SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
Hont Medik s.r.o., Malinovského 873/7, 963 01 Krupina
(obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná do Obchodného registra Okresného
súdu Banská Bystrica v oddiele Sro, vložka č. 8812/S; IČO: 36 622 371)
Vydáva: Hont Medik s.r.o. – zverejňovaním vo formáte PDF na svojom hlavnom webovom sídle. Určené výlučne
pre vnútorné potreby spoločnosti Hont Medik s.r.o. NEPREDAJNÉ! Za obsahovú stránku zodpovedá spoločnosť
Hont Medik s.r.o. Vydáva sa podľa potreby. Nepodlieha registrácii. © Hont Medik s.r.o. – 2016.
Registratúrne číslo: 270/2016 – Z3 – A
ZBORNÍK
Hont Medik s.r.o.
Rok: 2016; čiastka: 01.
O B S A H :
1. VNÚTORNÝ PREDPIS o Zborníku Hont Medik s.r.o.
ZBORNÍK Hont Medik s.r.o.
Rok  2016  Čiastka: 01 Dátum vyhlásenia: 3. júl 2016
Strana 2 z 8
1
V N Ú T O R N Ý P R E D P I S
z 3. júla 2016
o Zborníku Hont Medik s.r.o.
Registratúrne číslo: 270/2016 – Z1 (znak hodnoty – „A“)
Podľa čl. 3 Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v úplnom vyhotovenom
znení z 29. mája 2016 (ďalej len „zakladateľská listina“) vydávam tento vnútorný predpis
spoločnosti Hont Medik s.r.o.:
§ 1
Predmet úpravy
Tento vnútorný predpis upravuje podmienky zverejňovania zakladateľskej listiny,
vnútorných predpisov, niektorých ďalších rozhodnutí a dokumentov týkajúcich sa
vnútornej organizácie spoločnosti Hont Medik s.r.o. a organizácie jej riadenia ako aj
niektorých ďalších textov.
§ 2
Zriaďovacie ustanovenie a webové sídlo
(1) Z doterajšieho „Spravodajcu Hont Medik s.r.o.“ 1
) zriaďuje sa „Zborník Hont Medik
s.r.o.“ podľa tohto vnútorného predpisu (ďalej len „Zborník“).
(2) Webové sídlo spoločnosti Hont Medik s.r.o. slúžiace na účely doterajšieho Spravodajcu
Hont Medik s.r.o. sa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto vnútorného predpisu
prestáva používať pre zverejňovanie textov podľa tohto vnútorného predpisu, pričom
musí zostať dostupné na webovej adrese „http://hmpodnikovyvestnik.webnode.sk/“.
(3) Zborník sa zverejňuje výlučne v elektronickej forme, a to na hlavnom webovom sídle
spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“).
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto vnútorného predpisu rozumie sa
a) spoločníkom jediný spoločník podniku,
1) Dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.
ZBORNÍK Hont Medik s.r.o.
Rok  2016  Čiastka: 01 Dátum vyhlásenia: 3. júl 2016
Strana 3 z 8
b) valným zhromaždením valné zhromaždenie podniku ako aj vykonávanie pôsobnosti
valného zhromaždenia spoločníkom, 2
)
c) obchodným vedením obchodné vedenie podniku, 3
)
d) konateľom konateľ podniku,
e) prokuristom prokurista podniku, 4
)
f) zamestnancom fyzická osoba v pracovnom pomere k podniku založenom pracovnou
zmluvou ako aj fyzická osoba činná pre podnik na základe dohody o práci vykonávanej
mimo pracovného pomeru,
g) vyhlasovaním zverejňovanie dokumentov v Zborníku,
h) vyhlasovaným textom alebo vyhláseným textom písomný dokument, ktorý sa má, môže
alebo musí vyhlásiť,
i) zásadnými dokumentmi:
1. zakladateľská listina, rozhodnutia o zmene zakladateľskej listiny, rozhodnutia, ktorých
dôsledkom je aj alebo iba zmena zakladateľskej listiny ako aj úplné vyhotovené znenia
zakladateľskej listiny,
2. rozhodnutia podniku o vnútornej organizácii podniku alebo organizácii riadenia podniku,
pokiaľ môžu ovplyvniť postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch,
3. vnútorné predpisy a rozhodnutia vrátane vykonávacích vnútorných predpisov,
4. rozhodnutia o zriadení, pozmenení ako aj o zrušení každej organizačnej zložky podniku,
každého organizačného útvaru podniku, každej prevádzkarne a tiež aj prevádzkového
útvaru vykonávajúceho predmet činnosti podniku, ktorým je prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia; odborné zameranie: psychiatria,
5. všetky rozhodnutia podniku, ktorých dôsledkom je zmena údajov zapísaných o podniku
do obchodného registra a rozhodnutia, ktoré sa ukladajú do zbierky listín obchodného
registra,
j) utajovanou skutočnosťou každá skutočnosť alebo dôverná informácia,
1. ktorá tvorí súčasť obchodného tajomstva podniku, 5
)
2. ak zamestnanec má o nej zo zákona plynúcu povinnosť zachovávať mlčanlivosť, 6
)
3. na ktorú sa vzťahuje zákonom ustanovená povinnosť zachovávať o nej mlčanlivosť, 7
)
4. ktorá je alebo bude zaradená do zoznamu utajovaných skutočností podniku,
k) chráneným údajom osobný údaj týkajúci sa fyzickej osoby, ak ho nemožno spracúvať
vôbec alebo pokiaľ ho možno spracúvať iba s písomným súhlasom dotknutej osoby,
2) § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka.
