Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter nr 11_noiembrie_2014

199 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter nr 11_noiembrie_2014

  1. 1. Europa - direct la tine Newsletter Centrul de Informare EUROPE DIRECT V@lcea BIBLIOTECAJUDE|EAN~ „ANTIMIVIREANUL”V^LCEA Nr. 11 - noiembrie 2014 - Comisarul european Corina Creu a lansat „Acordul de parteneriat” Aflat` la Bucure]ti în prima sa vizit` de la preluarea mandatului de comisar european pentru politic` regional`, doamna Corina Creu a lansat [n ziua de 7 noiembrie 2014, al`turi de ministrul fondurilor europene, dl Eugen Teodorovici, „Acordul de parteneriat” cu România pentru perioada 2014 – 2020, prin intermediul c`ruia România poate accesa 33 de miliarde de euro. În cadrul unei conferine de pres` organizate la Ministerul Fon-durilor Europene, doamna comisar Creu a declarat: „Fondurile europene sunt instrumentul cu ajutorul c`ruia Uniunea European` le pred` lecia solidarit`ii statelor membre. Noi, românii, trebuie s` înv``m s` ne dez-volt` m împreun`, altfel nu ne vom dezvolta niciodat` pe termen lung. Sunt convins` c` România va porni cu dreptul în accesarea celor 33 de miliarde de euro care pot contribui la reducerea decalajelor de dezvoltare ]i la re-lansarea economiei române]ti.” La rândul s`u, dl Teodorovici a ad`ugat: „Acordul de parteneriat este mai mult decât un simplu document care traseaz` o linie a modului în care vor fi alocai banii europeni. Documentul este un instrument funda-mental de investiii, care a]eaz` România pe drumul corect în direcia atin-gerii obiectivelor de cre]tere economic`, sustenabilitate ]i dezvoltare durabil`, pentru urm`torii ani. Mai mult decât atât, Acordul de parteneriat reflect` eforturile comune ale `rii noastre ]i ale Uniunii Europene depuse în vederea g`sirii celei mai bune strategii de atingere a obiectivelor de re-ducere a decalajelor existente între regiuni, cre]tere a gradului de ocupare, a promov`rii incluziunii sociale ]i educaiei performante. Urm`torul pas pe care trebuie s` îl facem este s` ducem la bun sfâr]it dialogul pe care au-torit` ile române îl au cu serviciile Comisiei pentru definitivarea pro-gramelor operaionale, astfel încât majoritatea acestora s` fie adoptat` pân` la finalul acestui an.” „Acordul de parteneriat” este documentul programatic care gu-verneaz` cheltuirea fondurilor europene de c`tre România în perioada de pro-gramare curent` 2014 – 2020. Pentru aceast` perioad`, valoarea total` a fondurilor alocate pentru România este de 33 de miliarde, din care aproxi-mativ 23 miliarde de euro sunt destinate politicii de coeziune. Sarcina principal` pe care noul Acord de Parteneriat o traseaz` au-torit` ilor de management este s` se asigure c` banii europeni sunt cheltuii r`spunzând nevoilor cet`enilor europeni. Pentru România, priorit`ile de-taliate în document sunt urm`toarele: 1. Promovarea competitivit`ii ]i a dezvolt`rii locale; 2. Crearea de locuri de munc`; 3. Reducerea inegalit`ilor prin programe de incluziune social`; 4. Dezvoltarea infrastructurii; 5. Cre]terea eficienei energetice ]i protecia mediului. http://ec.europa.eu/romania/news/07112014_comisarul_corina_cretu_lans eaza_acordul_de_parteneriat_cu_romania_ro.htm Comisia Juncker ]i-a preluat mandatul La 1 noiembrie 2014, Comisia Juncker ]i-a preluat în mod oficial mandatul, care