Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vypusk 1(2013)

369 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vypusk 1(2013)

  1. 1. 1 ССллооввоо ддииррееккттоорраа ШШааннооввнніі ууччнніі ттаа ввччииттеелліі!! ДДооззввооллььттее ввіідд щщииррооггоо ссееррццяя ппррииввііттааттии вваасс ззіі ссввяяттоомм ППеерршшооггоо ввеерреесснняя.. ЦЦеейй ддеенньь ддлляя ккоожжннооггоо зз ннаасс єє ддуужжее вваажжллииввиимм ттаа ддооррооггиимм,, ттооммуу щщоо ссааммее ссььооггоодднніі ммии ввссіі ввііддччууввааєєммоо ссееббее ччллееннааммии ввееллииккооїї шшккііллььннооїї ррооддииннии.. ММооллооддіі,, щщаассллииввіі,, ггооррддіі ввииппууссккннииккии!! ППаамм’’яяттааййттее,, щщоо вваашшаа ддоолляя ззннааххооддииттььссяя вв вваашшиихх ррууккаахх ттаа ссееррццяяхх.. ННее ггааййттее ччаассуу,, ссккллааддааййттее яяккооммооггаа ккрраащщее ееккззааммееннии,, ггооттууййттеессяя ддоо ЗЗННОО,, ввссттууппааййттее ддоо ввиищщиихх ннааввччааллььнниихх ззааккллааддіівв.. ММааллееннььккіі ппеерршшооккллаассннииккии!! ННееххаайй ккоожжеенн уурроокк ббууддее ддлляя вваасс ззааххооппллююююччиимм,, ккннииггаа,, яяккуу ввии ппррооччииттааєєттее,, ддииввооввиижжннооюю,, аа ддрруужжббаа –– ммііццннооюю.. ШШааннооввнніі ввччииттеелліі!! ВВии ввііддккррииввааєєттее ддввеерріі шшккооллии ддлляя ннаашшиихх ддііттеейй,, ннааддааєєттее ммоожжллииввііссттьь ппііззннааттии ннооввее,, ппоояяссннииттии ннееззррооззууммііллее.. ССввооєєюю ввппееввннееннііссттюю,, ааввттооррииттееттоомм ддооппооммааггааєєттее ууччнняямм ппііддііййммааттииссяя ннаа ннааййввиищщіі ссххооддииннккии ннааввччааллььннооггоо ООллііммппуу.. ЯЯ ббаажжааюю вваамм ммііццннооггоо ззддоорроовв’’яя,, ууссппііххіівв іі ввееллииккиихх ппееррееммоогг вв ммааййббууттннььооммуу.. ННееххаайй ззааппооввііттнніі ммррііїї ннаашшиихх ууччнніівв ззддііййсснняяттььссяя!! Перше вересня. Саме ці два слова викликають у багатьох з нас легке запаморочення та болісні коліки у шлунку. І справа не лише в тому, що у великої кількості учнів алергія на школу. Той день, коли ми знову сідаємо за парти, стає початком ще одного важливого періоду нашого життя. І хто знає, які випробування чекають кожного попереду. А взагалі, свято Вересневого дзвоника – неймовірне свято. Ви коли-небудь бачили, як яскраво світяться очі батьків, коли вони проводжають своїх малюків у їх першу серйозну мандрівку? Спостерігали за дівчатами, котрі так натхненно пурхають по кімнаті та біля дзеркала заради того, щоб виглядати якнайкраще на врочистій лінійці? Помічали занепокоєні погляди вчителів, сповнені мрій та надій на те, що юні вихованці зроблять правильний вибір в теперішні страшні часи? Перше вересня є точкою відліку довгого шляху до світла. А світло – це знання. То ж уперед! Учениця 11-А класу Коновалова Еліна School life September № 1  ССллооввоо ддииррееккттоорраа –– ссттрр.. 11;;  УУппеерреедд ддоо ззннаанньь!! –– ссттрр.. 