Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Barack Obama Mawrth 18, 2008               HILIOL ARAITH:         http://www.slideshare.net/VogelDe...
Maer ddogfen a gynhyrchwyd ganddynt yn llofnodi yn y pen draw, ond yn y pen draw heb ei orffen.Cafodd ei staenio gan becho...
Yr wyf yn fab i ddyn du o Kenya a gwraig gwyn or Kansas. Cefais fy magu gyda chymorth yn daidgwyn a oroesodd Iselder i was...
wedi sgwrio pob pôl ymadael ar gyfer y dystiolaeth ddiweddaraf o bolareiddio hiliol, nid yn unig o rangwyn a du, ond du a ...
arall? Ac yr wyf yn cyfaddef os ywr holl fy mod yn gwybod y Parchedig Wright oedd y pytiau or rhaipregethau sydd wedi rhed...
Ac mae hyn yn helpu i esbonio, efallai, fy mherthynas âr Parchedig                  Wright. Yn amherffait...
hyd yn oed yn y gorffennol." Nid oes angen i ni adrodd yma hanes o anghyfiawnder hiliol yn y wladhon. Ond mae angen i ni a...
Mae diffyg cyfle economaidd ymhlith dynion du, ar cywilydd a rhwystredigaeth a ddaeth o beidioâ bod yn gallu darparu ar gy...
Dymar realiti y tyfodd y Parchedig Wright ac eraill Affricanaidd-Americanwyr ei genhedlaeth i fyny.Maent yn dod o oedran y...
i gredu y gallwn gael y tu hwnt in rhaniadau hiliol mewn cylch etholiad sengl, neu gydaymgeisyddiaeth un - yn enwedig ymge...
hyn yr ydym wedii gyflawni eisoes yn rhoi gobaith i ni - yr hyfdra i obeithio - am yr hyn y gallwn acmaen rhaid cyflawni y...
Y tro hwn rydym am i siarad am sut y llinellau yn yr Ystafell Achosion Brys yn cael eu llenwi gydagwyn a duon a Hispanics ...
Roedd hin gwybod bod bwyd yn un ou costau mwyaf drud, ac felly Ashley argyhoeddedig ei mam bodyr hyn y wir yn ei hoffi ac ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

031808 obama speech (welsh)

209 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

031808 obama speech (welsh)

 1. 1. Barack Obama Mawrth 18, 2008 HILIOL ARAITH: http://www.slideshare.net/VogelDenise/031808-obama-race-speech"Rydym yn y bobl, er mwyn ffurfio undeb mwy perffaith."Dau gant a 21 mlynedd yn ôl, mewn neuadd syn dal i sefyll ar draws y stryd, mae grŵp o ddynion agasglwyd, a chyda geiriau hyn syml, a lansiwyd America arbrawf annhebygol mewn democratiaeth.Ffermwyr ac ysgolheigion, gwladweinwyr a gwladgarwyr a oedd wedi teithio ar draws cefnfor i ddiancormes ac erledigaeth yn olaf gwneud gwir eu datganiad o annibyniaeth mewn confensiwn Philadelphiaa barodd drwyr gwanwyn 1787.
 2. 2. Maer ddogfen a gynhyrchwyd ganddynt yn llofnodi yn y pen draw, ond yn y pen draw heb ei orffen.Cafodd ei staenio gan bechod y genedl hon yn wreiddiol o gaethwasiaeth, cwestiwn a oedd ynrhannur yr heidiau ac yn dod âr confensiwn i stalemate nes bod y sylfaenwyr dewis i ganiatáu irfasnach gaethweision i barhau am o leiaf ugain flynedd arall, ac i adael unrhyw benderfyniadterfynol i genedlaethaur dyfodol.Wrth gwrs, yr ateb ir cwestiwn caethwasiaeth oedd eisoes wediu hymgorffori o fewn einCyfansoddiad - Cyfansoddiad a oedd yn i t s craidd iawn y ddelfryd o ddinasyddiaeth gyfartal o dany gyfraith; Cyfansoddiad yn addo ei bobl rhyddid, a chyfiawnder, ac undeb syn gallai fod ac y dylidei berffeithio dros gyfnod o amser.Ac eto eiriau ar femrwn Ni fyddai fod yn ddigon i ddarparu caethweision o gaethiwed, neuddarparu dynion a merched o bob lliw a chred eu hawliau llawn a rhwymedigaethau feldinasyddion yr Unol Daleithiau Beth fyddai ei angen oedd Americanwyr yn cenedlaethau olynol aoedd yn barod i wneud eu rhan -. drwy protestiadau a ei chael yn anodd, ar y strydoedd ac yn yllysoedd, trwy ryfel sifil ac anufudd-dod sifil a bob amser mewn perygl mawr - i leihaur bwlchhwnnw rhwng yr addewid ein delfrydau a realiti eu hamser.Roedd hwn yn un or tasgau rydym yn gosod allan ar ddechraur ymgyrch hon - i barhau yr orymdaithhir y rhai a ddaeth ger ein bron, a gorymdaith ar gyfer mwy cyfiawn, fwy cyfartal, yn fwy rhad acam ddim, . mwy gofalgar a America yn fwy ffyniannus Dewisais i redeg am y llywyddiaeth ar hyn obryd yn hanes oherwydd credaf iawn na allwn ddatrys yr heriau on hamser oni bai ein bod yn datrysnhw at ei gilydd - oni bai ein bod yn berffaith ein undeb drwy ddeall y gall gennym wahanol storïau,ond rydym yn cynnal gobeithion cyffredin; bod yn bosibl nad ydym yn edrych yr un fath, ac efallai nadydym wedi dod or un lle, ond rydym i gyd am symud ir un cyfeiriad - tuag at ddyfodol gwell ar gyferplant an hwyrion.Maer gred hon yn dod o fy ffydd di-ildio yn y gwedduster a haelioni y bobl America. Ond mae hefyd yndod o fy stori ei hun Americanaidd.