se va încheia la 31 octombrie 2019. Cu aceast` ocazie, pre]e-dintele Comisiei Europene, Jean- Claude Juncker, a declarat: „Datorit` sprijinului democratic al cet`enilor europeni, al Parlamen-tului European ]i al ]efilor de stat ]i de guvern, Comisia î]i preia ast`zi mandatul. A sosit momentul s` ne suflec`m mânecile ]i s` ne punem pe treab`. Provoc`rile c`rora tre-buie s` le r`spund` Europa nu pot a]tepta. Începând de ast`zi, echipa mea ]i eu însumi vom depune toate eforturile pentru a oferi Europei noul început pe care l-am promis. Al`turi de o echip` puternic` ]i cu experien`, sunt ner`bd`tor s` ofer Europei realiz`ri concrete în urm`torii cinci ani.” Mai multe informaii: http://ec.europa.eu/romania/news/ 01112014_inceput_mandat_comisi e_juncker_ro.htm
  2. 2. Pagina 2 Nr. 11 Newsletter Comisia European` 2014-2019 Au început înscrierile la concursul de redactare despre extinderea UE! „Atât de asem`n`tori, atât de diferii, atât de europeni.” Comisia European` lanseaz` concursul de redactare in-titulat „Atât de asem`n`tori. Atât de diferii. Atât de eu-ropeni.” Tinerii din întreaga Europ` sunt invitai ca în cadrul unui articol de maximum 1000 de cuvinte s` î]i împ`rt`]easc` opiniile cu privire la una din urm`toarele în-treb` ri privind extinderea Uniunii Europene sau la ambele: Care este experiena ta în cadrul unei Uniuni Eu-ropene extinse? Cum poate r`spunde Uniunea European` extins` în faa provoc`rilor viitorului? „Politica noastr` în materie de extindere este piatra de temelie a proiectului european de promovare a p`cii. Ajutându-i pe prietenii no]tri s` î]i realizeze aspiraiile eu-ropene, cre`m stabilitate ]i prosperitate în jurul Uniunii. Sunt sigur c` acest concurs de redactare va produce con-tribu ii interesante ]i originale ]i va fi o surs` de inspiraie pentru o nou` generaie de tineri europeni care vor con-strui împreun` viitorul nostru comun”, a declarat Johannes Hahn, Comisar European pentru Politica European` de Vecin`tate ]i negocierile de extindere. Concursul de redactare se desf`]oar` pân` la data de 27 februarie 2015 (la amiaz`, ora Europei Centrale) ]i este des-chis tinerilor cu vârsta cuprins` între 18 ]i 25 de ani, care dein cet`enia unuia din cele 28 de state membre ale UE. Juriile naionale vor alege un candidat din fiecare ar`, acesta/aceasta urmând s` fie invitat(`) la Bruxelles în cadrul unei vizite de studiu de trei zile. Articolele câ]tig`toare vor fi totodat` publicate de c`tre Comisia Eu-ropean` ]i vor fi oferite spre publicare principalelor redacii de pres` din Europa. Pentru mai multe informaii referitoare la concursul de redactare ]i la înscriere, vizitai http://www.writingcompetition.eu/ http://event.iservice-europa.eu/ro/concurs-de-redactare http://ec.europa.eu/romania/focus/24112014_con-curs_ de_redactare_despre_extinderea_ue_ro.htm
  3. 3. Nr. 11 Newsletter Pagina 3 Previziunile economice de toamn` 2014: redresare lent` ]i inflaie foarte sc`zut` Previziunile de toamn` ale Comisiei Europene indic` pentru restul anului o cre]tere economic` redus`, atât în UE, cât ]i în zona euro. Pentru anul 2014 în ansamblu, cre]terea real` a PIB-ului va atinge, potrivit estim`rilor, 1,3% în UE ]i 0,8% în zona euro. Cre]terea ar urma s` se accelereze u]or în cursul anului 2015, atingând 1,5%, respectiv 1,1%, pe fondul îmbun`t`irii cererii externe ]i