Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Beleid Vlaamse Erfgoedbibliotheek 2019-2023 / Vlaamse Erfgoedbibliotheek 2.0 - Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2018

428 views

Published on

Sprekers: Eva Wuyts en Mel Collier (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Beleid Vlaamse Erfgoedbibliotheek 2019-2023 / Vlaamse Erfgoedbibliotheek 2.0 - Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2018

 1. 1. Beleid 2019-2023 Overlegplatform Erfgoedbibliotheken 2018-11-14 EvaWuyts Coördinator
 2. 2. Wat ging vooraf?  Nieuw cultureel-erfgoeddecreet van 2017  Functies = collectiebeherende organisaties  Rollen = dienstverlenende organisaties N.B.: Een rol is een dienstverlenende taak of cluster van dienstverlenende taken die uitgevoerd wordt ter ondersteuning van de functies bij andere actoren of cultureel-erfgoedgemeenschappen.Wie zo’n rol opneemt, begeleidt en ondersteunt erfgoedbeheerders en erfgoedgemeenschappen in de zorg voor en de omgang met het cultureel erfgoed. 2018-11-06 2
 3. 3. Wat ging vooraf?  December 2017: indienen beleidsplan als dienstverlener  Input:  Eerdere, ‘onafgewerkte’ beleidsplannen  Onderzoeken (bv. DeWet van de Remmende Achterstand)  Presentatie op vorige Overlegplatform + enquête achteraf  Planningsteam > DB > RB > AV 2018-11-06 3
 4. 4. Krijtlijnen ingediende beleidsplan  Nieuwe missie: “DeVlaamse Erfgoedbibliotheek is dé dienstverlenende organisatie van en voor erfgoedbibliotheken inVlaanderen en Brussel. Ze coördineert een expertisenetwerk waarin ontmoeting, open kennisdeling en samenwerking centraal staan. Ze versterkt de professionele en duurzame uitvoering van de verschillende erfgoedfuncties. Zo draagt ze bij tot goed bewaard en vrij toegankelijk bibliothecair erfgoed dat elke burger in onze superdiverse samenleving plezier, kennis, inzicht en inspiratie verschaft.” 2018-11-06 4
 5. 5. Krijtlijnen ingediende beleidsplan  Focus op vier werkingsdomeinen:  Collectiebeleid  Bibliografische ontsluiting  Digitale collecties  Behoud en Beheer  + platform + maatschappelijke verankering (participatie/duurzaamheid/diversiteit) + organisatie en beleid 2018-11-06 5
 6. 6. Krijtlijnen ingediende beleidsplan  Uitbouw bestaande en nieuwe instrumentaria met veel begeleiding in het veld  door een ploeg van 10 medewerkers  met een werkingsbudget van 1 miljoen/jaar waarvan 815.000 euroVlaamse subsidie 2018-11-06 6
 7. 7. Beoordeling  April = voorlopig advies > “goed” + “realistische begroting & meervraag” + advies commissie: 734.000 euro  Zomer = definitief advies + advies administratie: 500.000 euro  Oktober = beslissing regering: 438.000 euro = 130.000 extra > stijging met 42% = 377.000 euro te weinig voor uitvoering volledige plan  Oktober/November: bijstelling plan door bestuur 2018-11-06 7
 8. 8. Verdeling budget  Besteding 438.000 euro  40.000 euro: vaste kosten zoals huur  70.000 euro: ICT, databanken, hosting, licenties  30.000 euro: werkingsmiddelen  Rest = 4 personeelsleden + stageplek  Aanvullende middelen zoeken, o.a. projectdossiers:  Waardering  Digitale Collectieregistratie 2018-11-06 8
 9. 9. Bijstelling doelstellingen  Drie werkingsdomeinen  Ontsluiting  Collectiebeleid  Digitale collecties  Behoud en Beheer  + platform bijgesteld + organisatie, communicatie en beleid + bepaalde acties afhankelijk van aanvullende financiering 2018-11-06 9
 10. 10. Inzet personeel 2018-11-06 10
 11. 11. SD2 Collectiebeleid  DeVlaamse Erfgoedbibliotheek stimuleert een welafgewogen collectiebeleid en collectieafspraken door het ontwikkelen en aanbieden van een gedeeld instrumentarium.  Collectiewijzer: databank (*)  Waarderen: toolbox (*)  Topstukken: aanbieden expertise en bewaarplaatsen (*) Meer toelichting verder in het programma van het Overlegplatform 2018-11-06 11
