BRING THE UNITED STATES OF
AMERICA'Sstatsoverhoder /
CORRUPToffentlige tjenestemenn og deres
regjering ADVOKATER for rette...
Historien omDavid vs Goliathar blitt fortalt og kjempet - en historie om en ung gutt (David)
somalenemedFORCE/Guds kraftto...
støtte
USA
av
USAskorrupteregjeringen
Tjenestemenn
harunderslåttpengerfra
amerikanerne
for
åfinansieresine
terrorangrepUTL...
Det er på tide å runde opp USA stats,Kongressens ledereog deres
Legal Counsel /Advokaterog settedem på prøve for åbeviseme...
HVIS du stemte for endringI The

20 08 presidentv AL VALG
I The United States Of America
Så bli med på å styrteden
TERRORI...
Vennligst legg merke til:

At Vogel Denise Newsome vil sendeklage(S)til FN og / eller
gjeldendeinternasjonaletribunalerog ...
UNDERSØKELSE

(S)

TILUSA

OF

AMERICA'SKRIMINELLBRUK
AVdroner(nasjonalt
og
internasjonalt):Fra Newsome forskning og obser...
Hvis Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitzog USA kongress trodde at AFRICAN-amerikanskeopprør

stresset

i Trayvon M...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

041413 public notice (031113 fax to barack obama) - norwegian

223 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
223
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

