas para evitar a posible extradición a un país terceiro.Así, o Goberno do Ecuador considera que estes argumentos dar sustancia aos temores de Julian Assange, mentresesta pode ser unha vítima de persecución política, como resultado de determinada acción en favor da liberdade deexpresión e liberdade de prensa e rexeitamento da súa posición para o abuso que tende a funcionar de enerxía encertos países, ambos os cales indican que o Sr Assange en calquera momento, pode ser unha situación que poidapoñer en perigo a seguridade da vida ou integridade persoal. Este medo foi condenada a exercer o seu dereitohumano de buscar e recibir asilo na embaixada do Ecuador no Reino Unido.Artigo 41 da Constitución da República do Ecuador define claramente o dereito de asilo. Segundo esta disposición,en Ecuador son plenamente recoñecidos os dereitos de asilo e estatuto de refuxiado de acordo coa lei e osinstrumentos internacionais de dereitos humanos. De acordo con este dispositivo constitucional:"As persoas que están nunha situación de asilo e de refuxiados deberán gozar de protección especial para garantir opleno exercicio dos seus dereitos. O Estado debe respectar e garantir o principio de non-devolución, así como aasistencia humanitaria e de emerxencia legal."Ademais, o dereito de asilo está consagrado no artigo 4.7 da Lei do Servizo Exterior de 2006, que determina acapacidade do Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio e Integración de Ecuador para escoitar casos de asilodiplomático, segundo as leis, os tratados lei, e da práctica internacional.Agás que o noso país ten destacado nos últimos anos para acomodar un gran número de persoas que solicitaronasilo territorial ou o estatuto de refuxiado, tendo incondicionalmente respectando o principio de non devolución enon discriminación, aínda que tomou medidas para facilitar o estatuto de refuxiado dunha forma expedita, tendo enconta as circunstancias dos solicitantes, a maioría colombianos que foxen do conflito armado no país. O AltoComisionado para os Refuxiados eloxiou a política do Ecuador, dos refuxiados, e destacou o feito significativo queo país non foi confinados a campos para eles mesmos, pero foron integrados na sociedade gozo, pleno dos seusdereitos humanos e garantías.O Ecuador está situado o dereito de asilo no catálogo universal dos dereitos humanos e por iso, considera que aimplementación efectiva deste dereito require a cooperación internacional que os nosos países se podenespecificar, sen que a declaración sería inútil, ea institución sería totalmente ineficaz. Por estas razóns, erecordando a obriga de todos os Estados teñen tomado para axudar a protexer e promover os dereitos humanos,como previsto pola Carta das Nacións Unidas, a invitación do Goberno Británico para prestar a súa cota paraalcanzar este obxectivo.Para este efecto, Ecuador observou, durante a análise das institucións xurídicas relacionadas co asilo, aconformación destes principios correctos fundamentais implicados dereito internacional xeral, o mesmo que polasúa importancia e alcance teñen un valor universal, xa que manter a coherencia co interese xeral da toda acomunidade internacional, e ten pleno recoñecemento por todos os estados. Estes principios, que son establecidosen instrumentos internacionais son as seguintes:a) O dereito de asilo, en todas as súas formas, é un dereito humano fundamental a creación de obrigacións ergaomnes, ou sexa, "para todos", afirma.
