Spelen voor iedereen

852 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spelen voor iedereen

 1. 1. K210NLSpelen voor iedereen
 2. 2. V oor een kind hoort het De Play Circle vormt het uitgangspunt leven onbezorgd te zijn, vol van ons werk. Deze cirkel maakt duidelijk momenten en mogelijk­ dat spelen meer is dan een paar momenten heden om te lachen en te van vermaak; activiteit verbetert namelijk spelen. Aan onze jeugd zouden we uitslui­ de intelligentie, empathie en kracht van tend goede herinneringen en vrienden een kind. voor het leven moeten overhouden. In deze brochure laten we zien hoe u De rechten van het kind om te genieten van een speelplaats kunt aanleggen die voor rust en vrije tijd, te spelen en mee te doen iedereen toegankelijk is. aan vrijetijdsactiviteiten liggen verankerd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Ook kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking hebben het recht om actief aan de maat­ schappij deel te nemen*. HAGS heeft de wens om dit voor een­ ieder mogelijk te maken. Volgens ons moet spelen een verrijkende ervaring voor het leven zijn. Ons doel is het creëren van mogelijkheden voor spel, lichamelijke en mentale activiteit. Wij ontwerpen speelge­ legenheden die voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht leeftijd, lichamelijke of gees­ telijke gesteldheid.* Alle kinderen met een geestelijke of lichamelijke handicap hebben recht op een volwaardig en kwalitatief leven in omstandigheden die deel-name aan de maatschappij mogelijk maakt. Kinderen hebben recht op rust en ontspanning en op deelname aan spel- en recreatieactiviteiten.Artikelen 23 en 31 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties.
 3. 3. Wat bedoelen we met ‘spelen voor iedereen’? Als u een kind vraagt: “Wat betekent spelen?”, dan luidt het antwoord meestal “rennen, achterna zitten, fietsen en spelen met een bal”. Ieder kind geeft hetzelfde antwoord, ongeacht de lichamelijke gesteldheid. Kinderen associëren spelen sterk met (lichamelijke) activiteiten, vrienden en uitdagingen. Kinderen moeten zich, net als volwassenen, ontwerpen van speelplaatsen die voor iedereenvrij en naar eigen vermogen kunnen bewegen. uitdagend en toegankelijk zijn. Wij hebbenHelaas is dat niet altijd mogelijk. Veel speelplaat- onze kennis in de loop der jaren vergroot doorsen op scholen en in openbare ruimtes zijn niet samen te werken met een aantal organisatiesof moeilijk toegankelijk voor mindervalide kin- en experts op het gebied van lichamelijkederen. Soms is een aantal kleine aanpassingen beperkingen. Uiteraard hebben we naar devoldoende om een schoolplein of speelplek meningen en slimme ideeën van kinderen gelu-toegankelijk te maken voor deze kinderen, in isterd. Met deze vereende krachten bedenkenandere gevallen is een uitgebreid pakket aan we oplossingen waardoor elk kind kan spelen.maatregelen noodzakelijk. Wanneer u een Deze brochure geeft inzicht in ons denk-(openbare) speelplek of schoolplein inricht, proces en de planning voor het ontwerpenadviseren wij u dan ook van te voren naar de en inrichten van speelplaatsen. U leest hoe wijtoegankelijkheid te kijken. speelplaatsen aanleggen die voor iedereen HAGS zit al meer dan zestig jaar in het vak toegankelijk zijn.van speeltoestellen. In die periode hebben weveel ervaring en kennis opgedaan omtrent het
 4. 4. Waarmee dient u rekening te houden wanneer u een speelplaats aanlegt?Een speelplaats wordt een natuurlijke ontmo- worden gebruikt om verschillende gedeeltes de glijbaan in het toestel overbodig kan zijn.etingsplek voor kinderen en ouders. Het is van de speelplaats aan te duiden. • Wellicht wilt u een soort geluidsbarrièreessentieel om het volgende in uw achterhoofd • Aangepaste speeltoestellen kunnen worden opzetten als de speelplaats naast een drukkete houden wanneer u een speelplaats aanlegt: gecombineerd met standaardproducten, bij- weg ligt.