Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kynning juni2011

4,669 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kynning juni2011

 1. 1. Hvað þarftu að vita?Kynning á þjónustu VMST<br />
 2. 2. Yfirlit<br />Atvinnuleysistryggingar – almennar upplýsingar<br />Réttindi og skyldur<br />Kynning á helstu þjónustuþáttum <br />Vinnumiðlun<br />Ráðgjafaþjónusta<br />Vinnumarkaðsúrræði<br />Atvinnuleit<br />Annað fyrir atvinnuleitendur<br />
 3. 3. Um Vinnumálastofnun<br />Heyrir undir velferðarráðuneyti<br /> Fer meðal annars með yfirstjórn vinnumiðlunar í landinu og daglega afgreiðslu atvinnuleysistryggingasjóðs<br />Starfar samkvæmt lögum <br />nr 54/2006 um Atvinnuleysistryggingar<br /> nr 55/2006 um Vinnumarkaðsaðgerðir<br />Markmið laganna er<br />að veita einstaklingum viðeigandi aðstoð til að verða virkir þátttakendur á vinnumarkaði<br /> að stuðla að jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar eftir vinnuafli í landinu<br />
 4. 4. Réttur til atvinnuleysisbóta<br />Almenn skilyrði<br />Launafólk og sjálfstætt starfandi á aldrinum 16 – 70 ára <br />með búsetu, lögheimili og staddur á Íslandi.<br />Krafa er gerð um virka atvinnuleit:<br /><ul><li>Vera fær til flestra almennra starfa
 5. 5. Frumkvæði við atvinnuleit og vera reiðubúinn að taka starfi á Íslandi sem greitt er fyrir skv. lögum og kjarasamningum
 6. 6. Vilji og geta til að taka þátt í úrræðum samanber lög um vinnumarkaðsaðgerðir</li></li></ul><li>Upphæð atvinnuleysisbóta<br />Grunnatvinnuleysisbætur(100% bótaréttur) <br />kr. 161523<br />Tekjutengdaratvinnuleysisbætur<br />Bætur tekjutengdar í þrjá mánuði, grunnbætur fyrsta hálfa mánuðinn.<br />70% af heildartekjum.<br />Launamaður - Miða skal við meðaltal heildarlauna á 6 mánaða tímabili sem hefst tveimur mánuðum áður en umsækjandi varð atvinnulaus.<br />Sjálfstætt starfandi – Miða skal við síðasta heila tekjuár.<br /> Hámark tekjutengdra bótakr. 254.636 <br /> Vegna hvers barns á framfæri yngra en 18 ára greiddar kr. 6.481<br />
 7. 7. Útborgun atvinnuleysisbóta<br />Atvinnuleysisbætur eru greiddar út fyrsta virkan dag í mánuði.<br />Greitt er fyrir einn mánuð í einu sem nær yfir tímabilið 20. – 19. næsta mánaðar. <br />Veikindi - Ferðalög<br />Tilkynna skal veikindi sem hindra virka atvinnuleit. <br />5 daga veikindaréttur er á hverju 12 mánaða tímabilieftir 5 mánuði á atvinnuleysisskrá<br />Atvinnuleysisbætur eru ekki greiddar ef dvalið er erlendis (þarf að tilkynna fyrir brottför)<br />
 8. 8. Bótatímabil<br />Eitt bótatímabil er þrjú ár.<br />Bráðabirgðaákvæði X með lögum nr 54/2006 <br /><ul><li>tímabundinn réttur til fjögurra ára bótatímabils til 31. desember 2011
 9. 9. nær til þeirra sem misstu atvinnu og fengu atvinnuleysisbætur greiddar í fyrsta skipti 1. mars 2008 eða síðar </li></ul>Einstaklingar sem eru að koma inn á nýtt bótatímabil eiga rétt á tekjutengingu í þrjá mánuði.<br />Tekjutenging er einu sinni á hverju bótatímabili. <br />
 10. 10. Reglubundin samskipti<br />Staðfesting á atvinnuleit fer fram í gegnum mínar síður <br />
