Kvalitessäkrad planprocess

365 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kvalitessäkrad planprocess

 1. 1. Kvalitetssäkrad planprocess Jan Karlsson Hässleholms kommun Novapoint Användarträff 2013
 2. 2. Agenda • LEAN-processer i Hässleholm - Bygglovsprocessen - Planprocessen - Fastighetsbildningsprocessen - Geodataprocessen • Kvalitetssäkring i handläggningssystemet • Koppling till nationella projekt - SPF - Svensk Geoprocess • Utbytesformat Topologi • Markanvändningsdatabas, nationell kommunal Novapoint Användarträff 2013
 3. 3. Agenda • LEAN-processer i Hässleholm - Bygglovsprocessen - Planprocessen - Fastighetsbildningsprocessen - Geodataprocessen • Kvalitetssäkring i handläggningssystemet • Koppling till nationella projekt - SPF - Svensk Geoprocess • Utbytesformat Topologi • Markanvändningsdatabas, nationell kommunal Novapoint Användarträff 2013
 4. 4. LEAN processer i Hässleholm Novapoint Användarträff 2013
 5. 5. LEAN processer i Hässleholm Novapoint Användarträff 2013
 6. 6. LEAN processer i Hässleholm Novapoint Användarträff 2013
 7. 7. LEAN i Planprocessen Begränsning av processen: Start: Uppdrag KSAU Slut: Registrerat i planregister inlagd i kommunens baskarta och stängning av ärende Novapoint Användarträff 2013 Planhandläggare Avdschef/samordnare Administration BN sekreterare BN KSAU KF Mät GIS Lantmäteri Sakkunnig Bygglovhandläggare Sakägare Länsstyrelse Dokumentation
 8. 8. LEAN i Planprocessen Planeringsunderlag i form av: Uppdatering av primärkarta Rättighetsutredning Framtagande av 3D-modell mm. Mät o GIS avd Lantmäteriavd Novapoint Användarträff 2013
 9. 9. LEAN i Planprocessen Kvalitetssäkringsdelen: Kontroll av snappning mot befintliga data, topologikontroll utsläckning av underligande plan korrekt mm Kontroll utifrån fastighetsbildningssynpunkt Bygglovsprocess kontroll Mät o GIS avd Lantmäteriavd Bygglovhandläggare Novapoint Användarträff 2013
 10. 10. Agenda • LEAN-processer i Hässleholm - Bygglovsprocessen - Planprocessen - Fastighetsbildningsprocessen - Geodataprocessen • Kvalitetssäkring i handläggningssystemet • Koppling till nationella projekt - SPF - Svensk Geoprocess • Utbytesformat Topologi • Markanvändningsdatabas, nationell kommunal Novapoint Användarträff 2013
 11. 11. Registrering i handläggningssystemet Planbesked - planuppdrag - registrering av preliminärt planområde grundkarta - fastighetsförteckning samråd - granskning - namnsättning intern teknisk granskning antagande - laga kraft - adressering - fastighetsbildning – planhandlingar plankarta till akt - leverans av planområde till KLM registrering i planregister och nationell digital registerkarta arkivering • registrering, konstruktion i karta och bas • konstruktion (tolkning) i primär / baskarta • kungörelse - ärendet avslutas • • • • • • • Novapoint Användarträff 2013
 12. 12. Planärende, händelser Novapoint Användarträff 2013
 13. 13. Planärende, koppling till andra ärende Novapoint Användarträff 2013
 14. 14. Grundkarteärende Novapoint Användarträff 2013
 15. 15. Konstruktion i kartdatabasen • Sista händelsen i planärendet innebär en export till Oracle och en konvertering till Topobase vår kartdatabas. • Om händelserna med kontroller är gjorda så skall den antagna detaljplanen kunna jackas in genom att klippa ut området i befintlig markanvändningstema. Där de befintliga planerna släcks ut. • Visst arbete manuellt för att koppla samman topologin med den nya planen och befintliga planer i markanvändningstemat. Novapoint Användarträff 2013
 16. 16. Detaljplan exporterad till Topobase Novapoint Användarträff 2013
 17. 17. Detaljplan exporterad till Topobase Novapoint Användarträff 2013
 18. 18. Detaljplan exporterad till Topobase Novapoint Användarträff 2013
