Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Pravopisná cvičení na 1. stupni ZŠ

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Skladba na 1. stupni ZŠ
Skladba na 1. stupni ZŠ
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 47 Ad

More Related Content

Similar to Pravopisná cvičení na 1. stupni ZŠ (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Pravopisná cvičení na 1. stupni ZŠ

 1. 1. PRAVOPIS Mgr. Veronika Krejčí Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci
 2. 2. ZAŘAZENÍ UČIVA DO RVP PRAVOPIS - Lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda přísudku s holým podmětem). 1. období - Odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. - Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné prostředky. - Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování. 2. období - Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách. - Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu. PRAVOPIS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 3. 3. TYPY PRAVOPISNÝCH CVIČENÍ Na 1. stupni ZŠ používáme různé typy pravopisných cvičení, zejména: PRAVOPIS OPIS A PŘEPIS Cílem je přepsat text. DOPLŇOVÁNÍ Cílem je doplnit daný jev do textu. OBMĚŇOVÁNÍ NAHRAZOVÁNÍ Cílem je obměna textu podle daných pokynů nebo nahrazení daného slova vhodnějším výrazem. VYHLEDÁVÁNÍ Cílem je najít slovo s pravopisným jevem. KONSTRUKCE Cílem je dokázat znalost pravopisu správným použitím pravopisného jevu v textu. KOREKTURY TEXTU Cílem je opravit text s chybami a odůvodnit. Jsou náročné. DIKTÁT Cílem je ověřit míru zvládnutí daného jevu. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 4. 4. OPISOVACÍ A PŘEPISOVACÍ CVIČENÍ A. OPIS PRAVOPIS 1 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. Ahoj Jirko! Jsem na škole v přírodě v Jizerských horách. Hrajeme různé hry. Tvůj Martin B. PŘEPIS 1 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 5. 5. OPISOVACÍ A PŘEPISOVACÍ CVIČENÍ PRAVOPIS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VÝHODY: • recepce slov (zraková fixace správného zápisu slov) • jedná se o pravopisně velmi jednoduchá cvičení, která jsou vhodná i pro nejmenší žáky • jsou vhodná také k nácviku formálního zápisu textu NEVÝHODY: • cvičení vhodná jen v počátečním nácviku pravopisného jevu
 6. 6. DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ TYPY DOPLŇOVÁNÍ I. podle rozsahu doplňovaného a) ~ písmen nebo znamének b) ~ skupin písmen c) ~ slov II. podle pravopisného jevu (podle toho jaké pravopisné pravidlo bude uplatňováno) III. podle počtu jevů a) ~ s jedním jevem b) ~ se dvěma jevy... PRAVOPIS IV. podle formy doplňování a) ~ do souvislého textu b) ~ do sloupce c) ~ do tabulky d) ~ do graficky členěného textu A DALŠÍ... © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 7. 7. DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ DOPLŇOVÁNÍ V RÁMCI SOUVISLÉHO TEXTU ÚKOLY PRAVOPIS 2, 3 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 2  Doplň chybějící písmena.  Doplň chybějící slova. Co věty znamenají? 3 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 8. 8. DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ DOPLŇOVÁNÍ V RÁMCI SLOUPCŮ ÚKOLY  Doplň chybějící písmeno do slov ve věži. Pokud jsi v celé věži neudělal ani jednu chybu, vybarvi si vlajku. PRAVOPIS 4 4 JIRKŮ, Z. TABARKOVÁ, J. Vyjmenovaná slova hrou. Pracovní sešit pro 3. ročník. Brno: Nová škola, 2005. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 9. 9. DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ DOPLŇOVÁNÍ V RÁMCI TABULKY (DOPLŇOVÁNÍ POMOCÍ SOUŘADNIC) ÚKOLY PRAVOPIS 5 5 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. VILDOVÁ, H. Český jazyk pro 2. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1992.  Obdélníčky se slovy, do kterých doplníš i/í, vybarvi červeně. Obdélníčky se slovy s y/ý vybarvi modře. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 10. 10.  Doplň i/í, y/ý. Stopy s y/ý vybarvi oranžově, stopy s i/í žlutě. 