062112 yiddish (supreme court)

174 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
174
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

062112 yiddish (supreme court)

 1. 1. ‫דער ּפרָאצעס פַארייניקטע‬ ‫שטַאטן פון ַאמעריקע ס‬ ‫ּפרעזידענט בַארַאקק אבאמא,‬ ‫קָאנגרעס און די העכסט ּפלַאץ‬‫טוט ניט וועלן פיילד און די וועלט‬ ‫צו זען!‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-petition‬‬ ‫‪forextraordinarywrit-exhibits-final‬‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא‬ ‫- א ‪C‬ה אַ עם ‪E‬ך ‪E‬א ‪ /n‬על איך ז אַ ר ד‬ ‫ֿפַאר פרעמד טרַאנסלַאטיָאן צוועקן מיר זענען ארבעטן צו הָאבן דעם‬ ‫י מיט ברודיק הענט!‬ ‫דָאקומענט ַארייַנגעשיקט אויף אונדזער וועבזייַטל ַאזוי ביטע הַאלטן‬ ‫קָאנטרָאלירונג:‬ ‫‪http://vogeldenisenewsome.net/lawsuits___obama_matters‬‬ ‫רעגירונג / מידיַא דעקן-ַארויף:‬ ‫עפנטלעך יקסּפָאוזינג די‬‫פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע‬ ‫ס‬‫קָארוּפציע, קריימז און מענטשלעך‬ ‫/ יידל הזכויות ווייַאליישַאנז‬
 2. 2. ‫ווָאוגַאל דיניס נוסַאם‬ ‫מַאילינג: ּפָאסטַאמט בָאקס 14,731‬ ‫סינסַאנַאטי7 ָאהיָא 45,753‬ ‫טעלעפָאנירן: ,,2,-413/415 ָאדער 3452-511/143‬ ‫יוני 1,7 ,14,‬ ‫דורך יו. עס. בילכערקייַט ּפָאסט‬ ‫העכסט קָארט פון די פַארייניקטע שטַאטן‬ ‫ַאטטן: טשיף דזשַאסטיס יוחנן דזשי רָאבערץ, דזשר. - ריסיט נומי 03131003000001166640‬ ‫6 קודם גאס7 נע‬ ‫ווַאשינגטָאן7 דק 43574,‬ ‫ענטפער צו 4 מאי 2012 העכסט ּפלַאץ פון די פַארייניקטע שטַאטן בריזו און בעטן ַאן ענטֿפערן‬ ‫שייַעך:‬ ‫וועגן ווָאס עס איז דער העכסט ּפלַאץ פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע טוט ניט פַארשטיין וועגן‬ ‫ווָאוגַאל דיניס נוסַאם ס ענטפער 17 מערץ 7711 און 27 אפריל 7711, סאַ ּפרים קָארט פון די פַארייניקטע שטַאטן‬ ‫בריוו - ידענטיפיינג עקסטרַאָארדינַארי ריט (‪ ) S‬צו פילעד און ריט (‪ )S‬אונטער אלע ריץ אקט צו פילעד - לָאוער קָאורט‬ ‫ַאקשַאן: סטָאר -כל אלפרעד ללק ך דעניסע ך נעווסָאמע, הַאמילטָאן קָאונטי (ָאהיָא) קָאורט פון קָאממָאן ּפליז7 קַאסע‬ ‫נומי א,441424‬ ‫ליב דזשַאסטיס רָאבערץ:‬ ‫אין ענטפער צו דעם קָאורט ס בריוו פון יוני 117 ,14,7 ‪ E‬נקלָאסעד איז ביטע געפינען די ָאריגינעל און 4 עקזעמפלארן פון‬ ‫די אויבן רעפרַאנסט ּפלידינג צו זיין פיילד מיט דעם קָארט צוזאמען מיט $ 440444 פילינג פי - פַארייניקטע שטַאטן געלט ָארדער נומי‬ ‫,4242535,210 א קאָּפיע פון דעם קָאורט ס יוני 117 ,14, בריוו איז ַאטַאטשט0‬‫ביטע צושטעלן נעווסָאמע מיט א סטַאמּפט "פייל" קאָּפיע פון דעם פילינג אין די ַאליינ - גערעדט ּפָאסטגעלט -בַאצָאלט קָאנווערט ביטניי0‬ ‫ד‬ ‫רַאדער ווי פַארווייַלן די נַארישקייַט און שּפיל ּפלייינג פון דעם קָאורט, נעווסָאמע האט רידַאקטיד די פאלגענדע אינֿפָארמַאציע פון‬‫די יוני ,17 ,14, סובמיטטַאל ווָאס שטאטן7 "אין רע ווָאוגַאל דיניס נוסַאם טן ּפעטיטיָאן ווארים ויסערגעוויינלעך ריט צו די העכסטע‬ ‫קָאורט פון ָאהיא "צו פַארטרַאכטנ זיך בלויז דער אויבן רעפרַאנסט ענין0‬ ‫דורך קאָּפיע פון זעלביקער און ֿפַאר צוועקן פון שּפָארן קָאס פארבונדן מיט דעם ענין (ווי פארלאנגט דורך סטַאטשוץ /‬ ‫געזעצן)7 נעווסָאמע איז ּפרַאוויידינג פַארייניקטע שטַאטן פרעזידענט בַארַאקק אבאמא7 סָאליסיטָאר ַאלגעמיינע פון פַארייניקטע שטַאטן7‬ ‫משפט יוחנן אנדריי מערב7 הַאמילטָאן קָאונטי [ָאהיאָ] קָאורט פון ּפרָאסט ּפליז און אּפָאוזינג ּפַארטיעס און / ָאדער זייער ַאדווָאקַאט אין‬
 3. 3. ‫דער נידעריקער הויף ענין מיט ַא קאָּפיע פון בלויז "ערשטער" ‪ Page‬רַאפלעקטינג "רעדַאקטיָאן" ווי געזונט ווי דער "כסימע" ‪Page‬‬‫זינט גָארנישט ַאנדערש אין די ,1 יוני ,14, ּפלעַאדינג איז פארענדערט צוזאמען מיט ַא קאָּפיע פון דעם קָאורט ס יוני 117 ,14, בריוו0‬ ‫ביטע זיין ַאדווייזד: ַאז בשעת דעם קָאורט איז בענט אויף ענגיידזשינג אין ַאזא נַארישקייַט און שּפיל‬ ‫ּפלייינג ווי עס ראנגלענישן מיט קָאנגרעסס צו בַאקומען פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא צו די 1711‬ ‫ּפרעסידענטיַאל עלעקטיָאנס, ַאז עס אויס ַאז פרעמד נַאטיָאנס / לעַאדערס זענען ַאווער פון זאכן ינווַאלווינג נעווסָאמע אין ַאז‬‫אינֿפָארמַאציע איז זייַענדיק שערד מיט זיי דורך ציבור / געזעלשַאפטלעך פָארומס ווי די אינטערנעץ . דעריבער7 דער שּפַאנונג מיט די‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע איז ינקריסינג ניט בלויז מיט רוסלַאנד ָאבער אנדערע פָארַאן נַאטיָאנס / לעַאדערס און דעם בלויז די‬ ‫"שּפיץ פון די ייזבַארג!" עס איז נָאך מער צו קומען! יא, בילדער וועט זָאגן ַא ּפלַאץ ווען די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס‬ ‫פַארברעכער און יידל / מענטשנרעכט וויָאלַאטיָאנס זענען זייַענדיק יקסּפָאוזד. מָארעָאווער7 די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס‬‫קָאררוּפטיָא ן און מלחמה קריים זענען זייַענדיק געמאכט ציבור ֿפַאר פָארַאן נַאטיָאנס / לעַאדערס צו זען. דעריבער7 עס איז זייער שווער‬ ‫ֿפַאר די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס פרעזידענט און לעַאדערס צו "צו ווַארפן סטָאנע" ווען זייער "גלאז מַאנסיָאן" איז וועגן‬ ‫ס‬ ‫צו זיין חרוֿב!‬ ‫איר זען7 ניט ענלעך די אמעריקאנער מענטשן וואס זאל וועלן צו בלייבן פארהוילן7 פָארַאן נַאטיָאנס און זייער לעַאדערס הָאבן‬ ‫חכמים / ַאטערניז וואס זענען לייענען און געזען דעם זָאגן און פַארשטיין ַאז אין ַא דעמָאקרַאסי לַאנד ווי די פַארייניקטע שטַאטן‬ ‫פון ַאמעריקע7 נעווסָאמע האט געבראכט די געהעריק לעגַאל / געזעצלעך ַאקשַאנז און איצט זיי בַאקומען צו זען ווי די העכסטן‬‫קָאורט (סאּפרים קָארט פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע) און די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס קָאנגרעס ווי געזונט‬ ‫ווי פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא זענען ענגיידזשינג אין קָארוּפציע און ַאטעמּפטינג צו דעקן-‬ ‫ַארויף זייער קרימעס0 אזוי ניט! בשעת דזשוסטיסעס פון דעם קָאורט7 מיטגלידער פון קָאנגרעסס און פַארייניקטע שטַאטן פון‬ ‫ַאמעריקע ס פרעזידענט בַארַאקק אבאמא און זיין ַאדמיניסטרַאטיָאן זענען לָאפַאלי / ליגַאלי געבעטן נייסלי‬ ‫צו "שריט ַארא " די סיטיזענס פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע הָאבן לינק צו זיי אָ ּפציעס ַאזַא ווי‬ ‫ּפ,‬ ‫"מלחמ" און / ָאדער "רעווָאלוצי" אין ווָאס נעווסָאמע זאל איצט פרעגן ֿפַאר‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫אינטערנַאציָאנַאלע ינטערווענטיָאן ("ה ווי בירגערס אין מצרים, ליביע, טוניסיַא, אא"וו‬ ‫ז‬ ‫ד‬ ‫האט) צו בַאקומען די טערערַאסץ און פַארדָארבן ָאפפיסיַאלס אויס פון דער רעגירונג, עס ס‬ ‫נישט ַאזוי קָאמיש איצט איז עס?‬