 3. 3. Yr wyf yn fab i ddyn du o Kenya a gwraig gwyn or Kansas. Cefais fy magu gyda chymorth yn daidgwyn a oroesodd Iselder i wasanaethu yn Patton Byddin yn ystod yr Ail Ryfel Byd a mam-gu gwyn aoedd yn gweithio ar cynulliad awyren fomio lein yn Fort Leavenworth tra oedd tramor. Rydw i wedimynd i rai or ysgolion gorau yn America ac yn byw yn un o wledydd tlotaf y byd. Yr wyf yn briod iAmericanwr du syn cynnal o fewn ei gwaed caethweision a slaveowners - etifeddiaeth rydym yntrosglwyddo in ddwy ferch gwerthfawr. Mae gen i frodyr, chwiorydd, nithoedd, neiaint, ewythrod achefndryd, o bob hil a phob lliw, gwasgaru ar draws tri chyfandir, ac am gyhyd ag yr wyf yn byw, Nifyddaf byth yn anghofio bod mewn unrhyw wlad arall ar Ddaear yn fy stori hyd yn oed y bo modd.Maen stori nad yw wedi gwneud i mi yr ymgeisydd mwyaf confensiynol. Ond maen stori sydd wediserio yn fy cyfansoddiad genetig y syniad bod y genedl yn fwy na chyfanswm ei rannau - y tu allan ilawer, yr ydym yn wirioneddol un.Drwy gydol y flwyddyn gyntaf yr ymgyrch hon, yn erbyn pob rhagfynegiadau ir gwrthwyneb, gwelsomsut llwglyd y bobl America oedd ar gyfer y neges hon o undod. Er gwaethaf y demtasiwn i weld fyymgeisyddiaeth drwy lens yn unig hiliol, rydym yn ennill buddugoliaethau awdurdodol mewngwladwriaethau gyda rhai or poblogaethau whitest yn y wlad. Yn Ne Carolina, lle y FanerConfederate yn dal i hedfan, rydym yn adeiladu clymblaid bwerus o Americanwyr Affricanaidd acAmericanwyr gwyn.Nid yw hyn i ddweud nad yw hil wedi bod yn broblem yn yr ymgyrch. Ar wahanol adegau yn yrymgyrch, mae rhai sylwebyddion wedi ystyried i mi naill ai "rhy du" neu "nid du ddigon."Gwelsom tensiynau hiliol swigen ir wyneb yn ystod yr wythnos cyn y De Carolina cynradd. Maer wasg
 4. 4. wedi sgwrio pob pôl ymadael ar gyfer y dystiolaeth ddiweddaraf o bolareiddio hiliol, nid yn unig o rangwyn a du, ond du a brown yn ogystal.Ac eto, mae wedi bod dim ond yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf bod y drafodaeth hil yn yrymgyrch hon wedi cymryd ei dro arbennig o gynhennus.Ar un pen or sbectrwm, rydym wedi clywed y awgrym bod fy ymgeisyddiaeth yn rywsut yn ymarfermewn gweithredu cadarnhaol; ei fod yn seiliedig yn unig ar y awydd o led-Eyed rhyddfrydwyr i brynucysoni hiliol ar y rhad Ar y pen arall, rydym yn. wedi clywed fy hen weinidog, y Parchedig JeremiahWright, defnyddio iaith cynnau tân i fynegi barn sydd âr potensial nid yn unig i ehangur rhaniad hiliol,ond maer golygfeydd syn fychanu y mawredd a daioni ein cenedl; briodol i hynny troseddu gwyn a dufel ei gilydd .Rwyf wedi condemnio eisoes, mewn termau diamwys, y datganiadau Parchedig Wright sydd wediachosi dadlau or fath. I rai, cwestiynau nagging yn parhau. Wnes i yn ei adnabod i fod yn feirniad obryd iw gilydd ffyrnig polisi domestig a thramor America? Wrth gwrs. Wnes i erioed wedi ei glywed yngwneud sylwadau y gellid eu hystyried yn ddadleuol er fy mod yn eistedd yn yr eglwys? Ydw. A wnes ianghytunon gryf gyda llawer oi ddaliadau gwleidyddol? Yn hollol - yn union fel rwyn siŵr y byddllawer ohonoch wedi clywed sylwadau gan eich bugeiliaid, offeiriaid, rabiniaid neu yr ydych ynanghytunon gryf.Ond nid ywr sylwadau sydd wedi achosi hyn firestorm diweddar yn syml ddadleuol. Nid ydynt yn symlymdrech arweinydd crefyddol i siarad allan yn erbyn anghyfiawnder canfyddedig Yn hytrach, maentyn mynegi barn hynod gwyrgam o wlad hon -. Golwg syn gweld hiliaeth gwyn fel endemig, abod codi lefel beth sydd oi le gyda America yn anad dim ein bod yn gwybod yn iawn gydaAmerica; barn syn gweld y gwrthdaro yn y Dwyrain Canol fel gwreiddio yn bennaf yn ygweithredoedd cynghreiriaid hoelion