Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Matem ych progr 8 new

417 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Matem ych progr 8 new

 1. 1. УЧЕБНА ПРОГРАМАПО МАТЕМАТИКАЗА VIIІ КЛАС І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. Осми клас е последният клас от прогимназиалния етап на основната степен наобразование. Дидактическата система на обучението по математика в прогимназията създавапредпоставки за успешното завършване на математическия курс на обучение в V –VІІІ клас, който е задължителен за всички ученици. Учебната програма по матема-тика за VІІІ клас е продължение на учебните програми от предходните класове оттози етап. Тя се реализира в рамките на 136 учебни часа годишно (34 учебни сед-мици по 4 часа седмично), определени с Наредба № 6 от 2001 г. Съдържанието напрограмата е определено на базата на: • стандартите, които учениците трябва да покрият в резултат на завършване насъответното равнище на прогимназиалния етап; • резултатите, които учениците трябва да постигнат след завършване на VІІ клас; • възможностите, които осигурява учебният план; • връзката на учебния предмет математика с предметите от неговата и другитекултурнообразователни области. ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В VІІІ КЛАС. 1. Усвояване на ирационалните числа, записани с квадратен корен, на свойстваи операции с тях. 2. Разширяване и задълбочаване на знанията на учениците за уравненията чрезизучаване на квадратни уравнения. 3. Придобиване на умения за решаване на системи линейни уравнения и системилинейни неравенства. 4. Усвояване на понятието функция, на функциите y = ax + b , y = ax 2 , a ≠ 0 , тех- х-ните свойства и графики и придобиване на знания за права и обратна пропорцио-налност. 5. Усвояване на понятието вектор в равнината, на афинните операции с вектори итехни приложения. 6. Усвояване на еднаквостите в равнината. 7. Задълбочаване и разширяване на знанията на учениците за геометричните фи-гури чрез изучаване взаимните положения на окръжности, на окръжност и ъгъл, наокръжност и многоъгълник, на свойства на забележителни точки в триъгълник. 8. Задълбочаване на логическите знания и умения, формиране на логическа кул-тура и усвояване на математически език. 9. Усвояване на основни приложения на изучаваните математически знания, ка- 1
 2. 2. то се показват интегративните функции на математиката. 10. Формиране на положително отношение към математиката, създаване на ин-терес и мотивация на учениците за придобиване на знания и умения. 11. Развиване на наблюдателност, въображение, концентрация на мисленето,памет. 12. Овладяване на обективни критерии за оценка на духовните и материалнитеценности на обществото. 13. Изграждане на навици за опазване на околната среда и на собственотоздраве. ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ (колони № 1 и № 2 от таблицата). ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ (колони № 3, № 4, № 5 и № 6 от таблицата).2
