Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SAP Store (in Polish / po polsku)

843 views

Published on

Slides presented at Mobile Trends Conference 2013 in Kraków, Poland

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SAP Store (in Polish / po polsku)

 1. 1. SAP Store i SAP Mobile Apps Partner Program ukasz Pi tkowski Vitaliy RudnytskiyArchitekt Rozwi za Biznesowych Programy DeveloperskieSAP Polska SAP Labs
 2. 2. AgendaAGENDARozwi zania mobilne SAPSAP Store i Program Partnerski dot. Aplikacji MobilnychPodsumowanie
 3. 3. Firma SAP Klienci z 25 ró nych bran 183,000 Klientów na ca ym wiecie 120 krajów Handel 25 FMCG Sektor Finansowy sektorów 37 Produkcja Produkcja Dyskretna zyków Us ugi Sektor Publiczny 75 This image cannot currently be display ed. biur 1,200+ Partnerów Mobile Trends, Kraków, 21.02.2013 3
 4. 4. Rozwi zania mobilne zmieniaj wiat Urz dzenia Kluczowe decyzje Dane Na wiecie jest wi cej Od 2009 roku niemal o 50% Ilo przetwarzanych danychsmartfonów ni szczoteczek wzros a liczba aplikacji podwaja si co 18 miesi cy do z bów biznesowych wykorzystywanych Urz dzenia mobilne staj si na smartfonach istotnym miejscem 7x wi cej po cze z Internetem mobilnym ni generowania oraz pobierania tradycyjnym dane Mobile Trends, Kraków, 21.02.2013 4
 5. 5. Podej cie SAP do rozwi za mobilnych Partnerzy SAP Store dla Aplikacji Mobilnych Wykorzystanie Aplikacje Funkcjonalne Bran owe Analityczne Platforma Mobilna SAP Zarz dzanie Platforma MEAP MDM MCAP Tworzenie Systemy IT SAP Aplikacje Firm Business Suite Bazy Danych Trzecich Mobile Trends, Kraków, 21.02.2013 5
 6. 6. Szybkie i atwe tworzenie aplikacji mobilnych Ró ne ród a danych Ró ne SDKs Ró ne Urz dzenia Eclipse Aplikacje Bazy Danych J2EE Connector Architecture Web Services Mobilna Platforma SAP Pliki Inne Applikacje Zarz dzanie i AFARIA bezpiecze stwo Mobile Trends, Kraków, 21.02.2013 6
 7. 7. Partnerzy SAP w obszarze rozwi za mobilnych Partnerzy stworz ok. 80% aplikacji mobilnych SAP ~50% to Aplikacje Setki Aplikacji Tysi ce Aplikacji SAP ~40% to Aplikacje SAP ~20% to Aplikacje SAP Wydajno Rozwi zania pracy sektorowe Aplikacje Procesy Biznesowe Wydajno Analityka pracy Procesy Analityka Konsument Konsument Dzisiaj Innowacje Przysz Mobile Trends, Kraków, 21.02.2013 7
 8. 8. Co mo emy zaoferowa Partnerom? Spo eczno : Wspó praca pomi dzy Programistami Po cz si i korzystaj z do wiadcze innych oraz podziel si swoj wiedz Koszty: Elastyczne ceny oraz niskie koszty wej cia Koszty wej cia zale ne od indywidualnych potrzeb oraz skali zaanga owania Sklep: Kana dost pu do wielu Klientów Mo liwo dotarcia do szerokiej grupy Klientów, którzy rozszerzaj c posiadane rozwi zania SAP, w sposób naturalny skorzystaj ze sklepu SAP Store dla Aplikacji Mobilnych Mobile Trends, Kraków, 21.02.2013 8
 9. 9. Sklep SAP Store dla Aplikacji Mobilnych Jedyny sklep z aplikacjami biznesowymi udost pniony przez dostawc oprogramowania Jedno miejsce dost pu do aplikacji dla wielu platform mobilnych Wersje ewaluacyjne Mo liwo zakupu: Aplikacji, Platformy lub Us ug Odwied www.sapstore.com/mobile Mobile Trends, Kraków, 21.02.2013 9