wyth fel Israel, yn hytrach na deillio o ideolegau gwrthnysigac atgas o Islam radical.Fel y cyfryw, nid yw Parchedig Wright sylwadau yn unig yn anghywir, ond ymrannol, yn ymrannol aradeg pan mae angen undod; godir hiliol ar adeg pan mae angen i ni ddod at ei gilydd i ddatrys cyfres obroblemau anferth - o ddau ryfel, yn fygythiad terfysgol, a disgyn economi, argyfwng gofal iechydcronig a newid hinsawdd drychinebus, problemau sydd heb fod yn ddu neu wyn neu Latino neuAsiaidd, ond yn hytrach problemau syn wynebu pob un ohonom.O ystyried fy nghefndir, fy gwleidyddiaeth, ac mae fy gwerthoedd proffesu a delfrydau, fydd dimamheuaeth y bydd y rhai hynny nad fy natganiadau o gondemniad yn ddigon. Pam cysylltu fy hungyda Parchedig Wright yn y lle cyntaf, efallai y byddant yn gofyn? Pam na wnewch chi ymuno eglwys
 5. 5. arall? Ac yr wyf yn cyfaddef os ywr holl fy mod yn gwybod y Parchedig Wright oedd y pytiau or rhaipregethau sydd wedi rhedeg mewn cylch diddiwedd ar y teledu ac You Tube, neu oscydymffurfio Trinity United Eglwys Crist ir gwawdluniau yn cael eu coleddu gan rai sylwebyddion, nidoes amheuaeth y byddwn in ymateb yn yr un fforddOnd y gwir yw, nid dynar cyfan yr wyf yn gwybod am y dyn. Maer dyn wnes i gyfarfod yn fwy nagugain mlynedd yn ôl yn ddyn a helpodd fi i gyflwyno fy ffydd Gristnogol, dyn oedd yn siarad â mi amein rhwymedigaethau i garu ein gilydd, i ofalu am y sâl ar ddyrchafa y tlawd. Maen ddyn awasanaethodd ei wlad fel Marine yr Unol Daleithiau; sydd wedi astudio a darlithio ar rai orprifysgolion gorau a seminarïau yn y wlad, a phwy am dros ddeng mlynedd ar hugain arwaineglwys syn gwasanaethur gymuned trwy wneud gwaith Duw yma ar y Ddaear - gan dai ydigartref, gweinidogaethu ir anghenus, syn darparu gwasanaethau gofal dydd ac ysgoloriaethau agweinidogaethau carchar, ac estyn allan at y rhai syn dioddef o HIV / AIDS.Yn fy llyfr cyntaf, Dreams O fy Nhad, disgrifiais y profiad o fy gwasanaeth cyntaf yn y Drindod:"Mae pobl yn dechrau gweiddi, i godi ou seddau a chlapio ac yn crio allan, a gwynt grymus yn cariorparchedig llais i fyny ir trawstiau .... Ac yn y nodyn sengl - gobaith - yr wyf yn clywed rhywbeth arall;!Wrth droed y groes, y tu mewn ir miloedd o eglwysi ar draws y ddinas, yr wyf yn dychmygu y straeono bobl ddu gyffredin uno â straeon Dafydd a Goliath, Moses a Pharo, y Cristnogion yn ffaurllewod, Ezekiel yn faes o esgyrn sych storïau hynny - i oroesi, a rhyddid, ac yn gobeithio - yn einstori, fy stori;. Y gwaed a oedd wedi tywallt oedd ein gwaed, y dagrau ein dagrau, hyd nes yr eglwysdu, ar y diwrnod llachar, yn ymddangos unwaith eto lestr cario stori am bobl i genedlaethaur dyfodolac i mewn i fyd mwy o faint. Mae ein treialon a llwyddiannau daeth ar unwaith unigryw a chyffredinol,du a mwy na du; atgofion wrth groniclo ein taith, y storïau ar caneuon yn rhoi i ni yn fodd i adennillatgofion nad oedd angen i ni deimlo cywilydd am ... bod yr holl bobl Gallai astudio ac yn meithrin - achyda y gallem ddechrau ailadeiladu ".Mae hynny wedi bod yn fy mhrofiad yn y Drindod. Fel eglwysi yn bennaf du arall ar draws y wlad, yDrindod yn ymgorffori y gymuned ddu yn ei gyfanrwydd - y meddyg ar, mom lles y myfyriwr model ahen gang-selsigen Fel eglwysi du arall, y Drindod gwasanaethau yn llawn o chwerthin aflafar acweithiau aflednais. hiwmor. Maent yn llawn dawnsio, clapio, Efallai y sgrechian ac yn gweiddibod yn ymddangos yn jarring ir glust heb eu hyfforddi. Maer eglwys yn cynnwys yn llawncaredigrwydd a chreulondeb, y deallusrwydd ffyrnig ac anwybodaeth dychrynllyd, y brwydrau allwyddiannau, y cariad ac ie, y chwerwder ar rhagfarn syn ffurfior profiad du yn America.
