Kulturos remimo programu projektu konkurso nuostatai su priedais 11 30

2,293 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
325
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kulturos remimo programu projektu konkurso nuostatai su priedais 11 30

 1. 1. ` Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 30-1728 KULTŪROS RĖMIMO PROGRAMŲ PROJEKTŲ KONKURSO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kultūros rėmimo programų projektų konkurso (toliau – konkursas) organizatorius –Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūrosskyrius, veikiantis pagal Kultūros skyriaus nuostatus ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisėsaktais. 2. Kultūros rėmimo programų projektų finansavimo lėšos yra numatytos Vilniaus miestosavivaldybės tarybos sprendimu. 3. Konkursui pateikiami projektai, kuriems įgyvendinti iš Vilniaus miesto savivaldybėsprašoma suma yra didesnė kaip 5000 (penki tūkstančiai) litų. II. KONKURSO TIKSLAS 4. Konkurso tikslas – Vilniaus miestui reikšmingų kultūros ir meno projektų finansavimassiekiant skatinti: 4.1. profesionalaus meno ir kūrybos procesų plėtrą; 4.2. kultūros paveldo ir tradicinės kultūros procesų išsaugojimą; 4.3. mėgėjų meno iniciatyvas; 4.4. šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimą; 4.5. kultūrinius mainus su Lietuvos ir užsienio miestais, pabrėžiant Vilniaus miestounikalumą ir jo priklausymą Europos kultūrai; 4.6. naujai sukurtų kultūros vertybių platinimą ir jų prieinamumą platesnei visuomenei beisocialinės atskirties mažinimą; 4.7. skatinti jaunimo kultūrines ir menines iniciatyvas. III. KONKURSO UŢDAVINIAI 5. Konkurso uždaviniai: 5.1. organizuoti konkursus šioms programoms: 5.1.1. Dailės; 5.1.2. Fotografijos; 5.1.3. Kino; 5.1.4. Muziejų; 5.1.5. Kultūros paveldo; 5.1.6. Leidybos; 5.1.7. Muzikos; 5.1.8. Šokio; 5.1.9. Tarpdisciplininio meno; 5.1.10. Teatro ir scenos meno; 5.1.11. Megėjų meno; 5.2. įvertinti ir finansiškai remti konkursui pateiktus projektus bei nustatyti prioritetus.
 2. 2. 2 IV. KONKURSO PASKELBIMO TVARKA 6. Apie konkursą organizatorius paskelbia dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ irVilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir kt. 7. Skelbime nurodoma ši informacija: 7.1. konkurso organizatorius; 7.2. konkurso pavadinimas; 7.3. konkurso tikslas ir uždaviniai; 7.4. paraiškų konkursui priėmimo vieta; 7.5. paraiškų pateikimo data ir laikas; 7.6. telefonų numeriai, el. pašto adresas informacijai. 8. Su konkurso nuostatais galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje(www.vilnius.lt). Informaciją apie konkursą teikia už konkurso organizavimą atsakingas Vilniausmiesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriausvyriausiasis specialistas. V. PARAIŠKOS PATEIKIMAS 9. Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, registruoti Vilniaus mieste, išskyrus pelnosiekiančias organizacijas. 10. Konkursui skirtos projektų paraiškos pateikiamos Vilniaus miesto savivaldybėsadministracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui (17 darbo vieta) 30 dienųnuo pranešimo apie projektų finansavimą paskelbimo dienos. 11. Tą patį projektą galima pateikti tik į vieną konkurso programą. 12. Vienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip tris projektus. 13. Pareiškėjo pateikta konkurso paraiška rodo, kad jis yra susipažinęs su konkursonuostatais ir griežtai jų laikysis. 14. Paraiškos, pateiktos po nustatyto termino, neįformintos pagal konkurso nuostatus arbapateiktos daugiau kaip trys vienos organizacijos paraiškos nenagrinėjamos. 15. Pareiškėjai, nepateikę projekto įvykdymo ataskaitos bei išlaidas pagrindžiančiųdokumentų, neturi teisės dalyvauti kitų metų konkurse. VI. PROJEKTO PARAIŠKOS TURINYS IR ĮFORMINIMAS 16. Pareiškėjas privalo parengti ir pateikti raštišką projekto paraišką. 17. Projekto paraiška pateikiama A4 formato lapuose. Paraiškos originalo lapus privalomasunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti antspaudu ir parašu. Pirmu lapuįrišamas Kultūros rėmimo programų projektų konkurso paraiškos blankas (1 priedas). Kartupateikiamos dvi paraiškos su visais dokumentais kopijos. 18. Projektas turi būti parengtas lietuvių kalba. Visi prie projekto pridėti dokumentai kitakalba privalo būti išversti. 19. Projekto paraiška ir pridėti dokumentai pateikiami užklijuotame voke. Ant voko turi būtinurodyta konkurso pavadinimas, programa, dėl kurios teikiama paraiška, konkurso organizatoriausadresas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas, žyma „Projekto paraiška“. 20. Dokumentai pateikiami tokia tvarka: konkurso paraiškos blankas, kurį užpildo ir pasirašopareiškėjas, turintis teisę pasirašyti, ir projekto vadovas, projekto aprašymas (2 priedas), projektosąmata (3 priedas), projekto vadovo trumpas gyvenimo aprašymas, projekto pareiškėjo registracijospažymėjimo kopija, paraišką teikiančios įstaigos vadovo deklaracija.