3) § 134 Obchodného zákonníka.
4) § 14 Obchodného zákonníka.
5) § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
6) § 81 písm. f) Zákonníka práce.
7) Napríklad § 80 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
ZBORNÍK Hont Medik s.r.o.
Rok  2016  Čiastka: 01 Dátum vyhlásenia: 3. júl 2016
Strana 4 z 8
l) podnikovou osobou každá fyzická osoba, ktorá je k podniku v takom právnom pomere,
z ktorého ju možno zaväzovať rozhodnutiami orgánov podniku, zakladateľskou listinou
alebo pokynom či príkazom alebo do práv a povinností ktorej môže podnik zasahovať.
§ 4
Základné pravidlá vyhlasovania
(1) Pri vyhlasovaní
a) nesmie sa ohroziť utajenie utajovanej skutočnosti,
b) chránený osobný údaj sa nahradí ôsmymi veľkými písmenami „X“.
(2) Vyhlasovanie organizuje a riadi konateľ, ktorý je oprávnený na všetko rozhodovanie za
podnik a v mene podniku týkajúce sa tak vyhlasovania a zverejňovania Zborníka.
(3) V čase neprítomnosti konateľa ho pri plnení pôsobnosti podľa odseku 2 zastupuje
prokurista; to platí tiež v prípadoch, ak jediný konateľ zomrie, náhle a nečakane prestane
alebo nemôže vykonávať svoju funkciu, bude odvolaný zo svojej funkcie, vzdá sa svojej
funkcie alebo mu jeho funkcia zanikne z iného zákonného dôvodu. 8
)
(4) Ten, kto podľa odsekov 2 a 3 organizuje a riadi vyhlasovanie, označuje sa v ďalšom texte
tiež aj slovom „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare.
(5) Každý vyhlasovaný text odovzdáva sa
a) podniku alebo do vlastných rúk vyhlasovateľa podnikovou osobou, ktorá je oprávnená
alebo inak splnomocnená vyhlasovaný text vydať, schváliť, prijať či podpísať (ďalej len
„oprávnený podnikový funkcionár“),
b) v dvoch rovnopisoch vlastnoručne podpísaných oprávneným podnikovým funkcionárom;
pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená, iba pokiaľ to ustanovuje zákon, 9
) pričom
miesto úradného osvedčenia podpisu možno použiť zaručený elektronický podpis podľa
osobitných zákonov, 10
)
c) do piatich dní od jeho podpísania oprávneným podnikovým funkcionárom.
(6) Ak nemožno vyhlasovaný text odovzdať podľa odseku 5 písm. a), musí ho oprávnený
podnikový funkcionár doručiť prostredníctvom
a) poštového podniku, kuriérskej služby alebo donáškovej služby na adresu sídla podniku,
a to ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“,
b) elektronickej pošty na adresu elektronickej schránky podniku alebo vyhlasovateľa, ak sa
jedná o vyhlasovaný text podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.
8) § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov, § 13a Obchodného zákonníka, § 74a ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 ods. 10 Trestného zákona.
9) Napríklad § 132 ods. 1 posledná veta Obchodného zákonníka.
10) § 40 ods. 5 Občianskeho zákonníka a zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ZBORNÍK Hont Medik s.r.o.
Rok  2016  Čiastka: 01 Dátum vyhlásenia: 3. júl 2016
Strana 5 z 8
(7) Ak vzniknú oprávnenému podnikovému funkcionárovi výdavky súvisiace s doručovaním
vyhláseného textu podľa odseku 6 písm. a), podnik mu ich nahradí na základe predloženia
príslušného účtovného dokladu.
(8) Povinnosti podľa odseku 5 písm. a) a odseku 6 nemá oprávnený podnikový funkcionár,
ak je súčasne vyhlasovateľom.
(9) Zásadné dokumenty
a) majú pri vyhlasovaní prednosť pred inými vyhlasovanými textami,
b) musia sa vyhlásiť do troch pracovných dní od ich odovzdania podľa odseku 5 alebo od
ich doručenia podľa odseku 6.
