Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Sofia`city`museum

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 14 Ad

More Related Content

More from Vera Boneva (13)

Advertisement

Sofia`city`museum

 1. 1. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –ПАЗАРДЖИК Национална научна конференция ГРАД И ПАМЕТ 13-14 октомври 2011 МУЗЕЯТ И НЕГОВАТА НЕВИДИМА ПАМЕТ: СОФИЙСКИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ Вера Бонева Университет по библиотекознание и информационни технологии
 2. 2. Има ли Музей на София?
 3. 3. Има Музей на София...
 4. 4. Малко история Музеят на Софияе създаден през 1928 г. от Столична община като отдел на общинска институция, обединяваща градските библиотека, архив и музей. На 1 декември 1941 г. Музеят открива своя постояна експозицияв залите на сграда, разположена на площад "Бански“ 3; съвсем скоро – на 30 март 1944 г., бомбардировките заличават Музейния дом от лицето на София. През 1952 г. софийските власти утвърждават самостойния статут на Музея за история на София, натоварвайки го със събирателска, фондова и популяризаторска дейност в хронологически обхват от Праисторията до тогавашния момент. До 1989 г. Музеят разгръща широк кръг от инициативи в областта на културното наследство –движимо и недвижимо. Оформя богати и разнообразни колекции от музейни ценности. През 1961 г. почти е приютен в специално построена за него част от сградана ул. “Екзарх Йосиф“ 27, но след предефиниране предназначението на пространството на небезизвестния магазин "София" от музейно в търговско, отново остава без постоянна експозиция. През 1998 г. Музеят е приобщен към структурата на Общинско предприятие "Стара София“. Взето е решение експозициите му да се разгърнат в емблематичното за града здание на Централната софийска баня. Вече 13 години се редят дебати, концепции и разходи по този нееднозначен проект... Без краен резултат и смислен ефект.
 5. 5. д
 6. 6. ц
 7. 7. Докладна записка на Председателя на Софийския градски народен съвет до Министъра на просветата и културата по въпросите за устрояването Музея за история на София в подходяща сграда, 21 септември 1961 г.
 8. 8. Няколко констатации: Музеят на София еутвърдена през десетилетията институция, която е акумулирала във фондовете си над 100000 движими културни ценности, структурирани при премерено съчетаване на колекционния и хронологическия принципи. Към 2011 г. Музеят (ведно със своя принципал ОП "Стара София") обгрижва 15 обекта в столицата. Административните му и фондови ресурси са разгърнати в няколко сгради в централната част на града. Независимо от това, Музеят енеразпознаваем в урбанистичното пространство –основно поради липса на постоянна експозиция. Фрагментарносттана изявите и структурите на Софийския исторически музей се допълва от практически пълното му отсъствиеот съвременното информационно пространство.
 9. 9. Фондохранилището на Музея в сградата на Минералната баня
 10. 10. Няколко съждения: Софийският исторически музей през 1998 г. е конституиран като част от общинско предприятие, регистрирано по Закона за общинската собственост. Това обстоятелство влиза в определена колизия с нормативната уредба на музейното дело в страната. Създаването на музеи в България се осъществява по стриктен ред, описан изчерпателно в Закона за закрила и развитие на културата (1999) и в Закона за културното наследство (2009). Името "Софийски исторически музей"не е коректно от позициите на езиковата норма. Относителното прилагателно име софийски с основание може да се прикрепи към всеки един от 31-те музея, съществуващи на територията на столицата. То обозначава принадлежност, а не дефинира функция. Липсата на регионален музейв София-град и София област създава някои обективни пречки пред разгръщането на дейностите по опазване и популяризиране на културното наследство в най-населения и най-динамично развиващия се регион на страната.
 11. 11. Промяна не само на локацията: Промяна на статуса.За да се приведе статусът на Софийския музей в съответствие с действащото законодателство би трябвало Столична община да разкрие процедура за създаване на регионален музейв София (чл. 9 от ЗЗРК), който да бъде правоприемник на Софийския исторически музей. Промяна на името. Възвръщане на граматически коректното наименование Музей за история на Софияили възприемане по аналогия с другите институции от този порядък на името Регионален исторически музей – София. Промяна на положеността в публичното пространство. Конкретни действия към реализиране на един модерен проект за постоянна експозиция. Създаване на самостоятелен сайт и заемане полагащото се на институцията място в популяризиране културното наследство на столицата във виртуалното пространство.
 12. 12. Схема на структурата на Общинско предприятие "Стара София"със Софийски исторически музей, приложена към Правилника на институцията, утвърден с Решение на Столичния общински съвет от 11 октомври 2007 г.
 13. 13. Йосиф Обербауер. Храмът "Света София", 1892
 14. 14. Благодаря за творческото сътрудничество на дипломантката ми Адриана Георгиева и на колегите от Столична библиотека и от Териториален архив –София към Държавна агенция “Архиви”

×