 3. 3. 3 21. Projekto sąmatoje reikia nurodyti visas sąnaudas (įskaitant išlaidas, mokesčius ir PVM)litais. Pareiškėjas būtinai turi nurodyti bendrą projekto vertę, turimas arba gaunamas iš kitųfinansavimo šaltinių lėšas ir atskirai nurodyti sumą, prašomą iš Vilniaus miesto savivaldybės.Prašant tik Vilniaus miesto savivaldybės finansavimo, lėšos nebus skiriamos. 22. Projekto aprašyme pagrindžiamas projekto reikalingumas, projekto tikslai ir uždaviniai,projekto įgyvendinimo terminai, veiklos programos, projekto įgyvendinimo strategija (1–2puslapiai). 23. Pareiškėjas pateikia trumpą projekto vadovo gyvenimo aprašymą (CV) ir informacijąapie projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtį. 24. Pareiškėjas pateikia įstaigos vadovo deklaraciją, kurioje nurodoma, kad pretendentuiįstatyme nustatyta tvarka nėra nustatytų procesinės veiklos pažeidimų per pastaruosius trejus metusnuo pasiūlymo pateikimo dienos, pareiškėjas nėra paskelbtas nemokiu, nėra likviduojamas,nesustabdyta ar nenutraukta jo ūkinė veikla, taip pat nepradėti teisiniai procesai dėl pareiškėjoveiklos nutraukimo, nemokumo ar bankroto. VII. PARAIŠKŲ NAGRINĖJIMAS 25. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, vokai su paraiškomis perduodami Vilniausmiesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriui.Vokų atplėšimo komisija, sudaryta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūrosir sporto departamento Kultūros skyriaus vedėjo įsakymu, atplėšia vokus. 26. Vokų atplėšimo komisija, patikrinusi pateiktų paraiškų kokybę, įsitikina, ar pateiktasprojektas atitinka šiuos nuostatų reikalavimus: 26.1. ar projekto paraiškoje yra visi reikalingi dokumentai, ar paraiška įformintavadovaujantis konkurso nuostatais; 26.2. ar pateiktas bendras finansavimas projektui įgyvendinti; 26.3. ar pretendentas turi teisę ir ar gali pasirašyti projekto finansavimo sutartį (jeigu sutartispasirašys ne įstaigos vadovas). 27. Vokų atplėšimo komisija surašo protokolą dėl neteisingai pateiktų paraiškų ir sprendžia,ar projektą teikti svarstyti Kultūros rėmimo programų projektų ekspertų komisijai. Vokų atplėšimoprotokolas skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt). 28. Paraiškas nagrinėja ir vertina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo,kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu sudaryta Kultūros rėmimo programų projektųekspertų komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 (penki) ekspertai, kuriems už darbą komisijojeatlyginama. 29. Prieš pirmąjį posėdį kiekvienas ekspertas pasirašo patvirtinimą, kad jis nėra asmeniškaisuinteresuotas dėl kurio nors iš pateiktų projektų. Priešingu atveju ekspertas nedalyvauja tolesniamekomisijos darbe. 30. Ekspertai pradeda nagrinėti projekto paraiškas ir garsiai perskaito kiekvieno pasiūlymopagrindinius duomenis. Pasiūlymo paraiškoje nurodytais pagrindiniais duomenimis laikoma šiinformacija – projekto pareiškėjas, projekto pavadinimas, programa, dėl kurios teikiamas projektas,trumpas aprašymas, įgyvendinimo terminai, projekto bendros sąnaudos, papildomo finansavimo irsavo finansavimo dydis, prašomas dydis. 31. Pareiškėjai neturi teisės dalyvauti nagrinėjant pasiūlymus.
