Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen

Mitä Rome Advisors tekee? 1080° -ajattelun esittely

Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen

 1. 1. Muotoilemme parempiayrityksiä
 2. 2. Autamme yrityksiä kirkastamaankasvustrategioita, johtamaan paremmin jarakentamaan erottuvia brändejä.Erikoistumme digitalisoitumisenvaikutuksiin yritysten liiketoimintaan.
 3. 3. Mitä Rooma tekee?
 4. 4. Rooma on liiketoiminnan kehittämiseen jadigitalisoimiseen erikoistunutsuunnittelutoimistoAutamme yritysjohtoa verkostoimaan javerkottamaan liiketoimintaa sekäjohtamaan liiketoimintaa digiaikana.
 5. 5. Sähköistyminen & verkostoituminen ovatkeskeisimpiä liiketoimintaympäristön murroksia①  Asiakaslähtöisyys: Uudet liiketoimintamallit, ekosysteemit japalvelut②  Vuorovaikutteinen innovaatio- ja tuotekehitystoiminta③  Tiedolla johtamisen renessanssi④  Uudet tuotteet, palvelut ja liiketoiminnat⑤  Verkkokauppa ja arvoverkostot⑥  Parempi, tehokkaampi ja toimivampimarkkinointi①  Myynnin uudenlainen tehtävä,uusi merkitys asiakaskokemuksilleJärjestelmät  Asiakas/edolla  johtaminen  Sähköinen  asioin/,  liiketoiminta  verkossa  
 6. 6. 1. Asiakaslähtöinen toimintakulttuuri: Uudetliiketoimintamallit, ekosysteemit ja palvelut①  Yritysten tuotteet, palvelutja palvelukanavatmuodostavatarvoverkoston②  Käyttäjä verkostonkeskipisteessä③  Uudet toimintamallit japalvelut osana verkostoa.④  Yhteisöllisyys javerkottuminen muidentoimijoiden kanssa.
 7. 7. Digitaalisen ekosysteemin määrittely:Liiketoimintatavoitteiden asettaminen vertaamalla jayhdistelemällä eri toimijoiden parhaita toimintatapojaLiikeidea digitaalisessatoimintaympäristössäT&K Tuote Jakelu Myynti BrändiExpediaDellIdeastormAmazon Coop LegoSpotify
 8. 8. 2. Vuorovaikutteinen innovaatio- jatuotekehitystoiminta①  Merkittävä osa kuluttajatuotteidenkehityksestä jo nytjoukkoistamalla②  Uudet liikeideat ja palvelutkäyttäjäryhmistä③  Aktiivinen vuorovaikutus omissayhteisöissä, keskustelu käyttäjienkanssa④  Asiakas ja markkinalähtöineninnovaatiokulttuuri⑤  Kysyntälähtöinen valikoima jatuotteistaminen
 9. 9. BRÄNDIJAKELUMYYNTIMALLISTOTUOTER&DLIIKEIDEA3. Uudet tuotteet, palvelut ja liiketoiminnat①  Arvoverkostolla parempiasiakaskokemus②  Markkinointi palveluna③  Asiakaspalvelu,automaatio④  Asiakasyhteisöt⑤  Uudenlaisettuotteistukset,palvelutasosopimukset,asiakkuuksienhoitomallitAsiakaskokemusdigitaalisessatoimintaympäristössä
 10. 10. 4. Verkkokauppa ja arvoverkostotLiiketoiminta verkossa①  Jokainen joka voi, myysuoraan verkossa②  Mitä tahansa voi myydäverkossa③  Kohdistettu myynti,markkinointi jaasiakaspalvelu④  Arvoverkostosta kumppanientuotteita ja palveluita⑤  Asiakkuuksien hoitaminenelinkaarimallilla. Uudetliiketoiminnat osanatarjoamaa
 11. 11. 5. Parempi, tehokkaampi ja toimivampimarkkinointi①  Markkinointi on yrityksen eri toimintojensynnyttämää palvelua②  Integroitu asiakaskokemus verkossa,asiakkuusajattelu③  Vaikuttaminen omissa kanavissa,huomion ansaitseminen, osallistuminenverkostoihin, vaikuttaminen verkossa④  Markkinointi on erottamaton osa yrityksenkasvustrategiaa, liiketoimintoja ja mukanakaikissa rajapinnoissa asiakkuuksiin⑤  Synkronoitu Go-To- Market mallit.Yhteistyötä läpi organisaatiorajojen⑥  Kiinnostava ja vetovoimainen yritystarina,sisällöt, raportointi ja osallistuminenverkostoissa
