SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Download to read offline
Liiketoiminta 1080°
Miksi 1080 kannattaa tehdä?
• Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista,
 strategiasta & ohjausjärjestelmästä
• Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen
 kehitysalueista
• Erottuva, kiinnostava ja ymmärrettävä tarina.
• Selkeä dokumentaatio yrityksen kokonaistilanteesta
Manifesti
• Suomessa yrityksiä kasvatetaan tuotantolähtöisesti
• Kasvu vaatii oikeanlaisen ympäristön, poikkeaa
 olennaisesti tuotantotaloudesta
• Kasvun johtaminen vaatii valitun liiketoiminnan
 optimointia, esim. Palvelut
• 2010 luvun innovaatiot syntyvät toimintamalleista,
 brändeistä ja yrittäjyydestä
I. Kirkasta
II. Jalkauta
III. Muotoile
1080° Yritysmuotoilu - ajattelutapa

        VISION     POSITION             Ownership   Mgt. system                Materials  Whom?
 MISSION                 STRATEEGY   4P                 HR     Sales tools               What?


            Idea                      System                         Design
DIFFERENTIATE               VALUES   Culture                Jobs  Marketing                    How?
                                                  organization
      COMPETIVENESS   PLAN               Annual plan  Bus Dev                Branding    Mkt strategy
  Needs improvement
Liiketoiminta 1080°
     I. Kirkasta          II. Organisoi           III. Muotoile
1.  Liikeidea          1.  Omistajasopimus       1.  Kenelle – segmentointi
2.  Tavoitepositio       2.  Johtamisjärjestelmä     2.  Mitä – tuotteistus
3.  Kilpailukyky        3.  Henkilöstöjohtaminen    3.  Miten – mark. strategia
4.  Kilpailuetu         4.  Prosessit ja organisaatio  4.  Brändi(t) – viestit
5.  Missio           5.  Toimenkuvat         5.  Markkinointisuunnitelma
6.  Visio            6.  Kehityssalkku        6.  Markkinoinnin organisointi
7.  Arvot            7.  Vuosikello         7.  Myynnin johto ja työkalut
8.  Strategia          8.  Yrityskulttuuri       8.  Myynnin tavoitteet
9.  Toimintasuunnitelma     9.  Tuotevalikoima ja jakelu  9.  Myyntimateriaalit

Arvo:              Arvo:              Arvo:
Yhteinen ja yhtenäinen      Yhtenäinen ja yhdessä linjattu  Strategiasta johdetut työkalut
näkemys yrityksen liikeideasta  tapa johtaa ja toimia      myynnin kasvattamiseen
ja kehitystavoitteista
Liikeidea
1.  Liikeidea
2.  Tahtotaso
3.  Kilpailukyvyn juuret      Arvo:
4.  Kilpailuedun määritelmä     Yhteinen ja yhtenäinen
5.  Missio             näkemys yrityksen
6.  Visio              liikeideasta ja
7.  Arvot              kehitystavoitteista
8.  Strategia
9.  Toimintasuunnitelma
Liikeidea

Miksi ja mitä asiakas
Ostaa meiltä?

Arvo:             Dokumentti:       Esimerkki:
Kirkas liikeidea erottaa   Kirjallinen liikeidean  ”Omaa luokkaansa”
yrityksen kilpailijoista ja  määrittely        -Yksityissairaala
ohjaa kaikkea tekemistä.
Tavoitepositio
Millainen haluamme olla
Asiakkaan mielestä?
Miten erotumme kilpailussa?
Millaisena meidät nähdään markkinoilla?

Arvo:         Dokumentti:       Esimerkki:
Selkeä tavoitetila  Kirjallinen tahtotason
strategiakaudelle   määrittely
”2025” asema
Kilpailukyky
Mitkä ovat keskeisimmät
Kilpailuedut?
Tuote, valikoima, jakelu, hinta
& promootiot
Arvo:            Dokumentti:    Esimerkki:
Yhteinen näkemys      Kilpailukykymme
erottavista tekijöistä ja  määrittely
tekemisestä
Kilpailuetu
Kilpailuetu
Mikä erottaa meidät kilpailijoista?
Mitkä ovat strategian kärkiviestit?


Arvo:         Dokumentti:   Esimerkki:
Yhteinen näkemys    Kilpailuetumme
kilpailuetumme     määrittely
tekijöistä
Missio
Mikä on syy olla olemassa?
Mikä on yhteinen tehtävämme?
Mitä haluamme saada aikaan?
Mitä vastaan taistelemme?
Arvo:       Dokumentti:     Esimerkki:
Yhteinen näkemys  Mission määrittely
tehtävästämme
Visio
Millainen olemme täydellisessä maailmassa?
Mikä tehtävä tuo yritykseen eteenpäin vievää
laadullinen ja määrällinen määränpää?
Miten muutamme liiketoiminnan kategoriaa?

