SlideShare a Scribd company logo

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ.pdf

V
V

план

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ.pdf

1 of 41
Download to read offline
Схвалено педагогічною радою
КЗО «НВК № 72»
29.08.2022 р. протокол №
Затверджено
Наказ КЗО НВК №72
від 29.08.2022 №
Директор НВК
Владислава ТЮМІНА
РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ
дошкільного підрозділу
Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс №72
«школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад
(дитячий садок)» Дніпровської міської ради на 2022/2023 навчальний рік
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. Аналіз роботи закладу дошкільного підрозділу за минулий 2020-2021 навчальний
рік……
РОЗДІЛ ІІ. Завдання на новий навчальний рік та оздоровчий період………...
РОЗДІЛ ІІІ. Діяльність структур колегіального управління…………………...
3.1. Педагогічні ради…………………………………………………………………...
3.2. Виробничі наради………………………………………………………………….
3.3. Рада закладу………………………………………………………………………..
3.4. Атестаційна комісія………………………………………………………………..
3.5. Комісія з харчування………………………………………………………………
3.6. Охорона життя та безпека життєдіяльності……………………………………...
3.7 Пожежна безпека…………………………………………………………………...
3.8. Цивільний захист…………………………………………………………………..
3.9.Організація та проведення експертизи цінності документів…………………….
РОЗДІЛ ІV. Діяльність методичної та психологічної служби…………………..
4.1. Підвищення професійної компетентності працівників………………………….
4.1.1 Семінар-всеобуч для педагогів…………………………………………...
4.1.2 Тренінг-квест для педагогів………………………………………………
4.1.3 Консультації для педагогів…………………………………………….....
4.2.Заходи з атестації, підвищення кваліфікації педагогів…………………………..
4.2.1 Стажування………………………………………………………………...
4.2.2. Наставництво……………………………………………………………...
4.3. Удосконалення професійної творчості…………………………………………...
4.3.1 План роботи творчої групи……………………………………………….
4.3.2 Творчі конкурси та огляли………………………………………………..
4.3.3Майстер-класи творчогок лубупедагогів «Талановиті руки майстринь»
4.4. Створення науково – методичного осередку………………………………….....
4.5. Створення освітнього середовища………………………………………………..
4.6. Використання інноваційних педагогічних технологій………………………….
4.7. Атестація …………………………………………………………………………..
4.7.1 Курси підвищення кваліфікації…………………………………………..
4.8. Самоосвіта……………………………………………………………………….....
4.9. Діагностика, моніторингові дослідження………………………………………..
РОЗДІЛ V. Адміністративно – господарська діяльність………………………...
5.1.Забезпечення матеріально – технічних та науково – методичних умов………..
5.2. Адміністративна нарада…………………………………………………………...
5.3.Інструктажі………………………………………………………………………….
5.4. Санітарно – просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу…..
РОЗДІЛ VІ. Організаційно – педагогічна діяльність…………………………….
6.1. Взаємодія з батьками або законними представниками дітей…………………...
6.1.1 Консультації……………………………………………………………….
6.1.2 Тематичні виставки для батьків і дітей………………………………….
6.1.3 Робота баьківської ініціативної групи…………………………………...
6.1.4 Загальні батьківські збори………………………………………………..
6.1.5 Групові батьківські збори………………………………………………...
6.2. Загальні заходи для дітей………………………………………………………….
6.3. Співпраця зі школою………………………………………………………………
6.4. Взаємодія закладу з установами, організаціями………………………………....
РОЗДІЛ VІІ. Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності
закладу………………………………………………………………………………….
7.1. Вивчення стану організації освітнього процесу…………………………………
7.2. Адміністративний контроль……………………………………………………....
РОЗДІЛ VІІІ. План заходів з охорони життя та безпеки життєдіяльності
дітей …………………………………………………………………………………….
8.1. План заходів «Охорона дитинства»……………………………………………....
РОЗДІЛ IX. ПЛАН РОБОТИ НА ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД………….
РОЗДІЛ І. Аналіз роботи закладу дошкільного підрозділу КЗО «НВК №72» за минулий за 2021-
2022 навчальний рік
Робота дошкільного відділення Кількість дітей - 32
Працюючих 2 групи, з них:
група середнього (різновікова) дошкільного віку «Капітошка» -13 вихованців
група старшого дошкільного віку «Метелики»- 19 вихованців
Режим роботи 5-денний, з 12-годинним перебуванням дітей з 7.00 до 19.00
Всього працівників – 10 осіб
Педагогічний персонал - 8 осіб
Обслуговуючий персонал - 2 осіб
Дошкільне відділення працювало в минулому навчальному році відповідно до законодавчих,
нормативно-правових документів в галузі освіти. Освітня діяльність підпорядковувалася річному
плану роботи, освітній програмі закладу, Положенню про внутрішню систему забезпечення якості
освіти, Програмі «Дитина в дошкільні роки», Базовому компоненту дошкільної освіти. Нормативна
база для здійснення освітньої діяльності міститься в розділі 1. «Аналіз нормативної бази» освітньої
програми дошкільного відділення НВК № 72.
Для створення позитивного іміджу закладу, пропагування досвіду роботи, педагогічного колективу
були визначені пріоритетні напрями та завдання освітньої діяльності. З умовами навчання, виховання,
розвитку здобувачів освіти ознайомлені батьки вихованців. Для роботи під час карантину з метою
запобігання поширенню корона вірусної хвороби виконувалися протиепідемічні заходи, робота з
батьками проводилася дистанційно в режимі онлайн. В практику роботи закладу були проваджені
освітні проекти «Партнерство в ім’я дитини», «Творчі вихователі-творчі діти», які розробили на основі
інноваційної технології організації проектної діяльності в системі педагогічної освіти. Робота з
педагогами проводилася з урахуванням вимог до професійного розвитку, набуття педагогічних
компетентностей та особистісного зростання за наступними блоками діяльності:
1. культорологічний;
2. професійний;
3. психологічний;
4. методичний.
Упродовж навчального року колективом закладу дошкільної освіти було виконано такі завдання
освітньої діяльності:
1. Забезпечення життєдіяльності дітей на основі передових методик, інноваційних технологій.
2. Створення єдиного розвивального простору та розвивальних осередків в групах.
3.Здійснення індивідуального підходу з виявленням фізичних, психологічних та особистісних
відмінностей дітей.
4. Формування для дошкільного віку життєвих компетентностей.
5. Спілкування з родинами вихованців на засадах партнерства, з опорою на життєвий досвід родин.
6. Надання суб’єктам освітнього процесу, у тому числі педагогам і батькам, права на відповідальне
самовизначення, на успішність розвитку та особистісної зрілості дитини.
7. Запровадження в щоденну роботу дитячого садочка гуманістичних принципів виховання.
8. Підвищення професійної майстерності педагогів.
9. Створення системи організаційно-педагогічних дій, діалогу між колективом дитячого садка та
родинами вихованців для вдосконалення матеріально-технічної бази, осучаснення розвивально-
предметного середовища.
Методична робота
У закладі була спрямована методична робота на створення оптималь них умов для навчання,
виховання, розвитку здобувачів освіти та побудована згідно з принципами і положеннями нормативних
документів про освіту.
Упродовж 2021-2022 н.р. працювали такі методичні структури: педагогічна рада, наради при
завідувачі, методичні об’єднання, консультації. Методична робота з педагогічними працівниками
реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нестандартні форми її
організації.
На педагогічній раді з метою вдосконалення освітнього процесу, підвищення професійного рівня
педагогічних працівників розглядались такі питання:
1. Аналіз якості та результативності освітньої діяльності колективу та стратегічні завдання на
навчальний рік.
2. Створення партнерських взаємин між двома соціокультурними інституціями – сім’єю та закладом
дошкільної освіти.
3. Підсумки освітньої роботи з дітьми у 2021-2022 н.р.
Засідання педагогічної ради проходили з використанням творчих, інтерактивних форм, тому завжди
панувала атмосфера взаємоповаги, відвертості, принциповості, творчості та відповідальності---
семінари, семінари-практикуми, «круглі столи», педагогічні читання, колективні перегляди готували
власні методичні розробки за темою самоосвіти, презентували творчі проекти.
Вихователь Мартюхова Л.В. оформила методичний посібник «Заняття-подорожі з дітьми молодшого
дошкільного віку».
Результатом методичної роботи, партнерської взаємодії з родинами вихованців є впровадження
інноваційної технології, проектної діяльності закладу дошкільної освіти та створення проекту
«Партнерство в ім`я дитини».
Організація інноваційної діяльності дошкільного відділення здійснюється відповідно до вимог
Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, затвердженого наказом МОН України від
07.11.2000 р. № 522, Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-
3082, Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організовану і самостійну діяльність дітей у
дошкільному навчальному закладі, а саме:
Прізвище, ім’я, по-батькові педагога Інноваційна технологія
1.Мірошник Алла Сергіївна
Сталий розвиток .
Розв’язання задач з логіко-математичного розвитку
2.Мартюхова Лілія Віталіївна
Використання технології «Лепбук» в роботі з
дошкільнятами
3.Попова Катерина Віталіївна
Проектна діяльність та впровадження методу проектів в
практику роботи . Проект «Ігротерапія»
4.Чекота Яна Вікторівна
Авторська методика «Розвивальне читання
Л. Шелестової»
5.Журавель Людмила Петрівна
«Освітня подорож» К.Крутій , І.Стеценко
6. Дрок Тетяна Анатоліївна
Музичне виховання дошкільнят за системою К.Орфа
На початку лютого 2022 року при обговоренні Базового компоненту дошкільної освіти (Державного
стандарту дошкільної освіти) (нова редакція) та методичних рекомендацій до оновленого БКДО
педагогічним колективом було сплановано осучаснення предметно розвивального середовища,
створення та облаштування осередків в групах з урахуванням:
1. Структури предметно розвивального середовища;
2. Розміщення окремих складових та правильне їх поєднання;
3. Можливості трансформування, мобільного переміщення окремих складових;
4. Відповідності віку вихованців;
5. Наповнюваності обладнанням і засобами.
Система методичної роботи за звітній період 2021-2022 року була спрямована на здійснення
сформованості професійної культури педагога.Моніторинг сформованості педагогічних
компетентностей педагогів проводився за критеріями:
- персоналізація досвіду;
- готовність до партнерської діяльності;
- критичність мислення;
- цифрові та дистанційні навички.
Здійснювалося не лише оцінювання, а й само оцінювання за рівнями професіоналізму,
самосвідомості, набуття педагогічних компетентностей вихователями.
Вихователі презентували свою роботу, як дайджест сучасних методів і технологій, що
впроваджувалися в освітній процес. Кожний педагог розкрив свої професійні знання, уміння,
компетенції, показав розуміння стратегічних цілей освітньої діяльності та використання дієвого
інструменту інноваційних технологій для практичної реалізації заявлених завдань. Відповідно до «Я-
концепції» кожного педагога створили професійно-особистісні зони успіху, підвищили рівень
мотивації до саморозвитку і творчості. Як результат, в педагогічному колективі зросла творча
активність, методична та професійна майстерність.
Методична робота була виконана в повному обсязі відповідно до річного плану роботи закладу
дошкільної освіти.
Кадрове забезпечення
На прикінці року у педагогічному колективі пройшли зміни кадрового складу, проте залишилася
доброзичлива , творча атмосфера, взаємодія вихователів та вузьких спеціалістів щодо виконання
річних завдань закладу дошкільної освіти та здійснення комплексного супроводу розвитку та
виховання дошкільників. Освітній процес забезпечують відповідно до штатного розпису 8
співробітників : 2 - молодшого обслуговуючого персоналу (помічники вихователя), 1- медичний
працівник, 8 - педагогів.Серед педагогів повна вища педагогічна освіта - 2 особи, середня спеціальна
освіта- 2 особи.
Курсова перепідготовка та атестація виконується відповідно до плану щорічно.
Медичне обслуговування
Сестра медична старша Емальє- Котчапе Е.Б. здійснювала профілактичні заходи , в тому числі
обов’язкові огляди, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, загартуванням,
дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.
На період адаптивного карантину виконувала протиепідемічні заходи відповідно до Постанови
Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020р. №42.
Середній показник захворюваності по закладу у 2021-2022 році склав 2,5 %, група середього
(різновікова) дошкільного віку ,старша група 2,2 %.
В дошкільному відділенні проводилися медичні обстеження: антропометрія, термометрія, перевірка
постави, огляд на педикульоз . Значно зріс відсоток відвідування дітьми закладу у порівнянні з
минулим навчальним роком, навіть в умовах карантину. Відвідування дітьми закладу є показником не
тільки стану здоров`я дітей . але й рівня психологічного комфорту, зацікавленості батьків у дошкільній
освіті своїх дітей, а також відповідальності батьків щодо здоровя дитини.
Відповідно до медичної документації та згідно з медичними висновками на диспансерному обліку
та дієтичному харчуванні вихованці відсутні.
Ad

