Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Το ιστορικό αρχείο της Φιλαρμονικής Εταιρίας "Μάντζαρος" / Γεράσιμος Μαρτίνης

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 7 Ad
1 of 7 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (19)

More from Vera Kriezi (20)

Advertisement

Το ιστορικό αρχείο της Φιλαρμονικής Εταιρίας "Μάντζαρος" / Γεράσιμος Μαρτίνης

  1. 1. 1 Τκ δ κλδεσ αλχ έκ βμ Φδζαληκθδεάμ Ε αδλέαμ «ΜΪθ ααλκμ». Η Φδζαληκθδεά αδλέα «ΜΪθ ααλκμ» έθαδ κ τ λκ παζαδσ λκ ηκυ δεσ πηα έκ βμ ΚΫλευλαμ, η Ϊ βθ Φδζαληκθδεά αδλ έα Κ λετλαμ. Η δ κλέα βμ «ΜΪθ ααλκμ» ι εδθΪ κ 1890, πμ δΪ κξκ πηα έκ κυ «Φυξαΰπΰδεκτ ΢υθ αδλδ ηκτ» πκυ έξ δ λυγ έ τκ ξλσθδα θπλέ λα. Σκ Πλπ κετλδαεκ κυ Νκ ηίλέκυ κυ 1890, κ θ κ υ αγΫθ Μκυ δεσ ΢υηα βμ Φδζαληκθδεάμ πλαΰηα κπκέβ βθ πλυ β κυ βησ δα ηφΪθδ β, η αλξδηκυ δεσ κθ θα Ϊ δκ Ρδθσπκυζκ. Πκζτ τθ κηα γ πέ βε β βη λδθά κθκηα έα κυ, πλκμ δηάθ κυ εκλυφαέκυ ηκυ κυλΰκτ, Νδεσζακυ Υαζδεδσπκυζκυ-ΜΪθ ααλκυ. Έ δ ι εέθβ ηδα ηαελΪ ηκυ δεά πκλ έα πκζυπκέεδζβμ εαζζδ ξθδεάμ, επαδ υ δεάμ εαδ εκδθπθδεάμ πλκ φκλΪμ β κπκέα υθ ξέα αδ α δΪεκπα ηΫξλδ δμ ηΫλ μ ηαμ. Μ αιτ Ϊζζπθ, κ Μκυ δεσ ΢υηα βμ Φδζαληκθδεάμ Ϋζαί ηΫλκμ εαδ δμ ε βζυ δμ ΰδα κυμ πλυ κυμ τΰξλκθκυμ Οζυηπδαεκτμ ΰυθ μ, βθ γάθα κ 1896. Έε κ υηη Ϋξ δ αθ ζζδπυμ σζ μ δμ γθδεΫμ, γλβ ε υ δεΫμ εαδ πκζδ δ δεΫμ ε βζυ δμ βθ ΚΫλευλα, θυ πλαΰηα κπκδ έ η πδ υξέα ηφαθέ δμ, σ κ βθ υπσζκδπβ ζζΪ α, σ κ εαδ κ ιπ λδεσ. ΠαλΪζζβζα πδ ζ έ εαδ βηαθ δεσ ηκυ δεκπαδ αΰπΰδεσ Ϋλΰκ η εΪ μ ηαγβ Ϋμ θα φκδ κτθ εΪγ ξλσθκ δμ ΢ξκζΫμ βμ. πσ δμ γΫ δμ κυ αλξδηκυ δεκτ ά κυ ΰ θδεκτ δ υγυθ ά βμ, πΫλα αθ εα Ϊ εαδλκτμ πκυ αέ μ πλκ ππδεσ β