 3. 3. III. Очаквани резултати IV. Учебно съдържание (теми, понятия, контекст и дейности, междупредметни връзки) Колона №1 Колона №2 Колона №3 Колона №4 Колона №5 Колона №6 Ядра на Очаквани резултати на ниво Очаквани резултати по теми Основни нови Контекст и Възможности учебното учебна програма понятия дейности за между- съдържание (по теми) (за цялото ядро предметни и/или за цялата връзки програма) Учениците трябва да усвоят: На учениците трябва да се даде възмож- ност да: Тема 1. Квадратен корен Числа. Стандарт 1: Ученикът: Агебра Познава ирационални числа, 1. 1. знае понятието квадратен корен на квадратен корен; • нареждат записани с квадратен корен, неотрицателно число и свойствата му; ирационално число; ирационални вътрешно- може да ги сравнява и извърш- 2. умее да сравнява квадратни корени и подкоренна числа върху предметни числовата ос; връзки; ва операции с тях. изрази, съдържащи квадратни корени; величина; • се запознаят Очакван резултат: 3. умее да извършва действия с квадрат- коренуване; с някои грешни Умее да опростява числови ни корени; аналогии при изрази с квадратни корени. 4. умее да рационализира дроб. действия с квадратни корени; • се запознаят с приближени стойности на корени; • се запознаят с исторически сведения, свързани с темата. Логически Стандарт 1: 1. подхожда рационално при преобразу- знания Умее да преценява вярност и ване и оценка на изрази с квадратни рационалност в конкретна корени. ситуация.3
 4. 4. 4 Очакван резултат: Умее да смята рационално. Моделира- Стандарт 1: 1. умее да прилага знанията не Умее да оценява съдържателно за сравняване на ирационални числа в получения при моделиране задачи, изискващи оценка на числова резултат и да го интерпретира. стойност на израз. Очакван резултат: Умее да оценява ирационално число, записано с квадратен корен. Тема 2. Квадратно уравнение Числа. Стандарт 1: Ученикът: Алгебра. Умее да решава квадратни 1. знае понятието квадратно уравнение, квадратно уравне- • се запознаят с вътрешно- уравнения с рационални понятията свързани с него и видовете ние; исторически предметни коефициенти по формулата за квадратни уравнения; коефициенти на факти по темата връзки; намиране на корените му. 2. знае формулата за корени на квадрат- квадратно уравне- физика; но уравнение и умее да я прилага при ние; Очакван резултат: решаването на квадратни уравнения; пълно квадратно Умее да решава квадратно 3. умее да решава уравнения, свеждащи уравнение; уравнение. се до квадратни; непълно квадратно 4. умее да решава непълни квадратни уравнение; уравнения. дискриминанта на квадратно уравне- ние; двоен корен; Логически Стандарт 1: 1. умее да подхожда рационално при знания. Умее да преценява вярност и решаване на видовете квадратни рационалност в конкретна уравнения. ситуация. Очакван резултат: Умее рационално да решава