11;;  ШШккооллаа ррааддоо ддввеерріі ввііддччиинняяєє –– ссттрр.. 22;;  ААссттррооллооггііччннаа ппііддккааззккаа ддлляя ууччнніівв –– ссттрр.. 33--44;;  ЦЦііккааввіі ппооддррооббиицціі щщооддоо ППеерршшооггоо ввеерреесснняя –– ссттрр.. 55;;  ППллаанн ддооззввіілллляя ннаа ввеерреессеенньь –– ссттрр.. 55;;  ДДоо ууввааггии ммааййббууттнніімм жжууррннааллііссттаамм –– ссттрр.. 66;;  ДДоо ббооюю,, шшааннооввнніі!! –– ссттрр.. 66
  2. 2. 2 Школа радо двері відчиняє ІІ ооссьь ннаассттааллаа ццяя ммииттьь –– ввррооччииссттаа,, ннееззааббууттнняя,, ккааззккоовваа.. ННаа ппооддввіірр’’її шшккооллии №№11 ііммеенніі ТТаарраассаа ГГррииггооррооввииччаа ШШееввччееннккаа ззііббррааллииссяя ууссіі ггооллооввнніі ггееррооїї ккррааїїннии ЗЗннаанньь:: ккррииххііттнніі ппеерршшооккллаассннииккии ннаа ччоолліі зз ввччииттееллеемм ввиищщооїї ккааттееггооррііїї ІІррииннооюю ІІввааннііввннооюю ШШииккооввооюю,, ввииппууссккннииккии –– ввииххооввааннцціі ВВааллееннттииннии ММаарр’’яяннііввннии ММааннжжоосс,, ууччнніі ддррууггиихх -- ддеессяяттиихх ккллаассіівв ттаа,, ззввииччааййнноо,, ппоовваажжннаа ааддммііннііссттррааццііяя ппіідд ккееррііввннииццттввоомм ддииррееккттоорраа -- ССииттееннккоо ННееллііїї ЮЮррііїїввннии.. ДДииввооввиижжнноо,, ааллее ннее ппіідд ссииллуу ббууллоо ннааввііттьь ввеерреессннееввіійй ппррооххооллооддіі ззііппссууввааттии ннаассттрріійй ппррииссууттнніімм ттаа ззммууссииттии щщиирріі ууссмміішшккии щщееззннууттии зз ррааддіісснниихх ооббллиичч.. ВВ ццеейй ввииззннааччнниийй ддеенньь ссееррццяя ддооррооссллиихх ттаа ддііттеейй ббииллииссяя ооддннооччаасснноо.. ППооччааттоокк ссввяяттаа ввііддззннааччииввссяя ппааллккооюю ппррооммооввооюю-- ззааккллииккоомм ггооллооввии ззааггааллььннооооссввііттннььооггоо ззааккллааддуу -- ННеелліі ЮЮррііїїввннии.. ССллоовваа,, ссппооввннеенніі ддииввооввиижжннооюю ееннееррггіієєюю,, ззааддааллии ррииттмм ппооддааллььшшиимм ппооддііяямм.. ЯЯссккррааввиимм ппііддттввееррдджжеенннняямм ццььооггоо ссттаавв ссооллььнниийй ннооммеерр ууччеенниицціі 1111--АА ккллаассуу ММааррччееннккоо ААннаассттаассііїї ««ННаа ссввііттіі єє ооддннаа ккррааїїннаа»».. ААллее ччаасс ннее ссттоояявв ннаа ммііссцціі,, іі ннееззааббаарроомм вв ггооссттіі ддоо шшккііллььннооїї ггррооммааддии ззааввііттааллии ккааззккооввіі ппееррссооннаажжіі:: ККооттииггоорроошшоокк,, ММууддрраа ддііввччииннккаа,, ББааррввіінноокк ттаа РРооммаашшккаа уу ссууппррооввооддіі ммааллееннььккооггоо ТТаарраассаа ШШееввччееннккаа.. ППооссппіішшииллии ппррииввііттааттии ммааллююккіівв йй ууччнніі,, яяккіі ннеещщооддааввнноо ззааккііннччииллии ннааввччаанннняя уу ппооччааттккооввіійй шшккоолліі,, аа ппооттіімм ппррооллууннааллаа ччууддоовваа ппіісснняя уу ввииккооннаанннніі ТТаарраассееннккоо ЮЮллііїї зз ввііддппооввііддннооюю ннааззввооюю ««ППеерршшооккллаассннииккии»».. ННаассттааллаа ххввииллииннаа,, ккооллии ммііккррооффоонн