Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Pregled na invalidnosta
Next

0

Share

Prof. Dr. Vladimir Trajkovski - Ulogata na urednikot vo spisanijata so OJS

Predavanje na Prof. Dr. Vladimir Trajkovski od naslov: "Ulogata na urednikot vo spisanijata so Open Journal System odrzhano po povod nedelata na otvoren pristap vo MANU na 25.10.2016 godina. Predavanjeto beshe vo organizacija na Makedonskoto zdruzhenie na medicinski urednici.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Prof. Dr. Vladimir Trajkovski - Ulogata na urednikot vo spisanijata so OJS

 1. 1. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологија Улогата на уредникот во списанијата со Open Journal System Проф. д-р Владимир Трајковски Главен и одговорен уредник на Journal of Special Education and Rehabilitation http://jser.fzf.ukim.edu.mk Скопје, 25.10.2016
 2. 2. 2 OJS и PKP • OJS е систем за управување и објавување на списанија што е развиен од Public Knowledge Project (PKP). • OJS е отворен софтвер слободно достапен.  • Го прави публикувањето на отворен пристап остварлива опција за повеќе списанија.  • PKP е во партнерство со Simon Fraser University,  University of British Columbia, & Stanford University. • Поддржан од голем број на грантови, PKP е посветен на развој на нови технологии што може да се користат за да се подобри читаноста и вредноста на научното истражување.  • До крај на 2015, има преку 32,000 OJS списанија од цел свет. 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 3. 3. 3 Целта на OJS OJS  е систем за управување и публикување дизајниран да им помогне на истражувачите од факултетите во процесот на поднесување на труд па се`  до финална публикација.    25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 4. 4. 4 • Лесно се детектира со пребарувачки машини: – metadata – поврзан со Crossref, DOAJ • OJS:  програм што се симнува слободно • Капацитети:  – пребарување – бесплатно зачленување Зошто ни е потребен OJS? 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 5. 5. 5 Предности на OJS (1) – Брзо публицирање; – Широко достапен; – Помал буџет за менаџирање на списанието; – Индекс на цитираност. – Има предност користи модерни веб‐базирани механизми за дистрибуција. – Ја зголемува видливоста на трудовите во списанието.  – Избегнува плаќање претплати и рестрикции за пристап од комерцијални издавачи. – Обезбедува долгорочно управување и достапност. – Достига до читателите надвор од основната дисциплина на списанието и оние кои немаат пристап до академски библиотеки. 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 6. 6. 6 •Еднаш публикувано,  содржината е достапна на целиот свет преку отворениот пристап.  •Содржината е оптимизирана за пребарување на Google, Google Scholar, други интернет пребарувачки машини и библиотеки.  •Автори не треба да печатат, фотокопираат и праќаат по пошта.  •Подобрува администрација и евиденција Овозможува уредници,  лектори,  и автори од било каде да работат заедно. Предности на OJS (2) 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 7. 7. 7 Faculty of Philosophy Digital Library (1) • Faculty of Philosophy Digital Library проект започнат во јуни 2012 година со сопствени средства вклучува 10 списанија: 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 8. 8. 8 Faculty of Philosophy Digital Library (2) Списанија • Годишен зборник на Филозофски факултет во Скопје; • Психологија: наука и практика • Филозофија/Filozofija ‐ A Journal of Philosophical  Inquiry • International Journal of Education, Research and Training • Социолошка ревија The Sociological Review; • Macedonian Historical Review • ЖИВА АНТИКА • Security Dialogues • Ревија за Социјална Политика • Journal of Special Education and Rehabilitation 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 9. 9. 9 Journal of Special Education and Rehabilitation Главен и одговорен уредник: проф. д-р Владимир Трајковски 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 10. 10. 10 JSER Архива 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 11. 11. 11 OJS улоги •• Journal ManagerJournal Manager •• ГлавенГлавен уредникуредник •• УреднициУредници попо секциисекции •• РецензентиРецензенти •• ТехничкиТехнички уредникуредник ии лекторилектори •• АвториАвтори •• ЧитателиЧитатели 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 12. 12. 12 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 13. 13. 13 Главен уредник •• ГиГи прегледувапрегледува ситесите поднесениподнесени трудовитрудови далидали сесе соодветнисоодветни;; •• ДоделувањеДоделување нана ракописотракописот нана уредницитеуредниците попо секциисекции илиили рецензентитерецензентите;; • Го надгледува уредувачкиот процес и донесува конечна одлука на редакцијата за ракописите; • Го објавува бројот. 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 14. 14. 14 Пишување за OJS списание 1. Авторите треба да се регистрираат 2. Едноставен процес на креирање профил 3. Во овој стадиум може да се регистрирате како рецензент или читател 4. Процес со 5 стадиуми за поднесување 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 15. 15. 15 Пишување за списание: Стадиум 1 1. Авторот ја селектира секцијата за поднесување 2. Ја комплетира листата за квалитет што го потсетува на потребните работи за поднесување 3. Може да испрати коментари до уредникот. 