§ 5
Forma vyhlasovania
(1) V Zborníku sa vyhlasujú
a) zverejnením ich plného znenia:
1. všetky zásadné dokumenty vrátane ich novelizácií a ich úplných vyhotovených znení,
2. oznámenia o oprave tlačovej chyby (§ 8 ods. 7),
3. rozhodnutia podniku majúce dopad na hospodársku a finančnú situáciu podniku,
4. rozhodnutia o obchodnom vedení patriacom do pôsobnosti konateľov s výnimkou takých
rozhodnutí o tomto obchodnom vedení, ktoré obsahujú utajovanú skutočnosť do takej
miery, že by ich vyhlásenie zverejnením plného znenia ohrozilo podnikom zabezpečované
utajenie,
5. ďalšie rozhodnutia podniku, vnútorné predpisy a iné vyhlasované texty, ak orgán podniku
alebo oprávnený podnikový funkcionár rozhodne, že sa majú takto vyhlásiť alebo pokiaľ
táto forma ich vyhlásenia je ustanovená zákonom, iným všeobecne záväzným právnym
predpisom, vnútorným predpisom vydaným štatutárnym orgánom alebo keď o takejto
forme vyhlásenia rozhodne valné zhromaždenie alebo vyhlasovateľ,
b) oznámením o ich vydaní vyhlasované texty, ktorými sú:
1. rozhodnutia podniku alebo vydané za podnik alebo v mene podniku a vnútorné predpisy,
ktoré majú iba odporúčací alebo informatívny charakter,
2. vnútorné predpisy a rozhodnutia podniku, ktoré obsahujú utajované skutočnosti do takej
miery, že by sa ich vyhlásením formou plného znenia ohrozilo utajenie,
3. rozhodnutia o obchodnom vedení patriacom do pôsobnosti konateľov, ak ich z dôvodu
uvedeného v písm. a) – štvrtom bode – nemožno vyhlásiť zverejnením ich plného znenia,
4. ďalšie rozhodnutia podniku, vnútorné predpisy a iné vyhlasované texty, ak orgán podniku,
oprávnený podnikový funkcionár alebo vyhlasovateľ rozhodne, že sa majú takto vyhlásiť,
alebo keď takáto forma ich vyhlásenia je ustanovená zákonom, iným všeobecne záväzným
právnym predpisom alebo vnútorným predpisom.
ZBORNÍK Hont Medik s.r.o.
Rok  2016  Čiastka: 01 Dátum vyhlásenia: 3. júl 2016
Strana 6 z 8
(2) V sporných prípadoch o forme vyhlásenia vyhlasovaného textu rozhoduje vyhlasovateľ.
(3) Ak sa ďalej neustanovuje niečo iné, rozhodnutie vyhlasovateľa podľa odseku 2 je konečné
a nemožno voči nemu podávať žiaden opravný prostriedok.
(4) Voči rozhodnutiu vyhlasovateľa o vyhlásení vyhlasovaného textu iba formou oznámenia
o jeho vydaní, ak ide o vyhlasovaný text, ktorý môže ovplyvniť postavenie zamestnancov
v pracovnoprávnych vzťahoch, môže ktorýkoľvek zamestnanec podať písomné a riadne
odôvodnené odvolanie v lehote do 30 dní odo dňa rozoslania príslušnej čiastky; toto
písomné odvolanie treba doručiť vyhlasovateľovi do vlastných rúk.
(5) O písomnom odvolaní podanom podľa odseku 4 rozhoduje s konečnou platnosťou
vyhlasovateľ, a to v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto písomného odvolania.
§ 6
Podoba Zborníka
(1) Zborník sa vydáva v čiastkach číslovaných v kalendárnom roku vzostupne. Každá čiastka
sa uvádza s poradovým číslom; číslovanie čiastok sa uzatvára poslednou čiastkou vydanou
v kalendárnom roku.
(2) Každý vyhlasovaný text sa pri vyhlasovaní čísluje číselným radom otváraným v každom
kalendárom roku, v ktorom sa vyhlásil aspoň jeden vyhlásený text a uzatváraným
posledným číslom posledného vyhláseného textu v tomto kalendárnom roku.
(3) Ustanovením odseku 2 zostáva nedotknutá povinnosť označiť každý vyhlasovaný text
spôsobom podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu podniku.
(4) Titulná strana každej čiastky Zborníka obsahuje v záhlaví podnikový znak 11
) znázornený
spravidla farebne a zákonom ustanovené povinné údaje o podniku. 12
)
(5) Pod záhlavie titulnej strany Zborníka príde označenie, že sa jedná o Zborník, ročník
vydania (štvorciferné označenie kalendárneho roka), číslo čiastky podľa odseku 1, deň
(dátum) vyhlásenia, obsah, z ktorého príslušná čiastka pozostáva – vrátane poradových
čísiel uvedených arabskou číslicou s bodkou a nasledovaných úplným znením označenia
vyhlasovaného textu (vyhlasovaných textov).
(6) Pod údaje podľa odseku 5 a pred pätovú časť (odsek 7) patrí gilošový ochranný prvok.
(7) V pätovej časti titulnej strany sa uvádza, že vydavateľom Zborníka je podnik, že Zborník
sa vydáva vo formáte PDF, zverejňuje na hlavnom webovom sídle podniku, že je
nepredajný, že je určený výlučne pre vnútorné potreby podniku, že za obsahovú stránku
zodpovedá podnik a ďalšie údaje, o ktorých rozhodne konateľ.