Arvo:        Dokumentti:      Esimerkki:
Yhteinen näkemys   Vision määrittely
tavoitteestamme
Arvot
Mitkä ovat ne pelisäännöt jotka
jaamme yhteisessä tekemisessä?
Mitkä asiat kuvastuvat toiminnastamme?
Mitkä asiat elämme ja toteutamme yhdessä joka päivä?
Arvo:       Dokumentti:     Esimerkki:
Yhteinen näkemys  Arvojen määrittely
arvoistamme
Strategia
Mikä on pelisuunnitelma joka
vie meidät tavoitteisiimme?
Millaisen toimintatavan valitsemme?
Arvo:       Dokumentti:       Esimerkki:
Yhteinen näkemys  Kirjattu ja
strategiastamme  dokumentoitu strategia
Toimintasuunnitelma
Miten strategia jalkautetaan käytäntöön?
Kuka jalkauttaa strategian?
Milloin strategiasta tehdään totta?
Miten mittaamme strategian jalkauttamisen onnistumista?

Arvo:        Dokumentti:         Esimerkki:
Yhteinen näkemys   Kirjattu ja seurattavissa
miten jalkautamme  oleva toiminta-
strategiamme     suunnitelma
Johtamisjärjestelmä?
1.  Omistajasopimus
2.  Johtamisjärjestelmä
                 Arvo:
3.  Henkilöstöjohtaminen    Yhtenäinen ja
4.  Prosessit ja organisaatio  yhdessä linjattu
5.  Toimenkuvat
6.  Kehityssalkku        tapa johtaa ja
7.  Vuosikello         toimia
8.  Yrityskulttuuri
9.  Tuotevalikoima ja jakelu
Omistajasopimus
Mitä omistaja tavoittelee
yrityksestä?
Miten tavoitteet kommunikoituu sidosryhmille?
Mikä on omistajien rooli yrityksen toiminnassa?
Arvo:           Dokumentti:          Esimerkki:
Omistajilla keskenään   Omistajien keskinäinen
selkeä näkemys yrityksen  dokumentti, joka viestitään
              hallitukselle/johdolle
eteenpäin viennistä
Johtamisjärjestelmä
Mitkä on johtamisen
Toimintamallit,
organisaatiomalli ja roolit
Arvo:          Dokumentti:      Esimerkki:
Yhteinen ja       Johtamisjärjestelmän
avainhenkilöille tuttu  kirjallinen kuvaus
tapa johtaa
Henkilöstön johtaminen
Miten motivoimme,
Johdamme, mittaamme
ja palkitsemme ihmisiämme?
Arvo:          Dokumentti:        Esimerkki:
Yhteinen ja       Henkilöstöjohtamisen
avainhenkilöille tuttu  kirjalliset periaatteet
tapa johtaa
Prosessit ja organisaatio
Mitkä ovat tärkeimmät prossessit
Miten kuvaamme toimintamallit?
Miten mittaamme ja kehitämme toimintaa?
Arvo:         Dokumentti:       Esimerkki:
Nähdään rajat ja eri  Prosessi- ja
toimintojen väliset  organisaatiokuvaukset
riippuvuudet
Toimenkuvat
Kuka vastaa mistäkin?
Miten toimimme yhdessä?
Mitkä ovat yhteisiä asioita?
Arvo:           Dokumentti:    Esimerkki:
Nähdään ja saadaan     Toimenkuvaukset
selkiytettyä vastuut ja
valtuudet
Kehityssalkku
Yrityksen keskeisimmät kehityshankkeet,
niiden johtaminen ja organisointi.
Priorisoidut ideat johdettuna hankekokonaisuuksiksi.
Vastuuhenkilöt ja aikataulu
Arvo:              Dokumentti:      Esimerkki:
Yhdessä määritelty tapa     Dokumentoitu kuvaus
toimia kehitystyössä. Vastuut
                 kehitystoiminnan
ja valtuudet sekä tapa toimia
                 tavasta toimia.
Vuosikello
Mitä yrityksessä tapahtuu, milloin ja kuka vastaa
Kulttuurin johtamisesta.
Kehityshankkeiden, henkilöstön kehittämisen ja
  asiakastyöskentelyn yhteinen suunnitelma.
Arvo:           Dokumentti:  Esimerkki:
Yhtenäinen tapa yhdistää  Vuosikello
kehitystyö osaksi
operatiivista johtamista
Yrityskulttuuri
Miten yrityksen arvomaailma ja kulttuuri näkyy
  toiminnassamme?
Miten kulttuuria johdetaan? Selkeä suunnitelma
  tekemisestä ja tapahtumista.
Arvo:           Dokumentti:       Esimerkki:
Järjestelmällinen tapa  Dokumentoidut keinot:
viedä yrityskulttuuria  teot ja tapahtumat
haluttuun suuntaan
Tuotevalikoima ja jakelu
Miten yrityksen arvoverkosto luodaan?
Mitä tuotteita ja palveluita edistetään?
Mikä on liiketoiminta-alueiden 4P.?
Arvo:          Dokumentti:       Esimerkki:
Yhteinen ja yhtenäinen  Tuotevalikoiman
määrittely        yhtenäinen määrittely
Yritysmuotoilu
1.  Kenelle – segmentointi
2.  Mitä – tuotteistus
                 Arvo:
3.  Miten – mark. strategia   Strategiasta
4.  Brändi(t) – viestit     johdetut työkalut
5.  Markkinointisuunnitelma
6.  Markkinointi -organisaatio  myynnin
7.  Myynnin johto ja työkalut  kasvattamiseen
8.  Myynnin tavoitteet
9.  Myyntimateriaalit
Kenelle - segmentointi
1. Kenelle – segmentointi
  •  Kenelle tarjoamme palveluksiamme?
  •  Asiakassegmentointi?
  •  Miten segmentit eroavat toisistaan?