 5. 5. различните видове квадратни уравнения Тема 3. Вектори. Средна отсечка. Фигури и Стандарт 1: Ученикът: • се запознаят с тела Знае основните геометрични 1. знае понятието средна различни фигури (триъгълник, четири- отсечка в триъгълник, свойствата £ и средна отсечка в начини за ъгълник), техните елементи и умее да ги използва; триъгълник; доказване свойства. 2. знае понятието средна средна отсечка в свойствата на Очакван резултат: отсечка (основа) в трапец, свойствата £ и трапец; средни отсечки Знае и използва свойствата на умее да ги прилага; медицентър на и медицентър (с средни отсечки в триъгълник и 3. знае понятието медицентър на триъгълник. вектори, трапец и медицентър на триъгълник, свойствата му и умее да ги еднакви триъгълник. прилага; триъгълници, 4. умее да открива и създава лица и др.). ситуации, свързани със средни отсечки. Логически Стандарт 1: 1 умее да разграничава твърденията от знания Разбира на конкретно ниво темата като необходими и достатъчни смисъла на логическите съюзи условия; „и“, „или“, „ако..., то“ и на 2. умее да образува отрицание на релацията еквивалентност Ы. твърдения, съдържателно свързани с Стандарт 2: темата; Умее да образува на конкретно 3. умее да анализира условието на ниво отрицание на твърдение, твърдение и да избира подходящи съдържащо логическите съюзи средства за доказателство. „и“/„или“. Стандарт 3: Умее да преценява вярност и рационалност в конкретна ситуация. Очакван резултат: Умее да извършва доказателства на базата на логическата еднопосочни лъчи; • се запознаят с структура на изучената теория.5
 6. 6. 6 Моделира- Стандарт 1: 1.знае понятието вектор и понятията, противопосочни основни не Знае понятието вектор, свързани с него; лъчи; векторни операциите събиране и изважда- 2. знае операции с вектори, техните посока; равенства; не на вектори, умножение на свойства, умее да извършва операции с направление; • използват вектор с число. вектори и умее да ги прилага; насочена отсечка; векторите като 3. умее в конкретна ситуация да предста- вектор; средство за нулев вектор; Очакван резултат: вя вектор като линейна комбинация на доказване на дължина на вектор; Умее да извършва афинни вектори. равенство и посока на вектор; операции с вектори и да ги еднопосочни успоредност на използва. вектори; отсечки, противопосочни съвпадане на вектори; точки, колине- равни вектори; арност на точки противоположни • се запознаят с вектори; основни сбор на вектори; приложения на разлика на вектори; векторите във произведение на физиката вектор с число; колинеарни вектори; Тема 4. Функции Функции. Стандарт 1: Ученикът: аргумент; • се запознаят с Измерване Умее да представя таблично и 1. има представа за понятието функция и функция; примери за раз- вътрешно- графично функции от вида за начините за задаване на функции; функционална лични връзки предметни y = ax + b и y = ax , a ≠ 0. 2 2. умее да намира функционална стойност; между величи- връзки; стойност, стойност на аргумента при дефиниционно ни, в това чис- природни Очакван резултат: различно задаване на функции и да множество; ло и функцио- науки; 1. Умее да построява графика установява принадлежност на точка към допустими стой- нални; на функция и да я използва. графика на функция; ности; • осмислят пре- 3. знае линейна функция и умее да чертае множество от минаването от графиката £; функционални аналитично към 4. знае функцията y = ax , a ≠ 0 è óìåå 2 стойности; графично графика на задаване на
