Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
“E-HRM en positie Visma DBS   in de gezondheidszorg”Visma DBS ontwikkelt, verkoopt en implementeert Talent & Salaris. D...
Positie in de ZorgmarktVisma DBS is al sinds 1994 zelfstandig (daarvoor onderdeel van Philips) opererend inde Nederlandse ...
E-HRMBinnen veel organisaties zien wij dat de P&O afdeling (wij noemen dit verder HR endaarmee wordt ook de salarisadminis...
3. Gebruikers interfaceDe gemiddelde eindgebruiker van een E-HRM portal is wezenlijk anders dan deprofessional die in zijn...
De keuze voor het juiste systeemHet selecteren van een E-HRM tool is voor veel organisaties geen routine en daardooris er ...
Meer informatieVoor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.vismadbs.nlSeminar31 mei: ‘e-HRM onmisbaar voor...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

EHRM en de positie Visma dbs in de gezondheidszorg

700 views

Published on

Visma DBS is al sinds 1994 zelfstandig opererend in de Nederlandse markt en heeft zich in die jaren een sterke positie verworven in de zorgmarkt (2e leverancier in aantal aanleveringen naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn en een marktaandeel van ruim 50% binnen de VVT).De laatste jaren is de concurrentiepositie van zorginstellingen belangrijker geworden. Marktwerking wordt vanuit de overheid gestimuleerd. Mede daardoor is het nog belangrijker geworden om de kosten van uw dienstverlening aan uw cliënten goed te kunnen beheersen. De inzet van uw medewerkers is daarin de grootste kostenpost. Juist op dit vlak kunt u met de oplossing van Visma DBS winst behalen. De zorgmarkt is voor Visma DBS zoals gezegd een zeer belangrijke markt. Om u zo goed mogelijk te ondersteunen hebben wij naast ons uitgebreide standaard product- en dienstenaanbod ook een aantal op maat gesneden oplossingen. Met onze oplossingen kunt u kiezen voor centrale aansturing maar ook om de verantwoordelijkheden in de organisatie neer te leggen. Voor onder andere de opkomst van zelfsturende teams of het faciliteren van integraal management een ideale ondersteuning.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EHRM en de positie Visma dbs in de gezondheidszorg

