รายงานการวิเคราะหอตสาหกรรม              ุThe New Innovation of Plastic Product ; Bioplastic       นําเ...
Introduction-OECD Environment Outlook 2030 ระบุ 4 ลําดับความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่ตองเผชิญ คือ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอ...
Bioplastic Industry- Bioplastic จึงเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาวัสดุ เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม โดยพลาสติกชีวภาพ สามารถผลิตทดแท...
The history of Bioplastic    The First Man-made                   Discover    Plastic (was a bio...
Bioplastic Projection TrendsSource : The World of Bioplastics ;Dr.Jim Lunt
Bioplastic Consumption Trends
Bioplastic Industry in Thailand- สําหรับประเทศไทย มีความอุดมสมบูรณดานชีวมวล (Biomass) และมีวัตถุดิบที่มีศักยภาพในการพัฒน...
Bioplastic Company in Thailand    Company       Location       Product          Technology1.Ad...
Bioplastics Company in Thailand    Company        Location         Product        Technology6. ...
Bioplastic’s Product  F ก  ก F  F  F
Bioplastic’s Product  F ก  กF  F  F
Bioplastic’s Product
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกยอยสลาย       สนง. นวัตกรรมแหงชาติ สรุปวาวัสดุชวภาพซึ่งมีโอกาสพัฒนาเปนธุรกิจนวัตกรร...
Value Chains                   ประเทศไทย                 ตนทุน 1 บาท ตอกิโลกรัมมูลคา...
Company Profile• บมจ.อินโดรามา เวนเจอร เปนกลุมบริษัทฯ  บมจ.      เวนเจอร             • รายได ในป 2...
ประวัติความเปนมาของกิจการ    • M.L. Lohia ไดกอตัง the Indorama Group ในประเทศอินโดนิเซีย ตอมาไดขยายกิจการเขามาใน ...
Related Company
ภาพรวมมีโรงงานผลิต 13 แหงตั้งอยูในประเทศตางๆ 5 ประเทศ ในทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปยุโรป
Indorama’s Value chain
Evaluation Challenges              Exploration Preparation     Public                 ...
SWOT Analysis - INDORAMASTRENGTH                                WEAKNESS1.มีฐานกําลังการผลิ...
Scenario Analysis           แนวโนมราคาเม็ดพลาสติกScenario 1 (- , +)                 Scenario 2...
Scenario Analysis Outcomes           แนวโนมราคาเม็ดพลาสติกScenario 1 (- , +)         Scenario 2 (+ , +)...
F    ก  ก   World’s  Laboratory”                     F                  ก ...
Bioplastic in India                        Bioplastic in India is very nascent stage with 2 partii...
Porter’s Diamond Diagram ; INDIA
FACTOR CONDITIONsPeople-  ประเทศอินเดียมีประชากรรวมสูงเปนอันดับ 2 ของโลก มีประชากรวางงาน  จํานวนมาก มีคนวัยทํางานกวา...
FIRM STRATEGY AND RIVALRY- กลยุทธการแขงขันในอินเดียเปนไปในรูปแบบทางดานตนทุนที่ถูกและการตอบสนองความตองการของผูบริโภค...
Five Forces Model
Bargaining Power of Suppliers-นําเขาวัตถุดิบ มันสําปะหลังอัดเม็ดจากประเทศไทย(สงออกมันสําปะหลังอันดับ1ของโลก) และอินโดราม...
ตารางสรุป แนวโนมของตลาดไบโอพลาสติก ในอนาคต        F                  ก          ก  F ...
ขอเสนอแนะ•จากขอมูลขางตนแนวโนมของตลาดไบโอพลาสติก ในอนาคตจะมีการขยายตัวอยางตอเนื่องเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลตางๆ ที่ม...