Arvo:         Dokumentti:     Esimerkki:
Strategian mukainen  Asiakasryhmät ja
asiakassegmentointi  tavoitteet
Mitä - tuotteistus
2.    Mitä – tuotteistus
   •   Mitä tuotteita eri asiakkaille tarjotaan?
   •   Millaisia tuotteemme ovat jatkossa?
   •   Miten tuotteitamme kehitetään
      •  Uusia, muokattuja, uudelleen muotoiltuja...

Arvo:             Dokumentti:           Esimerkki:
Osataan tuotteistaa ja    Tapa tuotteistaa
eriyttää tuotteitamme
kilpailijoista
Miten - markkinointistrategia
3. Miten – markkinointistrategia
  •   Kenelle viestimme?
  •   Mitä viestimme?
  •   Mitkä kanavat?

Arvo:         Dokumentti:       Esimerkki:
Yrityksen strategian  Markkinointistrategia
mukainen tapa
markkinoida
Brändi
4. Brändi
  •  Mikä brändimme on?
  •  Mitkä ovat viestimme?

Arvo:         Dokumentti:    Esimerkki:
Strategian mukainen  Brändimäärittely
brändi(t)
Markkinointisuunnitelma
5. Markkinointisuunnitelma
  •   Mitä teemme seuraavaksi?
  •   Next steps?

Arvo:         Dokumentti:   Esimerkki:
Selkeä ja seurattava  Markkinointi-
dokumentti       suunnitelma
Markkinoinnin organisaatio
6. Markkinoinnin organisaatioArvo:     Dokumentti:   Esimerkki:
Myynnin johto ja työkalut
7. Myynnin johtaminen ja työkalut
  •  Myynnin johtamiskäytännöt
  •  Resurssointi
  •  Tavat kontrolloida ja kannustaa

Arvo:         Dokumentti:      Esimerkki:
Strategian mukaiset  Kirjalliset myynnin
johtamiskäytännöt ja  käytännöt ja
resurssointi      resurssitarpeet
Myynnin tavoitteet
8. Myynnin tavotteet
  •  Myynnin tavotteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
  •  Seurannat

Arvo:         Dokumentti:        Esimerkki:
Strategian mukaiset  Kirjalliset myynnin
tavoitteet      tavoitteet ja seurannat
Myynnin materiaalit
9. Myynnin materiaalit
  •  Esitteet, oppaat, ohjeet, koulutusmateriaalit
  •  Seurannat

Arvo:          Dokumentti:        Esimerkki:
Markkinointistrategian  Esitteet, oppaat, ohjeet
mukaiset materiaalit
1080° lopputulos
”Your Book of business”

More Related Content

Viewers also liked

Markkinointisuunnitelman osat
Markkinointisuunnitelman osatMarkkinointisuunnitelman osat
Markkinointisuunnitelman osatMarkku Sjöstedt
 
Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006
Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006
Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006Teemu Ylikoski
 
Markkinointisuunnitelma pohja12
Markkinointisuunnitelma pohja12Markkinointisuunnitelma pohja12
Markkinointisuunnitelma pohja12rooped
 
Markkinointisuunnitelma
MarkkinointisuunnitelmaMarkkinointisuunnitelma
MarkkinointisuunnitelmaTero Strand
 
Markkinointisuunnitelma 101
Markkinointisuunnitelma 101Markkinointisuunnitelma 101
Markkinointisuunnitelma 101C2 Advertising
 
Markkinoinnin vuosikello
Markkinoinnin vuosikelloMarkkinoinnin vuosikello
Markkinoinnin vuosikelloPrepsikka Oy
 

Viewers also liked (6)

Markkinointisuunnitelman osat
Markkinointisuunnitelman osatMarkkinointisuunnitelman osat
Markkinointisuunnitelman osat
 
Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006
Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006
Johdanto asiakaslähtöiseen toimintaan f0006
 
Markkinointisuunnitelma pohja12
Markkinointisuunnitelma pohja12Markkinointisuunnitelma pohja12
Markkinointisuunnitelma pohja12
 