 6. 6. Ac mae hyn yn helpu i esbonio, efallai, fy mherthynas âr Parchedig Wright. Yn amherffaith y bydd yn fod, mae wedi bod fel teulu i mi. Maen cryfhau fy ffydd, wasnaethu fy briodas, ac a fedyddiodd fy mhlant. Heb unwaith yn fy sgyrsiau gydag ef ydw i wedi ei glywed yn siarad am unrhyw grŵp ethnig o ran difrïol, neu drin pobl wyn gydag ef yn rhyngweithio gydag unrhyw beth ond chwrteisi a pharch. Maen cynnwys o fewn iddo gwrthddywediadau - y da ar drwg - y gymuned y mae wedi gwasanaethu yn ddiwyd am flynyddoedd lawer. Allaf dim mwy diarddel iddo na allaf diarddel y gymuned ddu. Allaf ddim mwy diarddel iddo na allaf fy nain gwyn - menyw syn helpu i godi fi, dynes a aberthodd eto ac eto i mi, merch syn caru fi gymaint ag hi wrth ei bodd unrhyw beth yn y byd hwn, ond mae menyw a oedd unwaith yn cyfaddef ei hofn o ddynion duon oedd yn pasio heibio iddi ar y stryd, ac sydd ar fwy nag un achlysur wedi yngan stereoteipiau hiliol neu ethnig a wnaeth i mi cringe.Maer bobl hyn yn rhan ohonof. Ac maent yn rhan o America, y wlad hon fy mod yn caru.Bydd rhai yn gweld hyn fel ymgais i gyfiawnhau neu esgusodir sylwadau syn syml anfaddeuol. Gallafeich sicrhau nad yw. Maen debyg y byddair peth yn wleidyddol yn ddiogel o symud ymlaen ordigwyddiad hwn a gobeithio ei fod yn pylu i mewn ir coed. Gallwn wrthod Parchedig Wright fel crankneu demagogue, yn union fel mae rhai wedi gwrthod Geraldine Ferraro, yn dilyn ei datganiadaudiweddar, fel y lloches rhywfaint o ragfarn dwfn hiliol.Ond hil yn fater yr wyf yn credu nad yw hyn genedl all fforddio i anwybyddu ar hyn o brydByddem yn gwneud yr un camgymeriad a wnaeth y Parchedig Wright yn ei bregethau troseddu am yAmerica -. i symleiddio a stereoteipio ac ymhelaethu ar y negyddol ir pwynt ei fod yn gwyrdroi realiti.Y ffaith yw bod y sylwadau a wnaed ar materion sydd wedi wyneb dros yr wythnosau diwethaf ynadlewyrchu cymhlethdodau hil yn y wlad hon nad ydym erioed wedi gweithio mewn gwirionedddrwy - yn rhan on undeb nad ydym eto i berffeithio. Ac os ydym yn cerdded i ffwrdd yn awr, os ydymyn syml yn cilio ar gorneli ein priod, ni fyddwn byth yn gallu ddod at ei gilydd ac yn datrys heriautebyg, gofal iechyd neu addysg, neur angen i ddod o hyd i swyddi da ar gyfer pob America.Deall hyn yn realiti yn gofyn am ein hatgoffa o sut yr ydym yn cyrraedd y fan hon. Fel WilliamFaulkner unwaith ysgrifennodd, "Nid ywr gorffennol yn farw ai gladdu. Mewn gwirionedd, nid ywn
 7. 7. hyd yn oed yn y gorffennol." Nid oes angen i ni adrodd yma hanes o anghyfiawnder hiliol yn y wladhon. Ond mae angen i ni atgoffa ein hunain y gall cynifer or gwahaniaethau syn bodoli yn ygymuned Affricanaidd-Americanaidd heddiw yn cael eu holrhain yn uniongyrchol atanghydraddoldebau drosglwyddo o genhedlaeth gynharach a ddioddefodd o dan yr etifeddiaethcreulon caethwasiaeth a Jim Crow.Yn ysgolion ar wahân, ac maent yn, ysgolion israddol, rydym yn dal wedi gosod nhw, hanner canmlynedd ar ôl Brown v Bwrdd Addysg, ac maer addysg israddol amod eu bod, ddoe a heddiw, ynhelpu i esbonior bwlch cyflawniad rhwng treiddiol du heddiw a gwyn myfyrwyr.Gwahaniaethu cyfreithloni - lle duon yn cael eu hatal, yn aml drwy drais, rhag bod yn bercheneiddo, neu os nad benthyciadau eu rhoi i berchnogion busnes Affricanaidd-Americanaidd, neu naallai berchnogion tai du gael morgeisi FHA, neun llewygu eu heithrio or undebau, neur heddlu, neuadrannau tân - yn golygu nad yw teuluoedd du allai pentyrru unrhyw cyfoeth ystyrlon i draddodi igenedlaethaur dyfodol. Dyna hanes yn helpu i egluro y cyfoeth ar bwlch incwm rhwng du a gwyn,ac maer pocedi dwys o dlodi syn parhau mewn cynifer o gymunedau heddiw trefol a gwledig.