 4. 4. ‫דאנק איר ֿפַאר אייער הילף אין דעם ענין0 שוד איר האט שאלות ָאדער בַאמערקונגען7 ביטע טָאן ניט קווענקלענ זיך צו‬ ‫קָאנטַאקט נעווסָאמע ביי 513/680 -2222 ָאדער 160/388 -0532.‬ ‫בעעמעס7‬ ‫_________________________________________‬ ‫ווָאגעל דעניסע נעווסָאמע‬ ‫ענקלָאסורעס‬ ‫יו0 עס0 פרעזידענט בַארַאקק אבאמא - וסּפס טרַאקינג נומי 21,,2,41,44444,14144‬ ‫סיסי:‬ ‫סָאליסיטָאר ַאלגעמיינע פון פַארייניקטע שטַאטן - וסּפס טרַאקינג נומי 5,415544144443,41144‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן סענַאטָאר רַאנד פאולוס (שטַאט פון קַאנטַאקי) - דורך ‪EMAIL‬‬ ‫הָאן0 יוחנן אנדריי מערב - משפט / טרייסי ווינקלער - קלערק פון קָאורט הַאמילטָאן קָאונטי קָאורט פון קָאממָאן ּפליז‬ ‫דוד מערַאנוס7 עסק0 - ַאדווָאקַאט ֿפַאר סטָאר -כל‬ ‫מיכאל י ליוועלי7 עסק - ַאדווָאקַאט ֿפַאר סטָאר -ַאלל/ליבערטי מוטוַאל ינסורַאנסע ֿפירמע‬ ‫ציבור / מידיַא / פרעמד פירער‬
 5. 5. ‫ווָאוגַאל דיניס נוסַאם‬ ‫מַאילינג: ּפָאסטַאמט בָאקס 14,731‬ ‫סינסַאנַאטי7 ָאהיָא 45,753‬ ‫טעלעפָאנירן: ,,2,-413/415 ָאדער 3452-511/143‬ ‫יוני ,17 ,14,‬ ‫דורך יו. עס. בילכערקייַט ּפָאסט‬ ‫העכסט קָארט פון די פַארייניקטע שטַאטן‬ ‫ַאטטן: טשיף דזשַאסטיס יוחנן דזשי רָאבערץ, דזשר. - ריסיט נומי 76020500600002061047‬ ‫6 קודם גאס7 נע‬ ‫ווַאשינגטָאן7 דק 43574,‬ ‫ענטפער צו 4 מאי 2012 העכסט ּפלַאץ פון די פַארייניקטע שטַאטן בריזו און בעטן ַאן‬ ‫שייַעך:‬ ‫ענטֿפערן וועגן ווָאס עס איז דער העכסט ּפלַאץ פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע טוט ניט‬ ‫פַארשטיין וועגן ווָאוגַאל דיניס נוסַאם ס ענטפער 17 מערץ 7711 און אפריל 11, 7711, העכסט קָארט פון‬ ‫די פַארייניקטע שטַאטן בריוו - ידענטיפיינג עקסטרַאָארדינַארי ריט (‪ )S‬צו פילעד און ריט (‪ )S‬אונטער אלע ריץ‬ ‫אקט צו פילעד - לָאוער קָאורט ַאקשַאן: סטָאר-כל אלפרעד ללק ך דעניסע ך נעווסָאמע, הַאמילטָאן קָאונטי‬ ‫(ָאהיָא) קָאורט פון קָאממָאן ּפליז7 קַאסע נומי א,441424‬ ‫ליב דזשַאסטיס רָאבערץ:‬‫ענקלָאסעד איז ביטע געפינען די ָאריגינעל און 4 עקזעמפלארן פון די אויבן רעפרַאנסט ּפלידינג צו זיין פיילד מיט‬ ‫דעם קָארט צוזאמען מיט $ 440444 פילינג פי - פַארייניקטע שטַאטן געלט ָארדער נומי ,4242535,21‬ ‫ּפער פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע קַאנטַאקי סענַאטָאר רַאנד פאולוס ס בריוו פון 3 יוני ,14, - הייסט עס גענומען‬ ‫בעערעך ניי ַן (9) ‪ֿ months‬פַאר סענַאטָאר רַאנד פאולוס צו צושטעלן ַאזַא אַ פַאלש / לייכטזיניקע ענטפער אויף דער‬ ‫בַאקדראַ ּפ פון נעווסָאמע ס ויסשטעלן פון דעם קָאורט ס ווי געזונט ווי די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס פרעזידענט‬
 6. 6. ‫בַארַאקק אבאמא און די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס קָאנגרעס רָאלע אין קָארוּפציע, פַארברעכער ַאקטיוויטעטן און‬ ‫דעקן-אַ ּפס! ביטע צושטעלן נעווסָאמע מיט א סטַאמּפט "פייל" קאָ ּפיע פון דעם פילינג אין די ַאליינ - גערעדט ּפָאסטגעלט-‬ ‫ד‬ ‫בַאצָאלט קָאנווערט ביטניי0‬ ‫דורך קאָ ּפיע פון זעלביקער7 נעווסָאמע איז ּפרַאוויידינג פַארייניקטע שטַאטן פרעזידענט בַארַאקק אבאמא7‬ ‫סָאליסיטָאר ַאלגעמיינע פון פַארייניקטע שטַאטן7 משפט יוחנן אנדריי מערב7 הַאמילטָאן קָאונטי [ָאהיאָ ] קָאורט פון קָאממָאן‬ ‫ּפליז און אּפָאוזינג ּפַארטיעס און / ָאדער זייער ַאדווָאקַאט אין דער נידעריקער הויף ענין מיט ַא קאָ ּפיע פון דעם פילינג0‬ ‫ביטע זיין ַאדווייזד: ַאז איך יבערכַאזערן מיין ריקוועס צו זיין ַאדווייזד פון"גערַאנגל פון אינטערע" ַאז זאל‬ ‫ס‬ ‫עקסיסטירן מיט די העכסטע קָאורט פון די פַארייניקטע שטַאטן הַאנדלינג פון דעם ענין. פורטהערמָארע7 נעווסָאמע רייטערייס‬ ‫" צו די דזשוסטיסעס פון דעם קָאורט אין ַאז אויף ָאדער וועגן יולי 117 ,14,7 זי ביי ַצייַטיק, רעכט‬ ‫איר "ַאבדזשעקשַאנז‬ ‫און ַאדַאקווַאטלי געבעטן ַאז דזשוסטיסעס "שריט ַאראָ ּפ" און / ָאדער זיין "ימּפיטשט!" זע עקסהיביט "א" פון דעם‬ ‫אויבן רעפרַאנסט ּפלידינג0 אין ַאז עס אויס ַאז די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס דזשודישַאל סיסטעם‬ ‫האט געווארן פארדארבן / טיינטיד דורך ווייַס רַאסיסט / סוּפרעמַאסיסץ גרוּפעס ווי בַאקער דָאנעלסָאן‬ ‫בערמַאן קָאלדוועל & בערקַאוויץ (ד"ה לעגַאל קָאונסעל / ַאדווייזער צו אמעריקאנער סטעיט פון‬ ‫ַאמעריקע ּפ טוישעוו בַארַאקק אבאמא, מיטגלידער פון די פַארייניקטע שטַאטן קָאנגרעס און‬ ‫דזשוסטיסעס פון די העכסט ּפלַאץ פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ) און די‬ ‫אינטערנַאציָאנַאלע / גלאבאלע אינטערעסן פון פָארַאן נַאטיָאנס / קָאונטריעס ַאזַא ווי טשיינַא,‬ ‫רוסלַאנד, דייַטשלַאנד, ירַאן, יירַאק, אאז"וו7 עקזעמפלארן פון ּפלידינגז זענען זייענדיק געשטעלט‬‫אין געזעלשַאפטלעך / ציבור פָארומס ווי דער אינטערנעץ ֿפַאר גרינג צוטריט דורך דעם ציבור / וועלט‬ ‫ווייל עס קען זיין נייטיק ֿפַאר נעווסָאמע צו זוכן אינטערנַאציָאנַאלע דזשודישַאל / לעגַאל ַאקשַאנז‬ ‫צו ברענגען די ק רימַאנַאלז צו גערעכטיקייַט און צו ריין אויס די פַארייניקטע שטַאטן פון‬ ‫ַאמעריקע ס רעגירונג!!‬ ‫דאנק איר ֿפַאר אייער הילף אין דעם ענין0 זָאל איר האט שאלות ָאדער בַאמערקונגען7 ביטע טָאן ניט קווענקלענ‬ ‫זיך צו קָאנטַאקט נעווסָאמע ביי 513/680-2222 ָאדער 160/388-0532.‬ ‫בעעמעס7‬ ‫_________________________________________‬ ‫ווָאגעל דעניסע נעווסָאמע‬ ‫ענקלָאסורעס‬ ‫יו0 עס0 פרעזידענט בַארַאקק אבאמא - וסּפס טרַאקינג נומי 14233553444443311144‬ ‫סיסי:‬ ‫סָאליסיטָאר ַאלגעמיינע פון פַארייניקטע שטַאטן - וסּפס טרַאקינג נומי 3,1,3,,34444414,4144‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן סענַאטָאר רַאנד פאולוס (שטַאט פון קַאנטַאקי) - דורך ‪EMAIL‬‬ ‫הָאן0 יוחנן אנדריי מערב - משפט / טרייסי ווינקלער - קלערק פון קָאורט הַאמילטָאן קָאונטי קָאורט פון קָאממָאן ּפליז‬ ‫דוד מערַאנוס7 עסק0 - ַאדווָאקַאט ֿפַאר סטָאר -כל‬ ‫מיכאל י ליוועלי7 עסק - ַאדווָאקַאט ֿפַאר סטָאר -ַאלל/ליבערטי מוטוַאל ינסורַאנסע ֿפירמע‬ ‫ציבור / מידיַא / פרעמד פירער‬
