Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PaikkaOppi - nätbaserad lärmiljö

381 views

Published on

En nätbaserad lärmiljö som stöder många läroämnen och integrationen mellan dem.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PaikkaOppi - nätbaserad lärmiljö

 1. 1. www.paikkaoppi.fi
 2. 2. Geodata är • sensorisk • upplevd • observerad • uppmätt • ihågkommen information om en plats. +21°C En plats för nostalgiska känslor Det doftar från grillen och blommorna Här brukar vi vara när skolan slutat Tre män, en kvinna Trafikkorsning som är farlig för fotgängare 6 bilar/10 min En ekorre Ljud från trafiken
 3. 3. I matematiken kan man avbilda symmetriska former i terrängen och lägga in dem på kartan. Närmatsprojekt i geografi och huslig ekonomi. I huslig ekonomi kan man undersöka matvarornas ursprung och tillreda mat av närproducerade råvaror. I geografin kan närproducenterna märkas ut på kartan och man kan diskutera matproduktionens inverkan på människan och miljön. I modersmål och historia kan man samla in information om gamla tider, till exempel genom att videointervjua äldre människor. Videorna kan sedan inkluderas i en kartpresentation i karttjänsten delas med föräldrarna. Mobilherbarium i biologin och omgivningsläran Foton av växter kan läggas in i karttjänsten i form av ett mobilherbarium. Vattendragsundersökning i kemin och geografin: vattenprover från närliggande vattendrag kan jämföras. Vad beror skillnaderna i t.ex. pH och grumlighet på? I matematik och geografi kan man undersöka geometriska former i omgivningen. Med kartans hjälp går det räkna ut arealer på områden i närheten.
 4. 4. Vardagskompetens och deltagande i samhällslivet • navigering och lägesangivelse till exempel i nödsituationer • informationssökning i karttjänster, t.ex. närmaste bankautomat eller ett bra café • påverkan och deltagande, t.ex. i samband med kommunernas kartbaserade enkäter eller vid utnyttjande av geodata som olika organisationer producerat • geografisk informationsteknologi utnyttjas allt mer i arbetslivet, t.ex. • i miljöforskning då man kartlägger översvämningsrisker • vid kommunal planläggning • i företag som vill optimera sina transporter • i marknadsföring, t.ex. vid lokaliseringsbeslut för affärer eller bilfirmor och vid riktad direktmarknadsföring baserat på läge Lägesinformationen i omgivningsstudier • i de nya läroplanerna ska eleverna redan från de första klasserna lära sig utnyttja lägesinformation när de studerar sin omgivning • PaikkaOppi är ett bra arbetsredskap i omgivningsstudier där det går att spara, analysera presentera och dela egna observationer av omgivningen
 5. 5. PaikkaOppi En lärmiljö där 1. Lärprojektplattformen består av en mångsidig, interaktiv karttjänst 2. Det finns tips om hur tjänsten kan användas inom olika läroämnen och mångvetenskapliga lärområden Fungerar avgiftsfritt på webben: www.paikkaoppi.fi Använd Firefox Mozilla eller Chrome som webbläsare! Mobilapp för iOS- och Android-enheter. - kompletterar karttjänsten Ladda ned gratis från App Store (iOS) eller www.paikkaoppi.fi (Android) Med appen kan du lätt samla in dina observationer på kartan i form av text och bild • utomhus • hemma • på resan • vid hobbyn
 6. 6. • En nätbaserad lärmiljö som stöder många läroämnen och integrationen mellan dem. • Allt kartmaterial, pedagogiska verktyg och läromedel är gratis för alla användare. Det här gör skolorna jämlika när det gäller att utnyttjandet av resurserna. • Skolorna behöver inte investera skilt i GIS-program och kartor. • En finländsk innovation som inte baseras på förebilder någon annanstans i världen.
 7. 7. PaikkaOppi har under 2000-talet utvecklats i samarbete mellan: • Utbildningsstyrelsen • universitet (Åbo, Helsingfors universitet) • expertorganisationer inom GIS och lägesdata: Lantmäteriverket, Geodetiska institutet, Lounaispaikka, Arbonaut Oy • utbildning anordnas av städerna Åbo, S:t Karins och Joensuu
 8. 8. göra temakartor bläddra i en stor uppsättning kartmaterial och söka information för t.ex. grupparbeten och föredrag samla observationer och erfarenheter i omgivningen, göra en presentation av dem och dela den med föräldrarna samla observationer med hjälp av mobilen från hemmiljön, resor eller hobbyer och titta på dem på kartan tillsammans med klasskompisarna lägga kartlager ovanpå varandra och studera olika objekts och fenomens läge. Vattendrag+markanvändning+ bostadsområden anger t.ex. var en ny simstrand kunde placeras. mäta avstånd och arealer