041413 public notice (031113 fax to barack obama) - norwegian

  1. 1. BRING THE UNITED STATES OF AMERICA'Sstatsoverhoder / CORRUPToffentlige tjenestemenn og deres regjering ADVOKATER for retten DEN TA NED OF THE UNITED STATES OF AMERICATERRORISTREGIME ULOVLIGE INVASJONER+URETTMESSIG OPPTAR= MISBRUKTYVERIAV LAND FOR SIKKERHETEN OG STABILITETEN I UTENLANDSKE NASJONEROG DERES BORGERE: FÅ UNITED STATES OF AMERICA REGJERING OUT OFUTENLANDSKE NASJONER!
  2. 2. Historien omDavid vs Goliathar blitt fortalt og kjempet - en historie om en ung gutt (David) somalenemedFORCE/Guds krafttok på enTERRORISTGIANT(Goliat) som brukte sinstørrelse og makttil återrorisereogmobbede med hvem han så som mindreogsvakere.Goliat hadde nerver til åkritisereoghånesine motstandere 'tro ogreligion! Hvem gjør dethøres ut?Ja,United States of America! HVORDANvarONETERRORIST-regimet (somUSA)gittCONTROLfor å huse: 1. FN: Det ser ut til å bruke en slik CONTROLtil å sendefalske rapporterogLIESå starte kriger mot Nations de anses å væremindre overlegen,mindreog / ellersvakereennUSAogdets allierte.Kriger der USA har satt i gang med sikte på å engasjere seg i: krigsforbrytelser- Forbrytelsermot fredenForbrytelsermot menneskeheten- Syndigogumoralskehandlinger... Er det ikke rartat internasjonale organisasjoner som FN,NORTH ATLANTIC Treaty Organization(NATO), EU,internasjonale straffedomstolen,etc. HARIKKEinitierte granskningenog begynte påtalemyndigheteni USA av USAs stats-og / ellerkorrupteoffentlige tjenestemennog deresadvokater / fullmektigerfor sinrollei: a. 11. september 2001,INNENLANDS terrorangreppå World Trade Center-tårnene og andre mål -dvs.forlangte aldribevispå at slike angrep faktisk ble begått av Foreign Terrorist.Det ser ut til at det er rekord bevis som støtter at USA's Advokat / Attorney -BakerDonelsonBearmanCaldwell & Berkowitz spilte enMAJOR/KEYrolle iplanleggingoggjennomføringav de9/11 angrepene,dessuten deres rolle i forberedelseog / ellerutarbeidelse avfalske rapporterfor ådekke oppUnited States of America 'sINNENRIKSterrorhandlinger! F alseReports,Uredeligpraksisogløgnat USAbevisstgrunnlag for å starte kriger i Midtøsten!Det ertilstrekkelig beviså støtte at USA 'sKorrupteregjeringen Regimehargjentatte gangerinvolvert i kriminellpraksis (er)til taushetvitnertil sin nasjonaleTerrorhandlingerved å ha demDREPT/ myrdet! september 20 12,terrorangreppå USA 'sKonsulatetiBenghazi, Libya. Det er rapporter om at b. 11. USA 's president Barack Obama og hans administrasjon kan ha stått bak disse Terrorhandlinger samt dvs.etmislykketkidnapping av USAs ambassadør Christopher Stevens: http://www.slideshare.net/VogelDenise/obamafraudgatethe-benghazi-coverup Hvorfor finnes det ikke noen internasjonale undersøkelser initiert ogpåtale av USA av USAs stats? c. 1.mai 20 11, terrorangrep på det sammensattei PakistanatUSApåstår vargjemmestedforOsama Bin Laden. HVORFOR haven 't United States of America blittetterforsket og saksøkti sin håndtering av denne saken?HVORFOR hasn 't United States of America IKKEvært nødvendigå snu bilder ogbevis påatOsama Bin Ladenble drept/myrdetpå denne datoen og var faktisk på dette stedet for å støtte sininvasjonav denne forbindelsen-dvs. som visesble gjortUTENPakistan myndigheter tillatelse og / eller kunnskap, så vel som FN,NATOs,EUs,etc. kunnskap. 2. VERDENSBANKEN? HVORFORvarUSAgittkontrolloververdens BANK?Hvorfor finnes noenUNDERSØKELSERogpåtalei det ikke USA av USAs stats for rollen de har spilt i den økonomiske ogglobaleøkonomiskkollaps? HVORFOR har FN, NATO, EU og internasjonale straffedomstoler, FAILED etc. for å undersøkeog straffeforfølge USA av USAs stats forMAJOR /KEYrolle i finansieringen avinnenlandsså vel utenlandsketerrorhandlinger.Det er som RECORD bevis for å
