Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Магистърска програма "Читалищно дело" в УниБИТ

Презентация за структурата и съдържанието на магистърската програма "Читалищно дело" за учебната 2015/2016 г.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Магистърска програма "Читалищно дело" в УниБИТ

 1. 1. Университет по библиотекознание и информационни технологии Факултет по библиотекознание и културно наследство Катедра „Културно-историческо наследство“ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Магистърска програма „ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО” ръководител: доц. д-р Венцислав Велев Катедра „Културно-историческо наследство“ Професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Срок на обучение — 3 семестъра Форма на обучение — редовна и задочна
 2. 2. За програмата Магистърска програма „Читалищно дело” Катедра „Културно-историческо наследство“ Магистърската програма „Читалищно дело “ осигурява задълбочена, специализирана подготовка на студентите, насочена към реализацията им в областта на организацията и управлението на читалищната дейност. Същата цели да се осигури възможност за задълбочена и специализирана подготовка на студентите, насочена към реализацията им в областта на управлението на читалищната дейност в страната в административен и творчески порядък.
 3. 3. За програмата Магистърска програма „Читалищно дело” Катедра „Културно-историческо наследство“ В процеса на обучение ще се даде в възможност за профилиране и специализиране на обучаващите се, необходими за професионалната им реализация в сферата на читалищния маркетинг и мениджмънт, за работа в многообразна и динамична социокултурна и мултикултурна среда и на цялостно развитие на читалищната дейност по места. Осигурява се комплексна, гъвкава и насочена към практиката подготовка на читалищни кадри ангажирани в процеса по управление на отделните дейности в читалищата, в т.ч. за секретари на читалища и председатели на читалищни настоятелства.
 4. 4. За програмата Магистърска програма „Читалищно дело” Катедра „Културно-историческо наследство“ Магистърската програма е насочена към придобили бакалавърска степен на образование в профили с хуманитарен характер, с акцент към завършили бакалавърска степен по библиотечни науки, информационни науки, социални науки, управление и администрация. Предвижда се съчетаване на теорията и практиката, обучение в административни и мениджърски модели, в областта на PR, рекламата и маркетинга, работа с медиите, информационно-комуникационните технологии, културния мениджмънт, застъпничеството и доброволчеството, лидерството.
 5. 5. Магистърската програма е насочена към придобили бакалавърска степен на образование в профили с хуманитарен характер, с акцент към завършили бакалавърска степен по библиотечни науки, информационни науки, социални науки, управление и администрация. В процеса на обучение ще се дадат научни знания, умения и компетенции за работа в системата на народните читалища. На обучаващите се ще се предостави възможност да придобият професионални компетентности насочени към: • придобиване на знания за мениджмънта на отделните дейности в читалищата с акцент върху библиотечната дейност и люботелското творчество; • професионални знания и умения за работа в сферата на предоставяне познания свързани с просветните и културните задачи, присъщи на читалищата в страната; • умения насочени към организиране на работата на екип от различни специалисти; • овладяване на различни мениджърски похвати и прийоми присъщи за читалищната мрежа в различен тип населени места; • организационни и административни познания като ръководители на културна организация; • познания за работа с различен модел на финансиране, в т. ч. прилагане на проектен прицип на привличане на алтернативни финансови средства; • познания свързани с прогнозиране, планиране и моделиране на основната културно- просветна дейноста на читалищата. Магистърска програма „Читалищно дело” Катедра „Културно-историческо наследство“