 1. 1. “E-HRM en positie Visma DBS in de gezondheidszorg”Visma DBS ontwikkelt, verkoopt en implementeert Talent & Salaris. De software voor salarisverwerking en personeelsmanagement.  50% van de markt VVT  e-HRM als speerpunt  CAO voor de zorg  Integratie & koppelingen oa o Ortec, Nedap, Pink Roccade, CareWare, Cegeka en Spexpert  Klankbordgroep / Klantdagen
 2. 2. Positie in de ZorgmarktVisma DBS is al sinds 1994 zelfstandig (daarvoor onderdeel van Philips) opererend inde Nederlandse markt en heeft zich in die jaren een sterke positie verworven in dezorgmarkt (2e leverancier in aantal aanleveringen naar Pensioenfonds Zorg en Welzijnen een marktaandeel van ruim 50% binnen de VVT).De laatste jaren is de concurrentiepositie van zorginstellingen belangrijker geworden.Marktwerking wordt vanuit de overheid gestimuleerd. Mede daardoor is het nogbelangrijker geworden om de kosten van uw dienstverlening aan uw cliënten goed tekunnen beheersen. De inzet van uw medewerkers is daarin de grootste kostenpost.Juist op dit vlak kunt u met de oplossing van Visma DBS winst behalen. De zorgmarktis voor Visma DBS zoals gezegd een zeer belangrijke markt. Om u zo goed mogelijk teondersteunen hebben wij naast ons uitgebreide standaard product- en dienstenaanbodook een aantal op maat gesneden oplossingen. Met onze oplossingen kunt u kiezenvoor centrale aansturing maar ook om de verantwoordelijkheden in de organisatie neerte leggen. Voor onder andere de opkomst van zelfsturende teams of het faciliteren vanintegraal management een ideale ondersteuning.Volledige ondersteuning van uw CAOCAO’s worden integraal ondersteund. Of het nu gaat over de pensioenregeling,salarisschalen, ORT en meerwerk tijdens ziekte of verlofregelingen zoals PLB, het isallemaal volledig geïntegreerd in onze oplossing.Integratie en koppelingenKoppelingen met oplossingen van andere leveranciers in uw markt zijn vollediggeïntegreerd in onze oplossing. Of het nu gaat om de aansluiting op uw primairesysteem, rooster of planning software of het pensioenfonds, het is naadloosgeïntegreerd. Onder andere de volgende leveranciers koppelen met onze software:Ortec, Nedap, Pink Roccade, CareWare, Cegeka en SPexpert.KlankbordgroepSpecifiek voor de zorgmarkt is er een zeer actieve klankbordgroep. De Klankbordgroepbehartigt de belangen van alle aangesloten zorginstellingen. In deze groep wordtsamen met Visma DBS gesproken over de behoeften en ontwikkelingen in de markt enwordt er afstemming gezocht over te ontwikkelen functionaliteiten en diensten.ImplementatieOnze implementaties worden gedaan door eigen consultants die bekend zijn metwerkwijze, processen, knelpunten en cultuur in de sector. Dat geldt ook voor onzemedewerkers op het Support Center. e-HRM voor zorginstellingen Pagina 2 van 6
 3. 3. E-HRMBinnen veel organisaties zien wij dat de P&O afdeling (wij noemen dit verder HR endaarmee wordt ook de salarisadministratie bedoeld) een klassieke rol heeft. Een (ofmeerdere) centrale afdeling die met name de administratieve processen rondompersoneel uitvoert en bewaakt en de organisatie van informatie voorziet.Uit onderzoek is gebleken dat medewerkers van HR een erg klantgerichte instellinghebben. In combinatie met de klassieke werkwijze en de veelal gehanteerdebesturingsprincipes van integraal management en zelfsturende teams levert dit vaakeen hoge werkdruk op. De organisatie vraagt steeds meer informatie en wet-enregelgeving zorgt voor een zeer arbeidsintensieve administratie. Daarnaast zijn devaak gedateerde systemen die in gebruik zijn niet goed gekoppeld waardoor hetovertikken van gegevens eerder regel dan uitzondering is.De inzet van een E-HRM tool kan bovenstaande knelpunten grotendeels oplossen,echter daarvoor moet de E-HRM applicatie en de implementatie daarvan aan eenaantal voorwaarden voldoen. Visma DBS hecht erg veel waarde aan deze kritischesuccesfactoren en heeft vanaf het allereerste begin circa 10 jaar geleden dezeuitgangspunten gehanteerd bij de ontwikkeling van de software.1. Volledige integratie met de onderliggende backoffice systemen.Voor de acceptatie van de E-HRM portal door de decentrale eindgebruikers(medewerkers, leidinggevenden, management e.d.) is het essentieel dat de getoondeinformatie klopt. Mutaties in het salarisgedeelte of verzuimregistratie bijvoorbeeldbehoren meteen in de portal zichtbaar te zijn. En mutaties die via de portal zijningevoerd moeten ook automatisch (na accordering en/of workflow) worden verwerkt.Alleen dan wordt er een efficiency slag gemaakt. Daarnaast is het vanuit beheer eenzeer onwenselijke situatie als de portal niet geintegreerd is. Een voorbeeld hiervan isde autorisatie die bij onze geintegreerde portal simpelweg een afgeleide is van deplaats en de rol in de organisatie. Daardoor hoeft dit dus niet apart te wordenvastgelegd. Dat geldt ook voor de volledige geintegreerde rapportage tool.2. Draagvlak door toegevoegde waardeDe grootste uitdaging voor een organisatie is om de eindgebruikers de applicatie ookdaadwerkelijk te laten gebruiken. De ervaring leert dat het simpelweg verplichten vaakniet tot het gewenste resultaat leidt. Een gebruiker laat zich veel meer leiden door devoordelen die het hem oplevert. Alleen als die voordelen duidelijk aanwezig zijn is eenmedewerker bereid zelf achter het scherm plaats te nemen. Zo is bijvoorbeeld inzagein de status van een ingediende declaratie een belangrijk voordeel ten opzichte vaneen papieren formulierenstroom en derhalve zal een medewerker de voorkeur gevenaan invoer via de portal. e-HRM voor zorginstellingen Pagina 3 van 6