 11. 11. Vinnumiðlunatvinnuleit innanlands og erlendis<br />Upplýsingar um störf í boði innanlands á vmst.is<br />Upplýsingar um laus störf erlendis á eures.is<br /><ul><li>Vinnumiðlarar og ráðgjafar Vinnumálastofnunar aðstoða fólk við leit að starfi og veita nánari upplýsingar</li></ul>Tenglasafn á aðrar ráðningarþjónustur á slóðinni http://www.vinnumalastofnun.is/storf-i-bodi/adrar-vinnumidlanir/<br />
 12. 12. Atvinnuleit í öðru EES-landi<br />Vottorð E – 303<br />Veitir rétt til að leita að starfi erlendis í allt að þrjá mánuði á atvinnuleysisbótum.Mögulegt er að sækja um til VMST eftir að bótaréttur hefur verið staðfestur af Greiðslustofu.Bótaupphæð ákvarðast eftir gengistöflu ESB.<br /> ATH. Ekki er heimilt að fara til útlanda á atvinnuleysisbótum nema með E 303<br />Eures - Evrópsk vinnumiðlun<br />Upplýsingar og ráðgjöf um atvinnuleit erlendis.<br />
 13. 13. Hlutastörf og tilfallandi vinna<br />Tilkynna þarf alla vinnu og skila tilkynningu um tekjur <br />Hlutastarf <br /><ul><li>Breyta þarf umsókn um bætur
 14. 14. Sýna fram á starfshlutfall með fyrsta launaseðli</li></ul>Tilfallandi vinna <br /><ul><li>Tilkynna VMST með eins dags fyrirvara. Heimilt að tilkynna samdægurs við sérstakar aðstæður.
 15. 15. Á við alla tilfallandi vinnu óháð lengd, tíma eða launum</li></ul>Frítekjumark launafólks er 59,047 kr<br />Þegar tekjur + atvinnuleysisbætur eru hærri en sem nemur óskertum rétti + frítekjumark þá skerðast atvinnuleysisbætur um helming þeirra tekna sem umfram eru<br />
 16. 16. Sjálfstætt starfandi einstaklingar <br />Ekki má opna virðisaukaskattsnúmer á eigin kennitölu samhliða atvinnuleysisbótum.<br />Einstaklingur getur ekki verið í sjálfstæðum rekstri meðfram atvinnuleysisbótum. <br /><ul><li>Undantekning þegar aðili sem ÞEGAR er í sjálfstæðum rekstri verður fyrir miklum samdrætti. Staðfesting RSK 5.02
 17. 17. Viðkomandi fær 3 mánaða aðlögunartíma – þarf þá að stöðva rekstur og loka launagreiðendaskrá til að eiga áfram bótarétt (eyðublað 5.04) og ekki má vera með hreyfingar á virðisaukaskatti</li></ul>Þeim sem býðst vinna sem verktakar á eigin kennitölu verða að afskrá sig á meðan verkefni/vinnu stendur.<br />
 18. 18. Upplýsingaskylda<br />Mikilvægt er að tilkynna um breytingar á högum<br /><ul><li>heimilisfang, síma, netfang
 19. 19. vinnu (fullt starf, hlutastarf, tilfallandi vinnu)
 20. 20. tekjur - t.d. laun, lífeyrisgreiðslur, fjármagnstekjur, styrkir
 21. 21. þátttöku í námi
 22. 22. orlof og ferðir utanlands án E-303
 23. 23. veikindi sem hindra virka atvinnuleit (5 daga veikindaréttur á ári eftir 5 mánuði samfellt á skrá)
 24. 24. skerta vinnufærni eða óvinnufærni</li></ul>Ef ekki er tilkynnt getur það leitt til biðtíma/viðurlaga<br />
 25. 25. Biðtími og viðurlög<br /> Komið getur til biðtíma eða viðurlaga í tengslum við <br /><ul><li>starfsmaður segir upp starfi
 26. 26. starfsmaður er valdur að eigin uppsögn
 27. 27. námsmaður hættir námi án lokaprófs
 28. 28. starfi hafnað