 7. 7. да чертае графиката £; функция; функция; 5. умее да извлича информация от • намират лица зададена графика на функция; на фигури, по- 6. осмисля връзката между графика на лучени при линейна функция и някои понятия, пресичане на свързани с линейно уравнение и линейно графики на неравенство. линейни функции; • се запознаят с графики на някои функции (например y = |ax + b|, a y= è äð-( x Елементи Стандарт 1: от вероят- Умее да събира, организира и 1. умее да представя с таблица • интерпретира природни или графика събрана количествена таблично и гра- науки; ности и описва данни. информация; фично зададена обществени статистика Стандарт 2: 2. умее да прави качествена и Умее да разчита, интерпретира информация, науки и количествена оценка на информация, разглеждана в и оценява информация, представена таблично или графично. гражданско предадена с графики и с други учебни образова- таблици. дисциплини ние; Очакван резултат: екология; Умее да представя и разчита таблично и графично предадена информация. Моделира- Стандарт 1: права пропорцио- Познава права и обратна 1. умее да открива права и обратна не налност; пропорционалност. пропорционалност в познати зависимо- обратна пропорци- Очакван резултат: сти. оналност; Моделира реални ситуации с прави или обратнопропорцио-7
 8. 8. 8 нални зависимости Тема 5. Еднаквости Функции. Стандарт 1: Ученикът: геометрично • построяват Измерване Умее да построява образ на 1. има представа за геометрично преоб- преобразувание; образи точка, отсечка и окръжност при разувание и преобразуванието еднак- еднаквост; на геометрични еднаквост. вост в равнината; образ; фигури при 2. знае различните видове еднаквости и първообраз; еднаквост или Очакван резултат: понятията, свързани с тях; осева симетрия; композиция на Построява образи на познати 3. умее да построява образ на точка, ос на симетрия; еднаквости; геометрични фигури при отсечка и окръжност при еднаквост. симетрични точки; • свързват еднаквост. централна симетрия; знанията център на симетрия; за еднаквости с ротация; графики на ориентиран ъгъл; функции център на ротация; транслация; вектор на трансла- ция; Тема 6. Системи линейни уравнения с две неизвестни Числа. Стандарт 1: Ученикът: линейно уравнение • обвържат зн а- Алгебра Умее да решава системи 1. разпознава линейни уравнения с две с две неизвестни; нията за функции линейни уравнения с две неизвестни, знае понятията, свързани с система линейни с пон ятията от тях и може да изразява едното неизвест- темата; неизвестни. уравнения с две но чрез другото; • решават някои неизвестни; системи уравне- Очакван резултат: 2. знае понятието система уравнения и наредена двойка ния с един пара- Знаe и умее да прилага понятията, свързани с тях; числа; метър; различни методи за решаване на 3. умее да решава система линейни решение на • използват метод системи линейни уравнения. уравнения чрез заместване или събиране. уравнение с две на полаг ането неизвестни; при решаване на системи; решение на система • решават систе- уравнения; ми линейни урав- еквивалентни