ппооттррааппиивв ддоо рруукк ннааййссттаарршшиихх ммеешшккааннцціівв ннаашшооїї шшккооллии –– ввииппууссккннииккіівв.. ННееззвваажжааююччии ннаа ддооссввіідд,, яяккиийй ввооннии ззддооббууллии ззаа ссттііллььккии ррооккіівв,, їїхх ддззввііннккіі ггооллооссии ттррееммттііллии.. ММааббууттьь,, ннее ттііллььккии ввіідд ххввииллюювваанньь,, аа йй ввіідд ссууммуу.. ЗЗаа ттррааддиицціієєюю,, шшккоолляярріі ппооддааррууввааллии ссввооїїмм ввииккллааддааччаамм ккввііттии уу ззннаакк ггллииббооккооїї ппоошшааннии ттаа ввддяяччннооссттіі.. ККууллььммііннаацціієєюю ссввяяттаа ссттаавв ппеерршшиийй ддззввоонниикк,, ннааддаанниийй ккрраащщииммии ууччнняяммии шшккооллии ККииррииччееннккоо ВВііккттоорроомм,, ККооннооввааллооввооюю ЕЕллііннооюю ттаа ппеерршшооккллаассннииккааммии -- ММааннжжоосс ІІллллееюю ттаа ППаассккееввиичч ККааттееррииннооюю.. ООссттаанннніійй шшттрриихх ддооддааллии ввииппууссккннииккии 22001133 ррооккуу ААллііссаа ЛЛаавврроовваа ттаа ББооггддаанн ППееррееттяяттььккоо,, ввииккооннааввшшии ккооммппооззииццііюю ««ММоояя ззееммлляя»».. ННаа ффііннааллььнниихх ааккооррддаахх ппіісснніі 1111--АА ккллаасс ввииппууссттиивв уу ннееббоо ггееллееввіі ккууллььккии,, ннаа яяккиихх ббууллии ззааккааррббоовваанніі ззааппооввііттнніі ююннааццььккіі ммррііїї.. ООффііццііййнноо ббууллоо ооггооллоошшеенноо ррооззппооччааттиимм щщее ооддиинн ннааввччааллььнніійй рріікк.. Учениця 11-А класу Коновалова Еліна Be cheerful and smiling under all circumstances. Колектив «Fantasy» Наймолодші та найстарші учні Наші випускники
  3. 3. 3 Астрологічний рецепт: як знайти спільну мову з учителем ООввеенн ВВ ггооллооввіі уу ттааккооггоо ввччииттеелляя ззааввжжддии ббееззлліічч ііддеейй,, щщоо ввииммааггааююттьь ннееггааййннооггоо ззддііййссннеенннняя.. ООссооббллииввоо ггррііююттьь ййооммуу ддуушшуу ууссіілляяккіі ззммааггаанннняя.. ВВіінн щщиирроо ддууммааєє,, щщоо ддііттяямм ввооннии ссппооддооббааююттььссяя,, іі ччееккааєє,, щщоо ккллаасс уу ввііддппооввііддьь ббууддее ппрроояяввлляяттии ееннттууззііааззмм.. ТТааккиимм ппееддааггооггаамм ккрраащщее ззааввжжддии ккааззааттии ппррааввддуу.. ССппііллккуувваанннняя зз ввччииттееллеемм--ООввнноомм ккоорриисснноо ттиимм,, щщоо ввоонноо ввииррообблляяєє шшввииддккііссттьь ррееааккццііїї.. ТТееллееццьь ННее ввааррттоо ггррааттии зз нниимм вв ттооррееааддоорраа іі ббииккаа.. ВВіінн ззддааттеенн ввииннооссииттии шшуумм ззіі ссттііййккііссттюю ббееттооннннооїї ссттііннии іі ннее ззввееррттааттии ууввааггии ннаа ллііттааююччіі ппоо ккллаассуу ллаассттииккии.. ААллее,, яяккщщоо ййооггоо ттееррппіінннняя ллууссннее -- ввіідд ууччнняя ннее ззааллиишшииттььссяя іі ммооккррооггоо ммііссццяя.. ТТееллееццьь-- ввччииттеелльь -- ллююддииннаа ґґррууннттооввннаа.. ВВііддппооввіідднноо,, ттввіірр ввааррттоо ппииссааттии ддооввшшее,, аа ббіілляя ддоошшккии ввііддппооввііддааттии ддооккллаадднніішшее.. ДДооддооммуу