Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 digitale trends die iedereen kan begrijpen

3,485 views

Published on

Uitleg over 10 belangrijke digitale trends: Content Marketing, Gamification, Storytelling, Videomarketing, Social Business, Crowdsourcing, Content Curation, The Long Tail, The Internet of Things, Social Selling.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10 digitale trends die iedereen kan begrijpen

 1. 1. 10 Digitale Trendsdie iedereen kan begrijpen
 2. 2. Inhoud1. Content Marketing 6. Crowdsourcing2. Gamification 7. Content Curation3. Storytelling 8. The Long Tail4. Videomarketing 9. The Internet of Things5. Social Business 10. Social Selling 10 Digitale Trends die iedereen kan begrijpen | VeldMerk
 3. 3. #1 Content MarketingWat is het?Content Marketing is een term voor het creëren van specifieke informatie voor een geselecteerdegroep (potentiële) klanten. Het doel van Content Marketing is het verkrijgen en bevestigen vaneen voorkeur voor een merk of leverancier. Daarnaast is Content Marketing zeer geschikt om eentop positie in Google te krijgen en om contact gegevens van (potentiële) klanten te verzamelen.Waarom is het belangrijk?Ca. 90% van de zakelijke kopers is online op zoek naar relevante informatie; via zoekmachines,Social Media en websites van bestaande en potentiële leveranciers. Content Marketing isbelangrijk om zakelijke beslissers te helpen in het proces van oriëntatie tot keuze en evaluatie.Welke vormen zijn er?Vormen van Content Marketing zijn blog artikelen, whitepapers, e-books, video’s, infographics encase studies. Maar ook een bericht op Twitter of LinkedIn is een vorm van Content Marketing.Sommigen stellen dan ook dat Content Marketing en Social Media Marketing identiek zijn. 10 Digitale Trends die iedereen kan begrijpen | VeldMerk
 4. 4. #2 GamificationWat is het?Gamification is het gebruik van digitale speltechnieken om mensen ergens bij te betrekken. Hetgaat bij gamification dus niet om het spel, maar om het beoogde resultaat. Soms is datkennisoverdracht, maar meestal gaat het om beïnvloeding van gedrag. Bijvoorbeeld vanmedewerkers of (potentiële) klanten.Waarom is het belangrijk?Gamifaction wordt steeds vaker toegepast en kan bijdragen aan zichtbare effecten zoals hetverhogen van het aantal website bezoekers, het vergroten van merkvoorkeur en het stimulerenvan de interactie met de beoogde doelgroep.Welke vormen zijn er?Gamification is zowel geschikt binnen profit als non-profit omgevingen. Zo kunnen onderwijsinstellingen dit gebruiken om studenten te helpen om de theorie toe te passen binnen een digitaleleeromgeving. Maar ook zakelijk gezien biedt gamification mogelijkheden. Bijvoorbeeld ommedewerkers te leren hoe zij moeten omgaan met negatieve reacties van klanten of om complexeproducten, diensten en processen begrijpbaar te maken. 10 Digitale Trends die iedereen kan begrijpen | VeldMerk
 5. 5. #3 StorytellingWat is het?Met Storytelling vertelt u het verhaal over uw onderneming. Bijvoorbeeld over de oorsprong en demijlpalen die zijn bereikt. Storytelling is geschikt voor bedrijven die echt het gesprek aan willengaan met hun omgeving. Zoals potentiële klanten, partners, leveranciers, medewerkers eninvesteerders. Storytelling moet duidelijk maken wat de drijfveren van een onderneming zijn. Watis onze missie? Waarom doen we dit? Wat willen we betekenen?Waarom is het belangrijk?Storytelling wordt steeds belangrijker, omdat mensen in het digitale tijdperk steeds meer waardehechten aan transparantie en authenticiteit. Door uw verhaal te vertellen, wordt de menselijkekant van uw onderneming gezien. Daarmee wordt onbewust een koppeling gelegd tussen logicaen emotie. En omdat elke onderneming haar eigen verhaal kent, is Storytelling belangrijk voor(meer) onderscheidend vermogen.Welke vormen zijn er?Storytelling is vaak al zichtbaar in de missie van een organisatie. Deze missie kan beschrevenworden op een website. Maar andere vormen zijn ook mogelijk, zoals een blog of video. 10 Digitale Trends die iedereen kan begrijpen | VeldMerk
 6. 6. #4 VideomarketingWat is het?Videomarketing is het gebruik van bewegende beelden voor specifieke Marketing-, PR of Salesdoeleinden.Waarom is het belangrijk?Online video is enorm in opkomst. Zo werd in 2010 op YouTube voor 35 uur aan videomateriaalgeüpload - per minuut welteverstaan. Daarnaast zijn mensen steeds meer georiënteerd op beelden minder op tekst. En maar liefst 80% van het internet verkeer van de jongere generatie bestaatal uit video. Video is dus het marketinginstrument van de toekomst. Daar komt nog bij dat hetsteeds makkelijker en goedkoper is om goede video’s te maken. Tenslotte maakt toegankelijke,statische informatie het voor iedereen mogelijk om per video inzicht te krijgen in de effectiviteit.Welke vormen zijn er?Videomarketing is geschikt voor diverse doeleinden. Denk aan de uitleg van complexe productenof diensten, bij productinnovaties en –introducties en als handleiding. Maar videomarketing leentzich ook goed voor Storytelling door uw verhaal te vertellen of een droom of visie te delen met derest van de wereld. Bekende video platforms zijn YouTube, Vimeo en DailyMotion. 10 Digitale Trends die iedereen kan begrijpen | VeldMerk
