Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Grafická stránka jazyka

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 13 Ad

Grafická stránka jazyka

Download to read offline

Grafémika
Písmo, písmeno
Pravopis (ortografie)
Vývoj písma (upamatovací značky, kipu, jeskynní malby, egyptské hieroglyfy, sumerské klínové písmo, fénické písmo, řecké a římské písmo, latinka)
Vztah výslovnosti a pravopisu (pravopis fonologický, lexikální, morfologický a syntaktický)
Základní přehled pravopisných jevů

Grafémika
Písmo, písmeno
Pravopis (ortografie)
Vývoj písma (upamatovací značky, kipu, jeskynní malby, egyptské hieroglyfy, sumerské klínové písmo, fénické písmo, řecké a římské písmo, latinka)
Vztah výslovnosti a pravopisu (pravopis fonologický, lexikální, morfologický a syntaktický)
Základní přehled pravopisných jevů

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Grafická stránka jazyka (20)

Advertisement

Grafická stránka jazyka

 1. 1. MATEŘSKÝ JAZYK Mgr. Veronika Krejčí, Český jazyk – Mateřský jazyk Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci
 2. 2. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA Grafickou podobu jazyka studuje GRAFÉMIKA. DEFINICE: © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci GRAFICKÝ ZÁZNAM JAZYKA Základním prostředkem záznamu jazyka je PÍSMO, nejmenší grafickou jednotkou je písmeno (grafém). Písmo může být PSACÍ vázané i nevázané a TISKACÍ, velké (majuskule) a malé (minuskule). Čeština používá písmo zvané LATINKA. PRAVOPIS (ORTOGRAFIE) je soubor pravidel, jak s použitím písma zachytit spisovný jazyk. Kodifikovaná pravidla českého pravopisu jsou uvedena v Pravidlech českého pravopisu pro školu a veřejnost.
 3. 3. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA PŘEDCHŮDCI PÍSMA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VZNIK A VÝVOJ PÍSMA Upamatovací značky – např. šíp, který označoval směr. Kipu – uzlové písmo z Ameriky. Šlo o systém různě dlouhých a barevných šňůr a různě rozmístěných uzlů, který se využíval jako kalendář nebo k zápisu hodnot. Jeskynní malby – dochovány jsou např. v jeskyních Altamira, Lascaux. Zachycují zvířata, postavy, ruce a geometrické tvary. Malba z jeskyně Lascaux (Francie)
 4. 4. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA STAROVĚKÁ PÍSMA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VZNIK A VÝVOJ PÍSMA Egyptské hieroglyfy – nejstarší obrázkové písmo (4000 let p. n. l.). 1 obrázek označoval 1 slovo. Hieroglyfy se tesaly do stěn chrámů a pyramid, pomocí štětce či tyčinky se psalo na papyrus, slonovinu a dřevu. Klínové písmo – pochází z Mezopotámie (Sumerové). Bylo ryto do hliněných destiček pomocí rákosu. V Ninive byla objevena Aššurbanipalova knihovna s Eposem o Gilgamešovi.
 5. 5. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA STAROVĚKÁ PÍSMA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VZNIK A VÝVOJ PÍSMA Fénické písmo – Féničané vytvořili jednoduché slabičné písmo tvořené z 22 hlásek. Ty uspořádali do abecedy. Z fénického písma se vyvinulo 80 % známých abeced. Řím – Etruskové převzali západní formu řeckého písma, kterou si upravili, od nich pak písmo převzali Římané. Řecké písmo – Z fénického písma vytvořili Řekové dvě vlastní písma: z východního písma se vyvinulo novořecké písmo a ze západního písma vznikla latinka. Psali štětcem nebo psací tyčinkou na papyrus a pergamen. Podle vzoru Egypťanů začali ilustrovat knihy.
