Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Roeland Ordelman slotbijeenkomst Verteld Verleden

1,209 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Roeland Ordelman slotbijeenkomst Verteld Verleden

 1. 1. Toegang  tot  Nederlandse  Oral  History   collec3es:  van  technologische  pilots   naar  bruikbaar  modellen  
 2. 2. Twee  perspec3even  1.  Beheer  en  onderzoek  mbt   gesproken  woord  collec3es    2.  Technische  aspecten  van   toegankelijk  maken  van  gesproken   woord  collec3es      
 3. 3. 1998-­‐2012  Onderzoek  bij  Universiteit  Twente  Ervaringen  van  content-­‐beheerders  en  marktpar3jen    2.  TOEGANKELIJK  MAKEN  VAN  GESPROKEN  WOORD   WF  Hermans  
 4. 4. ZOEKEN  (naar  fragmenten)  INDEXEREN  EN  PRESENTATIE   METADATA/   TRANSCRIPTIE  (met  3jdlabels)   ANNOTATIE   (handma;g/automa;sch)  
 5. 5. Verbeteren  toegankelijkheid  •  spraakherkenning  (audioindexa3e)   –  spraak-­‐naar-­‐tekst   –  oplijnen  •  verrijking   –  detecteren  van  en3teiten  (personen,  plaatsen)   –  koppelen  van  thesaurustermen  •  zoektechnologie   –  flexibel  kunnen  zoeken  op  basis  van  meerdere  (3jdgelabelde)   informa3elagen     –  linken  (binnen  en  tussen  mulimedia  bestanden)  •  gebruikersinterface   –  presenta3e  van  zoekresultaten   –  exploreren  van  collec3es  
 6. 6. zoeken  in  interview  collec3e  van  de  VROUWENBEWEGING  
 7. 7. oplijnen  van  transcrip3es  voor  indexering  INTERVIEWS  BOMBARDEMENT  VAN  ROTTERDAM  
 8. 8. 1.  Beheer  en  onderzoek  
 9. 9. Beheer  •  OH  heel  divers  beheerd  -­‐  nauwelijks  tot  zeer   adequaat  •  toegang  tot  collec3es  is  over  het  algemeen   beperkt  •  voorlopers  maken  gebruik  van  diverse   professionele  infrastructuren    •  mogelijkheden  van  moderne  technologie  worden   wel  gezien  maar  het  ontbreekt  aan  kennis  en   middelen  om  zelf  fundamentele  stappen  te   ondernemen.    
 10. 10. Onderzoek  •  hergebruik  en  toegang  stuit   op  barrières:   –  conservering  bronnen   –  ontslui3ng  bronnen   –  privacy  issues   –  mentaliteitsverandering   –  samenwerking  met  ICT  
 11. 11. Van  technologische  pilots  naar  bruikbare  modellen  VERTELD  VERLEDEN  2010-­‐2012   Digitalisering     met     Beleid  
 12. 12. LATEN  ZIEN  WAT  ER  KAN  DISCUSSIE  OVER  WAT  ER  NODIG  IS  PRAKTISCHE  AANZET  
 13. 13. Kennisoverdracht  •  best-­‐prac3ces  •  stap-­‐voor-­‐stap  plannen  •  diverse  onderwerpen:   –  digitalisering   –  formaatconversie,  stroomlijnen  standaarden   –  online  raadplegen  en  zoeken   –  toevoegen  van  (automa3sche)  metadata   –  koppelen  van  collec3es  aan  andere  bronnen   –  waarborgen  privacy  en  copyright   –  privacy  en  IPR    •  dienstenmodel  
 14. 14. Discussie  •  wat  zijn  de  wensen  en  eisen  van  beheerders  en   onderzoekers  nu  precies?  •  welke  barrières  staan  het  gebruik  van   technologie  in  de  weg  •  hoe  kan  technologie  ingezet  worden  om   specifieke  onderzoeksvragen  te  helpen   beantwoorden?  •  hoe  moet  de  gebruikersinterface  eruit  zien?  •  hoe  moet  worden  omgegaan  met  de   tekortkomingen  van  automa3sche  annota3es?  
