Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport anual ViitorPlus 2016

669 views

Published on

10 ani de ViitorPlus, 7 ani de antreprenoriat social, alături de proiecte educaționale, voluntariat și infrastructură dedicate protejării naturii.
Regăsești în acest Raport anual rezultatele celor mai longevive proiecte ViitorPlus, noile proiecte, partenerii și susținătorii noștri și modul în te poți implica pentru a susține astfel de proiecte.
Cele mai importatnte programe pe care le derulăm: Adoptă un copac, Atelierul de Pânză, Recicleta, ecOprovocarea, Biroul eco, Amenajare eco-turistică la cascada Bigăr.

www.viitorplus.ro

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raport anual ViitorPlus 2016

 1. 1. RAPORTANUAL 2016
 2. 2. Cuprins 10
 3. 3. 10 10anideViitorPlus.10anidinviațamea dedicateceluimailung “proiect”decare m-am ocupatșideundeașvreasăiesla pensie. Pentru că am descoperit în conceptuldezvoltăriidurabileacel“raison d’être”pecaremulțiîlcăutăm.Unvis,un idealdesprecum arputeasăaratealtfel lumealumea din jurulnostru,o lume măcinată acumdeconflicte,degoanadupălucruri,de ignorarea naturii.Iar dintre formele de implicare posibile – consultanță,un job specializat,un funcționar guvernamental etc.–am ales,fărăsă-midauseama,una din cele mai grele combinații: antreprenoriatulînzonanon-profit.antreprenoriatulînzonanon-profit. Doar1din10start-upurireușesc.Șinuede mirare,ieitotuldela0–fărăsusținereaunei organizații“mamă”,fără investițiimateriale, fără un modelorganizaționalpe care să construiești,fărăexperiențainteracțiuniicu așteptărilecelordinjurultău,fără,fără… Pleciladrumdoarcutimpul,energiașivisele deînceput.Apoiconstruieștiîncet,cărămidă cucărămidă.ÎnViitorPlusam începutprima dată cu … căutările. Ce domenii din complexitateadezvoltăriidurabileșinevoile româneștisuntrelevante șipotrivite unui ONG? Ne-am oprit în 2007 la tema împăduririlor,împăduririlor, am continuat apoi cu reciclarea, consumul sustenabil, energia regenerabilă și am integrat în toate proiectele posibile componenta educației pentrumediu.Toateseregăsescșiastăziîn activitateapecareodesfășurăm pentrucă schimbărilenecesareînacestedomeniisunt ampleampleșidelungădurată.Am reușitînanii care au trecutsă dezvoltăm modele de proiectesauîntreprinderisocialepremiatela nivel național șieuropean, să creștem număruldebeneficiarișiimpactuldorit.Nua fostun parcurs ușor,ciunulcu multe sacrificii,cubucuriișisupărărideopotrivă,cu multămultărăbdarepentrufiecarepasînainte,cu dubiidesprecaleaceamaibunădeurmat.Și nuneamăgimcupovești.Realitățilecucare neconfruntăm suntdureiaroorganizație caresăfacăodiferențăînbineestegreude menținutșidezvoltat.Nealimenteazăînsă multa seriozitate,responsabilitate,munca asiduuăasiduuășipasiuneapentruviselenoastre.Le mulțumesctuturorcelorcareaucrezutșiau ajutatca ViitorPlus să ajungă aicișisă continueacestdrum.