• Naast speeltoestellen moeten er ook aantrek- voorbeeld een normale schommel naast een • Ook een stil hoekje in uw speeltuin kan van kelijke zitjes met banken en tafels zijn, waar schommel voor een kind met een beperking. belang zijn. Er zijn altijd kinderen die het fijn ouders en kinderen, met of zonder beper- Hierdoor kunnen mensen van alle leeftijden, vinden op een rustig plekje te spelen. Het is king, kunnen zitten en ontspannen. Ook het met of zonder beperking, het plezier van dan ook een goed idee om een gedeelte van plaatsen van afvalbakken en brede paden is samenspelen ervaren. de speelplaats af te schermen. van belang. • Kinderen in een rolstoel moeten ook de ver- • Vergeet niet dat het kan regenen of warm kan• Er moeten valdempende oppervlakken wor- stopplekken en gebouwen op de speelplaats worden in de zon. Afschermingen tegen de den aangelegd om ouders en kinderen met kunnen bereiken. Dat kan door een ontwerp zon en/of regen bieden een oplossing. mobiliteitshandicaps gehele of gedeeltelijke met twee ingangen, zonder verdiepingen en toegang tot de speeltuin te bieden. Wanneer drempels. • U kunt gemakshalve naast de speelplaats of paden naar schommels en andere speeltoes- -tuin een toilet installeren dat ook toeganke- • Neem contact op met ons over uw wensen en tellen verhard zijn, kunnen ook ouders met lijk is voor rolstoelen. eisen met betrekking tot aangepaste speelto- een kind in een rolstoel de toestellen veilig • Wij helpen u graag bij het ontwerpen van estellen, zoals ruggensteunen op schommels bereiken en gebruiken. een functionele speelplaats. Wij kunnen een of verende toestellen. Wij een kunnen ook• Veiligheidstegels, kunstgras of gietvloeren on- combinatietoestellen geheel naar uw wensen omgeving creëren waarin iedereen sociale der de speeltoestellen en schommels zorgen en eisen ontwerpen. Wij helpen u graag met contacten kan leggen en kan participeren. voor een stevige ondergrond. het vinden van de beste oplossingen voor uw Hoewel wij geen toestellen kunnen maken die speelplaats. aan de eisen van iedereen voldoen, kunnen• Contrasterende kleuren, geluiden en ver- wij wel een speelplaats inrichten die iedereen lichting maken het voor kinderen makkelijk • Het is niet altijd noodzakelijk om glijbanen op aanspreekt en waar alle kinderen samen kun- hun weg te vinden. Bankjes, speeltoestellen speeltoestellen te installeren, deze kan op een nen spelen. en vlakken in verschillende kleuren kunnen helling of heuvel geplaatst worden waardoor
 5. 5. Een speeltuin vol activiteitenGeen speelplek of omgeving is hetzelfde; iedere plek waar een speelplaats of ­tuin moet worden aangelegd, heeft zijn eigen praktische belemmeringen en gewenste idealen. Het ontwerp en de uitvoering bepalen uiteindelijk hoe de speelplaats eruit ziet. Wij laten u graag zien hoe een speeltuin kan worden aangelegd of aangepast met onze producten om het terrein voor alle kinderen toegankelijk te maken. g van epassin ken Door to nde oppervlak e valde mp e e n op d kinde ren sam , k u n ne n , rennen n dlopen speelp laats ro ipen. n en kru springe Er kan een spannende plek worden gemaakt door uitdagende toestellen te plaatsen waar kinderen kunnen springen, klimmen, vallen, glijden, draaien en rennen, zo veel en hard als ze kunnen. l van le n Door midde , nspe en , oprijplaten a me over stapplaatsen k a n s e he b b lakken en reen k. W valdempe nde opperv t Ie d e z a n d b a o r t i m e n s kunnen cht ontwerp in de ot ass peeltje lijk een doorda rking g ro d s eer m et een bepe een r­ en zan deren h ook kinderen t spelen en ate e e k i n . aan he w deelnemen rm waa en spel en en. plezier mak kun n
 6. 6. Voeg nie uwe toe bestaan stellen to de mate e aan he de toega riaal en v t Ge nkelijkh ergroot van overs eid door kin brui plaatsing kvoor de tapplaats en, spec om dere pro sch ialeoprijplate ommel, ruggenst zitjes e n te k n s t d u c n en trap eunen, vo ijke imu ten pen. e le n l d n. , lui eren ie s te ren deren er als kin Iedere ke alancere n schom melen, b kelen n, ontwik of draaie ­ en ördinatie ze hun co iten. atie capacite concentr Plan zov e e l m og zitplaats elijk en en tavolwass fels, zod e ne n e n atsamen k kindere u n ne n p n icknicke n.