  3. 3. støtte USA av USAskorrupteregjeringen Tjenestemenn harunderslåttpengerfra amerikanerne for åfinansieresine terrorangrepUTLANDET!Videre USA av USAs stats KOBLE ikriminelle handlingeri finansieringenav terrorcellertilformål å styrte utenlandske regjeringer- det vil si slik at USA kan bevege seg i-Okkupere- og takontrollover utenlandske regjeringerog implementere sin syndige ogumoralskehandlinger maskert somDEMOKRATI! http://www.slideshare.net/VogelDenise/malcolm-xdemocracy-is-hyprocrisy Det ser ut til at USA har brukt sin kontrollog driftav Verdensbankenog tilkoblingermed de som kjører Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication(SWIFT) for å arbeide med internasjonale organisasjoner som FN, NATO og EU, etc. for å bringe ULOVLIGE/ULOVLIGsanksjoner mot utenlandske nasjoner at de har problemer medå styrtegjennom sine terrorhandlinger.Videre ser det ut ved hjelp av slike forbindelser til CUT-OFFFinancial Aidtil utenlandske nasjoner de forsøker å styrtemens det ser ut til at de bruker desamme åfinansieresineterroristcelleneQaida,Taliban,osv. systemenefor dvs.somAl- Underinternasjonalelover,utenlandske nasjoner som har kommet under angrep av United States of America er TERRORIST Regime har etjuridiskog juridiske rett til åkjempe tilbakeog FORSVAREavdet nødvendige midler for å beskyttesine velvære og liv fra sliketerrorister! VidereTAR NEDTerroristGOLIAT Regimessom USA! The United States of America initiert ogledetdeWARSbasertpå FALSKERAPPORTER,løgn, uærligogdecpetivepraksis motNations de følte seg meroverlegenover, og derforden USA sine allierte måtilbake avog la disse fremmede nasjonersom blirutsattav USA sinkriminellehandlingerfor å taden obligatoriskeog juridisktilnærmingi åforsvaresine NationsMOT USA! Nå som USA erRunning Scaredogreddfor dissefremmede nasjonerat de harterrorisertogutsattinvadererForente stater,de trenger å huske på at de er barehøsterfra hvaUSAhar såddhenhold til tidligere utenriksminister Hillary Clinton: http://www.slideshare.net/VogelDenise/norwegian-hillary-clinton-stingers
  4. 4. Det er på tide å runde opp USA stats,Kongressens ledereog deres Legal Counsel /Advokaterog settedem på prøve for åbevisemedBevisfor at WarsINITIERTog ledet av USA varberettiget! Hvis hodet IN IN THE SANDOG DU eri fornektelse, Det er på tide å få hodet ut av SANDDet er på tide å komme ut avsidelinjenog GÅ TIL HANDLINGMOT SLIKEterroristregimer Som The United States of America
  5. 5. HVIS du stemte for endringI The 20 08 presidentv AL VALG I The United States Of America Så bli med på å styrteden TERRORIST regimetsom sitter med makten! Begjæring om utkastelseble servert Så tidlig som 10 januar 2012, SÅ SER UT SOM VI KAN VÆRE KLAR TIL Å GÅ ADVARSLERhar allerede gått ut at UTENLANDSKE kavalerierKAN VÆRE PÅ SITT Måten å hjelpe! 11 mars 2013FAKS TIL UNITED STATES OF AMERICA president Barack Obama: http://www.slideshare.net/VogelDenise/031113-fax-to-barack-obamafiling-united-nations-complaint FAKSIMILE 11 mars 2012 TO: USA president Barack Obama 202 -- -61 KOPI: Utenlandske nasjoner / ledere / Citizens - Under Concealment PUBLIC-AT-Large - Via Sosiale Forum FRA: Vogel Denise Newsome RE: Innlevering av klage(S) medFN og / eller internasjonale tribunaler I oppfølgingen Vogel Denise Newsome de 23 desember 2012, faksimile til USA President Barack Obama:http://www.slideshare.net/VogelDenise/122312-obama-fax-norwegian
  6. 6. Vennligst legg merke til: At Vogel Denise Newsome vil sendeklage(S)til FN og / eller gjeldendeinternasjonaletribunalerog ber om støtte fra andre til å delta, samtsende innsine juridiske klage(S)også.Newsome klage(S)vil søke fritak for og mot De forente staterhoder av statensom vil omfatte (dvs. imidlertid ikke begrenset til) følgende: Utøvende grenen - Nåværende og tidligere administrasjoner inkludert ansatte Medlemmer med kunnskap og / eller deltakelse i kriminelle handlinger: USA president Barack Obama og Michelle Obama USA Vice President Joseph Biden og Jill Biden USA president George W. Bush og Laura Bush USA Vice President Richard "Dick" Cheney og Lynne Cheney USA president William "Bill" Clinton og Hillary Clinton USA Vice President Albert "Al" Gore og Mary Elizabeth Gore Rettsforfølgelse av ledende ansatte Medlemmer med over 10 år i Executive Office Rettsforfølgelse av Department of Justice (Federal Bureau of Investigation, United States Attorney kontor, etc.) med over 10 år Rettsforfølgelse av Central Intelligence Agency Tjenestemenn med over 10 år Legal Counsel / rådgiver-Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz Lovgivende grenen - Nåværende og tidligere administrasjoner inkludert ansatte Medlemmer med kunnskap og / eller deltakelse i kriminelle handlinger: USA Speaker of the House John Boehner USA Senatet majoritetsleder Harry Reid USA Senatet Minority Leader Mitchell McConnell USA