 4. 4. 10
 5. 5. 10
 6. 6. VăprezentămmaideparteinițiativeledezvoltatedeViitorPlusde-alungulanilor, așezatepecâteunuldincei4piloni,curezultateleobținutepeparcursulanului 2016.Celemaimulteproiecteîntegreazămaimultdecâtunsingurdomeniuîn moduldeimplementarealacestora. Antreprenoriat social Educație pentru mediu Voluntariat pentru mediu Infrastructura demediu Pentruclaritateadirecțiilornoastredeactiune,amdefinit4modalitățiprincarese manifestăproiectelepecarelederulăm: 10
 7. 7. antreprenoriatsocial 10
 8. 8. 10 În anul 2016 am continuat să consolidămînAtelierbunelerezultate obținuteînaniiprecedenți. ÎnÎnceeacepriveștesustenabilitatea economică a întreprinderiisociale, 2016amarcatoperformanțășianume întreaga activitate a fostsusținută exclusivdinactivitateaeconomicăa atelierului.Amavutocreșterecu35% acifreideafacerifațăde2015șiun profitprofitde 2.3% din cifra de afaceri. Acești indicatori economici s-au realizatîncondițiileîncareamcrescut cheltuielile directe legate de salarizare,ne-amadministratmaibine cheltuieliledeproiectșiam reușitsă păstrăm acelașinumărdeangajați fațăfață de anulanterior,an în care beneficiasem de susținere financiarăprintr-ungrantPOSDRU. ÎnÎn2016amavutînjurde350declienți dintrecare200persoanefizice,o mare parte din activitatea noastră desfășurându-se în principal pe unitate protejata în parteneriat cu companii foarte cunoscute din RomâniacumarfiCoca-Cola,Catena, Siemens,Siemens,StraussRomania,IdeaBank sauRaiffeisenBank. Suntem foartebucuroșisăobservăm căparteneriatelenoastredezvoltateîn ultimiianicu principaliicliențiai Atelieruluide pânză se mențin pe termen lung, aceștia revenind în fiecareancătrenoi.Astaînseamnăcă în mod constantam livrataceiași calitatecalitatecătrecliențiinoștrișine-am adaptatcupromptitudine cerințelor specifice ale proiectelor acestora. Acesteasuntcâtevadinavantajelepe careleputem ofericliențilornoștri, comparativcuimportatoriideproduse similare: calitate, adaptabilitate, inovațiesioperativitate.inovațiesioperativitate. 37.000deproduse
 9. 9. 10 Pânăînacestmoment,înAtelieruldePânzăam produsmaibinede150.000desacoșede bumbac neînălbit, nevopsit șinetratat, achiziționatdinRomânia.Așacumamestimat noi,dacăosacoșădebumbacînlocuieștealte treipungidinplasticpecarele-am cumpăra săptămânal,aceastaînseamnăcăamscosdin circuitcircuitșiînlocuitpeste23milioanedepungi de plastic, o cifră care ne poate da dimensiuneaimpactuluinostrudemediu. Pe lângă aceasta,unuldintre obiectivele noastreînultimiianiafostdezvoltareauneilinii deproducțiedistincteîncaresăprelucrăm deșeuritextileobținuteînparteneriatcudiverși furnizori.Aceastane-arasiguraîntr-oșimai maremăsurăîndeplinireaobiectivuluidemediu alorganizației. EforturileEforturile în 2016 s-au îndreptat către obținerea uneifinanțăripentru dezvoltarea acesteiliniide producție distincte dardin păcatenuamgăsitaceastăsursăpânăînacest moment.Continuăm însăeforturileînaceastă direcție șimenționăm că anultrecut am prelucrat208kgdedeșeuritextile,3% din cantitateacantitateatotalădematerieprimăprelucratăîn atelier. Prin prisma impactuluisocial,în 2016 am revenitlagrupulnostruțintădebază,respectiv persoanelecudizabilități,dupăoîncercarede extindere a beneficiarilorcătre persoanele aflate în diverse situațiide riscîn 2015,în principaldatorităproblemelorpecarele-am întâmpinatdatoritănecesitățilorspecificeale acestuigrupțintă.acestuigrupțintă. Astfel,am ajunsla5persoanecudizabilități integrate în activitate,atâtpentru activități adiționaledarșipentruactivitateadecroitorie însine. Suntemînmodspecialmândridefaptulcăam reușitsăintegrăm șipersoanecudizabilități careauînvățatpracticdelazeromeseriade croitoralăturidenoi. 42% dintreangajațisunt persoanecudizabilități