 7. 7. “Aangepast hoeft niet per se saai te zijn”Nicole is een vrolijk en levendig meisje van acht jaar oud, dat binnenkort naar de tweede klas gaat. Net als andere kinderen van haar leeftijd heeft ze een nieuwsgierig karakter en vindt ze het leuk om met haar vriendjes buiten te spelen. Het enige waarin Nicole van haar klasgenoten verschilt, is dat ze in een rolstoel zit. Nicole heeft een spierziekte waardoor ze haar benen niet kan gebruiken en haar armen verzwakt zijn.Nicole woont in Årsta (Zuid-Stockholm) met “Het is niet zo dat Nicole op de speelplaats matten zou ze al aan alle opwinding en plezierhaar ouders Anneli en Micke en haar zussen door andere kinderen wordt buitengesloten. kunnen meedoen.Estelle en Celine. Het gezin vindt het leuk erop Ze kan gewoon niet meedoen omdat ze eruit te gaan en is vaak onderweg. Ze bezoeken niet kan komen”, legt Anneli uit. Er zijn veel Gebruik van de natuurlijke omgevingregelmatig speelplaatsen in de buurt en speelplaatsen die helemaal zijn omringd met Anneli is lid van het bestuur van de Zweedsehebben een lievelingsspeelplaats. Andere spe- zand gevulde, houten omheiningen. Daar kan Organisatie voor gehandicapte kinderen enelplaatsen mijden ze volkomen omdat Nicole Nicole niet eens bij de speeltoestellen komen. jeugd (RBU) in Stockholm. Zij is bij de inrichtingdaar niet mee kan spelen. Dat is pijnlijk om te zien. Met een eenvoudige rij van een aantal speelplaatsen betrokken en
 8. 8. nam deel aan projecten met Bygg Klokt, een er aanpassingen in het ene park zijn doorge- heid weg. Estelle op haar fiets en Nicole in haaroverkoepelende organisatie van zeven vereni- voerd, is het natuurlijk slim om dezelfde ideeën rolstoel.gingen voor gehandicapten. ook in het volgende park uit te voeren. Nicole en de andere kinderen vinden het “Gebruik de natuurlijke omgeving”, geeft Anneli wijst erop dat er echter ook dingen heerlijk om te schommelen op de Cumulus,Anneli als belangrijkste advies bij het inrichten zijn die je gewoon niet kunt veranderen. Hoog- een van hun lievelingstoestellen in het park.van een speelterrein. Zij vertelt over een speel- tes zijn altijd spannend en uiteraard kun je de Ook beleven ze veel plezier in de zandbak.tuin aan de Zweedse westkust waar kinderen klimtouwen en speeltoestellen niet weglaten. Anneli zou willen dat er altijd speelgoed zoudoor gebruik van een heuvel alle speeltoestel- “Nicole vindt het fijn als haar zusjes en vriend- zijn waarmee haar dochter winkeltje of bakker,len kunnen bereiken. Anneli merkt op: “Het jes kunnen klimmen en glijden, maar ze wil boter-kaas-en-eieren of verkeersspelletjes metis geweldig, hierdoor kan Nicole net als ieder ook graag dat zij samen kunnen spelen.” Anneli haar vriendjes kon spelen.ander kind op alle speeltoestellen spelen. Ga vertelt dat Nicole vaak zegt: “Ik kan niet op de “Een creatieve aanpak is van essentieeler nooit vanuit dat een aangepaste speeltuin glijbaan, maar ik kan andere dingen doen die belang”. “Speeltuinen mogen door aan-saai is.” net zo leuk zijn”. passingen niet saai worden. Het is belangrijk De districtsraad en het bureau voor ste- dat speeltuinen uitdagend zijn”, legt Anneli uit.delijk vervoer hebben het gezin enorm geste- Opwinding is onmisbaar Wat betreft de race tussen de lift en deund en door de jaren heen positieve respons Wanneer we een speeltuin in de buurt bezo- trappen, Estelle heeft dit keer gewonnen. “Maargegeven. Maar Anneli had liever gezien dat eken, begint de lol al voordat we de deur uit slechts met een paar seconden verschil”, alduser van meet af aan meer aandacht aan deze zijn”. Nicole neemt de lift en Estelle rent de trap de zusjes.onderwerpen was besteed. Als een wip in de af. Het is een race om wie er het snelst vanspeeltuin al bij de installatie ruggensteunen driehoog beneden is. Ze weten allebei de wegheeft, zijn latere aanpassingen onnodig. En als naar het park en scheuren met een topsnel-
 9. 9. Een echte speeltuin Wij willen het spelen voor alle kinderen uitdagend, interessant en leuk maken, ongeacht hun lichamelijke capaciteiten of beperkingen. We hebben internationale ervaring met het inrichten van speelplaatsen; vanhet plannen en ontwerpen tot de installatie en opening. Aarzel niet contact met ons op te nemen als u advies wilt. Samen kunnen we een speeltuin inrichten die toegankelijk en leuk is voor iedereen.
 10. 10. Over de hele wereld zijn fantastische speelplaatsen te vinden die eenbezoek waard zijn om inspiratie en ideeën op te doen. Op de foto’s zijnspeeltuinen in de Verenigde Staten, Australië, Zweden, Spanje, Frankrijken Noorwegen te zien.Indien u deze speeltuinen in uw buurt wilt bezoeken, neem dan contactmet ons op voor meer informatie. We willen u graag, op welke manierdan ook, helpen bij het aanpassen en beter toegankelijk maken van uwspeeltuin.