 7. 7. ‫נומי _____________________________________‬ ‫אין די‬ ‫העכסט ּפלַאץ פון די פַארייניקטע שטַאטן‬ ‫ווָאגעל דעניסע נעווסָאמע‬ ‫ּפעטיטיָאנער‬ ‫ך‬ ‫סטָאר-כל אלפרעד7 ללק;‬ ‫משפט יוחנן אנדריי מערב /‬ ‫הַאמילטָאן קָאונטי (ָאהיָא) קָאורט פון קָאממָאן ּפליז7 און‬ ‫טוט 1 דורך 45,‬ ‫ענטפערער (‪)S‬‬ ‫ענטפער צו מאי 4, 2012‬ ‫העכסט ּפלַאץ פון די פַארייניקטע שטַאטן בריזו און‬‫ביטע ַאן ענטֿפערן וועגן ווָאס עס איז דער העכסט ּפלַאץ פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע טוט ניט פַארשטיין וועגן ווָאוגַאל דיניס‬‫נוסַאם ס ענטפער 17 מערץ 7711 און 27 אפריל 7711, סאַ ּפרים קָארט פון די פַארייניקטע שטַאטן בריוו - ידענטיפיינג עקסטרַאָארדינַארי ריט (‪ )S‬צו‬ ‫זייט פילעד און ריט (‪ )S‬אונטער אלע ריץ אקט צו פילעד [6]‬ ‫קומט איצט ּפעטיטיָאנער7 ווָאגעל דעניסע נעווסָאמע - ַא / קיי / ַא דעניסע ך נעווסָאמע ("נעווסָאמע" און / ָאדער "ּפעטיטיָאנער‬ ‫נעווסָאמע") - ָאן ווייווינג איר רעכט און טענות / ישוז און דיפענסַאז אויפשטיין און / ָאדער שטעלן ַארויס אין דער אקטאבער 2 7 414,‬ ‫"עמערגענסי מָאטיָאן צו סטייַ, עמערגענסי מָאטיָאן ֿפַאר ענלַארגעמענט פון צייט און אנדערע רעליעף די פַארייניקטע שטַאטן סאַּפרים קָארט‬ ‫דעעמס אַ ּפּפראָ ּפריַאטע צו קָאררעקט דער לעגַאל וורָאנגס / ינדזשוסטיסעס רעּפָארטעד הערעי" ("עם / ָארס")7 סַאבסַאקווַאנט ּפלידינגז /‬ ‫ן‬ ‫סובמיטטַאלס (ד"ה ווָאס כולל ּפעטיציע ֿפַאר עקסטרַאָארדינַארי ריט ["ּפפעוו"] און ענטפער 17 מערץ 7711 און 27 אפריל 7711,‬‫סאַ ּפרים קָארט פון די פַארייניקטע שטַאטן בריוו - ידענטיפיינג עקסטרַאָארדינַארי ריט (‪ )s‬צו פילעד און ריט (‪ )s‬אונטער אלע ריץ אקט צו זייט‬ ‫פילעד ("רט11,144 & 662730סקל") ווי געזונט ווי נעווסָאמע ס יולי 117 114, בריוו ענטייטַאלד7 ענטפער מאי 18, 8811 מַאילינג‬ ‫אומגעקערט קָאנטַאינינג טשיף דזשַאסטיס יוחנן דזשי רָאבערץ, דזשר. קאפיע פון 3 מאי 8811 ּפלעַאדינג ווָאס איז ַאטַאטשט הערעטָא‬ ‫און ינקָארּפערייטיד דורך דערמָאנען ווי אויב שטעלן ַארויס אין פול כירין ביי ויסשטעלונג "א" פון דעם רעגע פילינג7 ווערין נעווסָאמע‬ ‫בייַצייַטיק, רעכט און ַאדַאקווַאטלי פארלאנגט ַאז די דזשוסטיסעס פון די העכסטע קָאורט פון די פַארייניקטע שטַאטן שריט ַאראּפ מיד!‬ ‫דעם רעגע פילינג אין ענטפער צו דעם קָאורט ס 3 מאי ,14, בריוו איז דערלאנגט אין ַאז די אינֿפָארמַאציע קַאנטיינד כירין שטיצט די‬
 8. 8. ‫ויסערגעוויינלעך, יקסעּפשַאנַאל און קריטיש / עקסידזשַאנט צושטאנדן ינווַאלווד. מָארעָאווער7 ינווַאלווז ענינים פון כָאומלַאנד‬ ‫זיכערהייט! האט מאי 37 ,14, בריוו ווָאס שטאטן אין טייל:‬ ‫ַ‬ ‫"די אויבן-ענטייטַאלד ּפעטיציע ֿפַאר ַא ויסערגעוויינלעך ריט זוכן ונסּפעסיפיעד רעליעף איז‬ ‫מקבל אויף 77 יאנואר 7711. די צייטונגען זענען אומגעקערט ֿפַאר די ווייַטערדיק סיבה (‪:)s‬‬ ‫דורכפַאל צו פַארטרַאכטנ דער ענדערונגען געבעטן אין פריערדיק קָארעסּפָאנדענץ.‬ ‫א קאָ ּפיע פון דעם בריוו פון פרוי רות דזשָאנעס דייטיד 77 יאנואר 7711 איז ענקלָאוזד."‬ ‫א קאָּפיע פון געזאגט בריוו איז ַאטַאטשט הערעטָא און ינקָארּפערייטיד דורך דערמָאנען ווי אויב שטעלן ַארויס אין פול כירין ביי‬ ‫ויסשטעלונג "ב."‬ ‫ַאז נעווסָאמע ניט הָאבן צייט ֿפַאר די העכסטע קָאורט פון די פַארייניקטע שטַאטן נַארישקייַט‬ ‫ביטע זיין ַאדווייזד‬ ‫און פארבליבן השתדלות אין "פַארשטעלונג פון יוש" און "זידלען פון די דזשודישַאל ּפרָאסעס" ווי דעם קָארט האלט צו דינגען מיט‬ ‫ס‬ ‫ר‬ ‫אנדערע קַאנסּפירַאטערז / גלויבנס-קַאנסּפירַאטערז אין פַארהַאלטונג די פילינג פון נעווסָאמע ס בייַצייַטיק פיילד "ּפעטיטיָאן ווארים‬ ‫עקסטרַאָארדינַארי רי" ֿפַאר צוועקן פון געטינג פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט‬ ‫ט‬‫עלעקטיָאנס. דעריבער7 נעווסָאמע‬ ‫בַארַאקק כוסיין אבאמא וו דורך די נאוועמבער 1811 ּפרעסידענטיַאל‬ ‫איז מָאווינג פָארויס צו אויסצונוצן דורך קיין און / ָאדער ַאלע לעגַאל מיטל פַארַאנען צו בַאקומען די גערעכטיקייט זי און דער ציבור-ביי-‬ ‫גרויס / ינטערנַאשַאנַאלי קָאממוניטיעס הָאבן געווען זוכט ֿפַאר דעקַאדעס קעגן די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס פַארדָארבן רעגירונג‬ ‫רעזשים! דאך7 אין דעם אינטערעס פון יושר און ּפרעזערוויישַאן פון ּפרָאטעקטעד רעכט7 נעווסָאמע סַאבמיץ דעם רעגע ּפלידינג0‬ ‫ַאז די העכסטע קָאורט פון די פַארייניקטע שטַאטן איז געווען בייַצייַטיק, רעכט און‬ ‫ביטע נעמען בַאמערקן‬‫ַאדַאקווַאטלי געבעטן צו רעקָאמענדירן נעווסָאמע פון ַאלע "גערַאנגל-פון-אינטערע" ַאז קען זיין פָארשטעלן אין דעם קָאורט ס הַאנדלינג‬ ‫ס‬ ‫פון איר ּפרָאצעס0 אבער7 צו דַאטע7 דעם קָאורט האט אפגעזאגט צו רעקָאמענדירן נעווסָאמע פון דעם גערַאנגל7 פון-אינטערעס ַאז‬ ‫עקסיסטירן מיט דעם קָאורט - ד"ה טייז / שייכות צו בַאקער דָאנעלסָאן בערמַאן קָאלדוועל & בערקַאוויץ ["בַאקער דָאנעלסָאן"] און זייַן‬ ‫קליענץ (ד"ה ַאזַא ווי אמעריקאנער שטאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא, פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע קָאנגרעס,‬ ‫ליבערטי מוטוַאל ינסורַאנסע ֿפירמע7 דזשּפ מָארגַאן טשייס בַאנק7 און אנדערע קַאנסּפירַאטערז / גלויבנס-קַאנסּפירַאטערז7 אאז"וו וויסן צו‬ ‫עס)0 ַאנשטָאט7 דעם קָאורט איז ַאטעמּפטינג צו קָאווער-וּפ/הידע/שיעלד פון נעווסָאמע און דער ציבור-ביי-גרויס דורך דיליבערַאטלי‬ ‫סניקינג אויס בַאקער דָאנעלסָאן ימּפלוייז ַאזַא ווי יעקב סי דַאף - דירעקטָאר פון ַאדמיניסטרַאטיווע ָאפפיסע פון די פַארייניקטע שטַאטן‬
 9. 9. ‫קָאורט באשטימט דורך דזשַאסטיס יוחנן רָאבערץ0 דערצו7 פיילינג צו רעקָאמענדירן נעווסָאמע און / ָאדער דער ציבור-ביי-גרויס פון ווָאס‬ ‫אויס צו זיין בַאקער דָאנעלסָאן ס ָאונערשיּפ און / ָאדער קָאנטרָאל פון די העכסטע קָאורט פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע:‬ ‫ביטע טָאן: אויב עס איז ַא ּפרָאבלעם מיט ַא ‪ Slideshare.net‬לינק7 דאקומענטן זאלן זיין ַאקסעסט‬ ‫ביי: ‪/www.slideshare.net/VogelDenise‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-oilfield-patents‬‬ ‫2‪http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7066875f626f789ea‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/duff-james-cjudicialpositionsheldresignation‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/duff-jameswikipediaresignhighlighted-copy‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/duff-james-cduff-announceresignationfromuscourts‬‬ ‫‪http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7066875e6174a66e9e‬‬ ‫‪http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7066875e6175b3b26a‬‬‫און זיין הויּפט רָאלע אין די אּפוינטמַאנט פון דזשַאסטיסיז צו דעם קָאורט דורך געזען צו עס ַאז זיין ימּפלוייז זענען באשטימט צו דזשודישַאל‬ ‫נַאמַאניישַאן ּפַאנַאלז:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/nomination-judicial-panel‬‬ ‫דערצו7 ַאז דעם קָאורט ַאנדערש צו רעקָאמענדירן נעווסָאמע און / ָאדער דער ציבור-ביי-גרויס פון די הויּפט רָאלעס יעקב סי דַאף און‬‫אנדערע ימּפלוייז פון בַאקער דָאנעלסָאן שייעך ּפעַאטעדלי שּפיל ‪ s‬אין די קָאנסּפיר ַאסיעס מיט די דזשוסטיסעס פון די העכסטע קָאורט פון‬ ‫די פַארייניקטע שטַאטן צו שטערן די אדמיניסטראציע פון גערעכטיקייט ווי געזונט ווי שטערן דעם פילינג פון דער ּפעטיציע ווארים‬ ‫עקסטרַאָארדינַארי ריט ֿפַאר צוועקן פון ּפרַאטעקטינג דעם קָאורט ווי געזונט ווי די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע‬‫יגזעקיַאטיוו ברַאנטש ס, פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע לעגיסלַאטיווע ברַאנטש ס, פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע‬ ‫דזשודישַאל ברַאנטש ס און אנדערע קַאנסּפירַאטערז / גלויבנס-קַאנסּפירַאטערז ּפערזענלעך, פינַאנציעל און געשעפט‬ ‫אינטערעסן פון דער ַאכרייַעס אין די ַאוטקַאם פון די אויבן דערמָאנען לָאסוט. דאס קָאורט ווייל פול וויסן פון יעקב סי דַאף ס‬ ‫בַאשעפטיקונג און ַאבלַאגיישַאנז צו זיין בַאלעבָאס בַאקער דָאנעלסָאן בערמַאן קָאלדוועל & בערקַאוויץ ("בַאקער דָאנעלסָאן") ווי געזונט ווי‬‫דעם קָאורט ס דזשַאסטיסיז סּפעציעל באציונגען / קַאנעקשַאנז צו בַאקער דָאנעלסָאן ווי געזונט0 דאך7 ניט דעם קָאורט אדער‬ ‫ּפַארטיעס ינווַאלווד געמאכט דעם אינֿפָארמַאציע פַארַאנען צו נעווסָאמע0 מָארעָאווער7 וויסן פון בַאקער דָאנעלסָאן ס ּפרָאוויד עס לעגַאל‬ ‫קָאונסעל / ַאדווייס צו די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ּפרעסי קַארב בַארַאקק אבאמא זען:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt-lancesr-advisortopresidenthhscounselorgovofva‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/leggitt-lance-bresearchinfo‬‬ ‫‪http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7066875e6273b6a5ae‬‬
 10. 10. ‫אז ביי דעם מָאל נעווסָאמע וועט ניט סַאבמיטינג קיין נָאך און / ָאדער ניי‬ ‫ביטע נעמען בַאמערקן:‬ ‫ּפעטיציע ווארים‬ ‫עקזעמפלארן פון דער בקשה פאר עקסטרַאָארדינַארי ריט, ווייַל איר מערץ 18, 8811‬ ‫עקסטרַאָארדינַארי ריט דערלאנגט און באקומען דורך דעם קָאורט איז אין העסקעם מיט די‬ ‫העכסטע קָאורט פון די פַארייניקטע שטַאטן גוידעלינעס.‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-petition-forextraordinarywrit-exhibits-final‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/031211-usps-mailingreceipts‬‬ ‫בשעת דעם קָאורט ס מאי 37 ,14, בריוו איז געחתמעט דורך רעדמָאנד קיי בַארנעס, עס איז געווען דערלאנגט אונטער די נָאמען פון‬ ‫וויליאם סוטער און מיט זיין הַאסקָאמע. וו הילע עס ניט נעמען פיל ֿפַאר דעם קָאורט ס אומוויסנדיקייט און די נַארישקייַט צו ווייזן‬ ‫דורך הער סוטער ס מאי 37 ,14, בריוו7 עס איז וויכטיק ַאז נעווסָאמע פונט אויס די ווייטערדיק אין ַאז דעם ענין האט ווערן איינער פון‬ ‫ציבור / גלאבאלע אינטערעס ("ה נַאטיָאנַאללי און ינטערנַאשַאנַאלי), און7 דעריבער7 עס איז וויכטיק ֿפַאר פרעמד נַאטיָאנס / לעַאדערס /‬ ‫ד‬ ‫בירגערס צו זען ֿפַאר זיך ווי דער העכסטן קָאורט אין די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ענגיידזשיז אין פַארברעכער ַאקטיוויטעטן אין‬ ‫זייער רָאלע אין קַאנסּפירַאסיז צו צונעמען נעווסָאמע גלייַך שוץ פון די געזעצן, ימיוניטיז און ּפריווילַאדזשַאז אונטער די געזעצן און פעליק‬ ‫ּפרָאצעס פון געזעצן ווי זיי דעסּפערַאטלי שטוּפנ זיך אין טריינג צו בַאקומען פַארייניקטע שטַאטן‬ ‫פון ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא צוריק אין דער ווייַס הויז און צו הַאלטן זיין‬ ‫פַארברעכער / יידל וורָאנגס פַארבָארגן פון ציבור / גלאבאלע מיינונגען און / ָאדער‬ ‫די רעקָארד זָאגן שטיצט ַאז די העכסטע קָאורט פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע באקומען נעווסָאמע ס מַארץ ,17 ,14,‬ ‫אויגן!‬‫ּפעטיטיָאן פון עקסטרַאָארדינַארי ריט אויף ָאדער וועגן 01 מערץ 1162. דערצו7 ַאז דעם קָאורט אויף ָאדער וועגן מאי 6, 0012,‬ ‫באקומען נעווסָאמע ס בייצייטיק 4 מאי 114, "ענטפער 11 מערץ 8811 און 21 אפריל 8811, סאַ ּפרים קָארט פון די פַארייניקטע‬ ‫שטַאטן בריוו - ידענטיפיינג עקסטרַאָארדינַארי ריט (‪ )s‬צו פילעד און ריט (‪ )s‬אונטער אלע ריץ אקט צו פילעד.‬ ‫"‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/050311-ltr-justicerobertssuterfinal‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/050311-rand-paulletter‬‬
 11. 11. ‫ווָאס ענטֿפערס דעם קָאורט ס אותיות פון ,1 מערץ 114, און ,, אפריל 114,7 ווי צו ווָאס ָאריגינעל לָאסוט ד זענען זייענדיק‬ ‫וועלכע פאלן אין דעם קָאורט ס דזשוריסדיקשַאן און געזאגט "ַאלע ריץ אק"‬ ‫ט‬ ‫געזוכט צו זיין פיילד אונטער די "ַאלע ריץ אק "‬ ‫ט‬ ‫ַאקשַאנז ווָאס זענען ליגַאלי און לָאפַאלי ָאטערייזד צו זיין פיילד ווי סטייטיד 4 מאי 114, אָ ּפרופיק ּפלידינג.‬ ‫קַאמף פארלאנגט‬ ‫ביטע זיין ַאדווייזד: אז לויט צו דעם קָאורט ס בריוו פון אויגוסט 0, 12 11, דער בלויז‬ ‫צו בַאקומען דער בקשה פאר עקסטרַאָארדינַארי ריט איז געווען די ּפרַאוויידינג פון דער "$ 66.665" פילינג‬ ‫נעווסָאמע דערלאנגט די "פילינג אָּפצָאל" צו איר קַאנטַאקי‬ ‫אָּפצָאל צו פַארבייַטן טשעק ַאז האט אויסגעגאנגען.‬ ‫סענַאטָאר רַאנד פאולוס ריקוועסטינג ער שעּפן דעם אויף איר ביכַאף אויף ָאדער וועגן אויגוסט 147 6607/סעּפטעמבער 17 114, דורך‬ ‫ּפלידינג ענטייטַאלד7 "פַארייניקטע שטַאטן קַאנטַאקי סענַאטָאר רַאנד פאולוס: ריקוועסט פון סטַאטוס פון ויספָארשונג (ד) ריקוועסט‬ ‫ריגַארדינג פַארייניקטע שטַאטן פרעזידענט בַארַאקק אבאמא און רעגירונג ַאגענסיעס / ָאפפיסיַאלס, ַאסיסטַאנס אין געטינג ּפעטיטיָאן‬ ‫ווארים עקסטרַאָארדינַארי ריט פילעד, און ַאסיסטַאנס אין ריסיט פון רעליעף ָאט / מיד פעליק נעווסָאמע - געשריבן רעסּפָאנסע‬ ‫אין ווָאס7 דעם קָאורט איז גָאר ַאווער פון ווייל עס איז‬ ‫רעקוועסטעד לויט דאנערשטיק סעפטעמבער 18, 8811"‬ ‫.‬ ‫געווען צוגעשטעלט מיט ַא קאָ ּפיע פון דָאקומענט (‪0)s‬‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/083111-ltr-senatorrandpaulcorrected‬‬ ‫‪versionwithmailingreceipts‬‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/083111-rand-pauluspsmokyinforedacted‬‬ ‫‪forwebsiteversion‬‬ ‫אז דעם קָאורט איז געווען ַאדווייזד ווי פרי ווי 14 אויגוסט 114,7 ַאז פַארייניקטע שטַאטן פון‬ ‫ביטע זיין ַאדווייזד:‬ ‫ַאמעריקע קַאנטַאקי סענַאטָאר רַאנד פאולוס האט שוין צוגעשטעלט מיט די "פילינג אָּפצָאל" ֿפַאר סובמיטטַאל צו דעם קָאורט צו בַאקומען‬ ‫דער בקשה פאר עקסטרַאָארדינַארי ריט פיילד7 ָאבער 7 פון נעווסָאמע ס פָארשונג7 ער אויך אויס צו זיין פַארקנַאסט אין פַארברעכער‬‫פון‬ ‫קַאנסּפירַאסיז מיט בַאקער דָאנעלסָאן און ליבערטי מוטוַאל ינסורַאנסע ֿפירמע אין ַאז סענַאטָאר רַאנד פאולוס האט בענַאפיטיד‬ ‫גרויס / וויכטיק פינַאנציעל דָאן ַאטיָאנס:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/paul-randfinancial-contributions‬‬
