Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Industrieel beleid in Vlaanderen: Ingrid Lieten

1,767 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Industrieel beleid in Vlaanderen: Ingrid Lieten

 1. 1. Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse regering <br />en Vlaams minister van Innovatie, Media, Armoedebestrijding <br />en Economisch Overheidsinvesteringen<br />Vlaams gericht innovatiebeleid<br />Conceptnota over ViA-doorbraak<br />“Innovatiecentrum Vlaanderen”<br />14 juni 2011<br />
 2. 2. Vlaanderen in Actie<br /><ul><li>Het toekomstproject voor Vlaanderen
 3. 3. Top-5 regio’s van Europa tegen 2020
 4. 4. Zeven doorbraken, waaronder “Innovatiecentrum Vlaanderen”</li></ul>Meer middelen voor O&O<br />Focussen op speerpuntdomeinen<br />Outputmonitoring voor onderzoek<br />Meer kansen voor onderzoekstalent<br /><ul><li>Deze conceptnota geeft hier invulling aan</li></li></ul><li>Maatschappelijke en economische uitdagingen<br /><ul><li>Uitdagingen worden globaler, complexer en acuter
 5. 5. Veel oplossingen vinden hun kiem in kennis en innovatie
 6. 6. In samenwerking bedrijven en kennisinstellingen
 7. 7. Daarom focus van gericht innovatiebeleid:
 8. 8. Aanpakken van maatschappelijke en economische uitdagingen</li></li></ul><li>Maatschappelijke en economische uitdagingen<br /><ul><li>Demografische uitdagingen:
 9. 9. Vergrijzing, verstedelijking, migratie,…
 10. 10. Duurzaamheid:
 11. 11. Klimaatverandering, hernieuwbare energie, ruwe materialen,…
 12. 12. Economische fundamenten:
 13. 13. Tewerkstelling, economisch herstel, industriële vernieuwing, kennisgebaseerde maatschappij,…</li></li></ul><li>Grote maatschappelijke<br />en economische uitdagingen<br />Innovatieknooppunten<br />DUURZAME MOBILITEIT EN LOGISTIEK<br />TRANSFORM. DOOR INNOVATIE<br />ECO-INNOVATIE<br />ZORG-INNOVATIE<br />SOCIALE INNOVATIE<br />ENERGIE-INNOVATIE<br />Samenwerkingsprojecten en initiatieven<br />Solide basis<br />Fundamenteel onderzoek, strategisch basisonderzoek, infrastructuur, HR, ecosysteem<br />
 14. 14. Focus op speerpuntdomeinen  Innovatieknooppunten<br /><ul><li>Koppeling
 15. 15. Grote maatschappelijke en economische uitdagingen
 16. 16. Wetenschappelijke en technologische sterktes (VRWI-speerpuntclusters)
 17. 17. Multidisciplinaire innovatieknooppunten
 18. 18. Met strategische innovatieagenda’s
 19. 19. Link met Europees/internationaal innovatiebeleid
 20. 20. Link met nieuw industrieel beleid
 21. 21. Innovatieknooppunten geven maatschappelijke focus aan onze technologische speerpuntclusters</li></li></ul><li>6 innovatieknooppunten<br />Transformatie door innovatie<br /><ul><li>Strategische focus: verankering van economische activiteit met duurzame en gediversifieerde tewerkstelling
 22. 22. Sterke link met het Nieuw Industrieel Beleid</li></ul>Eco-innovatie<br /><ul><li>Strategische focus: duurzaam materiaalbeheer, kringloopeconomie, cleantech</li></ul>Groene energie<br /><ul><li>Strategische focus: hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, cleantech (energie)</li></ul>Zorginnovatie<br /><ul><li>Strategische focus: vergrijzing, ontvoogdingen gezondheid</li></ul>Duurzame mobiliteit en logistiek<br /><ul><li>Strategische focus: duurzame en efficiënte mobiliteit en logistiek</li></ul>Sociale innovatie / maatschappelijke vernieuwing<br /><ul><li>Strategische focus: creatief ondernemerschap voor nieuwe oplossingen voor maatschappelijke en economische uitdagingen en noden</li></li></ul><li>Voorbeeld: “eco-innovatie”<br /><ul><li>Koppeltde sterktes van:
 23. 23. Uniefs, IMEC, VITO, IBBT, I-Cleantech, MIP, SIM,…
 24. 24. Met uitdagingen zoals
 25. 25. Duurzaam materiaalbeheer, kringloopeconomie, nood aan eco-efficiëntie,…
 26. 26. Sterk verankerd in ViA-doorbraken:
 27. 27. De Open Ondernemer (Groenere economie)
 28. 28. Groen en Dynamisch Stedengewest (Valorisatie)
 29. 29. VRWI clusters (materialen, milieu)</li></li></ul><li>Voorbeeld: “sociale innovatie’<br /><ul><li>Koppeltde sterktes van:
 30. 30. Uniefs, Syntra, VDAB, FlandersSynergy, Flanders DC, bedrijven, middenveldorganisaties,…
 31. 31. Met uitdagingen zoals
 32. 32. Nieuw, creatief ondernemerschap voor nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen,…
 33. 33. Sterk verankerd in ViA-doorbraken:
 34. 34. Groen en dynamisch stedengewest – Sociale warme steden
 35. 35. Warme samenleving – Gelijke kansen voor iedereen
 36. 36. Slagkrachtige overheid – Verbetering van dienstverlening door innovatie
 37. 37. De open ondernemer – Meer en sterker ondernemerschap</li></li></ul><li>Hoe doen we dit?Meer middelen voor O&O<br />65 miljoen euro extra nog dit jaar voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). <br />97 miljoen euro om onderzoeksprojecten bij IWT te stimuleren<br />Groeipad tot 2014 voor budget Innovatie: Ook de volgende jaren zal het budget voor O&O substantieel toenemen, zodat aan het eind van deze legislatuur jaarlijks structureel minimum 200 miljoen euro meer zal geïnvesteerd worden in O&O. <br />
 38. 38. Uitdagingen zijn globaal!Koppeling Europees innovatiebeleid<br /><ul><li>Europese wetenschaps- en innovatiebeleid is in volle hervorming
 39. 39. Resolute Europese keuze voor het aanpakken van de “grand societalchallenges of our time”
 40. 40. Vlaamse beleid wordt nog beter afgestemd op Europese opportuniteiten
 41. 41. Nu reeds: Energyville. Meer van dat!
 42. 42. VRWI bereidt tegen zomer een advies voor</li></li></ul><li>Meer geld? Wat zijn de resultaten?Outputmonitoring voor onderzoek<br /><ul><li>Vanaf nu, naast inputmonitoring (‘hoeveel geld’), ook outputmonitoring (‘welk effect’):
 43. 43. op welke manier pakt een gesteund innovatieproject de grote maatschappelijke en economische uitdagingen aan?
 44. 44. Verschillende maatregelen worden uitgerold zoals nieuw classificatiesysteem</li></li></ul><li>Investeren in mensen!Meer kansen voor onderzoekstalent <br /><ul><li>Jongeren met talent: Al van in het secundair onderwijs jongeren stimuleren om te kiezen voor wetenschappelijke en technologische studierichtingen.
 45. 45. Doctoral schools: jonge onderzoekers begeleiden naar een bredere inzetbaarheid in zowel de privésector als voor een carrière op de internationale academische arbeidsmarkt.
 46. 46. Tenure Track: versterken van het statuut, meer aandacht voor vrouwen (met gezinsvriendelijke maatregelen bijvoorbeeld) en voor zij-instromers (bv. gedoctoreerden die ervaring hebben opgedaan in industrie)
 47. 47. Sociaal statuut: aandacht voor sociale bescherming, pensioen, werkdruk, loonspanning, verhouding gezin-werk.
 48. 48. Internationale mobiliteit: gepaste ondersteuning voor langere verblijven in het buitenland; versterken van internationale samenwerkingsprogramma's (bvb. FWO)</li></li></ul><li>Rapport Soete<br />Nood aan onderbouwde langetermijnvisie<br />Complex, ondoorzichtig, weinig gebruiksvriendelijk innovatielandschap<br />Evaluatie- en controlemechanismen<br />Verruiming en internationalisering<br />Specifieke noden KMO’s<br /><ul><li>Deze punten werden al verregaand aangepakt
 49. 49. Krijgen verdere opvolging in deze conceptnota</li>

×