Kentucky Senator Rand Paul USA Senator John McCain USA Senator Patrick Leahy USA Representant John Conyers USA representant Debbie Wasserman-Schultz Rettsforfølgelse av Senatet Medlemmer med over 10 år i Senatet Rettsforfølgelse av House of Representative Medlemmer med over 10 år i Senatet Legal Counsel / rådgiver-Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz Rettsmyndigheter - Nåværende og tidligere administrasjoner inkludert ansatte Medlemmer med kunnskap og / eller deltakelse i kriminelle handlinger: Justitiarius John G. Roberts og administrativt ansatte Justice Samuel A. Alito og administrativt ansatte Justice Stephen G. Breyer og administrativt ansatte Justice Ruth Bader Ginsburg og administrativt ansatte Justice Elena Kagan og administrativt ansatte Justice Anthony Kennedy og administrativt ansatte Justice Antonin Scalia og administrativt ansatte Justice Sonia Sotomayer og administrativt ansatte Justice Clarence Thomas og administrativt ansatte Tidligere direktør for Administrative Office i USA Courts - James C. Duff og administrativt ansatte Direktør for Administrative Office i USA Courts - dommer Thomas F. Hogan og administrativt ansatte Legal Counsel / rådgiver-Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz Vær oppmerksom på: At det er RECORD bevis for å støtte Vogel Denise Newsome erGOD TROappeller for å løse de saker som skal behandles i hennesklage(S).første nasjonaltfør du gårINTERNASJONALTVidereharat president Barack Obamas administrasjon samtTIDLIGEREPresidential administrasjonene haddenokmuligheter til årense utsin korrupsjonogkorruptetjenestemenn, men valgte åfortsettei sinemåter kriminelleog ikke klarteå overholde Newsome erbetimeligkrav ! I stedet inngikkUSA President Barack Obama og tidligere administrasjoner en forsettligogbevisstbeslutning om ågjengjeldemotVogel Denise Newsome og det er RECORD bevis for å støttekorrupte tjenestemenn 'engasjere seg i praksis å ha Newsomesvartelistet- blackballed å se til at hun er økonomiskødelagt- dvs. kommerETTERNewsome sysselsetting,bankkontoer, boliger,etc.- fortsetterå dateVidere Som straffetiltakpraksisogsåinkludert opptrappingavNürnbergbrudd! slike president Barack Obamas og fra Newsome USA forskning har kongressengasjerende i http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-principle-norwegian http://www.slideshare.net/VogelDenise/nuremberg-crimes-against-humanitypeace-norwegian http://www.slideshare.net/VogelDenise/interpol-bringing-the-united-states-to-justice-norwegian - Det vil si ved hjelp av USAmilitære kildertil å utføre kriminelle handlinger:krigsforbrytelser,Forbrytelser mot menneskeheten,ogforbrytelser mot fred(Men ikke begrenset til disse alene). Newsome mener videre at det er tilstrekkelig Record bevis - dvs. Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz 'svartelisting, kriminelleFORHOLD, cyberFORHOLD, trusler,utpressing,utpressingpraksis, etc.flatet mot henne - for å støtte USA korrupte offentlige tjenestemenn 'og deres Advokat / Attorney (Baker Donelsons) angrep på henne og deretter kriminelle handlinger er istridmedNürnberg Prinsippog andre lover (nasjonale oginternasjonale)! gjentatte forsøk på å dekke oppslike kriminelle handlinger.Disse http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelsons-barack-obamas-illegal-use-of-drones-on-americans Vær oppmerksom på:Vogel Denise Newsome tarikkede sistetrusler om bruk avdronermot amerikanere- det vil si å vite dette er en SUBLIMINAL melding for Newsome - på United States of America jordLETTi at det er RECORD bevis på hvor langt USA presidenter samt USA erKongressenvil gå til å skapeKILL LISTERtil taushetamerikanske borgere med kjennskap til USA innenlandsketerrorhandlinger,spilte rollen i gjennomføringen av 11. september 2001,bombingenav sine EGNE World Trade Center Towers,andre mål og stor innsats for å holdeUTENFORINTERNATIONALLand /Ledere /borgereav denne informasjonen.Det ser ut til å gå så langt som ålage enKILL Listen overofreå holde USA kriminelle/ terrorhandlingerskjult for verden!