(8) Záhlavie každej ďalšej stránky Zborníka obsahuje
a) úplné označenie Zborníka („ZBORNÍK Hont Medik s.r.o.“),
b) uvedenie kalendárneho roka vydania príslušnej čiastky,
11) Čl. 2 dekrétu č. 17/2013 Sp. o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 34/2013 Sp.
12) § 3a Obchodného zákonníka.
ZBORNÍK Hont Medik s.r.o.
Rok  2016  Čiastka: 01 Dátum vyhlásenia: 3. júl 2016
Strana 7 z 8
c) dátum vyhlásenia.
(9) Pri vyhlasovaní textov musí sa uvádzať, že boli autorizované vlastnoručným podpisom
oprávneného podnikového funkcionára alebo vyhlasovateľa (§ 7).
§ 7
Uvádzanie autorizácie vyhlasovaných textov
(1) Skutočnosť, že vyhlasovaný text bol autorizovaný vlastnoručným podpisom oprávneného
podnikového funkcionára, uvádza sa pod poslednú vetu vlastného vyhlasovaného textu,
pričom súčasne pred prípadnú (prvú) prílohu tohto vyhlasovaného textu.
(2) Autorizácia podľa odseku 1 sa uvádza vypísaním titulu, mena a priezviska oprávneného
podnikového funkcionára nasledovaného čiarkou, za ktorou nasleduje skratka
a) „v. r.“ znamenajúca, že predmetný vyhlasovaný text bol autorizovaný vlastnou rukou –
teda vlastnoručným podpisom oprávneného podnikového funkcionára,
b) „v. r. – UOP“ znamenajúca, že predmetný vyhlasovaný text bol autorizovaný vlastnou
rukou, teda vlastnoručným a úradne overeným podpisom oprávneného podnikového
funkcionára,
c) „v. r. – ZEP“ znamenajúca, že predmetný vyhlasovaný text bol autorizovaný zaručeným
elektronickým podpisom oprávneného podnikového funkcionára.
(3) Ak o to vyhlasovateľa požiada ktorákoľvek podniková osoba, má vyhlasovateľ povinnosť
bezodkladne a bezplatne predložiť jej originál vyhláseného textu odovzdaného alebo
doručeného vyhlasovateľovi alebo podniku oprávneným podnikovým funkcionárom za
účelom nahliadnutia a overenia skutočnosti, že príslušný vyhlásený text bol skutočne
autorizovaný týmto oprávneným podnikovým funkcionárom.
§ 8
Prechodné a spoločné ustanovenia
(1) Vnútorné predpisy a iné vyhlásené texty podľa predpisu platného predo dňom účinnosti
tohto vnútorného predpisu pokladajú sa za vyhlásené texty podľa tohto vnútorného
predpisu.
(2) Jednotlivé čiastky Zborníka sa zverejňujú ako „Portable Document Format“ (PDF).
(3) Oznámenie o zverejnení každej čiastky Zborníka sa povinne doručuje každej podnikovej
osobe.
(4) Vyhlasovaný text nadobúda platnosť najskôr dňom jeho vyhlásenia a účinnosť desiatym
dňom odo dňa jeho vyhlásenia. Vo výnimočných prípadoch (ak hrozí podniku škoda
alebo nebezpečenstvo z premeškania) možno účinnosť určiť skorším dňom, najskôr však
dňom vyhlásenia príslušného vyhlasovaného textu.
ZBORNÍK Hont Medik s.r.o.
Rok  2016  Čiastka: 01 Dátum vyhlásenia: 3. júl 2016
Strana 8 z 8
(5) Označenie „Zborník Hont Medik s.r.o.“ možno použiť len na označenie Zborníka podľa
tohto vnútorného predpisu.
(6) Pri citácii vyhlasovaných textov sa namiesto označenia „Zborník Hont Medik s.r.o.“
používa skratka „Zbor.“.
(7) Len čo vyhlasovateľ zistí rozdiel medzi v Zborníku vyhláseným textom a vyhláseným
textom odovzdaným oprávneným podnikovým funkcionárom, vyhlási v Zborníku
oznámenie o oprave tlačovej chyby; dňom vyhlásenia tohto oznámenia pokladá sa tlačová
chyba za odstránenú.
(8) Každá podniková osoba je povinná poskytovať vyhlasovateľovi všetku potrebnú či aspoň
všetku vyhlasovateľom požadovanú súčinnosť pri vydávaní Zborníka a pri vyhlasovaní
vyhlasovaných textov podľa tohto vnútorného predpisu.
(9) Každý zamestnanec má ďalej povinnosť oboznamovať sa s každým vyhláseným textom.
§ 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1. dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 8/2013 Sp.
a dekrétu č. 33/2013 Sp.,
2. dekrét č. 40/2013 Sp. o vyhlasovaní úplných vyhotovených znení vnútorných predpisov
spoločnosti Hont Medik s.r.o. po ich novelizáciách.