Thank you
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bioplastic final

1,746 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bioplastic final

 1. 1. รายงานการวิเคราะหอตสาหกรรม ุThe New Innovation of Plastic Product ; Bioplastic นําเสนอ รศ. ดร.ไว จามรมาน รศ. ดร. จัดทําโดย วิภาสิริ จันทรสิริสถาพร 5302010029 มยุรี ประเทืองสุข 5302010219 สธนพัทธ ตรีธารธนไพศาล 5302010243
 2. 2. Introduction-OECD Environment Outlook 2030 ระบุ 4 ลําดับความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่ตองเผชิญ คือ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเกิดภาวะโลกรอน, การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ, ขาดแคลนน้ําที่สะอาด และผลกระทบตอสุขภาพของมลพิษ- มนุษย พบขอจํากัดดานปริมาณของวัตถุดิบน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ ซึ่งคาดการณไดวาจะหมดไปในที่สุด-พลาสติก ทําจากน้ํามันดิบ และกาซธรรมชาติ-กระบวนการทํา พลาสติกที่ทําจากปโตรเลียมจะถูกเผาไหมจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่มีอยูในน้ํามันปโตรเลียมสูชั้นบรรยากาศที่นําไปสูภาวะโลกรอน-พลาสติกชีวภาพ (;Bioplastic) เปนรูปแบบของพลาสติกมาจากแหลงพืช เชนมันสําปะหลัง, ออย, ปอน้ํามัน, น้ํามันถั่วเหลืองและแปงขาวโพด-Bioplastic เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพราะเมื่อเทียบกับพลาสติกแบบเดิมผลการผลิตของพวกเขาในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดนอยกวาที่กอใหเกิดภาวะโลกรอน
 3. 3. Bioplastic Industry- Bioplastic จึงเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาวัสดุ เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม โดยพลาสติกชีวภาพ สามารถผลิตทดแทนขึ้นใหมไดในธรรมชาติ และยอยสลายเปนกาซคารบอนไดออกไซดและน้ํา ไดดวยจุลินทรียในธรรมชาติ- คุณสมบัติในการใชงานเทียบเทากับพลาสติกจากอุตสาหกรรมปโตเคมีแบบดั้งเดิม- ประเทศหรือกลุมประเทศธุรกิจ มีการตื่นตัว ใหความสนใจ งานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสรางผลิตภัณฑ อยางรวดเร็วและชัดเจน เชน สหรัฐอเมริกา เริ่มผลิตพลาสติกชีวภาพโดยใชขาวโพดเปนวัตถุดิบ- นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังมีนโยบายตั้งเปาผลิตผลิตภัณฑจากชีวมวล (Biomass)จากปริมาณ 5% ในป 2002 เพิ่มเปน 12% ในป 2030- กลุมประเทศในยุโรป ออกมาตรการใหรถยนตในประเทศ จะตองประกอบดวยชิ้นสวนที่สามารถใชซ้ํา (reuse)หรือนํามาใชใหมได (recycle) ไมนอยกวา 85% ของน้ําหนัก
 4. 4. The history of Bioplastic The First Man-made Discover Plastic (was a bioplastic) Polyethylene 1 Jan 1862 12 Jun 1933 The Reinvention of the bioplastic 28 Mar 1907 The First Plastic... 8 Aug 1869 Discover Bioplastic Car petroleum plastics biodegradable? 13 Aug 1941 9 Aug 1990 Ford Goes bioplastic 8 Sep 1924BIOPLASTICS, 8 Aug 1862 - 8 Aug 2010 1900 2000
 5. 5. Bioplastic Projection TrendsSource : The World of Bioplastics ;Dr.Jim Lunt
 6. 6. Bioplastic Consumption Trends