 4. 4. 4 VIII. PARAIŠKŲ VERTINIMAS 32. Ekspertai neskiria atrinktiems projektams finansavimo, tik pateikia vertinimą. 33. Ekspertai atmeta konkurso nuostatų sąlygų neatitinkančius pasiūlymus. 34. Ekspertų rezultatai protokoluojami. IX. PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI 35. Projekto vertinimo kriterijai yra šie: 35.1. projekto aktualumas ir reikšmingumas bendruomenei; 35.2. projekto novatoriškumas; 35.3. biudžeto tikslingumas; 35.4. tikslinių grupių poreikių pagrindimas; 35.5. projektų vykdytojo (-ų) kvalifikacija ir patirtis; 35.6. kiti projekto savo ir papildomų finansavimų šaltiniai; 35.7. bendruomenių ir atskirų amžiaus grupių (pvz. jaunimo) įtraukimas į projektą bei joprieinamumas; 35.8. įvairių socialinių miesto grupių sąveikos kultūrinei veiklai skatinimas; 35.9. projekto tęstinumo galimybės ir perspektyvos; 35.10. išliekamoji projekto vertė. X. LĖŠŲ SKYRIMAS 36. Ekspertų atrinktiems projektams pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo rengia Vilniaus miestosavivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. XI. KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS 37. Rezultatai paskelbiami per penkias darbo dienas nuo Vilniaus miesto savivaldybėsadministracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos. 38. Skelbimas dėl konkurso rezultatų publikuojamas dienraščio „Lietuvos rytas“ priede„Sostinė“, nurodant tinklalapį (www.vilnius.lt), kuriame bus paskelbti tik gavę finansavimąprojektai. 39. Konkursui pateikti projektai negrąžinami. XII. SUTARTIES PASIRAŠYMO, PROJEKTO VYKDYMO IR ATASKAITOS TEIKIMO SĄLYGOS 40. Projekto finansavimo sutartis turi būti pasirašyta per 3 (tris) mėnesius po konkursorezultatų paskelbimo. 41. Sutarties priede pateikiama skirto finansavimo sąmata. 42. Įvykdžius projektą, per 30 darbo dienų turi būti pateikta: 42.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sportodepartamento Kultūros skyriui projekto įvykdymo ataskaita (4 priedas), biudžeto išlaidų sąmatosvykdymo apyskaita (forma Nr. 2), visi išlaidas pateisinantys dokumentai; 42.2. projekto įvykdymo ataskaita, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo apyskaita (forma Nr.2) ir visi išlaidas pateisinantys dokumentai užklijuotame voke pateikiami Vilniaus miestosavivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui (17 darbovieta), vėliau perduodami vizuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros irsporto departamento Kultūros skyriui.
 5. 5. 5 43. Projekto vykdymo eigoje keičiant sutarties priede pateikiamą sąmatą, būtina pateikti 2prašymo tikslinti sąmatą (5 priedas) egzempliorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijosŠvietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vedėjui. Prašymas apsvarstomas ir per 5darbo dienas vienas suderinto prašymo egzempliorius grąžinamas pareiškėjui. XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 44. Kultūros rėmimo programų projektų ekspertų komisijos ir Kultūros rėmimo programųlėšų skirstymo komisijos narių pavardės neskelbiamos. 45. Kultūros rėmimo programų projektų ekspertų komisijos ir Kultūros rėmimo programųlėšų skirstymo komisijos sekretoriaus funkcijas vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijosŠvietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vedėjo įsakymu paskirtas darbuotojas. __________________
 6. 6. 6 Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatų 1 priedas (Kultūros rėmimo programų projektų konkurso paraiškos blanko forma) KULTŪROS RĖMIMO PROGRAMŲ PROJEKTŲ KONKURSO PARAIŠKOS BLANKAS1. Projekto pavadinimas...................................................................................2. Programa (pažymėti kryželiu)Dailės Kultūros Tarpdisciplininio meno paveldoFotografijos Leidybos Teatro ir scenos menoKino Muzikos Megėjų menoMuziejų Šokio3. Projekto pareiškėjasOrganizacijos pavadinimas.................................................................Organizacijos vadovo vardas ir pavardė.............................................Organizacijos adresas..........................................................................Įmonės kodas.......................................................................................PVM mokėtojo kodas.........................................................................Banko rekvizitai ..................................................................................................... ........................ ..................................