 11. 11. IK – PERSOONLIJKE CAPACITEITENDoor het (samen)spelen ontwikkelen kindereneen gevoel van identiteit, en vormen persoonlijk- SPEElCirkElheid. Kinderen leren om te gaan met verschil-lende situaties door te kijken naar het gedrag vananderen en door te dromen, plannen en denken. WIJWIJ – SOCIALE VAARDIGHEDENWanneer kinderen samen spelen, ontwikkelen zij IKhun sociale vaardigheden. Rollenspellen en sam-enwerkingsvormen ontstaan bijna automatisch N CI DEals zij elkaar op de speelplaats tegenkomen. JF ORCIJFERS – WISKUNDIGE VAARDIGHEDEN ERWanneer kinderen leren klimmen, ontwikkelen LICHAAM WOzij hun lichamelijke en geestelijke coördinatie. SOok leren zij tellen. Spel vormt ook de basis bijhet leren oplossen van concrete, praktische enabstracte wiskundige problemen. RUIMTERUIMTE – VISUELE VAARDIGHEDENKinderen ontwikkelen via spel en lichamelijkeactiviteiten hun ruimtelijk bewustzijn en visuali-satievermogen. Ook leren zij perspectief te zienen verhoudingen in te schatten.LEREN OVER DE NATUURDoor buiten te spelen leren kinderen de natuurkennen en te respecteren. Kinderen zijn nieuws- Rgierig naar de natuur en voelen zich buiten op MU UUhun gemak. Ook ontdekken ze buiten allerleinatuurverschijnselen en andere nieuwe dingen. ZI K ATHET LEVEN – EXISTENTIËLE EVAARDIGHEDEN NDoor het spelen leren kinderen begrijpen dat alle GE VOmensen individuen zijn, met recht op vrijheid N EL LEVEen keuzes. Met een rollenspel doet een kindlevenservaring op.GEVOEL – INTUÏTIEVE VAARDIGHEDENTijdens het spelen leren kinderen vrij te denken Meer dan alleenen fantaseren zij allerlei situaties en verhalen.In deze denkbeeldige speelsituaties leren zijhun capaciteiten en instincten te vertrouwen enabstract te denken.MUZIEK – MUZIKALE VAARDIGHEDENBij kinderen maakt muziek in de vorm van zangen ritme vaak deel uit van het samenspelen. Kin- plezier en spelenderen die ritmes, maten en melodieën oefenen,begrijpen op latere leeftijd gemakkelijker linguïs- Wij willen kinderen over de hele wereld speelmogelijkhedentische, grammaticale en wiskundige concepten. en eindeloos plezier bieden. Spelen is echter meer dan alleenLICHAAM – FYSIEKE EIGENSCHAPPEN spel. In feite is het een wetenschap.Tijdens hun jeugd leren kinderen hun lichaamkennen en leren ze hoe ze verschillende Spelen geeft niet alleen tijdelijk plezier, maar is ook een ongeëvenaardlichaamsdelen kunnen gebruiken. Lichamelijke educatiemiddel waarmee kinderen ervaringen opdoen waar ze de rest van hun levenactiviteit kan de intelligentie verhogen. plezier van hebben.WOORDEN – LINGUÏSTISCHE Wij hebben de Speelcirkel ontworpen om de vaardigheden te illustreren die kinderenVAARDIGHEDEN leren door te spelen. We gebruiken dit model bij het ontwerpen en presenteren van onzeDoor samen te spelen, ontwikkelen kinderen hun speeltoestellen.denken, spreken, leren ze woorden te gebruikenen maken ze kennis met nieuwe talen. Deze ling- Er bestaat een duidelijk verband tussen de speelcirkel en toegankelijkheid. De waardeuïstische vaardigheden blijven ze gedurende hun van spelen wordt pas volledig benut als alle kinderen door de vormgeving van speeltoes-hele jeugd ontwikkelen, doordat zij voortdurend tellen gemakkelijk toegang krijgen en samen kunnen spelen.andere kinderen en volwassenen in verschillende In de Speelcirkel staat het kind centraal. De tien velden er omheen laten de verschil-situaties ontmoeten. lende vaardigheden zien die het kind tijdens het spelen opdoet.
 12. 12. Slim bouwen De zeven organisaties die deel uitmaken van “Bygg Klokt” (Slim bouwen) behartigen de belangen van mensen met een functionele beperking. Zij hebben hun krachten gebundeld om de toegankelijkheid en hetgebruiksgemak voor mensen met een beperking te verbeteren. Hags gebruikt de waardevolle hulp en het advies van Bygg Klokt bij het ontwikkelen van producten die speelmogelijkheden voor iedereen creëren.Ons werk voldoet altijd aan de eisen van de om de toegankelijkheid voor kinderen met eenbouwwetgeving en de nationale langetermi- gezichtsbeperking te vergroten. Geel en blauw VEILIGE EN BETROUWBAREjnplanning voor het gehandicaptenbeleid. is een goede contrasterende combinatie. Voor SAMENWERKINGDaarnaast maken we gebruik van onze eigen kinderen met ADHD is het echter moeilijk om Of u een bestaande speelplaats wilt aanpas- sen of een nieuwe wilt bouwen, in beideervaring op het gebied van lichamelijke beper- zich te concentreren als zij de kleur geel zien. gevallen kunt u contact opnemen met ons.kingen. Voor hen moeten wat zachtere kleuren worden Met zestig jaar ervaring in de speeltoestel- Karin Månsson is algemeen directeur en gebruikt. Dit is slechts een voorbeeld van hoe lenbranche beschikken wij over de beno-architect van Bygg Klokt. Karin vertelt ons: “Wij moeilijk het is om één enkele oplossing te digde kennis om u te helpen uw speelplaats op een professionele manier aan te leggenhebben een doorlopende dialoog met Hags vinden die voor iedereen werkt. of aan te passen. Wij brengen de wettelijkeen zij proberen nieuwe ideeën in de testfase “Wij denken dat het beter is als gemeenten eisen en beperkingen in kaart en inventa-bij ons uit. We delen