 4. 4. 3. Gebruikers interfaceDe gemiddelde eindgebruiker van een E-HRM portal is wezenlijk anders dan deprofessional die in zijn dagelijkse werk met een HR- of salarisapplicatie werkt. Voor deE-HRM gebruiker is het werken met een HR applicatie vaak geen dagelijkse routine.Daarnaast is het niet wenselijk om alle decentrale gebruikers een uitgebreide trainingte geven. De kosten hiervan zijn hoog en daarmee wordt het kostenbesparende effectvan de implementatie van een E-HRM tool deels teniet gedaan. Het is om dezeredenen dat bij de ontwikkeling van de gebruikers interface extra aandacht aangebruikersgemak en duidelijkheid moet worden gegeven. Daarnaast moet de applicatieuitnodigend zijn voor de eindgebruiker. Gebruikersportaal Talent & Salaris e-HRM voor zorginstellingen Pagina 4 van 6
 5. 5. De keuze voor het juiste systeemHet selecteren van een E-HRM tool is voor veel organisaties geen routine en daardooris er vaak weinig ervaring aanwezig. Het is verstandig om, indien mogelijk, expertiseextern in te huren. Een veel gemaakte vergissing is om de eisen en wensen die er zijnaf te wegen tegenover de theoretische mogelijkheden van een systeem. Daarbij wordtniet zelden voorbij gegaan aan de praktische toepasbaarheid, zeker in relatie totbijvoorbeeld het beheer die de applicatie vergt. Standaardisatie en voorgedefinieerdeprocessen kunnen daarbij van belangrijke toegevoegde waarde zijn.ImplementatieDe implementatie van een E-HRM portal raakt vaak alle medewerkers in eenorganisatie. Alleen daarom al is het belangrijk om de verwachtingen goed te managenen de communicatie over de nieuwe applicatie extra aandacht te geven. Daarnaastmoet de organisatie de nieuwe werkwijzen ook kunnen behappen en daarom is hetgefaseerd aanbieden van de mogelijkheden te prefereren boven een uitrol in 1 keer.Onze consultants en projectleiders hebben een ruime ervaring in het implementerenvan onze toepassingen in met name zorgorganisaties. Zij zijn zich bewust van degevoeligheid voor veranderingen in deze organisaties en de terughoudendheid bijsommige medewerkers inzake automatisering.Onze bewezen implementatiemethodiek (gebaseerd op Prince II) heeft als basis eenzeer transparant projectplan waarin alle mijlpalen duidelijk zijn omschreven. Op diemanier is een constante toetsing van de status van het implementatietraject mogelijken kan, indien nodig, meteen worden bijgestuurd. En onze ervaring in de afgelopen 10jaar maakt het ook mogelijk om op voorhand een reële schatting van de benodigde tijdte kunnen afgeven.OntwikkelingenDe belangrijkste aandachtspunten in de aankomende softwarereleases zijn eenverdere ontwikkeling van de workflow-engine, standaard ingerichte workflows encontent. Een andere belangrijke ontwikkeling heeft te maken met de ontwikkeling vannieuwe toepassingen voor smartphones en tablets. Deze toepassingen hebben eenpositieve invloed op de kosten van de hardware-infrastructuur daar veel medewerkersal de beschikking hebben over deze apparaten. Dit in tegenstelling tot een pc op dewerkplek of thuis.Bij de ontwikkeling van deze apps zijn de uitgangspunten hetzelfde als voor de portalvariant. e-HRM voor zorginstellingen Pagina 5 van 6
 6. 6. Meer informatieVoor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.vismadbs.nlSeminar31 mei: ‘e-HRM onmisbaar voor zorginstellingen’Op deze informatieve dag maken wij de rol, de aanpak en de praktijk van e-HRMbinnen zorginstellingen duidelijk. Aan het eind heeft u handvaten om e-HRM terealiseren en optimaal in te zetten binnen uw eigen zorginstelling.Ga naar onze website of klik hier voor meer informatieVisma DBSSinds 1994 leveren wij e-HRM en salarissoftware aan grote en middelgrote bedrijven inNederland. Marktleider in diverse branches waaronder de zorg. Klanten zijn onderandere: GGZ Friesland, Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW), Careyn, Livio. Wij zijnonderdeel van Visma AS, met ruim 5000 medewerkers, meer dan 320000 klanten eneen omzet in 2011 van ruim 500 miljoen Euro, marktleider in Scandinavië en top 10speler op de Europese business-softwaremarkt. Op de vestiging in Amersfoort werkenmomenteel 80 medewerkers. e-HRM voor zorginstellingen Pagina 6 van 6

×