Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Lexikologie

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Slovní zásoba na 1. stupni
Slovní zásoba na 1. stupni
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 25 Ad

Lexikologie

Download to read offline

Lexikologie
Slovní zásoba jazyka a slovní zásoba individuální (aktivní a pasivní)
Procesy změny slovní zásoby (tvoření nových slov odvozováním, skládáním a zkracováním; tvoření víceslovných pojmenování; přejímání z cizích jazyků; změny slovního významu; univerbizace a multiverbizace)
Slovotvorný rozbor (slovo základové a odvozené; slovotvorná řada; slovotvorný základ a prostředek)
Slovo příbuzné a slovní čeleď
Slova lexikální, gramatická a lexikálně gramatická
Významové vztahy slov (antonymie; synonymie; polysémie; homonymie; hyperonymie, hyponymie a kohyponymie)
Slova neutrální a příznaková
Příznak spisovnosti (slova spisovná a nespisovná), dobového zabarvení (historismy, archaismy, neologismy) a expresivity (slova citově zabarvená)
Lexikografie

Lexikologie
Slovní zásoba jazyka a slovní zásoba individuální (aktivní a pasivní)
Procesy změny slovní zásoby (tvoření nových slov odvozováním, skládáním a zkracováním; tvoření víceslovných pojmenování; přejímání z cizích jazyků; změny slovního významu; univerbizace a multiverbizace)
Slovotvorný rozbor (slovo základové a odvozené; slovotvorná řada; slovotvorný základ a prostředek)
Slovo příbuzné a slovní čeleď
Slova lexikální, gramatická a lexikálně gramatická
Významové vztahy slov (antonymie; synonymie; polysémie; homonymie; hyperonymie, hyponymie a kohyponymie)
Slova neutrální a příznaková
Příznak spisovnosti (slova spisovná a nespisovná), dobového zabarvení (historismy, archaismy, neologismy) a expresivity (slova citově zabarvená)
Lexikografie

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Lexikologie (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Lexikologie

 1. 1. MATEŘSKÝ JAZYK Mgr. Veronika Krejčí, Český jazyk – Mateřský jazyk Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci
 2. 2. Souhrn slov, které v daném jazyce zná jeden konkrétní jedinec, je označován jako INDIVIDUÁLNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA: SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ SLOVNÍ ZÁSOBA Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se nazývá LEXIKOLOGIE. Základní jednotkou slovní zásoby je slovo. DEFINICE: © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci DEFINICE SLOVNÍ ZÁSOBY a) aktivní slovní zásoba – slova, která jedinec aktivně používá (3 000–10 000 slov). b) pasivní slovní zásoba – slova, kterým jedinec rozumí (3–6× větší než aktivní slovní zásoba, u středoškoláka asi 50 000 slov). Souhrn slov a slovních spojení v konkrétním jazyce se nazývá SLOVNÍ ZÁSOBA. Počet slov ve slovní zásobě se liší mezi jazyky i mezi lidmi.
 3. 3. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ SLOVNÍ ZÁSOBA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci PROCESY ZMĚNY SLOVNÍ ZÁSOBY II. ZMĚNA SLOVNÍHO VÝZNAMU ROZŠIŘOVÁNÍ VÝZNAMU SLOV (např. myš byl původně jen živočich, nyní i součást PC). K rozšiřování významu dochází přenášením významu na základě vnější podobnosti (metaforizace) nebo vnitřní souvislosti (metonymizace) pojmenovávaných skutečností. ZUŽOVÁNÍ VÝZNAMU SLOV (např. slovo máslo bylo původně jakékoli mazadlo, teď označuje pouze mléčný výrobek s konkrétním množstvím mléčného tuku). POSUNUTÍ VÝZNAMU SLOV (např. slovo nábytek původně označovalo nabyté jmění, tedy majetek). I. TVOŘENÍ NOVÝCH SLOV ODVOZOVÁNÍM, SKLÁDÁNÍM, ZKRACOVÁNÍM (vysvětleno dále).