μ βμ θ σ λβμ ηκυ δεάμ δ κλέαμ βμ ΚΫλευλαμ, σππμ κδ Λ πθέ αμ Ραφαάζκίδ μ, ζΫιαθ λκμ Γελ ε, ΢πυλέ πθ κυεΪεβμ, ΢π άλδκμ Κλβ δεσμ, Γ λΪ δηκμ Ρκηπκ άμ εαδ ΢ Ϋφαθκμ κζδαθέ βμ. Γδα βθ πλκ φκλΪ βμ β ηκυ δεά παδ έα βμ ξυλαμ εαδ κθ πκζδ δ ησ ΰ θδεσ λα, β Φδζαληκθδεά αδλέα «ΜΪθ ααλκμ» Ϋξ δ δηβγ έ η κ ίλαί έκ βμ εα βηέαμ γβθυθ (1987), εαγυμ εαδ η κ ίλαί έκ κυ Ιθ δ κτ κυ «Robert Schuman» (2005). Η πζΫκθ πλσ φα β δ γθάμ δΪελδ ά βμ έθαδ κ Υλυ σ λαί έκ πκυ απΫ πα κ «World Orchestra Festival 2016» πκυ δ ιάξγβ βθ δΫθθβ κθ π λα ηΫθκ Ικτζδκ, σπκυ εαδ υηη έξ πμ κ ηκθα δεσμ επλσ ππκμ απσ βθ ξυλα ηαμ. λξδηκυ δεσμ εαδ εαζζδ ξθδεσμ δ υγυθ άμ βμ Φ. . «ΜΪθ ααλκμ» άη λα έθαδ κ ΢πελΪ βμ Άθγβμ, κ κπκέκμ πέ βμ δαελέγβε κ πλκαθαφ λγΫθ δ γθΫμ φ δίΪζ.
  2. 2. 2 Χμ Ϋθα έ λυηα πκυ δαθτ δ βθ 13β εα έα απάμ, σθ αμ εαδ Ϋθα απσ α παζαδσ λα κυ έ κυμ κυ η υθ ξά ζ δ κυλΰέα, δα βλ έ βηαθ δεσ σΰεκ εαδ δ κλδεά αιέα αλξ δαεσ υζδεσ, κ κπκέκ ξπλέα αδ τκ η ΰΪζα ηάηα α: κ λΫξκθ αλξ έκ εαδ κ δ κλδεσ αλξ έκ. Σκ λΫξκθ αλξ έκ έθαδ υθ ξυμ δ υλυθση θκ εαδ αφκλΪ κ ηκυ δεσ υζδεσ πκυ ξλβ δηκπκδ έ άη λα κ Μκυ δεσ ΢υηα αζζΪ εαδ α υπσζκδπα ηκυ δεΪ τθκζα βμ Φδζαληκθδεάμ «ΜΪθ ααλκμ». Σκ δ κλδεσ αλξ έκ, κ κπκέκ εαδ γα αθαφ λγκτη αθαζυ δεσ λα, π λδζαηίΪθ δ εΪγ έ κυμ εηάλδα ξ δεΪ η β Φδζαληκθδεά, πκυ ξλκθκζκΰκτθ αδ απσ βθ π λέκ κ βμ έ λυ άμ βμ εαγυμ εαδ Ϋθαθ αλδγησ αεσηβ παζαδσ λπθ εηβλέπθ πκυ εα Ϊ ετλδκ ζσΰκ π λδάζγαθ βθ δ δκε β έα βμ ηΫ π εζβλκ κ βηΪ πθ. υ υξυμ ηΫξλδ πλσ δθκμ θ έξ υπΪλι δ εΪπκδα κζκεζβλπηΫθβ εαδ υ βηα δεά πλκ πΪγ δα Ϋ π εαδ κδξ δυ κυμ εα αΰλαφάμ σζκυ αυ κτ κυ υζδεκτ, η ιαέλ β Ϋθα ξ δεσ ΰξ έλβηα απσ κθ ετλδκ Κυ α Καλ Ϊηβ κ 