§ 10
Účinnosť
Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť 15. júla 2016.
MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

More Related Content

Ciastka 01 2016 zbornik hont medik sro

  • 1. Hont Medik s.r.o., Malinovského 873/7, 963 01 Krupina (obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica v oddiele Sro, vložka č. 8812/S; IČO: 36 622 371) Vydáva: Hont Medik s.r.o. – zverejňovaním vo formáte PDF na svojom hlavnom webovom sídle. Určené výlučne pre vnútorné potreby spoločnosti Hont Medik s.r.o. NEPREDAJNÉ! Za obsahovú stránku zodpovedá spoločnosť Hont Medik s.r.o. Vydáva sa podľa potreby. Nepodlieha registrácii. © Hont Medik s.r.o. – 2016. Registratúrne číslo: 270/2016 – Z3 – A ZBORNÍK Hont Medik s.r.o. Rok: 2016; čiastka: 01. O B S A H : 1. VNÚTORNÝ PREDPIS o Zborníku Hont Medik s.r.o.
  • 2. ZBORNÍK Hont Medik s.r.o. Rok  2016  Čiastka: 01 Dátum vyhlásenia: 3. júl 2016 Strana 2 z 8 1 V N Ú T O R N Ý P R E D P I S z 3. júla 2016 o Zborníku Hont Medik s.r.o. Registratúrne číslo: 270/2016 – Z1 (znak hodnoty – „A“) Podľa čl. 3 Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v úplnom vyhotovenom znení z 29. mája 2016 (ďalej len „zakladateľská listina“) vydávam tento vnútorný predpis spoločnosti Hont Medik s.r.o.: § 1 Predmet úpravy Tento vnútorný predpis upravuje podmienky zverejňovania zakladateľskej listiny, vnútorných predpisov, niektorých ďalších rozhodnutí a dokumentov týkajúcich sa vnútornej organizácie spoločnosti Hont Medik s.r.o. a organizácie jej riadenia ako aj niektorých ďalších textov. § 2 Zriaďovacie ustanovenie a webové sídlo (1) Z doterajšieho „Spravodajcu Hont Medik s.r.o.“ 1 ) zriaďuje sa „Zborník Hont Medik s.r.o.“ podľa tohto vnútorného predpisu (ďalej len „Zborník“). (2) Webové sídlo spoločnosti Hont Medik s.r.o. slúžiace na účely doterajšieho Spravodajcu Hont Medik s.r.o. sa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto vnútorného predpisu prestáva používať pre zverejňovanie textov podľa tohto vnútorného predpisu, pričom musí zostať dostupné na webovej adrese „http://hmpodnikovyvestnik.webnode.sk/“. (3) Zborník sa zverejňuje výlučne v elektronickej forme, a to na hlavnom webovom sídle spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“). § 3 Vymedzenie pojmov Na účely tohto vnútorného predpisu rozumie sa a) spoločníkom jediný spoločník podniku, 1) Dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.
  • 3. ZBORNÍK Hont Medik s.r.o. Rok  2016  Čiastka: 01 Dátum vyhlásenia: 3. júl 2016 Strana 3 z 8 b) valným zhromaždením valné zhromaždenie podniku ako aj vykonávanie pôsobnosti valného zhromaždenia spoločníkom, 2 ) c) obchodným vedením obchodné vedenie podniku, 3 ) d) konateľom konateľ podniku, e) prokuristom prokurista podniku, 4 ) f) zamestnancom fyzická osoba v pracovnom pomere k podniku založenom pracovnou zmluvou ako aj fyzická osoba činná pre podnik na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, g) vyhlasovaním zverejňovanie dokumentov v Zborníku, h) vyhlasovaným textom alebo vyhláseným textom písomný dokument, ktorý sa má, môže alebo musí vyhlásiť, i) zásadnými dokumentmi: 1. zakladateľská listina, rozhodnutia o zmene zakladateľskej listiny, rozhodnutia, ktorých dôsledkom je aj alebo iba zmena zakladateľskej listiny ako aj úplné vyhotovené znenia zakladateľskej listiny, 2. rozhodnutia podniku o vnútornej organizácii podniku alebo organizácii riadenia podniku, pokiaľ môžu ovplyvniť postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch, 3. vnútorné predpisy a rozhodnutia vrátane vykonávacích vnútorných predpisov, 4. rozhodnutia o zriadení, pozmenení ako aj o zrušení každej organizačnej zložky podniku, každého organizačného útvaru podniku, každej prevádzkarne a tiež aj prevádzkového útvaru vykonávajúceho predmet činnosti podniku, ktorým je prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia; odborné zameranie: psychiatria, 5. všetky rozhodnutia podniku, ktorých dôsledkom je zmena údajov zapísaných o podniku do obchodného registra a rozhodnutia, ktoré sa ukladajú do zbierky listín obchodného registra, j) utajovanou skutočnosťou každá skutočnosť alebo dôverná informácia, 1. ktorá tvorí súčasť obchodného tajomstva podniku, 5 ) 2. ak zamestnanec má o nej zo zákona plynúcu povinnosť zachovávať mlčanlivosť, 6 ) 3. na ktorú sa vzťahuje zákonom ustanovená povinnosť zachovávať o nej mlčanlivosť, 7 ) 4. ktorá je alebo bude zaradená do zoznamu utajovaných skutočností podniku, k) chráneným údajom osobný údaj týkajúci sa fyzickej osoby, ak ho nemožno spracúvať vôbec alebo pokiaľ ho možno spracúvať iba s písomným súhlasom dotknutej osoby, 2) § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka. 3) § 134 Obchodného zákonníka. 