  4. 4. b) O asilo diplomático, o refuxio (ou asilo territorial), e dereito a non ser extraditado, expulsado, entregadas outransferidos, son dereitos humanos comparables, xa que están baseados nos mesmos principios de protecciónhumana: non devolución e non discriminación sen discriminación baseada en raza, cor, sexo, idioma, relixión oucrenza, opinión política ou de outra índole, orixe nacional ou social, posición económica, nacemento ou outra, oucalquera outro criterio semellante.c) Todas estas formas de protección son rexidos polos principios pro persoa (é dicir, máis favorable ao individuo),a igualdade, universalidade, indivisibilidade, interrelación e interdependencia.d) a protección ocorre cando o Estado que concede refuxio, asilo ou necesario, ou o poder protector, considere quehai un risco ou medo de que a persoa protexida pode ser vítima de persecución política, ou é acusado de crimespolíticos.e) O Estado asilante cualificar as causas do asilo e da extradición caso, pesa a evidencia.f) Non importa que das súas formas ou formas están presentes, o asilo é sempre a mesma causa e pola mesma ordexurídica, é dicir, persecución política, o que fai que permite, e salvagardar a vida, seguridade persoal e liberdade dapersoa protexida, que é a finalidade legal.g) O dereito de asilo é un dereito humano fundamental, polo tanto, pertenza ao jus cogens, ou sexa, o sistema denormas imperativas de dereito recoñecidos pola comunidade internacional no seu conxunto, que ningunhaexcepción se permite, sendo nulo todo tratado e disposicións do dereito internacional lei que se opoñen.h) En casos non cubertos pola lexislación vixente, a persoa humana permanece so a protección dos principios dahumanidade e das esixencias da conciencia pública, ou están baixo a protección e do imperio dos principios dodereito internacional resulta do costume establecido, os principios da humanidade e os ditados da concienciapública.i) A falta de acordo internacional ou de lexislación interna dos Estados non se pode lexitimamente invocada paralimitar, dificultar ou denegar o dereito de asilo.j) As normas e principios que rexen os dereitos de asilo, non de extradición, sen entrega, sen expulsión etransferencia non son converxentes, en caso necesario, para mellorar a protección e fornece-lo coa máximaeficiencia. Neste sentido, son complementarias dereito internacional dos dereitos humanos, o dereito de asilo e dosrefuxiados eo dereito humanitario.k) Os dereitos de protección da persoa humana están baseados en principios éticos e de valor s universalmenteaceptado e, polo tanto, teñen unha cultura humanística, social, solidariedade, axuda social, pacífica e humanitaria.l) Todos os Estados teñen o deber de promover o desenvolvemento progresivo dos dereitos humanos internacionaisa través nacional eficaz e internacional, un ction.Ecuador considera que a lei que rexe o caso de asilo do Sr Julian Assange comprende todo o conxunto deprincipios, normas, mecanismos e procedementos previstos nos instrumentos internacionais de dereitos humanos(sexa rexional ou universal), que inclúe, entre as súas disposicións dereito a buscar, recibir e gozar de asilo porrazóns políticas, as convencións que rexen o dereito de asilo e dos refuxiados, e recoñecer o dereito de non serentregado, devolta ou expulsado cando fundado temor de persecución política convencións que rexen o dereito deextradición e recoñecer o dereito de non ser extraditado cando esta medida cubrir persecución política, e asconvencións que rexen o dereito humanitario, e recoñecer o dereito de non ser trasladado cando hai un risco depersecución política. Todas estas formas de asilo ea protección internacional son xustificadas pola necesidade deprotexer a persoa a partir dunha posible persecución política, ou unha eventual concesión de crimes políticos e / oucrimes relacionados con este último, que en opinión do Ecuador, non só poñen en perigo o Sr . Assange, perotamén representan unha grave inxustiza cometida contra el.É innegable que os Estados, asumir tan numerosos e substanciais instrumentos internacionais, moitos deles obrigaxuridicamente vinculante para ofrecer protección ou asilo a persoas perseguidas por motivos políticos,manifestaron o seu desexo de establecer unha institución legal para protexer os dereitos humanos e liberdadesfundamentais, en base a unha práctica xeral acepta como lei, o que el atribúe a tales obrigas como obrigatoria, ergaomnes, sendo ligados ao desenvolvemento de protección, respecto e progresivo dos dereitos humanos e asliberdades fundamentais, forman parte do jus cogens. Algunhas delas instrumentos son mencionados acontinuación:
  5. 5. a) Carta das Nacións Unidas de 1945, propósitos e principios das Nacións Unidas: a obriga de todos os membrospara cooperar na promoción e protección dos dereitos humanos;b) Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948: dereito de buscar e de gozar asilo en calquera país, pormotivos políticos (artigo 14);c) Declaración dos Dereitos e Deberes do Home de 1948: dereito de buscar e de beneficiar de asilo por motivospolíticos (artigo 27);d) Convención de Xenebra do 12 de agosto de 1949, relativa á protección das persoas civís en tempo de guerra: enningún caso ser trasladada para a persoa protexida para un país onde temen persecución polas súas opiniónspolíticas (artigo 45);e) Convención sobre o Estatuto dos Refuxiados de 1951 e Protocolo de Nova York, 1967: prohibe os refuxiadosque regresan ou expulsión a países onde a vida e liberdade estarían en perigo de extinción (art. 33,1);f) Convención sobre Asilo Diplomático de 1954: O estado ten o dereito de conceder asilo e clasificar a natureza dodelito ou dos motivos de persecución (artigo 4);g) Convención sobre Asilo Territorial de 1954: o Estado ten dereito a admitir que xente seu territorio queconsidere necesario (artigo 1), cando son perseguidos polas súas crenzas, opinións políticas ou filiación, ou actosque poden ser considerados crimes políticos (artigo 2), o Estado que concede asilo non pode voltar ou expulsar unrefuxiado que é perseguido por motivos políticos ou delitos (artigo 3), tamén, a extradición non é apropiado candose trata sobre persoas que, de acordo co Estado requirido, ser procesado por delitos políticos ou crimes comúnscometidos con fins políticos, nin cando a extradición se solicitada obedecendo a motivos políticos (artigo 4);h) A Convención Europea de Extradición de 1957, prohibe a extradición a parte requirida considerar que ainfracción é un político (artigo 3.1);i) 2312 Declaración sobre Asilo Territorial de 1967 prevé a concesión de asilo ás persoas que teñen ese dereito envirtude do artigo 14 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos, incluíndo as persoas que loitan contra ocolonialismo (artigo 1.1). Ela prohibe a negativa de expulsión, admisión e de retorno en calquera Estado ondepoden estar suxeitos a persecución (artigo 3.1);j) Convención de Viena sobre o Dereito dos Tratados, de 1969, establece que as normas e principios do DereitoInternacional xeral imperativos non soportan un convenio en contrario, o tratado é nulo sobre conflitos a súaconclusión cunha destas normas (artigo 53), e unha nova norma imperativa desta natureza, calquera tratadoexistente que conflitos con esta disposición é nula e é rematada (artigo 64). No que respecta á aplicación destesartigos, a Convención permite aos Estados para reclamar o cumprimento da Corte Internacional de Xustiza, senesixir que o acordo do Estado demandado, aceptar a jurisdicción do Tribunal (artigo 66.b). Os dereitos humanosson normas de jus cogens.k) Convención Americana sobre Dereitos Humanos, de 1969: dereito de buscar e de beneficiar de asilo porrazóns políticas (artigo 22.7);l) Convenio Europeo para a represión do terrorismo de 1977, o Estado requirido ten o dereito de rexeitar aextradición cando hai un perigo de que a persoa é procesado ou castigado polas súas opinións políticas (artigo 5);m) Convención Interamericana sobre Extradición, de 1981, a extradición non se aplica cando a persoa foixulgado ou condenado, ou está a ser xulgado nun tribunal de hoc especial ou publicidade no Estado solicitante(artigo 4.3), cando, baixo a clasificación do Estado requirido, se crimes políticos ou crimes correlatos ou crimescun obxectivo político perseguido, e cando as circunstancias do caso, pódese inferir que a persecución por motivosde raza, relixión ou nacionalidade; que a situación da persoa buscados pode ser prexudicada por calquera desasrazóns (artigo 4.5). Artigo 6 º prevé, en referencia ao dereito de asilo, que "nada na presente convención poderá serinterpretada como limitación do dereito de asilo, cando o adecuado".n) Carta africano de Dereitos Humanos e dos Pobos de 1981, perseguido individuo o dereito de buscar e de obterasilo noutros países (artigo 12.3);o) Declaración de Cartagena de 1984, recoñece o dereito á vivenda, a non ser rexeitados na fronteira e non serándevoltos.