 9. 9. Övningar för att lära sig använda karttjänsten. Lämpar sig för alla åldrar. Korta uppgifter för att pigga upp lektionen. Utelärande och obser- vationer i utemiljö med hjälp av PaikkaOppis mobilapp. Små projekt om olika ämnen som lämpar sig för klassrumsarbete. Nötter GörGeoinformationens ABC Undersök
 10. 10. PaikkaOppi innehåller grundkartor och terrängdatabasen över hela Finland samt material om följande teman: • Flyg- och satellitbilder • Vattendrag • Terräng och geologi • Markanvändning och trafik • Miljöforskning • Naturskyddsområden • Samhällsstruktur och planläggning • Kulturmiljö och historiska kartor • Koordinatsystem • Ortsnamn och administrativa kartor Bilden visar PaikkaOppis kartfönster där man valt att visa två kartlager över Pyynikkiåsen i Tammerfors - jordart och terrängskuggning - på varandra. Med hjälp av kartan kan man utläsa hur jordarten varierar med topografin. Det går att ställa in genomskinligheten på de olika kartlagren.
 11. 11. Välj antingen bara bakgrundskartan för Finland eller sätt också till lagret med kommun- och landskapsindelningen. Eleverna kan märka ut händelser, fenomen eller objekt på kartan, t.ex. • de största städerna i Finland • historiska gränser • de största vattendragen • dialektområden • växtgeografiska områden • finländska konstnärers hemorter • föräldrarnas och far/morföräldrarnas boningsorter • semesterrutter de tagit i Finland • platser där TV-serier utspelar sig… Elevernas uppskattning var de största städerna i Finland ligger, visade som punktobjekt. Objekt kan märkas ut på kartan som områden punkter linjer Tammerfors Annan egen plats Egna platser
 12. 12. Resultat av en intervju om förorter gjord i samband med en geografikurs vid Turun Suomalainen Yhteiskoulu. Kursen drogs av geografilärare Nina Brander. Tycker du att Kråkkärret är en bra plats för barnfamiljer? Lägger du märke till mångkulturalismen?
 13. 13. Integrerade ämnen: modersmål, omgivningslära, engelska och tyska. Eleverna beskriver sina favoritställen i hemkommunen. Bilder och texter på tre språk sätts in i karttjänsten. Kartan delas sedan med andra skolor. Modellen utvecklades och testades av: klasslärarna Sirkku Alin och Kati Andersen vid Puolala skola, klasserna 4b och c
 14. 14. Integrering mellan fysik, geografi och historia. Undersökning av de fysikaliska storheterna "arbete och effekt" genom att studera trappor och deras särdrag och terrängen omkring dem. Observationerna antecknas och diskuteras i klassen och förs sedan in i PaikkaOppi. Modellen utvecklades och testades av: Lektorerna i matematiska ämnen Kimmo Lehtinen och Johanna Halttunen vid Luostarivuoren koulu, 7 kl
 15. 15. Den här uppgiften för förskolan förenar omgivningslära, gymnastik och teckning. Uppgiften går ut på att man studerar olika arter av vinterståndare och djur som nyttjar dem som föda under vintern, tecknar dem och leker motionslekar kopplade till ämnet. Elevernas teckningar fotograferas sedan med hjälp av PaikkaOppi Mobil. Modellen utvecklades och testades av: klasslärare Maritta Tammio Klass 2b vid Piispanlähteen koulu, S:t Karins Den här uppgiften är lämplig som en mångvetenskaplig uppgift inom geografi och kemi. Vattenprov som eleverna tagit analyseras med avseende på pH, grumlighet, ledningsförmåga och syremättnadsgrad. Resultaten förs in i PaikkaOppis karttjänst. Modellen utvecklades och testades av : Lärarna i biologi och geografi Ari Kalske, Minna Hämäläinen och MobiLuma –hanke vid Åbo universitet Klass 9 vid Luostarinvuoren koulu 9, Åbo
 16. 16. www.paikkaoppi.fi/sv_SE/ www.facebook.com/paikkaoppi/ Projektkoordinator virpi.hirvensalo@turku.fi Utbildningar ordnas i hela Finland under år 2017 i form av • infotillställningar för rektorer och chefer inom bildningsväsendet • workshops för lärare som vill ta i bruk PaikkaOppi i olika läroämnen eller inom mångvetenskapliga lärområden • klass- eller fältundervisning för elever om PaikkaOppis grundfunktioner, de färdiga uppgifterna eller om att göra egna projekt med PaikkaOppi Mobil.

×