Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

1.

 1. 1. Організація ообб’’єєддннаанниихх ннаацціійй ООООНН
 2. 2. Прапор ООН Емблема ООН Організація Об'єднаних Націй (ООН) — ммііжжннааррооддннаа ооррггааннііззааццііяя,, ззаассннооввааннаа 2244 жжооввттнняя 11994455 ннаа ккооннффееррееннццііїї уу ССаанн--ФФррааннццииссккоо ннаа ппііддссттааввіі ППааррттііїї ООбб''єєддннаанниихх ННаацціійй.. ДДееккллааррооввааннооюю ммееттооюю ддііяяллььннооссттіі ооррггааннііззааццііїї єє ппііддттррииммаанннняя іі ззммііццннеенннняя ммиирруу іі ммііжжннааррооддннооїї ббееззппееккии ттаа ррооззввииттоокк ссппііввррооббііттннииццттвваа ммііжж ддеерржжааввааммии ссввііттуу..
 3. 3. ООН • ООН ССттррууккттууррнноо ООррггааннііззааццііяя ООбб''єєддннаанниихх ННаацціійй ссккллааддааєєттььссяя зз пп''яяттии ооссннооввнниихх ооррггаанніівв:: ГГееннееррааллььннооїї ААссааммббллееїї ООООНН,, РРааддии ББееззппееккии ООООНН,, ЕЕккооннооммііччннооїї іі ССооццііааллььннооїї РРааддии ООООНН,, ССееккррееттааррііааттуу ООООНН іі ММііжжннааррооддннооггоо ССууддуу ююссттииццііїї ООООНН.. • ЧЧооттииррии зз пп''яяттии ооссннооввнниихх ооррггаанніівв ООООНН ззннааххооддяяттььссяя,, вв ооссннооввннооммуу,, вв ООррггааннііззааццііїї ООбб''єєддннаанниихх ННаацціійй,, шшттаабб-- ккввааррттиирраа яяккооїї ррооззттаашшооввааннаа ннаа ттееррииттооррііїї ммііжжннааррооддннооггоо ццееннттрруу вв ННььюю--ЙЙооррккуу..
 4. 4. Міжнародний Суд в Гаазі (Нідерланди) Міжнародний суд — головний судовий орган ООН, ддоо ююррииссддииккццііїї яяккооггоо ввххооддяяттьь ууссіі ппииттаанннняя,, щщоо ппееррееддааююттььссяя ййооммуу ддеерржжааввааммии,, іі ввссіі ппииттаанннняя,, ппееррееддббааччеенніі ССттааттууттоомм ООООНН ..
 5. 5. Інші великі установи перебувають уу ввііддддііллеенннняяхх ООООНН вв ЖЖееннееввіі,, ВВіідднніі іі ННааййррооббіі..
 6. 6. ООН • Шість ооффііццііййнниихх ммоовв ООррггааннііззааццііїї ООбб''єєддннаанниихх ННаацціійй,, щщоо ввииккооррииссттооввууююттььссяя вв ммііжжуурряяддооввиихх ннааррааддаахх іі ддооккууммееннттаахх -- ццее ааррааббссььккаа,, ккииттааййссььккаа,, ааннггллііййссььккаа,, ффррааннццууззььккаа,, ррооссііййссььккаа ттаа ііссппааннссььккаа..
 7. 7. Генеральна Асамблея ООН • ГГееннееррааллььннаа ААссааммббллееяя єє ггооллооввнниимм ддооррааддччиимм ооррггаанноомм ААссааммббллееїї ООррггааннііззааццііїї ООбб''єєддннаанниихх ННаацціійй.. ВВооннаа ссккллааддааєєттььссяя зз ууссііхх ддеерржжаавв--ччллеенніівв ООООНН,, ААссааммббллееяя ззббииррааєєттььссяя ннаа ччееррггооввіі щщооррііччнніі ссеессііїї зз ууччаассттюю ппррееззииддееннттіівв ччии ккееррііввннииккіівв ддеерржжаавв-- ччллеенніівв ООООНН..