 4. 4. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ SLOVNÍ ZÁSOBA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci PROCESY ZMĚNY SLOVNÍ ZÁSOBY III. SPOJOVÁNÍ SLOV V POJMENOVÁNÍ VÍCESLOVNÁ (KOLOKACE) Některé kombinace slov se pevně ustalují a vytváří sousloví (např. vysoká škola) a frazémy (rčení, pořekadla, pranostiky apod.). Významy nově vzniklých spojení ale nevznikají spojením významů předešlých slov (např. termín vysoká škola neoznačuje vysokou budovu školy)! IV. PŘEJÍMÁNÍ SLOV Z CIZÍCH JAZYKŮ Cizí slova vnímáme v češtině jako: Slova zdomácnělá – cizí původ si u nich neuvědomujeme (např. klobouk z turečtiny, závoj z polštiny, koláč z italštiny). Slova cizí – v různé míře si zachovala svůj původní ráz (v grafické či fonetické podobě, např. monitor).
 5. 5. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ SLOVNÍ ZÁSOBA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci PROCESY ZMĚNY SLOVNÍ ZÁSOBY V. UNIVERBIZACE Z víceslovného pojmenování se vytváří pojmenování jednoslovné, a to v důsledku jazykové ekonomie (např. vysoká škola  výška, drobné peníze  drobné, kuchyňská linka  linka, pololetní prázdniny  pololetky). VI. MULTIVERBIZACE Z jednoslovného pojmenování se vytváří pojmenování víceslovné (např. vozíčkář  osoba používající invalidní vozík, popravit  vykonat popravu, zkoumat  provádět výzkum, ). Multiverbizace je často používána v publicistickém, odborném či administrativním stylu z důvodu rozšíření textu, variování opakujících se termínů i snahy o větší jazykovou korektnost.
 6. 6. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ SLOVNÍ ZÁSOBA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ZMĚNY SLOVNÍ ZÁSOBY – I. TVOŘENÍ NOVÝCH SLOV Tvořením slov se zabývá SLOVOTVORBA. Nová slova v češtině vznikají ODVOZOVÁNÍM, SKLÁDÁNÍM a ZKRACOVÁNÍM. DEFINICE:
 7. 7. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ SLOVNÍ ZÁSOBA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci I. ODVOZOVÁNÍ (DERIVACE) Je to tvoření slov pomocí a) předpon (přidávání předpon je PREFIXACE, odebírání předpon je DEPREFIXACE) – např. donést, b) přípon (SUFIXACE, DESUFIXACE) – např. žákyně, c) koncovkami (KONVERZE) – např. mladý, d) předponou i příponou (PREFIXÁLNĚ-SUFIXÁLNÍ) – např. náhrdelník, e) předponou a koncovkou (PREFIXÁLNĚ-KONVERZNÍ) – např. náměstí. Slova, která spolu významově souvisí a mají společný kořen (liší se jen předponami a příponami), jsou SLOVA PŘÍBUZNÁ. Všechna slova příbuzná tvoří SLOVNÍ ČELEĎ. ZMĚNY SLOVNÍ ZÁSOBY – I. TVOŘENÍ NOVÝCH SLOV
 8. 8. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ SLOVNÍ ZÁSOBA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci II. SKLÁDÁNÍ (KOMPOZICE) Je to tvoření nových slov z více slov předlohových. Skládáním vznikají SLOŽENINY: b) Složeniny vlastní – nemůžeme je rozdělit na volné spojení slov, neboť obě části, nebo alespoň první z nich, nejsou samostatným slovem a vznikají až ve složenině (např. vodotrysk, myšilov). První část těchto složenin bývá zakončena na samohlásku (kompoziční vokál), což je nejčastěji –o, řídčeji –e nebo –i. a) Složeniny nevlastní (SPŘEŽKY) – vznikají spojením slov v původním tvaru, obvykle však se změněným slovosledem (např. světadíl, vlastizrada). ZMĚNY SLOVNÍ ZÁSOBY – I. TVOŘENÍ NOVÝCH SLOV
 9. 9. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ SLOVNÍ ZÁSOBA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci III. ZKRACOVÁNÍ (ABREVIACE) Zkracováním vznikají ZKRATKY: a) Zkratky grafické – zkrácení se projevuje jen v grafické podobě, ale čtou se jako nezkrácené slovo (např. tj., apod.), b) Zkratky graficko-fonické – zkrácení se projevuje v grafické i zvukové podobě(např. ČR, MŠMT), c) Zkratky fonické (ZKRATKOVÁ SLOVA) – časem nabyly podoby slova, ohýbají se, jsou součástí odvozování atd. (např. Umprum, Čedok). ZMĚNY SLOVNÍ ZÁSOBY – I. TVOŘENÍ NOVÝCH SLOV
 10. 10. dlouhán dlouh|ý SLOVO ODVOZENÉ dlouh-án Slovotvorný prostředek SLOVO ZÁKLADOVÉ dlouhý dlouhán Slovotvorný základ SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ SLOVNÍ ZÁSOBA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ODVOZOVÁNÍ SLOV – SLOVOTVORNÝ ROZBOR ODVOZOVÁNÍ (DERIVACE) Společná část slova základového a odvozeného se nazývá SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD. Části, které se ke slovu přidávají, jsou SLOVOTVORNÉ PROSTŘEDKY.