 7. 7. Bioplastic Industry in Thailand- สําหรับประเทศไทย มีความอุดมสมบูรณดานชีวมวล (Biomass) และมีวัตถุดิบที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ไดแก มันสําปะหลัง และออย ฯ- ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตหัวมัน เปนอันดับ 3 ของโลก และสงออกเปนอันดับ 1 ของโลก โดยในป 2548 มีพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังกวา 6.6 ลานไรและมีการผลิตหัวมันสดไดกวา 20 ลานตันตอป นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีอุตสาหกรรมรองรับในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพยอยสลายได โดยผลิตภัณฑพลาสติกที่สําคัญของไทย ไดแก ถุง กระสอบพลาสติก และแผนฟลม ซึ่งมีมูลคาเศรษฐกิจรวมกวา 200,000 ลานบาท- กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานสงเสริมการลงทุน เสนอแผนปฏิบัติการ ผานความเห็นชอบจากครม. ไดรับผลมีนโยบายใหพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพยอยสลายได โดยมีแผนการพัฒนาภายในระยะเวลา 5 ป (ป 2550 – 2554) งบประมาณเบื้องตน 5,500 ลานบาท
 8. 8. Bioplastic Company in Thailand Company Location Product Technology1.Advance Packing Co.,Ltd. Ayuthaya Plastic bags for plants -Produced from corn(Special Tech Group) starch - Import raw plastic from USA and process in Thailand2.M.S.V Trading Ltd. Part BKK Food container such as plate,bowl,spoon and fork3.Bio Green World Co.,Ltd. Samut Food container such as -Produced from PLA or(BOW) Prakarn plate,bowl,spoon and cups PLA starch blend -PLA pellets imported from Taiwan4.Biofoam Jazzy Creation BKK Heat-resistant food packing -Produced from cassavaCo.,Ltd. (BPE) such as disposable plates, starch hot-molded into bowls and food trays finished -Own proprietary technology5.Biodegradable Packaging BKK Single use food packaging such - Produced fromfor Environment Co.,Ltd. as disposable plates, bowls and biogases spoons
 9. 9. Bioplastics Company in Thailand Company Location Product Technology6. KU-Green : Biodegradable BKK Single use food packaging such -Produced from cassavaPackage as disposable plates, bowls, starch, hot moulded into trays and glasses finish products - Own proprietary technology7. Thantawan Industry PCL. BKK Bag, film -Import raw plastic from USA and process in Thialand - Development compounding8.PURAC Thailand Rayong Lactic acid -Produced from molasses or cassava
 10. 10. Bioplastic’s Product F ก ก F F F
 11. 11. Bioplastic’s Product F ก กF F F
 12. 12. Bioplastic’s Product
 13. 13. กระบวนการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกยอยสลาย สนง. นวัตกรรมแหงชาติ สรุปวาวัสดุชวภาพซึ่งมีโอกาสพัฒนาเปนธุรกิจนวัตกรรม เพือสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัตถุดิบ ี ่ทางการเกษตรของประเทศมี 3 ชนิด คือ1. Polylactic Acid หรือ PLA วัตถุดิบทีใชในการผลิต คือแปงทีมาจาก ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก พืชทีมแปงเปน ่ ่ ่ ี องคประกอบหลัก เชนขาวโพดและมันสําปะหลัง2. Polyhydroxyalkanoates หรือ PHAs เปนสารพอลีเมอรตงตนที่สามารถนํามาใชผลิตผลิตภัณฑพลาสติกที่ยอยสลาย ั้  ได3. Propanediol (PDO) สําหรับผลิตเสนใยชีวภาพสําหรับอุตสาหกรรมสิงทอ (Bio - Fiber : Sorona TM) PDO เปนสารเคมี ่ตั้งตน (โมโนเมอร) อีกชนิดหนึ่งซึงผลิตขึ้นโดยอาศัยแปงจากทรัพยากรธรรมชาติทเกิดขึ้นใหมไดเชนขาวโพดและมันสําปะหลัง ่ ี่
 14. 14. Value Chains ประเทศไทย ตนทุน 1 บาท ตอกิโลกรัมมูลคาเพิ่มขึ้น จากเดิมอีก เปน Modified เพิ่มขื้น โดยรวม 380%ของตนทุน