Markkinointisuunnitelma
MarkkinointisuunnitelmaMarkkinointisuunnitelma
Markkinointisuunnitelma
 
Markkinointisuunnitelma 101
Markkinointisuunnitelma 101Markkinointisuunnitelma 101
Markkinointisuunnitelma 101
 
Markkinoinnin vuosikello
Markkinoinnin vuosikelloMarkkinoinnin vuosikello
Markkinoinnin vuosikello
 

Similar to 1080 business model

Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen
Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville TolvanenRome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen
Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville TolvanenVille Tolvanen
 
Markkinointiviestinnän viikko 2012: Miksi sisältöstrategia on yrityksen rahak...
Markkinointiviestinnän viikko 2012: Miksi sisältöstrategia on yrityksen rahak...Markkinointiviestinnän viikko 2012: Miksi sisältöstrategia on yrityksen rahak...
Markkinointiviestinnän viikko 2012: Miksi sisältöstrategia on yrityksen rahak...Vapa Media
 
Markkinointi1
Markkinointi1Markkinointi1
Markkinointi1Saunalle
 
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?ICMI Oy
 
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014MS SOSTE
 
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011Antti Leino
 
Markkinoinnin perusteet I
Markkinoinnin perusteet IMarkkinoinnin perusteet I
Markkinoinnin perusteet IAnne Hietala
 
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?marketing_clinic
 
Design camp2013 infopäivä_julkinen
Design camp2013 infopäivä_julkinenDesign camp2013 infopäivä_julkinen
Design camp2013 infopäivä_julkinenKatarina Eklund
 
Stressittömät projektit
Stressittömät projektitStressittömät projektit
Stressittömät projektitSovelto
 
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminenVaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminenSitraTalousTeema
 
Myynnin ja markkinoinnin integraatio
Myynnin ja markkinoinnin integraatioMyynnin ja markkinoinnin integraatio
Myynnin ja markkinoinnin integraatioTimo Häkkinen
 
Digitaalisen viestinnän palvelut - 7th horizon
Digitaalisen viestinnän palvelut - 7th horizon Digitaalisen viestinnän palvelut - 7th horizon
Digitaalisen viestinnän palvelut - 7th horizon Jan Martikainen
 
Sponsoring as a source of content marketing - Social Media by Dingle
Sponsoring as a source of content marketing - Social Media by DingleSponsoring as a source of content marketing - Social Media by Dingle
Sponsoring as a source of content marketing - Social Media by DingleWolttiGroup
 
Markkinointi- ja asiakasstrategiat
Markkinointi- ja asiakasstrategiatMarkkinointi- ja asiakasstrategiat
Markkinointi- ja asiakasstrategiatJoni Salminen
 

Similar to 1080 business model (20)

Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen
Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville TolvanenRome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen
Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen
 
Markkinointiviestinnän viikko 2012: Miksi sisältöstrategia on yrityksen rahak...
Markkinointiviestinnän viikko 2012: Miksi sisältöstrategia on yrityksen rahak...Markkinointiviestinnän viikko 2012: Miksi sisältöstrategia on yrityksen rahak...
Markkinointiviestinnän viikko 2012: Miksi sisältöstrategia on yrityksen rahak...
 
Markkinointi1
Markkinointi1Markkinointi1
Markkinointi1
 
Markkinoinnin perusteet / Basics of marketing / Tero Lämsä
Markkinoinnin perusteet / Basics of marketing / Tero LämsäMarkkinoinnin perusteet / Basics of marketing / Tero Lämsä
Markkinoinnin perusteet / Basics of marketing / Tero Lämsä
 
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
Kankeaa vai norjaa? Johtamisen työkalut bisnescloudissa. Valoa pilven reunalla?
 
Mirror Incondia
Mirror IncondiaMirror Incondia
Mirror Incondia
 
Yritysbrändi 2015
Yritysbrändi 2015Yritysbrändi 2015
Yritysbrändi 2015
 
Digitalist Experience
Digitalist ExperienceDigitalist Experience
Digitalist Experience
 
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
Yritysyhteistyö varoja, valtaa, vaikuttavuutta. kuvaja sost eristeily2014
 
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011
 
Markkinoinnin perusteet I
Markkinoinnin perusteet IMarkkinoinnin perusteet I
Markkinoinnin perusteet I
 
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
 
Design camp2013 infopäivä_julkinen
Design camp2013 infopäivä_julkinenDesign camp2013 infopäivä_julkinen
Design camp2013 infopäivä_julkinen
 
Stressittömät projektit
Stressittömät projektitStressittömät projektit
Stressittömät projektit
 
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminenVaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
 
Asiakas strategiaan ja strategia arkeen - Pia Rautakorpi Plan Pii
Asiakas strategiaan ja strategia arkeen - Pia Rautakorpi Plan PiiAsiakas strategiaan ja strategia arkeen - Pia Rautakorpi Plan Pii
Asiakas strategiaan ja strategia arkeen - Pia Rautakorpi Plan Pii
 
