Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quyết định ban hành biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối năm 2016

218 views

Published on

Văn bản quy định pháp luật nghành điện
Nguồn: http://www.tcnl.gov.vn/d4/van-ban/Quyet-dinh-Ban-hanh-bieu-gia-chi-phi-tranh-duoc-ap-dung-cho-cac-du-an-dien-sinh-khoi-nam-2016-4-17.aspx

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Quyết định ban hành biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối năm 2016

  1. 1. BQCONGTHlJ'ONG CONG HoA xA HOI crru NGHIA VIET NAM. . . B(}cl~p - Tl! do - H~nh phuc S6: L 942 IQD-BCT Ha Noi, ngay;//f thong 3 ndm 2016 QUYETBJNH Ban hanh Bi~u ghi chi phi tranh ougc ap dung cho cac dl! an di~n sinh khBi nam 2016 BOTRUONGBOCONGTHUONG. . Can cir Luat Di~n lire ngay 03 thang 12 nam 2004 va Luat sua d6i, b6 sung mot s6 diSu cua Luat Dien Iuc ngay 20 thang 11 nam 2012; Can cir Nghi dinh 95/2012/Np-CP ngay 12 thang 11 nam 2012 cua Chinh phu quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6 chirc cua BQ Cong Thuang; Can cir Quyet dinh s6 24/2014/QD-TTg ngay 24 thang 3 nam 2014 cua Thu nrong chinh phu vS co chS h6 tro phat trien cac du an di~n sinh kh6i tai Viet Nam·, Can cir Thong tu s6 44/2015/TT-BCT ngay 09 thang 12 nam 2015 cua BQ Cong Thirong quy dinh vS phat trien du an, Bieu gia chi phi tranh duoc v' . Hqp d6ng mua ban di~n m~u ap dlng cho cac dv an di~n sinh kh6i; Theo dS nghi cua T6ng ClCtruemg T6ng ClCNang luqng, QUYETBlNH: f)i~u 1. Ban hanh BiSu gia chi phi tranh duqc ap dlng cho cac dv an di~n sinh kh6i nam 2016 ap dlng cho cac dv an di~n.sinh kh6i dap ling cac diSu ki~n ap dljng quy dinh t~i Thong tu s6 44/20 15/TT-BCT ngay 09 thang 12 nam 2015 cua BQ Cong Thuang quy dinh vS phit triSn dv an, BiSu gia chi phi tranh duqc va Hqp d6ng mua ban di~n m~u ap dlllg cho cac dv an di~n sinh kh6i (Thong tu s644/2015/TT-BCT). f)i~u 2. BiSu gia ban hanh kem thea QuySt dinh nay co hi~u Ivc thi h~mhtiI ngay 01 thang 01 nam 2016 dSn hSt ngay 31 thing 12 nam 2016. BiSu gia chi phi tranh duqc ap dlng cho d.c dv an di~n sinh kh6i nam 2016 duQ'cap dlng b~t bUQctrong mua ban di~n nang cua nha may di~n sinh kh6i co du diSu ki~n ap dlng biSu gia thea quy dinh t~i DiSu 9 cua Thong tu s6 44/2015/TT-BCT.
  2. 2. Di~u 3. Cac dan vi dien hrc khi ap dung BiSu gia chi phi tranh duoc ap dung cho cac du an dien sinh kh6i nam 2016 phai ap dung hop d6ng mua ban di~n theo hop d6ng mfiu ap dung cho cac nha may dien sinh kh6i quy dinh tai Thong tu s6 44/20 15/TT-BCT. Di~u 4. Chanh Van phong BQ, T6ng ClCtnrong T6ng ClCNang hrong, ClC tnrong ClC Di@uti~t dien luc, Thanh tra BQ, Vu tnrong cac Vu: Tai chinh, K~ hoach, Phap che, TAng Giam d6c T~p doan Di~n hrc Vi~t Nam va Giam d6c cac dan vi phat dien sinh khdi chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay.!.. Noi nhiin: -Nhudi~u4; - BQtnrong (d~bao cao); -T~pdoan f)i~nhrc Vi~tNam; - Cac Tang cong ty f)i~nlire; - Luu: VT, TCNL (02). KT. BQ TRUONG __ ........ ,A,.l' TRUONG 2
  3. 3. BOCONGTHlfONG CONG ROA xA H<)I CHU NGRIA V~T NAM DQc l~p - Tf do - H~nh phuc BIEU GIA. cm PHi TRANH mrocNAM 2016, . Ap dung cho cac dir an dien sinh kh8i . . , . ~42 (Ban hanh kern thea Quyet dinh so IQfJ-BCT ngayAA thdng 3 ndm 2016 cua B9 truong B9 Cong Thuong) "' Chi phi TU'O'ng A dU'O'ng Thanh~,ph~n gia (dong/ kWh) (US$ Cent/ kWh) A. Chi phi di~nnang tranh duoc A.I. Chi phi di~1?-'nJng phat dien tranh duoc 924 4,1341 A.2. Chi phi t6n th~ttruyen tai tranh diroc A.2.1 MiSnBic -15 -0,0685 A.2.2 , -18 -0,0805Mien Trung A.2.3 MiSnNam 14 0,0604 B. Chi phi cong su~tphat dien tranh diroc 736 3,2923 C. Chi phi thue cac bon tranh diroc * N/A N/A D. Chi phi xa hQitranh dtroc * N/A N/A ., Tong " PMB MiSnB~c 1.644 75~~, ~~ PMT Mi~nTrung 1.642 7,) ~l'~ PMN MiSnNam 1.673 7tii))_,_ Ghi chu: * Seduoc tip dung khi phap ludt co guy dinh' - Bidu gia chi phi tranh duoc ap dung cho cac du an ai¢n sinh kh6i chua bao g6m thu€ gia tri gia tang.' Ben mua co trach nhiem thanh toan cho Ben ban loai thud neu tren. 1

×