ТТееллееццьь ззааддааєє ббааггааттоо.. ЗЗааттее ззааввжжддии ппііддттррииммааєє ііддееюю ввллаашшттууввааттии ввееччііррккуу зз ммууззииккооюю,, ттааннццяяммии іі ззаассттіілллляямм.. ББллииззннююккии УУ ннььооггоо єє ппооччууттттяя ггууммоорруу,, аа ццее -- ввееллииккаа рріічч.. ВВоонноо ннее рраазз вврряяттууєє шшккоолляярріівв ввіідд ддввііййоокк іі ннее ддаассттьь ккллаассуу ззаассннууттии ннаа ууррооцціі.. УУччииттеелльь-- ББллииззннююккии жжииввииттьь ссллааббккііссттьь ддоо ччаассттиихх ппееррееввііррооччнниихх ррооббіітт,, яяккіі ммоожжее ооггооллоошшууввааттии ббеезз ппооппеерреедджжеенннняя.. ВВііддппооввііддааююччии ббіілляя ддоошшккии,, ммоожжннаа ссккооррииссттааттииссяя оодднніієєюю ййооггоо ааббссооллююттнноо ннееооццііннееннннооюю ((ддлляя ууччнніівв)) ввллаассттииввііссттюю:: ББллииззннююккии ллююбблляяттьь ппооббааллааккааттии.. ЯЯккщщоо ввддаассттььссяя ррооззггооввооррииттии ввииккллааддааччаа--ББллииззннююккаа,, ттоо ббеессііддаа вврреешшттіі--рреешштт ппііддее ддааллееккоо ввіідд ттееммии ууррооккуу.. РРаакк ЗЗ нниимм ввааррттоо ппооввооддииттииссяя ооббеерреежжнноо,, яякк зз ппооррццеелляяннооввооюю ввааззооччккооюю.. ЙЙооггоо ддуужжее ллееггккоо ооббррааззииттии.. ВВіінн ллююббииттьь ттее,, ппрроо щщоо ррооззппооввііддааєє,, іі ххооччее,, щщообб ууччнніі ллююббииллии ццее ттааккоожж.. ЙЙооммуу ззааммааллоо ттиишшіі вв ккллаассіі.. ІІ ннааввііттьь ууввааггии ннее ббууддее ддооссииттьь.. ЙЙооммуу ппооттррііббнноо,, щщообб ууччнніі ввііддччууввааллии ттее,, щщоо вв ццюю ххввииллииннуу ввііддччууввааєє ввіінн.. ЛЛеевв ННее ввааррттоо ййооггоо ддрраажжннииттии.. ЛЛььвваа ттррееббаа ппррииррууччииттии.. ППооттаайй ййооммуу ддуужжее ххооччееттььссяя ппооддооббааттииссяя шшккоолляярраамм.. ТТооммуу,, яяккщщоо ккллаасс ззааппееввннииттьь ввииккллааддааччаа,, щщоо ввіінн -- ккииццяя,, ввіінн ккииццееюю іі ббууддее.. АА яяккщщоо ууччнніі ссттааннууттьь ззввееррттааттииссяя зз ннаассттааввннииккоомм яякк зз ддииккиимм ззввіірроомм,, ввіінн ббууддее ссттрраашшнноо ггааррччааттии.. ППррии ццььооммуу ЛЛеевв ссххииллььнниийй ддоо ззввииччааййннііссііннььккиихх ппееддааггооггііччнниихх ппррииййоомміівв:: ввииггннаанннняя зз ккллаассуу,, ввииллууччеенннняя щщооддееннннииккаа,, лляяссккаанннняя ддввееррииммаа.. ДДіівваа ННее ввааррттоо ссппііззннююввааттииссяя ннаа уурроокк.. ССааммаа ДДіівваа ммоожжее ппррииййттии ддоо шшккооллии ввддооссввііттаа.. ЇЇїї ссттрраашшеенннноо ддррааттууєє ббееззллаадд.. ТТооммуу ззааррааддии ооссооббииссттооїї ббееззппееккии ууччнняямм сслліідд ттррииммааттии вв ччииссттооттіі ззоошшииттии зз їїїї ппррееддммееттуу.. ДДіівваа ззааппаамм''яяттооввууєє ууссіілляяккіі ддррііббнниицціі.. ННааппррииккллаадд,, яяккщщоо ввооннаа ддааєє ддооррууччеенннняя,, ттоо ннаа ввііддммііннуу ввіідд ууччнняя,, нніі ззаа щщоо ппрроо ццее ннее ззааббууддее.. Life as the box of chocolate candies!
