Studie Vision! - "Hemel & aarde"

305 views

Published on

Leidraad van de studie bij Vision! op 3 juni jl.

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
305
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
81
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Alles is in Gods hand. Niets loopt uit de hand!
 • Brood en wijn worden genomen als herinnering aan Jezus die zei doe dit totdat Ik kom..1 Kor. 11: 25 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. 26 Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.
 • Jezus ging niet terug naar zijn eerdere staat – Hij bleef mens en zo zal Hij ook terugkomen. Toch is Hij ook GOD!
 • Als God Jeruzalem niet had gekozen dan had de wereld nooit van het Jeruzalem’s bestaan geweten. Liever vergeten ze J’lem vandaag de dag nog – geen land die daar zijn ambassade heeft..
 • Jezus zal ws. terugkeren tijdens Sukkot – het feest van de bijeenvergadering, de oogst..Spoedig zegt iets over volgorde en over een wens maar ook over uitstel (genade). Spoedig houdt je scherp. Verslap niet! Was dit niet de essentie van alles wat Jezus zei over de eindtijd?
 • Waarom zou Hij die alles heeft geschapen niet alles herstellen zoals Hij het heeft bedoeld? Dus een nieuwe aarde en mensen in een verheerlijkt lichaam.Geestelijke verhevenheid is mooi voor Oosterse religie, niet voor de God van hemel en aarde!We hebben geen lichamen nodig in de hemel – wel op aarde.De perfecte wereld (1000 jarig vrederijk) garandeert geen perfecte mensen. De menselijke natuur kan alleen veranderen van binnenuit, niet van buitenaf!
 • Waarom zou Hij die alles heeft geschapen niet alles herstellen zoals Hij het heeft bedoeld? Dus een nieuwe aarde en mensen in een verheerlijkt lichaam.Geestelijke verhevenheid is mooi voor Oosterse religie, niet voor de God van hemel en aarde!We hebben geen lichamen nodig in de hemel – wel op aarde.De perfecte wereld (1000 jarig vrederijk) garandeert geen perfecte mensen. De menselijke natuur kan alleen veranderen van binnenuit, niet van buitenaf!
 • Studie Vision! - "Hemel & aarde"