 29. 29. atvinnuviðtali hafnað
 30. 30. þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum hafnað
 31. 31. látið hjá líða að veita upplýsingar eða tilkynna breytingar á högum</li></ul>Atvinnuleitandi hefur ávallt tækifæri til að skila skýringu<br />
 32. 32. Skráning - Vinnumiðlun - Ráðgjöf<br />Nýskráning og móttaka <br /><ul><li>Móttaka umsókna um atvinnu- og atvinnuleysisbætur, vottorða og gagna sem tengjast umsóknum, t.d. vottorð vinnuveitenda, skattkort, tilkynningar um tekjur, læknisvottorð o.fl. Móttaka breytinga á umsóknum. Afgreiðsla staðfestingar v/atvinnuleysis og staðfestingar v/afsláttar á lækniskostnaði</li></ul>Vinnumiðlun<br /><ul><li>hægt er að fá viðtal hjá vinnumiðlara til að fara yfir laus störf, starfstengd vinnumarkaðsúrræði, væntingar og möguleika á vinnumarkaði</li></ul>Ráðgjafaþjónusta<br /><ul><li>veitir upplýsingar og ráðgjöf um atvinnuleysistryggingarkerfið, nám og námsleiðir, námskeið á vegum Vinnumálastofnunar, námssamninga, námsstyrki og fleira tengt náms- og starfsráðgjöf</li></li></ul><li>Átak gegn langtímaatvinnuleysi<br />Átak sem beinist að þeim sem hafa verið þrjá mánuði eða lengur á atvinnuleysisskrá.<br />Ungt fólk til athafna – aldurshópurinn 16-29 ára.<br />Þor – aldurshópurinn 30 til 70 ára.<br />Átakinu er ætlað að ná til þessara hópa og bjóða öllum upp á vinnumarkaðsúrræði við hæfi.<br />
 33. 33. Vinnumarkaðsúrræði<br />Markmið vinnumarkaðsúrræða<br /><ul><li>Sporna gegn atvinnuleysi
 34. 34. Auðvelda fólki að halda virkni
 35. 35. Stuðla að tengslum við atvinnulífið
 36. 36. Endurmenntun – viðhalda og öðlast nýja hæfni</li></ul>Tegundir vinnumarkaðsúrræða<br /><ul><li>Starfstengd úrræði, námskeið, námsúrræði, atvinnutengd endurhæfing og ráðgjöf</li></li></ul><li>Starfstengd vinnumarkaðsúrræði<br />Starfsþjálfun í 3-6 mánuði<br />Þjálfun til ákveðinna starfa á vinnustað án skuldbindingar atvinnurekanda um áframhaldandi ráðningu<br />Reynsluráðning í 3-6 mánuði<br /> Þjálfun í starfi, atvinnurekandi skuldbindur sig til að ráða atvinnuleitandann til a.m.k. jafn langs tíma og gildistími reynsluráðningar<br />Sérstök átaksverkefni í 3-6 mánuðiAtvinnurekendur og frjáls félagasamtök geta sótt um styrk til að ráða einstaklinga af atvinnuleysisskrá til að vinna að sérstökum tímabundnum verkefnum sem eru umfram lögbundin eða venjuleg umsvif. <br />Skilyrði að ráðning feli í sér aukningu á starfsmannafjölda.<br />Vinnumálastofnun greiðir grunnatvinnuleysisbætur atvinnuleitanda ásamt 8% mótframlagi í lífeyrissjóð til atvinnurekanda. <br />Atvinnurekandi greiðir atvinnuleitanda laun skv. ákvæðum gildandi kjarasamnings.<br />
 37. 37. Starfstengd vinnumarkaðsúrræði<br />Sjálfboðaliðastarf<br /><ul><li>Vinnumálastofnun er heimilt að gera sérstakan samning við frjáls félagasamtök um að atvinnuleitandi taki þátt í sjálfboðaliðastarfi. Atvinnuleitandi gerir samning við frjáls félagasamtök og Vinnumálastofnun til að vinna að ákveðnum verkefnum án launa en fær greiddar atvinnuleysisbætur á meðan verkefni stendur yfir.