 11. 11. rybník dlouhán prababička dlouh|ý ryb|a SLOVO ODVOZENÉ dlouh-án ryb-ník pra-babička Slovotvorný prostředek do-koupit dokoupit počíta-č počítač počíta|t SLOVO ZÁKLADOVÉ dlouhý ryba babička koupit počítat dokoupit počítač dlouhán rybník prababička Slovotvorný základ SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ SLOVNÍ ZÁSOBA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ODVOZOVÁNÍ (DERIVACE) Společná část slova základového a odvozeného se nazývá SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD. Části, které se ke slovu přidávají, jsou SLOVOTVORNÉ PROSTŘEDKY. Postupným odvozováním slov vzniká SLOVOTVORNÁ ŘADA (např. letět  let  letec  letecký). Slovo, u kterého nelze zjistit, ze kterého slova bylo odvozeno, slovo primární. ODVOZOVÁNÍ SLOV – SLOVOTVORNÝ ROZBOR
 12. 12. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ SLOVNÍ ZÁSOBA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOVO A JEHO VÝZNAM Podle toho, zda mají slova lexikální nebo gramatický význam, je můžeme rozdělit na: SLOVA LEXIKÁLNÍ – mají jen slovní význam (citoslovce, příslovce), SLOVA GRAMATICKÁ – mají jen mluvnický význam (předložky, spojky, částice), SLOVA LEXIKÁLNĚ-GRAMATICKÁ – mají slovní i mluvnický význam (ostatní sl. druhy). Slova mají význam a) slovní (lexikální) – věcný význam, který označuje jev skutečnosti (např. kočka je čtyřnohý savec…), b) mluvnický (gramatický) – ten získává slovo zapojením do věty, vyjadřuje různé mluvnické kategorie jmen a sloves (např. kočka je podstatné jméno rodu ženského v 1. pádě čísla jednotného). DEFINICE:
 13. 13. MNOHOZNAČNOST (POLYSÉMIE) DEFINICE: SLOVO JEDNOZNAČNÉ (MONOSÉMANTICKÉ) má jeden význam. SLOVA MNOHOZNAČNÉ / VÍCEVÝZNAMOVÉ (POLYSÉMANTICKÉ) má více významů (např. oko, list, myš). © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jsou méně častá, nejčastěji se jedná o odborné termíny (plejtvák), zeměpisné názvy (Krkonoše), vlastní jména (Jana) a další ojedinělé termíny (koloběžka). Podstatou polysémie je označování různých skutečností týmž termínem, u něhož došlo k rozšíření významu, resp. k přenesení názvu, a to na základě určité vnější podobnosti těchto pojmenovávaných skutečností (metaforizace) nebo jejich vnitřní souvislosti (metonymizace). Polysémantická slova jsou projevem jazykové ekonomie. VÝZNAMOVÉ VZTAHY SLOV
 14. 14. MNOHOZNAČNOST (POLYSÉMIE) OKO © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VÝZNAMOVÉ VZTAHY SLOV
 15. 15. HOMONYMIE DEFINICE: HOMONYMA jsou slova (dvojice, trojice…), která mají stejnou podobu (psanou nebo zvukovou), ale vznikla nezávisle na sobě, proto je jejich podobnost náhodná (tím se liší od slov mnohoznačných). © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci PRAVÁ HOMONYMA se shodují jak v grafické i fonetické podobě (např. kolej, raketa). NEPRAVÁ HOMONYMA se spolu shodují pouze v jedné z těchto stránek: a) homografa – grafická shoda (např. panický [ňi]/[ny]), b) homofona – fonetická shoda (např. [bít] bít/být). Homonyma vznikají přejímáním slov z různých jazyků a flexí (např. lež), ale mohou vznikat také rozpadem polysémie (např. kohoutek). VÝZNAMOVÉ VZTAHY SLOV