interne. În 2016 se a]teapt` o intensificare a ac-tivit` ii economice pân` la 2,0%, respectiv 1,7%, datorit` con-solid` rii sectorului financiar (în urma amplei evalu`ri efectuate de Banca Central` European` ]i a progreselor înregistrate în rea-lizarea uniunii bancare), precum ]i datorit` recentelor reforme structurale care încep s` dea roade. Jyrki Katainen, vi-cepre] edinte al Comisiei responsa-bil pentru locurile de munc`, cre]tere, investiii ]i competitivi-tate, a declarat: „Situaia eco-nomic` ]i a locurilor de munc` nu cunoa]te o îmbun`t`ire destul de rapid`. Comisia European` este hot`rât` s` utilizeze toate in-strumentele ]i resursele disponi-bile pentru a crea mai multe locuri de munc` ]i pentru a stimu-la cre]terea economic` în Eu-ropa. Vom propune un plan de investiii în valoare de 300 de miliarde EUR pentru a impul-siona ]i susine redresarea eco-nomic`. Accelerarea investiiilor este un element crucial al re-dres` rii economice.” Pierre Moscovici, co-misarul pentru afaceri economice ]i financiare, impozitare ]i vam`, a declarat: „Nu exist` un r`spuns unic ]i simplu în faa provo-c` rilor cu care se confrunt` economia european`. Trebuie s` acion`m pe trei fronturi: pentru politici bugetare credibile, pentru reforme structurale ambiioase ]i pentru investiii, publice ]i pri-vate, atât de necesare. Trebuie s` ne asum`m cu toii responsa-bilit` ile care ne revin, la Bruxe-lles, în capitalele statelor membre ]i la nivelul regiunilor, pentru a genera o cre]tere economic` mai puternic` ]i pentru a da un im-puls real cre]terii de locuri de munc` pentru cet`enii no]tri.” Redresarea economic` început` în cel de-al doilea trimestru al anului 2013 este înc` fragil`, iar relansarea economic` este înc` slab` în multe state membre. Încrederea se situeaz` la un nivel mai sc`zut decât în prim`var`, reflectând riscurile geopolitice tot mai importante ]i perspectivele economice mai puin favorabile existente la nivel mondial. În ciuda condiiilor fi-nanciare favorabile, redresarea economic` din 2015 va fi lent`. Aceast` situaie reflect` diminu-area progresiv` a efectelor crizei, cu o rat` înc` ridicat` a ]omaju-lui, cu un nivel important al dato-riei ]i cu o rat` sc`zut` de utilizare a capacit`ii. Recenta evaluare ampl` a B`ncii Centrale Europene a estompat incertitu-dinile cu privire la soliditatea sec-torului bancar; totodat`, îmbun`t`irea condiiilor de finanare ar trebui s` ajute la re-dresarea activit`ii economice. În 2016, consolidarea cererii interne ]i str`ine ]i continuarea unei politici monetare flexibile, aso-ciat` cu costuri de finanare sc`zute, ar trebui s` înt`reasc` ]i mai mult cre]terea. În 2014, se a]teapt` în continuare variaii importante în ceea ce prive]te ratele de cre]tere ale statelor membre, de la -0,7% (Croaia) la 4,6% (Irlanda). Cu toate acestea, se preconizeaz` c` în urm`torii doi ani diferenele dintre ratele de cre]tere se vor re-duce. În 2015 ]i 2016, se es-timeaz` c` toate `rile UE vor înregistra o cre]tere pozitiv`. Tot în aceast` perioad`, efectul în-târziat al reformelor deja imple-mentate ar trebui s` se resimt` într-o mai mare m`sur`. Revenire lent` la o cre]tere economic` modest` Redresarea înregistrat` de UE pare s` fie modest` în comparaie cu alte economii avansate ]i în raport cu exemplele de redres`ri post-criz` financiar` din trecut, cu toate