Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dopis vgč novi zagreb-istok

289 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dopis vgč novi zagreb-istok

  1. 1. 7 Udruga ,,Vilenice" Vla5ka 93 B 10 000 Zagreb Republika Hrvatska Vijece gradske detvrti NoviZagreb - lstok Podrudni ured Gradske uprave Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12 10020 Zagreb, Republika Hrvatska Po5tovani/PoStovani, Kroz Udrugu ,,Vilenice" pokrenuta je u proljece, 2014. volonterska Inicijativa ,,Zagreb-Kima grad - naselja : Eko-habitati" s izradenim detaljnijim krajobrazno-planskim konceptom za naselje Dugave, pod nazivom: ,,Zagreb - Klima grad : Dugave Eko-habitat", objavljenu na stranicama Udruge: URL: http:i/www.slideshare"netA/ilenice/opis-prijedloga-koncepta-odrivi-razvoj-zelenih-povrina-dugavetravanj?0l4 http:/lwww.slideshare.neUMlenicelgrafiki-prilog-1-koncept-sadnje-novih-stabala-i-krajobrazni-plan-odrivog-razvoja= zelenih=povri na=naselja=d u gave kojom se Zeljelo podici svjesnost o ekoto3kim problemima ovog, ali i drugih predjeta grada, eko-klimatskim posljedicarna trenutnog uredenja naselja, onedi56enja zraka odlagali$tem otpada Jaku5evac koje uzrokuje di5ne i olfakivne ometnje, do prepoznavanja pojedinih ambijentalno-estetskih problema, te nedostataka sadrlala za pojedine skupine mladih, kao i nedostatka biciklistidke infrastrukture. Cilj lnicijative je ponuditiprijedlog koncepta rje5enja odrZivog uredenja zelenih povriina naselja uz participatorni pristup stanovnika i stanovnica naselja Dugave, te uz prijedlog sadnje novih stabala, te biljaka diji miris povoljno djeluje na di5ni sustav (menta, lavanda i sl.), 6ime bi se inducirala sanacijska: prije svega higijenska uloga postoje6ih zelenih povr5ina u periodu do kona6ne sanacije odlagali5ta otpada ..laku5evac. Poziva se takoder na Sto hitnije djelovanje u cilju doprinosa pobolj5anja eko-klimatskih uvjeta, uzrokovanih odlagali5tem otpada koji trenutno znadajno smanjuju kvalitetu zraka u prije svega naseljima kontaktne zone prema odlagali5tu otpada: Dugave, Utrine, Travno, Zaprutle, Kamenarka, a koji mogu daljnjim dugorodnim izlaganjem ostaviti posljedice na zdravlje, tj. u smjeru poZurbe potpune sanacije odlagali5ta otpada Jaku5evac. Udenici O.S.Fran Galovi6 su se ukljudili svojim prijedlozima za pobolj6anje uredenja naselja Inicijativi Zagreb. Klima grad: Dugave - Eko-habitat kroz anketu, te je cilj integraciia njihovih prijedloga u koncept uredenja. Ovim putem bi podrZalille projekt,Franov bicikl" koji provode udenici/uienice sa svojim Skolskim voditeljicama s prijedlogom ozna6avanja i izgradnje biciklisticke infiastrukture, poligona za udenje voinje bicikla koji izravno podrZava niskouglji6nu kulturu i ekolo5ki razvoj prometa u naselju, kao i pozitivan oblik druZenja, te odrZavanja zdravlja kroz fiziCko kretanje voinjom biciklom, te je izravan doprinos boljoj eko-kilmatskoj slici grada, te naselju Dugave kao Eko-habitatu i moZe posluZiti kao pozitivan primjer eko-kuhure i drugim naseljima u smjeru integriranog razrrc4a biciklistidke infrastrukture u Novom Zagrebu i u6enja o voZnji bicikla kao ekoloSkog na6ina prometa , za grupaciju osnovno5kolskog uzrasta, lnicijativa Zagreb-Klima grad: Dugave-Eko habitat je predstavljena i MO Dugave, te je prijedlog za sadnju novog drvoreda podrZan i poslan Vijedu gradske 6etvrti lstok. Ovim putem pozivamo Mjece gradske 6eturti Novi Zagreb - istok pridruZiti se i podrZati lnicijativu Zagreb-Klima grad: naselja* Eko-habitati, za podetak u vidu podr5ke sadnje predloZenog drvoreda uz Setnicu smjera istok-zapad koja se proteZe centralnom livadom naselja Dugave, unutar Ulice Sv. Mateja, izgradnjom upuStenih rubnjaka unutar pjeSaike infrastrukture uklju6uju6i pristupne staze prema svim postojedim zelenim povr5inama namiienjenim boravku i rekreaciji na prostoru Gradske detvrti - Novi Zagreb - istok, 6ime biomogu6iliSetnju, prolazak i njihovo koriStenje od osoba u invalidskim kolicima, te olakSali prolazak roditeljima s djec,om u djeqiirn kolicima, nadalje, podr5kom projektu O.S.Fran Galovi6 s temom uredenja biciklistidke infrastrukture i pratecih obrazovnih elemenata, koja se nadovezuje na postoje6u biciklistiCku infrastrukturu u ostalim gradskim detvrtima Zagreb-lstok. S po5tovanjem, Marina Butorac, predsjednica Udruge n; s,],ruL Potpis osobe ovla5tene za zastupanje

×