 10. 10. 10 Proiectul RE-Creația s-a desfășurat în perioada3octombrie-15noiembrie2016 printr-o finanțare oferită de Ministerul CulturiiîncadrulprogramuluiCult-Inșia avutcascopidentificareadetineriartiști româniilustratorisaudesignerideprodus caresădovedeascăcreativitateșipotențial pentrupentru o colaborare pe termen lung cu Atelieruldepânză. Caactivitateprincipalăîncadrulproiectului, am desfășuratunconcursdetalenteintens mediatizat în social media, în vederea recrutăriiacâtmaimulțiparticipanți.Ne-am bucurat de interesulcrescut alacestui concursînrânduriletinerilorcreatori,128de participanțiînscriindu-se în concurs,din rândulrândulcăroraam selectat10celemaibune creații. PaginadeFacebookspecialcreatăpentru evenimentavutun impactputernic și-a generatînintervalulextremdescurtdedoar șase săptămânipeste 1000 de like-uri. Juriulcareaavutdificilamisiunedeaevalua toate lucrările înscrise în concurs,afost reprezentantdecreatoricunoscuțiprecum BogdanBogdan Moga (designersiArtDirector), AndreiBucureci(ArtDirector-Creionetica), Teodora Migdalovici(Mealchemy.com) si AndreeaZaharescu(Up-SideDown). Festivitatea de premiere a câștigătorilor concursului, integrată în cadrul evenimentuluide sărbătorire a 7 anide antreprenoriatsocialînViitorPlus,aavut ca invitați speciali reprezentanți ai MinisteruluiMunciișiProtecțieisociale - doamna secretar de stat Oana Țoiu, reprezentanțireprezentanțiaiambasadeiStatelorUnite aleAmericiilaBucurești-doamnaStephanie Boscaino - Environment, Science, Technology,and Health (ESTH) Officer, precumșireprezentanțiaipartenerilornoștri așa cum suntIKEA România,Coca-Cola, Carrefour, Garanty Bank, EY România, Kaufland,Kaufland,IdeaBank,HR ClubsauEvents Heroes(TedX). Credemcăîntregulproiectafostunsucces și ne dorim continuarea acestuia prin dezvoltareaparteneriatuluistabilitcutinerii câștigătoriprecumșicupromovareaintensa acreațiiloracestorasubbrandulnoucreat PuzzletexnudoarînRomâniacișicătre parteneriinoștridinEuropa.
 11. 11. 10 Încadrulevenimentuluiam lansatcincinoi modeledesacoșe,foarte bine primite de public,cepromoveazăgraficieniromânidarși scriitoriromânifoarte cunoscuțicum arfi Nichita StănescusauMirceaEliade.Cade fiecare dată, sacoșele oficiale ale evenimentuluiau fost realizate tot în AtelierulAtelierul de pânză, menținând astfel parteneriatuldelungă duratăpecareîlavem cuprieteniidelaCărturești,promotoriiacestei frumoaseinițiative. Ceade-a10-aedițieaevenimentuluiStreet Delivery, derulată sub sloganul Street Delivery–Meserie!,ne-aadusdinnouîn atențiaprietenilornoștribucureșteni.Timp detreizile,lastandulnostrudepeStrada Arthur Verona ne-am relaxat decorând sacoșe șitricouridin bumbac în cadrul ateliereloratelierelor de pictură pe care le-am organizat.Celorinteresațile-am povestit cum suntrealizateproduselenoastredin bumbac darșicele din materiale textile reutilizate.
 12. 12. 10 RECICLETAesteoîntreprinderesocială recunoascută la nivel european. Programul a demarat ca răspuns la problemaniveluluiscăzutdereciclarea deșeurilormunicipaledinRomânia,de doar5% în prezent.Recicleta oferă o soluțiesustenabilăadministrațiilorlocale pentrupentrucolectareaselectivăadeșeurilor. Transportuldeșeurilornepericuloase–în specialhârtie,carton,PETșialuminiu–se realizeazăprintr-unmijlocdetransport nepoluant(cargo-triciclete),oferind și locuridemuncăprietenoasecumediul. În2016,RECICLETAaîmplinit7anidela lansare, moment sărbătorit în cadrul evenimentului “Ziua Întreprinderilor SocialemarcaViitorPlus”,pedatade10 noiembrie,laImpactHUBBucurești.Cu aceastăocazie,am premiatatâtceimai fidelicliențipersoanejuridice,câtșinoile scărilescările de bloc fruntașe în colectarea hârtiei. Pânăînacestmoment,RECICLETAareușit săîșiconsolidezeprezențaînBucurești,în cadrulfirmelordinSectorul1șiamrealizat acțiunidepromovarepentruaatragefirme din Sectorul 2. Astfel, am ajuns să deservim pânălasfârșitulanului2016în total350defirmeși150descăridebloc. AproximativAproximativ 30.000 de beneficiari (angajațișilocatari)au acces la o infrastructura de colectare selectivă a materialelorreciclabile. Încei7anideactivitate,prinprogramul RECICLETA am reușitsă salvăm de la groapadegunoipeste350.000dekgde materialereciclabile,contribuindastfel șilaluptaîmpotrivaschimbărilorclimatice prinsalvareacopacilordelatăiere,prin evitareaemiteriigazelorcuefectdesera dindindescompunereamaterialelorsauprin transportulnepoluant.