  7. 7. UNDERSØKELSE (S) TILUSA OF AMERICA'SKRIMINELLBRUK AVdroner(nasjonalt og internasjonalt):Fra Newsome forskning og observasjon, ser det ut til at USA har tydd til den stadig merbruk avdroneri HVORFORUlovlig sinMISBRUK /ULOVLIGkonfliktene i Midtøsten Wars. /Ulovlig,fordi, ser det ut til at USA tydde til kriminelle praksis vedulovlige midlertil formål for å krevendebevisogindisierå støtte USA sinLED WarsiAfghanistan,Irak,Iranog andre land - dvs.opplysninger/bevis forat FN og Ally Nations burde hakrevdFØR støtte WarsinitiertavUSA! Det er klart at USA tar en shellackingog / eller bankei krigene i Midtøstenog derforhar tydd til bruk avdronertil gå til krig der Newsome blir ådrepeuskyldigesivile, og deretter dekke opp sine kriminelle ogfolkemordpraksis når det USA er IKKE lovligNORlovlig i Midtøsten for War formål. SåNÅat USA president Barack Obama, hansLegal Counsel /rådgiverBaker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitzmister sine angreppå Vogel Denise Newsome og hennesDELINGUnited States of America kriminelle praksis med det offentlige/WORLD,ønskerdeå ty tilbruk avdronerpå hennefordi dehar mislyktes i sinemobbingogtruslermot Providerså ha henneTREDJENETTSIDE stengt,og feilet i sine anstrengelser for å få henneSlideshare kontoen stengt,etc.på grunn av denglobale oginternasjonaleinteresse av utenlandske nasjoner Leaders / borgereiINFORMASJON/DOKUMENTASJONblir forINFORMASJONSFORMÅL /pedagogiske formål. Vogel Denise Newsome ler,ler delt ogler...På akkurat hvordumog uvitendeUSA president Barack Obama, har hans Legal Counsel / Advokater Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz vært fordi de bleadvart- "Hvis duikke hørerRATTLE,dafølerden BITE!"Bare tenk hvis de trodde at Newsome tidligerehandlinger i åavsløreogutsettesinekriminelle handlingerogterrorfinansieringpraksis er dårlig -THINK AGAINFNklage(S)vil definitivt levere!"Spikeren i kista!" IKKEbli beveget av denfalske tårerogFrowns- Det er en del av et spill! Vogel Denise Newsome IKKEer bekymret for USA president Barack Obama oghans RACISTLegal Counsel / Advokat Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz'nylige angreppåFloridaA & MUniversity fordi basert på informasjonen Newsome har blitt velsignet med å dele, ser det ut til FloridaA & MUniversityTjenestemenn er klar over Rasistiske REGIME - Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz 'og USA kongress' bruk av korrupte embetsmenn, deres advokater og bruk av offentlige etater BAKretaliatoryPRAKSISreist motFloridaA & MUniversitypå grunn av dereskunnskapsom Newsome er en alumnus avFAMU! Minst FloridaA& MUniversityTjenestemenn synes å være klar overRACISThåndtering av i forhold den påståtte hazing hendelsen til hvordan slike saker Universitetenehadde påstått Trakkasering-Død hendelser: er håndtert nårWHITE http://www.hanknuwer.com/hazingdeaths.html http://www.slideshare.net/VogelDenise/florida-am-university-final-response-for-bog Newsome er overbevist om atUSA Presidents og KONGRESSENvar ikke rasktil å straffeforfølgeog / eller bringe mord kostnader mot hvite studenter! Heller ikke slike WHITE universiteterfårover-killDEKNING atFloridaA & MUniversityer å få! Det er en god ting at Newsome gikk offentlig i å dele Baker Donelsonskjørerogkapringenav United States Department of Justice - dvs. Federal Bureau of Investigation(FBI),USA ADVOKAT OFFICE,Central Intelligence Agency(CIA),WHITE HOUSE, Kongressen, Høyesterett, osv.. . . . - Listen fortsetter-OG-ON:
  8. 8. Hvis Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitzog USA kongress trodde at AFRICAN-amerikanskeopprør stresset i Trayvon MARTINUansett var dårlig (det vil si slik at de oghaddeannengradsmord kostnader brakt snarere ennførstegrad- når det vises at du kan høreGeorge ZimmermanFORBEREDELSEpistolen på 911 Ring)og holder fraOFFENTLIG/WORLDsinrollei Thecover-upav dette drapet---tro om igjen! http://youtu.be/qb6rzu9gGJU Hvis Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitzog USA kongress trodde at de sivile rettighetene Bevegelser i 1960 og 1970-tallet var dårlig (dvs. økendearbeidsledigheteniAFRICAN-amerikanere som Newsome å holde dem undertrykteog iBONDAGE) ---THINK AGAIN!Newsome harFØRSTEHÅNDSkjennskap til hvordan Baker Donelson vil bruke rettssystemet for å ha falske anklagene brakt uskyldige mennesker (afrikansk-amerikanere) og deretter dekke opp handlinger av sine Rasistiske Counterparts! Hvis Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitzog USA kongress trodde atMIDDLEØSTLand skulle lene seg tilbake og tillate dem åinvaderesinelandog