Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Een nieuw decreet: nieuwe kansen voor erfgoedbibliotheken? - Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2017

198 views

Published on

Sprekers: Bruno Vermeeren (VVBAD) en Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Een nieuw decreet: nieuwe kansen voor erfgoedbibliotheken? - Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2017

 1. 1. Een nieuw decreet: nieuwe kansen voor erfgoedbibliotheken? BrunoVermeeren & EvaWuyts CoördinatorVVBAD CoördinatorVEB Overlegplatform voor erfgoedbibiotheken, 8 mei 2017 12017-05-08
 2. 2. OCE  Overleg Cultureel Erfgoed  ° voorjaar 2015  Belangenbehartiger cultureel-erfgoedsector  Vertegenwoordigt de deelsectoren, o.a.  VEB: erfgoedbibliotheken  VVBAD: bibliotheken & archieven 22017-05-08
 3. 3. 2016-2017: NAAR EEN NIEUW DECREET  Participatief traject met de sector (o.a. bevragingen, sectormomenten, focusgroepen)  Conceptnota (link) = langetermijnvisie  Cultureel erfgoed-decreet (link)  Memorie van toelichting (link)  Uitvoeringsbesluiten (link)  Visienota minister Gatz (link) = beleidsintenties > kader voor commissies en beleid 32017-05-08
 4. 4. BELANGENBEHARTIGING  VEB  Input (namens subsector)  Vragenlijst dienstverlenende rollen (vanuitVEB)  Standpunten (voorgelegd aan de 9 erkende bibs)  VVBAD  OCE  Verzamelde standpunten sector publiceren  Open OCE  Hoorzittingen parlement  Overleg met kabinet en administratie 42017-05-08
 5. 5.  Nieuw decreet in een notendop 52017-05-08
 6. 6. TIMING  Decreet gestemd op 24 februari 2017  Aanvragen eind 2017/begin2018 = één grote erfgoedronde  Subsidiëring vanaf 2019  Nog wachten op:  Definitieve uitvoeringsbesluiten decreet  Formele aanvraagformulieren  Reglementen voor projecten 62017-05-08
 7. 7. KRACHTLIJNEN  Doel:  Duurzaam en kwaliteitsvolle erfgoedwerking  Maatschappelijke inbedding cultureel erfgoed  Erfgoed centraal (werking en collecties)  Schaalvergroting (synergie, samenwerking)  Verzakelijking (goed bestuur, alternatieve financiering)  Duurzaamheid, diversiteit en participatie  Versterking en integratie van ICE  Internationaal perspectief 72017-05-08
 8. 8. TWEE SOORTEN ORGANISATIES  Cultureel-erfgoedorganisatie heeft cultureel-erfgoedwerking als hoofdtaak  Collectiebeherende organisatie Bv. Museum/ Archief / Bib > Functies > Optioneel: rollenOptioneel: rollen  Dienstverlenende organisatie Bv.VEB 82017-05-08
 9. 9. TWEE SOORTEN ORGANISATIES  Cultureel-erfgoedorganisatie heeft cultureel-erfgoedwerking als hoofdtaak  Collectiebeherende organisatie Bv. Museum/ Archief / Bib > Functies > Optioneel: rollenOptioneel: rollen  Dienstverlenende organisatie Bv.VEB > Rollen 92017-05-08
 10. 10. FUNCTIES  Herkennen en verzamelen: benoemen, in kaart brengen, registreren, documenteren, waarderen, verwerven, selecteren en herbestemmen;  Behouden en borgen: verzekeren van voortbestaan van cult. erfgoed door het in adequate omstandigheden te bewaren, te conserveren, te restaureren, te actualiseren, te borgen en door te geven;  Onderzoeken: het onderzoeken van cultureel erfgoed en van cultureel-erfgoedwerking of het stimuleren en faciliteren ervan;  Presenteren en toeleiden: delen van cult. erfgoed met het grote publiek of met specifieke doelgroepen via presentatie, toeleiding, educatie en door beschikbaar maken voor raadpleging en gebruik;  Participeren: actief betrekken van de maatschappij bij cultureel-erfgoedwerking; 102017-05-08
 11. 11. ROLLEN  Een (cluster van) dienstverlenende taken op landelijk niveau om erfgoedbeheerders in het veld én daarbuiten actief te begeleiden en te ondersteunen bij de uitvoering van hun functies en internationale expertise binnen te brengen  Thematisch, inhoudelijk of erfgoed-technisch van aard 112017-05-08