1999. Έ δ, β κλΰαθπηΫθβ πδηΫζ δα εαδ αιδκπκέβ β σζκυ αυ κτ κυ αλξ δαεκτ υζδεκτ Ϋγβε πμ ηδα ε πθ ία δευθ πλκ λαδκ ά πθ απσ β θυθ δκδεβ δεά πδ λκπά εαδ εαζζδ ξθδεά βΰ έα βμ Φδζαληκθδεάμ, σππμ αυ Ϋμ πλκΫευοαθ η Ϊ απσ ηδα δλΪ π λδευθ αζζαΰυθ πκυ Ϋζαίαθ ξυλα κ 2014. ΢ κ πζαέ δκ αυ σ, κ κηδζυθ έξ βθ δηά θα κλδ έ απσ βθ δκδεβ δεά πδ λκπά βμ Φδζαληκθδεάμ πμ υπ τγυθκμ κυ αλξ έκυ βμ. Άη α Ϊλξδ αθ κδ δα δεα έ μ πδηΫζ δαμ κυ υζδεκτ, η εκπσ αφ θσμ θα δα πγ έ εαδ θα ΰέθ δ υεκζσ λα δαξ δλέ δηκ ΰδα κ έ δκ κ πηα έκ, αφ Ϋλκυ θα αθα δξγ έ υ θα εα α έ πση θβ φΪ β πλκ ίΪ δηκ κθ εΪγ θ δαφ λση θκ λ υθβ ά. λπΰσμ αυ ά βθ πλκ πΪγ δα εαδ δ δαέ λα κ ελέ δηκ αλξδεσ Ϊ δσ βμ, ά αθ κ Σηάηα Μκυ δευθ ΢πκυ υθ κυ Ικθέκυ Παθ πδ βηέκυ εαδ πλκ ππδεΪ κ πέεκυλκμ Καγβΰβ άμ ετλδκμ Κυ αμ Καλ Ϊηβμ εαδ πΪζδ, κθ κπκέκθ κφ έζκθ αδ δ δαέ λ μ υξαλδ έ μ ΰδ’ αυ σ. Τδ π λδζαηίΪθ δ κ δ κλδεσ αλχ έκ βμ ΦΕΜ  δκδεβ δεΪ Ϋΰΰλαφα (Πλαε δεΪ δκδεβ δεκτ ΢υηίκυζέκυ & Γ θδευθ ΢υθ ζ τ πθ, Μβ λυα Ι λυ υθ & υ λΰ υθ, Μαγβ κζσΰδα, δίζέα κδεκθκηδευθ ε ζ.) εαδ αζζβζκΰλαφέα  Μκυ δεσ υζδεσ (ξαλ υκ εαδ βξβ δεσ)  Λκδπσ υζδεσ (ίδίζέα, φβη λέ μ πκξάμ, αφέ μ, πλκΰλΪηηα α ε ζ.) ΢βη δυθ αδ ππμ κ υθκζδεσμ σΰεκμ κυ ξαλ υκυ υζδεκτ ι π λθΪ εα Ϊ πκζτ δμ 200.000 ζέ μ.
  3. 3. 3 Τκ ηκυ δεσ υζδεσ Πλσε δ αδ ΰδα ξαλ υκ υζδεσ, σ κ Ϋθ υπβ, σ κ εαδ ξ δλσΰλαφβ ηκλφά. ΢ κ η ΰαζτ λσ κυ ηΫλκμ αφκλΪ υζδεσ ΰδα ηπΪθ α, βζα ά ΰδα κλξά λα πθ υ υθ εαδ ελκυ υθ κλΰΪθπθ. Πλσε δ αδ έ ΰδα πλπ σ υπα Ϋλΰα, έ ΰδα δα ε υΫμ Ϊζζπθ Ϋλΰπθ ηκλφά εα Ϊζζβζβ ΰδα ηπΪθ α. ΤπΪλξκυθ αεσηβ Ϋλΰα ΰδα ηδελά κλξά λα, Ϋλΰα ΰδα πδΪθκ, Ϋλΰα ΰδα solo σλΰαθκ (ίδκζέ, ίδκζκθ Ϋζκ) εαδ πδΪθκ, Ϋλΰα φπθβ δεάμ ηκυ δεάμ η υθκ έα πδΪθκυ, Ϋλΰα ΰδα τθκζα ηκυ δεάμ πηα έκυ (π.