RaunarskiSistemi

299 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
299
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RaunarskiSistemi

 1. 1. RAČUNARSKI SISTEMI • Uvod • Struktura hardvera • Računarski softver
 2. 2. UVOD • • • • Računarski sistemi, odnosno računari, jesu elektronske mašine koje obrađuju ulazne informacije(podatke ili naredbe) i iz njih proizvode izlazne informacije(rezultate). U početku su se koristili samo za numerička složna računanja, ali kasnije se njihova primena proširila na skoro sve ljudske delatnosti. U nekim jezicima prvobitno ime računari zamenjeno je imenom mašine za obradu podataka Za rešavanje bilo kog problema postupak rešavanja mora najpre da se raščlani na najjednostavnije korake, a zatim da se za svaki korak napiše odgovarajuća naredba. To se naziva programiranje, a skup instrukcija za izvrsenje neke obrade naziva se program. Ljudi koji pišu programe nazivaju se programeri
 3. 3. • • • • Računari se mogu podeliti na različite načine u zavisnosti od toga da li se posmatra: -Njihova primena -Broj korisnika koji mogu istovremeno da koriste jedna računar -Broj naredbi koje računar može da izvrši u jednom trenutku. Sa stanovništva primene, računari se dele na: 1. Računari opšte nameneMogu da učitavaju razne programe da rešavaju različite probleme 2. Računari za specijalne nameneImaju ugrađene programe za rešavanje samo onih problema za koje su namenjeni(igranje šaha, automatski piloti, upravljanje nekom mašinom). Sa stanovišta broja korisnika koji mogu istovremeno da koriste isti računar, postoje: 1. Višekorisnički (mainframe based) 2. Jednokorisnički (PC based). Sa stanovišta broja naredbi koje izvršavaju u momentu: 1. Serijski SISD(Single Instruction Single Data) 2. Paralelni SIMD(Single Instruction Multiple Data).
 4. 4. • • • • • Serijski računari mogu da izvrše jednu naredbu nad samo jednim podatkom u memoriji.Najveći broj računara je ovog tipa , svi personalni računari. Paralelni(superračunari) mogu u jednom trenutku vremena da izvrše istu naredbu nad većim brojem podataka u memoriji. Imajući u vidu da je računarski sistem samo mašina koja radi po određenom programu, može se reći da se svaki računarski sistem sastoji od dve komponente: 1. Same mašine(računarskog hardvera) 2. Programa po kojima računar radi(računarskog softvera) Izraz hardver označava fizičke uređaje račuarskog sistema, odnosno sve one delove koji se vide i mogu da se dotaknu.Ovaj izraz nastao je zbog veličine prvog računara ENIAC, koji je bio težak, kabast i glomazan. hardware - gvožđurija S obzirom na to da je računar bez programa potpuno beskoristan, ova druga komponenta računarskog sistema dobila je ime softver(software) kao suprotnost od hardware.
 5. 5. STRUKTURA HARDVERA • Računarski sistem se sastoji od: >>centralne(unutrašnje) memorije >>aritmetičko-logičke jedinice >>kontrolne jedinice >>jedinice spoljne memorije >>ulaznih i >>izlaznih jedinica
 6. 6. Centralna memorija • • Program i podaci koji se obrađuju uskladišteni su u unutrašnjoj(centralnoj) memoriji. Ova memorija se sastoji od elektrosnkih kola, od kojih svako može da ima dva stanja, koja se obično označavaju sa 0 i 1(0-bez struje, 1-sa strujom). Zbog toga se ova kola zovu bit(binary digit-binarna cifra). Ovo može da se uporedi sa sijalicom kod koje bi stanje kada je ugašena bilo označeno sa 0, a stanje kada je upaljeno sa 1.
 7. 7. Aritmetičko-logička jedinica • Sastoji se od registara i elektronskih kola potrebnih za izvodjenje aritmetičkih operacija-sabiranja, oduzimanja, množenja, deljenja- i logičkih operacija-upoređivanja dve vrednosti da bi se odredila veća i određivanja da li je izraz istinit ili ne
 8. 8. Kontrolna jedinica • Kontrolna jedinica je koordinator rada celokupnog računarskog sistema. Ona kontroliše izvršavanje programa, uzima instrukcija iz memorije i prepoznaje ih, dekodira i naređuje odgovarajuće akcije drugim jedinicama započinje operacije ulazno-izlaznih jedinica i prenosi podatke u centralnu memoriju i iz nje
 9. 9. Jedinice spoljne memorije • • • Jedinice spoljne memorije služe za čuvanje programa i podataka kada računar nije u upotrebi. Postoje dva tipa: >>s direktnim pristupom >>sa sekvencijalnim pristupom Memorija s direktnim pristupom je magnetni disk. On se razlikuje kao disketa(flopi) ili kao tvrdi disk(hard)
 10. 10. Ulazne jedinice • Za unošenje programa i podataka u bišekorisnički računar najčešće se koristi terminal, koji se sastoji od ekrana i tastature. Kod personalnih računara se osim tastature kao ulazne jedinice koriste i miš, digitajzer, kao i razni drugi specijalizovani uređaji
 11. 11. Izlazne jedinice • Najčešća izlazna jedinica je monitor ili ekran terminala. Za štampanje manjih količina podataka obično se koristi serijski štampači koji štampaju znak po znak, ili laserski štampači.
 12. 12. RAČUNARSKI SOFTVER • Da bi računarski sistem mogao da radi, pored hardvera mora biti opremljen i odgovarajućim programima koji će njime upravljati. Ova komponenta računarskog sistema zove se softver(software). Softver se moze podeliti na: >>operativne sisteme >>sistemski softver >>aplikacionih programi
 13. 13. Operativni sistem • • Operativni sistem je kompleksan programski sistem sastavljen od skupa programa koji treba da obezbede lako i efikasno korišćenje računara. Operativni sistemi mogu da se klasifikuju sa različitih stanovišta. Ovde će biti pomenute četiri klasifikacije, koje se međusobno ne isključuju. >> sa stanovišta broja programa koji mogu istovremeno da budu u memoriji >> sa stanovišta broja korisnika koji mogu istovremeno da koriste računar >> sa stanovišta načina zadavanja komandi >> sa stanovišta prenosivisti na različite arhitekture računara Sa stanovišta broja programa koji mogu istovremeno da budu u centralnoj memoriji računara, operativni sistemi se dele na: >>monoprogramske-monoprocesne(jednoprocesne) >>multiprogramske-multiprocesne(višeprocesne)
 14. 14. • • • • Monoprogramski operativni sistem omogućava da računar drži u memoriji i izvršava samo jedan program. Multiprogramski operativni sistem omogućava da se u centralnoj memoriji nalazi istovremeno više programa, od kojih u svakom trenutku može da radi samo jedan. Zadatak operativnog sistema kod multiprogramskog rada jeste smanjenje ukupno utrošenog vremena rada računara na izvršavanje svih programa u odnosu na vreme koje bi bilo utrošeno kad bi se izvršavali pojedinačno, ali da je vreme rada svakog pojedinog programa duže nego kad bi se on izdržavao sam. Sa stanovišta broja korisnika koji mogu istovremeno da koriste računare operativni sistemi mogu da budu: >>Jednokorisnički(Singleuser) >>Višekorisnički(Multiuser) Kod jednokorisničkih operativnih sistema, kako im i ime kaže, računar može da koristi samo jedan korisnik.

×