 8. 8. Mae diffyg cyfle economaidd ymhlith dynion du, ar cywilydd a rhwystredigaeth a ddaeth o beidioâ bod yn gallu darparu ar gyfer un teulu, wedi cyfrannu at erydu deuluoedd du - problem y gallpolisïau lles ers blynyddoedd lawer wedi gwaethygu Ar diffyg. gwasanaethau sylfaenol mewncymdogaethau du fel llawer o trefol - parciau ar gyfer plant i chwarae mewn, yr heddlu cerdded ystrydoedd, garbage rheolaidd codi ac adeiladu gorfodi cod - i gyd yn helpu i greu cylch o drais,malltod ac esgeulustod syn parhau i haunt ni.
 9. 9. Dymar realiti y tyfodd y Parchedig Wright ac eraill Affricanaidd-Americanwyr ei genhedlaeth i fyny.Maent yn dod o oedran yn y pumdegau hwyr ar chwedegau cynnar, cyfnod pan arwahanu yn dal i fodcyfraith y tir a chyfle yn systematig gyfyngedig. Beth anhygoel yw nid nifer y methodd yn wynebgwahaniaethu, ond yn hytrach faint o ddynion a menywod goresgyn y groes; faint oedd yn gallugwneud ffordd allan o unrhyw ffordd ar gyfer y rhai fel fi a fyddain dod ar eu hôl.Ond i bawb syn crafu ac yn hawlion eu ffordd i gael darn or Freuddwyd Americanaidd, roeddllawer nad oedd yn ei gwneud yn - y rhai a oedd yn gorchfygu yn y pen draw, mewn un fforddneui gilydd, gan wahaniaethu hwnnw etifeddiaeth o drechu ei basio. i genedlaethaur dyfodol - ydynion a menywod ifanc yn gynyddol ifanc yr ydym yn eu sefyll ar gorneli stryd neu dihoeni yn eincarchardai, heb obaith na rhagolygon ar gyfer y dyfodol. Hyd yn oed ar gyfer y rhai duon a wnaeth ynei gwneud yn, cwestiynau hil, a hiliaeth, yn parhau i ddiffinio eu golwg ar y byd mewn ffyrddsylfaenol ar gyfer y dynion a menywod y Parchedig Wright genhedlaeth, nid ywr atgofion ohumiliation ac amheuaeth ac ofn wedi mynd i ffwrdd;. Nac wedi efallai na fydd y dicter a chwerwder yblynyddoedd hynny. Maer dicter hwnnwn cael mynegi yn gyhoeddus, o flaen gwyn cyd-weithwyrneu ffrindiau gwyn. Ond mae dod o hyd i lais yn y siop barbwr neu o gwmpas y bwrdd y gegin. Aradegau, y dicter yn cael ei hecsbloetio gan wleidyddion, i jin i fyny pleidleisiau ar hydllinellau hiliol, neu i wneud iawn am fethiannau yn wleidydd ei hun.Ac o bryd iw gilydd maen cael llais yn yr eglwys ar fore Sul, yn y pulpud ac yn y seddi. Maer ffaithbod cymaint o bobl yn cael eu synnu o glywed bod dicter yn rhai o Parchedig Wright pregethau ynsyml yn ein hatgoffa or hen wireb yr awr mwyaf ar wahân mewn bywyd Americanaidd yn digwydd arfore Sul. Nid yw dicter bob amser yn gynhyrchiol, yn wir, yn rhy aml maen rhwystror sylw oddi arddatrys problemau go iawn, maen cadw ni oddi blwmp syn wynebu ein gydgynllwynio hunain yn eincyflwr, ac yn atal y gymuned Affricanaidd-Americanaidd o greu cynghreiriau mae angen i ddod â gwirOnd y newid dicter yn real;. ei fod yn bwerus, ac i ddymuno dim ond i ffwrdd, ei gondemnio hebddeall ei gwreiddiau, dim ond yn gwasanaethu i ehangur agendor o gamddealltwriaeth synbodoli rhwng y rasys.Yn wir, mae dicter tebyg yn bodoli mewn rhannau or gymuned gwyn. Nid yw y rhan fwyaf oAmericanwyr gwyn gweithio a dosbarth-canol yn teimlo eu bod wedi bod yn arbennig o freintiedig ganeu hil. Mae eu profiad yn y profiad mewnfudwr - cyn belled ag y maent yn poeni, nid oes unrhyw unyn eu dosbarthu unrhyw beth, maen nhw wedi eu hadeiladu or newydd. Maen nhw wedi gweithiongaled drwy gydol eu bywydau, lawer gwaith dim ond i weld eu swyddi gludo dramor neu eu pensiwnadael ar ôl oes o lafur. Maent yn bryderus am eu dyfodol, ac yn teimlo eu breuddwydion llithro iffwrdd; mewn cyfnod o gyflogau llonydd a chystadleuaeth fyd-eang, cyfle