ξ. εκυαλ Ϋλα εαδ εκυδθ Ϋ α ιτζδθπθ ά ξΪζεδθπθ πθ υ υθ), ηΫγκ κδ δ α εαζέαμ κλΰΪθπθ εζπ. ΠΫλαθ αυ υθ υφέ α αδ εαδ ηδα ηδελά αζζΪ βηαθ δεά υζζκΰά libretti η ζκ λαηΪ πθ η ΰΪζπθ ιΫθπθ ηκυ κυλΰυθ. θ ζυμ θ δε δεΪ, παλαεΪ π αθαφΫλκθ αδ πΫθ ε πθ βηαθ δεσ λπθ ηκυ δευθ εηβλέπθ πκυ δα υακθ αδ κ Ι κλδεσ λξ έκ βμ Φ. . «ΜΪθ ααλκμ»:  Πσζεα Cefalonia: Έλΰκ κυ Κ φαζζκθέ β ηκυ κυλΰκτ Γ πλΰέκυ Λαηπέλβ. Πδγαθσ α α πλσε δ αδ ΰδα κ παζαδσ λκ εηάλδκ κυ αλξ έκυ βμ Φδζαληκθδεάμ, εαγυμ π’ αυ κτ αθαΰλΪφ αδ β βη λκηβθέα 1/8/1857.  Ιnno Reale Greco: θ έθαδ έπκ Ϊζζκ παλΪ β θκλΰΪθπ β ΰδα ηπΪθ α κυ ΢ υζδαθκτ ΜπΪεα ηάηα κμ βμ πλυ βμ η ζκπκέβ βμ απσ κ Νδεσζακ Υαζδεδσπκυζκ-ΜΪθ ααλκ κυ Ύηθου δμ τβθ Εζ υγ λέα, κυ δκθυ έκυ ΢κζπηκτ. πέ κυ εηβλέκυ αθαΰλΪφ αδ β βη λκηβθέα 1/9/1868  Flora Mirabilis: ΢βηαθ δεσμ αλδγησμ απσ α ηΫλβ πθ κλΰΪθπθ (πΪλ μ) βμ λέπλαε βμ αυ άμ σπ λαμ ηκυ δεά κυ ΢πυλέ πθκμ- Φδζέ εκυ ΢αηΪλα εαδ libretto κυ Ferdinando Fontana, βθ αλξδεά κυμ ε κξά ( ε κ δεσμ κέεκμ Sonzogno), σππμ βζα ά ξλβ δηκπκδάγβεαθ εαδ βθ πλ ηδΫλα κυ Ϋλΰκυ κ ΜδζΪθκ κ 1886.  Ο Υποοάφδομ: Πλσε δ αδ ΰδα κ ηΫλκμ κυ α΄ ίδκζδκτ (concertino) η πδπλσ γ μ βη δυ δμ ΰδα βθ θκλξά λπ β, πμ θαζζαε δεσ βμ παλ δ κτλαμ κυ ηαΫ λκυ ΰδα βθ δ ιαΰπΰά βμ πλσίαμ. Η επηδεά αυ ά σπ λα, ηκυ δεά κυ ΢πυλέ πθκμ Ξτθ αμ εαδ libretto κυ ΙπΪθθβ Ρδθσπκυζκυ (α ζφκτ κυ πλυ κυ αλξδηκυ δεκτ βμ Φδζαληκθδεάμ «ΜΪθ ααλκμ», θα Ϊ δκυ) πλπ κπαλκυ δΪ βε κ 1867. Σκ θ ζσΰπ εηάλδκ ξλκθκζκΰ έ αδ α 1872 εαδ υθ πυμ παλαηΫθ δ αθ πβλΫα κ απσ η αΰ θΫ λ μ αζζαΰΫμ, π λδεκπΫμ εαδ αζζκδυ δμ πκυ υπΫ β β αυγ θ δεά ηκλφά κυ Ϋλΰκυ.