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 16. 16. 16 Пишување за списание: Стадиум 2 1. Подигнување на документот 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 17. 17. 17 Пишување за списание: Стадиум 3 1. Комплетно поднесување на листата за метадата. 2. Се даваат основни информации за трудот.  25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 18. 18. 18 Пишување за списание: Стадиум 4 1. Качување на додатни фајлови 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 19. 19. 19 Пишување за списание: Стадиум 5 1. Потврдување на поднесувањето 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 20. 20. 20 Уредување на списанието (1) 1. Уредникот се логира 2. Проверува поднесувања. 3. Избира некласифицирани предмети и му ги доделува на уредникот по секции 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 21. 21. 21 Уредување на списанието (2) 1. Уредникот креира број 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 22. 22. 22 Уредување на списанието (3) 1. Уредник / секциски уредник одредуваат рецензенти 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 23. 23. 23 Рецензирање 1. Рецензентот добива e‐mail 2. Ја прави рецензијата 3. Дава препораки до уредникот. 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 24. 24. 24 Уредување на списанието (4) 1. Уредникот одлучува да го прифати трудот 2. Праќа e‐mail до авторот 3. Праќа копија до техничкиот уредник 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 25. 25. 25 Уредување на списанието (5) 1. Технички уредник и авторот го уредуваат трудот 2. Се испраќа за лекторирање 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 26. 26. 26 1. Уредникот ја прегледува состојбата на трудот од техничкиот уредник 2. Техничкиот уредник уредува фајл со e‐mail‐ови да може авторот да го среди трудот 3. Едитира повторно ако е потребно 4. Го праќа комплетиран трудот до Layout  уредникот Уредување на списанието (6) 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 27. 27. 27 Уредување на списанието 7 1. Уредникот го прави распоредот за објавување. 2. Иницира лекторирање. 3. Иницира уредување на уредникот за распределба на содржина. 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 28. 28. 28 Уредување на списанието 8 1. Layout уредникот креира полиња како за pdf, html и mp3. 2. Ги поставува нив како датотеки. 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 29. 29. 29 Уредување на списанието (9) 1. Уредникот може да ги движи трудовите по секции или тематика 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 30. 30. 30 Труд во HTML во OJS 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 31. 31. 31 Труд во PDF во OJS 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 32. 32. 32 Бројот е готов 1. Списанието се публикува кога уредникот ќе ја зачува табелата за содржина 2. RSS/Atom фидовите автоматски се генерираат. 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 33. 33. 33 Што не може да се направи со OJS • Нема алатки за техничко уредување или распоред (има само алатки за управување со процесот). – Мора да има претходно креирани PDF или HTML  фајлови. – Мора да го направи техничкото уредување надвор од системот и повторно да ги подигнете средените ракописи. • Не може да поставувате документи или слики надвор од пропишаните места во тек на работа. 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 34. 34. 34 Можни слабости • Страв дека уредништвата ќе ги загубат приходите од печатена верзија и членства ако списанието стане со ОП дури и ако се зголемуваат читатели и циркулација на знаењето. • Недостаток на ИТ инфраструктура или финансиски средства. • Други пречки вклучуваат несигурност околу авторските права и недостаток на поддршка за раководење и техничка поддршка. 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 35. 35. 35 Заклучоци • Треба да се создаде свесност за ОП. • Потребно е зголемување на бројот на списанија кои ќе го користат OJS во Македонија. • Со добро дефиниран проток на работа и функционалност лесна за користење списанијата со ОП лесно може да се постават за користење во OJS. • OJS е повеќејазичeн систем. • Може да привлече многу луѓе од не‐англиско говорно подрачје на компјутер и на интернет. • Колку повеќе и повеќе списанија со ОП има толку повеќе ќе се зголеми видливоста на македонските истражувања. 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје
 36. 36. 36 Благодарам за вниманието! +389‐2‐3148‐834  +389‐2‐3118‐143 jser@fzf.ukim.edu.mk http://dl.fzf.ukim.edu.mk/index.php/jser/index Journal of Special Education and Rehabilitation (group) @MacedonianJSER Journal of Special Education and Rehabilitation (group)  Контакт на JSER редакција 25‐Окт‐2016 Академски електронски списанија, 2016 25. октомври, 2016, МАНУ,  Скопје

Predavanje na Prof. Dr. Vladimir Trajkovski od naslov: "Ulogata na urednikot vo spisanijata so Open Journal System odrzhano po povod nedelata na otvoren pristap vo MANU na 25.10.2016 godina. Predavanjeto beshe vo organizacija na Makedonskoto zdruzhenie na medicinski urednici.

Views

Total views

185

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×