 13. 13. 10 80defirme 62000kgdeșeuri colectate locuridemuncă prietenoasecumediul 3 100scăridebloc 350000kgdeșeuri colectate 150scăridebloc persoaneangajate de-alungultimpului 13 350defirme
 14. 14. Prinfinantareacâștigatăîncadrulcompetiției deantreprenoriatsocialorganizatădeING BANK ROMANIA, am reușit extinderea programuluipentru colectarea selectivă a hârtieila100descărideblocnoiîn2016,în zona sectorului 2, Bucuresti. Primăria Sectorului2șiSUPERCOM aufostalăturiîn proiectulproiectuldeextindereîncalitatedeparteneri instituționaliprincipali.Astfel,aproximativ 10.000denoibeneficiari(locatari)auacces launsistemfuncționaldecolectareselectivă ahârtieiînscaralordebloc. Fiecarenouăscarăintratăînprograma avutposibilitatea timp de 3 lunisă participelaconcursulcareaîncurajat colectareahârtiei.Lafinalauexistat9 câștigători– premiulcelmare în valoarede2000deleipentruscarade bloc din fruntea clasamentuluiși8 premii,premii,fiecareînvaloare de500lei pentru următoarele din clasament. Valoareapremiilorafostreprezentată devouchereiarreprezentanțiiscărilor de bloc câștigătoare au achiziționat produse pentru renovare, reparații necesaresauîngrijireascăriidebloc și/sauși/sauagrădinii.Premiileaufostoferite în cadrul evenimentului ViitorPlus„ “ZiuaÎntreprinderilorSociale” din 10noiembrie2016. După munca de teren pentru prezentarea programului în rândul reprezentanților scărilorde bloc,am semnatun acord cu asociația de proprietari și am realizat montarealaparteracutieipentrucolectare. 10
 15. 15. În decembrie 2016,3 membriiaiechipei RECICLETA,au avut șansa să reprezinte programulîn cadrulevenimentuluiSocial InovationTournament-ImpactBootCamp organizatdeEuropeanInvestmentBank InstitutelaLisabona. Totulafostposibil printrimitereauneiaplicațiișirealizareaunui filmspecialdeprezentareaprogramului.filmspecialdeprezentareaprogramului. Dinzecideorganizațiicareauaplicat,doar12 inițiative au fostinvitate să participe la evenimentpentruosăptămânăfoarteintensă deînvățareșipregătireaunuinouplande afacerișideimpact.Dintreprezentatori,au fostprofesoridelaINSEAD,Universitatea CatolicădinLisabona,fondatorișidirectori- Pluris,Pluris, Social Investment lab, coach internationalinfundrasing. La sfârșitul perioadei de lucru, programulRECICLETA a realizatun nou plan de dezvoltare pe termen mediu șilung,bazatpe un model sustenabilde funcționare (veniturile economice actuale suntinsuficiente pentru susținerea activităților). ImpactulImpactuldemediuareînsăoeficiență decolectareprinRecicletacu50%mai bună decâtprin sistemulactualde colectare publică, în privința cantităților colectate per persoană dintr-o anumită zonă geografică acoperită.Iaraceastăeficiențăpoate creștecreșteșimaimultdupăimplementarea noului plan, miza fiind, ca după validareamodeluluidebunăpractică, programulsă fie adoptatde către administrațiilepublicedinRomâniași extinslanivelnațional. 10
 16. 16. 10
 17. 17. Cea de-a VI-a ediție a debutatîn noiembrie2015cuunnumardublude unitățideînvățământ(9licee,fațăde4 în cea anterioară). Astfel, grație longevivei colaborări cu TenarisSilcotub continuă activitatea celor4CluburidinZalăușiCălărași,și iaunaștere5CluburiînSibiu,acaroriaunaștere5CluburiînSibiu,acaror participaresedatoreazăunuidonator internațional. PentruprimadatăecOprovocareaeste recunoscutăcaProgram educațional extracurriculardeMinisterulEducației fiindinclusînCalendarulActivităților Extracurriculare Regionale și Interjudețene2015-2016. Ediția 2015-2016 debutează în ecOprovocarea cu o Conferință de Pregătire a celor 24 de Profesori coordonatori ai Cluburilor înscrise în Program, în cadrul căreia sunt experimentateateliereledinCurriculade mediu șisuntdetaliate toate aspectele Programului.Programului. Pentru al VI-lea an consecutiv