  4. 4. 4  Σξοζά Απόλπθ Παέ πθ Εληουπόζ πμ. Πλσε δ αδ ΰδα ηία άλδκ κυ G. Serantonio, η αθαΰλαφση θβ ξλκθκζκΰέα -πδγαθσ α α, τθγ βμ- κ 1889, ξλκθδΪ πκυ κ πλκαθαφ λγ έμ δ Ϋζ αλξδηκυ δεσμ β ηπΪθ α βμ θ ζσΰπ ΢ξκζάμ. ΢τηφπθα εαδ η Ϊζζ μ ξ δεΫμ πζβλκφκλέ μ, κ εηάλδκ γα πλΫπ δ θα άλγ βθ εα κξά βμ Φδζαληκθδεάμ «ΜΪθ ααλκμ» ησζδμ ζέΰα ξλσθδα αλΰσ λα, ΰ ΰκθσμ πκυ απκ δεθτ δ βθ τπαλιβ ξΫ πθ κυ δ λτηα κμ η Ϋθα βηαθ δεσ -απσ πζ υλΪμ εαζζδ ξθδεάμ εέθβ βμ- ζζβθδεσ α δεσ εΫθ λκ, απσ α πλυ α εδσζαμ ξλσθδα ζ δ κυλΰέαμ κυμ. ΣΫζκμ, ε σμ απσ κ ξαλ υκ υζδεσ, α ηκυ δεΪ εηάλδα κυ Ι κλδεκτ λξ έκυ βμ Φδζαληκθδεάμ «ΜΪθ ααλκμ» υηπ λδζαηίΪθ αδ εαδ ηδα αιδσζκΰβ υζζκΰά έ επθ ίδθυζέκυ ζσΰδαμ ηκυ δεάμ. Η υφδ Ϊη θβ φΪ β αιδκπκέβ βμ κυ υζδεκτ εαδ κδ Ϊη κδ σχκδ. Η αλξδεά εα αΰλαφά εαδ αιδθσηβ β κυ υζδεκτ Ϋξ δ ξ σθ κζκεζβλπγ έ εαδ πλαΰηα κπκδ έ αδ β εα αξυλδ ά κυ ξ δεκτμ εα αζσΰκυμ. εκζκυγ έ β αθαζυ δεσ λβ εα αθκηά κυ υζδεκτ γ ηα δεΫμ εα βΰκλέ μ, δα δεα έα πκυ γα δ υεκζυθγ έ α ηΫΰδ α απσ βθ υπσ δ επ λαέπ β η αεέθβ β κυ υθσζκυ κυ αλξ έκυ θΫκ θδαέκ ξυλκ, υθ υα ησ εαδ η βθ παλαζαίά θΫκυ υζδεκ ξθδεκτ ικπζδ ηκτ ΰδα β φτζαιά κυ. πδπζΫκθ, ηΫλκμ κυ αλξ δαεκτ υζδεκτ Ϋξ δ ά β οβφδκπκδβγ έ εαδ σξκμ έθαδ αυ σ θα οβφδκπκδβγ έ κ τθκζσ κυ. π δ ά βθ κυ έα ζκδπσθ β σζβ δα δεα έα ίλέ ε αδ ιΫζδιβ, β πλσ ία β κ αλξ έκ αεσηβ θ έθαδ ζ τγ λβ. Χ σ κ, αθ έ κδξα αδ άηα α ι Ϊακθ αδ εα Ϊ π λέπ π β απσ βθ δκδεβ δεά πδ λκπά βμ Φδζαληκθδεάμ εαδ αθαζσΰπμ ηπκλ έ θα κγ έ εα ’ ιαέλ β ξ δεά Ϊ δα ΰδα Ϋλ υθα/η ζΫ β υΰε ελδηΫθπθ εηβλέπθ, σππμ ά β Ϋξ δ ΰέθ δ εΪπκδ μ π λδπ υ δμ. πυ λκμ σξκμ ίΫίαδα έθαδ κ αλξ έκ θα