 6. 6. Усвоените от магистрите професионални знания и умения ще им дадат възможност: • да се справят със спецификата на работа в читалищата, както и сродни културни институти и организации, фестивали, иновативни културни събития и др.; • да получат възможност да осъществяват управленска дейност в сферата на читалищната дейност; • да изпълнява задачи за ефективно управление на читалищната институция и други, общински и частни културни институции в съответствие със съвременните тенденции в развитието на теорията и практиката по управление на културата и изкуствата и променяща се социокултурна среда. Получените знания ще им позволят също така да: • ръководят, развиват и обогатяват художествената култура; • да могат практически да прилагат наученот в областта на изкуствата и релевантните условия за приложението им спрямо различните видове културни прояви; • да могат да планират, организират, ръководят и контролират цялостната дейност на читалищните институции; • да умеят да осигуряват, контролират и управляват финансови процеси в ръководените от тях читалища и други културни организации, използвайки различните възможности за нестопанска дейност, които да подпомагат тяхното съществуване и устойчиво развитие; • да разработват и участват в реализирането на цялостни маркетингови, рекламни и PR стратегии за връзки с обществеността; • да ръководят дейностите за управление на човешките ресурси и др. Магистърска програма „Читалищно дело” Катедра „Културно-историческо наследство“
 7. 7. Реализация на студентите Магистърска програма „Читалищата в системата на КИН” Катедра „Културно-историческо наследство“ Завършилите магистри по организация и управление на читалищата и тяхното място в системата на КИН ще могат да работят като: • Експерти в общински, държавни и друг тип публични администрации, занимаващи се с проблематиката на читалищната мрежа; • Служители с различна степен на отговорности в читалищата в страната; • Служители и експерти в различни НПО, в т.ч. консултанти; • Експерти и консултанти, работещи в сферата на проектиране и програмиране;
 8. 8. Условия за прием Магистърска програма „Читалищно дело” Катедра „Културно-историческо наследство“ Обучението в магистърската програма „Читалищно дело “ е напълно обезпечено във връзка с учебната дейност, така че студентите да имат възможност да работят в тесен контакт с преподавателите по специалността и е базирано на съвременни интерактивни и иновативни методи и форми на обучение, на извънаудиторни учебни форми и на практически насочени срещи с водещи ръководители на различни културни институции с успешна дейност, и запознаване с добри и иновативни в съвременните пазарни условия.
 9. 9. Задължителни дисциплини Магистърска програма „Читалищно дело” Катедра „Културно-историческо наследство“ • Читалищната мрежа – история, традиции, съвременност. • Национални и международни културни институции • Правно-нормативни аспекти на читалищната дейност • Читалищата в локалната и административна и обществена среда • История на религиозните деноминации • Обществените библиотеки. Законова база, роля и развитие на читалищните библиотеки • Читалищни мрежи. Съюз на народните читалища • Музейните и архивни колекции в системата на читалищата • Читалищата в интернет среда • Национален културен календар • Читалища – традиции и ценности
 10. 10. Избираеми дисциплини Магистърска програма „Читалищно дело” Катедра „Културно-историческо наследство“ • Социокултурни модели на управление • Финансиране на читалищата • Организация и управление на материалното културното наследство в системата на читалищата. • Праисторическа и тракийска цивилизация на днешните български земи • Принципи и подходи в управлението на културните институции • Организация и управление на нематериалното културното наследство в системата на читалищата. • Съвременни тенденции за развитие на библиотечно- информационния мениджмънт • Читалищата в условията на етно-културното многообразие • Маркетинг на читалищната дейност • Традиционен празничен календар • Управление на процесите и мястото на читалищата в културния туризъм • Изработване и управление на проекти и програми
 11. 11. Факултативни дисциплини Магистърска програма „Читалищно дело” Катедра „Културно-историческо наследство“ • Управление на читалищната дейност • Организация и управление в сферата на любителското творчество • Читалищен PR и реклама • Добри музейни практики. Иновации. • Дигитализиране на фондовете в читалищата • Принципи и подходи в управлението на културните институции • Авторско-правна политика • Национални и международни форуми на изкуствата и културата
 12. 12. При нас ще е получите Магистърска програма „Читалищно дело” Катедра „Културно-историческо наследство“ Обучението в магистърската програма „Читалищно дело “ се осъществява съвместно с високо квалифицирани хабилитирани преподаватели от УниБИТ, други висши училища, както и от действащи ръководители на културни и арт организации от различен вид, PR и медийни специалисти. Дипломиралите се при нас магистри се явяват висококвалифицирани специалисти, конкурентноспособни на всички равнища. Очакваме Ви от новата академична 2015-2016 г.

×