8 JIRKŮ, Z. TABARKOVÁ, J. Vyjmenovaná slova hrou. Pracovní sešit pro 3. ročník. Brno: Nová škola, 2005. DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ DOPLŇOVÁNÍ GRAFICKY ČLENĚNÉHO TEXTU ÚKOLY PRAVOPIS 6 7 6, 7 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 8 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 11. 11.  Doplň a vybarvi podle návodu. H – modře CH – červeně Ž – zeleně Š – žlutě PRAVOPIS 9 DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ DOPLŇOVÁNÍ GRAFICKY ČLENĚNÉHO TEXTU ÚKOLY 9 PAVLOVÁ, J. PIŠLOVÁ, S. Barevná čeština pro třeťáky. Praha: SPN, 2005. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 12. 12. PRAVOPIS 10 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 2 10 DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ DOPLŇOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝTVARNÝM TVOŘENÍM ÚKOLY © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 13. 13. DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ DOPLŇOVÁNÍ FORMOU HRY ÚKOLY  Spojovačka (2 – 6 hráčů). Hráči se střídají a spojují čarou slova s y/ý do jednoho „hada“ a slova s i/í do druhého. Čáry se nesmějí křížit ani dotýkat, proto je spojování stále těžší. PRAVOPIS 11 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 11 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 14. 14. DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ DOPLŇOVÁNÍ FORMOU RÉBUSU ÚKOLY  Doplň rámeček a vzniklá slova napiš. PRAVOPIS 12 12 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. VILDOVÁ, H. Český jazyk pro 2. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1992. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 15. 15. VÝHODY: • rychlé doplnění, rychlá kontrola • využitelné pro všechny typy pravopisných jevů • velká variabilita cvičení, která žáky motivuje NEVÝHODY: • recepce pouze jednoho písmena, ne celého slova • problematická je absence zdůvodňování při písemném doplňování (mechanismus zdůvodňování pravopisu lze ale do cvičení přidat) • obtížné cvičení pro žáky, kteří mají problémy při čtení s porozuměním (dyslektici, dysortografici, žáci s vážnou poruchou pozornosti) DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ PRAVOPIS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 16. 16. CVIČENÍ OBMĚŇOVACÍ (TRANSFORMACE) A NAHRAZOVACÍ (SUBSTITUCE) TYPY OBMĚŇOVÁNÍ nebo NAHRAZOVÁNÍ I. podle procesu obměny (podle toho jakým způsobem dochází k obměňování nebo nahrazování původního slova) a) ~ ohýbáním (skloňování, časování) b) ~ synonymizací c) ~ antonymizací... PRAVOPIS II. podle nabídnutých možností výběru a) ~ bez výběru možností b) ~ s výběrem možností: - výběr ze dvou možností z více možností - výběr ze slov podle obrázků A DALŠÍ... © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 17. 17. CVIČENÍ OBMĚŇOVACÍ (TRANSFORMACE) A NAHRAZOVACÍ (SUBSTITUCE) PRAVOPIS 13 13, 14 MÜHLHAUSEROVÁ, H. ZBOŘILOVÁ, J. JANÁČKOVÁ, Z. Poradíš si s pravopisem? Brno: Nová škola, 2005. ÚKOLY  Doplň slovo znázorněné obrázkem v náležitém tvaru. 14  Vyber ze závorky tvar, který se hodí do věty. Nevhodný tvar škrtni. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 18. 18. CVIČENÍ OBMĚŇOVACÍ (TRANSFORMACE) A NAHRAZOVACÍ (SUBSTITUCE) PRAVOPIS  Napiš větu v množném čísle. v minulém čase...  Nahraď slova v závorkách slovy stejného nebo podobného významu. Nahraď slova v závorkách slovy opačného významu. ÚKOLY  Uprav slova v závorkách tak, aby se hodila do věty. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 19. 19. CVIČENÍ OBMĚŇOVACÍ (TRANSFORMACE) A NAHRAZOVACÍ (SUBSTITUCE) VÝHODY: • rozvoj komunikačních kompetencí v písemném projevu (zdůvodnění pravopisného jevu jeho aplikací) NEVÝHODY: • komplikovanější vymýšlení cvičení • efektivní jsou jen pro některé typy pravopisných jevů PRAVOPIS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 20. 20. VYHLEDÁVACÍ CVIČENÍ ÚKOLY  Najdi v souboru slov / v textu / v básni / na obrázku... všechna vyjmenovaná slova. PRAVOPIS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 15 15 JIRKŮ, Z. TABARKOVÁ, J. Vyjmenovaná slova hrou. Pracovní sešit pro 3. ročník. Brno: Nová škola, 2005.