yn dod i gael eu gweld fel gêmswm sero, y mae eich breuddwydion yn dod ar fy draul Felly, pan ddywedir wrthynt i. bws eu planti ysgol ar draws y dref; pan fyddant yn clywed bod Americanaidd Affricanaidd yn cael mantaismewn glanio swydd dda neu fan ar lle mewn coleg da oherwydd anghyfiawnder nad ydynt bythyn eu cyflawni; pan fyddant yn gwybod bod eu hofnau am droseddau mewn cymdogaethau trefolyn rhagfarnllyd rywsut, dicter yn adeiladu dros gyfnod o amser.Fel y dicter yn y gymuned ddu, nid ywr dicter yn cael eu mynegi bob amser mewn cwmni yn gwrtais.Ond maen nhw wedi helpu i lunior tirlun gwleidyddol am o leiaf genhedlaeth. Dicter dros les agweithredu cadarnhaol helpu i greu y Glymblaid Reagan. Gwleidyddion hecsbloetio fel mater odrefn ofnau o droseddau at eu dibenion etholiadol eu hunain. Siarad yn cynnal sioe a sylwebwyrceidwadol gyrfaoedd cyfan a adeiladwyd unmasking hawliadau ffug o hiliaeth wrth ddiswyddotrafodaethau dilys o anghyfiawnder ac anghydraddoldeb hiliol fel cywirdeb gwleidyddol yn unigneu hiliaeth cefn.Yn union fel dicter du yn aml yn profi wrthgynhyrchiol, felly gael y rhain dicter gwyn tynnu sylwr sylwoddi ar y tramgwyddwyr go iawn y wasgfa dosbarth canol - diwylliant corfforaethol rhemp gyda tumewn delio, arferion cyfrifyddu amheus, a byr-dymor chwant; a Washington dominyddu gan lobïwyrac arbennig diddordebau polisïau economaidd fod o blaid yr ychydig dros y llawer. Ac eto, iddymuno i ffwrdd y dicter o Americanwyr gwyn, eu labelu fel cyfeiliornus neu hyd yn oed yn hiliol, hebgydnabod eu bod yn seiliedig ar bryderon dilys - mae hyn hefyd yn ehangur rhaniad hiliol, a blociau yllwybr i ddealltwriaeth.Dyma lle rydym yn iawn yn awr. Maen sefyllfa amhosibl lle hiliol rydym wedi bod yn sownd mewn amflynyddoedd. Yn groes i honiadau rhai o fy beirniaid, du a gwyn, nid wyf erioed wedi bod mor ddiniwed
 10. 10. i gredu y gallwn gael y tu hwnt in rhaniadau hiliol mewn cylch etholiad sengl, neu gydaymgeisyddiaeth un - yn enwedig ymgeisyddiaeth mor amherffaith fel fy eu hunain.Ond yr wyf wedi mynnu euogfarn cadarn - euogfarn gwreiddio yn fy ffydd yn Nuw a fy ffydd yn y boblAmerica - bod gweithio gydan gilydd gallwn symud y tu hwnt rhai on glwyfau hiliol hen, ac mewngwirionedd nid oes gennym unrhyw ddewis yn cael ei ydym i parhau ar y llwybr o undeb mwyperffaith.Ar gyfer y gymuned Affricanaidd-Americanaidd, y llwybr yn golygu croesawu beichiau eingorffennol heb ddod yn ddioddefwyr ein gorffennol. Maen golygu parhau i fynnu ar fesur llawn ogyfiawnder ym mhob agwedd o fywyd Americanaidd Ond mae hefyd yn golygu ein rhwymo cwynionpenodol -. Ar gyfer gofal iechyd gwell, a gwell ysgolion, a swyddi gwell - i ddyheadau mwyaf or hollAmericanwyr - y ddynes wen ei chael hin anodd i dorrir, nenfwd gwydr y dyn gwyn eu cael eudiswyddo, y mewnfudwr yn ceisio i fwydo ei deulu. Ac maen golygu cymryd cyfrifoldeb llawn ambywydau eu hunain - trwy fynnu mwy gan ein tadau, a threulio mwy o amser gydan plant, adarllen iddynt, ac addysgu yn eu bod er efallai y byddant yn wynebu heriau a gwahaniaethu yneu bywydau eu hunain, rhaid iddynt beidio byth ildio i anobaith neu sinigiaeth; rhaid iddynt bobamser yn credu eu bod yn gallu ysgrifennu eu tynged eu hunain.Yn eironig, mae hyn yn nodweddiadol o America - ac ie, ceidwadol - syniad o hunan-gymorth o hydfynegiant aml yn y Parchedig Wright pregethau. Ond beth yw fy hen weinidog yn rhy aml yn methu eiddeall yw bod dechrau ar raglen o hunan-gymorth hefyd yn gofyn am gred y gall cymdeithas newid.Nid yw