Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen

Ville Tolvanen
Ville TolvanenCEO & CDO at Digitalist Group & Network
Muotoilemme parempia
yrityksiä
Autamme yrityksiä kirkastamaan
kasvustrategioita, johtamaan paremmin ja
rakentamaan erottuvia brändejä.
Erikoistumme digitalisoitumisen
vaikutuksiin yritysten liiketoimintaan.
Mitä Rooma tekee?
Rooma on liiketoiminnan kehittämiseen ja
digitalisoimiseen erikoistunut
suunnittelutoimisto
Autamme yritysjohtoa verkostoimaan ja
verkottamaan liiketoimintaa sekä
johtamaan liiketoimintaa digiaikana.
Sähköistyminen & verkostoituminen ovat
keskeisimpiä liiketoimintaympäristön murroksia
①  Asiakaslähtöisyys: Uudet liiketoimintamallit, ekosysteemit ja
palvelut
②  Vuorovaikutteinen innovaatio- ja tuotekehitystoiminta
③  Tiedolla johtamisen renessanssi
④  Uudet tuotteet, palvelut ja liiketoiminnat
⑤  Verkkokauppa ja arvoverkostot
⑥  Parempi, tehokkaampi ja toimivampi
markkinointi
①  Myynnin uudenlainen tehtävä,
uusi merkitys asiakaskokemuksille
Järjestelmät	
  
Asiakas/edolla	
  
johtaminen	
  
Sähköinen	
  
asioin/,	
  
liiketoiminta	
  
verkossa	
  
1. Asiakaslähtöinen toimintakulttuuri: Uudet
liiketoimintamallit, ekosysteemit ja palvelut
①  Yritysten tuotteet, palvelut
ja palvelukanavat
muodostavat
arvoverkoston
②  Käyttäjä verkoston
keskipisteessä
③  Uudet toimintamallit ja
palvelut osana verkostoa.
④  Yhteisöllisyys ja
verkottuminen muiden
toimijoiden kanssa.
Digitaalisen ekosysteemin määrittely:
Liiketoimintatavoitteiden asettaminen vertaamalla ja
yhdistelemällä eri toimijoiden parhaita toimintatapoja
Liikeidea digitaalisessa
toimintaympäristössä
T&K Tuote Jakelu Myynti Brändi
Expedia
Dell
Ideastorm
Amazon Coop LegoSpotify
2. Vuorovaikutteinen innovaatio- ja
tuotekehitystoiminta
①  Merkittävä osa kuluttajatuotteiden
kehityksestä jo nyt
joukkoistamalla
②  Uudet liikeideat ja palvelut
käyttäjäryhmistä
③  Aktiivinen vuorovaikutus omissa
yhteisöissä, keskustelu käyttäjien
kanssa
④  Asiakas ja markkinalähtöinen
innovaatiokulttuuri
⑤  Kysyntälähtöinen valikoima ja
tuotteistaminen
BRÄNDI
JAKELU
MYYNTI
MALLISTO
TUOTE
R&D
LIIKEIDEA
3. Uudet tuotteet, palvelut ja liiketoiminnat
①  Arvoverkostolla parempi
asiakaskokemus
②  Markkinointi palveluna
③  Asiakaspalvelu,
automaatio
④  Asiakasyhteisöt
⑤  Uudenlaiset
tuotteistukset,
palvelutasosopimukset,
asiakkuuksien
hoitomallit
Asiakaskokemus
digitaalisessa
toimintaympäristössä
4. Verkkokauppa ja arvoverkostot
Liiketoiminta verkossa
①  Jokainen joka voi, myy
suoraan verkossa
②  Mitä tahansa voi myydä
verkossa
③  Kohdistettu myynti,
markkinointi ja
asiakaspalvelu
④  Arvoverkostosta kumppanien
tuotteita ja palveluita
⑤  Asiakkuuksien hoitaminen
elinkaarimallilla. Uudet
liiketoiminnat osana
tarjoamaa
5. Parempi, tehokkaampi ja toimivampi
markkinointi
①  Markkinointi on yrityksen eri toimintojen
synnyttämää palvelua
②  Integroitu asiakaskokemus verkossa,
asiakkuusajattelu
③  Vaikuttaminen omissa kanavissa,
huomion ansaitseminen, osallistuminen
verkostoihin, vaikuttaminen verkossa
④  Markkinointi on erottamaton osa yrityksen
kasvustrategiaa, liiketoimintoja ja mukana
kaikissa rajapinnoissa asiakkuuksiin
⑤  Synkronoitu Go-To- Market mallit.
Yhteistyötä läpi organisaatiorajojen
⑥  Kiinnostava ja vetovoimainen yritystarina,
sisällöt, raportointi ja osallistuminen
verkostoissa
Message
Response
Social Media
Communities
Content
PR
Marketing
Direct
Drives conference
Events
Meetings
6. Myynnin uusi tehtävä
①  Myynti jalkauttaa yrityksen
strategian ja markkinoinnin
②  Myynnin tehtävä luoda
merkityksellisiä
asiakaskohtaamisia
③  Kohtaamisten merkitys kasvaa,
tiedon jakamisesta tiedon
soveltamiseen ja
vuorovaikutukseen
④  Myynnin tehtävä yrityksen
tarinan kouluttajana, brändin
suurlähettiläänä ja ostamisen
helpottajana
Asiakas
Senior
Advisor
RoAd
Tuottaja
Tiimi
f4
f3
f1
f2
Steering
Project team
Rooman tehtävä: Autamme yrityksiä digitalisoimaan
liiketoimintaa ja muotoilemaan parempia yrityksiä
①  Rooma auttaa tunnistamaan,
kirkastamaan ja hyödyntämään
muutosta
②  Rooma auttaa suunnittelemaan
parempaa ja tehokkaampaa
liiketoimintaa edullisemmin
③  Rooma sitoutuu auttamaan
asiakasta muutoksen
johtamisessa
④  Rooma kehittää aktiivisesti omaa
osaamistaan
⑤  Yhteisellä hankekartalla parhaat
tulokset, hankemallinnus,
alaprojektit, ketterä kehittäminen
Liiketoiminta 1080°
Liiketoiminta 1080°
Rooman 1080°-ajattelu
Tuotanto	
  