 15. 15. Company Profile• บมจ.อินโดรามา เวนเจอร เปนกลุมบริษัทฯ บมจ. เวนเจอร • รายได ในป 2010 จํานวน 79,994 ลานบาท 79,ผูนําดานการผลิตโพลีเอทธิลีน ที่มีกําลังการ ลี คิดเปนรายไดสวนใหญจาก PTA 57.6% 57.ผลิตเปนอันดับ 1 ของโลก • รายได สามารถแบงตามภูมิศาสตร ดังนี้• ลงทุนถือหุนในกลุมทั้งในและตางประเทศในผลิตภัณฑเคมีแบบครบวงจร ผลิตและจําหนายPolyethylene terephthalate ;PET เสนใย ทวีปอเมริกาและเสนดายโพลีเอสเตอร Polyester fiber เหนือ ไทย 15% 15%and yarn, purified terephthalic acid; PTA อื่นๆ 15% 15%และเสนใยจากขนสัตว 32% 32%• ทุนจดทะเบียน 5,082.00 ลานบาท 082.(ชําระแลว 4,334.27 ลานบาท) 334. นบาท)•วิสัยทัศน ทวีปยุโรป“เปนหนึ่งในผูผลิตชั้นนําของโลกมุงเนนที่ผูมี 38% 38%สวนไดเสียกระบวนการผลิตอันจะเปนผลใหอินโดรามาเปนบริษัทที่ไดรับความนิยมสูงสุดบริษัทหนึ่งในสากล” ในสากล”
 16. 16. ประวัติความเปนมาของกิจการ • M.L. Lohia ไดกอตัง the Indorama Group ในประเทศอินโดนิเซีย ตอมาไดขยายกิจการเขามาใน  ้2519 ประเทศไทย • Indorama Holdingsไดถูกจัดตังเปนบริษัท ที่เปนผูผลิตเสนใยสังเคราะหจากขนแกะ บริษัทแรก ้2537 ในประเทศไทย • บริษัทไดเล็งเห็นชองทางในตลาด จึงไดเขารวมกลุมอุตสหกรรมปโตรเคมี ดวยเล็งเห็นการสราง2538 เครือขายทางธุรกิจดานโพลีเอสเตอร โดยการกอตั้งโรงงานผลิต PET เรซิ่น ในประเทศไทย2538 • บริษัทไดเขารวมกับกลุมการผลิตบรรจุภัณฑ PET รูปทรงขวดพรอมปดผนึก ผานทางการเขารวมทุน - กับบริษัทเสริมสุข จํากัด (มหาชน) ผูผลิตน้าดื่มอัดลม “เปปซี่” ของไทย ํ2545 • ไดเขาจดทะเบียนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชชื่อวา บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร จํากัด2548 (มหาชน) • บริษัทไดเขาครอบครอง Eastman Chemical Company ผูผลิต PET และ PTA ในเมืองรอทเธอร2551 ดัม เนเธอรแลนด และ ในเมืองเวิรคคิงตัน แหงสหราชอาณาจักร • ไดกอตั้งโรงงานแหงใหม ชื่อ AlphaPet ในอลาบามา ประเทศอเมริกา 2552 • Indorama Ventures เขารวมบริษทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ั2553
 17. 17. Related Company
 18. 18. ภาพรวมมีโรงงานผลิต 13 แหงตั้งอยูในประเทศตางๆ 5 ประเทศ ในทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปยุโรป
 19. 19. Indorama’s Value chain
 20. 20. Evaluation Challenges Exploration Preparation Public Engagement Expanding Human Benefit to Stakeholders Civilization RISKS Sustainability Science Knowledge Technology Schedule and Innovation Programmatic Risk Workforce Impact Life Cycle Cost Economic Expansion Safety Global PartnershipTop Important Factor BUDGET REALITIES- Packaging Law Top Important Factor in the future- Government Policy - Public Policy- Costs - Technology - Open Innovation through academic- academic-industry relationship
 21. 21. SWOT Analysis - INDORAMASTRENGTH WEAKNESS1.มีฐานกําลังการผลิต (Capacity) เปนจํานวนมาก 1. เปนอุตสาหกรรมใหมของประเทศไทยและยังไมและกระจายอยูหลายทวีป เกิดธุรกิจที่ครบวงจร2.มีความประสบการณ และความชํานาญดานปโตรเคมี ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานการวิจัยและพัฒนาจํานวนมาก3.บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายกิจการโดยการควบรวมกิจการ ซึ่งกระจายอยูทั่วโลก สามารถบริหารจัดการ Supply chain ไดเปนอยางดี4.มีฐานลูกคาเดิม กลุมผูใชผลิตภัณฑจากพลาสติกแบบดั้งเดิม5.มีความสามารถแขงขันในระดับโลกได6.