c` ]i acestea au fost de regul` lente ]i fragile. Pe parcursul perioadei de prog-nozare, cererea intern` ar trebui s` beneficieze din ce în ce mai mult de avantajele unei politici monetare flexibile, de progresele înregistrate în reducerea datoriei private ]i de orientarea bugetar` în general neutr`. Investiiile pri-vate ar trebui s` se redreseze trep-tat, beneficiind la rândul lor de îmbun`t`irea perspectivelor la nivelul cererii ]i de efectele recu-per` rii decalajelor, de]i iniial ar putea fi stânjenite de importante capacit`i neutilizate. Consumul privat ar trebui s` se dezvolte moderat în 2015 ]i 2016, fiind susinut de sc`derea preurilor produselor de baz` ]i de cre]terea veniturilor disponibile, pe m`sur` ce piaa forei de munc` va cunoa]te o ameliorare treptat`. Consumul public ar urma s` con-tribuie în mod marginal la cre]terea economic`. Pe fundalul unei cre]teri moderate a comer- ului mondial, este probabil ca ex-porturile nete s` nu contribuie decât în mic` m`sur` la cre]terea PIB-ului în anii urm`tori. Ameliorare u]oar` a condiiilor de pe piaa muncii Ritmul de creare a locurilor de munc` a fost mode-rat, iar ratele ]omajului au sc`zut u]or de la niveluri ridicate. În-trucât se a]teapt` ca procesul de cre]tere economic` s` cunoasc` treptat o dinamic` tot mai impor-tant`, spre sfâr]itul perioadei de prognozare ar trebui s` aib` loc amelior`ri mai consistente pe piaa muncii. În 2016, rata ]oma-jului ar urma s` scad` la 9,5% în UE ]i la 10,8% în zona euro. Tendina c`tre o in-fla ie mai mic` a continuat în 2014 în statele membre ale UE, ca urmare a sc`derii preurilor produselor de baz` ]i a unei înce-tiniri economice semnificative. Se estimeaz` c` inflaia va r`- mâne foarte sc`zut` în 2014. Pe m`sur` ce activitatea economic` se intensific` treptat ]i se înregis-treaz` o cre]tere a salariilor, inflaia va cunoa]te probabil o cre]tere, fenomen la care con-tribuie ]i recenta depreciere a monedei euro. În UE, inflaia este estimat` la 0,6% în 2014, 1,0%în 2015 ]i 1,6% în 2016. În zona euro, inflaia IAPC (indicele ar-monizat al preurilor la consum) este estimat` la 0,5% în acest an ]i la 0,8% în 2015, dup` care va cre]te la 1,5% în 2016. Se estimeaz` c` reduce-rea deficitelor publice generale va continua. Ponderea deficitului în PIB ar urma s` descreasc` ]i mai mult anul acesta atât în UE, cât ]i în zona euro, de]i într-un ritm mai lent decât în 2013, ajungând la 3,0%, respectiv la 2,6%. Se pre-conizeaz` c` deficitele publice vor continua s` scad` în urm`torii doi ani datorit` consolid`rii ac-tivit` ii economice. Orientarea politicii bugetare se estimeaz` a fi aproape neutr` în 2014 ]i 2015. Se estimeaz` c` ponderea datoriei în PIB va atinge un nivel maxim anul viitor atât în UE cât ]i la nivelul zonei euro, ajungând la 88,3%, respectiv 94,8 % (în con-formitate cu definiia sistemului european de conturi 2010). Persist` riscuri care amenin` perspectivele economice Riscurile care pla-neaz` asupra perspectivelor de cre]tere continu` s` domine pe fondul tensiunilor geopolitice, al instabilit`ii pieelor financiare ]i al posibilit`ii ca reformele struc-turale s` fie incomplet implemen-tate. Riscurile care amenin` perspectivele inflaiei se menin la un nivel echilibrat. Mai multe informaii: http://ec.europa.eu/romania/new s/04112014_previziunile_eco-nomice_ de_toamna_2014_ro.ht m