 12. 12. ‫עס אויס ַאז זינט געגאנגען ציבור / גלאבאלע אין יקסּפָאוזינג די קָארוּפציע אין דער ברַאנסעס פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס‬‫רעגירונג7 ַאז אויף ָאדער וועגן 3 יוני ,14,7 פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע קַאנטַאקי סענַאטָאר רַאנד פאולוס האט אומגעקערט די געלט‬ ‫ָארדער (‪ )s‬דערלאנגט צו זיין ופמערקזַאמקייט ֿפַאר הַאנדלינג צו נעווסָאמע0 פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע קַאנטַאקי סענַאטָאר רַאנד‬ ‫פאולוס סטייטינג אין טייל:‬ ‫" דאנק איר ֿפַאר קַאנטַאקטינג מיר וועגן די ליגַאלַאטי פון די ּפרעזענט ַאדמיניסטרַאציע0 בשעת איך‬ ‫ָאנער קענען אייער קַאנסערנז מיין ָאפיס קענען ניט טעקע לעגַאל דאקומענטן אויף אייער ביכַאף0 איך‬ ‫הָאבן דעריבער געלערנט מיין שטעקן צו קריק די זאכן שטעלן ַאריינגערעכנט די געלט ָארדערס0‬ ‫ענקלָאסעד זענען די פאלגענדע זאכן:0 . .‬ ‫6 ּפָאסטַאל געלט ָארדער סיריַאל נומער ,4242535,21‬ ‫-‬ ‫6 ּפָאסטַאל געלט ָארדער סיריַאל נומער 344,4235,21‬ ‫-‬ ‫דאקומענטן דייטיד 14 אויגוסט 114,‬ ‫-‬ ‫"ּפינק סליּפ" דָאקומענט‬ ‫-‬ ‫זען ויסשטעלונג "‪ "C‬קאָּפיע פון די 3 יוני ,14, בריוו בלויז ַאטַאטשט הערעטָא און ינקָארּפערייטיד דורך דערמָאנען ווי אויב שטעלן‬ ‫ַארויס אין פול כירין0 - דאס הייסט ַא בקשה ווָאס איז טַאקע "ין דער דזשוריסדיקשַאן‬ ‫" פון די פַארייניקטע שטַאטן סענַאט און האט שוין‬ ‫בייַצייַטיק, רעכט און ַאדַאקווַאטלי דערלאנגט צו פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע קַאנטַאקי סענַאטָאר רַאנד פאולוס ֿפַאר ּפרַאסעסינג‬‫און הַאנדלינג0 דאך7 ַאנשטָאט נעווסָאמע און דער ציבור-ביי-גרויס הָאבן צו איצט הַאנדלען מיט דער "לייכטזיניקע" פרווון פון סענַאטָאר‬ ‫רַאנד פאולוס און קָאנגרעס צו בַאקומען פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא צו די ,14, ּפרעסידענטיַאל‬ ‫דעריבער7 ביי דעם מָאל7 דער בלויז רעסּפָאנסע דעם קָאורט איז געגאנגען צו‬ ‫עלעקטיָאנס0‬ ‫בַאקומען איז נעווסָאמע ס רייטעריישַאן פון די 4 מאי 114, ּפלידינג ענטייטַאלד7 "ענטפער‬‫11 מערץ 8811 און 21 אפריל 8811, סאַ ּפרים קָארט פון די פַארייניקטע שטַאטן בריוו -‬ ‫ידענטיפיינג ויסערגעוויינלעך ריט (‪ )s‬צו פילעד און ריט (‪ )s‬אונטער אלע ריץ אקט צו‬ ‫"‬ ‫פילעד:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/050311-ltr-justicerobertssuterfinal‬‬‫דערלאנגט און שוין אין דער פַארמעגן פון די העכסטע קָאורט פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע און ענטֿפערס דעם קָאורט ס קשיא‬ ‫(‪ )s‬ווי צו דער לָאסוט (‪ )s‬געזוכט צו זיין פיילד0 דורך דעם רעגע פילינג7 נעווסָאמע ווייטער:‬ ‫ביטע ַאן ענטֿפערן וועגן ווָאס עס איז דער העכסט ּפלַאץ פון די פַארייניקטע‬ ‫שטַאטן פון ַאמעריקע טוט ניט פַארשטיין וועגן ווָאוגַאל דיניס נוסַאם ס‬ ‫ענטפער 17 מערץ 7711 און 27 אפריל 7711, סאַ ּפרים קָארט פון די פַארייניקטע‬
 13. 13. ‫שטַאטן בריוו - ידענטיפיינג עקסטרַאָארדינַארי ריט (‪ )S‬צו זייט פילעד און ריט (‪)S‬‬ ‫אונטער אלע ריץ אקט צו פילעד‬‫ַאז איז ין דער דזשוריסדיקשַאן פון די העכסטע קָאורט‬ ‫ווָאס קלאר שטעלט ַארויס דער ָאריגינעל ַאקשַאנז אונטער די "ַאלע ריץ אקט"‬ ‫פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע צו שעּפן און ּפרָאצעס!‬ ‫ביטע זיין ַאדווייזד ַאז אין דעם צייַט, נעווסָאמע איז ריקוועסטינג אין שרייבן דורך דינסטיק‬ ‫ַאז די העכסטע קָאורט פון די פַארייניקטע שטַאטן / וויליאם קיי סוטער צושטעלן איר מיט ווָאס עס איז דעם קָאורט‬ ‫יוני 62, 2162,‬ ‫וועגן דעם 4 מאי 114, רעסּפָאנסיווע ּפלעַאדינג דערלאנגט און באקומען דורך די העכסטע קָאורט פון די‬ ‫טָאן עס פארשטייט ניט‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן0 ווי שערד7 די זאכן הָאבן ווערן א ענין פון ציבור / גלאבאלע אינטערעס ביידע נַאטיָאנַאללי און ינטערנַאשַאנַאלי.‬ ‫דערצו7 ַאדווייזינג נעווסָאמע צי ָאדער ניט די העכסטע קָאורט פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע איז ריפיוזינג צו‬ ‫טעקע איר לָאסוט אונטער די "ַאלע ריץ אק" און, אויב ַאזוי, ווָאס?‬ ‫ט‬ ‫דָאס איז א ענין פון ציבור / גלאבאלע / אינטערנַאציָאנַאלע אינטערעס: אין ליכט פון די מערסט פריש סיכסעך‬ ‫צווישן די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע און טשיינַא וועגן די טשען גוַאנגטשענג ענין (ד"ה מענטשנרעכט ַאקטיוויסט) און איצט ווָאס‬‫אויס צו זיין טשיינַא ס אינטערעס ווי געזונט ווי אנדערע אינטערנַאציָאנַאלע גָאווערנמענץ אינטערעס אין די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס‬ ‫רעגירונג ָאפפיסיַאלס פַארברעכער און מענטשלעך / יידל הזכויות ווייַאליישַאנז לעווַאלד קעגן נעווסָאמע, ַא קאָ ּפיע פון דעם בריוו איז‬ ‫זייענדיק געמאכט בנימצא אין געזעלשַאפטלעך / ציבור פָארומס ווי דער אינטערנעץ ַאזוי ַאז פָארַאן נַאטיָאנס /‬ ‫לעַאדערס / סיטיזענס קענען פָארזעצן צו נָאכגיין און זען די קָארוּפציע, דעקל-אַ ּפס און פַארברעכער אקטן פון‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פַארדָארבן ָאפפיסיַאלס אין "ַאלע" צווייגן פון דער רעגירונג - ד"ה יגזעקיַאטיוו‬ ‫ברַאנטש / פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ווייסע הויז / פרעזידענט בַארַאקק אבאמא און ַאדמיניסטרַאטיָאן7 לעגיסלַאטיווע ברַאנטש /‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע קָאנגרעס / סענַאט / הויז פון רעּפרעסענטַאטיוועס7 און די ברַאנטש / פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע‬ ‫סאּפרים קָארט0‬
 14. 14. ‫אפריל 42, 2012 ‪ SLIDESHARE.NET‬באריכט:‬ ‫יוני 2, 2012 ‪ SLIDESHARE.NET‬באריכט:‬ ‫נעווסָאמע גלויבט ַאז ַא גלייך מענטש / מיינונג קען פַארענדיקן ַאז דעם קָאורט ס דורכפַאל צו‬ ‫ביטע נעמען נָאטיץ:‬ ‫"ּפעטיטיָאן ווארים עקסטרַאָארדינַארי רי" זענען פארבליבן קרימינַאל / סיוויל ווייַאליישַאנז‬ ‫ט‬ ‫טעקע די מערץ ,17 4, 11‬‫לעווַאלד קעגן נעווסָאמע און השתדלות דורך דעם קָאורט צו הילף און ונטערהעצן אין בעכעסקעם דעם ּפרָאצעס פון זייַענדיק‬ ‫פיילד ֿפַאר צוועקן פון געטינג פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע בַארַאקק אבאמא דורך די נאוועמבער 1811‬ ‫עלעקטיָאנס און דער ציבור / וועלט פון לערנען פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס רעגירונג ָאפפיסיַאלס קָארוּפציע און דעקן-‬