Tuotekehitys	
  
Jakelu	
  
Myyn/	
  	
  
Markkinoin/	
  
Asiakas	
  
Brändi	
  
Johtaminen	
  
Strategia	
  
Yrityskul?uuri	
  
Tuotantotalous, 1900-luku Digiaika, 2010-luku
1080° Manifesti
①  Suomessa yrityksiä kasvatetaan tuotantolähtöisesti
②  Tehokas kasvu vaatii rohkean yrityskulttuurin,
poikkeaa olennaisesti tuotantotalouden
johtamisesta
③  Kasvun johtaminen vaatii valitun liiketoiminnan
optimointia
④  2010 luvun innovaatiot syntyvät uusista
toimintamalleista, brändeistä ja palvelukonsepteista
Miksi 1080 kannattaa tehdä?
①  Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista,
strategiasta & ohjausjärjestelmästä
②  Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen
kehitysalueista
③  Erottuva, kiinnostava ja ymmärrettävä tarina.
④  Selkeä dokumentaatio yrityksen
kokonaistilanteesta
1080° toimintamalli
Liiketoiminta 1080° muotoilu
I. Kirkasta II. Organisoi III. Muotoile
1.  Liikeidea
2.  Tavoitepositio
3.  Kilpailukyky
4.  Kilpailuetu
5.  Missio
6.  Visio
7.  Arvot
8.  Strategia
9.  Toimintasuunnitelma
1.  Omistajasopimus
2.  Johtamisjärjestelmä
3.  Henkilöstöjohtaminen
4.  Prosessit ja organisaatio
5.  Toimenkuvat
6.  Kehityssalkku
7.  Vuosikello
8.  Yrityskulttuuri
9.  Tuotevalikoima ja jakelu
Arvo:
Yhteinen ja yhtenäinen
näkemys yrityksen
liikeideasta ja
kehitystavoitteista
Arvo:
Yhtenäinen ja yhdessä
linjattu tapa johtaa ja toimia
Arvo:
Strategiasta johdetut
työkalut myynnin
kasvattamiseen
1.  Kenelle – segmentointi
2.  Mitä – tuotteistus
3.  Miten – mark. strategia
4.  Brändi(t) – viestit
5.  Markkinointisuunnitelma
6.  Markkinoinnin organisointi
7.  Myynnin johto ja työkalut
8.  Myynnin tavoitteet
9.  Myyntimateriaalit
Idea
MISSION
VISION
STRATEEGY
PLAN
VALUESDIFFERENTIATE
COMPETIVENESS
POSITION
System
4P
Ownership
HR
Bus Dev
JobsCulture
Mgt. system
Brändi
Sales tools
Materials
What?
Mkt strategy
How?Marketing
organization
Branding
Whom?
Annual plan
Needs improvement
1080° Yritysmuotoilu - ajattelutapa
1.  Liikeidea
2.  Tahtotaso
3.  Kilpailukyvyn juuret
4.  Kilpailuedun määritelmä
5.  Missio
6.  Visio
7.  Arvot
8.  Strategia
9.  Toimintasuunnitelma
Liikeidea
Arvo:
Yhteinen ja yhtenäinen
näkemys yrityksen
liikeideasta ja
kehitystavoitteista
Miksi ja mitä asiakas
Ostaa meiltä?
Liikeidea
Arvo:
Kirkas liikeidea erottaa
yrityksen kilpailijoista
ja ohjaa kaikkea
tekemistä.
Dokumentti:
Kirjallinen liikeidean
määrittely
Esimerkki:
”Omaa
luokkaansa”
-Yksityissairaala
Millainen haluamme olla
Asiakkaan mielestä?
Miten erotumme kilpailussa?
Millaisena meidät nähdään markkinoilla?
Tavoitepositio
Arvo:
Selkeä tavoitetila
strategiakaudelle
”2025” asema
Dokumentti:
Kirjallinen
tahtotason
määrittely
Esimerkki:
Mitkä ovat keskeisimmät
Kilpailuedut?
Tuote, valikoima, jakelu, hinta
& promootiot
Kilpailukyky
Arvo:
Yhteinen näkemys
erottavista tekijöistä
ja tekemisestä
Dokumentti:
Kilpailukykymme
määrittely
Esimerkki:
Kilpailuetu
Mikä erottaa meidät kilpailijoista?
Mitkä ovat strategian kärkiviestit?
Kilpailuetu
Arvo:
Yhteinen näkemys
kilpailuetumme
tekijöistä
Dokumentti:
Kilpailuetumme
määrittely
Esimerkki:
Mikä on syy olla olemassa?
Mikä on yhteinen tehtävämme?
Mitä haluamme saada aikaan?
Mitä vastaan taistelemme?
Missio
Arvo:
Yhteinen näkemys
tehtävästämme
Dokumentti:
Mission määrittely
Esimerkki:
Millainen olemme täydellisessä maailmassa?
Mikä tehtävä tuo yritykseen eteenpäin vievää
laadullinen ja määrällinen määränpää?
Miten muutamme liiketoiminnan kategoriaa?
Visio
Arvo:
Yhteinen näkemys
tavoitteestamme
Dokumentti:
Vision määrittely
Esimerkki:
Mitkä ovat ne pelisäännöt jotka
jaamme yhteisessä tekemisessä?
Mitkä asiat kuvastuvat toiminnastamme?
Mitkä asiat elämme ja toteutamme yhdessä joka
päivä?
Arvot
Arvo:
Yhteinen näkemys
arvoistamme
Dokumentti:
Arvojen määrittely
Esimerkki:
Mikä on pelisuunnitelma joka
vie meidät tavoitteisiimme?
Millaisen toimintatavan valitsemme?
Strategia
Arvo:
Yhteinen näkemys
strategiastamme
Dokumentti:
Kirjattu ja
dokumentoitu
strategia
Esimerkki:
Miten strategia jalkautetaan käytäntöön?
Kuka jalkauttaa strategian?
Milloin strategiasta tehdään totta?
Miten mittaamme strategian jalkauttamisen
onnistumista?
Toimintasuunnitelma
Arvo:
Yhteinen näkemys
miten jalkautamme
strategiamme
Dokumentti:
Kirjattu ja
seurattavissa oleva
toiminta-
suunnitelma
Esimerkki:
1.  Omistajasopimus
2.  Johtamisjärjestelmä
3.  Henkilöstöjohtaminen
4.  Prosessit ja organisaatio
5.  Toimenkuvat
6.  Kehityssalkku
7.  Vuosikello
8.  Yrityskulttuuri
9.  Tuotevalikoima ja jakelu
Johtamisjärjestelmä?
Arvo:
Yhtenäinen ja
yhdessä linjattu
tapa johtaa ja
toimia
Mitä omistaja tavoittelee
yrityksestä?