onze kennis en geven veranderingen doorvoeren in meerdere besta- riseren de situatie: hoe ziet de omgevingfeedback over wat er goed is en waar nog aan ande (kleinere) speelplaatsen, in plaats van eruit, wat is het budget, wat zijn de leeftijden van de kinderen en met welke functionelegewerkt moet worden. Het toegankelijk maken het gehele budget te besteden aan één grote beperkingen hebben we te maken.van speeltoestellen verschilt enigszins van het speelplaats. Het streven is om speelplaatsentoegankelijk maken van andere omgevingen. dusdanig in te richten, dat er voor ieder kind Bygg Klokt (Slim Bouwen) is een over- koepelende organisatie waarin zevenWij dragen ideeën aan waardoor Hags toestel- iets is om mee te spelen.” Zweedse federaties zijn ondergebracht:len kan ontwerpen die beter toegankelijk zijn.” • de Zweedse federatie voor mensen met Op maat gemaakt voor opa’s mobiliteitsbeperkingen (DHR)Voor elk wat wils Karin legt uit dat het niet alleen om kinderen • de Zweedse organisatie voor slechthoren- den (HRF)Bo Göransson is de productmanager bij Hags. met functionele beperkingen gaat. Ook min- • de Zweedse organisatie voor mensen metHij is betrokken bij het samenwerkingverband dervalide ouders, grootouders of begeleiders neurologische handicaps (NHR)met Bygg Klokt. moeten de speelplaats kunnen bereiken. • de nationale organisatie voor gehandi- – “Bygg Klokt leert ons hoe we moeten “Verbeteringen in de toegankelijkheid op capte kinderen en jeugd (RBU) • de Zweedse organisatie voor reumatiekdenken bij het ontwerpen van speeltoestellen.” speelplaatsen moet je zien als een mogelijk- • de Zweedse vereniging van overlevendenBo legt uit dat het moeilijk is één antwoord op heid tot ontwikkeling. Per slot van rekening is van verkeersongevallen en polio (RTP)alle vragen te geven. Een voorbeeld: het is van de essentie van spelen uitdaging, opwinding en • de Zweedse vereniging voor mensen metbelang contrasterende kleuren te gebruiken het verbreden van de horizon,” zegt Karin. visuele handicaps (SRF)
 13. 13. Speelplaatsonderhoud
 14. 14. Een goed onderhouden en verzorgde speelplaats gaat veel langer mee. Bij de productie van onze speeltoestellen worden uitsluitend materialen van superieure kwaliteit gebruikt. Eenmaal geplaatst is het van groot belang dat de speelplaats goed wordt onderhouden om aan de hoge veiligheidsgraad te kunnen blijven voldoen.Installatie • De toestellen moeten door gekwalificeerdHet installatieteam van Hags reist over de hele personeel en in overeenstemming met dewereld om speelplaatsproducten van Hags specificaties van de fabrikant worden geïnstal-te installeren. Dit ongeacht de grootte van de leerd.toestellen die onze klanten bestellen: niets • De toestellen moeten door gekwalificeerdis te groot of te klein voor ons. Het grootste personeel volgens de specificaties van destandaardproduct is de multisportzaal. Soms fabrikant worden gerepareerd, onderhoudenleveren we nog grotere installaties, bijvoorbeeld en gecontroleerd, op vooraf aangegevenals een klant een op maat ontworpen speelcon- tijdstippen of vaker. De controleperiodesstructie bestelt. worden vastgesteld op basis van factoren als Onze installatieteams bouwen alles; park- gebruik, vandalisme, kustklimaat, leeftijd vanmeubilair, schommels, UniMini-arrangementen, de toestellen etc.hindernisparkoersen, Agito en grote UniPlay-arrangementen. Verantwoordelijkheid van de eigenaar De installatietechnici van Hags hebben • Voor het optimaal functioneren vanspeciale gereedschappen ontwikkeld om het de speeltoestellen is de eigenaar of deinstallatieproces te vergemakkelijken. Als een verantwoordelijke(n) verantwoordelijkspeeltuin snel in elkaar wordt gezet, levert dit voor accurate reparatie-, onderhouds- enook een besparing op voor u als klant. controleschema’s. Al onze producten zijn gecontroleerd • De eigenaar of verantwoordelijke(n) is verant-en gecertificeerd door de TÜV. De installatie- woordelijk voor gekwalificeerd personeel entechnici van HAGS weten hoe belangrijk het dient ervoor te zorgen dat iedereen weet watis om de assemblage-instructies te volgen en haar of zijn verantwoordelijkheden zijn.te voldoen aan de Europese SS-EN 1176-norm • De eigenaar of verantwoordelijke(n) dient eropwaarop de certificering is gebaseerd. De instal- toe te zien dat er een logboek wordt bijgehou-latietechnici van Hags bezitten vier belangrijke den voor reparaties, onderhoud en controleseigenschappen waardoor zij in staat zijn om en dat deze documenten worden gecreëerd,hun werk op een professionele, efficiënte opgeslagen en aan de betrokken personenmanier uit te voeren; precisie, vakmanschap, beschikbaar worden gesteld.jarenlange ervaring en een enorme technische • Indien blijkt dat een toestel defecten vertoontexpertise. dat letsel bij gebruikers kan veroorzaken, moet het toestel voor het publiek ontoegankelijkOnderhoud worden gemaakt tot het probleem verholpen is.• Het is van essentieel belang dat de speeltoes- tellen volgens de Hags -instructies worden geïnstalleerd. Regelmatigecontrole, onderhoud en eventuele reparatiesgaranderen de gebruiksveiligheid en correctewerking.