Myynnin ja markkinoinnin integraatio
Myynnin ja markkinoinnin integraatioMyynnin ja markkinoinnin integraatio
Myynnin ja markkinoinnin integraatio
 
Digitaalisen viestinnän palvelut - 7th horizon
Digitaalisen viestinnän palvelut - 7th horizon Digitaalisen viestinnän palvelut - 7th horizon
Digitaalisen viestinnän palvelut - 7th horizon
 
Sponsoring as a source of content marketing - Social Media by Dingle
Sponsoring as a source of content marketing - Social Media by DingleSponsoring as a source of content marketing - Social Media by Dingle
Sponsoring as a source of content marketing - Social Media by Dingle
 
Markkinointi- ja asiakasstrategiat
Markkinointi- ja asiakasstrategiatMarkkinointi- ja asiakasstrategiat
Markkinointi- ja asiakasstrategiat
 

More from Ville Tolvanen

Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptx
Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptxVille Tolvanen Esittely 2023 final.pptx
Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptxVille Tolvanen
 
Viract baas suunnittelumalli final
Viract baas suunnittelumalli finalViract baas suunnittelumalli final
Viract baas suunnittelumalli finalVille Tolvanen
 
Paremman omistajuuden anatomia toukokuu 2019
Paremman omistajuuden anatomia  toukokuu 2019Paremman omistajuuden anatomia  toukokuu 2019
Paremman omistajuuden anatomia toukokuu 2019Ville Tolvanen
 
Leading growth, change and innovation.
Leading growth, change and innovation.Leading growth, change and innovation.
Leading growth, change and innovation.Ville Tolvanen
 
Digitalist Group References 2017
Digitalist Group References 2017Digitalist Group References 2017
Digitalist Group References 2017Ville Tolvanen
 
Omistaja-arvon kasvattaminen digiaikana
Omistaja-arvon kasvattaminen digiaikanaOmistaja-arvon kasvattaminen digiaikana
Omistaja-arvon kasvattaminen digiaikanaVille Tolvanen
 
Henkilöbrändi Ville Tolvanen
Henkilöbrändi Ville TolvanenHenkilöbrändi Ville Tolvanen
Henkilöbrändi Ville TolvanenVille Tolvanen
 
Digitalisaatio - aikamme suurin mullistus
Digitalisaatio - aikamme suurin mullistusDigitalisaatio - aikamme suurin mullistus
Digitalisaatio - aikamme suurin mullistusVille Tolvanen
 
Onko markkinointi rikki?
Onko markkinointi rikki?Onko markkinointi rikki?
Onko markkinointi rikki?Ville Tolvanen
 
Digitalist Innovation Network - How to Capitalize Digital Transformation?
Digitalist Innovation Network - How to Capitalize Digital Transformation?Digitalist Innovation Network - How to Capitalize Digital Transformation?
Digitalist Innovation Network - How to Capitalize Digital Transformation?Ville Tolvanen
 
How to create startup brand?
How to create startup brand?How to create startup brand?
How to create startup brand?Ville Tolvanen
 
Johtajuus digiaikana - V Oracle Cloud Day Esitys 19.3. 2015
Johtajuus digiaikana - V Oracle Cloud Day Esitys 19.3. 2015Johtajuus digiaikana - V Oracle Cloud Day Esitys 19.3. 2015
Johtajuus digiaikana - V Oracle Cloud Day Esitys 19.3. 2015Ville Tolvanen
 
Henkilöbrändi - Esitykseni Media Maessä Tapahtumassa 2015
Henkilöbrändi - Esitykseni Media Maessä Tapahtumassa 2015Henkilöbrändi - Esitykseni Media Maessä Tapahtumassa 2015
Henkilöbrändi - Esitykseni Media Maessä Tapahtumassa 2015Ville Tolvanen
 
Ville Tolvanen sosiaalisen media strategian rakentaminen
Ville Tolvanen sosiaalisen media strategian rakentaminenVille Tolvanen sosiaalisen media strategian rakentaminen
Ville Tolvanen sosiaalisen media strategian rakentaminenVille Tolvanen
 
Digitalist Pääsihteeri Ville Tolvasen esitys Imagen #sankarit -seminaarissa
Digitalist Pääsihteeri Ville Tolvasen esitys Imagen #sankarit -seminaarissaDigitalist Pääsihteeri Ville Tolvasen esitys Imagen #sankarit -seminaarissa
Digitalist Pääsihteeri Ville Tolvasen esitys Imagen #sankarit -seminaarissaVille Tolvanen
 

More from Ville Tolvanen (20)

Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptx
Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptxVille Tolvanen Esittely 2023 final.pptx
Ville Tolvanen Esittely 2023 final.pptx
 
Viract baas suunnittelumalli final
Viract baas suunnittelumalli finalViract baas suunnittelumalli final
Viract baas suunnittelumalli final
 
Paremman omistajuuden anatomia toukokuu 2019
Paremman omistajuuden anatomia  toukokuu 2019Paremman omistajuuden anatomia  toukokuu 2019
Paremman omistajuuden anatomia toukokuu 2019
 
Leading growth, change and innovation.
Leading growth, change and innovation.Leading growth, change and innovation.
Leading growth, change and innovation.
 