ไดรับความสําคัญและหลักดันไปสูนโยบายระดับประเทศOPPORTUNITY THREAT1.การสรางมูลคาใหกับวัตถุดิบชีวมวล 1.กลุมอุตสาหกรรมยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ2.ธุรกิจใหมดานเทคโนโลยีชีวภาพกอใหเกิด อยางตอเนื่องผลิตภัณฑใหม 2.ราคาเม็ดพลาสติกยอยสลายได ยังมีราคาคอนขาง3.เปนทางเลือกในการจัดการสิ่งแวดลอม สูง เนื่องจากจะตองใชเงินลงทุนดานวิจัยและพัฒนา4.การสรางอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เปนมิตรกับ จํานวนมากสิ่งแวดลอม 3.กลยุทธดานการตลาดยังไมเปนรูปธรรม5.การสรางยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาดาน 4.การตอบรับในสังคมไทยยังไมมีธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ที่อยูในระดับนํารอง
 22. 22. Scenario Analysis แนวโนมราคาเม็ดพลาสติกScenario 1 (- , +) Scenario 2 (+ , +)• ราคาไมสามารถปรับใหลดลง •ราคาสามารถปรับใหลดลงไดได •รัฐบาลมีการสนับสนุน•รัฐบาลมีการสนับสนุน Public policyScenario 3 (- , -) Scenario 4 (+ , -)•ราคาไมสามารถปรับใหลดลง •ราคาสามารถปรับใหลดลงไดได •รัฐบาลไมมีการสนับสนุน•รัฐบาลไมมีการสนับสนุน
 23. 23. Scenario Analysis Outcomes แนวโนมราคาเม็ดพลาสติกScenario 1 (- , +) Scenario 2 (+ , +) •เนื่องจากวาในปจจุบันสินคา• ถึงแมวารัฐบาลจะมีการสนับสนุน จากไบโอพลาสติกยังคงมีราคาสูงใหมีการพัฒนาสินคาจากไบโอ ทําใหไมรับการตอบรับเทาที่ควรพลาสติกมากขึ้น แตถาไมสามารถ แตถาสินคามีราคาต่ําลงกวาในพัฒนาใหราคาสินคาต่ําลงกวาใน ปจจุบัน สงผลใหสินคาจากไบโอปจจุบันก็สามารถที่จะสงผลให พลาสติกจะไดรับการตอบรับจากสินคาจากไบโอพลาสติกไมไดรับ ผูบริโภคอยางแพรหลายและมีการตอบรับเทาที่ควร โอกาสเติบโตอยางมากในอนาคต นโยบายรัฐบาลScenario 3 (- , -) Scenario 4 (+ , -) •ราคาสินคาจากไบโอพลาสติกใน•ราคาสินคาจากไบโอพลาสติกใน ปจจุบันอยูในราคาที่คอนขางสูงปจจุบันอยูในราคาที่คอนขางสูง ถึงแมวาสามารถปรับราคาใหต่ําลงและถาไมไดรับการสนับสนุนจาก ไดในอนาคตแต ถาไมไดรับการรัฐบาลเพิ่มอีก จะสงผลใหโอกาส สนับสนุนจากรัฐบาลจะสงผลใหในการการพัฒนาสินคาเปนไปได การพัฒนาสินคาเปนไปไดอยางอยางลําบาก ลาชา
 24. 24. F ก ก World’s Laboratory” F ก World’s Workshop”ก ก F ก ก (52% GDP) 24
 25. 25. Bioplastic in India Bioplastic in India is very nascent stage with 2 partiicipants oprating. The research service give an overview of Bioplastic market a long potential in India There are currently only 2 participants in the Indian bioplastic industry – Earthsoul and Harita-NTI (Natur tec). Some new entrants are expected to come into the Indian market in the future Market drives for Indian bioplastic market ; Increasing crude India’s Overview oil/ polymer , new legislation and availability feedlock to manufacture biopolymers.Population: 1,173,108,018 (July 2010 est.)country comparison to the world: 2Age : 15-64 years: 64.3%GDP : real growth rate: 8.3% (2010 est.)country comparison to the world: 7Economy - overview: India is developing into an open-market economy. Economic liberalization, includingindustrial deregulation, privatization of state-owned enterprises, and reduced controls on foreign trade andinvestment, began in the early 1990s and has served to accelerate the countrys growth, which has averagedmore than 7% per year since 1997.