 21. 21. VÝHODY: • spojení pravopisného výcviku se zrakovou orientací v prostoru (i s reálným světem) • rozvoj slovní zásoby (variabilnost pojmenování), logického myšlení, argumentace VYHLEDÁVACÍ CVIČENÍ PRAVOPIS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 22. 22. KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ÚKOLY  Vysvětli rozdíl psaní slov odbít – odbýt. Slova užijte ve větě.  Vymysli příběh, ve kterém bude zastoupeno alespoň 10 vyjmenovaných slov.  Vymysli báseň s danými slovy. PRAVOPIS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 23. 23. VÝHODY: • rozvoj komunikačních kompetencí v písemném projevu (zdůvodnění pravopisného jevu jeho aplikací) NEVÝHODY: • komplikovanější vymýšlení cvičení KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ PRAVOPIS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 24. 24. KOREKTURY TEXTU PRAVOPIS 16 ÚKOLY  Najdi v Lojzíkově zápisu chyby a přepiš je do sešitu. 16 MÜHLHAUSEROVÁ, H. ZBOŘILOVÁ, J. JANÁČKOVÁ, Z. Poradíš si s pravopisem? Brno: Nová škola, 2005. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 25. 25. KOREKTURY TEXTU PRAVOPIS 17 17 JIRKŮ, Z. TABARKOVÁ, J. Vyjmenovaná slova hrou. Pracovní sešit pro 3. ročník. Brno: Nová škola, 2005. ÚKOLY  Najdi správnou cestu k domečku (bez chyb) a vybarvi ji. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 26. 26. KOREKTURY TEXTU PRAVOPIS ÚKOLY  Hra s hlemýždi. Hledej hlemýždí cestičku bez chyby. Vybarvi ji spolu s hlemýžděm, který po cestičce dojde k salátu. 18 MÜHLHAUSEROVÁ, H. ZBOŘILOVÁ, J. JANÁČKOVÁ, Z. Poradíš si s pravopisem? Brno: Nová škola, 2005. 18 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 27. 27. KOREKTURY TEXTU PRAVOPIS ÚKOLY  Najdi správnou cestu k domečku (bez chyb) a vybarvi ji. 19 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 19 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 28. 28. KOREKTURY TEXTU PRAVOPIS ÚKOLY  Vyhledej slova s pravopisnou chybou. Políčko s chybným písmenem vybarvi. Pokud budeš pracovat bezchybně, vznikne vybarvením daných políček jedna z obojetných hlásek. 20 MÜHLHAUSEROVÁ, H. ZBOŘILOVÁ, J. JANÁČKOVÁ, Z. Poradíš si s pravopisem? Brno: Nová škola, 2005. 20 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 29. 29. VÝHODY: • důležitý trénink práce s chybou • rozvoj zrakového vnímání, pozornosti NEVÝHODY: • recepce nesprávných tvarů slov (tato cvičení lze řadit až ve fázi pokročilého pravopisného výcviku, kdy již mají žáci uvedený pravopisný jev natolik upevněný, že by v něm neměli chybovat) KOREKTURNÍ CVIČENÍ PRAVOPIS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 30. 30. DIKTÁT TYPY DIKTÁTŮ I. podle charakteru diktovaného a) slova b) věty c) text II. podle počtu jevů a) s jedním jevem b) se dvěma jevy... III. podle pravopisného jevu (podle toho jaké pravopisné pravidlo bude uplatňováno) PRAVOPIS IV. podle míry domácí přípravy a) s přípravou - s domácí přípravou / s přípravou ve škole b) bez přípravy A DALŠÍ... © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 31. 31. DIKTÁT ROZSAH DIKTÁTU Délka diktátů se v jednotlivých ročnících liší: 2. ročník.....20-30 slov 3. ročník.....30-40 slov 4. ročník.....40-50 slov 5. ročník.....50-60 slov NÁROČNOST DIKTÁTU Obtížnost diktátu závisí na: - počtu problematických jevů (+- 20 jevů) - úrovni zvládnutí sledovaných jevů - množství různých typů jevů PRAVOPIS HODNOCENÍ DIKTÁTU 1.....0-1 chyb 2.....2-3 chyby 3.....4-6 chyb 4.....7-9 chyb 5.....10+ chyb (při 20 pravopisných jevech) © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 32. 