εα α έ ζδεΪ πζάλπμ πλκ ίΪ δηκ βθ εκδθσ β α πθ λ υθβ υθ, πΪθ κ εα σπδθ ξ δεκτ αδ άηα κμ πλκμ βθ δκδεβ δεά πδ λκπά. ΢ κυμ Ϊη κυμ σξκυμ βμ Φδζαληκθδεάμ έθαδ β εαδ αθΪπ υιβ ΰ θδεσ λβμ ιπ λΫφ δαμ, εαγυμ εαδ β βηδκυλΰέα πλκςπκγΫ πθ ΰδα υθ λΰα έα εαδ εκδθΫμ λΪ δμ η φκλ έμ πκυ δαγΫ κυθ αθΪζκΰκ ηκυ δεσ αλξ έκ ά εαδ πκυ ηπκλκτθ θα υηίΪζζκυθ βθ αθΪ διβ εαδ αιδκπκέβ ά κυ. Τπσ αυ σ κ
  5. 5. 5 πθ τηα, η αιτ Ϊζζπθ, β Φ. . «ΜΪθ ααλκμ» ά αθ Ϋθα απσ α αλξαδσ λα δ λτηα α πκυ ε άζπ αθ πλκγυηέα υ θα υηη Ϊ ξκυθ πμ υηίαζζση θκδ φκλ έμ βθ πλσ α β Ϋλΰκυ ΰδα β βηδκυλΰέα «ΚΫθ λκυ Μκυ δεάμ Πζβλκφσλβ βμ & Σβζ επαέ υ βμ» κ πζαέ δκ κυ εκδθκ δεκτ πλκΰλΪηηα κμ (Interreg V-A) « ζζΪ α-Ι αζέα 2014-2020», πλσ α β πκυ Ϋξ δ πμ σξκ βθ θέ ξυ β βμ αυ αμ ηκυ δεάμ παλΪ κ βμ α Ισθδα Νβ δΪ. πσ ζζβθδεάμ πζ υλΪμ βθ πλσ α β αυ ά υηη Ϋξκυθ κ Σηάηα λξ δκθκηέαμ, δίζδκγβεκθκηέαμ & Μκυ δκζκΰέαμ εαδ κ Σηάηα Μκυ δευθ ΢πκυ υθ κυ Ικθέκυ Παθ πδ βηέκυ, εαγυμ εαδ β Πδθαεκγάεβ άηκυ ΚΫλευλαμ, θυ απσ δ αζδεάμ, κ Παθ πδ άηδκ κυ ΢αζΫθ κ εαδ κ άηκμ San Cesario. Εθ δε δεκέ Ϊικθ μ θ δαφΫλκθ κμ πέ κυ Ι κλδεκτ Αλχ έκυ, σ κ ΰδα κ έ δκ κ έ λυηα, σ κ εαδ ΰδα λέ κυμ λ υθβ Ϋμ.  δ λ τθβ β βμ πκλ έαμ βμ έ δαμ βμ Φ. . «ΜΪθ ααλκμ» ά εαδ υΰε ελδηΫθπθ η ζυθ βμ.  δ λ τθβ β βμ ηκυ δεάμ εέθβ βμ βθ ΚΫλευλα ΰ θδεσ λα απσ κ 1890 εαδ η Ϊ, δ δαέ λα απσ πζ υλΪμ λ π λ κλέκυ πκυ έξ βθ υθα σ β α θα αεκτ δ κ ε λευλαρεσ εκδθσ. Γδα α τκ παλαπΪθπ θ δε δεΪ θα αθαφΫλ αδ πμ παλΪ δΰηα σ δ απσ β η ζΫ β κυ αθ έ κδξκυ υζδεκτ Ϋξκυθ πλκετο δ βηαθ δεΫμ πζβλκφκλέ μ ΰδα β λα βλδσ β α βμ Φδζαληκθδεάμ αζζΪ εαδ υλτ λα ΰδα β ηκυ δεά εέθβ β βθ ΚΫλευλα εα Ϊ βθ π λέκ κ κυ Καγ υ κμ Μ αιΪ εαδ βμ δ αζδεάμ εαδ ΰ ληαθδεάμ Κα κξάμ.  