ta deres land som de gjorde i USA i åstjeleav land og ressurser mer overlegneVÅPEN---tro om igjen! fraINDIANSgjennom bruk av Nei, mens Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitzog slike som de som de konspirerer (dvs. LIBERTY gjensidig forsikringsselskap,JP Morgan Chase BANK,US BANK,PNC BANK,Entergy New Orleans,Mitchell McNutt & Sams,Page Kruger & Holland,Wood & Lamping,Stor-All Alfred,Den Garretson Firm Oppløsning Group /Garretson Oppløsning Group,ADECCO,Carl Zeiss Vision,Public Storage. . . . Korrupte dommere,politikere - har SenatorsogHouse of Representatives, etc.) brukt godt OVER20ÅR i FORHOLDav Vogel Denise Newsome, har Newsome brukt denne tiden til å få tak i bevis for at sivile rettigheter ledere og internasjonale ledere ha visstom USA er korrupt regjering. USA president Barack Obama, i Newsome er hunTILBAKE 23 desember 20 12,faks LØNN i mengden av$ 39 640ved10/01/2013,fra som nå er ca$ 43800. til deg, krevde The Garretson Resolution Gruppe av deg og din Legal Counsel / AdvokatBaker DonelsonogBANKERJP Morgan Chase Bank/ Jamie sysselsetting Dette kravet ser ut til å ha førttilretaliasjonsangreppraksis Dimonå banaliserei min arbeidsgiver (ADECCO) på eller rundt den4 vise min lønn og hvor jeg jobbet, og deretter på / eller omtrent 15 januar 20 13,for å februar 2013,spiller en rolle i å ha mitt arbeid medCARL ZEISS VISIONavsluttet. http://www.slideshare.net/VogelDenise/021813-email-to-adecco-final Newsome lerdumhet av denne administrasjonen, fordi det stoles på sin media Connections - http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-us-mediaprotectionofhim- for ågjøre det se ut til at United State of America Corporations '(Microsoft,etc.) Datamaskiner varunder angrepav hackere fra Kina. Hvorforle aven slik dumhet,fordiADECCOgjorde IKKEvarsle sine ansatte at deres system hadde blitt kompromittert (fordi detikke var),og ut avalleAdeccosansatte Newsome kontovar enestekompromittert --- Daah! den Vennligst legg merke til: At det er avoffentlig/WORLDinteresse å vite at Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitzhar ogsåkontor (er)satt oppi Kinaog atKinaer en av de størstefinansiellegivere- det vil si utlån av penger- forUSALED WARS!Så med andre ord, mens land som Iran,Syria,Nord-Korea,osv.tror kanskje atKinaer deres allierte,Kinaser ut til åspille"ALL"SIDERsom en av destørste finansiellegiverei USA av USAsterroraksjonermotMidtøsten NationsogAsiatiske land. For denOFFENTLIG/WORLDå forstå spill som spilles av United States of America, mener Newsome på"Barack Obama -lese mine lepper-ObamaFraudGate"vil gi ytterligere informasjon om uredelig ogSCANDALOUS praksisav USA og dets allierte somKINA: http://www.slideshare.net/VogelDenise/obama-read-my-lips-obamafraudgate-norwegian Så på i går, 10 mars 2013,ble det brakt til Newsome oppmerksomhet vedPublic Storageat hennes lagringsenhet ble bruttinn. Det er dumt handlinger som dette som gir Newsome storlatter ogBare drivstoffNewsome til åkjempeenda hardere!Nei, president Barack Obama, når du og dinterroristregime/ pårørendebestemte seg for å komme etter detteAFRICANamerikansk,som Midtøsten Wars, deretok feilBattles!Det er avoffentlig/WORLDinteresse å gjøre kjent atBaker Donelsonsforbindelser medoffentlige lagringsamtTELECOMMUNICATION Giants somAT & T,Verizon,Sprint,YouTube, Microsoft,etc....NåHVORDANharONETerrorist Regimeograsistiskregime som Baker Donelsonfått lov til åkapre USA regjering er forbi meg!Likevel håper jeg at klagen(S)arkivert med FN og / eller gjeldendeinternasjonaletribunalervil gi noen sværtavgjørende SVARogHeads-of-Statefor USA - som inkluderer deg President Barack Obama /Michelle Obamaog det korrupte juridiske teamBaker Donelson Bearman Caldwell & BerkowitzogKongressens medlemmer,SUPRME COURT av USAs dommerne,etc. og deres sammensvorne - bli brakt for retten! Thereore,TA VARSELog la dette faksimile TJENE AS INNKALLING at Vogel Denise Newsomevil være fremover med innlevering den aktuelleklage(S)medFNog / eller gjeldendeinternasjonale tribunalerfor det formål å bringe hodeneav statenog andrekorrupteoffentlig ansatte for denUnited States of Americafor retten! Ler medstorglede, Vogel Denise Newsome Salme27:2- NårUGJERNINGSMENN,MINE motstandere ogmine FIENDER,kom over meg å spise opp mitt kjød, snubler og faller. 

×