 16. 16. SLOVA MNOHOZNAČNÁ HOMONYMA SLOVA MNOHOZNAČNÁ × HOMONYMA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1 1 UJČ. Internetová jazyková příručka [online]. Dostupné na https://prirucka.ujc.cas.cz/. VÝZNAMOVÉ VZTAHY SLOV
 17. 17. SOUZNAČNOST (SYNONYMIE) DEFINICE: SLOVA SOUZNAČNÁ jsou slova, která mají stejný nebo podobný význam. Synonyma se mohou lišit v přesnosti významové podobnosti: SYNONYMA ÚPLNÁ – mají vzájemně téměř shodný význam, v textu je lze libovolně zaměňovat. SYNONYMA NEÚPLNÁ – mají (velmi) podobný význam lišící se např. příznakem, zaměňovat je lze pouze v určitém kontextu nebo situaci (např. pěkný ║ sličný). Pokud je v jednom jevu použito více synonymních výrazů, vytvářejí tzv. SYNONYMICKOU ŘADU (např. dílo-práce-facha-hokna). © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VÝZNAMOVÉ VZTAHY SLOV
 18. 18. DEFINICE: PROTIKLADNOST (ANTONYMIE) ANTONYMA POLÁRNÍ – vyjadřují kontrast (např. malý × velký). ANTONYMA KOMPLEMENTÁRNÍ – vyjadřují dvě poloviny pojmu, z nichž první existenci skutečnosti potvrzuje a druhá popírá (např. ano × ne), často jsou vzájemně odvozovány předponou NE- (např. učí se × neučí se). SLOVA PROTIKLADNÁ (ANTONYMA) jsou slova opačného významu. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jedno slovo může mít případně i více slov protikladných, naopak některá slova svůj protějšek nemají (např. číslovky určité nebo citoslovce). Dle charakteru vztahu mezi pojmenovanými skutečnostmi můžeme antonyma dále specifikovat: VÝZNAMOVÉ VZTAHY SLOV
 19. 19. SLOVO NADŘAZENÉ je název skupiny. SLOVA PODŘAZENÁ jsou zástupci dané skupiny. SLOVA SOUŘADNÁ jsou slova, která mají stejný vztah ke slovu nadřazenému. DEFINICE: HYPERONYMIE, HYPONYMIE A KOHYPONYMIE U vztahu NADŘAZENOSTI (HYPERONYMIE) a PODŘAZENOSTI (HYPONYMIE) se jedná o vztah mezi množinou a jejími prvky. SOUŘADNOST (KOHYPONYMIE) je rovnocenný vztah mezi prvky dané množiny. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VÝZNAMOVÉ VZTAHY SLOV
 20. 20. PŘÍZNAKOVOST SLOV DEFINICE: Slovní zásoba obsahuje SLOVA BEZPŘÍZNAKOVÁ (SLOVA NEUTRÁLNÍ / POJMY), která jsou použitelná jakýmkoli mluvčím v jakékoli situaci, odpovídají lexikální normě, nevyjadřují žádný hodnotící postoj, a SLOVA PŘÍZNAKOVÁ, která kromě prostého pojmenování skutečnosti nesou nějaký příznak. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Příznak může být dán - spisovností, - dobovým zabarvením a - citovým zabarvením (expresivitou) vyjadřujícím postoj mluvčího. Expresivita může být dána: formou slova (EXPRESIVA INHERENTNÍ), nebo kontextem (EXPRESIVA ADHERENTNÍ). VÝZNAMOVÉ VZTAHY SLOV