 19. 19. Detaljplan exporterad till Topobase Novapoint Användarträff 2013
 20. 20. Detaljplan exporterad till Topobase Novapoint Användarträff 2013
 21. 21. Detaljplan exporterad till Topobase Novapoint Användarträff 2013
 22. 22. Novapoint Användarträff 2013
 23. 23. Novapoint Användarträff 2013
 24. 24. Markanvändning i webbkarta Novapoint Användarträff 2013
 25. 25. Detaljplan exporterad till Topobase Novapoint Användarträff 2013
 26. 26. Kvalitetsproblem Ny plangräns Befintlig plangräns Novapoint Användarträff 2013 Befintlig fastighetsgräns
 27. 27. Kvalitetsproblem Befintlig fastighetsgräns Novapoint Användarträff 2013 Ny Användningsgräns
 28. 28. Kvalitetsproblem Befintlig fastighetsgräns Ny plangräns Ny Användningsgräns Novapoint Användarträff 2013
 29. 29. Agenda • LEAN-processer i Hässleholm - Bygglovsprocessen - Planprocessen - Fastighetsbildningsprocessen - Geodataprocessen • Kvalitetssäkring i handläggningssystemet • Koppling till nationella projekt - SPF - Svensk Geoprocess • Utbytesformat Topologi • Markanvändningsdatabas, nationell kommunal Novapoint Användarträff 2013
 30. 30. Digital samverkan illustrerad genom tillämpning i en sammanhållen detaljplane- och fastighetsbildningsprocess Novapoint Användarträff 2013
 31. 31. SPF:s mål för digital samverkan Snabbare från idé till färdig byggnad • Enkelt att återanvända information • Informationen ska kunna vidareanvändas Nyttor: • Bättre fungerande marknad – kommuner blir oberoende av programvarufamilj • En knuff framåt i innovativ riktning • Bättre innehåll i handläggningsstöden Novapoint Användarträff 2013
 32. 32. Demonstratorerna visar hur det fungerar idag – men också vad som behöver förbättras Demonstratorerna visar hur digital samverkan kan förverkligas med dagens teknik och dagens informationsresurser • Digpro Solutions AB & CGI med Stockholms stad • S-GROUP Solutions AB & EDP Consult AB • Tekis AB tillsammans med andra Addnodeföretag (Mittbygge, CAD-Q) • Vianova System Sweden AB med Skövde kommun Novapoint Användarträff 2013
 33. 33. Information tillförs, skapas och tillhandahålls Grundkarta Ritningar Idéskisser VA etc. Gällande planer Ärendehanteringssystem Utredningar Samråd/ granskning Fastighetsbildning INFLYTTNING Överklagan Beslut Novapoint Användarträff 2013 Bygglov
 34. 34. Våra erfarenheter om – Information ska tillföras processen Finns delvis, men • svårfunnen • inte självklart tillgänglig – måste köpas • inte lätt att hantera • inte strukturerad så den lämpar sig för återanvändning • har kvalitetsbrister • saknar vanligen kvalitetsdeklarationer Informationsansvaret är inte anpassat för digital samverkan Novapoint Användarträff 2013
 35. 35. Våra erfarenheter om – Tankar och åsikter ska utbytas i samråd och yttranden • Fungerar väl inom avgränsade verksamheter - ”öar” • Förutsätter samma IT-system eller samma familj av systemlösningar • Finns inte lösning för utbyte mellan stat och kommun • Ärendehanteringssystem kan inte byta information sinsemellan. Det saknas generella lösningar för integration. Novapoint Användarträff 2013
 36. 36. Våra erfarenheter om – Beslut ska fattas och expedieras • Fungerar inom kommuner. Eleganta lösningar i flera demonstratorer • Fungerar inte mellan stat och kommun • saknas författningsstöd • saknas begreppsdefinitioner för centrala begrepp som t.ex. ärende • administrativt betungande (skriv ut på papper, skicka med post, digitalisera på nytt genom skanning) • Signering – eller inte? • Tveksamhet vad som gäller för digital arkivering Novapoint Användarträff 2013