Recommended

річний-план-2022-2023-н.р..doc
річний-план-2022-2023-н.р..docрічний-план-2022-2023-н.р..doc
річний-план-2022-2023-н.р..docOlga Saulchak
 
Збірник корекційних матеріалів
Збірник корекційних матеріалівЗбірник корекційних матеріалів
Збірник корекційних матеріалівHelen Pisna
 
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdfПлан роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdfssuser09eb931
 
Моніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdfМоніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdfolha1koval
 
моя дизартрія копия
моя дизартрія  копиямоя дизартрія  копия
моя дизартрія копияnelarina
 
презентація звіту директора 2022.pptx
презентація звіту директора 2022.pptxпрезентація звіту директора 2022.pptx
презентація звіту директора 2022.pptxssuser95e93f
 
Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...
Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...
Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...Anhelina Mytsura
 

More Related Content

What's hot

Календарно тематичне планування. Мистецтво. 1 клас. НУШ. Масол .Л.М.
Календарно тематичне планування. Мистецтво. 1 клас. НУШ. Масол .Л.М.Календарно тематичне планування. Мистецтво. 1 клас. НУШ. Масол .Л.М.
Календарно тематичне планування. Мистецтво. 1 клас. НУШ. Масол .Л.М.VsimPPT
 
Дистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДОДистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДОssuser7541ef1
 
інклюзивна освіта основні положення
інклюзивна освіта основні положенняінклюзивна освіта основні положення
інклюзивна освіта основні положенняpmpkberezne
 
досвід педагога організатора 1
досвід педагога організатора 1досвід педагога організатора 1
досвід педагога організатора 1Salogub Victoria
 
Атестаційна робота Мацур Б. В.
Атестаційна робота Мацур Б. В.Атестаційна робота Мацур Б. В.
Атестаційна робота Мацур Б. В.detsad123
 
Презентація Атестація
Презентація АтестаціяПрезентація Атестація
Презентація Атестаціяbaddemon
 
формування емоційно вольової сфери молодшого школяра
формування емоційно вольової сфери молодшого школяраформування емоційно вольової сфери молодшого школяра
формування емоційно вольової сфери молодшого школяраAndy Levkovich
 
Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Білик С.В.
Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Білик С.В.Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Білик С.В.
Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Білик С.В.Галина Сызько
 
Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Презентація “Інтерактивні технології навчання”Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Презентація “Інтерактивні технології навчання”Moon_ra
 
Презентація "Осанній урок"
Презентація "Осанній урок"Презентація "Осанній урок"
Презентація "Осанній урок"Natalia Yatsuk-Timoshenko
 
Професійний стандарт вихователя ЗДО
Професійний стандарт вихователя ЗДОПрофесійний стандарт вихователя ЗДО
Професійний стандарт вихователя ЗДОssuser939071
 
4 klas-mystetstvo-masol-2021
4 klas-mystetstvo-masol-20214 klas-mystetstvo-masol-2021
4 klas-mystetstvo-masol-2021cgf gfgfg
 
Робота над задачами. семінар
Робота над задачами. семінарРобота над задачами. семінар
Робота над задачами. семінарtetana38
 
Дидактичні ігри в початкових класах
Дидактичні ігри в початкових класахДидактичні ігри в початкових класах
Дидактичні ігри в початкових класахLiliya_Zbarovska
 
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docxНаказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docxssuser34622d
 
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ НАТАЛІЇ ГАВРИШ
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ НАТАЛІЇ ГАВРИШКОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ НАТАЛІЇ ГАВРИШ
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ НАТАЛІЇ ГАВРИШanisimovruslan
 
Здійснення діяльнісного підходу при проведенні уроків математики Сидорчук С.Ю...
Здійснення діяльнісного підходу при проведенні уроків математики Сидорчук С.Ю...Здійснення діяльнісного підходу при проведенні уроків математики Сидорчук С.Ю...
Здійснення діяльнісного підходу при проведенні уроків математики Сидорчук С.Ю...Светлана Брюховецкая
 
Конспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docx
Конспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docxКонспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docx
Конспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docxРепетитор Історія України
 
Про стан відвідування учнями школи та виконання Інструкції з обліку дітей та...
Про стан відвідування учнями школи та виконання Інструкції з обліку дітей та...Про стан відвідування учнями школи та виконання Інструкції з обліку дітей та...
Про стан відвідування учнями школи та виконання Інструкції з обліку дітей та...VsimPPT
 

What's hot (20)

Календарно тематичне планування. Мистецтво. 1 клас. НУШ. Масол .Л.М.
Календарно тематичне планування. Мистецтво. 1 клас. НУШ. Масол .Л.М.Календарно тематичне планування. Мистецтво. 1 клас. НУШ. Масол .Л.М.
Календарно тематичне планування. Мистецтво. 1 клас. НУШ. Масол .Л.М.
 
Дистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДОДистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДО
 
інклюзивна освіта основні положення
інклюзивна освіта основні положенняінклюзивна освіта основні положення
інклюзивна освіта основні положення
 
досвід педагога організатора 1
досвід педагога організатора 1досвід педагога організатора 1
досвід педагога організатора 1
 
Атестаційна робота Мацур Б. В.
Атестаційна робота Мацур Б. В.Атестаційна робота Мацур Б. В.
Атестаційна робота Мацур Б. В.
 
Презентація Атестація
Презентація АтестаціяПрезентація Атестація
Презентація Атестація
 
формування емоційно вольової сфери молодшого школяра
формування емоційно вольової сфери молодшого школяраформування емоційно вольової сфери молодшого школяра
формування емоційно вольової сфери молодшого школяра
 
Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Білик С.В.
Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Білик С.В.Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Білик С.В.
Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Білик С.В.
 
Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Презентація “Інтерактивні технології навчання”Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Презентація “Інтерактивні технології навчання”
 
Презентація "Осанній урок"
Презентація "Осанній урок"Презентація "Осанній урок"
Презентація "Осанній урок"
 
Професійний стандарт вихователя ЗДО
Професійний стандарт вихователя ЗДОПрофесійний стандарт вихователя ЗДО
Професійний стандарт вихователя ЗДО
 
4 klas-mystetstvo-masol-2021
4 klas-mystetstvo-masol-20214 klas-mystetstvo-masol-2021
4 klas-mystetstvo-masol-2021
 
Робота над задачами. семінар
Робота над задачами. семінарРобота над задачами. семінар
Робота над задачами. семінар
 
Дидактичні ігри в початкових класах
Дидактичні ігри в початкових класахДидактичні ігри в початкових класах
Дидактичні ігри в початкових класах
 
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docxНаказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
 
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ НАТАЛІЇ ГАВРИШ
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ НАТАЛІЇ ГАВРИШКОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ НАТАЛІЇ ГАВРИШ
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ НАТАЛІЇ ГАВРИШ
 
І.В.Луценко. Індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми...
І.В.Луценко. Індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми...І.В.Луценко. Індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми...
І.В.Луценко. Індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми...
 
Здійснення діяльнісного підходу при проведенні уроків математики Сидорчук С.Ю...
Здійснення діяльнісного підходу при проведенні уроків математики Сидорчук С.Ю...Здійснення діяльнісного підходу при проведенні уроків математики Сидорчук С.Ю...
Здійснення діяльнісного підходу при проведенні уроків математики Сидорчук С.Ю...
 
Конспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docx
Конспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docxКонспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docx
Конспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docx
 
Про стан відвідування учнями школи та виконання Інструкції з обліку дітей та...
Про стан відвідування учнями школи та виконання Інструкції з обліку дітей та...Про стан відвідування учнями школи та виконання Інструкції з обліку дітей та...
Про стан відвідування учнями школи та виконання Інструкції з обліку дітей та...
 