Miten tavoitteet kommunikoituu sidosryhmille?
Mikä on omistajien rooli yrityksen toiminnassa?
Omistajasopimus
Arvo:
Omistajilla keskenään
selkeä näkemys
yrityksen eteenpäin
viennistä
Dokumentti:
Omistajien keskinäinen
dokumentti, joka
viestitään hallitukselle/
johdolle
Esimerkki:
Mitkä on johtamisen
Toimintamallit,
organisaatiomalli ja roolit
Johtamisjärjestelmä
Arvo:
Yhteinen ja
avainhenkilöille tuttu
tapa johtaa
Dokumentti:
Johtamisjärjestelmä
n kirjallinen kuvaus
Esimerkki:
Miten motivoimme,
Johdamme, mittaamme
ja palkitsemme ihmisiämme?
Henkilöstön johtaminen
Arvo:
Yhteinen ja
avainhenkilöille tuttu
tapa johtaa
Dokumentti:
Henkilöstöjohtamise
n kirjalliset
periaatteet
Esimerkki:
Mitkä ovat tärkeimmät prossessit
Miten kuvaamme toimintamallit?
Miten mittaamme ja kehitämme toimintaa?
Prosessit ja organisaatio
Arvo:
Nähdään rajat ja eri
toimintojen väliset
riippuvuudet
Dokumentti:
Prosessi- ja
organisaatiokuvauks
et
Esimerkki:
Kuka vastaa mistäkin?
Miten toimimme yhdessä?
Mitkä ovat yhteisiä asioita?
Toimenkuvat
Arvo:
Nähdään ja
saadaan selkiytettyä
vastuut ja valtuudet
Dokumentti:
Toimenkuvaukset
Esimerkki:
Yrityksen keskeisimmät kehityshankkeet,
niiden johtaminen ja organisointi.
Priorisoidut ideat johdettuna
hankekokonaisuuksiksi.
Vastuuhenkilöt ja aikataulu
Kehityssalkku
Arvo:
Yhdessä määritelty tapa
toimia kehitystyössä.
Vastuut ja valtuudet sekä
tapa toimia
Dokumentti:
Dokumentoitu
kuvaus
kehitystoiminnan
tavasta toimia.
Esimerkki:
Mitä yrityksessä tapahtuu, milloin ja kuka vastaa
Kulttuurin johtamisesta.
Kehityshankkeiden, henkilöstön kehittämisen ja
asiakastyöskentelyn yhteinen suunnitelma.
Vuosikello
Arvo:
Yhtenäinen tapa yhdistää
kehitystyö osaksi
operatiivista johtamista
Dokumentti:
Vuosikello
Esimerkki:
Miten yrityksen arvomaailma ja kulttuuri näkyy
toiminnassamme?
Miten kulttuuria johdetaan? Selkeä suunnitelma
tekemisestä ja tapahtumista.
Yrityskulttuuri
Arvo:
Järjestelmällinen tapa
viedä yrityskulttuuria
haluttuun suuntaan
Dokumentti:
Dokumentoidut
keinot: teot ja
tapahtumat
Esimerkki:
Miten yrityksen arvoverkosto luodaan?
Mitä tuotteita ja palveluita edistetään?
Mikä on liiketoiminta-alueiden 4P.?
Tuotevalikoima ja jakelu
Arvo:
Yhteinen ja
yhtenäinen
määrittely
Dokumentti:
Tuotevalikoiman
yhtenäinen
määrittely
Esimerkki:
1.  Kenelle – segmentointi
2.  Mitä – tuotteistus
3.  Miten – mark. strategia
4.  Brändi(t) – viestit
5.  Markkinointisuunnitelma
6.  Markkinointi -organisaatio
7.  Myynnin johto ja työkalut
8.  Myynnin tavoitteet
9.  Myyntimateriaalit
Yritysmuotoilu
Arvo:
Strategiasta
johdetut työkalut
myynnin
kasvattamiseen
1. Kenelle – segmentointi
•  Kenelle tarjoamme palveluksiamme?
•  Asiakassegmentointi?
•  Miten segmentit eroavat toisistaan?
Kenelle - segmentointi
Arvo:
Strategian mukainen
asiakassegmentointi
Dokumentti:
Asiakasryhmät ja
tavoitteet
Esimerkki:
2. Mitä – tuotteistus
•  Mitä tuotteita eri asiakkaille tarjotaan?
•  Millaisia tuotteemme ovat jatkossa?
•  Miten tuotteitamme kehitetään
•  Uusia, muokattuja, uudelleen muotoiltuja...
Mitä - tuotteistus
Arvo:
Osataan tuotteistaa
ja eriyttää
tuotteitamme
kilpailijoista
Dokumentti:
Tapa tuotteistaa
Esimerkki:
3. Miten – markkinointistrategia
•  Kenelle viestimme?
•  Mitä viestimme?
•  Mitkä kanavat?
Miten - markkinointistrategia
Arvo:
Yrityksen strategian
mukainen tapa
markkinoida
Dokumentti:
Markkinointistrategia
Esimerkki:
4. Brändi
•  Mikä brändimme on?
•  Mitkä ovat viestimme?
Brändi
Arvo:
Strategian mukainen
brändi(t)
Dokumentti:
Brändimäärittely
Esimerkki:
5. Markkinointisuunnitelma
•  Mitä teemme seuraavaksi?
•  Next steps?
Markkinointisuunnitelma
Arvo:
Selkeä ja seurattava
dokumentti
Dokumentti:
Markkinointi-
suunnitelma
Esimerkki:
6. Markkinoinnin organisaatio
Markkinoinnin organisaatio
Arvo: Dokumentti: Esimerkki:
7. Myynnin johtaminen ja työkalut
•  Myynnin johtamiskäytännöt
•  Resurssointi
•  Tavat kontrolloida ja kannustaa
Myynnin johto ja työkalut
Arvo:
Strategian mukaiset
johtamiskäytännöt ja
resurssointi
Esimerkki:Dokumentti:
Kirjalliset myynnin
käytännöt ja
resurssitarpeet
8. Myynnin tavotteet
•  Myynnin tavotteet lyhyellä ja pitkällä
aikavälillä
•  Seurannat
Myynnin tavoitteet
Arvo:
Strategian mukaiset
tavoitteet
Esimerkki:Dokumentti:
Kirjalliset myynnin
tavoitteet ja
seurannat
9. Myynnin materiaalit
•  Esitteet, oppaat, ohjeet,
koulutusmateriaalit
•  Seurannat
Myynnin materiaalit
Arvo:
Markkinointistrategia
n mukaiset
materiaalit
Esimerkki:Dokumentti:
Esitteet, oppaat,
ohjeet
”Your Book of business”
1080° Kasvustrategia
#V
Ville Tolvanen
Konsultti,
Valmentaja,
Yrittäjä,
Digitalisoitumisen
evankelista.
”Olkoon Rooman voimat
kanssasi”
1 of 54