 15. 15. HAGS UniMiniUniMini is een complete serie speeltoestellen, UniMini-systeem kunnen de kinderen samen of • In Bexy zit een praatbuis waarmee de kin-speciaal ontworpen voor jongere kinderen. Met alleen ontdekken en spelen. deren met elkaar kunnen communiceren. Dedit unieke en veelzijdige systeem kunnen op glijbanen zijn laag waardoor zij ook toegan-verschillende manieren toestellen aan elkaar Deze UniMini-producten verbeteren de kelijk zijnworden gekoppeld. Zeer geschikt voor kleine toegankelijkheid voor kinderen met zwakke benen.speelplaatsen om in een beperkte ruimte veel • Klimmuren met kleurrijke handgrepen in de • In Zelles zit een winkeltoonbank en eenverschillende speelfuncties aan te bieden aan vorm van fruitsoorten moedigen kinderen aan aantal spelletjes die goed bereikbaar zijn voorkinderen in alle leeftijden, in allerlei ontwik- om zowel de gemakkelijke als moeilijke manier kinderen in een rolstoel.kelingsfasen. naar boven, uit te proberen. Ook een uitste- • Vindra bevat zandspeeltjes en -schepjes De toegankelijkheid wordt vergroot door kende manier om kleuren en vormen te leren! waarmee de coördinatie van de armen kanplaatsing van zandbanken, toonbanken, • In Clav zit een kruiptunnel waarbij balans en worden verbeterd. Kinderen in een rolstoelzandgrijpers en andere spellen buiten de coördinatie een rol spelen. kunnen de speeltjes en materialen bereikenspeelgelegenheid, op een hoogte die geschikt • In Omber zit een voetbrug waarop kinderen die buiten andere constructies zijn geplaatst.is voor kinderen in een rolstoel. Met schermen, hun balanscapaciteiten kunnen oefenen.balkons, uitkijktorens met periscopen van het Zandlift Rollenspel/ spierontwikkeling Inkruipscherm Kruipen/ uitdaging Fornuis Zandtafels Rollenspel/ontmoeten Ontmoeten/creëren Toonbank Ontmoeten/rollenspel Voetbrug Coördinatie/balans Spreekbuis Klimbrug Luisteren/spreken Klimmen/ balanceren608 277 VindrAOppervlak 6,2 x 6,1 meter Parenspel Concentratie/aanraken Wij laten slechts een gedeelte van onze productreeks zien. Bezoek www.hags.com om de gehele productreeks in de catalogus te bekijken.
 16. 16. 608 280 ClAVOppervlak 6,2 x 4,9 meter 608 256 rd BExy Oppervlak 6,0 x 5,4 meter608 299 rd oMBErOppervlak 5,9 x 4,1 meter 608 309 oGriPOppervlak 7,8 x 5,5 meter 608 466 PyrAlli Oppervlak 6,2 x 6,0 meter608 284 rd+l APiStA Oppervlak 8,3 x 5,1 meter 608 278 ABBy 608 307 rd ZEllES 608 279 rd BAllEroOppervlak 4,9 x 4,8 meter Oppervlak 4,7 x 4,7 meter Oppervlak 4,7 x 4,3 meter
 17. 17. HAGS UniPlayUniPlay stimuleert kinderen om actief te spelen. Als de vloer van de speelconstructie op het bewegen. In de toestellen zorgen zandspe-Met de toestellen uit deze serie kan een span- grondniveau wordt verwijderd, is de stan- eltjes, het autodashboard en het doolhofspelnende speelplaatsomgeving worden gecreëerd daardcombinatie beter toegankelijk. Het is aan voor urenlang plezier. Deze speeltjes kunnendie kinderen heel graag onderzoeken. Het te raden om spellen en zandspeeltjes aan de zowel van binnenuit als buitenaf wordensysteem is aan te passen aan ieder budget, buitenkant van het scherm te plaatsen. bereikt. De spellen en de afbeeldingpuzzelslocatie en kinderwens! UniPlay maakt kinderen aan de buitenkant van de toestellen hebbennieuwsgierig naar kleuren en vormen. Sommige UniPlay-producten zijn speciaal verschillende functies en een eigen kleur. Door aanpassing van de diepte van de ontworpen om de toegankelijkheid voor Kinderen oefenen hun kracht en coördinatietreden en het aanleggen van overstapplaatsen kinderen met een beperking te verbeteren: in de nettunnel. Ze kunnen hier lekker spelenkunnen ook kinderen met zwakke benen in de • Veel van de producten zijn voorzien van of uitrusten.toestellen komen en zich vrij bewegen (lopend overstapplaatsen en/of ramps waardoorof glijdend). kinderen in een rolstoel zich makkelijk kunnen Sorteringsspel Puzzel Tellen/logica Concentratie/logica Autodashboard Rollenspel/ontmoeten Fornuis Doolhof Rollenspel/ontmoeten Coördinatie/concentratie Overstapplaats Gemakkelijke toegang Periscoop Kijken/rollenspel Ruim vloeroppervlak Gemakkelijke toegang voor rolstoelen Nettunnel Kruipen/balans Ramp Gemakkelijke toegang Telescoop Kijken/rollenspel Glijbaan400 592 ZAPAtA Opwinding/balansOppervlak 11,1 x 10,1 meter Wij laten slechts een gedeelte van onze productreeks zien. Bezoek www.hags.com om de hele productreeks in de catalogus te bekijken.