Similar to РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ.pdf

звіт 2021-2022.pdf
звіт 2021-2022.pdfзвіт 2021-2022.pdf
звіт 2021-2022.pdfVitka2
 
проект Від шкільного життя – до мистецтва жити”
проект Від шкільного життя – до мистецтва жити”проект Від шкільного життя – до мистецтва жити”
проект Від шкільного життя – до мистецтва жити”opilipchuk2007
 
шмк класних керівників 2022-2023.doc
шмк класних керівників 2022-2023.docшмк класних керівників 2022-2023.doc
шмк класних керівників 2022-2023.docssuserb89685
 
презентація вербило обдаровані
презентація вербило обдарованіпрезентація вербило обдаровані
презентація вербило обдарованіdenyshi123
 
The results of the school
The results of the schoolThe results of the school
The results of the schoolkzsh22
 
Продуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайн
Продуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайнПродуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайн
Продуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайнСнежана Дужук
 
Звіт керівника КЗШ_2021_2022.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022.docЗвіт керівника КЗШ_2021_2022.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022.docssuserb89685
 
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.docЗвіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.docssuserb89685
 
ПРОГРАМА роботи педагогічного колективу Кам’янець-Подільського Центру дитячо...
ПРОГРАМА роботи педагогічного колективу Кам’янець-Подільського Центру дитячо...ПРОГРАМА роботи педагогічного колективу Кам’янець-Подільського Центру дитячо...
ПРОГРАМА роботи педагогічного колективу Кам’янець-Подільського Центру дитячо...Наталья Качковская
 
Інноваційна діяльність
Інноваційна діяльністьІнноваційна діяльність
Інноваційна діяльністьShapovalNM
 
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docxСТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docxdjyamaha
 
електронна школа
електронна школаелектронна школа
електронна школаMiroslav Kussen
 
звіт директора 2016р.
звіт директора 2016р. звіт директора 2016р.
звіт директора 2016р. Tetyana Hitrik
 
аналіз роботи мо класних керівників за і семестр2014 2015 н.р.
аналіз роботи мо класних керівників за і семестр2014 2015 н.р.аналіз роботи мо класних керівників за і семестр2014 2015 н.р.
аналіз роботи мо класних керівників за і семестр2014 2015 н.р.tanya6969
 
методична робота у днз № 244
методична робота у днз № 244методична робота у днз № 244
методична робота у днз № 244juliy55
 

Similar to РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ.pdf (20)

звіт 2021-2022.pdf
звіт 2021-2022.pdfзвіт 2021-2022.pdf
звіт 2021-2022.pdf
 
183
183183
183
 
проект Від шкільного життя – до мистецтва жити”
проект Від шкільного життя – до мистецтва жити”проект Від шкільного життя – до мистецтва жити”
проект Від шкільного життя – до мистецтва жити”
 
шмк класних керівників 2022-2023.doc
шмк класних керівників 2022-2023.docшмк класних керівників 2022-2023.doc
шмк класних керівників 2022-2023.doc
 
презентація вербило обдаровані
презентація вербило обдарованіпрезентація вербило обдаровані
презентація вербило обдаровані
 
The results of the school
The results of the schoolThe results of the school
The results of the school
 
Продуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайн
Продуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайнПродуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайн
Продуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайн
 
Звіт керівника КЗШ_2021_2022.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022.docЗвіт керівника КЗШ_2021_2022.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022.doc
 
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.docЗвіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
 
ПРОГРАМА роботи педагогічного колективу Кам’янець-Подільського Центру дитячо...
ПРОГРАМА роботи педагогічного колективу Кам’янець-Подільського Центру дитячо...ПРОГРАМА роботи педагогічного колективу Кам’янець-Подільського Центру дитячо...
ПРОГРАМА роботи педагогічного колективу Кам’янець-Подільського Центру дитячо...
 
ПОСІБНИК.docx
ПОСІБНИК.docxПОСІБНИК.docx
ПОСІБНИК.docx
 
Інноваційна діяльність
Інноваційна діяльністьІнноваційна діяльність
Інноваційна діяльність
 
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docxСТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
 
Zvit 4 etap
Zvit 4 etapZvit 4 etap
Zvit 4 etap
 
електронна школа
електронна школаелектронна школа
електронна школа
 
звіт директора 2016р.
звіт директора 2016р. звіт директора 2016р.
звіт директора 2016р.
 
аналіз роботи мо класних керівників за і семестр2014 2015 н.р.
аналіз роботи мо класних керівників за і семестр2014 2015 н.р.аналіз роботи мо класних керівників за і семестр2014 2015 н.р.
аналіз роботи мо класних керівників за і семестр2014 2015 н.р.
 
Звіт І етап
Звіт І етапЗвіт І етап
Звіт І етап
 
Педрада
Педрада Педрада
Педрада
 
методична робота у днз № 244
методична робота у днз № 244методична робота у днз № 244
методична робота у днз № 244
 

More from Vitka2

Журавель
ЖуравельЖуравель
ЖуравельVitka2
 
звіт ГЕРМАНЧУК за 2022-2023.pdf
звіт ГЕРМАНЧУК за 2022-2023.pdfзвіт ГЕРМАНЧУК за 2022-2023.pdf
звіт ГЕРМАНЧУК за 2022-2023.pdfVitka2
 
мерцалова
мерцаловамерцалова
мерцаловаVitka2
 
Лаврук
ЛаврукЛаврук
ЛаврукVitka2
 
шарандіна 1.pdf
шарандіна 1.pdfшарандіна 1.pdf
шарандіна 1.pdfVitka2
 
Майний.pdf
Майний.pdfМайний.pdf
Майний.pdfVitka2
 
крамчанінова.pdf
крамчанінова.pdfкрамчанінова.pdf
крамчанінова.pdfVitka2
 
кругла.pdf
кругла.pdfкругла.pdf
кругла.pdfVitka2
 
кравченко.pdf
кравченко.pdfкравченко.pdf
кравченко.pdfVitka2
 
Желєзняк.pdf
Желєзняк.pdfЖелєзняк.pdf
Желєзняк.pdfVitka2
 
Желізняк.pdf
Желізняк.pdfЖелізняк.pdf
Желізняк.pdfVitka2
 
шпинюк
шпинюкшпинюк
шпинюкVitka2
 
Звіт директора НВК 72
Звіт директора НВК 72Звіт директора НВК 72
Звіт директора НВК 72Vitka2
 
замовлення підручників
замовлення підручниківзамовлення підручників
замовлення підручниківVitka2
 
02.pdf
02.pdf02.pdf
02.pdfVitka2
 
Matific – НАВЧАННЯ 21 СТОЛІТТЯ.pptx
Matific – НАВЧАННЯ 21 СТОЛІТТЯ.pptxMatific – НАВЧАННЯ 21 СТОЛІТТЯ.pptx
Matific – НАВЧАННЯ 21 СТОЛІТТЯ.pptxVitka2
 
Міжнародний день птахів.ppsx
Міжнародний день птахів.ppsxМіжнародний день птахів.ppsx
Міжнародний день птахів.ppsxVitka2
 
26 04 2023 mriya.pdf
26 04 2023 mriya.pdf26 04 2023 mriya.pdf
26 04 2023 mriya.pdfVitka2
 
МРІЯ Проєкт.pdf
МРІЯ Проєкт.pdfМРІЯ Проєкт.pdf
МРІЯ Проєкт.pdfVitka2
 
як підтримувати у бомбосховищі.pptx
як підтримувати у бомбосховищі.pptxяк підтримувати у бомбосховищі.pptx
як підтримувати у бомбосховищі.pptxVitka2
 

More from Vitka2 (20)

Журавель
ЖуравельЖуравель
Журавель
 
звіт ГЕРМАНЧУК за 2022-2023.pdf
звіт ГЕРМАНЧУК за 2022-2023.pdfзвіт ГЕРМАНЧУК за 2022-2023.pdf
звіт ГЕРМАНЧУК за 2022-2023.pdf
 
мерцалова
мерцаловамерцалова
мерцалова
 
Лаврук
ЛаврукЛаврук
Лаврук
 
шарандіна 1.pdf
шарандіна 1.pdfшарандіна 1.pdf
шарандіна 1.pdf
 
Майний.pdf
Майний.pdfМайний.pdf
Майний.pdf
 
крамчанінова.pdf
крамчанінова.pdfкрамчанінова.pdf
крамчанінова.pdf
 
кругла.pdf
кругла.pdfкругла.pdf
кругла.pdf
 
кравченко.pdf
кравченко.pdfкравченко.pdf
кравченко.pdf
 
Желєзняк.pdf
Желєзняк.pdfЖелєзняк.pdf
Желєзняк.pdf
 
Желізняк.pdf
Желізняк.pdfЖелізняк.pdf
Желізняк.pdf
 
шпинюк
шпинюкшпинюк
шпинюк
 
Звіт директора НВК 72
Звіт директора НВК 72Звіт директора НВК 72
Звіт директора НВК 72
 
замовлення підручників
замовлення підручниківзамовлення підручників
замовлення підручників
 
02.pdf
02.pdf02.pdf
02.pdf
 
Matific – НАВЧАННЯ 21 СТОЛІТТЯ.pptx
Matific – НАВЧАННЯ 21 СТОЛІТТЯ.pptxMatific – НАВЧАННЯ 21 СТОЛІТТЯ.pptx
Matific – НАВЧАННЯ 21 СТОЛІТТЯ.pptx
 
Міжнародний день птахів.ppsx
Міжнародний день птахів.ppsxМіжнародний день птахів.ppsx
Міжнародний день птахів.ppsx
 
26 04 2023 mriya.pdf
26 04 2023 mriya.pdf26 04 2023 mriya.pdf
26 04 2023 mriya.pdf
 
МРІЯ Проєкт.pdf
МРІЯ Проєкт.pdfМРІЯ Проєкт.pdf
МРІЯ Проєкт.pdf
 
як підтримувати у бомбосховищі.pptx
як підтримувати у бомбосховищі.pptxяк підтримувати у бомбосховищі.pptx
як підтримувати у бомбосховищі.pptx
 

Recently uploaded

Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdfУказ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdfssuser46127c
 
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdfd484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdfssuser46127c
 
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdfd507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdfssuser46127c
 
Стаття 21212121212121212121212121212.pdf
Стаття 21212121212121212121212121212.pdfСтаття 21212121212121212121212121212.pdf
Стаття 21212121212121212121212121212.pdfssuser46127c
 
правила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptxправила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptxЛариса Іовженко
 
Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Україна-мрія»
Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Україна-мрія»Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Україна-мрія»
Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Україна-мрія»estet13
 
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdfСтаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdfssuser46127c
 
Колектив КЗ "Хустський ПЛСП" ЗОР 2024.pptx
Колектив КЗ "Хустський ПЛСП" ЗОР 2024.pptxКолектив КЗ "Хустський ПЛСП" ЗОР 2024.pptx
Колектив КЗ "Хустський ПЛСП" ЗОР 2024.pptxВіктор Пилип
 
Stali stratehii tekhnichnoho obsluhovuvannia ta remontu.pdf
Stali stratehii tekhnichnoho obsluhovuvannia ta remontu.pdfStali stratehii tekhnichnoho obsluhovuvannia ta remontu.pdf
Stali stratehii tekhnichnoho obsluhovuvannia ta remontu.pdfEnergyEfficiencyplat
 
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdf
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdfСтаття 54 Закону України Про освіту.pdf
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdfssuser46127c
 