32. VÝHODY: • komplexní pravopisný výcvik NEVÝHODY: • komplexní pravopisný výcvik je velmi náročný, proto by mu měla předcházet pečlivá příprava a systematický pravopisný výcvik (nacvičované pravopisné jevy je vhodné kombinovat jen s jevy dobře osvojenými) • pro eliminaci stresu je vhodné zvážit i domácí přípravu u některých pravopisných jevů (zejména u pravopisu párových souhlásek, vyjmenovaných slov, koncovek podstatných jmen, vlastních jmen) DIKTÁT PRAVOPIS © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 33. 33. CVIČENÍ URČENÁ K VYHLEDÁVÁNÍ A FIXOVÁNÍ SLOV S PRAVOPISNÝMI JEVY POJMENOVÁVÁNÍ SKUTEČNOSTÍ NA OBRÁZCÍCH ÚKOLY PRAVOPIS 21 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 21 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 34. 34. CVIČENÍ URČENÁ K VYHLEDÁVÁNÍ A FIXOVÁNÍ SLOV S PRAVOPISNÝMI JEVY VYHLEDÁVÁNÍ SLOV – v dané skupině slov (např. vyjmenovaná slova, slova podřazená k danému slovu), ve větách (pranostiky, pořekadla, přirovnání...), v textu, básni nebo písni ÚKOLY  Doplň slova podřazená. PRAVOPIS 22 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 22 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 35. 35. CVIČENÍ URČENÁ K VYHLEDÁVÁNÍ A FIXOVÁNÍ SLOV S PRAVOPISNÝMI JEVY VYHLEDÁVÁNÍ SLOV – synonymizace, antonymizace... ÚKOLY  Doplň slova souznačná.  Doplň slova protikladná. PRAVOPIS 24 23, 24 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 23 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 36. 36. CVIČENÍ URČENÁ K VYHLEDÁVÁNÍ A FIXOVÁNÍ SLOV S PRAVOPISNÝMI JEVY VYHLEDÁVÁNÍ SLOV – skrývačky ÚKOLY  Skrývačka. Vyhledej vyjmenovaná slova skrytá ve větách.  Skrývačka. Čti slova pozpátku a hledej v nich ukryté názvy zvířat. PRAVOPIS 26 25 25, 26 MÜHLHAUSEROVÁ, H. ZBOŘILOVÁ, J. JANÁČKOVÁ, Z. Poradíš si s pravopisem? Brno: Nová škola, 2005. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 37. 37. CVIČENÍ URČENÁ K VYHLEDÁVÁNÍ A FIXOVÁNÍ SLOV S PRAVOPISNÝMI JEVY VYHLEDÁVÁNÍ SLOV – hádanky, křížovky ÚKOLY  Křížovka. Doplň vyjmenovaná slova s y/ý podle zadání.  Hádej, hadači. PRAVOPIS 28 MÜHLHAUSEROVÁ, H. ZBOŘILOVÁ, J. JANÁČKOVÁ, Z. Poradíš si s pravopisem? Brno: Nová škola, 2005. Jak se nazývá naše největší sova? 27 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 27 28 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 38. 38. CVIČENÍ URČENÁ K VYHLEDÁVÁNÍ A FIXOVÁNÍ SLOV S PRAVOPISNÝMI JEVY VYHLEDÁVÁNÍ SLOV – rébusy ÚKOLY  Rozlušti rébus.  Dopis do řádku taková slova, aby do nich předepsaná i/í, y/ý patřila. PRAVOPIS 30 29 ŠTĚRBOVÁ, L. BEDNÉŘOVÁ, L. Čeština pro 4. ročník základní školy. Pracovní list. Úvaly: Jinan, 1993. 30 JIRKŮ, Z. TABARKOVÁ, J. Vyjmenovaná slova hrou. Pracovní sešit pro 3. ročník. Brno: Nová škola, 2005. 31, 32 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 29 32  Která vyjmenovaná slova skrývají tyto rébusy? © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 31