 15. 15. ‫ַארויף פון קרימינַאל / סיוויל וורָאנגס0 אבער7 איצט די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס "שמוציק לָאנדרי‬ ‫" איז זייענדיק‬‫געהאנגען אויס ֿפַאר די ציבור / וועלט צו זען! עס איז רעקָארד זָאגן ַאז נעווסָאמע אויף ָאדער וועגן יולי 117 114,7 פארלאנגט ַאז די‬ ‫העכסטע קָאורט פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס דזשַאסטיסיז שריט ַאראָ ּפ מיד:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/071811-ltr-sctjusticerobertssuter‬‬ ‫אין ריטַאלייישַאן זינט געמאכט האט בעטן נעווסָאמע האט תמיד / ריּפיטידלי קומען אונטער בַאפַאלן פון פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע‬‫פרעזידענט בַארַאקק אבאמא7 זיין ַאדמיניסטרַאטיָאן און לעגַאל קָאונסעל / ַאדווייזער בַאקער דָאנעלסָאן בערמַאן קָאלדוועל & בערקַאוויץ7 די‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע קָאנגרעס ווי געזונט ווי דעם קָאורט0 פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא7 זיין‬ ‫ַאדמיניסטרַאטיָאן און לעגַאל קָא ונסעל / ַאדווייזער בַאקער דָאנעלסָאן און די מיט וועמען זיי קָאנסּפירירן געגאנגען ווי ווייט ווי בעת ַא בייזע‬ ‫און לייכטזיניקע לָאסוט פיילד קעגן נעווסָאמע ניצן איינער פון פרעזידענט בַארַאקק אבאמא ס פרַאנטינג פירמס ("ה די גַאררעצָאן פירם‬ ‫ד‬ ‫רעסָאלוטיָאן גרוּפע, ינק.) צו ברענגען דעם ּפרָאצעס.‬ ‫7‪http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70668a59616db09ea‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/docket-sheet‬‬ ‫א בייזע / לייכטזיניקע לָאסוט ַאטעמּפטינג צו בַאקומען זייער הענט אויף נעווסָאמע ס דַאקיומענטיישַאן און / ָאדער זָאגן סוּפּפָארטינג‬ ‫קָארוּפציע און דעקן-אּפס פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס טערערַאסץ ַאקס! מחמת פון די פַארייניקטע שטַאטן פון‬ ‫ַאמעריקע ס פַארדָארבן רעגירונג ָאפפיסיַאלס און זייער לַאוויערס ינווַאלוומַאנט אין די דעקל- ַארויף פון די‬‫סעפטעמבער 00, 0112 ַאטַאקס אויף דער וועלט האנדעל צענטרַאל און ַאלעדזשד דַאונינג פון ַאירּפלַאנעס ַאז‬ ‫טָאג, דער ציבור / וועלט באדערפענישן צו זיין ינפָארמד און האט די רעכט צו זיין ינפָארמד ַאז די רעגירונג ריטיינד די‬ ‫גַאררעצָאן רעסָאלוטיָאן גרופע7 ינק0 צו שעּפן די ּפייַאוץ אין די 11/2 ַאטַאקס:‬ ‫‪http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7066875e6770b76d‬‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא און זיין לינטשינג מָאב ַאטעמּפטינג צו הַאלטן דעם ציבור / וועלט פון געזען‬ ‫די דאקומענטן נעווסָאמע הָאבן יקסּפָאוזינג די קָארוּפציע און פַארברעכער / יידל הזכויות ווייַאליישַאנז פון די פַארייניקטע שטַאטן פון‬ ‫ַאמעריקע ס רעגירונג0 אינֿפָארמַאציע ַאז איז וויכטיק צו פַארשטיין ווָאס ּפריווַאטע ברַאדליי מַאנינג:‬
 16. 16. ‫24442231-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/manning-bradley-power-point‬‬ ‫34442231-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/manning-bradley-wikipedia-information‬‬ ‫האט געווארן ַאנלָאפַאלי / יליגַאלי ערעסטיד און דיטיינד ֿפַאר ַאלעדזשַאדלי יינטיילונג דאקומענטן יקסּפָאוזינג די פַארייניקטע שטַאטן פון‬‫ַאמעריקע ס רעגירונג ס קָארוּפציע און דעקן-ַארויף פון מלחמה קריימז7 אאז"וו דָאך די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ווען ַאטעמּפטינג צו‬ ‫דעקן-ַארויף זיין פַארברעכער אקטן קוקן ֿפַאר אינֿפָארמַאציע אויף זיין וויקטימס צו מָאלן זיי ווי משוגע7 ּפַארַאנָאיד7 מענטַאלי‬ ‫דיספונקטיָאנַאל7 עטק ֿפַאר צוועקן פון בלַאקמייל7 ברייבז7 יקסטָארשַאן7 ינטימידיישַאן7 טרעץ7 קָאוערשַאן7 אאז"וו צו בַאקומען זיי צו צוריק‬ ‫ַאראָּפ פון יקסּפָאוזינג די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס פַארברעכער און יידל ווייַאליישַאנז0‬ ‫23495711-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/manning-bradley-power-point‬‬ ‫33495711-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/manning-bradley-wikipedia-information‬‬‫דערצו7 ווי די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע הָאבן ניטָא נָאך וויקילעַאקס דזשוליַאן ַאססַאנגע ֿפַאר צוועקן פון דער ציבור / וועלט פון‬ ‫לערנען פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס קָארוּפציע און פַארברעכער ַאקס - מלחמה קריימז7 אאז"וו!‬ ‫29773231-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/assange-julian-wikipedia-information‬‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/assange-julian-whos-afraid-of-julian-assange‬‬ ‫‪every-terrorist-government-such-as-the-united-states-of-america‬‬
 17. 17. ‫אין דעם ענין, בַאקער דָאנעלסָאן איז רילייינג אויף זיין טייז / באציונגען צו די אמעריקאנער קינגדָאם אין ַאז בַאקער דָאנעלסָאן‬ ‫איז שטעלן ַארויף און טאן געשעפטן אין דער אמעריקאנער מלכות און אויף ביכַאף פון ַאזַא קליענץ ווי דזשּפ מָארגַאן טשייס / בַאנק פון‬ ‫ַאמעריקע:‬ ‫06673231-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-london-office‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-financial-services‬‬ ‫ווי אין נעווסָאמע ס קַאסטן7 בַאקער דָאנעלסָאן רילייד אויף זיין קליענט דזשּפ מָארגַאן צו ַאנגַאזשירן אין קַאנסּפירַאסיז און הילף‬ ‫און ונטערהעצן אין די עמבעזַאלמַאנט פון מָאניעס אין פון נעווסָאמע ס בַאנק ַאקַאונט (‪ 0)s‬מיט דזשוליַאן ַאססַאנגע7 בַאקער דָאנעלסָאן האט‬ ‫רילייד אויף זיין טייז / באציונגען אין דער דזשודישַאל סיסטעם אין לָאנדָאן7 ענגלַאנד ווי געזונט ווי מיט קליענץ ַאזַא ווי בַאנק פון ַאמעריקע‬ ‫צו צעשטערן זיין לעבן0 עס אויס בַאקער דָאנעלסָאן7 פַארייניקטע שטַאטן פרעזידענט בַארַאקק אבאמא און די פַארייניקטע שטַאטן פון‬ ‫ַאמעריקע קָאנגרעס זענען ריטַאליייטינג קעגן דזשוליַאן ַאססַאנגע ֿפַאר דער בַאפרייונג פון רעגירונג דאקומענטן יקסּפָאוזינג די פַארייניקטע‬‫שטַאטן פון ַאמעריקע ס פַארברעכער ַאקטיוויטיעס - מלחמה קרימעס7 אאז"וו! די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע האט ַא מוסטער7 פון-פיר‬ ‫ווען זיי נָארמלי גיין נָאך מענטשן ווי דזשוליַאן ַאססַאנגע - הייסט עס אויס ריקרוטינג פרויען קליימינג געשלעכט - ַאטַאקע ווען די‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע רעגירונג ָאפפיסיַאלס / מיליטער ַאנגַאזשירן אין ַאזַא פַארברעכער / וממָארַאליש פירונג! ֿפַאר ביישּפיל7‬ ‫איינער זאל געדענקען די געשלעכט סקַאנדַאל מיט פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט ביל קלינטאן און מָאניקַא לַאווינסקי:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/lewinsky-monicawikipedia-info‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/monica-lewinsky-president-clinton-scandal‬‬