 9. 9. Логически Стандарт 1: 1. осъзнава еквивалентността при системи уравнения; нения с три неиз- знания Разбира на конкретно ниво смисъ- решаване на системи линейни уравнения; вестни. ла на логическия съюз „и“ и на 2. умее да преценява рационалността на релацията еквивалентност Ы. избрания метод за решаване на система- Стандарт 2: та. Умее да преценява вярност и ра- ционалност в конкретна ситуация. 1. умее да използва системи линейни Моделира- Стандарт 1: уравнения за моделиране на различни не Умее да моделира със системи ли- ситуации; нейни уравнения с две неизвестни. 1. умее да интерпретира Стандарт 2: съдържателно решението на системата Умее да оценява съдържателно по- съобразно конкретната ситуация. лучения при моделиране резултат и да го интерпретира. Очакван резултат: Разбира и моделира конюнктивни връзки с помощта на системи. Тема 7. Системи линейни неравенст- ва с едно неизвестно Числа. Стандарт 1: Ученикът: Алгебра Умее да решава системи 1. знае понятието система неравенства и • решават сечение на числови линейни неравенства с едно понятията, свързани с него; интервали; системи с неизвестно и неравенства, 2. умее да решава система от две линейни обединение на повече от две свеждащи се до линеини. неравенства; числови интервали; линейни 3. умее да решава двойно неравенство, система неравенст- неравенства. Очакван резултат: неравенство от вида f ( x).g ( x) > 0 , ва; Умее да решава системи ax + b > c è ïîäîáíè íà òÿõ+ ñâúðçàíè решение на система линейни уравнения и неравен- неравенства; ства, свеждащи се до тях. ñúñ çíàöèòå <, ≥, ≤ - двойно неравенст- во; еквивалентни системи неравенст- ва;9
 10. 10. 10 Логически Стандарт 1: 1. осъзнава еквивалентността при ре- знания Разбира на конкретно ниво шаване на системи линейни неравенства; смисъла на логическия съюз „и“ 2. разбира смисъла на логическите съюзи и „или“ и на релацията еквива- „и“, „или“ при решаване на двойни лентност Ы. неравенства, на неравенство от вида Очакван резултат: f ( x).g ( x) > 0 , ax + b > c è ïîäîáíè Умее правилно да обосновава íà òÿõ+ ñâúðçàíè ñúñ çíàöèòå <, ≥, ≤ - решаването на неравенства и системи неравенства. Тема 8. Окръжност и многоъгъл- ник Ученикът: геометрич но място Фигури и Стандарт 1: 1. знае и може да определя взаимни на точки; • построяват тела Знае основните геометрични положения на: вътрешна точка за ок- триъгълник по фигури (триъгълник, четири- • точка и окръжност; ръжност; различни ъгълник, правилен многоъгъл- • права и окръжност; външна точка за ок- съвкупности от ник и окръжност), техните ръжност; • две окръжности; дадени елемен- елементи, видове и свойства. допирателна към ок- 2. знае и умее да прилага свойства на ти; ръжност; хорди в окръжността; • се запознаят с Стандарт 2: допирна точка; 3. знае забележителни точки на триъгъл- секуща на окръжност; някои геомет- Умее да построява геометрич- ник и твърдения, свързани с тях; външнодоп ирателни рични места от ните обекти, описани в основни- 4. знае геометрично място от точки, от окръжности; точки и техни те построителни задачи. които дадена отсечка се вижда под даден вътрешнодопирател- приложения; ъгъл и умее да го