  1. 1. Wat gebeurt er met dehemel en de aarde?vision@vezwolle.nlDvB, juni 2013
  2. 2. Wie kan het beter uitleggen?Ik ben God, en er is er geen als Ik,Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zalzijn, van oudsher de dingen die nog nietplaatsgevonden hebben;Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt standen Ik zal al Mijn welbehagen doen;Jes. 46. 10
  3. 3. Het einde.. Hoe?• Door menselijk handelen? Door een druk op de knop?• Op. 5: 1 En ik zag in de rechterhand van Hem Die op detroon zat, een boekrol, van binnen en van buitenbeschreven, verzegeld met zeven zegels.• 2 En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep:Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels teverbreken?• Op 6: 1 En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegelsopende en ik hoorde een van de vier dieren met eenstem als van een donderslag zeggen: Kom en zie!Getuigen van hoop!1 Kor. 11: 25Evenzo nam Hij ook de drinkbeker,na het gebruiken van de maaltijd,en zei: Deze drinkbeker is hetnieuwe verbond in Mijn bloed. Doedat, zo dikwijls als u die drinkt, totMijn gedachtenis.26 Want zo dikwijls als u dit broodeet en deze drinkbeker drinkt,verkondig de dood van de Heere,totdat Hij komt.Ef. 2: 11-1211 Bedenk daarom dat u dievoorheen heidenen was in hetvlees .. dat u in die tijd zonderChristus was.. U had geen hoop enwas zonder God in de wereld.
  4. 4. Jezus’ terugkeer• Wie?– Als Zoon van God of Zoon des mensen?• Waar?– Overal tegelijk of op één plek?• Hoe?– Zoals zijn eerste komst of anders?• Wanneer?– Plotsklaps of aangekondigd?• Waarom?– Met welk doel en hoe lang gaat dat duren?Hnd. 1:9 En nadat Hij dit gezegd had,werd Hij opgenomen terwijl zij hetzagen, en een wolk onttrok Hemaan hun ogen.10 En toen zij, terwijl Hij van henwegging, hun ogen naar de hemelgericht hielden, zie, twee mannenstonden bij hen in witte kleding,11 die ook zeiden: Galilesemannen, waarom staat u omhoogte kijken naar de hemel? DezeJezus, Die van u opgenomen is naarde hemel, zal op dezelfde wijzeterugkomen als u Hem naar dehemel hebt zien gaan.12 Toen keerden zij terug naarJeruzalem, van de berg die deOlijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar eensabbatsreis vandaan ligt.
  5. 5. Wie? - “Deze Jezus..”• Engelen gebruikten Zijn menselijke naam.• Hij zal onveranderd zijn.• Verheerlijkt lichaam.• Hij was niet altijd “Jezus”.Hnd. 1:11Deze Jezus, Die van u opgenomen isnaar de hemelHeb. 13:8 Jezus Christus is gisteren enheden Dezelfde en tot in eeuwigheid.1 Tim 2:5Want er is één God. Er is ook éénMiddelaar tussen God en mensen, demens Christus Jezus.Mt. 28:18Jezus zei: “Mij is gegeven alle macht inhemel en op aarde”.1 Fil 3: 21Die ons vernederd lichaam veranderenzal, zodat het gelijkvormig wordt aanZijn verheerlijkt lichaam..Dan 7:13..en zie, er kwam met de wolken van dehemel Iemand als een Mensenzoon.Dan 3: 25..en de aanblik van de vierde lijkt op dievan een zoon van de goden.
  6. 6. Waar? - “op de Olijfberg..”• De HG als altijd Aanwezige, niet gehinderddoor tijd of plaats.• De HG zal niet verdwijnen bij Jezus terugkeer.• Terugkomen waar Hij is opgestegen. Jeruzalem!• Geen opname voor het oordeel.• Wij zullen Hem ontmoeten in de lucht..• Wij ontvangen een verheerlijkt lichaam.Joh. 16:7Het is nuttig voor u dat Ik wegga, wantals Ik niet wegga, zal de Trooster nietnaar u toe komen; maar als Ikheenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.Zach. 14:4Op die dag zullen Zijn voeten staan opde Olijfberg..Mt. 24:31..zij zullen Zijn uitverkorenenbijeenbrengen uit de vierwindstreken, van het ene uiterste vande hemelen tot het andere uitersteervan.1 Thes. 4: 17Daarna zullen wij, de levenden dieovergebleven zijn, samen met henopgenomen worden in de wolken, naareen ontmoeting met de Heere in delucht.1 Kor. 15:52Immers, de bazuin zal klinken en dedoden zullen als onvergankelijkemensen opgewekt worden, en ook wij
  7. 7. Hoe? - “op dezelfde wijze terugkomen..”• Niet 2 engelen maar duizenden!• Niet zo geruisloos als Zijn eerste komst!• Niet hulpeloos maar als Zoon des mensen.• Niet onzichtbaar en klein maar in majesteit! Englorie!• Parousia – Epiphaneia – Apokalypsis– Tegemoet gaan – Verschijnen – Onthullen1 Thes. 4:16Want de Heere Zelf zal met eengeroep, met de stem van eenaartsengel en met een bazuin van Godneerdalen uit de hemel.Mt. 24:27, 30..want zoals de bliksem vanuit hetoosten komt en zichtbaar is tot in hetwesten, zo zal ook de komst van deZoon des mensen zijn...en zij zullen de Zoon des mensenzien, als Hij op de wolken van de hemelkomt met grote kracht en heerlijkheid.
  8. 8. Wanneer? - “als een dief nadat....”• Niemand weet de tijd noch het uur..• Als een dief in de nacht.• De tekenen van Zijn komst.– Wereldrampen– Kerkverlating– Dictator in het Midden-Oosten– Volledige duisternis• Dus.. 2 wederkomsten?• Hij komt spoedig..Mt. 24:36, 43Maar die dag en dat uur is aan niemandbekend, ook aan de engelen in dehemel niet, maar alleen aan Mijn Vader...als de heer des huizes geweten had inwelke nachtwake de dief komen zou..Mk. 13:33Let op: waak en bid, want u weet nietwanneer het de tijd is.Mt.24: 33Zo ook u, wanneer u al deze dingen zultzien, weet dan dat het nabij is..Mt. 24: 38.. tot aan de dag waarop Noach de arkbinnenging, 39 en het niet merkten,totdat de zondvloed kwam..Er zullen 2 groepen zijn;• zij die Jezus verwachten en• zij die Hem niet verwachten.Op 22:20Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom,Heere Jezus!
  9. 9. Waarom?• Volmaken van de heiligen.– Gerechtvaardigd, geheiligd, verheerlijkt.– Geest, ziel en lichaam.• Herstel van Israël• Afrekenen met de duivel.• Wereld regeren.• Laatste oordeel.Heb. 9: 28.. de tweede keer zonder zonde gezienworden door hen die Hem verwachtentot zaligheid.Joh. 10: 16Ik heb nog andere schapen, die niet vandeze schaapskooi zijn; ook die moet Ikbinnenbrengen, en zij zullen Mijn stemhoren en het zal worden één kudde enéén Herder.Job 1:7Satan is geen match voor onze God!Hij is gelimiteerd inkennis, kracht, mandaat, tijd en isverslagen!Op 11:15De koninkrijken van de wereld zijn vanonze Heere en van Zijn Christusgeworden, en Hij zal Koning zijn in alleeeuwigheid.Gal. 6:7Dwaal niet: God laat niet met Zichspotten, want wat de mens zaait, zal hijook oogsten.
  10. 10. De laatste pagina..• Vader, Zoon en Heilige Geest zullen onder demensen wonen.• We zullen Zijn voetstappen weer horen.• Zelfs Zijn aangezicht zullen wij zien.• Hoop - Onze toekomst is er één van hoop!• Aarde - Onze toekomst ligt niet in de hemel!• Zalig - Jezus komt terug om het te vervolmaken!Op. 21:3..Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijnvolk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn enhun God zijn.Op. 22:3 En geen enkele vervloeking zal ermeer zijn. En de troon van God en vanhet Lam zal daar zijn, en Zijndienstknechten zullen Hem dienen,4 en zullen Zijn aangezicht zien, en ZijnNaam zal op hun voorhoofd zijn.5 En daar zal geen nacht zijn, en zijhebben geen lamp en ook geen zonlichtnodig, want de Heere God verlicht hen.En zij zullen als koningen regeren in alleeeuwigheid.3 En geen enkele vervloeking zal ermeer zijn. En de troon van God en vanhet Lam zal daar zijn, en Zijndienstknechten zullen Hem dienen,4 en zullen Zijn aangezicht zien, en ZijnNaam zal op hun voorhoofd zijn.5 En daar zal geen nacht zijn, en zijhebben geen lamp en ook geen zonlichtnodig, want de Heere God verlicht hen.En zij zullen als koningen regeren in alleeeuwigheid.
  11. 11. Fil.2: 9 Daarom heeft God Hem ook bovenmateverhoogd en heeft Hem een Naam geschonkenboven alle naam,10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigenelke knie van hen die in de hemel, en die op deaarde, en die onder de aarde zijn,11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus deHeere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

  ×