camgymeriad dwys y Parchedig Wright bregethau yw ei fod yn siarad am hiliaeth yn eincymdeithas Maen ei fod yn siarad fel pe bai ein cymdeithas yn statig; fel os nad oes cynnyddwedii wneud;. Fel pe y wlad hon - gwlad sydd wedi ei gwneud yn bosibl i un oi haelodau euhunain i redeg am y swydd uchaf yn y tir ac adeiladu clymblaid o wyn a du; Latino ac Asiaidd,cyfoethog a thlawd, hen ac ifanc - yn dal i rwymo ddi-alwn ôl i orffennol trasig Ond yr hyn rydymyn gwybod -. - yr hyn rydym wedi gweld - yw y gall America newid. Dyna wir athrylith y genedl hon. Yr
 11. 11. hyn yr ydym wedii gyflawni eisoes yn rhoi gobaith i ni - yr hyfdra i obeithio - am yr hyn y gallwn acmaen rhaid cyflawni yfory.Yn y gymuned gwyn, y llwybr i undeb mwy perffaith yn golygu cydnabod bod yr hyn ails nad oedd ygymuned Affricanaidd-Americanaidd yn unig yn bodoli ym meddyliau pobl du; bod yretifeddiaeth o wahaniaethu - a digwyddiadau cyfredol o wahaniaethu, tra bod llai amlwg nag yn ygorffennol - yn rhai gwirioneddol ac maen rhaid mynd ir afael Nid dim ond â geiriau, ond gyda.gweithredoedd - drwy fuddsoddi yn ein hysgolion an cymunedau; trwy orfodi ein cyfreithiauhawliau sifil a sicrhau tegwch yn ein system cyfiawnder troseddol; drwy ddarparu y genhedlaethhon gydag ysgolion o gyfle a oedd ar gael ar gyfer y cenedlaethau blaenorol. Maen ofynnol i bobAmericanwyr i sylweddoli nad yw eich breuddwydion oes yn rhaid i ddod ar draul fy breuddwydion; ybydd buddsoddi yn y sectorau iechyd, lles ac addysg plant du a brown a gwyn yn y pen draw helpupawb America ffynnu.Yn y diwedd, yna, yr hyn a elwir i yn ddim mwy, a dim llai, nar hyn yr holl grefyddau y galw mawr ybyd -. Ein bod yn gwneud i eraill fel y byddem yn eu cael ei wneud i ni, Gadewch i ni fod yngeidwad ein brawd, Ysgrythur yn dweud ni. Gadewch i ni fod ceidwad ein chwaer. Gadewch i ni gael yfantol cyffredin gan bob un ohonom yn ein gilydd, a gadael ein gwleidyddiaeth adlewyrchur ffaith bodysbryd yn ogystal.I gennym ddewis yn y wlad hon. Gallwn dderbyn wleidyddiaeth y bridiau rhannu, a gwrthdaro, asinigiaeth. Gallwn fynd ir afael â hil yn unig fel sioe - fel y gwnaethom yn y treial OJ - neu yn sgiltrychineb, fel y gwnaethom yn dilyn Katrina - neu fel porthiant ar gyfer y newyddion nosweithiol.Gallwn chwarae Parchedig Wright yn pregethau ar bob sianel, bob dydd a siarad amdanyn nhw o nawrtan yr etholiad, ac yn gwneud y cwestiwn yn unig yn yr ymgyrch hon a ywr bobl America yn meddwlfy mod rywsut yn credu neu yn cydymdeimlo gydai eiriau fwyaf sarhaus. Rydym yn Gall neidio ar raigaffe gan gefnogwr Hillary fel tystiolaeth bod hin chwaraer cerdyn hil, neu gallwn ddyfalu pa una fydd dynion gwyn i gyd yn heidio i John McCain yn yr etholiad cyffredinol waeth beth yw eibolisïau.Gallwn wneud hynny.Ond os ydym yn ei wneud, gallaf ddweud wrthych fod yn yr etholiad nesaf, byddwn yn siarad am raitynnu sylw eraill. Ac yna un arall. Ac yna un arall. A fydd dim yn newid.Dyna un opsiwn. Neu, ar hyn o bryd, yn yr etholiad hwn, gallwn ddod at ei gilydd a dweud, "Nid y trohwn." Y tro hwn rydym eisiau siarad am yr ysgolion adfeiliedig syn cael eu dwyn y dyfodol plant du aphlant gwyn a phlant Asiaidd a phlant Sbaenaidd a phlant Americanaidd Brodorol. Y tro hwn rydymam i wrthod y sinigiaeth syn dweud wrthym na all y plant yn dysgu; bod y plant nad ydynt yn edrychfel ni yn rhywun arall problem. Nid yw plant o America ywr rhai plant, maent yn ein plant, ac nifyddwn yn gadael iddyn nhw ar ei hôl hi mewn economi 21ain ganrif. Nid y tro hwn.