δ λ τθβ β -απσ δ κλδεάμ, αδ γβ δεάμ εαδ ξθδεάμ πζ υλΪμ- πθ υθγ δευθ εαδ θκλξβ λπ δευθ πλαε δευθ κ λ π λ σλδκ ΰδα ηπΪθ α, εαγ’ σζβ βθ πλκαθαφ λγ έ α ξλκθδεά π λέκ κ. ΠΫλαθ βμ ΰ θδεσ λβμ αυ άμ ηκλφάμ, ηδα Ϋ κδα Ϋλ υθα γα ηπκλκτ θα έθαδ αεσηβ π λδ σ λκ δα ηΫθβ γ ηα δεΪ. πέ παλα έΰηα δ, πλκ ηβθυθ β Φδζαληκθδεά «ΜΪθ ααλκμ» Ϋξγβε αέ βηα θσμ υπκοάφδκυ δ Ϊε κλα υ θα η ζ ά δ υζδεσ ηαμ λ υθυθ αμ ΰδα βθ πκλ έα κυ αικφυθκυ βθ ζζΪ α ηΫ α απσ βθ παλκυ έα κυ α δΪφκλα ηκυ δεΪ τθκζα, κ πζαέ δκ βμ δ αε κλδεάμ κυ δα λδίάμ.
  6. 6. 6  Μ ζΫ β πθ πλαε δευθ δαξ έλδ βμ ηκυ δεκτ υζδεκτ απσ Ϋθαθ ηκυ δεσ φκλΫα (π.ξ. υ αξυ δμ υζδεκτ -εα Ϊ κ πλσ υπκ πθ folios- πλαε δεά πκυ θ υθβγέα αδ δ δαέ λα άη λα)  Μ ζΫ β υΰε ελδηΫθπθ ηκυ δευθ Ϋλΰπθ ά κυ υλτ λκυ υθγ δεκτ Ϋλΰκυ υΰε ελδηΫθπθ ηκυ κυλΰυθ, δ έπμ π αθβ έπθ πκυ υθ Ϋγβεαθ η βθ Φδζαληκθδεά (εαδ σξδ ησθκ), εηάλδα ΰδα κυμ κπκέκυμ θ υπΪλξκυθ ά θ υπΪλξκυθ αυγ θ δεά ηκλφά αζζκτ. Ολδ ηΫθα ησθκ απσ α κφΫζβ πκυ πλκετπ κυθ ΰδα κ έ δκ κ ωηα έκ αζζΪ εαδ υλτ λα, απσ βθ αιδκπκέβ β κυ Ι κλδεκτ κυ Αλχ έκυ. 1) θΪε β β, κλγΪ εαδ εηβλδπηΫθα, βμ παφάμ η βθ έ δα κυ βθ δ κλέα, αθΪ διά βμ εαδ δΪ π β πθ ξ δευθ πβΰυθ. 2) ηπζκυ δ ησμ κυ ξλβ δεκτ ηκυ δεκτ υζδεκτ βμ Φδζαληκθδεάμ, ηΫ π βμ απκεα Ϊ α βμ, η αΰλαφάμ εαδ πλκ αληκΰάμ πδζ ΰηΫθπθ Ϋλΰπθ απσ κ Ι κλδεσ λξ έκ, ηκλφά εα Ϊζζβζβ ΰδα απσ κ ά κυμ απσ τΰξλκθβ ηπΪθ α ά Ϊζζκ κλΰαθδεσ τθκζκ. 3) θΪ διβ πΪθδπθ δ κλδευθ ηκυ δευθ Ϋλΰπθ ά ε κξυθ κυμ, κλδ ηΫθα ε πθ κπκέπθ ηπκλ έ εαδ θα γ πλκτθ αθ ξαηΫθα. 