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfСтаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfssuser46127c
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfAleksSaf
 
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdf
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdfСтаття 188-5235345345234234453453423.pdf
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdfssuser46127c
 
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfСтаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfssuser46127c
 
_Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx...
_Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx..._Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx...
_Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx...amedviediev
 
2022-2023-230626104902-c6b2b1ef.pptx
2022-2023-230626104902-c6b2b1ef.pptx2022-2023-230626104902-c6b2b1ef.pptx
2022-2023-230626104902-c6b2b1ef.pptxssuserd0ab23
 

Recently uploaded (19)

Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdfУказ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
 
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdfd484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
 
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdfd507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
 
Стаття 21212121212121212121212121212.pdf
Стаття 21212121212121212121212121212.pdfСтаття 21212121212121212121212121212.pdf
Стаття 21212121212121212121212121212.pdf
 
правила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptxправила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptx
 
Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Україна-мрія»
Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Україна-мрія»Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Україна-мрія»
Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Україна-мрія»
 
«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3
«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3
«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3
 
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdfСтаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdf
 
Колектив КЗ "Хустський ПЛСП" ЗОР 2024.pptx
Колектив КЗ "Хустський ПЛСП" ЗОР 2024.pptxКолектив КЗ "Хустський ПЛСП" ЗОР 2024.pptx
Колектив КЗ "Хустський ПЛСП" ЗОР 2024.pptx
 
Stali stratehii tekhnichnoho obsluhovuvannia ta remontu.pdf
Stali stratehii tekhnichnoho obsluhovuvannia ta remontu.pdfStali stratehii tekhnichnoho obsluhovuvannia ta remontu.pdf
Stali stratehii tekhnichnoho obsluhovuvannia ta remontu.pdf
 
Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»
Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»
Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»
 
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdf
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdfСтаття 54 Закону України Про освіту.pdf
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdf
 
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfСтаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 7 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
 
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdfСтратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
Стратегія розвитку КГ №72.pdf Стратегія розвитку КГ №72.pdf
 
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdf
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdfСтаття 188-5235345345234234453453423.pdf
Стаття 188-5235345345234234453453423.pdf
 
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdfСтаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
Стаття 5 Закону України Про повну загальну середню освіту.pdf
 
«Казкові світи Василя Короліва-Старого»
«Казкові світи Василя Короліва-Старого»«Казкові світи Василя Короліва-Старого»
«Казкові світи Василя Короліва-Старого»
 
_Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx...
_Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx..._Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx...
_Робота з конфліктами та складними ситуаціями.pptx_.pptx (частина третя).pptx...
 
2022-2023-230626104902-c6b2b1ef.pptx
2022-2023-230626104902-c6b2b1ef.pptx2022-2023-230626104902-c6b2b1ef.pptx
2022-2023-230626104902-c6b2b1ef.pptx
 