 26. 26. Porter’s Diamond Diagram ; INDIA
 27. 27. FACTOR CONDITIONsPeople- ประเทศอินเดียมีประชากรรวมสูงเปนอันดับ 2 ของโลก มีประชากรวางงาน จํานวนมาก มีคนวัยทํางานกวา 65 % คาแรงงานถูกกวาคาเฉลี่ย ทําให สามารถหาแรงงานราคาถูกไดงาย รวมทั้งแรงานที่มีฝมือก็หาไดงาย- มีวิศวกรจํานวนมาก เกงและสามารถใชภาษาอังกฤษไดดีFinance- มีสถาบันการเงินเปดใหบริการทั้งจากบริษัทขามชาติและในประเทศInfrastructure- มีการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานอยางเรงดวนเพื่อรองรับการขยายตัวทางอุตสาหกรรมDEMAND CONDITIONs- นักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนมากในชวง10ป สงผลใหเศรษฐกิจเติบโตไป อยางรวดเร็ว- จีดีพีมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ธุรกิจตางๆ เชน สินคา IT และ อาหาร ลวน มีพลาสติกเปนสวนประกอบทั้งสิ้น- ประชาชนในอินเดียจํานวนมากเปนอุปสงคที่สําคัญRELATED AND SUPPORTING INDUSTRIES- มีอุตสาหกรรมสนับสนุนทั้งผูผลิตวัตถุดิบ(อุตสาหกรรมตนน้ํา)และ ผูซื้อที่จะ นําเม็ดพลาสติกไปใชในการทําผลิตภัณฑอื่นๆ
 28. 28. FIRM STRATEGY AND RIVALRY- กลยุทธการแขงขันในอินเดียเปนไปในรูปแบบทางดานตนทุนที่ถูกและการตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางรวดเร็ว แตอุตสาหกรรมนี้จะตอบสนองลูกคาในกลุมใหมที่เนนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและผูผลิตที่ตองการเม็ดพลาสติกเหลานี้เพื่อผลิตสินคาสงไปยังประเทศที่มีกฎหมายบังคับและรณรงคการลดโลกรอนGOVERNMENT- รัฐบาลอินเดียมีนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศอยางเต็มที่หลังจากเปดประเทศCHANCE- FTA และ WTO เปดโอกาสใหตางชาติเขาไปดําเนินธุรกิจไดอยาง เต็มที่- อนาคตที่หลายประเทศรวมทั้งประเทศยักษใหญตางๆ เริ่มหันมาสนใจ การลดภาวะโลกรอน ทําใหสินคานี้จะเปนที่ตองการอยางมาก
 29. 29. Five Forces Model
 30. 30. Bargaining Power of Suppliers-นําเขาวัตถุดิบ มันสําปะหลังอัดเม็ดจากประเทศไทย(สงออกมันสําปะหลังอันดับ1ของโลก) และอินโดรามามีบริษัทตั้งอยูในประเทศไทยดวย การสั่งซื้อจะสามารถดําเนินการตอรองไดโดยงายรวมทั้งการสั่งซื้อแตละครั้งเปนจํานวนมาก จึงทําใหมีอํานาจการตอรองต่ําBargaining Power of Buyers-ยังมีผูผลิต Bio plastic รายใหญจํานวนนอย แตลูกคายังมีสิทธเลือกวาจะใชหรือไมซึ่งกลุมลูกคาเปาหมายคือ ธุรกิจที่มีความใสใจกับสิ่งแวดลอม ซึ่งยังมีจํานวนนอยดังนั้นลูกคาในประเทศอินเดียจึงมีอํานาจตอรองสูงTreat of New Entrants-ยังมีผูผลิต Bio plastic