Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 sources of energy marathi

2,285 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10 sources of energy marathi

 1. 1. [ya<aa 8 vaI ivaYaya saamaanya iva&ana P`akrNa 10
 2. 2. GaTk 10.1 jaIvaaSma [MQana 10.2 jaIvaaSma [MQanaacyaa Avasqaa 10.3 sauya10.4 saaolar kukr¸ saaOr tapk 10.5 saaolar saola 10.6 ]jao-caoTopic-Sources of [tr maagath SubStd-8
 3. 3. ]jaakaya- krNyaasaazI laagaNaa---yaa Sa@tIsa ]jaaAsao mhNatat. ]jao-caI $po vaogaLI AsalaI trI itcao eka $patuna dusa--yaa $pat $paMtr krta yaoto.
 4. 4. jyaa pdaqaa-cyaa jvalanaanao ]jaainamaa-Na haoto %yaa pdaqaa-sa [MQana Asao mhNatat. Std-8th Sub- Topic-Sources of
 5. 5. laaKao vaYaa-puvaIp`aNaI AaiNa vanasptI yaaMcao AvaSaoYa jamaInaIt gaaDlao gaolao.%yaa var jamaInaIcaa varcaa p`caMD daba va AatIla ]YNata yaaMcaa pirNaama hao}na
 6. 6. jaIvaaSma [MQanaacaI inaima-tI
 7. 7. jaIvaaSma [Mqanaacyaa sqaayaU Avasqaa ³kaoLsaa ´ jaIvaaSma [MQana d`va ³Kinaja tola ´ vaayaU ³ naOsagaIk vaayaU´
 8. 8. aU [MQan KoDaopaDyaat ao [MQana mhNauna laakuDfaTa vaaprlaa jaatao Apu--yaa hvaotIla laakDacyaa jvalanaapasauna caarkaola tyaar krtat.
 9. 9. [MQana Kinaja tola o pRqvaIcyaa paoTat 25000 maI Kaola saapDtat.%yaa pasauna poT/aola ¸iDJaola ¸ koraosaIna va [MQana tola saapDto.
 10. 10. 3. naOsagaIk vaayaU • naOsagaI-k vaayaU vaaprNyaasa saaoyaIcao Aahot. 1. lavakr poT Gaotao. 2. jvalanaanaMtr kaoNatahI sqaayau pdaqa- iSallak raht naahI. 3. mau#ya s~aotapasauna naLaWaro sqaalaaMtr krNao
 11. 11. saaOr ]jaasauyaa-pasauna pRqvaIlaa 17 drvaYaI- saumaaro 7 X 10 iklaaova^T evaZI p`caMD ]jaaimaLt Asato.Aaplyaalaa jaovaZyaa ]jao-caI garja Aaho tovaZI ]jaa- sauyaAaplyaalaa f@t 40 imanaITat
 12. 12. navakrNaIya ]jaas~aot saaOr ]jaajalaivaVut ]jaapvana ]jaaANau]jaabaayaaoga^sa baayaaoiDJaola
 13. 13. saaolar saola saaOr ]jao-cao $paMtr ivaVut ]jao-t krNyaasaazI saaolar saolacaa vaapr krtat.
 14. 14. jalaivaVut ]jaa-
 15. 15. parMparIk ³AnavaIkrNaIya´ ]jaa- s~aotaMcyaa vaapracaa duYprINaama • tapmaana vaaZt Aaho. • Aamla pja-nya ³A^isaDrona´ haoto. • AaoJaaonacyaa qarala iCd`o pDtat. • vanasptIMtIla vaOivaQya
 16. 16. Saasanaanao ]jao-cyaa saMkTaSaI saamanaa krNyaasaazI kolaolao ]paya • navanavaIna ]jaa-s~aot SaaoQanao. • navakrNaIya s~aotaMnaa p`aQaanya donao. • AnavakrNaIya s~aotaMcaa vaapr yaa
 17. 17. Creation

×