Digitalist group 2017
Digitalist group 2017Digitalist group 2017
Digitalist group 2017
 
Digitalist Group References 2017
Digitalist Group References 2017Digitalist Group References 2017
Digitalist Group References 2017
 
Omistaja-arvon kasvattaminen digiaikana
Omistaja-arvon kasvattaminen digiaikanaOmistaja-arvon kasvattaminen digiaikana
Omistaja-arvon kasvattaminen digiaikana
 
Henkilöbrändi Ville Tolvanen
Henkilöbrändi Ville TolvanenHenkilöbrändi Ville Tolvanen
Henkilöbrändi Ville Tolvanen
 
Digitalisaatio - aikamme suurin mullistus
Digitalisaatio - aikamme suurin mullistusDigitalisaatio - aikamme suurin mullistus
Digitalisaatio - aikamme suurin mullistus
 
Strategiasta totta
Strategiasta tottaStrategiasta totta
Strategiasta totta
 
Digitalist barcelona
Digitalist barcelonaDigitalist barcelona
Digitalist barcelona
 
Onko markkinointi rikki?
Onko markkinointi rikki?Onko markkinointi rikki?
Onko markkinointi rikki?
 
Digitalist Innovation Network - How to Capitalize Digital Transformation?
Digitalist Innovation Network - How to Capitalize Digital Transformation?Digitalist Innovation Network - How to Capitalize Digital Transformation?
Digitalist Innovation Network - How to Capitalize Digital Transformation?
 
How to create startup brand?
How to create startup brand?How to create startup brand?
How to create startup brand?
 
Kongressi2015
Kongressi2015Kongressi2015
Kongressi2015
 
Johtajuus digiaikana - V Oracle Cloud Day Esitys 19.3. 2015
Johtajuus digiaikana - V Oracle Cloud Day Esitys 19.3. 2015Johtajuus digiaikana - V Oracle Cloud Day Esitys 19.3. 2015
Johtajuus digiaikana - V Oracle Cloud Day Esitys 19.3. 2015
 
Henkilöbrändi - Esitykseni Media Maessä Tapahtumassa 2015
Henkilöbrändi - Esitykseni Media Maessä Tapahtumassa 2015Henkilöbrändi - Esitykseni Media Maessä Tapahtumassa 2015
Henkilöbrändi - Esitykseni Media Maessä Tapahtumassa 2015
 
Ville Tolvanen sosiaalisen media strategian rakentaminen
Ville Tolvanen sosiaalisen media strategian rakentaminenVille Tolvanen sosiaalisen media strategian rakentaminen
Ville Tolvanen sosiaalisen media strategian rakentaminen
 
Arctic15
Arctic15Arctic15
Arctic15
 
Digitalist Pääsihteeri Ville Tolvasen esitys Imagen #sankarit -seminaarissa
Digitalist Pääsihteeri Ville Tolvasen esitys Imagen #sankarit -seminaarissaDigitalist Pääsihteeri Ville Tolvasen esitys Imagen #sankarit -seminaarissa
Digitalist Pääsihteeri Ville Tolvasen esitys Imagen #sankarit -seminaarissa
 