รายใหญเปนจํานวนนอยรายและใชเงินทุนในการวิจัยและพัฒนาที่สูงในการที่จะเขาสูอุตสาหกรรมTreat of Substitute Products-ในปจจุบันผลิตภัณฑจากพลาสติกแบบเดิมยังคงมีอยูเพียงพอ เพราะยังไมมีขอหามทางดานกฎหมายและยังมีวัสดุทดแทนอื่นๆ เชนกระดาษ ที่ยังมีการนําไปใชผลิตกลองบรรจุหีบหอหรือจานอาหารอยู และมีตนทุนต่ํากวา ดังนั้นอํานาจของสินคาทดแทนยังมีสูงมากRivalry Among Existing Competitions- ผลิตภัณฑจาก Bio plastic ยังมีความตองการเพิ่มขึ้น จากกลุมประเทศยุโรปและผูผลิตสวนใหญอยูระหวางวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ดังนั้นผูที่เขาสูตลาดกอน ยอมมีความไดเปรียบคูแขงขัน
 31. 31. ตารางสรุป แนวโนมของตลาดไบโอพลาสติก ในอนาคต F ก ก F ก 100,000 F F F F F 10-15% 2563; F F F F 25-30% 2573; F ก F ก 3 F ก 8-10% F F ก ก ก ก F ก F F F ก ก
 32. 32. ขอเสนอแนะ•จากขอมูลขางตนแนวโนมของตลาดไบโอพลาสติก ในอนาคตจะมีการขยายตัวอยางตอเนื่องเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลตางๆ ที่มีการสนับสนุนใหใชผลิตภัณฑพลาสติกจากไบโอ งจากนโยบายของรัพลาสติกมากขึ้น และในปจจุบันราคาของสินคาดังกลาวยังคอนขางสูง มากขึ และในป•ประเทศไทย เปนผูผลิตหัวมันสําปะหลังเปนอันดับ 3 ของโลก และสงออกเปนอันดับ 1 ของโลก มีความอุดมสมบูรณดานชีวมวล (Biomass) ไดแก มันสําปะหลัง และออย ฯ แตในเบื้องตนแนวทางการสงเสริมดานเทคโนโลยี และนวัตกรรม ยังไมตอเนื่องและเปนรูปธรรมเทาที่ควร อุตสาหกรรมไบโอพลาสติกจึงเปนอุตสาหกรรมคอนขางใหมของประเทศ ทําใหยังไมเกิดธุรกิจที่ครบวงจร-ประเทศอินเดีย รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน ใหนักลงทุนตางชาติเขาลงทุนอยางตอเนื่อง สงผลใหเศรษฐกิจเติบโตไปอยางรวดเร็ว และมีเสถียรภาพ จีดีพีมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ธุรกิจตางๆ เชน สินคา IT และ อาหาร ลวนมีพลาสติกเปนสวนประกอบทั้งสิ้น รวมถึง Skilllabor, Knowledge เปนตน- กลยุทธที่ทาง INDORAMA ควรที่จะเริ่มดําเนินการการขยายฐานการผลิตไปใกลยังแหลง การการขยายฐานการผลิวัตถุดิบและผูบริโภค (ชาวยุโรป)ใหมากที่สุด เพื่อเปนการใหผลผลิตที่ออกมามีราคาที่ลดต่ําลง และผู รป) มากทีโดยสวนหนึ่งใช Cost Leadership Strategy รวมกับ Multi-domestic Strategy ซึงใน Multi-เบื้องตนประเทศไทยสามารถ supply วัตถุดิบไปยังอินเดียหรือกิจการที่เกี่ยวของในประเทศตางๆได โดยในระหวางนี้ควรแลกเปลี่ยน/ศึกษา (Learning curve) แตในระยะยาวประเทศ น/ไทย นาจะเปนประเทศที่มีศักยภาพ ยภาพในการพัฒนาสูอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ รูปของคลัสเตอรได
 33. 33. Thank you

×