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ.pdf

 • 1. Схвалено педагогічною радою КЗО «НВК № 72» 29.08.2022 р. протокол № Затверджено Наказ КЗО НВК №72 від 29.08.2022 № Директор НВК Владислава ТЮМІНА РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ дошкільного підрозділу Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс №72 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради на 2022/2023 навчальний рік
 • 2. ЗМІСТ РОЗДІЛ І. Аналіз роботи закладу дошкільного підрозділу за минулий 2020-2021 навчальний рік…… РОЗДІЛ ІІ. Завдання на новий навчальний рік та оздоровчий період………... РОЗДІЛ ІІІ. Діяльність структур колегіального управління…………………... 3.1. Педагогічні ради…………………………………………………………………... 3.2. Виробничі наради…………………………………………………………………. 3.3. Рада закладу……………………………………………………………………….. 3.4. Атестаційна комісія……………………………………………………………….. 3.5. Комісія з харчування……………………………………………………………… 3.6. Охорона життя та безпека життєдіяльності……………………………………... 3.7 Пожежна безпека…………………………………………………………………... 3.8. Цивільний захист………………………………………………………………….. 3.9.Організація та проведення експертизи цінності документів……………………. РОЗДІЛ ІV. Діяльність методичної та психологічної служби………………….. 4.1. Підвищення професійної компетентності працівників…………………………. 4.1.1 Семінар-всеобуч для педагогів…………………………………………... 4.1.2 Тренінг-квест для педагогів……………………………………………… 4.1.3 Консультації для педагогів……………………………………………..... 4.2.Заходи з атестації, підвищення кваліфікації педагогів………………………….. 4.2.1 Стажування………………………………………………………………... 4.2.2. Наставництво……………………………………………………………... 4.3. Удосконалення професійної творчості…………………………………………... 4.3.1 План роботи творчої групи………………………………………………. 4.3.2 Творчі конкурси та огляли……………………………………………….. 4.3.3Майстер-класи творчогок лубупедагогів «Талановиті руки майстринь» 4.4. Створення науково – методичного осередку…………………………………..... 4.5. Створення освітнього середовища……………………………………………….. 4.6. Використання інноваційних педагогічних технологій…………………………. 4.7. Атестація ………………………………………………………………………….. 4.7.1 Курси підвищення кваліфікації………………………………………….. 4.8. Самоосвіта………………………………………………………………………..... 4.9. Діагностика, моніторингові дослідження……………………………………….. РОЗДІЛ V. Адміністративно – господарська діяльність………………………... 5.1.Забезпечення матеріально – технічних та науково – методичних умов……….. 5.2. Адміністративна нарада…………………………………………………………... 5.3.Інструктажі…………………………………………………………………………. 5.4. Санітарно – просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу….. РОЗДІЛ VІ. Організаційно – педагогічна діяльність……………………………. 6.1. Взаємодія з батьками або законними представниками дітей…………………... 6.1.1 Консультації………………………………………………………………. 6.1.2 Тематичні виставки для батьків і дітей…………………………………. 6.1.3 Робота баьківської ініціативної групи…………………………………... 6.1.4 Загальні батьківські збори……………………………………………….. 6.1.5 Групові батьківські збори………………………………………………... 6.2. Загальні заходи для дітей…………………………………………………………. 6.3. Співпраця зі школою……………………………………………………………… 6.4. Взаємодія закладу з установами, організаціями………………………………....
 • 3. РОЗДІЛ VІІ. Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності закладу…………………………………………………………………………………. 7.1. Вивчення стану організації освітнього процесу………………………………… 7.2. Адміністративний контроль…………………………………………………….... РОЗДІЛ VІІІ. План заходів з охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей ……………………………………………………………………………………. 8.1. План заходів «Охорона дитинства»…………………………………………….... РОЗДІЛ IX. ПЛАН РОБОТИ НА ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД………….
 • 4. РОЗДІЛ І. Аналіз роботи закладу дошкільного підрозділу КЗО «НВК №72» за минулий за 2021- 2022 навчальний рік Робота дошкільного відділення Кількість дітей - 32 Працюючих 2 групи, з них: група середнього (різновікова) дошкільного віку «Капітошка» -13 вихованців група старшого дошкільного віку «Метелики»- 19 вихованців Режим роботи 5-денний, з 12-годинним перебуванням дітей з 7.00 до 19.00 Всього працівників – 10 осіб Педагогічний персонал - 8 осіб Обслуговуючий персонал - 2 осіб Дошкільне відділення працювало в минулому навчальному році відповідно до законодавчих, нормативно-правових документів в галузі освіти. Освітня діяльність підпорядковувалася річному плану роботи, освітній програмі закладу, Положенню про внутрішню систему забезпечення якості освіти, Програмі «Дитина в дошкільні роки», Базовому компоненту дошкільної освіти. Нормативна база для здійснення освітньої діяльності міститься в розділі 1. «Аналіз нормативної бази» освітньої програми дошкільного відділення НВК № 72. Для створення позитивного іміджу закладу, пропагування досвіду роботи, педагогічного колективу були визначені пріоритетні напрями та завдання освітньої діяльності. З умовами навчання, виховання, розвитку здобувачів освіти ознайомлені батьки вихованців. Для роботи під час карантину з метою запобігання поширенню корона вірусної хвороби виконувалися протиепідемічні заходи, робота з батьками проводилася дистанційно в режимі онлайн. В практику роботи закладу були проваджені освітні проекти «Партнерство в ім’я дитини», «Творчі вихователі-творчі діти», які розробили на основі інноваційної технології організації проектної діяльності в системі педагогічної освіти. Робота з педагогами проводилася з урахуванням вимог до професійного розвитку, набуття педагогічних компетентностей та особистісного зростання за наступними блоками діяльності: 1. культорологічний; 2. професійний; 3. психологічний; 4. методичний. Упродовж навчального року колективом закладу дошкільної освіти було виконано такі завдання освітньої діяльності: 1. Забезпечення життєдіяльності дітей на основі передових методик, інноваційних технологій. 2. Створення єдиного розвивального простору та розвивальних осередків в групах. 3.Здійснення індивідуального підходу з виявленням фізичних, психологічних та особистісних відмінностей дітей. 4. Формування для дошкільного віку життєвих компетентностей. 5. Спілкування з родинами вихованців на засадах партнерства, з опорою на життєвий досвід родин. 6. Надання суб’єктам освітнього процесу, у тому числі педагогам і батькам, права на відповідальне самовизначення, на успішність розвитку та особистісної зрілості дитини. 7. Запровадження в щоденну роботу дитячого садочка гуманістичних принципів виховання. 8. Підвищення професійної майстерності педагогів. 9. Створення системи організаційно-педагогічних дій, діалогу між колективом дитячого садка та родинами вихованців для вдосконалення матеріально-технічної бази, осучаснення розвивально- предметного середовища.
 • 5. Методична робота У закладі була спрямована методична робота на створення оптималь них умов для навчання, виховання, розвитку здобувачів освіти та побудована згідно з принципами і положеннями нормативних документів про освіту. Упродовж 2021-2022 н.р. працювали такі методичні структури: педагогічна рада, наради при завідувачі, методичні об’єднання, консультації. Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нестандартні форми її організації. На педагогічній раді з метою вдосконалення освітнього процесу, підвищення професійного рівня педагогічних працівників розглядались такі питання: 1. Аналіз якості та результативності освітньої діяльності колективу та стратегічні завдання на навчальний рік. 2. Створення партнерських взаємин між двома соціокультурними інституціями – сім’єю та закладом дошкільної освіти. 3. Підсумки освітньої роботи з дітьми у 2021-2022 н.р. Засідання педагогічної ради проходили з використанням творчих, інтерактивних форм, тому завжди панувала атмосфера взаємоповаги, відвертості, принциповості, творчості та відповідальності--- семінари, семінари-практикуми, «круглі столи», педагогічні читання, колективні перегляди готували власні методичні розробки за темою самоосвіти, презентували творчі проекти. Вихователь Мартюхова Л.В. оформила методичний посібник «Заняття-подорожі з дітьми молодшого дошкільного віку». Результатом методичної роботи, партнерської взаємодії з родинами вихованців є впровадження інноваційної технології, проектної діяльності закладу дошкільної освіти та створення проекту «Партнерство в ім`я дитини». Організація інноваційної діяльності дошкільного відділення здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, затвердженого наказом МОН України від 07.11.2000 р. № 522, Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18- 3082, Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі, а саме: Прізвище, ім’я, по-батькові педагога Інноваційна технологія 1.Мірошник Алла Сергіївна Сталий розвиток . Розв’язання задач з логіко-математичного розвитку 2.Мартюхова Лілія Віталіївна Використання технології «Лепбук» в роботі з дошкільнятами 3.Попова Катерина Віталіївна Проектна діяльність та впровадження методу проектів в практику роботи . Проект «Ігротерапія» 4.Чекота Яна Вікторівна Авторська методика «Розвивальне читання Л. Шелестової» 5.Журавель Людмила Петрівна «Освітня подорож» К.Крутій , І.Стеценко 6. Дрок Тетяна Анатоліївна Музичне виховання дошкільнят за системою К.Орфа На початку лютого 2022 року при обговоренні Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) (нова редакція) та методичних рекомендацій до оновленого БКДО педагогічним колективом було сплановано осучаснення предметно розвивального середовища, створення та облаштування осередків в групах з урахуванням: 1. Структури предметно розвивального середовища;
 • 6. 2. Розміщення окремих складових та правильне їх поєднання; 3. Можливості трансформування, мобільного переміщення окремих складових; 4. Відповідності віку вихованців; 5. Наповнюваності обладнанням і засобами. Система методичної роботи за звітній період 2021-2022 року була спрямована на здійснення сформованості професійної культури педагога.Моніторинг сформованості педагогічних компетентностей педагогів проводився за критеріями: - персоналізація досвіду; - готовність до партнерської діяльності; - критичність мислення; - цифрові та дистанційні навички. Здійснювалося не лише оцінювання, а й само оцінювання за рівнями професіоналізму, самосвідомості, набуття педагогічних компетентностей вихователями. Вихователі презентували свою роботу, як дайджест сучасних методів і технологій, що впроваджувалися в освітній процес. Кожний педагог розкрив свої професійні знання, уміння, компетенції, показав розуміння стратегічних цілей освітньої діяльності та використання дієвого інструменту інноваційних технологій для практичної реалізації заявлених завдань. Відповідно до «Я- концепції» кожного педагога створили професійно-особистісні зони успіху, підвищили рівень мотивації до саморозвитку і творчості. Як результат, в педагогічному колективі зросла творча активність, методична та професійна майстерність. Методична робота була виконана в повному обсязі відповідно до річного плану роботи закладу дошкільної освіти. Кадрове забезпечення На прикінці року у педагогічному колективі пройшли зміни кадрового складу, проте залишилася доброзичлива , творча атмосфера, взаємодія вихователів та вузьких спеціалістів щодо виконання річних завдань закладу дошкільної освіти та здійснення комплексного супроводу розвитку та виховання дошкільників. Освітній процес забезпечують відповідно до штатного розпису 8 співробітників : 2 - молодшого обслуговуючого персоналу (помічники вихователя), 1- медичний працівник, 8 - педагогів.Серед педагогів повна вища педагогічна освіта - 2 особи, середня спеціальна освіта- 2 особи. Курсова перепідготовка та атестація виконується відповідно до плану щорічно. Медичне обслуговування Сестра медична старша Емальє- Котчапе Е.Б. здійснювала профілактичні заходи , в тому числі обов’язкові огляди, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил. На період адаптивного карантину виконувала протиепідемічні заходи відповідно до Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020р. №42. Середній показник захворюваності по закладу у 2021-2022 році склав 2,5 %, група середього (різновікова) дошкільного віку ,старша група 2,2 %. В дошкільному відділенні проводилися медичні обстеження: антропометрія, термометрія, перевірка постави, огляд на педикульоз . Значно зріс відсоток відвідування дітьми закладу у порівнянні з минулим навчальним роком, навіть в умовах карантину. Відвідування дітьми закладу є показником не тільки стану здоров`я дітей . але й рівня психологічного комфорту, зацікавленості батьків у дошкільній освіті своїх дітей, а також відповідальності батьків щодо здоровя дитини. Відповідно до медичної документації та згідно з медичними висновками на диспансерному обліку та дієтичному харчуванні вихованці відсутні.