 10. 10. Jak mo na kupi aplikacj na SAP Store?Proces zakupu Aplikacji Mobilnej od SAP 1 Odszukanie Aplikacji 2 3 4 Transakcja zostaje Wype nienie profilu Wybór Aplikacji i oraz pobranie wersji Kupuj cego Zakup zawarta ewaluacyjnej Mobile Trends, Kraków, 21.02.2013 10
 11. 11. Jak zosta Partnerem oraz tworzy aplikacje Wystartowa Zosta Partnerem Zbudowa wiedz i Udost pni aplikacj • Kontakt poprzez stron • Wype ni formularz • Zdefiniowa ofert programu SAP Mobile zg oszeniowy • Wyszkoli ludzi Cen Apps Partner Center • Podpisa umow Mobile Rodzaj licencjonowania • Wybra platformy mobilne • Zbudowa aplikacj przy Application Development (iOS, Android, RIM, Zasady Wsparcia wykorzystaniu chocia Cooperation agreement Proces Windows) jednego komponentu (MADCA) • Dostarczy opis, który Mobilnej Platformy SAP • Zbudowa aplikacj znajdzie si na SAP Store • Wypracowa koncepcj • Posiada w pe ni biznesow (Use Case i • Uzyska certyfikacj od • Promowa i z sukcesem Business Case) SAP sprzedawa w asn funkcjonaln aplikacj aplikacj poprzez sklep • wniosek o SAP Store opublikowanie aplikacji • cie ki szkole dla • Mobile App Partner Center • Dok adny opis Programu • Zasady SAP Store Rozwi za Mobilnych • SAP Community Network • Wst pna Prezentacja • Konferencje SAP oraz inne • Przyk adowe aplikacje Miejsca • SAP Idea Place • FAQs metody promocji • Dokumentacja produktów • SAP Developer Center • FAQs • Kryteria Certyfikacji • FAQs • FAQs Odwied https://www.sapmobileappspartnercenter.com/ Mobile Trends, Kraków, 21.02.2013 11
 12. 12. Darmowy dost p do SAP Mobile PlatformSAP Developer Center for Mobilehttp://developers.sap.com/mobile2 opcje dost pu dla Programistów Darmowy dost p przez 30 dni do: – zdalnego systemu – scenariuszy testowych Serwer z Platform Mobiln SAP na Amazon WebServices – darmowy dost p do licencji SAP – konieczno poniesienia kosztów zwi zanych z wykorzystaniem chmur Amazon – Oprogramowanie serwerowe oraz narz dzia programistyczne zainstalowane w rodowisku Mobile Trends, Kraków, 21.02.2013 12
 13. 13. W tym roku planujemy SAP Mobile CodeJam w PolsceCa y dzie po wi cony na kodowaniu i…zabawieSwobodna atmosfera oraz mo liwonawi zania kontaktów i wymianydo wiadzeMiejsca: Warszawa? Wroc aw? Lub…?Kiedy: wiosna/lato 2013 Prosimy o wype nienie ankiety na http://bit.ly/SAPMTC13 lub przy stoisku SAP Mobile Trends, Kraków, 21.02.2013 13
 14. 14. Podsumowanie • SAP dostarcza stabilne i wydajne rodowisko do tworzenia aplikacji mobilnych • SAP wspiera Partnerów w obszarze tworzenia w asnych aplikacji • SAP Store to miejsce, w którym Partnerzy mog udost pnia aplikacje mobilne Klientom ko cowym Mobile Trends, Kraków, 21.02.2013 14
 15. 15. Agenda DZI KUJEMY! ukasz Pi tkowski Vitaliy RudnytskiyArchitekt Rozwi za Biznesowych Programy DeveloperskieSAP Polska SAP Labslukasz.piatkowski@sap.com vitaliy.rudnytskiy@sap.com

×