 38. 38. Frjálsu félagasamtökin skulu sjá til þess að atvinnuleitandi sé slysatryggður við sjálfboðaliðastarfið.
 39. 39. Atvinnuleitandinn þarf að vera í virkri atvinnuleit samhliða sjálfboðaliðastarfinu</li></ul>Atvinnutengd endurhæfing<br /><ul><li>Endurhæfing fyrir einstaklinga með skerta starfsgetu
 40. 40. Skilyrði að starfsendurhæfingaráætlun komi til með að nýtast atvinnuleitandanum beint við atvinnuleit og sé til þess fallin að skila honum árangri við að finna starf
 41. 41. Atvinnuleitandi fær greiddar atvinnuleysisbætur sem hann á rétt til á grundvelli laga um atvinnuleysistryggingar</li></li></ul><li>Starfstengd vinnumarkaðsúrræði<br />Starfsorka - Frumkvöðlastarf innan fyrirtækjaí allt að 6 mán.<br /><ul><li>Frumkvöðlasamningur við fyrirtæki eða stofnun sem ætlar að ráðast í nýja viðskiptahugmynd sem felur í sér nýnæmi á markaði
 42. 42. Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMI) þarf að meta nýsköpunarvægi verkefnisins
 43. 43. Skila þarf skýrslu eftir þrjá mánuði um gang verkefnisins til NMI
 44. 44. Heimilt er að framlengja samning um sex mánuði að fenginni umsögn NMI. Skila þarf lokaskýrslu við lok framlengingar verkefnis</li></ul>Skilyrði að ráðning feli í sér aukningu á starfsmannafjölda.<br />Vinnumálastofnun greiðir grunnatvinnuleysisbætur atvinnuleitanda ásamt 8% mótframlagi í lífeyrissjóð til atvinnurekanda. <br />Atvinnurekandi greiðir atvinnuleitanda laun skv. ákvæðum gildandi kjarasamnings.<br />
 45. 45. Þróun viðskiptahugmyndar<br />Þróun eigin viðskiptahugmyndarí 3 – 6 mánuði<br /><ul><li>samningur um að atvinnuleitandi vinni í þrjá mánuði (með möguleika á að sækja um framlengingu í aðra þrjá mánuði) að þróun eigin viðskiptahugmyndar. Viðskiptahugmyndin þarf að vera líkleg til að skapa viðkomandi framtíðarstarf
 46. 46. skila þarf inn framvinduskýrslu/lokaskýrslu í lok samningstíma
 47. 47. hámark 3 mánuðir með opið vsk númer samhliða samningi(fellur undir breytingu á bráðabirgðaákvæði IV við lög nr. 54/2006 sem felur í sér að aðlögunartími sjálfstætt starfandi einstaklinga til að hafa opinn rekstur ásamt því að þiggja atvinnuleysisbætur er þrír mánuðir)
 48. 48. upplýsingar og umsóknareyðublað á heimasíðu og hjá ráðgjöfum</li></li></ul><li>Nám og atvinnuleysisbætur<br />Mikilvægt er að fólk sem missir atvinnu sé virkt og nýti tímann til að styrkja sig og efla færni á vinnumarkaði<br />Námslán – fyrir þá sem ákveða að hætta atvinnuleit um lengri tíma og fara í formlegt nám.<br />Atvinnuleysisbætur – fyrir þá sem eru í virkri atvinnuleit og vilja nýta tíma sinn til að afla sér þekkingar og færni með því að sækja námskeið og styttra nám. Sbr. reglugerð nr. 13/2009.<br />Nám á eigin vegum verður að vera samþykkt af Vinnumálastofnun og uppfylla skilyrði í samræmi við reglugerð.<br />
