Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cultureel-erfgoedprojecten van de Vlaamse Overheid en kwaliteitslabel - Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2018

421 views

Published on

Sprekers: Cindy Zoons (Departement Cultuur, Jeugd en Media)

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cultureel-erfgoedprojecten van de Vlaamse Overheid en kwaliteitslabel - Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2018

 1. 1. 14 november 2018 Erfgoedbibliotheken
 2. 2. Het Vlaamse cultureel- erfgoedbeleid en het decretale kader ©MauritsSabbebibliotheek
 3. 3. Vlaams cultureel-erfgoedbeleid Vooraf: meer dan het alleen het Cultureelerfgoeddecreet Topstukken- en sleutelwerken: bescherming aankoop restauratiesubsidies Immaterieel cultureel erfgoed (ICE): erkenning elementen ICE Beurzen vakmanschap Beheer eigen collectie en eigen instellingen Decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid Internationale ontwikkelingen Flankerende maatregelen: digitalisering partnerprojecten …
 4. 4. Cultureelerfgoeddecreet Instrumenten Werkingssubsidies Erfgoedronde 2019-2023 Ronde regionale rollen 2021-2026 Projectsubsidies Definitie project: afgebakend qua opzet en doelstelling Landelijke/internationale projecten: cultureel-erfgoedwerking: functies of rol internationale projecten die cofinanciering vereisen Internationale tussenkomsten Opmerking: bovenlokale projecten => decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid Kwaliteitslabel (erkenning)
 5. 5. Cultureelerfgoeddecreet Begrippenkader Cultureel-erfgoedwerking = functies of rollen 5 functies: basistaken in cultureel-erfgoedwerking Herkennen en verzamelen Behouden en borgen Onderzoeken Presenteren en toeleiden Participeren Rol: dienstverlenende taak voor ondersteuning van functies bij andere actoren of CE-gemeenschappen
 6. 6. Cultureelerfgoeddecreet Strategische Visienota Cultureel Erfgoed Beleidsprioriteiten van de minister voor deze legislatuur (volgende visienota: 1 april 2021) Wordt meegenomen als criterium bij advisering Accenten geformuleerd voor projectsubsidies Waardering van cultureel erfgoed Participatie Samenwerken met andere beleidsdomeinen Opstap naar een landelijke indeling of aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling Internationale (samen)werking
 7. 7. Projecten KMSKAFotoJesseWillems
 8. 8. Types projectsubsidies CED: Projectsubsidies voor cultureel-erfgoedwerking op landelijk en internationaal niveau Projectsubsidies voor internationale cultureel- erfgoedprojecten die cofinanciering vereisen Tussenkomsten voor internationale uitwisseling: voor organisaties met werkingssubsidie of kwaliteitslabel binnen CED Andere: Digitalisering: ook in 2019, enkel voor landelijk ingedeelde organisaties en VEB Waarderen: vanaf 2019 geïntegreerd binnen projectsubsidies cultureel-erfgoedwerking
 9. 9. Cultureel-erfgoedwerking op landelijk en internationaal niveau Uitvoeren van een of meer functies Herkennen en verzamelen Behouden en borgen Onderzoeken Presenteren en toeleiden Participeren Aanbieden dienstverlenende rol Minder van toepassing gezien rol van VEB
 10. 10. Ontvankelijkheidsvoorwaarden Rechtspersoonlijkheid zonder winstgevend doel (1 uitzondering) Gevestigd in Vlaanderen Voldoen aan één van de volgende voorwaarden: beschikken over kwaliteitslabel of werkingssubsidie ontvangen op basis van decreet, OF samenwerken met organisatie die werkingssubsidie ontvangt op basis van decreet
 11. 11. Subsidiëringsvoorwaarden In hoofdzaak betrekking op cultureel-erfgoedwerking Landelijke of internationale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie Overstijgt structurele werking
 12. 12. Criteria (1) Voor projecten die uitvoeren van een of meer functies als doelstelling hebben Belang cultureel erfgoed Wijze waarop het project uitvoering geeft aan een of meer functies
 13. 13. Criteria (2) Voor alle projecten Kwaliteit van inhoudelijke concept, concrete uitwerking en haalbaarheid Samenwerking met andere relevante actoren Duurzame verankering van resultaten Mate waarin het project aansluit bij de strategische visie Financiële onderbouw, haalbaarheid en realiteitsgehalte begroting Noodzaak projectsubsidie aantonen in begroting, rekening houdend met eigen ontvangsten uit het project
 14. 14. Cofinanciering voor internationale cultureel- erfgoedprojecten Stimuleren deelname grootschalige internationale initiatieven Cofinanciering voor een deel van projectkost die Vlaamse organisatie geacht wordt zelf bij te dragen
 15. 15. Voorwaarden Rechtspersoonlijkheid zonder winstgevend doel Gevestigd in Vlaanderen Werkingssubsidie op basis van decreet Participeren in aanvraag die bij internationale instantie of organisatie is ingediend
 16. 16. Criteria Meerwaarde voor cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen Mate waarin aanvrager zelf bijdraagt tot vereiste cofinanciering of mate waarin andere partners daartoe bijdragen Financiering die internationale instantie of organisatie ter beschikking stelt Beoordeling door internationale instantie of organisatie, indien van toepassing Mate waarin internationale subsidieprogramma aansluit bij strategische visie minister Financiële onderbouw, haalbaarheid en realiteitsgehalte begroting Noodzaak projectsubsidie aantonen in begroting, rekening houdend met eigen ontvangsten uit project