 8. 8. Рада Безпеки ООН • Рада Безпеки відповідає за підтримання миру та безпеки у відносинах між країнами членами ООН. Якщо інші органи Організації Об'єднаних Націй можуть лише зробити «рекомендації» різним урядам держав, то Рада Безпеки ООН має право приймати обов'язкові рішення, щоб урядові делегації країн погодилися їх втілити, відповідно до положень Статуту ООН (ст. 25). Рішення Ради подаються до Організації Об'єднаних Націй, як резолюції Ради Безпеки.
 9. 9. ЕКОСОР • Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР) допомагає Генеральній Асамблеї ООН у сприянні міжнародного економічного і соціального співробітництва та розвитку. ЕКОСОР складається з 54 членів ООН, всі з яких обираються Генеральною Асамблеєю ООН на трирічний термін. Президент ЕКОСОР обирається строком на один рік і вибирається серед малих та середніх держав, представлених в ЕКОСОР. Рада проводить засідання один раз на рік в липні, сесії тривають чотири тижні.
 10. 10. Секретаріат Організації Об'єднаних Націй • Секретаріат ООррггааннііззааццііїї ООбб''єєддннаанниихх ННаацціійй,, ооччооллюювваанниийй ГГееннееррааллььнниимм ссееккррееттаарреемм,, ооррггааннііззоовваанниийй іізз ссппііввррооббііттннииккіівв ООООНН ттаа ммііжжннаарроодднниихх ццииввііллььнниихх ссллуужжббооввцціівв зз ууссььооггоо ссввііттуу.. ССееккррееттааррііаатт ззааббееззппееччууєє ддоосслліідджжеенннняя,, ззббіірр ііннффооррммааццііїї іі ккоошшттіівв,, ннееооббххіідднниихх ооррггааннаамм ООООНН ддлляя ппррооввееддеенннняя ссввооїїхх ззаассііддаанньь ттаа ррееггллааммееннттнниихх ддіійй.. ВВіінн ттааккоожж ввииккооннууєє ззааввддаанннняя ззаа ввккааззііввккааммии ввіідд ООООНН,, РРааддии ББееззппееккии ООООНН,, ГГееннееррааллььннооїї ААссааммббллееїї ООООНН,, ЕЕккооннооммііччннооїї іі ССооццііааллььннооїї РРааддии ООООНН ттаа іінншшиихх ооррггаанніівв ООООНН.. ВВ ссттааттууттіі ООррггааннііззааццііїї ООбб''єєддннаанниихх ННаацціійй ппееррееддббааччааєєттььссяя,, щщоо ссппііввррооббііттннииккии ббууддууттьь ооббииррааттииссяя шшлляяххоомм ззаассттооссуувваанннняя ууррааххуувваанннняя «ввииссооккооггоо ррііввнняя ппррааццееззддааттннооссттіі,, ккооммппееттееннттннооссттіі ттаа ссууммллііннннооссттіі»,, ттаа зз ууррааххуувваанннняямм вваажжллииввооссттіі ппііддббоорруу ннаа шшииррооккіійй ггееооггррааффііччнніійй ввииббііррцціі..
 11. 11. Генеральний ссееккррееттааррьь ООООНН ППаанн ГГии ММуунн
 12. 12. ІІннттееррппоолл • ІІннттееррппоолл -- ссккооррооччееннаа ннааззвваа ((зз 11995566 ррооккуу)) ММііжжннааррооддннооїї ооррггааннііззааццііїї ккааррннооїї ппооллііццііїї -- ммііжжннааррооддннаа ооррггааннііззааццііяя,, ооссннооввнниимм ззааввддаанннняямм яяккооїї єє ообб''єєддннаанннняя ззууссиилльь ннааццііооннааллььнниихх ппррааввооооххоорроонннниихх ооррггаанніівв ккррааїїнн--ууччаассннииццьь вв ооббллаассттіі ббооррооттььббии іізз ззааггааллььннооккррииммііннааллььннооюю ззллооччииннннііссттюю.. ІІннттееррппоолл ннее ззддііййссннююєє ннііяяккиихх ввттррууччаанньь вв ддііяяллььннііссттьь ппооллііттииччннооггоо,, ввііййссььккооввооггоо,, ррееллііггііййннооггоо іі рраассооввооггоо ххааррааккттеерруу ((ссттааттттяя 33 ССттааттууттии))..