 18. 18. ‫פון לויף עס זענען געווען פילע0 . . פילע0 . . פילע0 . . אנדערע ַאדַאלטערַאס ַאפפַאירס דורך פרייערדיק פרעזידענט ביל קלינטאן0 ווי‬ ‫נעווסָאמע שערד אין איר 14 אויגוסט 114, בריוו צו פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע קַאנטַאקי סענַאטָאר רַאנד פאולוס ווי עס אויס‬‫בַאקער דָאנעלסָאן " זאל הָאבן צוגעשטעלט פרייַערדיק פרעזידענט וויליאם (ביל) קלינטאן מיט אַ ַאפרָאודיזיַאק (מָאניקַא לַאווינסקי) צו‬ ‫הַאלטן אים פַארנומען ווי עס און אנדערע קַאנסּפירַאטערז / גלויבנס-קַאנסּפירַאטערז ּפלַאננעד 77/1 אנפאלן אונטער זיין‬ ‫ווַאך! "זע בייַ 11 ‪:Page‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/083111-ltr-senatorrandpaulcorrected-versionwithmailingreceipts‬‬ ‫נעווסָאמע האט גערעדט ווי עטלעכע פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס ווייס מייל געשלעכט - ינסַאקיוריטיז און זיין קולטור ס‬ ‫בַאנעמעניש געשלעכט - עקסּפלויטיישַאן - ד"ה זען דעם 18 יאנואר 1811 ּפלידינג ביי 761-751 ‪:Pages‬‬ ‫ַ‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/022712-updated-links-for-obama-eviction-notice‬‬ ‫‪011012final‬‬ ‫און ‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/abu-ghraib-urination-scandal‬‬ ‫דעריבער7 ווען די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס מלחמה קריימז זענען געמאכט ציבור7 ווי געטאן דורך וויקילעַאקס דזשוליַאן‬ ‫ַאססַאנגע7 קוק אין ווָאס טיּפ פון פַארברעכער טשַארגעס זענען געבראכט קעגן הער ַאססַאנגע0 ווען עס איז די פַארייניקטע שטַאטן פון‬ ‫ַאמעריקע ס אייגן קָאררוּפט רעגירונג ָאפפיסיַאלס און מיליטער ַאז טרייוו אין ַאזַא געשלעכט - פַארברעכער אָּפפירונג! ֿפַאר ביישּפיל7 איז‬ ‫דער ציבור / וועלט ַאווער פון ווי די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע רעגירונג / מיליטער קַאנדָאון ד די "געווינען‬ ‫שענדונ" פון קינדער?‬ ‫ג‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/japan-wants-united-states-out-us-military-rape-of-child‬‬ ‫2‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/japan-wants-united-states-omilitary-rape-of-child‬‬ ‫2‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/japan-moving-us-troops-out‬‬ ‫דזשאּפַאן און אנדערע נאציעס / קָאונטריעס הָאבן אַ רעכט צו זיין ַאוטריידזשד און פָאדערן ַאז די פַארייניקטע‬ ‫שטַאטן פון ַאמעריקע לָאזן זייער מקומות!‬‫איצט ַאז די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא און זיין פַארדָארבן ַאדמיניסטרַאטיָאן מיט די הילף פון‬ ‫קָאנגרעס און די העכסטע קָאורט פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע און די מיט וועמען זיי קָאנסּפירירן הָאבן ריטַאליייטיד און קומען‬ ‫נָאך נעווסָאמע און ריּפיטידלי פַארקנַאסט אין פַארברעכער ַאקס ֿפַאר צוועקן פון בעכעסקעם אינֿפָארמַאציע פון ריטשינג דעם ציבור7 ביי-‬ ‫גרויס7 ווי מיט אנדערע ּפלידינגז / קָארעסּפָאנדענץ7 נעווסָאמע איז ריליסינג אינֿפָארמַאציע קַאנטיינד כירין0 מחמת פָארַאן נַאטיָאנס /‬ ‫קָאונטריעס ווי טשיינַא, רוסלַאנד, דזשאַ ּפַאן, ירַאן, מצרים, ינדָאנעסיַא, ּפַאקיסטַאן, אא"וו וויסן ַאז ָאפפיסיַאלס אין הויך‬ ‫ז‬
 19. 19. ‫ערטער ַאזַא ווי די ווייסע הויז, קָאנגרעסס און סאַ ּפרים קָארט וועט נישט זיין קעגן נעווסָאמע אויב ווָאס זי איז ייַנטיילונג איז‬ ‫נישט אמת. פורטהערמָארע7 ַאז די ווייטערדיק פאקטן / זָאגן קענען זיין בַאקט ַארויף דורך דַאקיומענטיישַאן:‬ ‫ווי "ַאלע" קַאריערע קרימינַאלס (ַאזא ווי בעקער דַאנילסַאן) ווען זיי ניט פארשטאפט7 זיי נו‬ ‫צו קַאמיט איינער קריים אויך סך ווער פירט צו זייער פַאלן! "‬ ‫בעקער דָאנעלסָאן בערמַאן קָאלדוועל & בערקַאוויץ ("בַאקער דָאנעלסָאן") איז‬ ‫6)‬ ‫לעגַאל קָאונסעל / ַאדווייזער צו פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא און איז לעגַאל‬ ‫קָאונסעל / ַאדווייזער צו פַארגַאנגענהייט פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ּפרעסידענץ רעּפובליקַאן און‬ ‫דעמַאקרַאט (ד"ה ֿפַאר ביישּפיל רָאנַאלד רעַאגַאן / ווו עס אויס בַאקער דָאנעלסָאן פַארנומען און געלאפן די ווייסע‬ ‫הויז מיט וויסן ַאז פרעזידענט רעַאגַאן איז געווען אין דער פרי סטַאגעס פון ַאלזשעימער, וויליאם "ביל" קלינטאן7‬ ‫און דזשארזש וו0 בוש)0 אין אנדערע ווערטער7 בַאקער דָאנעלסָאן7 עס אויס7 קיינמָאל בלעטער און קָאנטרָאלס און‬ ‫לויפן די ווייסע הויז7 קָאנגרעס און העכסט קָאורט:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-oilfield-patents‬‬ ‫2‪http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7066875f626f789ea‬‬ ‫הָאווַארד בַאקער: ‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-howard-baker-wiki-info‬‬ ‫בעקער דָאנעלסָאן מאכן זיך באקאנט צו נעווסָאמע דורך די 2221 (טראָ ּפ ַאדדעד) לָאסוט געבראכט דורך‬ ‫7)‬ ‫נעווסָאמע קעגן ענטערגי סערוויסעס7 ינק0 - נעווסָאמע ווס. ענטערגי סערוויסעס, ינק.:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-33-docket-sheet-entergy‬‬ ‫א ּפרָאצעס אין וועלכע עס אויס בַאקער דָאנעלסָאן גענומען א שעללַאקקינג ַאז עס האט צו רילייינג אויף‬ ‫באציונגען צו די דזשודגעס / דזשוסטיסעס ַאסיינד (ד"ה ווָאס כולל די העכסטע קָאורט פון די פַארייניקטע שטַאטן‬ ‫פון ַאמעריקע) צו ווַארפן די לָאסוט דורך די נוצן פון ברייבז, בלַאקמייל, יקסטָארשַאן, קָאוערשַאן, אאז"וו‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-ties-to-judgesjustices-as‬‬ ‫119021‪of‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-7-judge-g-thomas-porteous-impeachment‬‬ ‫משפט דזשי תו ּפָארטייס איז געווען ימּפיטשט און ַאוועקגענומען פון די בַאנק7 ָאבער7 דָאס איז אינֿפָארמַאציע ַאז‬ ‫פרעזידענט בַארַאקק אבאמא און קָאנגרעס וויל צו הַאלטן אויס פון דער מעדיַא0‬ ‫דורכפַאל צו שּפילן אויף די פַארברעכער / יידל וורָאנגס געמאלדן דורך נעווסָאמע אין די הַאנדלינג‬ ‫4)‬ ‫פון די נעווסָאמע ווס. ענטערגי ענין עס אויס געלאזט ֿפַאר בייקער דָאנעלסָאן און זיין קלייַאנץ (ד"ה פַארייניקטע‬ ‫שטַאטן פון ַאמעריקע ּפרעזַאדענץ און פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע קָאנגרעס:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/bd-oilfield-patents‬‬ ‫צו גיין אויף בעערעך צוויי (2) יאר ארום און פירן אויס מער כידיַאס פַארברעכער אקטן אויף סעפטעמבער 117‬ ‫144, "דינע" טעררָאריסץ אנפאלן אויף דער וועלט האנדעל צענטרַאל בוילדינגס און ַאלעדזשד אנדערע טַארגַאץ‬ ‫ר‬ ‫ַאז טָאג0‬ ‫דורכפַאל צו שּפילן ריזַאלטינג אין נעווסָאמע פילינג א בַאַאמטער קָאמּפלַאינט מיט די‬ ‫3)‬ ‫פַארייניקטע שטַאטן דעּפַארטמענט פון גערעכטיקייט קעגן בַאקער דָאנעלסָאן און די מיט וועמען זיי קַאנסּפייערד צו‬ ‫פירן אויס פַארברעכער / יידל וורָאנגס לעווַאלד קעגן נעווסָאמע:‬