 15. 15. Prak3sche  aanzet  •  koppelen  van  gebruikerseisen  aan  technische   mogelijkheden  en  infrastructuur  met  een   collec3e-­‐portal  als  proof-­‐of-­‐concept:   –  “yes  we  can”!  •  aanzet  tot  uitgebreide  ontslui3ng  van  en  toegang   tot  Nederlandse  Oral  History  collec3es    •  toekomst  (Verteld  Verleden  2.0):  ‘completeren’   materiaal,  tools  voor  onderzoekers  (workspace),   automa3sch  koppelen  aan  relevante  bronnen  
 16. 16. projectorganisa3e    Gebruikers   Informa3e  Portal        Infrastructuur   Kennis   Collec3e  Portal   overdracht    Dienstenstructuur   Workshops/Seminars   Dissemina3e  
 17. 17. Gebruikers    •  Requirements  voor  de  collec3e-­‐portal  op  basis   van   –  bestaande  applica3es   –  gesprekken  met  collec3ebeheerders   –  discussies  met  onderzoekers    •  Inventarisa3e  van  Oral  History  collec3es    •  Aanslui3ng  bij  bestaande  netwerken/ projecten   •  CLARIN,  CATCH,  FP7-­‐AXES,  AV  Collec3e  NL  
 18. 18. Infrastructuur  Uitgangspunten:    •  Gedistribueerde  aanpak:   –  laat  de  data  en  kennis  bij  de  collec3ebeheerders  maar   zorg  voor  een  infrastructuur  die  het  mogelijk  maakt   om  samen  te  werken  •  Service  oriented   –  maak  technologie  beschikbaar  binnen  de   infrastructuur  –  in  huis  halen  technologie  niet  nodig  •  Minimale  requirements:   –  digitale  collec3es   –  metadata  harvestable  via  OAI-­‐PMH  
 19. 19. gedistribueerde  aanpak       Verteld   Verleden                    Infrastructuur              ‘het  veld’  
 20. 20. gedistribueerde  aanpak  gezamenlijke  toegang        metadata  repositories   portal   search  harves3ng  protocol  (OAI-­‐PMH)    harves3ng    indexering  &  merging  collec3es   Verteld   repository  zoekfunc3onaliteit   Verleden  via  portal  of  eigen  website   harvester   spraakher   streaming     kenning     server   metadata     metadata   metadata   (catch+)         digital/       brondata   Infrastructuur   trans              ‘het  veld’  
 21. 21. Dienstenstructuur  •  uitwerking  van  prak3sche  scenario’s  voor   collec3ebeheerders  om  zelf  aan  de  slag  te   gaan  mbt:   –  opslag   –  digitalisering   –  metadatering   –  beschikbaarstelling   –  zoeken   –  etc.  
 22. 22. Dissemina3e  •  Resultaten  breed  uitdragen  aan  de  hand  van   diverse  dissemina3eac3viteiten  •  Bezoeken  collec3ebeheerders   –  GAVA,  Zeeuws  Archief,  Gemeentearchief  Leiden,   Gemeentearchief  Romerdam,    •  Seminars:  DISH,  VVG,  Alema,  Huizinga  Inst.    •  Workshops  over  oral  history:  Alema  •  Conferen3es:     –  Digital  Humani3es  (Stanford),  Suppor3ng  Digital   Humani3es  (Kopenhagen),  Conference  INNL  –   innova3on  and  history  (Amsterdam)  
 23. 23. vervolg  programma  •  Stappenplan  (Evelien  Rijsbosch)  •  Dienstenmodel  (Ivo  Zandhuis)  •  Demonstra3e  collec3e-­‐portal  •  Pauze  •  Samenvanng,  conclusies  &  discussie  
 24. 24. Verteld  Verleden  portal  
 25. 25. Portal  •  Informa3e:   –  informa3e  vanuit  technisch  perspec3ef   –  informa3e  vanuit  OH  perspec3ef   –  stappenplan   –  dienstenmodel  •  Zoeken  in  beschikbare  collec3es  
 26. 26. Samenvanng  resultaten,   conclusies  &  discussie  
 27. 27. Resultaten  •  verzameling  informa3e  met  betrekking  tot   (toegankelijk  maken)  OH  collec3es  (portal)   –  redelijk  gevuld  met  prak3sche  scenario’s  en   inhoudelijke  informa3e.  Ruimte  om  verder  uit  te   werken   –  handzame  bundeling  informa3e  voor  beheerders  en   onderzoekers  wordt  nog  aan  gewerkt  •  gebruikersonderzoek  met  OH  onderzoekers   (wetenschappelijke  publica3es)   –  nunge  stappen  gezet.  Belangrijk  om  echte   prak3jktesten  te  doen  met  onderzoekers.      