 13. 13. ФФііннааннссуувваанннняя ООООНН • ООООНН ффііннааннссууєєттььссяя ззаа ррааххуунноокк ннааррааххоовваанниихх ттаа ддооббррооввііллььнниихх ввннеессккіівв ддеерржжаавв--ччллеенніівв.. РРееггуулляяррнноо ссккллааддааєєттььссяя ддввооррііччнниийй ббююдджжеетт ООООНН ттаа ййооггоо ссппееццііааллііззоовваанниихх ууссттаанноовв,, щщоо ффііннааннссууввааттииммууттььссяя ззаа ррааххуунноокк ввннеессккіівв ййооггоо ччллеенніівв.. ГГееннееррааллььннаа ААссааммббллееяя ООООНН ззааттввееррдджжууєє ррееггуулляяррнниийй ббююдджжеетт іі ввииззннааччааєє ффііннааннссооввиийй ввннеессоокк ддлляя ккоожжннооггоо їїїї ччллееннаа.. ЦЦіі ввііддррааххуувваанннняя ззннааччннооюю ммііррооюю ббааззууююттььссяя ннаа ввііддннооссннооммуу ппооттееннццііааллуу ккоожжннооїї ккррааїїннии ттаа ннаа ооссннооввіі ооббссяяггуу їїхх ввааллооввооггоо ннааццііооннааллььннооггоо ддооххооддуу ,, зз ппооппррааввккааммии ннаа ззооввнніішшннюю ззааббооррггооввааннііссттьь іі ппооккааззнниикк ддооххооддуу ннаа ддуушшуу ннаассееллеенннняя..
 14. 14. • Членами Організації Об’єднаних Націй являються 119922 ккррааїїннии.. ССттааттуутт ООООНН,, яяккиийй ббууллоо ппiiддппииссаанноо 2266 ччееррввнняя 11994455 рр..,, ннааббрраавв ччииннннооссттii 2244 жжооввттнняя 11994455 рр.. ЦЦеейй ддеенньь щщооррiiччнноо ввiiддззннааччааєєттььссяя яякк ДДеенньь ООррггааннiiззааццiiїї ООбб''єєддннаанниихх ННааццiiйй.. ААккттииввннуу ууччаассттьь уу ррооззррооббццii ССттааттууттуу ООООНН ввззяяллии ппррееддссттааввннииккии УУккррааїїннии.. ГГллаавваа ддееллееггааццiiїї УУккррааїїннии ннаа ккооннффееррееннццiiїї уу ССаанн-- ФФррааннццииссккоо,, ммiiннiiссттрр ззааккооррддоонннниихх ссппрраавв УУРРССРР ДД.. ММааннууїїллььссььккиийй ггооллооввуувваавв уу ППеерршшооммуу ккооммiiттееттii,, ддее ббууллии ррооззррооббллееннii ППррееааммббууллаа ттаа ГГллаавваа 11 ""ЦЦiiллii ттаа ппррииннццииппии"" ССттааттууттуу.. УУккррааїїннаа вв ччиисслліі ппеерршшиихх ппiiддппииссааллаа ССттааттуутт ii ууввiiййшшллаа вв ггррууппуу зз 5511 ддеерржжааввии--ззаассннооввнниицціі ООООНН.. ППiiсслляя ппррооггооллоошшеенннняя ннееззааллеежжннооссттii УУккррааїїннии ууччаассттьь уу ддiiяяллььннооссттii ООррггааннiiззааццiiїї ООбб''єєддннаанниихх ННааццiiйй ббууллоо ввииззннааччеенноо оодднниимм зз ппррiiооррииттееттнниихх ннааппрряяммiiвв ззооввннiiшшннььооїї ппооллiiттииккии ннаашшооїї ддеерржжааввии..