  4. 4. 4 ТТееррееззии ВВіінн ннее ппооллююбблляяєє шшууммуу уу ккллаассіі.. РРііззккіі ззввууккии ввииввооддяяттьь ййооггоо зз ррііввннооввааггии,, іі ттооддіі ввіінн ннее ммоожжее ддооррееччнноо ввііддппооввііссттии нніі ннаа ооддннее іізз ззааппииттаанньь.. ІІннооддіі ТТееррееззии ппррииххооддяяттьь вв шшккооллуу ввжжее,, ттаакк ббии ммооввииттии,, ннааппрруужжееннииммии.. ЗЗззооввнніі ццее ппрроояяввлляяєєттььссяя ттаакк:: щщее ввччоорраа ббууллоо ддооббррее,, ссььооггоодднніі -- ппооггаанноо.. ЯЯккщщоо ууччнніі ззррооззууммііллии ццюю ссииттууааццііюю,, ккооммуу--ннееббууддьь ввааррттоо ппооххввааллииттии ззооввнніішшнніійй ввиигглляядд ввииккллааддааччаа.. ССккооррппііоонн ТТуутт уужжее ннііччооггоо ннее ввддіієєшш.. ДДееввіізз ССккооррппііооннаа:: ««ППооммррии,, ааллее ббууддьь!!»».. ЗЗ ттааккооюю ууссттааннооввккооюю ййооммуу ввддааєєттььссяя ппееррееттввооррююввааттии ббеешшккееттннииккіівв уу ппллююшшееввиихх ззааййччииккіівв оодднніієєюю ллиишшее ссииллооюю ппоогглляяддуу.. АА ппоогглляядд уу ннььооггоо ппииллььнниийй ттаа ввссееввииддяяччиийй.. УУ ллююддеейй ззіі ссллааббккииммии ннееррввааммии ввіінн ввииккллииккааєє ссввееррббііжж.. ССттррііллееццьь ЙЙооггоо ууччнняямм ввааррттоо ппррииггооттууввааттии ррююккззааккии іі ннааммееттии.. ЯЯккщщоо ццее ссттооввііддссооттккооввиийй ССттррііллееццьь,, ввіінн ллююббииттьь ааккттииввннее жжииттттяя іі ннееооддмміінннноо ррооззддііллииттьь ййооггоо зз ккллаассоомм.. ЗЗввииччааййнноо,, ддііттяямм ддооввееддееттььссяя ммооккннууттии ппіідд ддоощщеемм,, ггооддииннааммии ккррооккууввааттии ппоо ппеерреессііччнніійй ммііссццееввооссттіі іі ооббххооддииттииссяя ббеезз ссооллооддккооггоо,, ззааттее ввооннии ннааввччааттььссяя ссппііввааттии ппіідд ггііттаарруу іі ррооззппааллююввааттии ббааггааттттяя оодднниимм ссііррннииккоомм.. ККооззеерріігг ННее ввааррттоо зз нниимм ссппееррееччааттииссяя.. ЦЦее ммааррнноо.. ВВіінн ппееррееккооннаанниийй вв ттооммуу,, щщоо ззааввжжддии ппррааввиийй.. ІІ щщее ввіінн ссттаарршшиийй іі ггооллооввнніішшиийй.. ТТаакк щщоо ддооввееддееттььссяя ллиишшее ккииввааттии іі ввііддддаанноо ддииввииттииссяя ййооммуу вв ооччіі.. ІІ ккооллии ввіінн ккаажжее ««ТТррееббаа!!»»,, сслліідд ннееггааййнноо ппооггоодджжууввааттииссяя...... ВВооддоолліійй ЗЗ нниимм ннее ззаассууммууєєшш.. ВВззааггаалліі,, ВВооддоолліійй вв шшккоолліі -- яяввиищщее ддииввннее.. ТТаамм жжииттттяя ввллаашшттооввааннее ззаа ппррааввииллааммии іі ппііддппоорряяддккооввааннее ррооззккллааддуу.. АА ВВооддоолліійй ннее ллююббииттьь жжииттии ззаа ппррааввииллааммии іі ввииппааддааєє іізз ззааггааллььннооггоо ррооззппоорряяддккуу.. ВВіінн ммоожжее ззааппііззннииттииссяя ннаа уурроокк ааббоо ррооззттяяггннууттии ййооггоо ннаа ппееррееррввуу.. УУ ккллаассіі ввіідд ннььооггоо ммоожжннаа ччееккааттии ччооггоо ззааввггоодднноо,, аажж ддоо ппііссеенньь ккииттааййссььккооюю ммооввооюю.. РРииббии ННааййччаассттіішшее РРииббии ззууссттррііччааююттььссяя ссеерреедд ввииккллааддааччіівв ххііммііїї.. ННааппееввнноо,, ппррооццеесс ввииппааррюювваанннняя ттаа ззмміішшуувваанннняя ррііззнниихх ппоорроошшккіівв іі ррооззччиинніівв ддіієє ннаа нниихх ззааввоорроожжууююччее.. ЯЯккщщоо ууччнніі ннаа ууррооцціі ппооччииннааююттьь ббеешшккееттууввааттии,, РРииббии ввииххооддяяттьь зз ккллаассуу іі ччееккааююттьь,, ппооккии ббееззллаадд ссаамм ссооббооюю ппррииппииннииттььссяя.. ААллее,, ззввииччааййнноо,, ввооннии ммоожжууттьь ддуужжее ооббррааззииттииссяя. І пам’ятайте: «Уважение учителя к ученику складывается из уважения ученика к предмету и к учителю» :) Not to know is bad, not to wish to know is worse.