ecOprovocarea continuă în Călărașiși Zalăucaurmareaimplicăriiînceledouă comunități a partenerului principal al Programului - TenarisSilcotub. În noiembrie2015cele4Cluburi(Colegiul NaționalSilvaniașiLiceulTehnologic,,M. Viteazul”dinViteazul”din Zalău;LiceulTeoretic ,,M. Eminescu” și Colegiul Economic din Călărași)sereînscriuînProgramcuechipe formatedin15-20deelevi,coordonatede 3cadredidacticefiecare. Lor lise alătură (grație uneidonații internaționale),înacelașiformat,Cluburile dinSibiu(ColegiulNațional,,Samuelvon Brukenthal, Liceul Teoretic ,,Onisifor Ghibu”, Liceul Tehnic ,,Independența”, Liceul Tehnic de Industrie Alimentara ,,Terezianum”, Colegiul Național Pedagogic,,A.Șaguna”).Pedagogic,,A.Șaguna”). Încadrulîntâlnirilorsăptămânale,ghidate de profesorisicoordonatorizonaliai ViitorPlus, s-au desfășurat ateliere non-formale din curricula de mediu realizata in cadrulprogramuluișis-au planificatșiorganizatactivitățipractice (plantaredearbori,colectarededeșeuri, igienizareigienizare areale naturale, amenajarea spațiilorverzi,campaniideconștientizare, târguritematice)încadrulconcursuluiîntre echipeleCluburilor. 10
 18. 18. Peste2900deelevi beneficiaridesesiuni educaționalepeteme demediu 374deobiecte ,,vechi”vândute sauschimbateîn cadrulunor târguritematice Peste3461deore devoluntariat pentrumediu Alti40profesori din14județeau descărcatși susținutateliere înbazacurriculei Programului. 3580 puieți plantați manual 2150m²despațiu verdeamenajat și73deobiectede mobilierstradal confecționatedin materialereciclabile 679saci dedeșeuri colectatedin natură 10
 19. 19. 10 Înlunaiunie,într-uncadrufestivplinde emoțieșibucurie,s-auorganizatînfiecare orașFestivitățiledePremiere,pentrua-i felicitapecâștigători.Premiileauconstat în Diplome de merit acordate tuturor membrilor de Club și desemnarea câștigătorilorcelor65delocuriînTabăra dede leadership pentru mediu organizată pentrueideViitorPlus. Finanțator și partener principal: TenarisSilcotub Alti parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Inspectoratul Școlar Județean Călărași,InspectoratulȘcolar JudețeanSibiu,PrimăriaZalău.
 20. 20. promițândrevenirea– cum altfel,decât prin continuarea implicăriiîn activități practicedemediu. CeleCeletreidirecțiieducaționaledebazăale evenimentuluiaufost:valorilepersonale, colaborarea șileadership-ul.Tineriiau experimentat lucrul în echipă, consolidându-șiînacelașitimpnoțiunile decomunicareîncadrulechipei.Eiaupus șibazeleunuiGhiddeProtecțiaMediului cecevafifolositînProgramulecOprovocarea de generațiile viitoare la organizarea activitățilorpracticedinconcurs. 10
 21. 21. 10
 22. 22. analiză consum și comportament vis-a-vis de colectarea selectivă prin aplicarea unui chestionar în rândul angajaților; discuțiicuechipademanagementpe bazarezultatelorchestionarului; recomandăripentrureducereconsum;recomandăripentrureducereconsum; PrinprogramulBIROULECO, ViitorPlusoferă: Firmelecareauapelatlanoiîn2016 pentruimplementareaBirouluiECO: recomandări pentru achiziții de consumabilecarepotfireintroduseușorîn ciruituleconomicprinreciclare; punereaînlegăturăcufirmecolectoare sau chiarinvitarea firmeide a intra în programulRECICLETA(www.recicleta.ro); recomandărișiachizițiaderecipientede colectareselectivăînbirouri; servicii de grafică și print pentru semnalistică la locurile de consum și colectarea selectivă a deșeurilor(afișe, regulipentruocolectarecorectă,imaginide impact,etc.); creareapersonalizatășisusținereaunor traininguride constientizare a impactului asupra mediuluișipentru o colectare selectivă corectă a deșeurilorde către angajați. 10