  4. 4. Pagina 4 Nr. 11 Newsletter Colul de lectur` EUROPE DIRECT Cei interesai putei pro-cura gratuit de la Centrul de Informare EUROPE DI-RECT V@lcea din Bi-blioteca Judeean` bro]ura „Cultur` ]i audiovizual”. „Sectorul culturii ]i creaiei din Europa are o in-fluen` semnificativ` asupra cre]terii economice ]i ocup`rii forei de munc`”. Din cuprins: „De ce avem nevoie de o politic` european` [n domeniul cul-turii ]i audiovizualului; Care este abordarea UE; Ce face UE; Perspective”. Bro]ura este editat` de Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Eu-ropene ]i face parte din seria „S` [nelegem politicile Uniunii Eu-ropene”. Autostr`zile României – o prioritate pentru Uniunea European` Suplimentarea fondurilor pentru construcia de autostr`zi [n Rom@nia cu 262 MEUR Comisia European` a hot`rât s` acopere costurile de construcie a dou` tronsoane de autostrad` din România, finanate iniial de statul român prin împrumuturi bancare. Prin decizia semnat` de comisarul european pentru politic` regional`, Corina Creu, 262 milioane de euro au fost alocai din Fondul de coeziune pentru aceste proiecte. Aceast` decizie ridic` nivelul contribuiei Comisiei Europene la con-struirea acestor autostr`zi la 439 mi-lioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile în co-municatul http://ec.europa.eu/romania/news/201 114_finantare_autostrazi_ro.htm • Este bine s` ]tii! • Este bine s` ]tii! • Euroguidance Despre Euroguidance este o reea de centre ce reune]te sis-temele de [nv``m@nt, formare ]i orientare [n carier` din Europa. Euroguidance promoveaz` mobilitatea [n educaie ]i formare ]i pune accent pe oportunit`ile disponibile [n Europa din punct de vedere al dezvolt`rii dimen-siunii europene [n orientare ]i furnizarea de in-forma ii de calitate privind orientarea [n carier` pe tot parcursul vieii. Euroguidance actualizeaz` informaiile din Portalul Ofertelor de Educaie din Spaiul European - PLO-TEUS ]i informeaz` cet`enii despre oportunit`ile de colaborare [n diferite proiecte. De asemenea, pu-blic` ]i distribuie materiale informative practicienilor din centrele de consiliere a carierei ]i organizeaz` di-verse activit`i, cum ar fi conferine, ateliere de lucru ]i studii, pe teme de interes naional ]i transnaional [n educaie ]i consiliere permanent`. Se adreseaz`: Consilierilor din domeniul educaiei de la nivel pre-universitar Practicienilor din ageniile de ocupare a forei de munc` ]i din mediul privat. }tiai c`? PLOTEUS (ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?lan-guage= ro) este un portal suport pentru cei care doresc s` studieze [n str`in`tate, p`rini, profesori ]i con-silieri ai carierei.Acesta este disponibil [n 24 de limbi ]i ofer` informaii despre 31 de `ri. Contact: Institutul de }tiine ale Educaiei E-mail: euroguidance@ise.ro Web: www.euroguidance.ise.ro Sursa: bro]ura Reele de informare ]i asisten` ale Uniunii Europene Centrul de Informare EUROPE DIRECTV@lcea Biblioteca Judeean` „Antim Ivireanul” V@lcea ]i universitar. Str. Carol I, nr. 26, Rm. V@lcea, cod 240591 Telefon/fax: 0350/424 540 E-mail: europedirect.valcea@yahoo.com, bibliotecavl_cic@yahoo.com www.cicvalcea.ro de pres` din pagina: Proiectul este finanat de Comisia European` ]i Consiliul Judeean V@lcea Coninutul acestei publicaii nu reprezint` [n mod necesar poziia oficial` a Uniunii Europene

×