  5. 5. 5 Стань суперзіркою ББаажжааєєшш ппооттррааппииттии ннаа ссттооррііннккии ццььооггоо жжууррннааллуу?? ШШууккааєєшш ккооррооттккуу ссттеежжккуу ддоо ссллааввии ттаа ппооппуулляяррннооссттіі?? ТТооддіі ннаассттууппннаа ііннффооррммааццііяя ссттааннее ттооббіі уу ннааггооддіі.. ППррииййммаайй ааккттииввннуу ууччаассттьь уу ммааййббууттннііхх ккооннккууррссаахх ттаа ссввяяттаахх,, іі ттввооєє іімм’’яя ссттааннее ввііддооммее ууссіімм ччииттааччаамм ««SScchhooooll lliiffee»».. УУссппііххіівв,, ллююббиийй ддрруужжее!! Шкільний календар дозвілля Вересень Що на тебе чекає 2299..0088 –– 0011..0099 -- ППііддггооттооввккаа ттаа ппррооввееддеенннняя ссввяяттаа ППеерршшооггоо ддззввооннииккаа;; -- ВВииппуусскк ггааззееттии ««ППеерршшиийй рраазз уу ппеерршшиийй ккллаасс»»;; 0099..0099 –– 1133..0099 -- ССппааррттааккііааддаа ((44 –– 55 ккллаассии));; -- ООррггааннііззааццііяя ссааммоовврряяддуувваанннняя вв ккллаассаахх;; -- ААккццііяя ««ДДііттии ннаа ддооррооззіі»»;; -- ЗЗббіірр ммааккууллааттууррии;; -- ВВссееууккррааїїннссььккиийй ккооннккууррсс ««ЗЗввииччааїї ттаа ооббрряяддии ннаашшооггоо ккррааюю»»;; 1166..0099 -- 2200..0099 -- ППррооввееддеенннняя ссввяяттаа ««ДДааррии ооссеенніі»» ((ВВеессееллиийй яяррммаарроокк));; -- ММііжжннаарроодднниийй ддеенньь ффііззккууллььттууррии ттаа ссппооррттуу;; -- ВВииппуусскк ссппооррттииввнниихх ссттііннннііввоокк,, ссппооррттииввнніі ззммааггаанннняя;; -- ООффооррммллеенннняя шшккііллььнниихх ккууттккіівв;; -- ООррггааннііззааццііяя шшееффссттвваа ннаадд ууччнняяммии 11 –– 44 ккллаассіівв;; -- ВВииссттааввккаа--ееккссппооззииццііяя ооссііннннііхх ккввііттіівв;; -- ДДеенньь ззддоорроовв’’яя;; 2233..0099 –– 2277..0099 -- УУррооччииссттаа ллііннііййккаа ддоо дднняя ппооччааттккуу ппааррттииззааннссььккооггоо ррууххуу;; -- ААккццііяя ммииллооссееррддяя;; -- ВВссееууккррааїїннссььккиийй ккооннккууррсс ддииттяяччооггоо ммааллююннккуу ««ББееззппееккаа ттаа ммиирр вв УУккррааїїнніі»»;; -- ДДеенньь ннааттууррааллііссттаа.. ВВииссттааввккаа ффооттооггррааффіійй ««ППооккаажжуу ттооббіі ррііддннее ммііссттоо»»;; 3300..0099 -- 0044..1100 -- ТТууррииссттииччнніі ззммааггаанннняя ««ССттеежжккааммии ттууррииссттіівв ппііззннааєєттььссяя ссввіітт»»;; -- ППііддггооттооввккаа ддоо ссввяяттккуувваанннняя ДДнняя ввччииттеелляя,, ввииггооттооввллеенннняя ссввооїїммии ррууккааммии ппооддааррууннккіівв;; -- ДДеенньь ппооххииллооггоо ввііккуу;; -- ККооннккууррсс ммааллююннккіівв ««ББааббууссяя ппоорряядд зз ддііддууссеемм»» Поспішай! Кожна хвилина безцінна! Невже ти не знаєш казку про втрачений час? А ви знаєте, що… ЦЦііккааввоо ввііддззннааччииттии,, щщоо ннее уу ввссііхх ккррааїїннаахх шшккііллььнниийй рріікк ррооззппооччииннааєєттььссяя