  6. 6. p) Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea 2000: establécese o dereito de protección diplomática econsular. Todo cidadán da Unión beneficia, no territorio dun país terceiro que non estea representado o Estadomembro de nacionalidade, a protección das autoridades diplomáticas e consulares de calquera Estado membro, nasmesmas condicións que os nacionais dese Estado (artigo 46).O Goberno do Ecuador considera importante ter en conta que as normas e os principios recoñecidos eninstrumentos internacionais mencionados e en outros acordos multilaterais teñen precedencia sobre o dereitointerno dos Estados, porque estes tratados están baseados en regras de universalización orientadas a principiosintangíveis, o que resulta en un maior respecto , garantía e protección dos dereitos humanos contra as actitudesunilaterais dos Estados. Isto comprometería o dereito internacional, que deberá ser reforzada, de xeito que orespecto dos dereitos fundamentais é consolidada en termos de integración e de carácter ecuménico.Ademais, unha vez que Assange unha solicitude de asilo en Ecuador, teñen mantido conversas de alto niveldiplomáticas co Reino Unido, Suecia e Estados Unidos.Ao longo destas conversacións, o noso país ten chamado no Reino Unido obter copia máis rigorosas para adianteAssange, libre, aberto proceso legal en Suecia. Estas copia inclúen, xa desabafou súas responsabilidades legais enSuecia non extradite a un país terceiro, ou sexa, a garantía non se aplicará a figura da especialidade.Desafortunadamente, a pesar das repetidas cambios de textos, o Reino Unido, en ningún momento mostrou sinaisde querer chegar a compromisos políticos, só repiten o contido dos textos legais.Avogados Assange pediu a xustiza sueca tomar declaracións Assange nas instalacións da Embaixada de Ecuadoren Londres. Ecuador foi oficialmente transferida ás autoridades suecas dispostos a ofrecer esta entrevista coaintención de non interferir ou impedir o proceso legal é seguido en Suecia. Esta medida é perfecta e legalmenteposible. Suecia non aceptar.Por outra banda, Ecuador tocou a posibilidade de que o goberno sueco para establecer salvagardas que non estánen Assange secuencia extraditado a Estados Unidos. De novo, o goberno sueco rexeitou calquera compromiso nesesentido.Finalmente, o Ecuador enviou unha carta ao goberno de Estados Unidos para revelar oficialmente a súa posiciónno caso Assange. Investigacións relacionadas con: 1. Se hai un proceso legal en curso ou a intención de realizar ese proceso contra Julian Assange e / ou os fundadores das Wikileaks organización; 2. Se o anterior ser verdade, que tipo de lexislación, como e en que condicións estaría suxeito a penas máximas tales persoas; 3. Se hai unha intención de solicitar a extradición de Julian Assange a Estados Unidos.A resposta de EEUU foi a de que el non pode proporcionar información sobre o caso Assange, dicindo que é unhacuestión bilateral entre Ecuador e do Reino Unido.Con este pano de fondo, o Goberno do Ecuador, fiel á súa tradición de protexer aqueles que buscan refuxio no seuterritorio ou nas instalacións das misións diplomáticas, decidiu conceder asilo diplomático a Assange cidadáns, conbase na solicitude presentada ao Presidente da Galicia, mediante comunicación escrita, datada de Londres, 19 dexuño de 2012 e que será completada por carta datada de Londres, o 25 de xuño de 2012, para o cal o Goberno doEcuador, tras unha avaliación xusta e obxectiva da situación descrita polo Sr Assange, de acordo coas súas propiaspalabras e argumentos, endosou os temores do recorrente, e asume que hai indicios de que se poida presumir quepode haber persecución política ou podería ocorrer tal persecución se non se toman medidas oportunas e necesariaspara evitalo.O Goberno do Ecuador está seguro de que o goberno británico sabe como a xustiza ea rectitude valor da posiciónecuatoriana, e consistente con estes argumentos, seguro que o Reino Unido vai ofrecer o máis axiña posible pasoou seguro garantías precisas e relevantes para a situación dos refuxiados, para que os seus gobernos para honrar osseus actos de lealdade que debe ao dereito e das institucións internacionais que ambas as nacións axudaron a darforma ao longo da súa historia común.Tamén espera manter inalterados os excelentes lazos de amizade e respecto mutuo que se ligan a Ecuador e doReino Unido e os seus pobos, coma eles están comprometidos en promover e defender os mesmos principios e
  7. 7. valores, e porque comparten preocupacións similares sobre a democracia, viva a paz, Bo, que só son posibles serespecten os dereitos fundamentais de todos.Comunicado N º 042

×