4) § 14 Obchodného zákonníka. 5) § 17 až 20 Obchodného zákonníka. 6) § 81 písm. f) Zákonníka práce. 7) Napríklad § 80 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • 4. ZBORNÍK Hont Medik s.r.o. Rok  2016  Čiastka: 01 Dátum vyhlásenia: 3. júl 2016 Strana 4 z 8 l) podnikovou osobou každá fyzická osoba, ktorá je k podniku v takom právnom pomere, z ktorého ju možno zaväzovať rozhodnutiami orgánov podniku, zakladateľskou listinou alebo pokynom či príkazom alebo do práv a povinností ktorej môže podnik zasahovať. § 4 Základné pravidlá vyhlasovania (1) Pri vyhlasovaní a) nesmie sa ohroziť utajenie utajovanej skutočnosti, b) chránený osobný údaj sa nahradí ôsmymi veľkými písmenami „X“. (2) Vyhlasovanie organizuje a riadi konateľ, ktorý je oprávnený na všetko rozhodovanie za podnik a v mene podniku týkajúce sa tak vyhlasovania a zverejňovania Zborníka. (3) V čase neprítomnosti konateľa ho pri plnení pôsobnosti podľa odseku 2 zastupuje prokurista; to platí tiež v prípadoch, ak jediný konateľ zomrie, náhle a nečakane prestane alebo nemôže vykonávať svoju funkciu, bude odvolaný zo svojej funkcie, vzdá sa svojej funkcie alebo mu jeho funkcia zanikne z iného zákonného dôvodu. 8 ) (4) Ten, kto podľa odsekov 2 a 3 organizuje a riadi vyhlasovanie, označuje sa v ďalšom texte tiež aj slovom „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare. (5) Každý vyhlasovaný text odovzdáva sa a) podniku alebo do vlastných rúk vyhlasovateľa podnikovou osobou, ktorá je oprávnená alebo inak splnomocnená vyhlasovaný text vydať, schváliť, prijať či podpísať (ďalej len „oprávnený podnikový funkcionár“), b) v dvoch rovnopisoch vlastnoručne podpísaných oprávneným podnikovým funkcionárom; pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená, iba pokiaľ to ustanovuje zákon, 9 ) pričom miesto úradného osvedčenia podpisu možno použiť zaručený elektronický podpis podľa osobitných zákonov, 10 ) c) do piatich dní od jeho podpísania oprávneným podnikovým funkcionárom. (6) Ak nemožno vyhlasovaný text odovzdať podľa odseku 5 písm. a), musí ho oprávnený podnikový funkcionár doručiť prostredníctvom a) poštového podniku, kuriérskej služby alebo donáškovej služby na adresu sídla podniku, a to ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“, b) elektronickej pošty na adresu elektronickej schránky podniku alebo vyhlasovateľa, ak sa jedná o vyhlasovaný text podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. 8) § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 13a Obchodného zákonníka, § 74a ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 ods. 10 Trestného zákona. 9) Napríklad § 132 ods. 1 posledná veta Obchodného zákonníka. 10) § 40 ods. 5 Občianskeho zákonníka a zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • 5. ZBORNÍK Hont Medik s.r.o. Rok  2016  Čiastka: 01 Dátum vyhlásenia: 3. júl 2016 Strana 5 z 8 (7) Ak vzniknú oprávnenému podnikovému funkcionárovi výdavky súvisiace s doručovaním vyhláseného textu podľa odseku 6 písm. a), podnik mu ich nahradí na základe predloženia príslušného účtovného dokladu. (8) Povinnosti podľa odseku 5 písm. a) a odseku 6 nemá oprávnený podnikový funkcionár, ak je súčasne vyhlasovateľom. (9) Zásadné dokumenty a) majú pri vyhlasovaní prednosť pred inými vyhlasovanými textami, b) musia sa vyhlásiť do troch pracovných dní od ich odovzdania podľa odseku 5 alebo od ich doručenia podľa odseku 6. § 5 Forma vyhlasovania (1) V Zborníku sa vyhlasujú a) zverejnením ich plného znenia: 1. všetky zásadné dokumenty vrátane ich novelizácií a ich úplných vyhotovených znení, 2. oznámenia o oprave tlačovej chyby (§ 8 ods. 7), 3. rozhodnutia podniku majúce dopad na hospodársku a finančnú situáciu podniku, 4. rozhodnutia o obchodnom vedení patriacom do pôsobnosti konateľov s výnimkou