 20. 20. ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/ex-34-091704-petition-seekingintervention‬‬ ‫‪entergymatter‬‬‫פַאלורע צו שּפילן ריזַאלטיד אין איינער פון די מערסט הָארריפיק ּפַאנזי סקַאמס אין געשיכטע‬ ‫0)‬‫- בערנַארד "בערני" מַאדָאפף ּפָאנזי סקים / סקַאם0 בערני מַאדָאפף אויס צו זיין ַא קליענט פון בַאקער דָאנעלסָאן0‬ ‫בערני מַאדָאפף איז ַא קליענט פון דזשּפ מָארגַאן יָאגן בַאנק. דזשּפ מָארגַאן טשייס בַאנק איז א העכסט / שליסל /‬ ‫וויכטיק קליענט פון בַאקער דָאנעלסָאן:‬ ‫‪http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703652104576122300990479090.html‬‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/madoff-bernie-info‬‬ ‫-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/garretson-resolution-group-bernie-madoff‬‬ ‫‪settlement-payouts‬‬ ‫עס אויס ַאז בַאקער דָאנעלסָאן רילייד אויף טיעס / באציונגען מיט דער סעקוריטיעס און עקסטשַאנגע קַאמישַאן‬ ‫ווי געזונט ווי די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס קָאנגרעסס צו דעקן-ַארויף און צעשטערן זָאגן:‬ ‫5‪http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a7066875f676e7da3a‬‬ ‫איצט דער ציבור / וועלט זאל זען ֿפַאר זיך ווי און ווָאס עס אויס בערני מַאדָאפף איז געווען קענען צו פירן ַאוועק‬ ‫זיין פַארברעכער ּפרַאקטַאסַאז ַאנּפַאנישט ֿפַאר ַאזוי פילע יָארן0‬ ‫דורכפַאל צו שּפילן ריזַאלטיד אין בַאקער דָאנעלסָאן און זיין קליענץ (ד"ה פַארייניקטע שטַאטן‬ ‫1)‬ ‫פון ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא7 פַארייניקטע שטַאטן דעּפַארטמענט פון גערעכטיקייט7 פַארייניקטע‬ ‫שטַאטן דעּפַארטמענט פון טרעַאסורי און אנדערע קַאנסּפירַאטערז) צו ציל נעווסָאמע און בַאפַאלן איר ֿפַאר צוועקן‬ ‫פון איר ריליסינג דאקומענטן צו דער ציבור -ַאט-לַארגע/ווָארלד! ֿפַאר ביישּפיל אין ריטַאלייישַאן צו נעווסָאמע ס‬‫יולי 417 414, בליצּפָאסט צו פרעזידענט בַארַאקק אבאמא און יענע אין זיין ַאדמיניסטרַאטיָאן ענטייטַאלד7 "יו. עס.‬ ‫ּפרעזידענט בַארַאקק אבאמא: די פַאלן / פַארמישּפעטן פון די אבאמא ַאדמיניסטרַאציע - קָאררוּפטיָאן /‬ ‫ק‬ ‫קָאנסּפירַאסי / קָאווער-ַארויף / קרימינַאל ַאקס מַאדע ּפובלי"‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/071310-email-toobamaholder‬‬ ‫נעווסָאמע איז געווען אונטערטעניק צו ריטַאליַאטָארי און פַארברעכער ּפרַאקטַאסַאז בעערעך פיר (4) דייַס‬‫שּפעטער ווען פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא האט זיין לעגַאל קָאונסעל / ַאדווייזער‬ ‫בַאקער דָאנעלסָאן און מיטגלידער פון זיין ַאדמיניסטרַאטיָאן גיין נָאך נעווסָאמע ס בַאנק ַאקַאונט (‪ )s‬מיט דזשּפ‬ ‫מָארגַאן טשייס בַאנק ֿפַאר "קינד שטיצן"‬ ‫:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/071710-kydorjp-morganchasedocs‬‬ ‫אין ַאזוי טאן פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא און די מיט וועמען ער קַאנסּפייערד‬ ‫"ימבעזַאל" מָאניעס און באגאנגען אנדערע פַארברעכער / יידל ווייַאליישַאנז לעווַאלד קעגן נעווסָאמע0 דערצו7‬ ‫ד‬ ‫רעקָארד זָאגן שטיצט ַאז נעווסָאמע ס יולי 417 414, ‪ email‬אויס צו הָאבן פירן צו בַאקער דָאנעלסָאן און זיין‬ ‫קליענץ (ד"ה פרעזידענט בַארַאקק אבאמא7 קָאנגרעס7 אאז"וו) צו נעמען דעם ּפרָאצעס פון קַאווערינג‬ ‫ַארויף דעם ליגט די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע דערציילט וועגן זייַן "דינע" טעררָאריסץ‬ ‫ר‬‫אנפאלן אויף זייַן אייגן סיטיזענס און אנדערע און די פרַאמינג פון אנדערע ֿפַאר זייַן טערערַאסץ ַאקס -‬ ‫ד"ה ּפרָאסט און געזונט-געגרינדעט ּפרַאקטַאסַאז דורך קָאררוּפט רעגירונג ָאפפיסיַאלס0 א ביישּפיל‬ ‫פון דעם איז די ּפַאט טיללמַאן ענין0 האט הער טיללמַאן ניט האט ַא משּפחה וואס האט באשלאסן צו נעמען צו די‬ ‫אמת די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע רעגירונג זאל הָאבן בליימד די ָאוט-ריגהט-קיללינג/מורדער פון ּפַאט‬‫טיללמַאן (ד"ה מיט דרייַ (3) גונשָאץ צו זיין קאָ ּפ) אויף די טַאליבַאן ָאדער על קַאעדַא0 די פַארייניקטע שטַאטן פון‬ ‫ַאמעריקע ס מיליטער געפרוווט צו דעקן ַארויף זייַן מָארד / מָארד פון ּפַאט טיללמַאן‬ ‫זָאגן - דאס הייסט א ּפַאטערן, פון-ּפרַאקטיס דורך בַאקער דָאנעלסָאן7 די פַארייניקטע‬ ‫דורך דיסטרויינג‬
 21. 21. ‫שטַאטן פון ַאמעריקע מיליטער7 פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ּפרעזַאדענץ7 פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע‬ ‫קָאנגרעס און די מיט וועמען זיי קָאנסּפירירן:‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/pat-tillman-wikipedia-info‬‬ ‫רעקָארד זָאגן שטיצט ַאז אין השתדלות פון בַאקער דָאנעלסָאן7 פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט‬ ‫בַארַאקק אבאמא / זיין ַאדמיניסטרַאטיָאן און די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע קָאנגרעסס קליימינג צו‬ ‫הָאבן ליגן ָאסַאמַא בין לַאדען אין אויגוסט 1811 - ד"ה באזירט אויף טיימינג7‬ ‫בעערעך דער ווייַטער חודש נָאך נעווסָאמע ס יולי 417 414, עמַאיל0‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-050111-speechosama-binladen‬‬ ‫קלאר זיי געקענט זען די "קסַאוו אויף דער ווַאנ" און דער דַארֿפן צו איצט מַאך פָארויס און‬ ‫ט‬ ‫"טייטן דעם ליג" די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע איז טעלינג וועגן די 112 ַאטַאקס0‬ ‫ט‬‫דורכפַאל צו שּפילן ריזַאלטיד אין אויף ָאדער וועגן 2 אקטאבער 414,7 נעווסָאמע סַאבמיטינג‬ ‫2)‬‫צו די העכסטע קָאורט פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע איר ּפלידינג ענטייטַאלד7 "עמערגענסי מָאטיָאן צו‬ ‫סטייַ, עמערגענסי מָאטיָאן ווארים ענלַארגעמענט פון צייט און אנדערע רעליעף די פַארייניקטע שטַאטן‬ ‫"‬‫סאַ ּפרים קָארט דעעמס צונעמען צו קָאררעקט דער לעגַאל וורָאנגס / ינדזשוסטיסעס רעּפָארטעד הערעין.‬ ‫‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/100910-emergency-motion‬‬ ‫עס אויס ַאז באזירט אויף דעם ּפלידינג בַאקער דָאנעלסָאן און זיין קליענץ (ד"ה פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע‬‫פרעזידענט בַארַאקק אבאמא7 קָאנגרעסס און אנדערע קַאנסּפירַאטערז / גלויבנס-קַאנסּפירַאטערז) אריבערגעפארן‬ ‫פָארויס צו "טייטן ַאוועק" מען זיי געגלויבט צו זיין א סַאקָאנע אין יקסּפָאוזינג זייער‬ ‫טעררָאריסץ ַאקס און / ָאדער געהאלטן דיסּפָאוזַאבַאל עדות און ווייל וויסן הינטער די אמת הינטער די‬ ‫112 ַאטַאקס און אנדערע כידיַאס קרימינַאל ַאקס פון די פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע ס רעגירונג:‬
 22. 22. ‫משמעות7 באזירט אויף אינֿפָארמַאציע געפונען7 די ווייטערדיק מען דערשיינען צו הָאבן געווען געשטעלט אויף‬‫בַאקער דָאנעלסָאן ס7 פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע פרעזידענט בַארַאקק אבאמא ס און ערשטע פרעזידענט‬ ‫דזשארזש וו0 בוש ס "טייטן רשימה:"‬ ‫93166131-‪http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-secret-kill-list‬‬‫ליסטע" האט לעצטנס‬ ‫ּפרעזידענט בַארַאקק אבאמא ס שַאפונג און נוצן פון ַא ַאנלָאפַאל / ומלעגַאל "קיל‬ ‫געמאכט די נייעס0‬
 23. 23. ‫דערצו7 עס זאל ווייטער שטיצן ווָאס אויס צו זיין בַאקער דָאנעלסָאן ס און פַארייניקטע שטַאטן פון ַאמעריקע‬‫פרעזידענט בַארַאקק אבאמא ס רָאלע אין די 1 אויגוסט 114, "מָארד / מָארד" פון נַאווי סעַאלס‬‫קליימד צו זיין מיטגלידער אויס פון דער זעלביקער יוניט (סיל 3) ַאז איז געווען אין די‬ ‫ַאלעדזשד 1 מאי 114, מָארד / מָארד פון ָאסַאמַא בין לַאדען0 עס איז קלָאר ווי דער טָאג ַאז די‬‫נַאווי סעַאלס זאל הָאבן געווען געהרגעט / מערדערד באזירט אויף זייער וויסן פון דעם 1 מאי 114, ליגט און ֿפַאר‬ ‫צוועקן פון סיילַאנסינג זיי0 קיל לינגס / מורדערס פון די נַאווי סעַאלס זענען בליימד אויף די טַאליבַאן:‬

×