Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Udruga ,,Vilenice" 
Vla5ka 93 B 
10 000 Zagreb 
Hrvatska 
Grad Zagreb 
Gradski ured za energetiku, za5titu okoli5a i odrZi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dopis bundek gradski ured za energetiku

325 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dopis bundek gradski ured za energetiku

  1. 1. Udruga ,,Vilenice" Vla5ka 93 B 10 000 Zagreb Hrvatska Grad Zagreb Gradski ured za energetiku, za5titu okoli5a i odrZivi raruoj Dukljaninova 3/lV 10000 Zagreb Hrvatska Zagreb, 3. listopada, 201 4. PREDMET: PROBLEMI VEZANI UZ EKOLOSKO-REKREACIJSKU ZONU BUNDEK Dopis Po5tovani/PoStovane, Ovim putem bi upozorili na nekoliko problema povezanih sa ekolo5ko-rekreacijskom zonom Bundeka s prate6im pr'rjedlozima: Moguci utjecaj zvudnih vibrac'lja tijekom odrZavanja glazbenih zbivanja, te drugih zabavnih, dnevnih, vrlo glasnih zbivanja, poput aerobika, neposredno uz Savski nasip na lokaciji Bundek na sam rijedni nasip. Zvuk tijekom ovih manifesticija, te pratece zvudne vibracije su snage dopiranja do naselja Savice, Trnje, Dugave, te se na tim udaljenostima mogu osjetiti i primijetiti. Otvorene glazbene manifestacije slidne frekventnosti zbivanja nikad do preuredenja Bundeka se nisu odrZavale neposredno uz Savski nasip. Ovim putem, a takoder zbog nedavnih masovnih poplava, uzrokovanih i pucanjem nasipa, upozorilo bi se na moguci utjecaj zvudnih vibraeija na tijelo nasipa, te pozvali na izradu studije o utjecaju i procjeni utJecaja zvudnih vibracija, uzevdi u obzir frekventnosti glazbenih zbivanja u ovom podru6ju nasipa, a u svrhu sigurnosti gradana i gradanki u neposrednoj blizini nasipa. 2. Preporu6ilo bi se takoder, da se ljetna pozornica uz drugo, zapadno jezerce namijenjeno obitavanju divljih ptica, te ima ulogu svojevrsnog ptidjeg rezervata na Bundeku, te zbivanja na ljetnoj pozornici, uklju6ujudi dnevna rekreacijska zbivanja poput aerobika premjeste u jugoistodni dio Bundeka u predio uredenih plaZa, i pa*ovno oblikovanih zelenih povr5ina, tj. presele na suprotnu stranu jezera kako bi se pticama omogu6io mir ili barem djelomidna tiSina, te osigurali uvjeti 5to bliZi prirodnom ekolo5kom habitatu. Vrlo glasna dnevna buka, tijekom organiziranih rekreacijskih zbivanja poput aerobika, takoder umanjuje ambijentalnu vrijednost za odmor i Setnju u okru2enju prirodnog jezera, te ekolo5ku vrijednost ovog d'ljela namijenjenog boravku i obitavanju divljih ptica. Premje5tanjem sjedala i fjetne pozornice na jugoistoenu stranu jezera, osim ambijentalnih dobrobiti za prirodno jezero i divlje iivotinje, te Setade, dobila bi se takoder nova vizura za gledatelje/ice na ljetnoj pozornici prema uredenom mostu na drugo prirodno oblikovano jezero s drvenim mostom. Povremeno poplavljena staza s prate6im mobilijarom za otpad u krainiem sieveroistodnom dijelu jezera tijekom ki5nih sezona ukazuje na problem u domeni krajobraznog planiranja. Naime Setnica trenutno ne prati stvamo korito jezera, te se predlate izmaknuti staza prema konfiguraciji prirodnog korita i stvarnom kretanju vodostaja jezera. Upozorili bi takoder na komponentu efekta buke tijekom jesenskih manifustacija na otvorenome, u neposrednoj blizini naselja a koja se odvija i ka 24 h u noci, u periodu koji je izvan perioda ljetnih praznika Skolske djece ili ljetne sezone godiSnjih odmora. Ovim putem preporueilo bi se raniji po6etak programa, te ran'rji zavr5etak zabavnih programa ili odvijanje programa u zatvorenim $atorskim prostorima sa primjerenom zvudnom izolacijom, a koji bi omogu6ili neophodan odmor stanovnika/stanovnica u neposrednom okruZenju odvijanja jesenskih zabavnih manifestacija" 1. Predsjednica Udruge,,Vilenice" Vlastorudni potpis Marina Butorac M-P. 'ar}^-o R^A*."

×