 12. 12. TWEE SOORTEN SUBSIDIES  Werkingsmiddelen  Structureel  Vijfjaarlijks  Financiering basiswerking Voor collectiebeherende:  Regionaal niveau  Landelijk niveau  Instelling = Internationaal  Projectmiddelen  Incidenteel  Jaarlijks  Flexibel inspelend op noden en beleidsaccenten = dynamische ruimte 122017-05-08
 13. 13.  Quid erfgoedbibliotheken? 132017-05-08
 14. 14. WERKINGSMIDDELEN - ALGEMEEN  Positief: erfgoedbibliotheken kunnen eindelijk werkingsmiddelen aanvragen Overheid “erkent en waardeert het symbolisch kapitaal” van de erfgoedbibliotheken  Negatief: aantal bibliotheken die in aanmerking komen is vrij beperkt: er gelden strikte voorwaarden  Reden: ‘budgettaire context’ 142017-05-08
 15. 15. WERKINGSMIDDELEN -VOORWAARDEN  1: kwaliteitslabel bezitten  2: voldoen aan criteria  uitvoering van de functies  betekenis van de collectie  schaalgrootte en reikwijdte van werking  infrastructuur  beheer en bestuur  3: erfgoed als kerntaak (artikel 48) 152017-05-08
 16. 16. WERKINGSMIDDELEN – ART. 48  “De collectiebeherende organisatie heeft een afzonderlijke, opzichzelfstaande werking die geen onderdeel is van een andere werking die uitgevoerd wordt binnen dezelfde organisatie in het kader van een omvangrijkere kerntaak van die organisatie” – Art 48 Decreet  “Principe ‘bijzaak volgt hoofdzaak’.” – Memorie  “Pragmatische beleidskeuze, vanuit financiële overwegingen.” –Visienota 162017-05-08
 17. 17. WERKINGSMIDDELEN – ART. 48  “Volgende elementen zijn richtinggevend:  erfgoed (dat haar ‘eerdere gebruik’ is verloren)  uitvoeren van functies en daaraan verbonden infrastructuur  afzonderlijk personeel  afzonderlijke financiering  voldoen aan criteria decreet” –Visienota 172017-05-08
 18. 18. WERKINGSMIDDELEN – IN DE PRAKTIJK  Niet in aanmerking:  Universiteitsbibliotheek > Onderwijs  Openbare bibliotheek > Lokaal bestuur  Overheidsarchief … > Lokaal bestuur  Maar: “Blijven wel in aanmerking komen voor kwaliteitslabel en voor projectsubsidies.” – Visienota 182017-05-08
 19. 19. PROJECTMIDDELEN - ALGEMEEN  Positief:  Erfgoedbibliotheken die geen werkingsmiddelen ontvangen worden “sterk aangemoedigd” om hier op in te dienen  Kabinet spreekt over ‘landschapszorg’ (= aandacht voor verdeling van middelen over de subsectoren)  Kritische kanttekeningen:  Hoeveel middelen?  Welke beleidsaccenten?  Niet voor alle erfgoedbibliotheken 192017-05-08
 20. 20. PROJECTMIDDELEN – IN DE PRAKTIJK  Subsidie voor een landelijk of internationaal cultureel-erfgoedproject:  het uitvoeren van één of meer functies  het opnemen van een rol  Voorwaarde:  Kwaliteitslabel of werkingssubsidie OF  Samenwerken met gesubsidieerde organisatie 202017-05-08
 21. 21. PROJECTMIDDELEN – GEEN OPTIE  2 projectsubsidies zijn enkel weggelegd voor landelijk gesubsidieerde spelers:  Internationale erfgoedprojecten die co-financiering vereisen  Tussenkomsten voor internationale uitwisseling 212017-05-08
 22. 22. CONCLUSIE  Erkenning van de sector, naast cultureel archief en museum  Bank vooruit maar nog niet op de eerste rij  Belang van het behalen van het kwaliteitslabel  Belang van een sterkeVEB als dienstverlener en uithangbord voor de sector  Nood aan sterke belangenbehartiging 222017-05-08
 23. 23. HIATEN IN HET DECREET  Nieuwe visienota’s en wetgeving in het verschiet met impact op erfgoedwerking  Digitale strategie >Visie digitaal ecosysteem  Regionale subsidies > Regiodecreet  Steunpunt FARO > Bovenbouwdecreet  Provinciale middelen (o.a. depot, databanken, consulenten)  VEB,VVBAD en OCE blijven waakzaam 232017-05-08

×