 49. 49. Námssamningar<br />Námssamningur veitir atvinnuleitenda möguleika á að stunda nám í eina námsönn (13 vikur)<br />Skilyrði fyrir námssamningi<br /><ul><li>að hafa starfað sem launamaður samfellt síðustu 6 mánuði á innlendum vinnumarkaði
 50. 50. námið þarf að vera skilgreint sem vinnumarkaðsúrræði
 51. 51. samráð við ráðgjafa Vinnumálastofnunar um val á námi og námskeiðum</li></li></ul><li>Námskeið Vinnumálastofnunar<br />Námskeið skipulögð af Vinnumálastofnun eru atvinnuleitendum að kostnaðarlausu <br /><ul><li>Upplýsingar og skráning hjá ráðgjöfum</li></ul>Hægt er að sækja um námsstyrk til greiðslu hluta af námskeiðsgjaldi vegna annarra námskeiða en þeirra sem Vinnumálastofnun skipuleggur<br /><ul><li>Umsókn um námsstyrk skal skila til ráðgjafa</li></ul> Sækja þarf um áður en námskeið hefst<br />Nám verður að vera samþykkt af Vinnumálastofnun <br />
 52. 52. Styrkir og afsláttarkjör<br />Námsstyrkur<br />Til greiðslu námskeiðsgjalda. Skilyrðier að námið auki líkur á vinnu og að umsækjandi hafi verið a.m.k. mánuð á skrá. Sækja þarf um áður en námið hefst á þar til gerðum eyðublöðum<br />Búferlastyrkur<br />Heimilt er að veita styrk vegna búferlaflutnings innanlands frá lögheimili til þess staðar sem lögheimili er flutt í því skyni að sækja vinnu hjá nýjum atvinnurekanda sem hefur sannanlega boðið fastráðningu í starf<br />Lækniskostnaður<br />Afsláttur fyrir atvinnuleitendur sem hafa verið atvinnulausir samfellt í 6 mánuði. Framvísa þarf vottorði frá Vinnumálastofnun við komu á heilsugæslustöð eða lækni<br />
 53. 53. Hvað stendur atvinnuleitendum til boða hjá öðrum?<br />Stéttarfélög í samstarfi við fjölmarga aðila bjóða félagsmönnum sem hafa misst vinnu og fá greiddar atvinnuleysisbætur frá Vinnumálastofnun fjölbreytta valkosti.<br />Ýmis sveitarfélög bjóða atvinnuleitendum fríðindi, t.d. frítt í sund, líkamsrækt og bókasafnskort. Atvinnuleitendum er bent á að leita upplýsinga á skrifstofum viðkomandi sveitarfélags.<br />Upplýsingatorg fyrir atvinnuleitendur á slóðinni betritid.is og menntatorg.is<br />Rauðakrosshúsin bjóða upp á fjölbreytta dagskrá fyrir atvinnuleitendur. Dagskrá vikunnar á raudakrosshusid.is<br />Upplýsingar um frístundir og námskeið sem kosta lítið eða ekkert í bæklingnum „Hvað er í boði?“<br />
 54. 54. Skipulögð atvinnuleit<br />Nálgast atvinnuleit eins og vinnu<br /><ul><li>með ákveðin verkefni á hverjum degi</li></ul>Gera vinnuáætlun og setja sér markmið <br /><ul><li>skrifleg, mælanleg</li></ul>Ferilskrá og kynningarbréf<br />Skráningarblöð – gott er að halda skrá yfir<br /><ul><li>Störf sem sótt er um
 55. 55. Tengiliði í tengslaneti
 56. 56. Starfsviðtöl sem farið er í
 57. 57. Ráðningastofur og samskipti við þær</li></ul>27<br />

×