 12. 12. SD3 Ontsluiting  DeVlaamse Erfgoedbibliotheek zorgt voor de internationale zichtbaarheid en vindbaarheid vanVlaams bibliothecair erfgoed door het ontwikkelen, aanbieden en aanvullen, in samenwerking met partners, van gespecialiseerde databanken.  Oude drukken = STCV  Kranten = Abraham (*)  Middeleeuwse handschriften = MMFC (*) 2018-11-06 12
 13. 13. SD4 Digitale collecties  DeVlaamse Erfgoedbibliotheek versterkt de digitale aanwezigheid en toegankelijkheid vanVlaams bibliothecair erfgoed door de ontwikkeling van een opendatahub en het meewerken aan digitaliseringsprojecten.  Opendatahub: vindbare, toegankelijke, interoperabele en herbruikbare data (*)  DBNL: meerVL in de DBNL en meer DBNL inVL (*)  Digitaliseringsprogramma: coördinatie i.s.m. partners 2018-11-06 13
 14. 14. SD5 Beleid, communicatie en organisatie  DeVlaamse Erfgoedbibliotheek voert een doordacht en kwaliteitsvol beleid.  Goed bestuur  Sterk (financieel en personeels-)beleid  Transparante communicatie 2018-11-06 14
 15. 15. SD1 Platform  DeVlaamse Erfgoedbibliotheek verenigt, verbindt, versterkt, verankert en vertegenwoordigt erkende en niet-erkende erfgoedbibliotheken, zowel inVlaanderen als internationaal.  Kennis en expertise delen via ontmoetingsmomenten  Overleg en samenwerking met Belgische en internationale partners  Vorming rond collectiebeleid, -behoud en –beheer  Inclusie, duurzaamheid en participatie op de agenda zetten  Participatie in gremia inVlaanderen en daarbuiten 2018-11-06 15
 16. 16. Netwerk van en voor erfgoedbibliotheken  Basis: 162018-11-06
 17. 17. Maar ook  Alle andere erkende erfgoedbibliotheken  Kon. Conservatorium Antwerpen  KADOC  Erfgoedbibliotheek Westflandrica  Kon. Conservatorium Brussel  Alle niet-erkende erfgoedbibliotheken 2018-11-06 17
 18. 18. Vlaamse Erfgoedbibliotheek 2.0 Overlegplatform Erfgoedbibliotheken 2018-11-14 Mel Collier Voorzitter
 19. 19. Vlaamse Erfgoedbibliotheek 2.0 2018-11-06 19  Bij verdere verbreding van de werking hoort ook:  Nieuwe naam  Verbreding bestuur
 20. 20. Nieuwe naam 2018-11-06 20  Waarom?  Geen bibliotheek  Niet één instelling maar een netwerk van/voor diverse erfgoedbibliotheken  Voorwaarde  Behoud link met onze voorgeschiedenis  Nu: aankondiging in primeur  2019: aanpassing statuten en communicatie
 21. 21. En de nieuwe naam wordt … 14/11/2018 21
 22. 22. Verbreding bestuur 2018-11-06 22  2019:  2 extra leden AlgemeneVergadering  1 extra lid Raad van Bestuur  2019-2023: herbekijken diverse gremia van deVEB  Stuurgroepen, klankbordgroepen etc…
 23. 23. Engagement 2018-11-06 23  Mandaat voor 3 jaar  Voorbereidde deelname aan alle vergaderingen op verschillende locaties:  RB: circa 6/jaar  AV: 3/jaar  Pro bono: eventueel vergoeding reiskosten
 24. 24. Profiel 2018-11-06 24  Je bent:  Enthousiast, constructief, betrouwbaar, op de hoogte, pro samenwerking  Je bent onafhankelijk:  Geen familieband  Geen politiek mandaat  Geen zakelijke relatie  Je hebt aantoonbare deskundigheid en ervaring:  Op minstens één van de domeinen waarop deVlaams Erfgoedbibliotheek zich toelegt (bv. Collectiebeleid, Bibliografische ontsluiting, Behoud en Beheer, Digitale bibliotheek).  Eventueel andere ervaring die relevant is voor de (werking van een) vzw
 25. 25. Procedure 2018-11-06 25  November: verspreiding oproep  31 december: deadline indienen schriftelijke kandidaturen  Februari/maart: bespreking kandidaturen en aanstelling door bevoegde organen
 26. 26. Vragen? EvaWuyts eva@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be 2018-11-06 26

×