Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Een nieuw beleidsplan - Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2017

363 views

Published on

Sprekers: Team van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Een nieuw beleidsplan - Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2017

 1. 1. Een nieuw beleidsplan 2019-2023 Overlegplatform, 2017-05-08
 2. 2.  Proces  Ambitie  Algemene principes  Transversale acties  Voorstellen per domein  Denk met ons mee 11/05/2017 2
 3. 3. Proces  Indienen beleidsplan tegen 15/12/2017  Aanpak  Missie &Visie  Interne & Externe analyse > SWOT (diverse onderzoeken en bevragingen)  Input van stakeholders (o.a. via collegagroepen en stuurgroepen)  Voorstellen: doelstellingen, acties en begroting  Breed aftoetsen van voorstellen, o.a. via Overlegplatform  Beslissing tegen 1/10/2018 > beheersovereenkomst voor 2019-2023 11/05/2017 3
 4. 4. Ambitie  VEB als dé dienstverlenende organisatie voor de subsector van erfgoedbibliotheken  Rol: ondersteuning van bibliotheken in verschillende kerndomeinen:  Collectiebeleid  Digitale bibliotheek  Bibliografische ontsluiting  Preservering/conservering > Ambitieus programma: minstens verdubbeling van de middelen nodig 11/05/2017 4
 5. 5. Algemene principes  Netwerking: verbinden, delen, inspireren, …  binnen en buiten de sector  Bv. via collegagroepen rond diverse thema’s (handschriften, oude drukken, collectiebeleidsplan, digitalisering periodieken)  Samenwerking:  met bibliotheken en andere organisaties  opVlaams en internationaal niveau  Participatie:  betrekken van de gemeenschap 11/05/2017 5
 6. 6. Transversale acties (voor alle domeinen)  Borgen: bestaande + ontwikkelde expertise bv. instrumentarium, verslagen, toolbox, sjablonen …  (Mede)organiseren van professionele omkadering: opleiding, onderzoek, wetenschappelijke congressen/seminaries,…  Communicatie: naar sector, stakeholders en gebruikers  Vertegenwoordiging en belangenbehartiging: voor en namens de sector bv. depotinfrastructuur 11/05/2017 6
 7. 7. Collectiebeleid: In kaart brengen  Stimuleren: beschrijven op collectieniveau en opstellen collectie(vormings)profielen  Faciliteren: delen actuele collectiebeschrijvingen en -profielen via Collectiewijzer  Uitbouwen: Collectiewijzer tot breder dataplatform voor beleidsontwikkeling  Instellingsgegevens (cfr. Cijferboek)  Conserveringsgegevens (schaderegister) 11/05/2017 7
 8. 8. Collectiebeleid:Waardering  Stimuleren: waarderen als basis voor erfgoedzorg- en beleid  Promoten: instrumentarium voor waarderen van erfgoedbibliotheekcollecties  Faciliteren: delen van waarderingsresultaten via Collectiewijzer 11/05/2017 8
 9. 9. Collectiebeleid: Coördinatie  Begeleidingstraject Collectiebeleidsplanning  Voor bibliotheken zonder beleidsplan  Faciliteren van collectieafspraken tussen erfgoedbibliotheken  Op te bepalen deelgebieden  via geoptimaliseerde Collectiewijzer 11/05/2017 9
 10. 10. Bibliografische ontsluiting: STCV 11/05/2017 10  Systematisch ontsluitenVlaamse oude drukken  Projectmatige invoer bij partnersVlaamse Erfgoedbibliotheek  Samenwerkingen met erfgoedinstellingen  Nieuw: invoer van een aantal ‘kleine’ collecties per jaar  Focus op thema:Vlaamse incunabelen in STCV  Uitbouw STCV directory (adresboek van drukkers)
 11. 11. Bibliografische ontsluiting: Abraham  Belgische kranten in kaart gebracht via Abraham krantencatalogus  Nieuw:  Mogelijkheid voor grotere collecties / instellingen om zelf bezitsgegevens in te voeren en aan te vullen  Huidige tijdsafbakening (1830-1950) verbreden 11/05/2017 11
 12. 12. Bibliografische ontsluiting: Handschriften  Initiatief om de zichtbaarheid en vindbaarheid van handschriften(collecties) inVlaanderen te verbeteren  Gedeelde databank?  Koppelen van bestaande mogelijkheden?  Centraal doorzoekbaar? 11/05/2017 12
 13. 13. Bibliografische ontsluiting: Andere  Aanvulling van UniCat met metadata ontbrekende erfgoedbibliotheekcollecties  Opname van metadata van Abraham en STCV in verschillende (internationale) databanken vb. ICON, HPB, USTC, CERLThesaurus, … 11/05/2017 13
 14. 14. Digitale bibliotheek: Zichtbaarheid  Vindbaarheid van digitale objecten verbeteren  Uitbouwen van toegang naar digitale collecties via geïntegreerde Collectiewijzer/Flandrica.be  Vindbaarheid optimaliseren van STCV, Abraham, Flandrica.be etc. door SEO en aggregatie naar overkoepelende platformen (UniCat, HPB, USTC, ICON, Europeana, …)  Faciliteren opname DBNL-titels in bibliotheekcatalogi en andere platformen 11/05/2017 14
 15. 15. Digitale bibliotheek: Gezamenlijke toegang  Haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor gezamenlijke ontsluiting van digitale collecties  Metadata (cfr. Europeana)  Full-text (cfr. Delpher)  Onderzoeksplatform (cfr. NederLab) 11/05/2017 15
 16. 16. Digitale bibliotheek: Ontwikkeling  Ontwikkelen overkoepelende visie op (prioriteiten op vlak van) digitalisering  Coördinatie van landelijke digitaliseringsprogramma’s  incl. zoeken naar aanvullende financiering  Partner zijn in e-depot KBR  Incl. ijveren voor raadpleging inVlaanderen + oplossing voor websites en nieuwe publicatietypes 11/05/2017 16
 17. 17. Conservering: UPLA  Instrument: verder ontwikkelen en promoten  Infofiches  Schaderegister  Trajecten: stimuleren en initiëren 11/05/2017 17
 18. 18. Conservering: Depot  Onderzoek  Noden verder in kaart brengen  Klimaatomstandigheden registreren  Beleidsaanbevelingen formuleren  Coördinerende rol uitvoering 11/05/2017 18
 19. 19. Conservering: Advies  Eerstelijnsadvies via de partnerbibliotheken  Consulentschap  Instrumenten: ontwikkelen en aanbieden  Expertise: bundelen en ter beschikking stellen 11/05/2017 19
 20. 20. Denk met ons mee!  Vragen?  Spreek ons aan tijdens de lunch  Neem deel aan online discussie  Goed idee of niet?  Opmerkingen? Suggesties? Commentaar? > uitnodiging volgt eerstdaags! 11/05/2017 20
 21. 21. Contactgegevens

×