 18. 18. 408 694 iGMA Oppervlak 13,7 x 11,4 meter 408 690 CUllErMA Oppervlak 8,5 x 8,1 meter 408 693 oCCyOppervlak 13,5 x 8,2 meter 408 689 MUrkAl Oppervlak 7,2 x 6,2 meter
 19. 19. 408 664 oriEnkEOppervlak 8,5 x 7,0 meter 408 678 GiZZo Oppervlak 10,8 x 10,5 meter 408 691 EPtix Oppervlak 13,2 x 9,9 meter 408 670 PotE 408 692 lEVAndErOppervlak 9,1 x 7,1 meter Oppervlak 9,8 x 9,5 meter
 20. 20. 408 695 BUridoS Oppervlak 19,5 x 17,5 meter 408 656 iBAx 408 181 tArrAli 400 553 PECkOppervlak 7,8 x 5,2 meter Oppervlak 6,9 x 5,2 meter Oppervlak 6,5 x 6,2 meter
 21. 21. HAGS AgitoAgito is een speelsysteem dat kinderen tijdens • Het Agito-systeem biedt vele balansoefe- • De kinderen moeten zijdelings of naar bovenhet spelen uitdaagt om hun motoriek en balans ningen met Hopper, Pirouette, Rodeo, Skater, klimmen op Sail en Cliffhanger, ook hierbijte oefenen. Maar ook hun kracht en uithou- Starter, Tournament en Tornad. zijn concentratie en coördinatie vereist.dingsvermogen wordt verbeterd. • De Wigglerbalk is flexibel en schommelt • De bokszak, waarmee kinderen hun armenAgito is ontworpen voor iets oudere kinderen zachtjes, waardoor er veel wordt gevraagd kunnen trainen, staat op een hoogte die zowelen biedt kracht- en fitnesstraining, coördinatie- van de concentratie en balans van kinderen. vanuit een zittende als staande positie kanen gymnastiekactiviteiten. Deze balansoefening is zelfs nog uitdagender worden bereikt. als je met zn tweeën op de balk staat. Tornado Balans/draaien Punch Spierontwikkeling/ coördinatie Web Klimmen/spierontwikkeling Wiggler Concentratie/ balans Hopper Springen/ balans Pirouette Draaien/spierontwikkeling<144 410 AZorOppervlak 13,1 x 10,8 meter Wij laten slechts een gedeelte van onze productreeks zien. Bezoek www.hags.com om de hele productreeks in de catalogus te bekijken.
 22. 22. 142 644 WiGGlErOppervlak 5,3 x 3,6 meter 593 202 PiroUEttE Oppervlak Ø 0,34 meter 593 231 HoPPEr Oppervlak Ø 0,5 meter
 23. 23. HAGS SoloHAGS heeft een uitgebreide serie zelfstandig Het merendeel van de toestellen beschikt • Sandy biedt iedereen urenlang speelplezierplaatsbare spelproducten, Solo genaamd, standaard over een grote toeganke- met de watertafel, zandbaktafel en -tafel.waaronder toestellen voor kinderdagverblijven, lijkheid, maar een aantal van de Solo- • Stratus is een populair speelplaatstoestel metschommels en schommelstoeltjes, veerto- producten is speciaal ontworpen voor een grote schommelstoel waarin meerdereestellen, wippen, rotondes, spellen, glijbanen, mindervalide kinderen: kinderen tegelijkertijd kunnen spelen. Deactiviteitscircuits, balanceertoestellen, touwen, • Bobby heeft een ruggensteun met een groter schommelset kan met meerdere schommelsklimmuren en klimnetten. Deze populaire pro- zitcomfort voor kinderen met zwakke spieren. worden uitgebreid.ducten voor speelplaatsen en voetgangersge- Kinderen kunnen gemakkelijk in de schom- • Kinderen spelen nooit alleen op de jeep Willybieden kunnen zelfstandig worden ingezet of mel komen door de lage voorkant. en de schommelboot Mayflower. Hoe meerals aanvulling op grotere speelarrangementen. • Bruno, Pandy, Milton en Rocky geven kin- kinderen er aan boord zijn, hoe harder de deren een zacht schommelend gevoel in een boot schommelt. ritmische en constante beweging. • Basket Point is uitermate geschikt voor • De schommelstoel Mirage past op iedere baloefeningen, staand of zittend. De paal kan schommelset en is geschikt voor kinderen op de gewenste hoogte worden afgesteld. van alle leeftijden. Indien gewenst, kunnen riemen worden bijgeleverd. 124 801 SCHoMMElStoEl MirAGE 124 802 riEMEnSEt MirAGE U ziet hier slechts een gedeelte van onze productreeks. Bezoek www.hags.com om de hele productreeks in de catalogus te bekijken.