 39. 39. CVIČENÍ URČENÁ K VYHLEDÁVÁNÍ A FIXOVÁNÍ SLOV S PRAVOPISNÝMI JEVY VYHLEDÁVÁNÍ SLOV – rébusy ÚKOLY  K jednotlivým světovým stranám znázorněným šipkami přidávej písmeno podle šifry. Písmena spojuj do slov od severu k východu. Místo otazníku doplň i/í, y/ý. Vytvořená slova zapiš. PRAVOPIS 33 33 MÜHLHAUSEROVÁ, H. ZBOŘILOVÁ, J. JANÁČKOVÁ, Z. Poradíš si s pravopisem? Brno: Nová škola, 2005. Vysvětlivky: S = sever J = jih V = východ Z = západ SV = severovýchod SZ = severozápad JV = jihovýchod JZ = jihozápad © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 40. 40. CVIČENÍ URČENÁ K VYHLEDÁVÁNÍ A FIXOVÁNÍ SLOV S PRAVOPISNÝMI JEVY ODVOZOVÁNÍ SLOV – vytváření nových slov, stupňování, zdrobňování... ÚKOLY  Doplň slova podle vzoru. PRAVOPIS 35 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. VILDOVÁ, H. Český jazyk pro 2. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1992. JAKÝ? JAK? JAKÝ? JAK? JAKÝ? JAK? slušný slušně hbitý mladý 35 34 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 34 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 41. 41. PRAVOPIS CVIČENÍ URČENÁ K VYHLEDÁVÁNÍ A FIXOVÁNÍ SLOV S PRAVOPISNÝMI JEVY SKLÁDÁNÍ SLOV – spojovačky, skládačky, přesmyčky (písmenné, slabičné), čtyřsměrky, osmisměrky... ÚKOLY  Spojovačka. Spojujte písmena v rozsypaných korálcích tak, aby vznikla vyjmenovaná, nebo příbuzná slova s y/ý po B a L. 36 JIRKŮ, Z. TABARKOVÁ, J. Vyjmenovaná slova hrou. Pracovní sešit pro 3. ročník. Brno: Nová škola, 2005. 36 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 42. 42. PRAVOPIS 38 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. CVIČENÍ URČENÁ K VYHLEDÁVÁNÍ A FIXOVÁNÍ SLOV S PRAVOPISNÝMI JEVY SKLÁDÁNÍ SLOV – spojovačky, skládačky, přesmyčky (písmenné, slabičné), čtyřsměrky, osmisměrky... ÚKOLY  Skládačka. Po dobu 3 minut sestavuj z těchto písmen co nejvíc vyjmenovaných a příbuzných slov s y/ý po B, L, M, P a S.  Skládačka. Která slova složíš? 37 JIRKŮ, Z. TABARKOVÁ, J. Vyjmenovaná slova hrou. Pracovní sešit pro 3. ročník. Brno: Nová škola, 2005. 38 37 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 43. 43. PRAVOPIS CVIČENÍ URČENÁ K VYHLEDÁVÁNÍ A FIXOVÁNÍ SLOV S PRAVOPISNÝMI JEVY SKLÁDÁNÍ SLOV – spojovačky, skládačky, přesmyčky (písmenné, slabičné), čtyřsměrky, osmisměrky... ÚKOLY  Osmisměrka. Najdi 13 slov se slabikami bi/bí, by/bý.  Hledej vyjmenovaná slova. 29 JIRKŮ, Z.; TABARKOVÁ, J. Vyjmenovaná slova hrou. Pracovní sešit pro 3. ročník. Brno: Nová škola, 2005. 30 MĚCHUROVÁ, A. HORÁČKOVÁ, K. ŽÁČEK, J. Český jazyk pro 5. ročník základní školy. Úvaly: Jinan, 1996. 30 29 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 44. 44. PRAVOPIS CVIČENÍ URČENÁ K VYHLEDÁVÁNÍ A FIXOVÁNÍ SLOV S PRAVOPISNÝMI JEVY SKLÁDÁNÍ SLOV – spojovačky, skládačky, přesmyčky (písmenné, slabičné), čtyřsměrky, osmisměrky... ÚKOLY  Přesmyčka. Z pomíchaných písmen poskládej slova.  Přesmyčka. Z pomíchaných slabik poskládej slova. 39 ŠTĚRBOVÁ, L. BEDNÉŘOVÁ, L. Čeština pro 4. ročník základní školy. Pracovní list. Úvaly: Jinan, 1993. 40 JIRKŮ, Z. TABARKOVÁ, J. Vyjmenovaná slova hrou. Pracovní sešit pro 3. ročník. Brno: Nová škola, 2005. 39 40 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 45. 45. CVIČENÍ URČENÁ K VYHLEDÁVÁNÍ A FIXOVÁNÍ SLOV S PRAVOPISNÝMI JEVY FIXACE OBTÍŽNÝCH VÝRAZŮ PRAVOPIS 12 41, 42 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 41 42 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 46. 46. CVIČENÍ URČENÁ K VYHLEDÁVÁNÍ A FIXOVÁNÍ SLOV S PRAVOPISNÝMI JEVY FIXACE OBTÍŽNÝCH VÝRAZŮ PRAVOPIS 43 43, 44 HÁJKOVÁ, E. PIŠLOVÁ, S. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993. 44 © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 47. 47. PRAVOPIS Mgr. Veronika Krejčí, , Didaktika mateřského jazyka pro 1. stupně ZŠ Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci Děkuji za pozornost!

×