 12. 12. MessageResponseSocial MediaCommunitiesContentPRMarketingDirectDrives conferenceEventsMeetings6. Myynnin uusi tehtävä①  Myynti jalkauttaa yrityksenstrategian ja markkinoinnin②  Myynnin tehtävä luodamerkityksellisiäasiakaskohtaamisia③  Kohtaamisten merkitys kasvaa,tiedon jakamisesta tiedonsoveltamiseen javuorovaikutukseen④  Myynnin tehtävä yrityksentarinan kouluttajana, brändinsuurlähettiläänä ja ostamisenhelpottajana
 13. 13. AsiakasSeniorAdvisorRoAdTuottajaTiimif4f3f1f2SteeringProject teamRooman tehtävä: Autamme yrityksiä digitalisoimaanliiketoimintaa ja muotoilemaan parempia yrityksiä①  Rooma auttaa tunnistamaan,kirkastamaan ja hyödyntämäänmuutosta②  Rooma auttaa suunnittelemaanparempaa ja tehokkaampaaliiketoimintaa edullisemmin③  Rooma sitoutuu auttamaanasiakasta muutoksenjohtamisessa④  Rooma kehittää aktiivisesti omaaosaamistaan⑤  Yhteisellä hankekartalla parhaattulokset, hankemallinnus,alaprojektit, ketterä kehittäminen
 14. 14. Liiketoiminta 1080°
 15. 15. Liiketoiminta 1080°
 16. 16. Rooman 1080°-ajatteluTuotanto  Tuotekehitys  Jakelu  Myyn/    Markkinoin/  Asiakas  Brändi  Johtaminen  Strategia  Yrityskul?uuri  Tuotantotalous, 1900-luku Digiaika, 2010-luku
 17. 17. 1080° Manifesti①  Suomessa yrityksiä kasvatetaan tuotantolähtöisesti②  Tehokas kasvu vaatii rohkean yrityskulttuurin,poikkeaa olennaisesti tuotantotaloudenjohtamisesta③  Kasvun johtaminen vaatii valitun liiketoiminnanoptimointia④  2010 luvun innovaatiot syntyvät uusistatoimintamalleista, brändeistä ja palvelukonsepteista
 18. 18. Miksi 1080 kannattaa tehdä?①  Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista,strategiasta & ohjausjärjestelmästä②  Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksenkehitysalueista③  Erottuva, kiinnostava ja ymmärrettävä tarina.④  Selkeä dokumentaatio yrityksenkokonaistilanteesta
 19. 19. 1080° toimintamalli
 20. 20. Liiketoiminta 1080° muotoiluI. Kirkasta II. Organisoi III. Muotoile1.  Liikeidea2.  Tavoitepositio3.  Kilpailukyky4.  Kilpailuetu5.  Missio6.  Visio7.  Arvot8.  Strategia9.  Toimintasuunnitelma1.  Omistajasopimus2.  Johtamisjärjestelmä3.  Henkilöstöjohtaminen4.  Prosessit ja organisaatio5.  Toimenkuvat6.  Kehityssalkku7.  Vuosikello8.  Yrityskulttuuri9.  Tuotevalikoima ja jakeluArvo:Yhteinen ja yhtenäinennäkemys yrityksenliikeideasta jakehitystavoitteistaArvo:Yhtenäinen ja yhdessälinjattu tapa johtaa ja toimiaArvo:Strategiasta johdetuttyökalut myynninkasvattamiseen1.  Kenelle – segmentointi2.  Mitä – tuotteistus3.  Miten – mark. strategia4.  Brändi(t) – viestit5.  Markkinointisuunnitelma6.  Markkinoinnin organisointi7.  Myynnin johto ja työkalut8.  Myynnin tavoitteet9.  Myyntimateriaalit
 21. 21. IdeaMISSIONVISIONSTRATEEGYPLANVALUESDIFFERENTIATECOMPETIVENESSPOSITIONSystem4POwnershipHRBus DevJobsCultureMgt. systemBrändiSales toolsMaterialsWhat?Mkt strategyHow?MarketingorganizationBrandingWhom?Annual planNeeds improvement1080° Yritysmuotoilu - ajattelutapa
 22. 22. 1.  Liikeidea2.  Tahtotaso3.  Kilpailukyvyn juuret4.  Kilpailuedun määritelmä5.  Missio6.  Visio7.  Arvot8.  Strategia9.  ToimintasuunnitelmaLiikeideaArvo:Yhteinen ja yhtenäinennäkemys yrityksenliikeideasta jakehitystavoitteista
 23. 23. Miksi ja mitä asiakasOstaa meiltä?LiikeideaArvo:Kirkas liikeidea erottaayrityksen kilpailijoistaja ohjaa kaikkeatekemistä.Dokumentti:Kirjallinen liikeideanmäärittelyEsimerkki:”Omaaluokkaansa”-Yksityissairaala