 28. 28. Resultaten  •  gedistribueerde  aanpak   –  basisidee  werkt  maar  uitvoering  in  prak3jk   weerbars3g  (later  meer)  •  1ste  aanzet  Oral  History  Portal:   –  beperkt  aantal  collec3es  (minder  dan  gehoopt)   –  nog  niet  ‘state-­‐of-­‐the-­‐art’  (later  meer)    
 29. 29. lessons  learned  •  gedistribueerde  aanpak:   –  metadata  formaat:   •  metadata  voor  Oral  History  niet  al3jd  goed  te  mappen  naar   DC.  Tijd-­‐gecodeerde  metadata  (bv  aooms3g  uit   spraakherkenning)   •  Eigen  OH  formaat?  Gekozen  voor  DC  waarbinnen  verwezen   kan  worden  naar  andere  dragers.  Op  VV  omzenng  naar   mpeg-­‐7.     –  harvesten:  sets  noodzakelijk   •  bv  niet  alles  van  DANS  harvesten   –  streaming   •  verschillende  streaming  protocollen   •  link  extrac3e  voor  elke  collec3e  anders  (PID,  landingspagina)   •  login  model  (niet  open  beschikbaar  vanwege  controlle)  
 30. 30. lessons  learned  (cont.)  •  embedding:   –  wel:  op  eigen  website  doorzoekbaar  maken  eigen  collec3e,  niet:   vrij  fragmenten  embedden   –  alleen  geauthoriseerde  embedding  (losse  regelingen  per  instelling,   nog  niet  geimplementeerd).  •  collec3es:   –  in  het  archief  hebben  is  wat  anders  dan  uit  het  archief  krijgen   –  gedigitaliseerd  ≠  beschikbaar   •  ontbreken  koppeling  bron  –  metadata   •  niet  ook  streaming  beschikbaar  of  verkeerd  formaat   –  metadata  issues:   •  metadata  niet  digitaal  of  in  onhandig  formaat  (ms-­‐word,  excel)   •  metadata  in  eigen  schema  (vereist  mapping  en  technische  kennis)  
 31. 31. lessons  learned  (cont.)  •  state-­‐of-­‐the-­‐art:   –  inzet  beschikbare  tools  in  prak3jk  weerbars3g.  Techniek  is  er   maar  kleine  stukjes  ontbreken.  Aansluitpuntjes  waar  mensen   over  struikelen   –  voorbeeld  spraakherkenningsketen:   •  digitalisering,  ‘in  het  systeem  zemen’,  transport,  resultaat  in  het   systeem  zemen,  harvestable  maken,  doorzoekbaar  maken,   representeren  in  interface   –  persistent  iden3fiers  laten  vallen  als  eis   –  fragment  en  facet  search  beschikbaar  maar  sterk  aqankelijk   van  beschikbare  metadata  granulariteit   –  niet  toegekomen  aan  innova3eve  interfaces  toegespitst  op   wensen  onderzoekers  
 32. 32. conclusies  •  focus  op  infrastructuur,  gedistribueerde   aanpak,  en  kennisoverdracht  heer  nunge   resultaten  opgeleverd   –  meer  kennis/ervaring  toegang  tot  gesproken   woord  collec3es   –  basis  om  verder  op  door  te  gaan:  meer  collec3es,   uitbouw  informa3e  •  gebruik  door  onderzoekers/publiek  is   onderbelicht  gebleven  

×