 15. 15. Міжнародний день миру • л У наш час, коли в різних куточках світу лууннааююттьь ппооссттррііллии ттаа ппррооллииввааєєттььссяя ллююддссььккаа,, ццее ссввяяттоо ооссооббллииввее ММііжжннаарроодднниийй ддеенньь ммиирруу ВВссттааннооввллеенниийй ррееззооллююцціієєюю ГГееннееррааллььннооюю ААссааммббллееєєюю ООООНН ввіідд 3300 ллииссттооппааддаа 11998822 ррооккуу ввііддззннааччааєєттььссяя вв 33--йй ввііввттоорроокк ввеерреесснняя.. УУ 11998866 ррооцціі вв ццеейй ддеенньь зз ііннііццііааттииввии ффііллооссооффаа--ммииррооттввооррццяя ШШрріі ЧЧииннммоояя ппррооййшшллаа ссииммввооллііччннаа ХХооддььббаа ССввііттуу.. ТТееппеерр щщооррооккуу вв ММііжжннаарроодднниийй ДДеенньь ССввііттуу ООООНН ллююддии ббііллььшш ннііжж уу 110000 ммііссттаахх ппоо ууссььооммуу ссввііттіі ббееррууттьь ууччаассттьь уу ХХооддььббіі,, ввиирраажжааююччии ббееззммооввннуу ппііддттррииммккуу ппррооггрреессуу ООррггааннііззааццііїї ООбб''єєддннаанниихх ННаацціійй уу їїїї ррооббооттіі,, ссппрряяммооввааннооїї ннаа ссввіітт вв ууссььооммуу ссввііттіі.. УУччаассннииккии ХХооддььббии ннеессууттьь ппррааппооррии ООррггааннііззааццііїї ООбб''єєддннаанниихх ННаацціійй ччии ссввооїїхх ккррааїїнн.. ВВооннии ббааччааттьь уу ццььооммуу ммоожжллииввііссттьь ддлляя ллююддеейй ууссііхх ннааццііооннааллььннооссттеейй,, ккууллььттуурр іі ііддееооллооггіійй ссккооннццееннттррууввааттииссяя ннаа яяккооссттяяхх ллююддссььккооггоо ддууххуу,, щщоо ффооррммууююттьь ооссннооввуу ддлляя ввссттааннооввллеенннняя ммііццннооггоо ссввііттуу.. ГГееннееррааллььннаа ААссааммббллееяя вв ррееззооллююццііїї ввіідд 77 ввеерреесснняя 22000011 ррооккуу ууххввааллииллаа,, щщоо ппооччииннааююччии зз 22000022 ррооккуу ММііжжннаарроодднниийй ддеенньь ммиирруу ббууддее щщооррііччнноо ввііддззннааччааттииссяя 2211 ввеерреесснняя..
 16. 16. Миротворча діяльність • Курс ООН ппоолляяггааєє вв ттооммуу,, щщообб ввссееббііччнноо ппооллііппшшууввааттии ссттааннооввиищщее ннааццііооннааллььнниихх ммеенншшиинн,, ннее ппоорруушшууююччии ттееррииттооррііааллььннооїї ццііллііссннооссттіі ддееммооккррааттииччнниихх ддеерржжаавв.. ККооррддооннии ннее ммоожжннаа ппеерреегглляяддааттии ссииллооюю.. ССттооссооввнноо ддоо ззааггааллььнниихх ттееннддееннцціійй ссввііттооввооггоо ррооззввииттккуу іі ккооннккррееттнноо--ііссттооррииччннооїї ссииттууааццііїї ООООНН ррооззррообблляяєє ооппттииммааллььнніі ввааррііааннттии ззааххооддіівв іізз ззббеерреежжеенннняя,, ввііддннооввллеенннняя ттаа ззммііццннеенннняя ммиирруу йй ммііжжннааррооддннооїї ббееззппееккии.. ЦЦіі ззууссиилллляя нниинніі ззддііййссннююююттььссяя вв ччооттииррььоохх ооссннооввнниихх ннааппрряяммаахх:: ппррееввееннттииввннаа ддииппллооммааттііяя,, ммииррооттввооррччііссттьь,, ппііддттррииммаанннняя ммиирруу іі ммииррооббууддііввннииццттввоо вв ппооссттккооннффллііккттнниийй ппееррііоодд..
 17. 17. Дякую за увагу !!! Підготувала учениця 10-А класу Юскевич – Красковська Моніка.

×