(telefonas) (faksas) (el. paštas)Projekto vadovo vardas ir pavardė...................................Pareigos.............................................................................Darbo vieta .......................................................................Darbo vietos adresas.............................................................................. ........................ ..................................(telefonas) (faksas) (el. paštas)Namų adresas .....................................................................Telefonas.............................................................................4. Projekto įgyvendinimo terminai............................................................5. Projekto įgyvendinimo vieta..................................................................6. Bendra projekto sąmata.........................................................................7. Kiti finansavimo šaltiniai........................................................................8. Prašomas finansavimas iš Savivaldybės.................................................Pareiškėjas ......................................... (parašas) A.V.Projekto vadovas ......................................... (parašas)
 7. 7. 7 Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatų 2 priedas PROJEKTO APRAŠYMAS (1–2 puslapiai)1. Projekto santrauka Projekto tikslai, uždaviniai Projekto veiklos Projekto rezultatai2. Detalus projekto aprašymas 1. Projekto aktualumas ir reikšmingumas bendruomenei 2. Projekto tikslinės grupės dydis 3. Socialinių ir amžiaus grupių įtraukimas 4. Projekto biudžeto pagrįstumas (numatytas nuosavas įnašas ir rėmimas (sponsorystė) (jei taikoma) 5. Projekto vykdytojų patirtis įgyvendinant to paties tipo projektus 6. Projekto inovatyvumas
 8. 8. 8 Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatų 3 priedas (Kultūros projekto sąmatos forma) KULTŪROS PROJEKTO SĄMATAEil. Išlaidų Bendra vertė su Savas Iš kitų Prašomasnr. pavadinimas PVM (Lt) finansavimas finansavimo finansavimas iš šaltinių Savivaldybės Iš visoPlanuojamos pajamos, jeigu tokios numatytos,....................................................Informacija apie autorių teisių atlyginimą, jeigu tokios numatytos.....................Projekto vadovas ......................................... (parašas)Projekto finansininkas ......................................... (parašas)
 9. 9. 9 Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatų 4 priedas (Projekto įvykdymo ataskaitos forma) PROJEKTO ĮVYKDYMO ATASKAITA _________________________________________ (projekto pavadinimas) ___________________________________ (programos pavadinimas) _________________________________________ (finansavimo sutarties data, numeris) ________________________________ (dokumento sudarytojo pavadinimas) ___________________________ (įmonės kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas)Eil. Išlaidų pavadinimas Sąmata (Lt) Koreguota Faktinė Dokumento Viešojonr. pagal sąmatą (pagal sutartį) sąmata suma pavadinimas, pirkimo (Lt) data ir komisijos numeris protokolas Iš viso Projekto metu pasiekti rodikliaiEil. Rodiklio pavadinimas Kiekybinė rodiklio išraiškanr.1. Surengtų renginių skaičius2. Įtrauktų į projektą dalyvių skaičius3. Įtraukų į projektą jaunų (nuo 14 m. iki 29 m.) dalyvių skaičius4. Įtrauktų į projektą senyvo amžiaus žmonių (nuo 62 m.) dalyvių skaičius5. Įtrauktų į projektą neįgaliųjų dalyvių skaičius Trumpas projekto įvykdymo aprašymas ir veiklos rezultatai:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Pareiškėjas ......................................... (parašas) A.V.Projekto vadovas ......................................... (parašas)
 10. 10. 10 Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatų 5 priedas (Prašymo tikslinti sąmatą forma)Vilniaus miesto savivaldybės administracijosŠvietimo, kultūros ir sporto departamentoKultūros skyriui PRAŠYMAS TIKSLINTI SĄMATĄ _________________________________________ (projekto pavadinimas) ___________________________________ (finansavimo sutarties data, numeris) ________________________________ (dokumento sudarytojo pavadinimas) ___________________________ (įmonės kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas) KULTŪROS PROJEKTO SĄMATAEil. Išlaidų Pradinė sąmata (Lt) Patikslinta sąmata (Lt)nr. pavadinimas Iš visoPriežastys, dėl kurių sąmatą būtina tikslinti:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Projekto vadovas........................................... (parašas)Projekto finansininkas................................. (parašas)

×