Recommended

2014 rome advisors fokus by
2014 rome advisors fokus2014 rome advisors fokus
2014 rome advisors fokusVille Tolvanen
1.4K views61 slides
2013 morebetterless by
2013 morebetterless2013 morebetterless
2013 morebetterlessVille Tolvanen
347 views12 slides
Mercuri After Work 25.4.2019 esitysmateriaalit by
Mercuri After Work 25.4.2019 esitysmateriaalitMercuri After Work 25.4.2019 esitysmateriaalit
Mercuri After Work 25.4.2019 esitysmateriaalitMercuri International Oy / Mercuri Finland
197 views17 slides
Markkinoinnin perusteet I by
Markkinoinnin perusteet IMarkkinoinnin perusteet I
Markkinoinnin perusteet IAnne Hietala
307 views54 slides
Eminen Kulttuurideck 2019-2020 by
Eminen Kulttuurideck 2019-2020Eminen Kulttuurideck 2019-2020
Eminen Kulttuurideck 2019-2020Employee Experience Agency Emine Oy Ltd
626 views18 slides

More Related Content

Viewers also liked

ITK2010, Ilmiöpohjainen oppiminen by
ITK2010, Ilmiöpohjainen oppiminenITK2010, Ilmiöpohjainen oppiminen
ITK2010, Ilmiöpohjainen oppiminenTaru Kekkonen
491 views12 slides
Rooma by
RoomaRooma
RoomaJaakko Väisänen
481 views2 slides
Rooma sodassa by
Rooma sodassaRooma sodassa
Rooma sodassalehtori
914 views11 slides
Hi 02 Rooma by
Hi 02 RoomaHi 02 Rooma
Hi 02 Roomaguest70fecb
742 views16 slides
Hyvähallitus3 by
Hyvähallitus3Hyvähallitus3
Hyvähallitus3Ville Tolvanen
4.2K views15 slides
Hallitus toimitusjohtajan vankina by
Hallitus toimitusjohtajan vankinaHallitus toimitusjohtajan vankina
Hallitus toimitusjohtajan vankinaBreatheBusiness
1.6K views14 slides

Viewers also liked(11)

Similar to Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen

1080 business model by
1080 business model1080 business model
1080 business modelVille Tolvanen
2.2K views37 slides
1080businessmodel by
1080businessmodel1080businessmodel
1080businessmodelMartti Luhtala
286 views37 slides
M313 vt by
M313 vtM313 vt
M313 vtVille Tolvanen
588 views26 slides
Asiakasnäkemys tarjoaa työkalut asiakaslähtöiseen markkinointiin by
Asiakasnäkemys tarjoaa työkalut asiakaslähtöiseen markkinointiin Asiakasnäkemys tarjoaa työkalut asiakaslähtöiseen markkinointiin
Asiakasnäkemys tarjoaa työkalut asiakaslähtöiseen markkinointiin Frankly Partners
842 views22 slides
10 VÄITTÄMÄÄ - Uutta potkua yritysviestintään?  by
10 VÄITTÄMÄÄ - Uutta potkua yritysviestintään? 10 VÄITTÄMÄÄ - Uutta potkua yritysviestintään? 
10 VÄITTÄMÄÄ - Uutta potkua yritysviestintään? Turbiiniryhmä Oy
773 views13 slides
Myynnin kasvattaminen by
Myynnin kasvattaminenMyynnin kasvattaminen
Myynnin kasvattaminenTurbiiniryhmä Oy
800 views11 slides

Similar to Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen(20)