 24. 24. Millainen haluamme ollaAsiakkaan mielestä?Miten erotumme kilpailussa?Millaisena meidät nähdään markkinoilla?TavoitepositioArvo:Selkeä tavoitetilastrategiakaudelle”2025” asemaDokumentti:KirjallinentahtotasonmäärittelyEsimerkki:
 25. 25. Mitkä ovat keskeisimmätKilpailuedut?Tuote, valikoima, jakelu, hinta& promootiotKilpailukykyArvo:Yhteinen näkemyserottavista tekijöistäja tekemisestäDokumentti:KilpailukykymmemäärittelyEsimerkki:
 26. 26. KilpailuetuMikä erottaa meidät kilpailijoista?Mitkä ovat strategian kärkiviestit?KilpailuetuArvo:Yhteinen näkemyskilpailuetummetekijöistäDokumentti:KilpailuetummemäärittelyEsimerkki:
 27. 27. Mikä on syy olla olemassa?Mikä on yhteinen tehtävämme?Mitä haluamme saada aikaan?Mitä vastaan taistelemme?MissioArvo:Yhteinen näkemystehtävästämmeDokumentti:Mission määrittelyEsimerkki:
 28. 28. Millainen olemme täydellisessä maailmassa?Mikä tehtävä tuo yritykseen eteenpäin vieväälaadullinen ja määrällinen määränpää?Miten muutamme liiketoiminnan kategoriaa?VisioArvo:Yhteinen näkemystavoitteestammeDokumentti:Vision määrittelyEsimerkki:
 29. 29. Mitkä ovat ne pelisäännöt jotkajaamme yhteisessä tekemisessä?Mitkä asiat kuvastuvat toiminnastamme?Mitkä asiat elämme ja toteutamme yhdessä jokapäivä?ArvotArvo:Yhteinen näkemysarvoistammeDokumentti:Arvojen määrittelyEsimerkki:
 30. 30. Mikä on pelisuunnitelma jokavie meidät tavoitteisiimme?Millaisen toimintatavan valitsemme?StrategiaArvo:Yhteinen näkemysstrategiastammeDokumentti:Kirjattu jadokumentoitustrategiaEsimerkki:
 31. 31. Miten strategia jalkautetaan käytäntöön?Kuka jalkauttaa strategian?Milloin strategiasta tehdään totta?Miten mittaamme strategian jalkauttamisenonnistumista?ToimintasuunnitelmaArvo:Yhteinen näkemysmiten jalkautammestrategiammeDokumentti:Kirjattu jaseurattavissa olevatoiminta-suunnitelmaEsimerkki:
 32. 32. 1.  Omistajasopimus2.  Johtamisjärjestelmä3.  Henkilöstöjohtaminen4.  Prosessit ja organisaatio5.  Toimenkuvat6.  Kehityssalkku7.  Vuosikello8.  Yrityskulttuuri9.  Tuotevalikoima ja jakeluJohtamisjärjestelmä?Arvo:Yhtenäinen jayhdessä linjattutapa johtaa jatoimia
 33. 33. Mitä omistaja tavoitteleeyrityksestä?Miten tavoitteet kommunikoituu sidosryhmille?Mikä on omistajien rooli yrityksen toiminnassa?OmistajasopimusArvo:Omistajilla keskenäänselkeä näkemysyrityksen eteenpäinviennistäDokumentti:Omistajien keskinäinendokumentti, jokaviestitään hallitukselle/johdolleEsimerkki:
 34. 34. Mitkä on johtamisenToimintamallit,organisaatiomalli ja roolitJohtamisjärjestelmäArvo:Yhteinen jaavainhenkilöille tuttutapa johtaaDokumentti:Johtamisjärjestelmän kirjallinen kuvausEsimerkki:
 35. 35. Miten motivoimme,Johdamme, mittaammeja palkitsemme ihmisiämme?Henkilöstön johtaminenArvo:Yhteinen jaavainhenkilöille tuttutapa johtaaDokumentti:Henkilöstöjohtamisen kirjallisetperiaatteetEsimerkki:
 36. 36. Mitkä ovat tärkeimmät prossessitMiten kuvaamme toimintamallit?Miten mittaamme ja kehitämme toimintaa?Prosessit ja organisaatioArvo:Nähdään rajat ja eritoimintojen välisetriippuvuudetDokumentti:Prosessi- jaorganisaatiokuvauksetEsimerkki:
 37. 37. Kuka vastaa mistäkin?Miten toimimme yhdessä?Mitkä ovat yhteisiä asioita?ToimenkuvatArvo:Nähdään jasaadaan selkiytettyävastuut ja valtuudetDokumentti:ToimenkuvauksetEsimerkki:
 38. 38. Yrityksen keskeisimmät kehityshankkeet,niiden johtaminen ja organisointi.Priorisoidut ideat johdettunahankekokonaisuuksiksi.Vastuuhenkilöt ja aikatauluKehityssalkkuArvo:Yhdessä määritelty tapatoimia kehitystyössä.Vastuut ja valtuudet sekätapa toimiaDokumentti:Dokumentoitukuvauskehitystoiminnantavasta toimia.Esimerkki:
 39. 39. Mitä yrityksessä tapahtuu, milloin ja kuka vastaaKulttuurin johtamisesta.Kehityshankkeiden, henkilöstön kehittämisen jaasiakastyöskentelyn yhteinen suunnitelma.VuosikelloArvo:Yhtenäinen tapa yhdistääkehitystyö osaksioperatiivista johtamistaDokumentti:VuosikelloEsimerkki:
 40. 40. Miten yrityksen arvomaailma ja kulttuuri näkyytoiminnassamme?Miten kulttuuria johdetaan? Selkeä suunnitelmatekemisestä ja tapahtumista.YrityskulttuuriArvo:Järjestelmällinen tapaviedä yrityskulttuuriahaluttuun suuntaanDokumentti:Dokumentoidutkeinot: teot jatapahtumatEsimerkki:
 41. 41. Miten yrityksen arvoverkosto luodaan?Mitä tuotteita ja palveluita edistetään?Mikä on liiketoiminta-alueiden 4P.?Tuotevalikoima ja jakeluArvo:Yhteinen jayhtenäinenmäärittelyDokumentti:TuotevalikoimanyhtenäinenmäärittelyEsimerkki:
 42. 42. 1.  Kenelle – segmentointi2.  Mitä – tuotteistus3.  Miten – mark. strategia4.  Brändi(t) – viestit5.  Markkinointisuunnitelma6.  Markkinointi -organisaatio7.  Myynnin johto ja työkalut8.  Myynnin tavoitteet9.  MyyntimateriaalitYritysmuotoiluArvo:Strategiastajohdetut työkalutmyynninkasvattamiseen
 43. 43. 1. Kenelle – segmentointi•  Kenelle tarjoamme palveluksiamme?•  Asiakassegmentointi?•  Miten segmentit eroavat toisistaan?Kenelle - segmentointiArvo:Strategian mukainenasiakassegmentointiDokumentti:Asiakasryhmät jatavoitteetEsimerkki:
 44. 44. 2. Mitä – tuotteistus•  Mitä tuotteita eri asiakkaille tarjotaan?•  Millaisia tuotteemme ovat jatkossa?•  Miten tuotteitamme kehitetään•  Uusia, muokattuja, uudelleen muotoiltuja...Mitä - tuotteistusArvo:Osataan tuotteistaaja eriyttäätuotteitammekilpailijoistaDokumentti:Tapa tuotteistaaEsimerkki:
 45. 45. 3. Miten – markkinointistrategia•  Kenelle viestimme?•  Mitä viestimme?•  Mitkä kanavat?Miten - markkinointistrategiaArvo:Yrityksen strategianmukainen tapamarkkinoidaDokumentti:MarkkinointistrategiaEsimerkki:
 46. 46. 4. Brändi•  Mikä brändimme on?•  Mitkä ovat viestimme?BrändiArvo:Strategian mukainenbrändi(t)Dokumentti:BrändimäärittelyEsimerkki:
 47. 47. 5. Markkinointisuunnitelma•  Mitä teemme seuraavaksi?•  Next steps?MarkkinointisuunnitelmaArvo:Selkeä ja seurattavadokumenttiDokumentti:Markkinointi-suunnitelmaEsimerkki:
 48. 48. 6. Markkinoinnin organisaatioMarkkinoinnin organisaatioArvo: Dokumentti: Esimerkki:
 49. 49. 7. Myynnin johtaminen ja työkalut•  Myynnin johtamiskäytännöt•  Resurssointi•  Tavat kontrolloida ja kannustaaMyynnin johto ja työkalutArvo:Strategian mukaisetjohtamiskäytännöt jaresurssointiEsimerkki:Dokumentti:Kirjalliset myynninkäytännöt jaresurssitarpeet
 50. 50. 8. Myynnin tavotteet•  Myynnin tavotteet lyhyellä ja pitkälläaikavälillä•  SeurannatMyynnin tavoitteetArvo:Strategian mukaisettavoitteetEsimerkki:Dokumentti:Kirjalliset myynnintavoitteet jaseurannat
 51. 51. 9. Myynnin materiaalit•  Esitteet, oppaat, ohjeet,koulutusmateriaalit•  SeurannatMyynnin materiaalitArvo:Markkinointistrategian mukaisetmateriaalitEsimerkki:Dokumentti:Esitteet, oppaat,ohjeet
 52. 52. ”Your Book of business”1080° Kasvustrategia
 53. 53. #VVille TolvanenKonsultti,Valmentaja,Yrittäjä,Digitalisoitumisenevankelista.
 54. 54. ”Olkoon Rooman voimatkanssasi”

×