 23. 23. Dintoamnalui2016,asociațiaViitorPlusa reluatdemersuriledeîmpădurireplecândla drum cu 0 resurse,denumirea veche a proiectului,“Adoptăuncopac”,experiența acumulată timp de 9 aniîn proiecte de împădurire,dorințadeareîntregiportofoliul deproiecteoferitpartenerilorcuseriozitate, transparențășiaspirațiadeageneracâtmaitransparențășiaspirațiadeageneracâtmai multe oportunitățide voluntariat pentru creștereaconștientizăriipetemapădurilor, cufocuspeperdeleleforestiere. Prima locație “nouă”se află în comuna Roseți,județulCălărași,unde reabilităm perdeleleforestieredeprotecțieexistente, pe terenuri aflate în proprietatea administrației locale. Protocolul de parteneriatcuPrimăriaafostaprobatprin hotărâredeconsiliullocalpentruaasigura respectarearespectareaobligațiilorasumatepetermen lung. 10
 24. 24. Zonaafostselectatăpebazaurmătoarelor criterii: Primăriadoreştereabilitareaperdelelor forestiereexistentepemaimulteparcele (zonelefiindafectateînaniitrecuțidincauza unorsituatiideforțămajoră-inundații); Judeţulbeneficiazădedoar4%suprafaţă împădurită,comparativcuoptimulde20% recomandatpentruzonadecâmpie; Terenurileseaflăînproprietateaprivată aprimăriei,daraceastanubeneficiazăîn prezentdefonduripublicepentruderularea lucrărilor de reabilitare a perdelelor forestiere; Asigurareaunorcondiţiidemicroclimat favorabile derulării activităţilor agricole, protejarea pânzeifreatice de posibilele intensificăriialetemperaturilorcaurmarea schimbărilorclimatice,protejareaîmpotriva vânturilor,protejarea căilorde transport, protejareaîmpotrivaînzăpeziriietc. 10
 25. 25. Concursul Național ecOprovocarea a debutat la 1noiembrie 2016,fiind un concurscese adresează profesorilorși elevilordeliceupreocupațideprotecția mediului,dornicisăpracticevoluntariatul înacestdomeniu. EsteEstestructuratpe5categoriideconcurs, undesevordesfașuraactivitățipânăîn lunamai2017: Reciclare Plantare Amenajarespațiuverde Igienizare TârguritematiceTârguritematice Fiecareliceudințarăs-apututînscrieîn concurscu5echipe(unapentrufiecare categorie de concurs),o echipă fiind formatădinminim 4elevișiunprofesor coordonator. 10
 26. 26. Acestaafostaprobatcainvestițiedecătre companie și încredințat asociației ViitorPlus pentru implementare. Amenajărileaudemaratîn6iulie2016șiau duratcâtevaluni(inaugurareaestimatain 2017).Proiectulaînceputînsăînurmăcu doianișiaincluspânăînprezentunproces anevoiosanevoiosdeproiectareșiavizaredatorită amplasăriicascadei,maimulte instituții publicediferitefiindimplicate. 10
 27. 27. 10
 28. 28. 10
 29. 29. Pelângăconsiliuldirectoralorganizației,avemoechipădiversădeangajațișivoluntaricare punînpracticăzideziinițiativeleasociației: 10
 30. 30. 10
 31. 31. 10
 32. 32. 10
 33. 33. ViitorPlusnuarexistafărăsusținătoriisăi:voluntari,parteneri,donatori,sponsori.Ei suntaliațiinoștriceimaifideliîn implementarea proiectelorșitransformarea dezvoltăriidurabileînrealitate. • Redirecționează2% dinimpozitulpe venitpentruViitorPlus. •Cumpără produse de la “Atelierulde pânză”-unitateprotejată. • Înscrie-ți compania în programul „Recicleta”. • Doneazăpentru„Adoptauncopac”. • Înscrie-tecavoluntar.• Înscrie-tecavoluntar. • Inițiază o campanie de fundraising pentrupăduriînrândulcolegilorșiinvită-i săparticipelaplantări. ••Dăvesteamaideparte!Susține-nepe site-urile de socializare, pe blogul personal,vorbește-lecunoscuțilordespre noi. FIIALĂTURIDENOI! •Abonează-telanewsletterșifiilacurent cutotcefacem. •Prindirecționareaa20%dinimpozitulpe profitcătre proiectele ViitorPlus.Codul fiscalpermitefirmelorsădirecționeze20% dinimpozitulpeprofitcătreunONG. •• Prin sponsorizări în natură (pentru facilitarea desfașurăriilucruluiîn sediul ViitorPlus — laptopurimaiperformante, imprimante,mașinipentrulogisticăetc.) •• Prin promovarea programelor și proiectelorViitorPlusînrândulangajațilorși colegilordincompanie,câtșimaideparte, înrândulprietenilorșifamiliei. 10

×