1080 business model

 • 2. Miksi 1080 kannattaa tehdä? • Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä • Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista • Erottuva, kiinnostava ja ymmärrettävä tarina. • Selkeä dokumentaatio yrityksen kokonaistilanteesta
 • 3. Manifesti • Suomessa yrityksiä kasvatetaan tuotantolähtöisesti • Kasvu vaatii oikeanlaisen ympäristön, poikkeaa olennaisesti tuotantotaloudesta • Kasvun johtaminen vaatii valitun liiketoiminnan optimointia, esim. Palvelut • 2010 luvun innovaatiot syntyvät toimintamalleista, brändeistä ja yrittäjyydestä
 • 5. 1080° Yritysmuotoilu - ajattelutapa VISION POSITION Ownership Mgt. system Materials Whom? MISSION STRATEEGY 4P HR Sales tools What? Idea System Design DIFFERENTIATE VALUES Culture Jobs Marketing How? organization COMPETIVENESS PLAN Annual plan Bus Dev Branding Mkt strategy Needs improvement
 • 6. Liiketoiminta 1080° I. Kirkasta II. Organisoi III. Muotoile 1. Liikeidea 1. Omistajasopimus 1. Kenelle – segmentointi 2. Tavoitepositio 2. Johtamisjärjestelmä 2. Mitä – tuotteistus 3. Kilpailukyky 3. Henkilöstöjohtaminen 3. Miten – mark. strategia 4. Kilpailuetu 4. Prosessit ja organisaatio 4. Brändi(t) – viestit 5. Missio 5. Toimenkuvat 5. Markkinointisuunnitelma 6. Visio 6. Kehityssalkku 6. Markkinoinnin organisointi 7. Arvot 7. Vuosikello 7. Myynnin johto ja työkalut 8. Strategia 8. Yrityskulttuuri 8. Myynnin tavoitteet 9. Toimintasuunnitelma 9. Tuotevalikoima ja jakelu 9. Myyntimateriaalit Arvo: Arvo: Arvo: Yhteinen ja yhtenäinen Yhtenäinen ja yhdessä linjattu Strategiasta johdetut työkalut näkemys yrityksen liikeideasta tapa johtaa ja toimia myynnin kasvattamiseen ja kehitystavoitteista
 • 7. Liikeidea 1. Liikeidea 2. Tahtotaso 3. Kilpailukyvyn juuret Arvo: 4. Kilpailuedun määritelmä Yhteinen ja yhtenäinen 5. Missio näkemys yrityksen 6. Visio liikeideasta ja 7. Arvot kehitystavoitteista 8. Strategia 9. Toimintasuunnitelma
 • 8. Liikeidea Miksi ja mitä asiakas Ostaa meiltä? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Kirkas liikeidea erottaa Kirjallinen liikeidean ”Omaa luokkaansa” yrityksen kilpailijoista ja määrittely -Yksityissairaala ohjaa kaikkea tekemistä.
 • 9. Tavoitepositio Millainen haluamme olla Asiakkaan mielestä? Miten erotumme kilpailussa? Millaisena meidät nähdään markkinoilla? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Selkeä tavoitetila Kirjallinen tahtotason strategiakaudelle määrittely ”2025” asema
 • 10. Kilpailukyky Mitkä ovat keskeisimmät Kilpailuedut? Tuote, valikoima, jakelu, hinta & promootiot Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhteinen näkemys Kilpailukykymme erottavista tekijöistä ja määrittely tekemisestä
 • 11. Kilpailuetu Kilpailuetu Mikä erottaa meidät kilpailijoista? Mitkä ovat strategian kärkiviestit? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhteinen näkemys Kilpailuetumme kilpailuetumme määrittely tekijöistä
 • 12. Missio Mikä on syy olla olemassa? Mikä on yhteinen tehtävämme? Mitä haluamme saada aikaan? Mitä vastaan taistelemme? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhteinen näkemys Mission määrittely tehtävästämme
 • 13. Visio Millainen olemme täydellisessä maailmassa? Mikä tehtävä tuo yritykseen eteenpäin vievää laadullinen ja määrällinen määränpää? Miten muutamme liiketoiminnan kategoriaa? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhteinen näkemys Vision määrittely tavoitteestamme
 • 14. Arvot Mitkä ovat ne pelisäännöt jotka jaamme yhteisessä tekemisessä? Mitkä asiat kuvastuvat toiminnastamme? Mitkä asiat elämme ja toteutamme yhdessä joka päivä? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhteinen näkemys Arvojen määrittely arvoistamme
 • 15. Strategia Mikä on pelisuunnitelma joka vie meidät tavoitteisiimme? Millaisen toimintatavan valitsemme? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhteinen näkemys Kirjattu ja strategiastamme dokumentoitu strategia
 • 16. Toimintasuunnitelma Miten strategia jalkautetaan käytäntöön? Kuka jalkauttaa strategian? Milloin strategiasta tehdään totta? Miten mittaamme strategian jalkauttamisen onnistumista? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhteinen näkemys Kirjattu ja seurattavissa miten jalkautamme oleva toiminta- strategiamme suunnitelma
 • 17. Johtamisjärjestelmä? 1. Omistajasopimus 2. Johtamisjärjestelmä Arvo: 3. Henkilöstöjohtaminen Yhtenäinen ja 4. Prosessit ja organisaatio yhdessä linjattu 5. Toimenkuvat 6. Kehityssalkku tapa johtaa ja 7. Vuosikello toimia 8. Yrityskulttuuri 9. Tuotevalikoima ja jakelu
 • 18. Omistajasopimus Mitä omistaja tavoittelee yrityksestä? Miten tavoitteet kommunikoituu sidosryhmille? Mikä on omistajien rooli yrityksen toiminnassa? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Omistajilla keskenään Omistajien keskinäinen selkeä näkemys yrityksen dokumentti, joka viestitään hallitukselle/johdolle eteenpäin viennistä