 • 7. По групам здоров`я розподіл наступний: 1 група здоров`я 28 дітей 2 група здоров`я 3 дітей 3,4 група відсутні Для надання медичної допомоги та медичного обслуговування в закладі дошкільної освіти маємо: медичний кабінет, маніпуляційну кімнату- ізолятор (оснащену ліками для надання невідкладної медичної допомоги, лікарськими препаратами для щоденного використання у разі потреби, медичним обладнанням),. Приміщення використовуються за призначенням з метою профілактики та попередження захворюваності дітей. Організація харчування дітей Повноцінне та якісне харчування є невід`ємною складовою зміцнення здоров`я дітей. Аналіз харчування показав, що норми основних продуктів харчування були незмінними з родянських часів.Тому відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305,у закладах дошкільної освіти Дніпра було введено «Нове меню».Де збільшено кількість споживання: фруктів, овочів, м’яса, риби, молока та кисломолочних продуктів, м’яса риби, круп та бобових.Обмежено кількість споживання: солі та цукру, жирів рослинного та тваринного походження.Зменшено кількість споживання: хлібобулочних виробів та картоплі;виключено: ковбасні вироби, рибні, м’ясні та плодоовочеві консерви, кондитерські вироби. Харчування наближене до раціонального і здійснюється відповідно до орієнтовного меню для вихованців закладів дошкільної освіти м. Дніпра на 2021н.р. (меню при 3-х разовому харчуванні на зимово-весняний, літньо - осінній періоди). Користуються пільгами на харчування вихованців, з них 2 дітей із багатодітних родин, 2 дітей - батьків яких є учасниками АТО, 3 дітей - із родин переселенців. Дані категорії харчуються безкоштовно та 50%. Колектив дитячого закладу дотримується санітарно- гігієнічних вимог , щодо організації харчування, навчає та виховує в дітей гігієнічні навички, навички самообслуговування, правильного вживання їжі. Нове меню для шкіл у другому семестрі дети.
 • 9. Організація роботи з безпеки життєдіяльності дітей Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» освітній заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Робота проводилася в таких напрямках : - створення безпечних умов для перебування дітей - організація догляду за дітьми; - робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД; - освітньо - виховна робота з дітьми з питань БЖД; - робота з батьками. Кожен працівник дошкільного відділення проявив турботу по створенню безпечних умов перебування дітей в приміщеннях на території, прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувалося усунення несправностей устаткування, обладнання. Своєчасно видавалися накази про організацію роботи щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводилися рейди-перевірки з охорони праці, протипожежної безпеки. До річного плану проводилися «Тижні безпеки дитини». Згідно з графіками проводилися інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Питання БЖД та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів ТБ на робочих місцях, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання,пожежно-технічні умови. З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю: - адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки; - поточний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобігання дитячого травматизму; - тематичний контроль щодо обсягу знань дітей з безпеки. З урахуванням особливостей военного стану з 28 лютого коллективом дошкільного відділення була організована волонтерська діяльність а саме : нарізання смужок та виготовлення маскувальних сіток, збір води, продуктів харчування,товарів першої необхідності,одяг для вимушених переселенців Від 01.04.2022р. до 01.05.2022р. був проведений місячник з благоустрою подвір`я. Робота з батьками.
 • 10. Педагогічною радою закладу дошкільної освіти від 25.01.2022 року було схвалене Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, яке дозволило оцінювати освітні та управлінські процеси виробленими критерія, індикаторами методами збору інформації, здійснювати самоконтроль і спільний аналіз роботи ЗДО з батьківським самоврядуванням. Батьківська рада приймала активну участь в фінансово-матеріальному забезпеченні на чолі голови батьківської ради та членів батьківської громади. В зв’язку з запровадженням воєного стану ми не змогли провести батьківську конференцію, але підготували звіт роботи ЗДО і надали його батькам онлайн. Тимчасово на період адаптивного карантину призупинили і такі форми роботи, як загальні, свята дітей з батьками, Дні відкритих дверей, загальні збори та зустрічі. Але використання цифрових засобів спілкування, дистанційні платформи онлайн активізували вихователів до нових форм роботи з батьками, які виявилися зручними і заощадили час родин. Батьки більш уважніше стали відноситися до порад вихователів, побачили позитивні зміни щодо спілкування, виконання доручень, єдиних вимог виховання дитини. Матеріально-технічна база. Для здійснення освітнього процесу приділялась увага зміцненню та поповненню матеріально- технічної бази. Групові кімнати закладу забезпечені меблями, ігровим обладнанням. Розвивальне середовище організовано з урахуванням віку дітей. Недоліками є нестача в групах інтерактивного обладнання, комп’ютерної техніки. Під час підготовки до нового навчального року та оздоровчого періоду силами працівників та батьками здійснено благоустрій та озеленення території: ремонт альтанок, пісочниць, фарбування, обладнання, висадка квітів та кущів.Партнерство між родинами та закладом дошкільної освіти, батьківське самоврядування на сьогодні допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив. Моніторингові дослідження З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», виконання річного плану роботи закладу, покращення роботи з організації життєдіяльності, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку, навчальної та матеріальної бази групи, рівня знань вихованців відповідно до змісту програми, впровадження передових педагогічних технологій в практику роботи, відповідно до державної програми «Дитина в дошкільні роки» та аналіз практичного мінімуму умінь дошкільників із наступних розділів: розвитку мовлення, формування уявлень про навколишнє та природу, розвиток мовлення, формування уявлень про навколишнє та природу, розвиток математичних уявлень. Упродовж 2021-2022навчального року ми намагалися спрямувати нашу педагогічну діяльність на створення належних умов для ефективного та розвивального навчально-виховного процесу, зокрема: • розвиток пізнавальної активності, творчих можливостей, схильностей та здібностей дітей шляхом використання різноманітних ігрових та виховних технологій як пріоритетного засобу забезпечення життєвої компетентності особистості; • підвищення рівня якості освіти через активне запровадження інноваційних освітніх технологій, широке використання інформаційно-комунікативних технологій у роботі з дітьми та батьками. Так з розділу «Розвиток мовлення» рівень знань перевіряли за такими формальними характеристиками , як звуковимова, лексичний запас, граматична правильність. Ці засоби виступають як попередній етап до успішної мовної взаємодії з партнерами у спілкуванні, що розвиває комунікативну компетентність дітей. рівень знань % високий 63 достатній 15 низький 22
 • 11. Засвоєння програмових завдань з грамоти старшими дошкільниками на достатньому рівні. Вони володіють вмінням проводити звуковий аналіз слів (встановлюють послідовність всіх звуків у словах, дають характеристику звуків) за допомогою карток-схем. Старшими дошкільниками засвоєні вміння читання. Так, з грамоти рівень знань дітей такий: рівень знань % високий 21 достатній 53 низький 26 Засвоєння математичного матеріалу проводилося з використанням наочних, практичних, словесних методів. Для розвитку розумової діяльності використовуються логічні задачі, різноманітні розвивальні вправи, ігри, поєднуються завдання з розвитку мислення і розвитку мовлення. Діти дуже добре розрізняють і називають геометричні фігури, вміють рахувати предмети, можуть утворювати нове число і розрізняти та правильно називати цифри, добре аналізують просторове розміщення предметів, на середньому рівні розв`язування задач. Так, з розділу «Логіко-математичний розвиток» рівень знань дітей такий: рівень знань % високий 37 достатній 37 низький 26 На достатньому рівні реалізація знань із ознайомленням дошкільників з навколишнім середовищем та природою. Перевіряли відповідно поняття дітей про оточуючий побутовий світ, уявлення про соціальні та комунікативні звязки дитини з його оточенням та поняття дитини про природне довкілля як тварини, люди в багатоманітності, єдності, русі, мінливості. рівень знань % високий 53 достатній 47 низький 0 Згідно плану роботи психолога у 2021-2022 н.р. з дітьми старшої групи проводились такі заходи: 1. Спостереження та обстеження проводились згідно плану роботи закладу, запитів (підтверджений дозволом на роботу психолога) батьків, адміністративно-педагогічних запитів. Об’єктами спостереження були : здатність діяти за правилами, уміння утримувати навчальну та ігрову задачу, уміння устанавлювити логічну послідовність, сформованість внутрішнього плану дій, сформованість моторної вправності. Інструментарій обстежень. «Психодіагностичні мінімуми в Консультації для педагогів та батьків сплановувались та проводились за результатами психолого-педагогічних спостережень. Протягом року було 9 індивідуальних звернень з боку батьків, згідно яких проведено 26 консультацій. З боку педагогів 6 звернень -10 консультацій. Тематика: адаптація до дитячого колективу та педагога після тривалої перерви у відвідування закладу , дезадаптаційні поведінкові прояви, порушення харчової поведінки, нічні страхи, конкуренція сіблінгів, дитячі образи, готовність до школи (складові). 3.Індивідуальні заняття за замовленням батьків з методів арт-терапевтичної роботи, елементи піскової анімації, розвивально-дидактичних ігор. Протягом року було охоплено 9 дітей. Було проведено 38 індивідуальних занять.
 • 12. Заняття спрямовувались на подолання індивідуальних труднощів дітей, а саме подолання страхів, образ, розвиток дрібної моторики, розвиток пам’яті, уваги тощо. 4.Групові навчально-розвивальні заняття проводились за програмою «Психологічні перлинки для кожної дитинки» (Н.Сидоренко). Метою впровадження зазначеної програми було формування базових навичок емоційної грамотності у дітей старшої групи дошкільного відділення . Обсяг занять за програмою - 36. Фактично проведено – 21. Протягом року з дітьми відпрацьовувалось вміння розпізнання власних базових емоцій та емоцій інших дітей та дорослих, вміння виражати негативні емоції у грі, формувалися навички позитивного мислення. Результати. За результатами включеного психологічного спостереження за дітьми під час проведення навчальних занять , вільної ігрової активності , режимних моментів встановлено, що у дітей покращилась здатність розпізнавати емоції свої та інших дітей та дорослих. На кінець року 90% дітей охоплених навчанням рівень розпізнання базових емоцій на середньому та високому рівні. В діагностично-розвивальних іграх 80% дітей навчилися користуватися правилами контроля власних простих емоцій, які були об’єктом гри. 20% мають труднощі у диференціації і контролю емоційних станів (не утримують ігрову задачу). Із них 2 дитини потребують подальшої роботи з формування розпізнання базових емоцій . Більшість дітей (80%) здатна чути та розуміти навчальну , або ігрову інструкцію дорослого, але утримати протягом заняття можуть лише 20% дітей. 30% відгукуються на організуючу допомогу дорослого і здатні самостійно пригадати інструкцію та повернутись до ії виконання. 50% потребують повторення інструкції та покрокового контролю з боку дорослого за виконанням завдання. 40% мають розвиток дрібної моторики ничже за середні показники. Зазначені особливості розвитку дітей знаходяться в межах розвитку вікової норми, але потребують психолого-педагогічної уваги і підтримки у навчальній діяльності в період адаптації до навчання у школі. На наступний 2022-2023 н.р. питання формування головних навчальних дій та розвиток емоційного інтелекту будуть залишатися актуальними як для психолога так і для педагогів випускних груп. Планується розширити обсяг моніторингових обстежень готовності дітей до систематичного навчання у початковій школі, та залучення педагогів до педагогічного спостереження та корекції педагогічного плану у відповідності з актуальним віковим розвитком дітей. Актуальним питанням на наступний рік залишаєтьмся пошук дієвого оперетивного зв’язку з батьками з питань своєчасної психолого-педагогічної взаємодії з важливих питань вікового розвитку. РОЗДІЛ ІІ. Завдання на новий навчальний рік та оздоровчий період Виходячи з аналізу освітнього процесу за 2021-2022 навчальний рік, спираючись на головний напрямок роботи і вирішення педагогічних проблем, педагогічний колектив дошкільного підрозділу у наступному 2022-2023 навчальному році ставить перед собою такі завдання: 1. Забезпечити впровадження нових сучасних форм і методів співпраці з родинами вихованців, які сприятимуть формуванню активної батьківської позиції для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку. 2. Інтеграція в освітній процес сучасних методик, інноваційних та інформаційно - комунікаційних технологій у практику роботи дошкільного закладу.