 17. 17. Timing Twee projectrondes per jaar: uiterlijk 15 oktober: start 1e jaarhelft volgende jaar uiterlijk 15 maart: start 2e jaarhelft van hetzelfde jaar. Meerfasige projecten mogelijk (tot 3 fases): elk jaar opnieuw aanvraag indienen maximaal drie opeenvolgende jaren
 18. 18. Nieuwe beoordelingsprocedure CED2017: advisering door Departement, bijgestaan door experten Nieuw gegeven ( > vorige CED = beoordelingscommissies) Vergt nieuwe procedure Volledige beoordelingsprocedure Draaiboek kwaliteitsbeoordeling Zie schematische weergave
 19. 19. Procedurestappen Aanvraag Ontvankelijkheidstoets Departement Selectie experten Insteek expert Advies Departement Beslissing minister
 20. 20. Aanvraag Digitaal via KIOSK Vragenlijst om de subsidiëringsvoorwaarden en criteria te kunnen beoordelen Bijlage(n): Begroting Partnerfiche(s) Projectplan Voor cofinanciering: bewijs van internationale instantie
 21. 21. Ontvankelijkheidstoets Door Departement Uiterlijk binnen 10 werkdagen Check ontvankelijkheidsvoorwaarden Aanvraag niet ontvankelijk = geen beoordeling Aanvraag ontvankelijk = beoordeling door Departement, bijgestaan door experten
 22. 22. Communicatie Zo snel mogelijk na beslissing Aanvragers Derden Definitieve adviezen worden bezorgd aan betrokken experten
 23. 23. Kwaliteitslabels CultureelErfgoedAnnuntiatenHeverlee©PieterBaert
 24. 24. Kwaliteitslabel: doel Erkenning van de kwaliteitsvolle werking Zichtbaar maken van de kwaliteit van de werking, deze opvolgen en laten evolueren (register, projectsubsidies) Stimuleren van de kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor en ontsluiting van het cultureel erfgoed
 25. 25. Kwaliteitslabel Bij een professionele cultureel-erfgoedwerking worden de functies op een basisniveau uitgevoerd Herkennen en verzamelen Behouden en borgen Onderzoeken Presenteren en toeleiden Participeren Organisaties die aan de standaarden voldoen, krijgen kwaliteitslabel
 26. 26. Kwaliteitslabel Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Provinciale Bibliotheek Limburg Openbare Bibliotheek Brugge Universiteitsbibliotheek Antwerpen Universiteitsbibliotheek K.U. Leuven Universiteitsbibliotheek Gent Bibliotheek Koninklijk conservatorium Antwerpen KADOC- Documentatie- en onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving Provinciale Bibliotheek Tolhuis Conservatoriumbibliotheek Brussel
 27. 27. Aanvraag Handleiding Aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld, aangevuld met 5 bijlagen: bijlage 1: het aanvraagdossier. Sjabloon wordt ter beschikking gesteld bijlage 2: collectieplan; bijlage 3: de meest recente begroting met toelichting; bijlage 4: de meest recente jaarrekening; bijlage 5: een organogram.
 28. 28. Ontvankelijkheidsvoorwaarden Publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstgevend doel Gevestigd in Vlaanderen Aanvraag indienen
 29. 29. Erkenningsvoorwaarden collectie cultureel erfgoed die voldoende belangrijk is om cultureel-erfgoedwerking uit te voeren Permanente collectiebeherende organisatie: ten dienste van gemeenschap en ontwikkeling ervan toegankelijk voor publiek
 30. 30. Criteria (1) Uitvoeren functies op basisniveau vanuit visie op cultureel- erfgoedwerking Herkennen en verzamelen Behouden en borgen Onderzoeken Presenteren en toeleiden Participeren Daarvoor worden voor het cultureel erfgoed aangepaste, algemeen aanvaarde internationale standaarden gehanteerd en kwaliteitsvolle werkvormen en -methoden toegepast
 31. 31. Criteria (2) Uitvoeren professionele cultureel-erfgoedwerking met schaalgrootte en reikwijdte met minstens lokale betekenis oa. personeel: minimum 0,5 VTE Bibliothecaris en 1 VTE stafmedewerker Beschikken over adequate infrastructuur Degelijk zakelijk beleid voeren voldoende garanties voor het in de toekomst blijven bestaan van de collectiebeherende organisatie en voor uitvoering van de functies
 32. 32. Procedurestappen Aanvraag Ontvankelijkheidstoets Departement Selectie experten Plaatsbezoek experten en Departement Verslag met bevindingen experten en Departement Voorlopig advies Departement Reactie Vlaamse Gemeenschapscommissie of gemeente/stad Definitief advies Departement Beslissing minister
 33. 33. Timing Eén indienronde per jaar Uiterlijk op 15 januari Beslissing minister Uiterlijk op 1 juli
 34. 34. Van onbepaalde duur Jaarverslag inhoudelijk verslag overzicht kosten en opbrengsten 1 april na werkingsjaar Evaluatie minstens één keer per vijf jaar Plaatsbezoek Evaluatieverslag binnen twee maanden Toezicht Kwaliteitslabel
 35. 35. Intrekking Om het even welk moment Negatieve evaluatie met voorlopig advies tot intrekking Zes maanden voor in regel te stellen 30 dagen later: definitief advies (ism experten) Indien advies tot intrekking: voorlopig voorstel van beslissing over intrekking aan gemeente of VGC die één maand tijd heeft om te reageren Definitief voorstel van beslissing aan minister die binnen een maand een beslissing neemt.
 36. 36. Intrekking Verkorte procedure indien: organisatie zelf aangeeft niet meer te willen beschikken over een kwaliteitslabel werking wordt stopgezet organisatie niet meer voldoet aan ontvankelijkheidsvoorwaarden
 37. 37. Meer info http://www.kunstenerfgoed.be Team Kunsten en Erfgoed: 02 553 68 49
 38. 38. Vragen?

×