 12. 12. Y tro hwn rydym am i siarad am sut y llinellau yn yr Ystafell Achosion Brys yn cael eu llenwi gydagwyn a duon a Hispanics nad oes ganddynt ofal iechyd; nad oes ganddynt y pŵer ar eu pennau euhunain i oresgyn y diddordebau arbennig yn Washington, ond syn gallu mynd â nhw ar os ydym yn eiwneud gydan gilydd.Y tro hwn rydym eisiau siarad am y melinau shuttered oedd unwaith yn rhoi bywyd gweddus iddynion a menywod o bob hil, ac maer cartrefi ar werth oedd unwaith yn eiddo i Americanwyr o bobcrefydd, pob rhanbarth, bob cefndir. Y tro hwn rydym eisiau siarad am y ffaith nad ywr broblem goiawn yw bod rhywun nad ywn edrych fel efallai y byddwch yn cymryd eich swydd; maen y bydd ygorfforaeth ydych yn gweithio i long dramor am ddim mwy na gwneud elw.Y tro hwn rydym eisiau siarad am y dynion a menywod o bob lliw a chred syn gwasanaethu gydaigilydd, ac yn ymladd ei gilydd, a gwaedu gydai gilydd o dan yr un faner balch. Rydym yn awyddus isiarad am sut i ddod â nhw adref or rhyfel na ddylai wedi eu hawdurdodi ac ni ddylent fythwedi cael cyflogedig, ac rydym am i siarad am sut byddwn yn dangos ein gwladgarwch drwy ofaluamdanyn nhw, au teuluoedd, a rhoi iddynt y manteision y maent wedi ei ennill.Ni fyddwn yn rhedeg am Llywydd os nad wyf yn credu gyda fy holl galon mai dymar hyn y maermwyafrif llethol o Americanwyr yn eisiau ar gyfer y wlad hon. Efallai na fydd hyn undeb fod ynberffaith, ond cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth wedi dangos y gall bob amser yn cael ei berffeithio. Aheddiw, pryd bynnag y gallaf gael fy hun yn teimlon amheus neu sinigaidd am y posibilrwydd hwn,beth yn rhoi i mi y gobaith mwyaf y genhedlaeth nesaf - y bobl ifanc y mae eu hagweddau au credoaua bod yn agored i newid eisoes wedi gwneud hanes yn yr etholiad hwn.Mae un stori yn arbennig y byddwn in hoffi i adael i chi gyda heddiw - stori wyf yn dweud pan gefaisyr anrhydedd mawr o siarad ar Dr King pen-blwydd yn ei, eglwys y Bedyddwyr Ebenezer gartref, ynAtlanta.Mae yn ifanc, tair ar hugain mlwydd hen wraig gwyn a enwir Ashley Baia a drefnodd ar gyfer einhymgyrch yn Fflorens, De Carolina. Roedd hi wedi bod yn gweithio i drefnu y gymuned yn bennafAffricanaidd-Americanaidd ers dechraur ymgyrch hon, ac un diwrnod roedd hi yn trafodaeth ford gronlle mae pawb yn mynd o gwmpas yn dweud eu stori a pham eu bod yno.A Ashley dweud hynny pan oedd yn naw mlwydd oed, ei mam yn cael canser. Ac oherwydd y bunrhaid iddi golli diwrnod o waith, roedd hin gadael i fynd ac yn colli ei gofal iechyd. Roedd yn rhaid iffeilio ar gyfer methdaliad, a dyna pryd Penderfynodd Ashley ei bod hi wedi gwneud rhywbeth i helpuei mom.
 13. 13. Roedd hin gwybod bod bwyd yn un ou costau mwyaf drud, ac felly Ashley argyhoeddedig ei mam bodyr hyn y wir yn ei hoffi ac yn awyddus iawn i fwyta mwy na dim arall oedd mwstard a brechdanaurelish. Oherwydd dyna oedd y ffordd rataf o fwyta.Gwnaeth hyn am flwyddyn hyd ei mom wedi gwella, ac mae hin dweud wrth bawb yn y bwrdd crwnbod y rheswm ymunodd ein hymgyrch oedd fel y gallai helpu miliynau o blant eraill yn y wlad syddeisiau ac angen i helpu eu rhieni hefyd.Nawr efallai Ashley wedi gwneud dewis gwahanol. Efallai rhywun wedi dweud wrthi ar hyd y ffordd ymaer ffynhonnell o broblemau ei fam yn bobl dduon a oedd ar les ac yn rhy ddiog i weithio, neuHispanics a oedd yn dod i mewn ir wlad yn anghyfreithlon. Ond nid oedd hi. Mae hin chwilio amgynghreiriaid yn ei frwydr yn erbyn anghyfiawnder.Anyway, Ashley yn gorffen ei stori, ac yna mynd o amgylch yr ystafell a gofyn i bawb arall pam eu bodyn cefnogir ymgyrch. Maent i gyd yn cael gwahanol storïau a rhesymau. Mae llawer yn dod i fyny faterpenodol. Ac yn olaf maent yn dod at y dyn du oedrannus sydd wedi bod yn eistedd yno yn dawel yramser cyfan. Ac Ashley yn gofyn iddo pam ei fod yno. Ac nid ywn dod i fyny fater penodol. Nid ywndweud gofal iechyd neu economi. Nid ywn dweud addysg neu yn y rhyfel. Nid ywn dweud ei fod ynooherwydd Barack Obama. Maen syml yn dweud i bawb yn yr ystafell, "Rydw i yma oherwydd Ashley.""Dwi yma oherwydd Ashley." Ei ben ei hun, nid y hyn o bryd un o gydnabyddiaeth rhwng y ferch wynifanc a bod dyn du yn ddigon hen. Nid ywn ddigon i roi gofal iechyd i bobl sâl, neu swyddi ir di-waith,neu addysg in plant.Ond maen fan cychwyn inni. Maen lle mae ein undeb tyfun gryfach. Ac fel ar gynifer o genedlaethauwedi dod i sylweddoli yn ystod y ddau cant ac un ar hugain ers i fand o wladgarwyr lofnododd yddogfen honno yn Philadelphia, dyna lle y perffeithrwydd yn dechrau.

×