 • 13. 3. Формування логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку шляхом впровадження сучасних методик, інноваційних технологій в освітній процес. 4. Працювати над 2 етапом програми (практичний / системний) науково - методичного проекту: «Модель 4К у розвитку soft skills навичок як основа формування само ефективності особистості дошкільників – майбутніх першокласників в освітньому просторі Нової української школи (2020-2023 н.р.) Перспективними напрямами роботи на 2022-2023 н.р. визначено: • формування тісного взаємозв’язку дошкільного закладу із сім’єю, вивчення особливостей спілкування в сім’ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця; • формування у дітей дошкільноговіку морального уявлення про права людини,гуманістичногостав лення до навколишнього світу. • особистісна діагностикадітей,індивідуальне консультування батьків з метою вирішення труднощі в іпроблем розвитку дітей,надання фахової психолого-медикопедагогічної допомоги родинам увихованні і розвитку дітей, у тому числі з особливими потребами. Завдання на оздоровчий період: • створення умов для ефективного оздоровлення дітей у літку шляхом упровадження сучасних здоров'язбережувальних та здоров'яформувальних освітніх технологій; • продовження поглибленої роботи з розвитку у дошкільників позитивного ставлення до духовних цінностей через ознайомлення з літніми народними та календарними святами; • активізація взаємодії з батьками з питання забезпечення психоемоціного комфорту дитини в умовах дошкільного закладу на початок нового навчального року; • удосконалення шляхів організації оздоровчої роботи та повноцінного відпочинку дітей. РОЗДІЛ ІІІ. Діяльність структур колегіального управління 3.1 Педагогічні ради №з/п Зміст роботи Дата Відповідальний Прим. 1. Настановна педрада: «Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу дошкільного підрозділу на новий навчальний рік» 1. Аналітичний звіт роботи за літньо-оздоровчий період 2. Пріоритетні завдання роботи дошкільного підрозділу на 2022/2023 н.р 3. Програмно – методичне забезпечення освітнього процесу в дошкільному підрозділу (обговорення програм за якими буде працювати колектив) 4. Обговорення завдань і змісту річного плану на 2022/2023 н.р 5. Презентація програм. Виставка новинок методичної літератури й педагогічних посібників та атрибутів. 6. Різне. 30.08. 2022 ЗДЗНВР д/в 2. Тематична педрада: «Розвиток логіко-математичної компетентності дошкільників» 1.Виконання рішень попередньої педради. 2. Про стан логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку (за результатами тематичної перевірки) 3. Інтегрування завдань з логіко-математичного змісту в різні види діяльності 4. Використання ігор та ігрових вправ з логіко – математичного розвитку на заняттях та в повсякденному житті 5.Робота з батьками щодо логіко-математичного розвитку дітей 30.11. 2022 ЗДЗНВР д/в, вихователі
 • 14. 6.«Математичні смаколики» (презентація дидактичних та розвивальних посібників з логіко-математичного розвитку) 3. Тематична педрада: «Дитячий садок і сім’я – єдиний простір дитинства» 1.Виконання рішень попередньої педради. 2. Дитячий садок і сім’я – єдиний простір дитинства 3. Батьки в КЗДО споживачі та гості чи партнери-однодумці 4. Конструктивна взаємодія з батьками вихованців. 26.02. 2023 ЗДЗНВР д/в, вихователі 4. Підсумкова педрада: «Результати ефективності вибраних форм і методів організації освітньої та методичної роботи» 1. Аналіз якості та результативності освітньої та методичної роботи колективу за 2022-2023н.р. 2. Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі. 3. Ознайомлення з планом роботи дошкільного пвдроздвлу на літній оздоровчий період. 26.05. 2023 ЗДЗНВР д/в, вихователі 3.2 Виробничі наради № з/п Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітка про виконання 1 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Виконання посадової інструкції. Затвердження графіків роботи всіх служб. 2. Інформація про готовність до нового навчального року. 3. Призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку в закладі. 4. Звіт про проведення ремонтних робіт. 5. Булінг в закладах освіти 6. Різне. вересень ЗДЗНВР д/в, вихователі завгосп д/п , практ. психолог 2 1.Дотримання санітарно-епідеміологічного режиму в закладі Аналіз санітарного стану по групах та її територіях. 2. Про виконання заходів зі зниження захворюваності дітей в осінньо-зимовий період. Аналіз захворювання за І півріччя. 3. Харчування дітей в закладі. Виконання норм. 4. Про стан батьківської плати за харчування. 5. Затвердження графіків відпусток січень ЗДНВР д/в сестра медична 3 1. Обговорення та затвердження плану проведення літньо – оздоровчої кампанії. 2. Санітарний стан групових приміщень та майданчиків. 3. Дотримання санітарно-епідеміологічного режиму в закладі в літній період. 4. Стан організації медико – педагогічного контролю за проведенням фізкультурних занять та стан загартування по вікових групах. 5. Профілактика негативних наслідків стресу у дітей. травень вихователі,сестра медична ,практ.психолог 3.3 Рада закладу № з/п Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітка про виконання 1 1. Склад та повноваження ради заклада. 2. План роботи ради на 2022-2023 навчальний рік. 3. Створення належних умов освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. 4. Про підготовку до осінньо-зимового періоду. 5. Про організацію харчування дітей. вересень ЗДЗНВР д/в, вихователі сестра медична, завгосп 2 1. Організація роботи в період новорічних та різдвяних свят. 2. Про посилення контролю за своєчасним внесенням батьківської сплати за харчуванням дітей у закладі. 3.Профілактика дитячого травматизму грудень ЗДЗНВР д/в, вихователі сестра медична, завгосп, муз. керівник
 • 15. 3 1.Про підготовку проведення ремонтних робіт, дотримання правил безпеки під час їх роведення. 2.Про роботу дошкільного заклау влітку та проведення оздоровчого періоду. 3.Про проведення підсумків захворюваності дітей за ІІ півріччя 2023 року та організація проведення прфілактичних заходів у дошкільному навчальному закладі. травень ЗДЗНВР д/в, вихователі сестра медична, завгосп 3.4 Атестаційна комісія № з/п Склад ПІБ посада Відмітка про виконання 1 Голова комісіі АК Тюміна В.О. Директор КЗО НВК № 72 2 Заступник голови АК Мірошник А.С. ЗДНВР д/п 3 Секретар Попова К.В. вихователь 4 Члени АК: Мартюхова Л.В. вихователь 5 Кубрієнко А.О. вихователь 3.5 Комісія з харчування № з/п Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітка про виконання 1 1.Виконання Інструкції з організації харчування дітей. 2. Санітарно – гігієнічні вимоги до постачання, якості, умов зберігання і реалізації продуктів харчування. 3. Санітарно – гігієнічні вимоги до особистої гігієни персоналу та дотримання графіка видачі їжі. ЗДЗНВР д/в, вихователі сестра медична, завгосп, 2 1. Виховання культурно- гігієнічних навичок у дітей під час прийому їжі. 2. Аналіз якості харчування по вікових групах. 3.Єдність та наступність вимог педагогів та батьків до організації харчування дітей. ЗДЗНВР д/в, вихователі сестра медична, завгосп, 3 1.Орієнтовний об’єм готових страв та продуктів для дітей різних вікових груп. 2. Роль персоналу групи в заохоченні до вживання їжі. ЗДЗНВР д/в, вихователі сестра медична, завгосп, 3.6 Охорона праці та безпека життєдіяльності № Зміст роботи Термін проведення відповідальні Відмітка про виконання Організаційна робота 1. Скоординувати роботу медсестри та педагогічного колективу дошкільного закладу щодо запобігання нещасним випадкам та профілактики захворювань. Продовж року 2. Організувати консультативний пункт та інформувати вихователів та батьків щодо профілактики кишкових, інфекційних захворювань дітей та дотримання техніки безпеки. Продовж року Медична сестра, ЗДНВР д/п 3. Проводити медичний огляд дітей і аналізувати причини дитячої захворюваності та ефективність її усунення Продовж року Медична сестра 4. Поповнювати банк даних матеріалами щодо охорони життя та здоров’я дітей з розділів: • протипожежна безпека; Продовж року ЗДНВР д/в, вихователі
 • 16. • дорожньо-транспортний рух. 5. Організувати і провести: Тиждні безпеки дитини, дні здоровя Продовж року ЗДНВР д/в, вихователі Робота з кадрами 1. Систематично проводити інструктажі під час вступу на роботу, на робочому місці, позачергові цільові інструктажі Продовж року ЗДНВР д/п 2. Стежити за дотриманням техніки безпеки в групах та на ділянках дошкільного навчального закладу Продовж року 3. Співбесіда з працівниками з метою конкретизації їх знань щодо вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення щодо підготовки дітей за програмою «Охорона життя і здоров’я дітей в надзвичайних ситуаціях»; оцінки рівня їх знань та умінь в обсязі курсу «Основи безпеки життєдіяльності» Продовж року ЗДНВР д/в 4. Методична допомога вихователям щодо пропаганди здорового способу життя серед дітей і батьків: • проведення консультацій, круглих столів; • виготовлення та систематичне поновлення тематичних папок- пересувок, • провести тижні безпеки життєдіяльності дитини, дорожнього руху Продовж року ЗДНВР д/в Робота з дітьми 1. - Проведення комплексів занять з ОБЖД та валеології; - Перегляд мультфільмів, науково-пізнавальних фільмів; - Ігри-тренінги «Чи знаєш ти дорожні знаки», «Сам удома»; «Вибухо небеспечні предмети» - Цикл занять «Іноді гра не доводить до добра»; - Конкурси на кращі дитячі малюнки з ОБЖД «Вогонь друг – вогонь ворог», «Безпечно. Небезпечно», «Я і поліція»; - Музичні та спортивні розваги: «Зимові старти», «Правила руху в нашій країні для пішоходів всюди єдині», «Сніговик», «Юні пожежники», «Подорож стежинками здоров’я» Продовж року ЗДНВР д/в, вихователі медична сестра Робота з батьками 1. Консультації: • «Здорова дитина – спокійна родина», • «Профілактка гострих респіраторних захворювань у дітей» • «Раціональне харчування. Апетит та корисні страви», • «Профілактика харчових отруєнь», • «Перша долікарська допомога», • «Харчування дитини влітку», • «Загартування дитини вдома». Продовж року ЗДНВР д/в, вихователі, медична сестра,прак.психолог 2. Анкетування батьків «Безпека дитини вдома» Квітень, грудень Практичний психолог 3. Спортивна розвага для дітей та батьків «Мамо, тато, я – спортивна сім’я» Листопад Вихователі 4. Наповнення батьківських куточків інформацією з відповідних тем Продовж року Вихователі 5. Виготовлення листівок «Обережно! Вибухонебезпечні предмети!» Квітень, грудень Вихователі 6. Засідання клубу «Турботливі батьки» з питань: «Безпека дитини – важлива соціально-педагогічна проблема сучасності» та «Як зберегти здоров’я дитини» Січень ЗДНВР д/в, вихователі, медична сестра,прак.психолог 7. Міні лекторій «Це повинен знати кожен» (пропаганда безпечної поведінки та здорового образу життя для дітей та батьків) Квітень ЗДНВР д/в, вихователі, медична сестра,прак.психолог 8. Участь у батьківських зборах «Здоров’я дитини – найцінніший скарб» Продовж року медична сестра
 • 17. 3.7 Пожежна безпека № Зміст роботи Термін проведенн я відповідальні Відмітка про виконання 1 Ознайомити учасників освітнього процесу із законом України «Про пожежну безпеку» та іншими нормативними документами вересень Директор НВК , ЗДНВР д/п 2 Провести інструктажі з працівниками з протипожежної безпеки Згідно графіка Директор НВК, ЗДНВР д/п , заступник директора з господарства д/п 3 Поновити план евакуації працівників та вихованців на випадок пожежі та графічну схему евакуації вересень заступник директора з господарства ,завгосп д/п 4 Перевірити наявність укомплектування пожежного щита вересень заступник директора з господарства, завгосп д/в 5 Ознайомити працівників з порядком оповіщення про пожежу. Провести заняття з користування первинними засобами пожежогасіння жовтень Директор НВК,ЗДНВР д/в, заступник директора з господарства,завгосп д/п 6 Провести навчання всіх учасників навчально-виховного процесу правилам пожежної безпеки та відпрацювати план евакуації людей на випадок пожежі або інших надзвичайних ситуацій квітень Директор НВК,ЗДНВР д/в, заступник директора з господарства,завгосп д/п 7 Забезпечити утримання шляхів евакуації у відповідності з Правилами пожежної безпеки постійно заступник директора з господарства 8 Організувати постійний контроль за вивченням правил пожежної безпеки дошкільниками, старшими групами протягом року ЗДНВР д/п 9 Підвищити особисту відповідальність педагогічних працівників у період проведення масових заходів протягом року Директор НВК, ЗДНВР д/п 10 Поповнити інформаційні стенди для батьків інформацією щодо попередження пожежної небезпеки дітей протягом року Вихователі 11 Здійснювати систематичне інформування батьків про необхідність навчання дітей правилам пожежної безпеки на сайті потягом року Вихователі 12 Розробити планування Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дитини та Тижня безпеки життєдіяльності дітей та забезпечити якісне проведення жовтень, квітень ЗДНВР д/п,вихователі 3.8 Цивільний захист № Зміст роботи Термін проведенн я відповідальні Відмітка про виконання 1 Відпрацювати систему оповіщення учасників освітнього процесу на випадок надзвичайних ситуацій жовтень квітень Директор НВК, ЗДНВР д/п 2 Згідно з планами евакуації провести тренування евакуації вихованців та членів колективу з приміщень закладу освіти, організованого їх збору та подальших дій при оголошенні «Приступити до евакуації дітей» жовтень квітень комісія з питань НС 3 абезпечити систематичне проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту для учасників освітнього процесу закладу дошкільної освіти протягом року Директор НВК, ЗДНВР д/п 4 Організувати навчання з питань використання засобів індивідуального захисту (респіратори, ватно – марлеві пов’язки та Жовтень квітень Сестра медична