 24. 24. 26015610 SPEElSCUlPtUUr CAlVin Oppervlak 5,1 x 4,3 meter 121 444 VEErtoEStEl BoBBy Oppervlak 2,8 x 2,4 meter 26015611 SPEElSCUlPtUUr HArry Oppervlak 4,9 x 4,4 meter 121 585 SCHoMMEltoEStEl BrUno Oppervlak 3,1 x 2,3 meter 121 432 VEErtoEStEl BoB Oppervlak 2,8 x 2,4 meter 121 580 SCHoMMEltoEStEl roCky Oppervlak 3,1 x 2,3 meter 620 838 ZAndtAfEl dAnny 121 550 SCHoMMEltoEStEl 121 560 SCHoMMEltoEStEl Oppervlak 1,4 x 1,4 meter PAndy Milton Oppervlak 3,1 x 2,3 meter Oppervlak 3,1 x 2,3 meter
 25. 25. 159 610 ZAndtAfEl Oppervlak 0,6 x 0,7 meter 121 145 Willy Oppervlak 5,6 x 4,5 meter 159 611 floWEr + 1 PEtAl Oppervlak 1,2 x 0,7 meter 151 135 rotondE PEdAl Oppervlak 6,6 x 6,6 meter 120 080 StrAtUS Oppervlak 8,7 x 2,6 meter 151 155 rotondE MErry Oppervlak 5,5 x 5,5 meter408 967 SPEEltoEStEl EPA 159 621 ZAndBAktAfEl Voor EEn of 156 205 SCHAAkSPEl Oppervlak 4,3 x 4,3 meter tWEE PErSonEn Oppervlak 4,3 x 4,1 meter
 26. 26. 098 351 BASkEt Point Oppervlak Ø 3,66 meter121 161 MAyfloWErOppervlak 6,0 x 4,5 meter 628 835 WAtErtAfEl SAndy Oppervlak 4,1 x 3,4 meter 420 91215 SPrEEkBUiS SPEAk 420 91211 SPrEEkBUiS oPPErVAlk Oppervlak 0,4 meter 608 911 rd+l SPEEltoEStEl lABy Oppervlak 4,6 x 4,6 meter 408 003 SPEl VAGABond Oppervlak 0,6 x 0,6 meter 593 713 fUnCtion 593 551 SEA SWEll 400 002 doolHofSPEl Oppervlak 6,0 x 6,0 meter Oppervlak 8,4 x 3,2 meter Oppervlak 0,5 x 0,5 meter
 27. 27. HAGS PlanetHAGS Planet is een serie voor oudere kinderen van teamactiviteiten op de speelplaats bij de • Voetbal- en handbaldoelen zijn de perfecteen jongeren die te volwassen zijn voor de speel- school of in het park. middelen om kinderen te stimuleren intoestellen, maar graag actief zijn en lol hebben. groepsverband te bewegen en lol te hebben,Hags Gym geeft duidelijke instructies over de Een aantal van de Planet-producten zijn ongeacht hun fysieke capaciteiten. Groepsacti-gebruiksmogelijkheden. De bewegingen worden speciaal ontworpen voor een betere viteiten en teamwerk zijn van essentieel belangvolgens een bepaalde volgorde en naargelang toegankelijkheid: bij de ontwikkeling van lichamelijke en socialede capaciteiten van de gebruiker uitgevoerd. • Arenas is geschikt voor een reeks van vaardigheden.Met voldoende ruimte tussen de toestellen, activiteiten en heeft een rolstoeltoegankelijke • Tafeltennis is een goede manier om concen-kunnen de gebruikers zelfstandig en in hun entree. De omheining houdt de bal binnen het tratievaardigheden te ontwikkelen.eigen tempo oefeningen doen. De balsportpro- speelgebied. • Het bord kan op de gewenste hoogte aan eenducten van HAGS zijn ideaal voor het stimuleren muur of paal worden geïnstalleerd. Punch Spierontwikkeling/coördinatie Leg Press Spierontwikkeling 193 011 SErrA Oppervlak 5,3 x 4,9 meter Balance Balans/coördinatie U ziet hier slechts een gedeelte van onze productreeks. Bezoek www.hags.com om de hele productreeks in de catalogus te bekijken.
 28. 28. 193 010 BiCo 193 012 flExo Oppervlak 5,5 x 4,9 meter Oppervlak 5,6 x 4,9 meter 158 956 tAfEltEnniStAfEl inCl. nEt Oppervlak 2,7 x 1,5 meter 193 013 tiBASOppervlak 5,4 x 4,8 meter 198 228 VoEtBAl- En HAndBAldoElEn Oppervlak 2,0 x 3,0 meter 098 276 VollEyBAlPAlEn 098 332 BASkEt 098 277 nEt Oppervlak 1,2 x 1,7 meter Lengte 10,5 meter
 29. 29. HAGS PlazaHAGS Plaza is een productlijn voor het inrichten Een aantal van de Plaza-producten zijn • Bankjes met armsteunen waarmee rolstoel-van openbare ruimten. Het biedt meubilair om speciaal ontworpen voor een betere gebruikers naast de bank kunnen komen.te kunnen ontspannen en socialiseren, zoals toegankelijkheid:(picknick)tafels en banken. Het meubilair is • Skagen is een royale tafel die aan één kanttoegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd of ruimte biedt aan een rolstoel.beperkingen. • Parkbankjes waarnaast gemakkelijk rolsto- elen kunnen worden geplaatst. 157 401 SkAGEn Oppervlak 1,7 x 1,7 meter 157 079 olVon 521 460/461/462 rÖrkrÖkEn nB 057 701 ElliPSE Oppervlak 2,2 x 1,6 meter Oppervlak 1,6 x 0,5 meter, tafel 1,5 x 0,4 meter, Oppervlak 0,5 x 0,4 meter bank 1,2 x 0,6 meter U ziet hier slechts een gedeelte van onze productreeks. Bezoek www.hags.com om de hele productreeks in de catalogus te bekijken.
 30. 30. Ny reklam. 09-0431. www.hags.comHAGS Aneby AB. Box 133, SE-578 23 Aneby, Zweden. Telefoon: +46 380-473 00. Fax: +46 380-451 26. E-mail: hags@hags.com

×