 6. 6. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA STŘEDOVĚKÁ PÍSMA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VZNIK A VÝVOJ PÍSMA Rozvíjela se především latinka. Po vynálezu knihtisku se vyvíjela zvlášť písma, kterými se tisklo, a zvlášť ta, kterými se psalo. Současné písmo se u nás používá od 19. století.
 7. 7. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA Písmo se většinou opírá o zvukovou stránku jazyka. Český jazyk zaznamenává především fonémy, proto hovoříme o PRAVOPISU FONOLOGICKÉM. DEFINICE: © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci POMĚR VÝSLOVNOSTI A PRAVOPISU Zápisem hlásek, jejichž zvuková podoba neodpovídá grafické podobě, se zabývá ORTOGRAFIE (pravopisná norma). Výklad této normy najdeme v Pravidlech českého pravopisu pro školu a veřejnost. Druhy pravopisu jsou pojmenovány podle disciplín, z nichž teoreticky vychází, tj. PRAVOPIS LEXIKÁLNÍ, MORFOLOGICKÝ a SYNTAKTICKÝ. Výjimku tvoří některá písmena: ch (zapisuje se spřežkou písmen c a h), písmeno x (jedním písmenem označuje skupinu hlásek [ks]) a písmeno w (v češtině neodpovídá žádné hlásce, ale vyslovuje se stejně jako v).
 8. 8. PSANÍ [Ě] PSANÍ I/Y A Í/Ý SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ZÁKLADNÍ PRAVOPISNÉ JEVY - v předponách (jen u VY-/VÝ-) a příponách (jen u -YNĚ) - v koncovkách podstatných a přídavných jmen (dle vzorů), sloves v čase přítomném (vždy -I) a v příčestí minulém (dle shody přísudku s podmětem) - v kořenech slov po souhláskách měkkých (I), tvrdých (Y) a obojetných (dle vyjmenovaných slov) - MĚ/MNĚ ve tvarech zájmena JÁ a v příponách přídavných jmen a příslovcí - JE (pouze po předponách OB- a V-), jinak se po B, V a P píše vždy Ě
 9. 9. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ZÁKLADNÍ PRAVOPISNÉ JEVY - v předponách ROZ-, BEZ-, VZ- a předložce BEZ (vždy Z) v předponách OD-, POD-, NAD-, PŘED- a předložkách OD, NAD, POD, PŘED (vždy D) - v předponách S-/Z- (S- při vyjádření směru dohromady, shora dolů, z povrchu pryč a některých ustálených případech, jinak Z-) - v předložkách S(E)/Z(E) (dle 2. a 7. pádu) - v ostatních případech (dle úpravy tvaru slova) PSANÍ PÁROVÝCH SOUHLÁSEK - na konci řádku (dle morfologických švů i slabik) DĚLENÍ SLOV - hranice slov (oddělování slov mezerami)
 10. 10. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ZÁKLADNÍ PRAVOPISNÉ JEVY - přípony -SKÝ (u přídavných jmen) - přípony -STVÍ, -CTVÍ (u podstatných jmen) DALŠÍ JEVY VZNIKLÉ ODVOZOVÁNÍM - zdvojování na morfologickém švu -NN-, -ŠŠ- (kořen-přípona), -JJ-, -DD-, -ZZ- (předpona-kořen)
 11. 11. INTERPUNKČNÍ ZNAMÉNKA SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ZÁKLADNÍ PRAVOPISNÉ JEVY - u jmen jedinečných (názvy organizací, dokumentů, svátků, událostí…) - na začátku větných celků - ve jménech vlastních, osobních i zeměpisných PSANÍ VELKÝCH A MALÝCH PÍSMEN - k vyjádření úcty (Vy, Váš…) - čárky mezi větnými členy několikanásobnými - na konci vět (dle druhů vět a komunikačního záměru mluvčího) - mezi větami ve větných celcích (dle jejich vztahů a poměrů)
 12. 12. SLOVA JEDNOZNAČNÁ – MNOHOZNAČNÁ SHRNUTÍ CO BYSTE MĚLI ZVLÁDNOUT? DEFINOVAT TERMÍNY Grafémika Písmo, grafém Ortografie © Mgr. Veronika Krejčí, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci POPSAT Historický vývoj písma DEFINOVAT, VYSVĚTLIT + PŘÍKLADY Principy fungování fonologického pravopisu PRAKTICKY ZVLÁDNOUT Pravopisné jevy opírající se o pravopis lexikální, morfologický a syntaktický (dle pravidel českého pravopisu)
 13. 13. MATEŘSKÝ JAZYK Mgr. Veronika Krejčí, Český jazyk – Mateřský jazyk Katedra českého jazyka a literatury PdF Univerzity Palackého v Olomouci DĚKUJI ZA POZORNOST.

×