построява; ни окръжности; • построяват Очакван резултат: пресичащи се окръж- 5. свързва познати геометрични обекти с обща допира- Знае твърдения за вписани и ности; понятието геометрично място от точки и телна към две описани многоъгълници и умее концентрични окръж- ги използва в конструктивни задачи; окръжности. да ги използва. ности; 6. знае необходими и достатъчни условия централа н а две ок- за вписани и описани четири-ъгълници и ръжности; умее да ги прилага; обща доп ира телна 7. умее да построява допирателна от към две окръжности; външна точка към окръжност. оп иса на окръжност около многоъгълник;
 11. 11. вп иса н мн огоъгъл- ник; вписана окръжност в многоъгълник; оп иса н мн огоъгъл- ник; ортоцентър; център на описаната окръжност за три ъ- гълник; център на вписаната окръжност за три ъ- Функции. Стандарт 1: 1. знае видовете ъгли, свързани с гълник; Измерване Знае да определя по вид и намира окръжност, твърдения за тях и умее да ги ъгли, свързани с окръжност. прилага. принадлежаща дъга Очакван резултат: на централен ъгъл; Използва знанията за мерки на вписан ъгъл; ъгли, свързани с окръжност в периферен ъгъл; конкретни геометрични ситуа- ъгъл, чийто връх е ции. вътрешна точка за окръжност; ъгъл, чийто връх е Логически Стандарт 1: 1. знае и умее да прилага признаци и външна точка за знания Разбира на конкретно ниво свойства за вписан и описан четириъгъл- окръжност; смисъла на релацията еквивалент- ник; ност Ы . 2. умее да разграничава и създава Стандарт 2: ситуации, в които прилага теореми- Разбира смисъла на думите признаци и теореми-свойства; теорема свойство и теорема 3. умее да формулира хипотеза и да я признак проверява; Стандарт 3: Умее да преценява вярност и 4. разбира смисъла на релацията рационалност в конкретна еквивалентност и може да обосновава ситуация. еквивалентност на твърдения. Очакван резултат: Открива и използва логическата структура на твърдения.11
 12. 12. V. ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÌÅÒÎÄÈ È ÔÎÐÌÈ ÇÀ ÎÖÅÍßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎÑÒÈÆÅÍÈßÒÀ ÍÀ Ó×Å-ÍÈÊÀ ÏÎ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ  V²²² ÊËÀÑ. Îöåíÿâàíåòî íà ó÷åíèöèòå ñå îñúùåñòâÿâà âúç îñíîâà íà ÄÎÈ çà îöåíÿâàíå. Ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèöèòå, êîèòî â ïðîãðàìàòà ñà ïîñî÷åíè êàòî çíàíèÿ è óìå-íèÿ, ïîñòèãíàòè ÷ðåç îñúùåñòâÿâàíå íà îáðàçîâàòåëíèòå è ïðàêòè÷åñêèòå öåëè, ìî-ãàò äà áúäàò ïðîâåðÿâàíè óñòíî è ïèñìåíî. Ïèñìåíàòà ïðîâåðêà ñå îñúùåñòâÿâà ñêîíòðîëíè è êëàñíè ðàáîòè èëè òåñòîâå. Òîçè íà÷èí íà ïðîâåðêà ãàðàíòèðà îöåíÿâà-íåòî íà âñè÷êè ó÷åíèöè ïî åäèííè êðèòåðèè è äàâà âúçìîæíîñò çà òî÷íî äèàãíîñòè-öèðàíå è àíàëèç íà äîïóñêàíèòå ãðåøêè è ñúùåñòâóâàùèòå ïðîïóñêè â çíàíè-ÿòà èì. Óìåíèÿòà îò îáù õàðàêòåð (îòíîøåíèå êúì ìàòåìàòè÷åñêèòå çíàíèÿ, ñïîñîáíîñòçà ìèñëåíå â êîëè÷åñòâåíè è ëîãè÷åñêè êàòåãîðèè, ìàòåìàòè÷åñêè ñïîñîáíîñòè èäð.), êîèòî òðÿáâà äà ñå ïîñòèãíàò â ðåçóëòàò íà ïîñî÷åíèòå â ïðîãðàìàòà âúçïèòà-òåëíè è ôîðìèðàùè öåëè, ìîãàò äà ñå îöåíÿâàò ñàìî êà÷åñòâåíî, è òî ïðè ïðÿêîíàáëþäåíèå íà ðåàëíèÿ ó÷åáåí ïðîöåñ. V². ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈ ÓÊÀÇÀÍÈß. Ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå å îðãàíèçèðàíî â øåñò ÿäðà, îïðåäåëåíè ÷ðåç ÄÎÈ çàó÷åáíî ñúäúðæàíèå (×èñëà. Àëãåáðà; Ôèãóðè è òåëà; Ôóíêöèè. Èçìåðâàíå; Ëîãè-÷åñêè çíàíèÿ; Åëåìåíòè îò âåðîÿòíîñòè è ñòàòèñòèêà; Ìîäåëèðàíå) è å ñòðóêòóðèðà-íî â îñåì òåìè: Òåìà 1. Êâàäðàòåí êîðåí; Òåìà 2. Êâàäðàòíè óðàâíåíèÿ; Òåìà 3.Âåêòîðè. Ñðåäíà îòñå÷êà; Òåìà 4. Ôóíêöèè; Òåìà 5. Åäíàêâîñòè; Òåìà 6. Ñèñòåìèëèíåéíè óðàâíåíèÿ ñ äâå íåèçâåñòíè; Òåìà 7. Ñèñòåìè ëèíåéíè íåðàâåíñòâà ñ åäíîíåèçâåñòíî; Òåìà 8. Îêðúæíîñò è ìíîãîúãúëíèê. Ñ òåìàòà „Êâàäðàòåí êîðåí“ çàïî÷âà ðàçøèðÿâàíåòî íà ìíîæåñòâîòî íà ðàöèî-íàëíèòå ÷èñëà, êîåòî ðàçøèðÿâàíå ùå ïðîäúëæè â ãèìíàçèàëíèÿ åòàï. Òåìàòà „Óðàâíåíèå è íåðàâåíñòâà“ â ó÷èëèùíèÿ êóðñ ïî ìàòåìàòèêà ñå äîðàçâè-âà â V²²² êëàñ ñ èçó÷àâàíå íà êâàäðàòíèòå óðàâíåíèÿ è ñèñòåìèòå ëèíåéíè óðàâíå-íèÿ è íåðàâåíñòâà. Òåìàòà „Ôóíêöèè“ ïîñòàâÿ îñíîâèòå íà èçó÷àâàíåòî íà ôóíêöèèòå â ó÷èëèùíèÿêóðñ. Ñ òåìàòà „Åäíàêâîñòè â ðàâíèíàòà“ ñå ðåàëèçèðà ôóíêöèîíàëíèÿò ïîäõîä âãåîìåòðèÿòà. Èçãðàæäàíåòî íà âåêòîðíèÿ àïàðàò è ïðèëàãàíåòî ìó â ãåîìåòðèÿòà ñå îñúùåñò-âÿâà ñ òåìàòà „Âåêòîðè. Ñðåäíà îòñå÷êà “. Âàæíî ìÿñòî â ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå ïîìàòåìàòèêà â V²²² êëàñ çàåìà òåìàòà „Îêðúæíîñò è ìíîãîúãúëíèê“, ñ êîÿòî ïðîäúë-æàâà ñèñòåìíîòî èçãðàæäàíå íà êóðñà ïî ïëàíèìåòðèÿ. Ëîãè÷åñêèòå çíàíèÿ ñúäúðæàòåëíî ñà îáâúðçàíè ñ êîíêðåòíîòî ó÷åáíî ñúäúð-æàíèå, èçó÷àâàíî â òîçè êëàñ è îñòàâàò íà êîíêðåòíî íèâî. Âúòðåøíîïðåäìåòíèòå è ìåæäóïðåäìåòíèòå âðúçêè ñå èçïîëçâàò çà ïîêàçâàíå íàðàçëè÷íèòå ïðèëîæåíèÿ íà èçó÷àâàíèòå òåîðåòè÷íè çíàíèÿ (êîëîíà ¹ 6).  êîëîíà ¹ 4 íà òàáëèöàòà ñà ïîñî÷åíè íîâèòå ìàòåìàòè÷åñêè ïîíÿòèÿ, à ñúùîòàêà è äóìè èëè ñëîâîñú÷åòàíèÿ îò åçèêà íà ïðåïîäàâàíå, èçïîëçâàíè â ó÷åáíèÿïðîöåñ ïî ìàòåìàòèêà.12
 13. 13. Îïèñàíèòå äåéíîñòè â êîëîíà ¹ 5 íà òàáëèöàòà ñå îòíàñÿò êàêòî çà êîíêðåòíàòàòåìà, òàêà è çà öÿëàòà ïðîãðàìà (ìîãàò äà ñå ðåàëèçèðàò íàâñÿêúäå, êúäåòî òîâà åâúçìîæíî). Ñúãëàñíî îáùàòà õàðàêòåðèñòèêà íà êóëòóðíîîáðàçîâàòåëíàòà îáëàñò, ïîñî÷åíàâ ÄÎÈ çà ó÷åáíî ñúäúðæàíèå, â V²²² êëàñ ïðîäúëæàâà èçïîëçâàíåòî íà ïîçíàâàòåë-íè ìåòîäè è òåõíîëîãè÷íè ïîäõîäè.  ïðîãðàìàòà òî÷íî ñå îïðåäåëÿ ñàìî ïîñëåäîâàòåëíîñòòà íà èçó÷àâàíèòå òåìè.Íàðåäáàòà íà î÷àêâàíèòå ðåçóëòàòè (êîëîíà ¹ 3) å îïðåäåëåíà îò ðàìêàòà çà èçðà-áîòâàíå íà ó÷åáíàòà ïðîãðàìà. Ïðè ðåàëèçàöèÿòà íà òåìàòà ñå ñúáëþäàâà ëîãè÷åñ-êàòà ïîñëåäîâàòåëíîñò íà çíàíèÿòà. Âúç îñíîâà íà ïîñî÷åíèòå ïî-äåòàéëíè èëè ïî-îáùè î÷àêâàíè ðåçóëòàòè (êîëîíè¹ 3 è ¹ 2 îò òàáëèöàòà) ñå óòî÷íÿâà íèâîòî íà èçó÷àâàíå íà îòäåëíèòå òåìè.  êðàÿ íà V²²² êëàñ ó÷åíèêúò òðÿáâà äà å îâëàäÿë îñíîâíèòå òåìè, èçó÷àâàíè âïðîãèìíàçèàëíèÿ åòàï.  ó÷åáíàòà ïðîãðàìà íå ñà ôîðìóëèðàíè òåìè çà íà÷àëåí èãîäèøåí ïðåãîâîð. Âñåêè ó÷èòåë ìîæå äà íàïðàâè ïîäõîäÿùà ñèñòåìàòèçàöèÿ èîáîáùåíèå íà èçó÷åíîòî â ïðîãèìíàçèàëíèÿ åòàï â çàâèñèìîñò îò êîíêðåòíîòî íèâîíà ó÷åíèöèòå ñè. Åäèí òåñò çà âõîäÿùî íèâî â íà÷àëîòî íà ó÷åáíàòà ãîäèíà ìîæååôèêàñíî äà íàñî÷è ó÷èòåëÿ êúì ïîäõîäÿù ïðåãîâîð, àêî òàêúâ å íåîáõîäèì. 13

×