 • 19. Johtamisjärjestelmä Mitkä on johtamisen Toimintamallit, organisaatiomalli ja roolit Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhteinen ja Johtamisjärjestelmän avainhenkilöille tuttu kirjallinen kuvaus tapa johtaa
 • 20. Henkilöstön johtaminen Miten motivoimme, Johdamme, mittaamme ja palkitsemme ihmisiämme? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhteinen ja Henkilöstöjohtamisen avainhenkilöille tuttu kirjalliset periaatteet tapa johtaa
 • 21. Prosessit ja organisaatio Mitkä ovat tärkeimmät prossessit Miten kuvaamme toimintamallit? Miten mittaamme ja kehitämme toimintaa? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Nähdään rajat ja eri Prosessi- ja toimintojen väliset organisaatiokuvaukset riippuvuudet
 • 22. Toimenkuvat Kuka vastaa mistäkin? Miten toimimme yhdessä? Mitkä ovat yhteisiä asioita? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Nähdään ja saadaan Toimenkuvaukset selkiytettyä vastuut ja valtuudet
 • 23. Kehityssalkku Yrityksen keskeisimmät kehityshankkeet, niiden johtaminen ja organisointi. Priorisoidut ideat johdettuna hankekokonaisuuksiksi. Vastuuhenkilöt ja aikataulu Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhdessä määritelty tapa Dokumentoitu kuvaus toimia kehitystyössä. Vastuut kehitystoiminnan ja valtuudet sekä tapa toimia tavasta toimia.
 • 24. Vuosikello Mitä yrityksessä tapahtuu, milloin ja kuka vastaa Kulttuurin johtamisesta. Kehityshankkeiden, henkilöstön kehittämisen ja asiakastyöskentelyn yhteinen suunnitelma. Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhtenäinen tapa yhdistää Vuosikello kehitystyö osaksi operatiivista johtamista
 • 25. Yrityskulttuuri Miten yrityksen arvomaailma ja kulttuuri näkyy toiminnassamme? Miten kulttuuria johdetaan? Selkeä suunnitelma tekemisestä ja tapahtumista. Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Järjestelmällinen tapa Dokumentoidut keinot: viedä yrityskulttuuria teot ja tapahtumat haluttuun suuntaan
 • 26. Tuotevalikoima ja jakelu Miten yrityksen arvoverkosto luodaan? Mitä tuotteita ja palveluita edistetään? Mikä on liiketoiminta-alueiden 4P.? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhteinen ja yhtenäinen Tuotevalikoiman määrittely yhtenäinen määrittely
 • 27. Yritysmuotoilu 1. Kenelle – segmentointi 2. Mitä – tuotteistus Arvo: 3. Miten – mark. strategia Strategiasta 4. Brändi(t) – viestit johdetut työkalut 5. Markkinointisuunnitelma 6. Markkinointi -organisaatio myynnin 7. Myynnin johto ja työkalut kasvattamiseen 8. Myynnin tavoitteet 9. Myyntimateriaalit
 • 28. Kenelle - segmentointi 1. Kenelle – segmentointi • Kenelle tarjoamme palveluksiamme? • Asiakassegmentointi? • Miten segmentit eroavat toisistaan? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Strategian mukainen Asiakasryhmät ja asiakassegmentointi tavoitteet
 • 29. Mitä - tuotteistus 2. Mitä – tuotteistus • Mitä tuotteita eri asiakkaille tarjotaan? • Millaisia tuotteemme ovat jatkossa? • Miten tuotteitamme kehitetään • Uusia, muokattuja, uudelleen muotoiltuja... Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Osataan tuotteistaa ja Tapa tuotteistaa eriyttää tuotteitamme kilpailijoista
 • 30. Miten - markkinointistrategia 3. Miten – markkinointistrategia • Kenelle viestimme? • Mitä viestimme? • Mitkä kanavat? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yrityksen strategian Markkinointistrategia mukainen tapa markkinoida
 • 31. Brändi 4. Brändi • Mikä brändimme on? • Mitkä ovat viestimme? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Strategian mukainen Brändimäärittely brändi(t)
 • 32. Markkinointisuunnitelma 5. Markkinointisuunnitelma • Mitä teemme seuraavaksi? • Next steps? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Selkeä ja seurattava Markkinointi- dokumentti suunnitelma
 • 33. Markkinoinnin organisaatio 6. Markkinoinnin organisaatio Arvo: Dokumentti: Esimerkki:
 • 34. Myynnin johto ja työkalut 7. Myynnin johtaminen ja työkalut • Myynnin johtamiskäytännöt • Resurssointi • Tavat kontrolloida ja kannustaa Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Strategian mukaiset Kirjalliset myynnin johtamiskäytännöt ja käytännöt ja resurssointi resurssitarpeet
 • 35. Myynnin tavoitteet 8. Myynnin tavotteet • Myynnin tavotteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä • Seurannat Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Strategian mukaiset Kirjalliset myynnin tavoitteet tavoitteet ja seurannat
 • 36. Myynnin materiaalit 9. Myynnin materiaalit • Esitteet, oppaat, ohjeet, koulutusmateriaalit • Seurannat Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Markkinointistrategian Esitteet, oppaat, ohjeet mukaiset materiaalit