takých rozhodnutí o tomto obchodnom vedení, ktoré obsahujú utajovanú skutočnosť do takej miery, že by ich vyhlásenie zverejnením plného znenia ohrozilo podnikom zabezpečované utajenie, 5. ďalšie rozhodnutia podniku, vnútorné predpisy a iné vyhlasované texty, ak orgán podniku alebo oprávnený podnikový funkcionár rozhodne, že sa majú takto vyhlásiť alebo pokiaľ táto forma ich vyhlásenia je ustanovená zákonom, iným všeobecne záväzným právnym predpisom, vnútorným predpisom vydaným štatutárnym orgánom alebo keď o takejto forme vyhlásenia rozhodne valné zhromaždenie alebo vyhlasovateľ, b) oznámením o ich vydaní vyhlasované texty, ktorými sú: 1. rozhodnutia podniku alebo vydané za podnik alebo v mene podniku a vnútorné predpisy, ktoré majú iba odporúčací alebo informatívny charakter, 2. vnútorné predpisy a rozhodnutia podniku, ktoré obsahujú utajované skutočnosti do takej miery, že by sa ich vyhlásením formou plného znenia ohrozilo utajenie, 3. rozhodnutia o obchodnom vedení patriacom do pôsobnosti konateľov, ak ich z dôvodu uvedeného v písm. a) – štvrtom bode – nemožno vyhlásiť zverejnením ich plného znenia, 4. ďalšie rozhodnutia podniku, vnútorné predpisy a iné vyhlasované texty, ak orgán podniku, oprávnený podnikový funkcionár alebo vyhlasovateľ rozhodne, že sa majú takto vyhlásiť, alebo keď takáto forma ich vyhlásenia je ustanovená zákonom, iným všeobecne záväzným právnym predpisom alebo vnútorným predpisom.
  • 6. ZBORNÍK Hont Medik s.r.o. Rok  2016  Čiastka: 01 Dátum vyhlásenia: 3. júl 2016 Strana 6 z 8 (2) V sporných prípadoch o forme vyhlásenia vyhlasovaného textu rozhoduje vyhlasovateľ. (3) Ak sa ďalej neustanovuje niečo iné, rozhodnutie vyhlasovateľa podľa odseku 2 je konečné a nemožno voči nemu podávať žiaden opravný prostriedok. (4) Voči rozhodnutiu vyhlasovateľa o vyhlásení vyhlasovaného textu iba formou oznámenia o jeho vydaní, ak ide o vyhlasovaný text, ktorý môže ovplyvniť postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch, môže ktorýkoľvek zamestnanec podať písomné a riadne odôvodnené odvolanie v lehote do 30 dní odo dňa rozoslania príslušnej čiastky; toto písomné odvolanie treba doručiť vyhlasovateľovi do vlastných rúk. (5) O písomnom odvolaní podanom podľa odseku 4 rozhoduje s konečnou platnosťou vyhlasovateľ, a to v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto písomného odvolania. § 6 Podoba Zborníka (1) Zborník sa vydáva v čiastkach číslovaných v kalendárnom roku vzostupne. Každá čiastka sa uvádza s poradovým číslom; číslovanie čiastok sa uzatvára poslednou čiastkou vydanou v kalendárnom roku. (2) Každý vyhlasovaný text sa pri vyhlasovaní čísluje číselným radom otváraným v každom kalendárom roku, v ktorom sa vyhlásil aspoň jeden vyhlásený text a uzatváraným posledným číslom posledného vyhláseného textu v tomto kalendárnom roku. (3) Ustanovením odseku 2 zostáva nedotknutá povinnosť označiť každý vyhlasovaný text spôsobom podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu podniku. (4) Titulná strana každej čiastky Zborníka obsahuje v záhlaví podnikový znak 11 ) znázornený spravidla farebne a zákonom ustanovené povinné údaje o podniku. 12 ) (5) Pod záhlavie titulnej strany Zborníka príde označenie, že sa jedná o Zborník, ročník vydania (štvorciferné označenie kalendárneho roka), číslo čiastky podľa odseku 1, deň (dátum) vyhlásenia, obsah, z ktorého príslušná čiastka pozostáva – vrátane poradových čísiel uvedených arabskou číslicou s bodkou a nasledovaných úplným znením označenia vyhlasovaného textu (vyhlasovaných textov). (6) Pod údaje podľa odseku 5 a pred pätovú časť (odsek 7) patrí gilošový ochranný prvok. (7) V pätovej časti titulnej strany sa uvádza, že vydavateľom Zborníka je podnik, že Zborník sa vydáva vo formáte PDF, zverejňuje na hlavnom webovom sídle podniku, že je nepredajný, že je určený výlučne pre vnútorné potreby podniku, že za obsahovú stránku zodpovedá podnik a ďalšie údaje, o ktorých rozhodne konateľ. (8) Záhlavie každej ďalšej stránky Zborníka obsahuje a) úplné označenie Zborníka („ZBORNÍK Hont Medik s.r.o.“), b) uvedenie kalendárneho roka vydania príslušnej čiastky, 11) Čl. 2 dekrétu č. 17/2013 Sp. o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 34/2013 Sp. 12) § 3a Obchodného zákonníka.