 • 18. інші підручні засоби індивідуального захисту) та надання першої медичної долікарської допомоги 5 Організувати проведення дня цивільного захисту жовтень, квітень ЗДНВР д/п,вихователі 6 Організувати проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дитини жовтень, квітень ЗДНВР д/п,вихователі 7 Організувати проведення освітньої діяльності серед вихованців та їх батьків з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з особливо небезпечними інфекційними захворюваннями ( СОVІD -19) жовтень, квітень педагоги закладу 8 Вжити практичних заходів щодо попередження дитячого травматизму (підготувати пам’ятки, стенди, провести бесіди з вихованцями та їх батьками з питань поводження на водних об’єктах, автомобільних та залізничних шляхах, з вибухонебезпечними предметами та вогнем, отруйними речовинами, спілкування з незнайомими особами) протягом року педагоги закладу 3.9 Організація та проведення експертизи цінності документів № Зміст роботи Термін відповідальні Відмітка про виконання 1 Перегляд інструкцій дошкільного навчального закладу За потреби ЗДНВР д/п,вихователі 2 Складання і затвердження плану роботи на наступний навчальний рік грудень ЗДНВР д/п,вихователі РОЗДІЛ ІV. ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 4.1 Підвищення професійної компетентності працівників 4.1.1 Семінар - всеобуч для педагогів (грудень) Тема: «Використання камінців «Марблс» для розвитку пізнавальних процесів дітей дошкільного віку» Мета: Познайомити педагогів з різноманітними методами та прийомами, з камінчиками Марблс, які впливають на позитивний вплив пізнавальних процесів дітей дошкільного віку» ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ: • фліп-чарт; • мікрофон; • ручки або олівці. • мультимедійна дошка з проектором (телевізор); • папір А3, А4; • аудіо запис. Учасники семінару: педагоги НВК 4.1.2 Тренінг – квест для педагогів Тема : «математична скриня» (листопад) Мета: Підвищувати рівень професійної компетентності учасників у реалізації завдань розділу “Дитина в сенсорно- пізнавальному просторі” за програмою “Дитина дитина в дошкільні роки”. Залучати вихователів до інноваційної, пошукової діяльності. Сприяти обміну педагогічним досвідом, упровадженню квест-технології у практику роботи з дітьми. Матеріал та обладнання: “математична скарбничка” (скринька або оздоблений “у математичному стилі” ящик із дипло- мами); червоні та жовті геометричні фігури для об’єднання в команди, два столи, вкриті червоною та жовтою скатертинами; маршрутні листи, предметні картинки; конверти із завданнями; фарби, пензлики, два пластмасових бокси; чашки, склянки із прозорим дном, жолуді; конструктор LEGO, вермішель, пластилін, ґудзики, камінці, шишки, жолуді, сірники; 2 лупи, пластикові стаканчики (більше ЗО шт.), дві резинки, стрічки, фліп-чарт, мікрофон, ручки або олівці, аудіо запис. Учасники семінару: педагоги дошкільного підрозділу 1. Консультації для педагогів № п/ п Зміст роботи Термін вико нання Відпові- дальний Форма відбу ття Прим. 1 Програми, програмно – методичні комплекси для дошкілля в освітньому просторі України. Вимоги до планування процесу. Вересень ЗДНВР д/п Інформ- дайджест
 • 19. 2 Адаптація дітини в новому колективі Вересень Практичний психолог Круглий стіл 3 Ігри математичні – цікаві та незвичні. Жовтень Вихователі Практичне заняття 4 Геоборд – чудовий «Геометрик» Листопад Вихователі Практичне заняття 5 «Римовані таблиці як дидактичний посібник для автоматизації звуків» Листопад Логопед Практичне заняття 6 Диво-скриня – поле для творчості та інтерактивної взаємодії з вихованцями Грудень Вихователі Майстер- клас 7 «Теорія вільних матеріалів і розвиток креативності» Січень Вихователі Консультація -гра 8 Емоційний бізікуб - посібник для комплексного розв’язання завдань Січень Практичний психолог Майстер- клас 9 «Корекційні ігри для дітей з особливими мовленнєвими потребами.Із цеглинками граємо-мовлення розвиваємо» Лютий Логопед Практичне заняття 10 EQ-фітнес, або 4 способи розвивати емоційний інтелект» Березень Практичний психолог Практичне заняття 11 Асоціативні карти в організації навчально - пізнавальної діяльності дошкільників Квітень Вихователі Інформ- дайджест 12 Безпечне літо! Подбаємо про дитячу безпеку влітку. Травень Вихователі Круглий стіл 4.2. Заходи з атестації, підвищення кваліфікації педагогів № зп Зміст роботи Дата виконання Відповідальний 1. Підготувати наказ про проведення атестації в поточному навчальному році До 20 вересня Завідувач 2. Підготувати наказ про створення атестаційної комісії. До 20 вересня Завідувач 3. Провести засідання атестаційної комісії : • розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії ; • складання графіку засідання атестаційної комісії. До 30 вересня Голова атестаційної комісії 4. Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників. Вересень-жовтень Заступник голови атестаційної комісії 5. Опрацювання законодавчих, правових та нормативних документів з питань атестації педагогічних працівників: • Типового положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011р. № 1473); • Листа МОН України від 06.01.2011р. № 1/9-6 «Про заснування Типового положення про атестацію педагогічних працівників» Вересень Голова, члени атестаційної комісії 6. Прийом атестаційною комісією : • заяв від педагогічних працівників про проходження чергової атестації • заяв від педагогічних працівників про проходження позачергової атестації ; • заяв на відмову від чергової атестації. До 10 жовтня Секретар атестаційної комісії 7. Засідання атестаційної комісії з питань : • розгляд поданих комісії документів і відповідно до цього допуск педагогічних працівників до атестації; • співбесіда з педагогічними працівниками з приводу складання індивідуального плану підготовки і проходження атестації, умов атестації. До 15 жовтня Голова, секретар атестаційної комісії 8. Скласти план – графік проведення атестації, довести його під розписку до відома осіб, які атестуються До 30 жовтня Секретар атестаційної комісії
 • 20. 9. Підготовка та видання наказу «Про атестацію педагогічних працівників у поточному навчальному році» із затвердженням плану-графіку проведення атестації . До 30 жовтня Голова, секретар атестаційної комісії 10. Закріплення членів атестаційної комісії за вихователями, які атестуються для надання консультативної допомоги у підготовці й проведенні атестації . До 30 жовтня Голова атестаційної комісії 11. Складання планів індивідуальної підготовки і проведення атестації педагогів, які атестуються. До 30 жовтня Секретар атестаційної комісії 12. Забезпечення об’єктивності оцінки роботи педагогів, які атестуються, за підсумками відвідування навчально- виховних заходів у ході вивчення системи і досвіду їх роботи (згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічного працівника до атестації) Листопад-березень Члени атестаційної комісії 13. Вивчення професійної діяльності педагогічних працівників за напрямами; • оцінка діяльності педагога адміністрацією; • оцінка діяльності педагога колективом (педагогічною радою); • оцінка діяльності педагога батьками До 15 березня Члени атестаційної комісії 14. Оформлення характеристик діяльності педагогічних працівників у між атестаційний період До 1 березня Секретар атестаційної комісії 15. Оформлення атестаційних листів (за 10 днів до засідання атестаційної комісії) До 10 березня Секретар атестаційної комісії 16. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань прийняття рішень про встановлення ( підтвердження) кваліфікаційних категорій, присвоєння (підтвердження) педагогічних звань, порушення клопотання перед атестаційною комісією управління освіти 20 березня Голова , члени атестаційної комісії. 17. Остаточне оформлення документації за підсумками атестації: • атестаційні листи; • протоколи засідань атестаційної комісії; • наказ про підсумки атестації. До 28 березня Голова, секретар атестаційної комісії 18. Підготовка наказу за результатами атестації (у тижневий термін після засідання атестаційної комісії) та необхідних документів в атестаційну комісію управління освіти. До 28 березня Секретар атестаційної комісії 19. Видати наказ про підсумки проведення атестації та довести його до відома працівників, які атестуються та колективу . До 01 квітня Голова атестаційної комісії 20. Подати виписку з наказу до бухгалтерії управління освіти . До 01 квітня директор 21. Проаналізувати підсумки атестації, підготувати звітну та статистичну документацію. До 01 квітня Секретар атестаційної комісії 4.2.1 Стажування План роботи школи молодого спеціаліста «Педагогічна вітальня» Мета: 1. Поглиблення педагогічних знань, формування професійної компетентності вихователів; ознайомлення з нормативними документами, наказами, розпорядженнями МОН України. 2. Закріплення (вивчення) знань теорії, практики, методики навчально-виховної роботи з дітьми; формування посадових умінь і навичок. 3. Постійне удосконалення науково-теоретичної підготовки з розділів програми. 4. Вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду, аналіз та визначення шляхів його творчого використання з урахуванням вимог сьогодення. 5. Організація перегляду різних форм роботи з дітьми з подальшим аналізом. № з/п. Зміст роботи Термін виконання Відпові- дальний Прим. 1. Проведення організаційної наради з новими педагогічними працівниками, з метою ознайомлення їх з нормативно-правовими вересень ЗДНВР д/п,вихователі
 • 21. документами, державними стандартами у системі дошкільного виховання; напрямами діяльності дошкільного підрозділу; вимогами педагогічної етики; традиціями тощо. 2. Проведення інструктивно-методичної наради з педагогами- наставниками з метою організації наставництва вересень ЗДНВР д/п,вихователі 3. Робота «Школи адаптації молодого спеціаліста» жовтень ЗДНВР д/п,вихователі 3.1 Призначення наставників та закріплення вихователів-стажерів за ними вересень, жовтень завідувач, вихователь- методист 3.2. Ознайомлення з планом роботи «Школи молодого спеціаліста» вересень Вихователі 3.3 Складання індивідуальних планів роботи, в яких передбачено: • Взаємне відвідування занять та режимних процесів з подальшим обговоренням; • Спільне відвідування занять у досвідчених колег; • Відвідування стажерами занять наставників; • Спільне складання календарного плану та перспективної сітки навчально-виховної роботи, конспектів занять; • Ознайомлення з науковою літературою, обговорення новинок педагогічної літератури, творчих знахідок інших вихователів, вивчення ННД; • Забезпечення участі молодих педагогів у роботі методичних об’єднань, семінарів (згідно з планом управління освіти ) раз на місяць протягом року вихователі-стажери 3.4 Демонстрація кращих планів навчально-освітньої роботи та документації вихователя як зразка протягом року ЗДНВР д/п,вихователі 3.5 Тренінг «Проведення спеціальних ігор з метою зближення вихователя з дітьми в адаптаційний період із врахуванням особистісно-орієнтованої моделі виховання» протягом року практичний психолог 4. Діагностування педпрацівників з метою визначення рівня їх підготовленості , запитів, інтересів, можливостей протягом року психолог 4.1. Оформлення документації з метою організації подальшої роботи з молодими педагогами жовтень- листопад Директор НВК, Заступник д/п 5. Проведення Тижня молодого спеціаліста березень ЗДНВР д/п 5.1. Індивідуальні консультації за потребами вихователів протягом року вихователі-стажери 5.2. Взаємне відвідування занять і режимних процесів із подальшим обговоренням протягом року вихователі 5.3. Спільні відвідування занять у досвідчених колег протягом року вихователі 5.4. Відвідування занять у наставників протягом року вихователі 5.5. Перехресний аналіз календарного планування навчально- виховної роботи за графіком завідувач 5.6. Ознайомлення з науково-методичною літературою протягом року вихователі-стажери 5.7. Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих знахідок інших педагогів протягом року вихователь - методист 5.8. Слухання на педагогічній годині звіту про проходження педпрацівниками стажування 1 раз на квартал ЗДНВР д/п,вихователі 6. Проведення перевірок із метою визначення рівня опанування молодими педагогами методики організації занять у межах особистісно-орієнтованого навчального процесу травень Директор НВК, Заступник д/п