ппеерршшооггоо ввеерреесснняя.. ККрріімм УУккррааїїннии уу ццеейй ддеенньь ййддууттьь ддоо шшккооллии ууччнніі ЧЧееххііїї,, РРооссііїї,, ББііллооррууссііїї,, ккррааїїнн ППррииббааллттииккии.. УУ ННііммееччччиинніі ввззааггаалліі ннееммааєє ччііттккоо ввссттааннооввллееннооїї ддааттии ппооччааттккуу ууччббооввооггоо ррооккуу -- ттаамм ннааввччааллььнніі ззааккллааддии ппооччииннааююттьь ппррааццююввааттии ззаа ссввооїїмм ввллаасснниимм ггррааффііккоомм зз ссееррппнняя--ввеерреесснняя.. ВВ ІІссппааннііїї ттааккоожж ннееммааєє ккооннккррееттнноо ввииззннааччееннооггоо дднняя ((ццее ззааллеежжииттьь ввіідд ттееррмміінніівв ззббиирраанннняя вврроожжааюю вв ррііззнниихх ппррооввііннццііяяхх)),, ааллее ппооччааттоокк ззаанняяттьь ннее ммоожжее ббууттии ппееррееннеессеенноо ппііззнніішшее ппеерршшооггоо жжооввттнняя.. ДДааннііяя ппооччииннааєє ннааввччааллььнниийй рріікк уу ссееррееддиинніі ссееррппнняя,, аа вв ССШШАА,, ААннггллііїї ттаа ККааннааддіі ннааввччаанннняя ррооззппооччииннааююттььссяя ззааввжжддии вв ооддиинн іі ттоойй ссааммиийй ддеенньь -- ппеерршшиийй ввііввттоорроокк ввеерреесснняя.. ННоовваа ЗЗееллааннддііяя ввііддппррааввлляяєєттььссяя ввччииттииссяя уу ллююттооммуу,, аа ППііввддееннннаа ААффррииккаа -- уу ссііччнніі.. ААллее ннааййввеессеелліішшее ццее ссввяяттоо уу яяппооннцціівв,, аадджжее ввооннии ппооччииннааююттьь ннааввччааттииссяя ппеерршшооггоо ккввііттнняя!! Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.
  6. 6. 6 ТТееббее ццііккааввлляяттьь ууссіілляяккіі ппооддррооббиицціі?? ППррааггннеешш ббууттии уу ккууррссіі ннааййяяссккррааввіішшиихх ппооддіійй?? ТТооддіі ннаассттаавв ттввіійй ччаасс!! ШШккооллаа ммооллооддооггоо жжууррннааллііссттаа ззааппрроошшууєє ддоо ссееббее ууччнніівв 1100 –– 1111 ккллаассіівв ннаа ттррььооххммііссяяччнниийй ккууррсс ннааввччаанннняя.. УУррооккии ппіідд ккееррііввннииццттввоомм ввееддууччиихх ссппееццііааллііссттіівв ЗЗааппооррііззььккооїї ооббллаассттіі ггааррааннттоовваанніі!! ППооччааттоокк ззаанняяттьь 22--ооггоо жжооввттнняя.. ЛЛееккццііїї ппррооввооддииттииммууттььссяя ооддиинн рраазз ннаа ттиижжддеенньь.. ННааввччааллььннаа ппррооггррааммаа ооххооппллююєє ооссннооввнніі ннааппрряяммккии ррооббооттии ррееддааккцціійй ггааззеетт,, ттееллее-- ттаа ррааддііооккооммппаанніійй,, ввккллююччааєє уу ссееббее ммааййссттеерр--ккллаассии ввіідд ввііддооммиихх жжууррннааллііссттіівв,, ззууссттррііччіі зз ккееррііввннииккааммии ЗЗММІІ,, ттррееннііннггии ттаа ееккссккууррссііїї.. ППоо ззааввеерршшееннннюю ккууррссуу ккоожжнніійй ддииттиинніі ввииддааєєттььссяя ссееррттииффііккаатт.. ТТааккоожж ббууддее ннааддааннаа ммоожжллииввііссттьь ппррооййттии ппррааккттииккуу уу