Asiakasnäkemys tarjoaa työkalut asiakaslähtöiseen markkinointiin by Frankly Partners
Asiakasnäkemys tarjoaa työkalut asiakaslähtöiseen markkinointiin Asiakasnäkemys tarjoaa työkalut asiakaslähtöiseen markkinointiin
Asiakasnäkemys tarjoaa työkalut asiakaslähtöiseen markkinointiin
Frankly Partners842 views
10 VÄITTÄMÄÄ - Uutta potkua yritysviestintään?  by Turbiiniryhmä Oy
10 VÄITTÄMÄÄ - Uutta potkua yritysviestintään? 10 VÄITTÄMÄÄ - Uutta potkua yritysviestintään? 
10 VÄITTÄMÄÄ - Uutta potkua yritysviestintään? 
Turbiiniryhmä Oy773 views
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto by Fonecta
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenvetoUusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Fonecta422 views
Myyjä etkö-pääse-pöytään by Kati Keronen
Myyjä etkö-pääse-pöytäänMyyjä etkö-pääse-pöytään
Myyjä etkö-pääse-pöytään
Kati Keronen796 views
Menestyvän muutoksen muotoilu by Ville Tolvanen
Menestyvän muutoksen muotoiluMenestyvän muutoksen muotoilu
Menestyvän muutoksen muotoilu
Ville Tolvanen565 views
Savonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sent by Matkailufoorumi
Savonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sentSavonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sent
Savonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sent
Matkailufoorumi347 views
Markkinointibudjetista enemmän irti dagmar 15012015 by Sakari Forslund
Markkinointibudjetista enemmän irti dagmar 15012015Markkinointibudjetista enemmän irti dagmar 15012015
Markkinointibudjetista enemmän irti dagmar 15012015
Sakari Forslund1.2K views
Markkinointi1 by Saunalle
Markkinointi1Markkinointi1
Markkinointi1
Saunalle2.4K views
Staart_Yrittäjät internetmarkkinointi_08032011 by Staart
Staart_Yrittäjät internetmarkkinointi_08032011Staart_Yrittäjät internetmarkkinointi_08032011
Staart_Yrittäjät internetmarkkinointi_08032011
Staart295 views
Bisnestä verkosta - ansaintamallit kuntoon by Tommi Pelkonen
Bisnestä verkosta - ansaintamallit kuntoonBisnestä verkosta - ansaintamallit kuntoon
Bisnestä verkosta - ansaintamallit kuntoon
Tommi Pelkonen999 views
Verkosta Bisnestä by Frantic
Verkosta BisnestäVerkosta Bisnestä
Verkosta Bisnestä
Frantic440 views

More from Ville Tolvanen

Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptx by
Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptxVille Tolvanen Esittely 2023 final.pptx
Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptxVille Tolvanen
133 views5 slides
Viract baas suunnittelumalli final by
Viract baas suunnittelumalli finalViract baas suunnittelumalli final
Viract baas suunnittelumalli finalVille Tolvanen
692 views19 slides
Paremman omistajuuden anatomia toukokuu 2019 by
Paremman omistajuuden anatomia  toukokuu 2019Paremman omistajuuden anatomia  toukokuu 2019
Paremman omistajuuden anatomia toukokuu 2019Ville Tolvanen
330 views15 slides
Leading growth, change and innovation. by
Leading growth, change and innovation.Leading growth, change and innovation.
Leading growth, change and innovation.Ville Tolvanen
647 views15 slides
Digitalist group 2017 by
Digitalist group 2017Digitalist group 2017
Digitalist group 2017Ville Tolvanen
613 views19 slides
Digitalist Group References 2017 by
Digitalist Group References 2017Digitalist Group References 2017
Digitalist Group References 2017Ville Tolvanen
944 views27 slides

More from Ville Tolvanen(20)

Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptx by Ville Tolvanen
Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptxVille Tolvanen Esittely 2023 final.pptx
Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptx
Ville Tolvanen133 views
Viract baas suunnittelumalli final by Ville Tolvanen
Viract baas suunnittelumalli finalViract baas suunnittelumalli final
Viract baas suunnittelumalli final
Ville Tolvanen692 views
Paremman omistajuuden anatomia toukokuu 2019 by Ville Tolvanen
Paremman omistajuuden anatomia  toukokuu 2019Paremman omistajuuden anatomia  toukokuu 2019
Paremman omistajuuden anatomia toukokuu 2019
Ville Tolvanen330 views
Leading growth, change and innovation. by Ville Tolvanen
Leading growth, change and innovation.Leading growth, change and innovation.
Leading growth, change and innovation.
Ville Tolvanen647 views
Digitalist Group References 2017 by Ville Tolvanen
Digitalist Group References 2017Digitalist Group References 2017
Digitalist Group References 2017
Ville Tolvanen944 views
Digitalisaatio - aikamme suurin mullistus by Ville Tolvanen
Digitalisaatio - aikamme suurin mullistusDigitalisaatio - aikamme suurin mullistus
Digitalisaatio - aikamme suurin mullistus
Ville Tolvanen1.4K views
Digitalist Innovation Network - How to Capitalize Digital Transformation? by Ville Tolvanen
Digitalist Innovation Network - How to Capitalize Digital Transformation?Digitalist Innovation Network - How to Capitalize Digital Transformation?
Digitalist Innovation Network - How to Capitalize Digital Transformation?
Ville Tolvanen1.2K views
How to create startup brand? by Ville Tolvanen
How to create startup brand?How to create startup brand?
How to create startup brand?
Ville Tolvanen2.1K views
Johtajuus digiaikana - V Oracle Cloud Day Esitys 19.3. 2015 by Ville Tolvanen
Johtajuus digiaikana - V Oracle Cloud Day Esitys 19.3. 2015Johtajuus digiaikana - V Oracle Cloud Day Esitys 19.3. 2015
Johtajuus digiaikana - V Oracle Cloud Day Esitys 19.3. 2015
Ville Tolvanen3K views
Henkilöbrändi - Esitykseni Media Maessä Tapahtumassa 2015 by Ville Tolvanen
Henkilöbrändi - Esitykseni Media Maessä Tapahtumassa 2015Henkilöbrändi - Esitykseni Media Maessä Tapahtumassa 2015
Henkilöbrändi - Esitykseni Media Maessä Tapahtumassa 2015
Ville Tolvanen1.4K views
Ville Tolvanen sosiaalisen media strategian rakentaminen by Ville Tolvanen
Ville Tolvanen sosiaalisen media strategian rakentaminenVille Tolvanen sosiaalisen media strategian rakentaminen
Ville Tolvanen sosiaalisen media strategian rakentaminen
Ville Tolvanen3.3K views
Digitalist Pääsihteeri Ville Tolvasen esitys Imagen #sankarit -seminaarissa by Ville Tolvanen
Digitalist Pääsihteeri Ville Tolvasen esitys Imagen #sankarit -seminaarissaDigitalist Pääsihteeri Ville Tolvasen esitys Imagen #sankarit -seminaarissa
Digitalist Pääsihteeri Ville Tolvasen esitys Imagen #sankarit -seminaarissa
Ville Tolvanen940 views
Digitalist Network update april 2014 by Ville Tolvanen
Digitalist Network update april 2014Digitalist Network update april 2014
Digitalist Network update april 2014
Ville Tolvanen1.2K views

Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen

 • 2. Autamme yrityksiä kirkastamaan kasvustrategioita, johtamaan paremmin ja rakentamaan erottuvia brändejä. Erikoistumme digitalisoitumisen vaikutuksiin yritysten liiketoimintaan.
 • 4. Rooma on liiketoiminnan kehittämiseen ja digitalisoimiseen erikoistunut suunnittelutoimisto Autamme yritysjohtoa verkostoimaan ja verkottamaan liiketoimintaa sekä johtamaan liiketoimintaa digiaikana.
 • 5. Sähköistyminen & verkostoituminen ovat keskeisimpiä liiketoimintaympäristön murroksia ①  Asiakaslähtöisyys: Uudet liiketoimintamallit, ekosysteemit ja palvelut ②  Vuorovaikutteinen innovaatio- ja tuotekehitystoiminta ③  Tiedolla johtamisen renessanssi ④  Uudet tuotteet, palvelut ja liiketoiminnat ⑤  Verkkokauppa ja arvoverkostot ⑥  Parempi, tehokkaampi ja toimivampi markkinointi ①  Myynnin uudenlainen tehtävä, uusi merkitys asiakaskokemuksille Järjestelmät   Asiakas/edolla   johtaminen   Sähköinen   asioin/,   liiketoiminta   verkossa  
 • 6. 1. Asiakaslähtöinen toimintakulttuuri: Uudet liiketoimintamallit, ekosysteemit ja palvelut ①  Yritysten tuotteet, palvelut ja palvelukanavat muodostavat arvoverkoston ②  Käyttäjä verkoston keskipisteessä ③  Uudet toimintamallit ja palvelut osana verkostoa. ④  Yhteisöllisyys ja verkottuminen muiden toimijoiden kanssa.
 • 7. Digitaalisen ekosysteemin määrittely: Liiketoimintatavoitteiden asettaminen vertaamalla ja yhdistelemällä eri toimijoiden parhaita toimintatapoja Liikeidea digitaalisessa toimintaympäristössä T&K Tuote Jakelu Myynti Brändi Expedia Dell Ideastorm Amazon Coop LegoSpotify
 • 8. 2. Vuorovaikutteinen innovaatio- ja tuotekehitystoiminta ①  Merkittävä osa kuluttajatuotteiden kehityksestä jo nyt joukkoistamalla ②  Uudet liikeideat ja palvelut käyttäjäryhmistä ③  Aktiivinen vuorovaikutus omissa yhteisöissä, keskustelu käyttäjien kanssa ④  Asiakas ja markkinalähtöinen innovaatiokulttuuri ⑤  Kysyntälähtöinen valikoima ja tuotteistaminen
 • 9. BRÄNDI JAKELU MYYNTI MALLISTO TUOTE R&D LIIKEIDEA 3. Uudet tuotteet, palvelut ja liiketoiminnat ①  Arvoverkostolla parempi asiakaskokemus ②  Markkinointi palveluna ③  Asiakaspalvelu, automaatio ④  Asiakasyhteisöt ⑤  Uudenlaiset tuotteistukset, palvelutasosopimukset, asiakkuuksien hoitomallit Asiakaskokemus digitaalisessa toimintaympäristössä
 • 10. 4. Verkkokauppa ja arvoverkostot Liiketoiminta verkossa ①  Jokainen joka voi, myy suoraan verkossa ②  Mitä tahansa voi myydä verkossa ③  Kohdistettu myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu ④  Arvoverkostosta kumppanien tuotteita ja palveluita ⑤  Asiakkuuksien hoitaminen elinkaarimallilla. Uudet liiketoiminnat osana tarjoamaa
 • 11. 5. Parempi, tehokkaampi ja toimivampi markkinointi ①  Markkinointi on yrityksen eri toimintojen synnyttämää palvelua ②  Integroitu asiakaskokemus verkossa, asiakkuusajattelu ③  Vaikuttaminen omissa kanavissa, huomion ansaitseminen, osallistuminen verkostoihin, vaikuttaminen verkossa ④  Markkinointi on erottamaton osa yrityksen kasvustrategiaa, liiketoimintoja ja mukana kaikissa rajapinnoissa asiakkuuksiin ⑤  Synkronoitu Go-To- Market mallit. Yhteistyötä läpi organisaatiorajojen ⑥  Kiinnostava ja vetovoimainen yritystarina, sisällöt, raportointi ja osallistuminen verkostoissa
 • 12. Message Response Social Media Communities Content PR Marketing Direct Drives conference Events Meetings 6. Myynnin uusi tehtävä ①  Myynti jalkauttaa yrityksen strategian ja markkinoinnin ②  Myynnin tehtävä luoda merkityksellisiä asiakaskohtaamisia ③  Kohtaamisten merkitys kasvaa, tiedon jakamisesta tiedon soveltamiseen ja vuorovaikutukseen ④  Myynnin tehtävä yrityksen tarinan kouluttajana, brändin suurlähettiläänä ja ostamisen helpottajana
 • 13. Asiakas Senior Advisor RoAd Tuottaja Tiimi f4 f3 f1 f2 Steering Project team Rooman tehtävä: Autamme yrityksiä digitalisoimaan liiketoimintaa ja muotoilemaan parempia yrityksiä ①  Rooma auttaa tunnistamaan, kirkastamaan ja hyödyntämään muutosta ②  Rooma auttaa suunnittelemaan parempaa ja tehokkaampaa liiketoimintaa edullisemmin ③  Rooma sitoutuu auttamaan asiakasta muutoksen johtamisessa ④  Rooma kehittää aktiivisesti omaa osaamistaan ⑤  Yhteisellä hankekartalla parhaat tulokset, hankemallinnus, alaprojektit, ketterä kehittäminen
 • 16. Rooman 1080°-ajattelu Tuotanto   Tuotekehitys   Jakelu   Myyn/     Markkinoin/   Asiakas   Brändi   Johtaminen   Strategia   Yrityskul?uuri   Tuotantotalous, 1900-luku Digiaika, 2010-luku