4) θΪπ υιβ υθ λΰα έαμ η κ Ισθδκ Παθ πδ άηδκ β κπκέα, πΫλαθ βμ πλκαθαφ λγ έ αμ υηίκζάμ κυ Σηάηα κμ Μκυ δευθ ΢πκυ υθ βθ αλξδεά φΪ β δαξ έλδ βμ κυ αλξ δαεκτ υζδεκτ, αφκλΪ:  πα ξσζβ β - έ ηΫ π πλαε δεάμ Ϊ εβ βμ, έ ηΫ π λΰα βλδαεκτ τπκυ ηαγβηΪ πθ κυ Σηάηα κμ Μκυ δευθ ΢πκυ υθ- φκδ β υθ, πκζζκέ ε πθ κπκέπθ Ϋλξκθ αδ ΰδα πλυ β φκλΪ παφά η Ϋ κδκυ έ κυμ εαδ Ϋ κδαμ βζδεέαμ υζδεσ  ΢υηίκζά κ Πλσΰλαηηα Μ απ υξδαευθ ΢πκυ υθ κυ Σηάηα κμ Ι κλέαμ ΰδα δμ αλξ δαεΫμ πβΰΫμ, η παλκυ έα β κυ έ δκυ κυ αλξ έκυ κυμ η απ υξδαεκτμ φκδ β Ϋμ εαγυμ πέ βμ εαδ Ϋηπλαε πθ παλα δΰηΪ πθ, σ κ ΰδα κθ θ κπδ ησ πζβλκφκλδυθ Ϋ κδκυ έ κυμ ηκυ δεΪ αλξ δαεΪ εηάλδα, σ κ εαδ ΰδα βθ δαξ έλδ β κυ υζδεκτ ΰ θδεσ λα. Η Ϋθαλιβ βμ υθ λΰα έαμ αυ άμ πέε δ αδ. 5) ΢υθ λΰα έα η ηκυ δεκτμ φκλ έμ ΰθπ ηΫθκυ ετλκυμ, σππμ ΰδα παλΪ δΰηα η βθ γθδεά Λυλδεά ΢εβθά ΰδα βθ υηπζάλπ β εαδ
  7. 7. 7 απκεα Ϊ α β βμ σπ λαμ Flora Mirabilis, η ίΪ β κ υζδεσ απσ κ λξ έκ βμ Φδζαληκθδεάμ «ΜΪθ ααλκμ», υ κ Ϋλΰκ θα παλκυ δα έ βθ κζκεζβλπηΫθβ κυ ηκλφά. 6) ΢υθ λΰα έα η Ϊζζκυμ ιπηκυ δεκτμ φκλ έμ. πέ παλα έΰηα δ, ηΫ α απσ βθ αιδκπκέβ β ξ δεκτ υζδεκτ απσ κ δ κλδεσ αλξ έκ ηαμ, πλκΫευο ηδα υθκπ δεά Ϋεγ β ΰδα βθ παλκυ έα η ζυθ βμ ίλαρεάμ εκδθσ β αμ βμ ΚΫλευλαμ κυμ εσζπκυμ βμ Φδζαληκθδεάμ Ϋπμ βθ π λέκ κ βμ Κα κξάμ (εαγυμ ΰδα αλε Ϋμ εα έ μ ά αθ, σππμ φαέθ αδ, κ ηκθα δεσ πηα έκ βθ ΚΫλευλα πκυ ξσ αθ ίλαέκυμ ηκυ δεκτμ δμ Ϊι δμ κυμ). Η Ϋεγ β αυ ά παλα σγβε βθ πλΫ ί δλα κυ Ι λαάζ β ξυλα ηαμ, εα Ϊ βθ δΪλε δα πλσ φα βμ πέ ε οάμ βμ βθ ΚΫλευλα εαδ ε δηάγβε σθ πμ. Γ λά δηομ Μαλ ίθβμ Μου δεοζσγομ – Τπ. δ άε ωλ ΣΜ΢ Ιοθίου Παθ/ηίου Τπ τγυθομ Αλχ ίου Φ. . «Μάθ ααλομ»

×