  • 7. ZBORNÍK Hont Medik s.r.o. Rok  2016  Čiastka: 01 Dátum vyhlásenia: 3. júl 2016 Strana 7 z 8 c) dátum vyhlásenia. (9) Pri vyhlasovaní textov musí sa uvádzať, že boli autorizované vlastnoručným podpisom oprávneného podnikového funkcionára alebo vyhlasovateľa (§ 7). § 7 Uvádzanie autorizácie vyhlasovaných textov (1) Skutočnosť, že vyhlasovaný text bol autorizovaný vlastnoručným podpisom oprávneného podnikového funkcionára, uvádza sa pod poslednú vetu vlastného vyhlasovaného textu, pričom súčasne pred prípadnú (prvú) prílohu tohto vyhlasovaného textu. (2) Autorizácia podľa odseku 1 sa uvádza vypísaním titulu, mena a priezviska oprávneného podnikového funkcionára nasledovaného čiarkou, za ktorou nasleduje skratka a) „v. r.“ znamenajúca, že predmetný vyhlasovaný text bol autorizovaný vlastnou rukou – teda vlastnoručným podpisom oprávneného podnikového funkcionára, b) „v. r. – UOP“ znamenajúca, že predmetný vyhlasovaný text bol autorizovaný vlastnou rukou, teda vlastnoručným a úradne overeným podpisom oprávneného podnikového funkcionára, c) „v. r. – ZEP“ znamenajúca, že predmetný vyhlasovaný text bol autorizovaný zaručeným elektronickým podpisom oprávneného podnikového funkcionára. (3) Ak o to vyhlasovateľa požiada ktorákoľvek podniková osoba, má vyhlasovateľ povinnosť bezodkladne a bezplatne predložiť jej originál vyhláseného textu odovzdaného alebo doručeného vyhlasovateľovi alebo podniku oprávneným podnikovým funkcionárom za účelom nahliadnutia a overenia skutočnosti, že príslušný vyhlásený text bol skutočne autorizovaný týmto oprávneným podnikovým funkcionárom. § 8 Prechodné a spoločné ustanovenia (1) Vnútorné predpisy a iné vyhlásené texty podľa predpisu platného predo dňom účinnosti tohto vnútorného predpisu pokladajú sa za vyhlásené texty podľa tohto vnútorného predpisu. (2) Jednotlivé čiastky Zborníka sa zverejňujú ako „Portable Document Format“ (PDF). (3) Oznámenie o zverejnení každej čiastky Zborníka sa povinne doručuje každej podnikovej osobe. (4) Vyhlasovaný text nadobúda platnosť najskôr dňom jeho vyhlásenia a účinnosť desiatym dňom odo dňa jeho vyhlásenia. Vo výnimočných prípadoch (ak hrozí podniku škoda alebo nebezpečenstvo z premeškania) možno účinnosť určiť skorším dňom, najskôr však dňom vyhlásenia príslušného vyhlasovaného textu.
  • 8. ZBORNÍK Hont Medik s.r.o. Rok  2016  Čiastka: 01 Dátum vyhlásenia: 3. júl 2016 Strana 8 z 8 (5) Označenie „Zborník Hont Medik s.r.o.“ možno použiť len na označenie Zborníka podľa tohto vnútorného predpisu. (6) Pri citácii vyhlasovaných textov sa namiesto označenia „Zborník Hont Medik s.r.o.“ používa skratka „Zbor.“. (7) Len čo vyhlasovateľ zistí rozdiel medzi v Zborníku vyhláseným textom a vyhláseným textom odovzdaným oprávneným podnikovým funkcionárom, vyhlási v Zborníku oznámenie o oprave tlačovej chyby; dňom vyhlásenia tohto oznámenia pokladá sa tlačová chyba za odstránenú. (8) Každá podniková osoba je povinná poskytovať vyhlasovateľovi všetku potrebnú či aspoň všetku vyhlasovateľom požadovanú súčinnosť pri vydávaní Zborníka a pri vyhlasovaní vyhlasovaných textov podľa tohto vnútorného predpisu. (9) Každý zamestnanec má ďalej povinnosť oboznamovať sa s každým vyhláseným textom. § 9 Zrušovacie ustanovenie Zrušujú sa: 1. dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 8/2013 Sp. a dekrétu č. 33/2013 Sp., 2. dekrét č. 40/2013 Sp. o vyhlasovaní úplných vyhotovených znení vnútorných predpisov spoločnosti Hont Medik s.r.o. po ich novelizáciách. § 10 Účinnosť Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť 15. júla 2016. MUDr. Vladimír Hacek, v. r.