ннааййккрраащщиихх ммііссььккиихх ррееддааккццііяяхх.. ООббоовв’’яяззккооввоо ввии ооттррииммааєєттее ррееккооммееннддааццііййннооггоо ллииссттаа ддлляя ввссттууппуу уу ввиищщіі ззааккллааддии ннаа ффааккууллььттеетт жжууррннааллііссттииккии.. ООррггааннііззааццііййннее ззаанняяттттяя ввііддббууддееттььссяя 2277 ввеерреесснняя 22001133 ррооккуу,, оо 1166::0000,, уу ппрреесс--ццееннттрріі ББууддииннккуу ддррууккуу ((22--иийй ппооввееррхх)),, ппрр.. ЛЛееннііннаа,, 115522,, ззуупп.. ттрр--ттаа -- пплл.. ППуушшккііннаа ЗЗааяяввккии ппррииййммааююттььссяя ддоо 2255 ввеерреесснняя 22001133 ррооккуу ннаа ee--mmaaiill:: nnaassttggaazz@@ggmmaaiill..ccoomm.. ППррооммааййннууллоо ллііттоо.. ВВссууппеерреечч ууссіімм ссппооддіівваанннняямм шшккоолляярріівв,, ддооббііггллии ссввооггоо ккііннццяя ссппееккооттнніі ччааррііввллииввіі ддннииннии.. ЗЗввааббллииввіі ппррииммооррссььккіі ккууррооррттии ттееппеерр ччееккааттииммууттьь ннаасс ллиишшее ннаассттууппннооггоо ррооккуу.. ППррооттяяггоомм вваажжккиихх ддеевв’’яяттььоохх ммііссяяцціівв ууссяя ууччннііввссььккаа ггррооммааддаа ккррооккууввааттииммее ттееррннииссттиимм шшлляяххоомм:: ввииппууссккннииккии ннааммааггааттииммууттььссяя ввііддннааййттии ссееббее,, ппеерршшооккллаассннииккии ссппррооббууююттьь жжииттии уу ннооввооммуу ррииттмміі,, ддееххттоо ззіі ссттррааххоомм ббууддее ооччііккууввааттии ДДППАА,, аа ккееррммааннииччіі ккоорраабблляя ззннаанньь –– ввччииттеелліі –– ссппрряяммооввууввааттииммууттьь ммооллооддіі ссееррццяя.. ННее ббііййттеессяя ппооммиилляяттииссьь.. УУссппііхх ппооссммііххааєєттььссяя ллиишшее ттиимм,, ххттоо ззддааттеенн ррииззииккууввааттии.. ССттввооррююййттее щщооссьь ннооввее,, ййддііттьь ууппеерреедд,, ззммууссььттее ббллииззььккиихх ппиишшааттииссяя ввааммии!! ШШккооллаа №№ 11 ннееддааррммаа ннооссииттьь іімм’’яя ддііййсснноо ввееллииккооїї ллююддииннии –– ТТаарраассаа ГГррииггооррооввииччаа ШШееввччееннккаа.. ВВ нніійй ннааввччааююттььссяя ннааййккрраащщіі.. ЩЩоо жж,, ббаажжааюю ггууччнниихх ппееррееммоогг,, яяссккррааввиихх вврраажжеенньь,, ннееййммооввііррнниихх ввііддккррииттттіівв іі ггооллооввннее -- ссааммооввддооссккооннааллеенннняя.. ННееххаайй ссууппррооввоодджжууююттьь ппееддааггооггііччнниийй ккооллееккттиивв жжииттттєєддааййнніі ссииллии,, ттееррппіінннняя ттаа ннаассннааггаа уу їїхх ннееллееггккіійй ссппррааввіі.. ДДяяккууєєммоо,, щщоо ввии ввііррииттее вв ннаасс.. ДДоо ббооюю,, шшааннооввнніі!! ЗЗ ппооввааггооюю,, ууччееннииццяя 1111--АА ккллаассуу ККооннооввааллоовваа ЕЕллііннаа To get out of difficulty, one usually must go through it. Журнал «School life» Тираж: 50 екземплярів Школа №1 Творчий колектив: Коновалова Еліна, Татаринова Аліна, Кучеренко Марина

×