 37. 37. Våra erfarenheter om – Information ska tillhandahållas till nästa steg • Kommunens informationsansvar för planinformation är inte anpassat för digital samverkan • Finns som analoga handlingar och i digitala bildformat • Finns inte som strukturerad information lämpad för digital vidareanvändning i - bygglov - fastighetsbildning - projektering - förvaltning - statistik och analys för uppföljning Novapoint Användarträff 2013 RIGES: Härnösand, Sundsvall, Timrå, Kramfors och Örnsköldsvik
 38. 38. Broar behövs för digital samverkan • • • • Generella gränssnitt för ärendehanteringsystem Generella regler för hur begrepp ska beskrivas Regler för hur man strukturerar och förmedlar information Definiera vad det är för information i t.ex. plankarta eller grundkarta Novapoint Användarträff 2013
 39. 39. För detta behövs • En statlig organisation som tar nationellt ansvar och med tydligt mandat, att utveckla och förvalta digital samverkan • Informationsansvar måste delas ut och etappmål för genomförande sättas upp – ”finns i sjön” • Lagstiftning måste anpassas till digital hantering så att digitala handlingar och digitala ritningar accepteras som beslutshandlingar. Novapoint Användarträff 2013
 40. 40. Agenda • LEAN-processer i Hässleholm - Bygglovsprocessen - Planprocessen - Fastighetsbildningsprocessen - Geodataprocessen • Kvalitetssäkring i handläggningssystemet • Koppling till nationella projekt - SPF - Svensk Geoprocess • Utbytesformat Topologi • Markanvändningsdatabas, nationell kommunal Novapoint Användarträff 2013
 41. 41. Samverkansprojektet Svensk geoprocess Intensifierad samverkan mellan kommunerna, SKL och Lantmäteriet för att förenkla för så många som möjligt med en effektiv försörjning av framtida enhetliga geodata Novapoint Användarträff 2013 Svensk geoprocess, Karin Bergström, 2013-06-12, Version 0.1
 42. 42. Prioriterade teman & slutresultat • • • • • • • • Byggnad Adress Kommunikation Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Ortofoto Höjdmodell Samsyn om dataproduktspecifikationer – innehåll och kvalitet på framtida enhetliga geodata! … som enkelt kan kombineras med varandra och med Fastigheter, Rättigheter, Bestämmelser och Planer till lämpliga bakgrundskartor (”Baskartor”) – samt harmoniera med övriga nationella geodata! Novapoint Användarträff 2013
 43. 43. Agenda • LEAN-processer i Hässleholm - Bygglovsprocessen - Planprocessen - Fastighetsbildningsprocessen - Geodataprocessen • Kvalitetssäkring i handläggningssystemet • Koppling till nationella projekt - SPF - Svensk Geoprocess • Utbytesformat Topologi • Markanvändningsdatabas, nationell kommunal Novapoint Användarträff 2013
 44. 44. Utbytesformat Topologi Novapoint Användarträff 2013
 45. 45. Utbytesformat Topologi • Standard finns • Utbytesformat • Datamodell • Tjänster Måste skapas och utgå från den standard som finns. Novapoint Användarträff 2013
 46. 46. Utbytesformat Topologi Novapoint Användarträff 2013
 47. 47. Agenda • LEAN-processer i Hässleholm - Bygglovsprocessen - Planprocessen - Fastighetsbildningsprocessen - Geodataprocessen • Kvalitetssäkring i handläggningssystemet • Koppling till nationella projekt - SPF - Svensk Geoprocess • Utbytesformat Topologi • Markanvändningsdatabas, nationell kommunal Novapoint Användarträff 2013
 48. 48. Markanvändning i webbkarta Novapoint Användarträff 2013
 49. 49. Markanvändning i webbkarta • Mål att: Hässleholms kommun utifrån en markanvändningsdatabas ska kunna erbjuda tjänster för uttag av valfritt område enligt svensk standard. Användningsbestämmelser Egenskapsbestämmelser Novapoint Användarträff 2013
 50. 50. Markanvändning i webbkarta • NMAD Nationell Mark Användnings Databas • Jämställt med NVDB, NDRK Novapoint Användarträff 2013
 51. 51. Markanvändning i webbkarta TACK ! Novapoint Användarträff 2013
 52. 52. Novapoint Användarträff 2013

×