 21. 21. SLOVA HISTORICKÁ (HISTORISMY) – pojmenování již zaniklé skutečnosti (např. dráb). SLOVA ZASTARALÁ (ARCHAISMY) – slova, která už se neužívají, protože byla ze slovní zásoby vytlačena jinými výrazy (např. drahný čas = dlouhý čas, anžto = protože). SLOVA NOVÁ (NEOLOGISMY) – slova nově utvořená, která ještě nestihla zakotvit ve slovní zásobě (např. rogalo). PŘÍZNAKOVOST SLOV I. Příznaková slova podle spisovnosti SLOVA SPISOVNÁ (slova hovorová – např. holka, koukat, knižní – např. hvozd, chrabrý, odborná, básnické poetismy – např. luna, oř). SLOVA NESPISOVNÁ (slova z nářeční – např. tatar, zemáky, z obecné češtiny – vokno, mlíko, z profesní mluvy – exnout, supl, slangu – např. bágl a argotu – např. chlupatý). © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci II. Příznaková slova podle dobového zabarvení VÝZNAMOVÉ VZTAHY SLOV
 22. 22. PŘÍZNAKOVOST SLOV III. Příznaková slova podle citového zabarvení (expresivity) a) Slova kladně zabarvená SLOVA FAMILIÁRNÍ užívaná v důvěrném styku (např. miláček, pejsánek). SLOVA DOMÁCKÁ (HYPOKORISTIKA) – domácké obměny jmen (např. mamka, Honzík). DĚTSKÁ SLOVA užívaná dospělými v hovoru s dětmi (např. hajat, papat). EUFEMISMY – slova zjemňující nevhodnou skutečnost (např. zesnul). Některé ZDROBNĚLINY – (např. tvářičky, milované autíčko). © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci b) Slova záporně zabarvená SLOVA HANLIVÁ (PEJORATIVA) (např. špicl). Některá SLOVA ZVELIČENÁ (AUGMENTATIVA) (např. psisko). SLOVA ZHRUBĚLÁ (např. žrát, tlama) a SLOVA VULGÁRNÍ (nadávky). DYSFEMISMY – slova zveličující nepříjemnou skutečnost (např. chcípnout). VÝZNAMOVÉ VZTAHY SLOV
 23. 23. LEXIKOGRAFIE DEFINICE: LEXIKOGRAFIE je věda, která se zabývá slovníky. © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SLOVNÍ ZÁSOBA Slovníky jsou A) PŘEKLADOVÉ (obvykle dvojjazyčné), B) VÝKLADOVÉ – a) naučné (encyklopedie), b) jazykové, C) SPECIÁLNÍ (cizích slov, frazeologické, etymologické, frekvenční, historické, retrográdní, terminologické, diakritické).
 24. 24. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ SHRNUTÍ CO BYSTE MĚLI ZVLÁDNOUT? DEFINOVAT TERMÍNY Lexikologie Slovní zásoba (individuální, aktivní, pasivní) Slovotvorba Slovotvorná řada Slovo primární Slovotvorný základ a prostředek Lexikografie © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci DEFINOVAT, VYSVĚTLIT + PŘÍKLADY Procesy rozšiřování slovní zásoby Slova lexikální, gramatická a lexikálně-gramatická Nadřazenost, podřazenost a souřadnost Mnohoznačnost Homonymii Synonymii Antonymii Příznakovost slov PRAKTICKY ZVLÁDNOUT Slovotvorný rozbor
 25. 25. MATEŘSKÝ JAZYK Mgr. Veronika Krejčí, Český jazyk – Mateřský jazyk Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci DĚKUJI ZA POZORNOST.

×