 • 17. 1080° Manifesti ①  Suomessa yrityksiä kasvatetaan tuotantolähtöisesti ②  Tehokas kasvu vaatii rohkean yrityskulttuurin, poikkeaa olennaisesti tuotantotalouden johtamisesta ③  Kasvun johtaminen vaatii valitun liiketoiminnan optimointia ④  2010 luvun innovaatiot syntyvät uusista toimintamalleista, brändeistä ja palvelukonsepteista
 • 18. Miksi 1080 kannattaa tehdä? ①  Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä ②  Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista ③  Erottuva, kiinnostava ja ymmärrettävä tarina. ④  Selkeä dokumentaatio yrityksen kokonaistilanteesta
 • 20. Liiketoiminta 1080° muotoilu I. Kirkasta II. Organisoi III. Muotoile 1.  Liikeidea 2.  Tavoitepositio 3.  Kilpailukyky 4.  Kilpailuetu 5.  Missio 6.  Visio 7.  Arvot 8.  Strategia 9.  Toimintasuunnitelma 1.  Omistajasopimus 2.  Johtamisjärjestelmä 3.  Henkilöstöjohtaminen 4.  Prosessit ja organisaatio 5.  Toimenkuvat 6.  Kehityssalkku 7.  Vuosikello 8.  Yrityskulttuuri 9.  Tuotevalikoima ja jakelu Arvo: Yhteinen ja yhtenäinen näkemys yrityksen liikeideasta ja kehitystavoitteista Arvo: Yhtenäinen ja yhdessä linjattu tapa johtaa ja toimia Arvo: Strategiasta johdetut työkalut myynnin kasvattamiseen 1.  Kenelle – segmentointi 2.  Mitä – tuotteistus 3.  Miten – mark. strategia 4.  Brändi(t) – viestit 5.  Markkinointisuunnitelma 6.  Markkinoinnin organisointi 7.  Myynnin johto ja työkalut 8.  Myynnin tavoitteet 9.  Myyntimateriaalit
 • 21. Idea MISSION VISION STRATEEGY PLAN VALUESDIFFERENTIATE COMPETIVENESS POSITION System 4P Ownership HR Bus Dev JobsCulture Mgt. system Brändi Sales tools Materials What? Mkt strategy How?Marketing organization Branding Whom? Annual plan Needs improvement 1080° Yritysmuotoilu - ajattelutapa
 • 22. 1.  Liikeidea 2.  Tahtotaso 3.  Kilpailukyvyn juuret 4.  Kilpailuedun määritelmä 5.  Missio 6.  Visio 7.  Arvot 8.  Strategia 9.  Toimintasuunnitelma Liikeidea Arvo: Yhteinen ja yhtenäinen näkemys yrityksen liikeideasta ja kehitystavoitteista
 • 23. Miksi ja mitä asiakas Ostaa meiltä? Liikeidea Arvo: Kirkas liikeidea erottaa yrityksen kilpailijoista ja ohjaa kaikkea tekemistä. Dokumentti: Kirjallinen liikeidean määrittely Esimerkki: ”Omaa luokkaansa” -Yksityissairaala
 • 24. Millainen haluamme olla Asiakkaan mielestä? Miten erotumme kilpailussa? Millaisena meidät nähdään markkinoilla? Tavoitepositio Arvo: Selkeä tavoitetila strategiakaudelle ”2025” asema Dokumentti: Kirjallinen tahtotason määrittely Esimerkki:
 • 25. Mitkä ovat keskeisimmät Kilpailuedut? Tuote, valikoima, jakelu, hinta & promootiot Kilpailukyky Arvo: Yhteinen näkemys erottavista tekijöistä ja tekemisestä Dokumentti: Kilpailukykymme määrittely Esimerkki:
 • 26. Kilpailuetu Mikä erottaa meidät kilpailijoista? Mitkä ovat strategian kärkiviestit? Kilpailuetu Arvo: Yhteinen näkemys kilpailuetumme tekijöistä Dokumentti: Kilpailuetumme määrittely Esimerkki:
 • 27. Mikä on syy olla olemassa? Mikä on yhteinen tehtävämme? Mitä haluamme saada aikaan? Mitä vastaan taistelemme? Missio Arvo: Yhteinen näkemys tehtävästämme Dokumentti: Mission määrittely Esimerkki:
 • 28. Millainen olemme täydellisessä maailmassa? Mikä tehtävä tuo yritykseen eteenpäin vievää laadullinen ja määrällinen määränpää? Miten muutamme liiketoiminnan kategoriaa? Visio Arvo: Yhteinen näkemys tavoitteestamme Dokumentti: Vision määrittely Esimerkki:
 • 29. Mitkä ovat ne pelisäännöt jotka jaamme yhteisessä tekemisessä? Mitkä asiat kuvastuvat toiminnastamme? Mitkä asiat elämme ja toteutamme yhdessä joka päivä? Arvot Arvo: Yhteinen näkemys arvoistamme Dokumentti: Arvojen määrittely Esimerkki:
 • 30. Mikä on pelisuunnitelma joka vie meidät tavoitteisiimme? Millaisen toimintatavan valitsemme? Strategia Arvo: Yhteinen näkemys strategiastamme Dokumentti: Kirjattu ja dokumentoitu strategia Esimerkki:
 • 31. Miten strategia jalkautetaan käytäntöön? Kuka jalkauttaa strategian? Milloin strategiasta tehdään totta? Miten mittaamme strategian jalkauttamisen onnistumista? Toimintasuunnitelma Arvo: Yhteinen näkemys miten jalkautamme strategiamme Dokumentti: Kirjattu ja seurattavissa oleva toiminta- suunnitelma Esimerkki:
 • 32. 1.  Omistajasopimus 2.  Johtamisjärjestelmä 3.  Henkilöstöjohtaminen 4.  Prosessit ja organisaatio 5.  Toimenkuvat 6.  Kehityssalkku 7.  Vuosikello 8.  Yrityskulttuuri 9.  Tuotevalikoima ja jakelu Johtamisjärjestelmä? Arvo: Yhtenäinen ja yhdessä linjattu tapa johtaa ja toimia
 • 33. Mitä omistaja tavoittelee yrityksestä? Miten tavoitteet kommunikoituu sidosryhmille? Mikä on omistajien rooli yrityksen toiminnassa? Omistajasopimus Arvo: Omistajilla keskenään selkeä näkemys yrityksen eteenpäin viennistä Dokumentti: Omistajien keskinäinen dokumentti, joka viestitään hallitukselle/ johdolle Esimerkki:
 • 34. Mitkä on johtamisen Toimintamallit, organisaatiomalli ja roolit Johtamisjärjestelmä Arvo: Yhteinen ja avainhenkilöille tuttu tapa johtaa Dokumentti: Johtamisjärjestelmä n kirjallinen kuvaus Esimerkki:
 • 35. Miten motivoimme, Johdamme, mittaamme ja palkitsemme ihmisiämme? Henkilöstön johtaminen Arvo: Yhteinen ja avainhenkilöille tuttu tapa johtaa Dokumentti: Henkilöstöjohtamise n kirjalliset periaatteet Esimerkki:
 • 36. Mitkä ovat tärkeimmät prossessit Miten kuvaamme toimintamallit? Miten mittaamme ja kehitämme toimintaa? Prosessit ja organisaatio Arvo: Nähdään rajat ja eri toimintojen väliset riippuvuudet Dokumentti: Prosessi- ja organisaatiokuvauks et Esimerkki:
 • 37. Kuka vastaa mistäkin? Miten toimimme yhdessä? Mitkä ovat yhteisiä asioita? Toimenkuvat Arvo: Nähdään ja saadaan selkiytettyä vastuut ja valtuudet Dokumentti: Toimenkuvaukset Esimerkki:
 • 38. Yrityksen keskeisimmät kehityshankkeet, niiden johtaminen ja organisointi. Priorisoidut ideat johdettuna hankekokonaisuuksiksi. Vastuuhenkilöt ja aikataulu Kehityssalkku Arvo: Yhdessä määritelty tapa toimia kehitystyössä. Vastuut ja valtuudet sekä tapa toimia Dokumentti: Dokumentoitu kuvaus kehitystoiminnan tavasta toimia. Esimerkki:
 • 39. Mitä yrityksessä tapahtuu, milloin ja kuka vastaa Kulttuurin johtamisesta. Kehityshankkeiden, henkilöstön kehittämisen ja asiakastyöskentelyn yhteinen suunnitelma. Vuosikello Arvo: Yhtenäinen tapa yhdistää kehitystyö osaksi operatiivista johtamista Dokumentti: Vuosikello Esimerkki:
 • 40. Miten yrityksen arvomaailma ja kulttuuri näkyy toiminnassamme? Miten kulttuuria johdetaan? Selkeä suunnitelma tekemisestä ja tapahtumista. Yrityskulttuuri Arvo: Järjestelmällinen tapa viedä yrityskulttuuria haluttuun suuntaan Dokumentti: Dokumentoidut keinot: teot ja tapahtumat Esimerkki:
 • 41. Miten yrityksen arvoverkosto luodaan? Mitä tuotteita ja palveluita edistetään? Mikä on liiketoiminta-alueiden 4P.? Tuotevalikoima ja jakelu Arvo: Yhteinen ja yhtenäinen määrittely Dokumentti: Tuotevalikoiman yhtenäinen määrittely Esimerkki:
 • 42. 1.  Kenelle – segmentointi 2.  Mitä – tuotteistus 3.  Miten – mark. strategia 4.  Brändi(t) – viestit 5.  Markkinointisuunnitelma 6.  Markkinointi -organisaatio 7.  Myynnin johto ja työkalut 8.  Myynnin tavoitteet 9.  Myyntimateriaalit Yritysmuotoilu Arvo: Strategiasta johdetut työkalut myynnin kasvattamiseen
 • 43. 1. Kenelle – segmentointi •  Kenelle tarjoamme palveluksiamme? •  Asiakassegmentointi? •  Miten segmentit eroavat toisistaan? Kenelle - segmentointi Arvo: Strategian mukainen asiakassegmentointi Dokumentti: Asiakasryhmät ja tavoitteet Esimerkki:
 • 44. 2. Mitä – tuotteistus •  Mitä tuotteita eri asiakkaille tarjotaan? •  Millaisia tuotteemme ovat jatkossa? •  Miten tuotteitamme kehitetään •  Uusia, muokattuja, uudelleen muotoiltuja... Mitä - tuotteistus Arvo: Osataan tuotteistaa ja eriyttää tuotteitamme kilpailijoista Dokumentti: Tapa tuotteistaa Esimerkki:
 • 45. 3. Miten – markkinointistrategia •  Kenelle viestimme? •  Mitä viestimme? •  Mitkä kanavat? Miten - markkinointistrategia Arvo: Yrityksen strategian mukainen tapa markkinoida Dokumentti: Markkinointistrategia Esimerkki:
 • 46. 4. Brändi •  Mikä brändimme on? •  Mitkä ovat viestimme? Brändi Arvo: Strategian mukainen brändi(t) Dokumentti: Brändimäärittely Esimerkki:
 • 47. 5. Markkinointisuunnitelma •  Mitä teemme seuraavaksi? •  Next steps? Markkinointisuunnitelma Arvo: Selkeä ja seurattava dokumentti Dokumentti: Markkinointi- suunnitelma Esimerkki:
 • 48. 6. Markkinoinnin organisaatio Markkinoinnin organisaatio Arvo: Dokumentti: Esimerkki:
 • 49. 7. Myynnin johtaminen ja työkalut •  Myynnin johtamiskäytännöt •  Resurssointi •  Tavat kontrolloida ja kannustaa Myynnin johto ja työkalut Arvo: Strategian mukaiset johtamiskäytännöt ja resurssointi Esimerkki:Dokumentti: Kirjalliset myynnin käytännöt ja resurssitarpeet
 • 50. 8. Myynnin tavotteet •  Myynnin tavotteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä •  Seurannat Myynnin tavoitteet Arvo: Strategian mukaiset tavoitteet Esimerkki:Dokumentti: Kirjalliset myynnin tavoitteet ja seurannat
 • 51. 9. Myynnin materiaalit •  Esitteet, oppaat, ohjeet, koulutusmateriaalit •  Seurannat Myynnin materiaalit Arvo: Markkinointistrategia n mukaiset materiaalit Esimerkki:Dokumentti: Esitteet, oppaat, ohjeet
 • 52. ”Your Book of business” 1080° Kasvustrategia