 7. 7. #5 Social BusinessWat is het?Voor de term Social Business bestaat geen eenduidige definitie. De term is van toepassing opbedrijven die stakeholders (zoals klanten) centraal stellen en daarvoor op een integrale, holistischemanier gebruik maken van sociale technologieën. Social Business beperkt zich dus niet tot eenafdeling Marketing of Communicatie, maar heeft betrekking op de hele organisatie.Waarom is het belangrijk?Sociale technologieën zijn nieuwe instrumenten om strategische en commerciële doelstellingen tehalen. Dit gaat verder dan platforms zoals LinkedIn en Facebook. Ook sociale intranetomgevingenzoals Yammer zijn hiervoor geschikt. Social Business is geschikt voor kostenbesparing, verhogingvan de arbeidsproductiviteit, het werven van potentiële klanten, branding, recruitment,marktonderzoek, een kortere verkoopcyclus, innovatie en cocreatie, strategische samenwerking enonderscheidend vermogen.Welke vormen zijn er?De term Social Business is nog op weinig bedrijven van toepassing. Grofweg zien we dat bedrijvenin de sector Software en Technologie hierin voorop lopen. Denk hierbij aan Cisco, IBM en Google. 10 Digitale Trends die iedereen kan begrijpen | VeldMerk
 8. 8. #6 CrowdsourcingWat is het?De term Crowdsourcing wordt gebruikt voor de manier waarop organisaties of personen gebruikmaken van een grote groep mensen om samen kennis te delen en te verzamelen. Belangrijkekenmerken zijn dat iedereen die een bijdrage levert, dat doet op vrijwillige basis. Deze filosofiekwam op gang door het boek ‘The Wisdom of Crowds’.Waarom is het belangrijk?Door Crowdsourcing kunnen doelen worden bereikt die in het oude tijdperk ondenkbaar waren. Erzijn successen bekend (zoals Wikipedia), maar ook veel mislukkingen. Crowdsourcing is geschiktom complexe (maatschappelijke) vraagstukken op te lossen. Maar ook op kleinere schaal bewijstCrowdsouring haar waarde. Bijvoorbeeld door vragen te stellen op Twitter of binnen LinkedIngroepen.Welke vormen zijn er?Wikipedia is het meest bekende voorbeeld van Crowdsourcing. In een B2B context is decommunity van Kinaxis een goed voorbeeld. Hier delen 7.000 experts hun kennis met elkaar.Kinaxis faciliteert deze community en gebruikt de kennisdeling voor innovatie en klantenbinding. 10 Digitale Trends die iedereen kan begrijpen | VeldMerk
 9. 9. #7 Content CurationWat is het?Content Curation is het digitaal proces van informatie verzamelen, beoordelen en opnieuwdistribueren. De verspreide informatie wordt vaak van commentaar voorzien en via Social Mediagedeeld. Dit proces lijkt op activiteiten van een redactie, dat informatie of nieuws eerst beoordeeltvoordat het met een specifiek publiek wordt gedeeld. Content Curation is echter niet hetzelfde alscontent creatie – waar sprake is van productie van originele content.Waarom is het belangrijk?Ieder mens zoekt herkenning bij anderen, op basis van gezamenlijk belang of interesses. ContentCuration speelt daarin een samenbindende factor. Bedrijven of personen die Content Curationeffectief toepassen, worden na verloop van tijd vaak gezien als expert of kennisleider. Deze‘Content Curators’ kunnen dus individuen en groepen beïnvloeden.Welke vormen zijn er?Bekende voorbeelden van Content Curation zijn Paper.ly, Storify, Curata, Quora, Delicious,Pinterest en Scoop.it. Gebruikers hebben de mogelijkheid om zich te abonneren opnieuwsbronnen, commentaar toe te voegen en informatie verder te verspreiden. 10 Digitale Trends die iedereen kan begrijpen | VeldMerk
 10. 10. #8 The Long TailWat is het?Producten die via internet worden verkocht, hebben vaak een langere levenscyclus dan productenin een winkel. Dit fenomeen wordt The Long Tail genoemd. Een bekend voorbeeld komt uit demuziek industrie. Muziek werd steeds minder via CD’s verkocht maar kreeg een nieuw leven na deintroductie van diensten zoals iTunes en Spotify. De term wordt ook in verband gebracht met detheorie dat producten die weinig afnemers hebben, gezamenlijk een groter deel van de marktinnemen dan producten waar (tijdelijk) veel vraag naar is.Waarom is het belangrijk?Voor Retail bedrijven met fysieke winkels is dit een serieuze bedreiging. Zij kunnen nietconcurreren met de economische schaalvoordelen van het internet. Voor bedrijven waar hetinternet onderdeel is van het business model, biedt The Long Tail juist kansen. Bijvoorbeeld metzoekmachinemarketing die gericht is lange, specifieke zoekopdrachten van potentiële klanten.Welke vormen zijn er?Het fenomeen van The Long Tail is vooral zichtbaar in de consumenten markt. Zo werd hetsuccesvolle businessmodel van Amazon.com mogelijk gemaakt door dit principe. 10 Digitale Trends die iedereen kan begrijpen | VeldMerk
 11. 11. #9 The Internet of ThingsWat is het?Steeds meer apparaten worden aangesloten op het internet. Dit wordt The Internet of Thingsgenoemd. Naar verwachting zullen in 2020 wereldwijd meer dan 50 miljard voorwerpen op de éénof andere manier aan het internet gekoppeld zijn.Waarom is het belangrijk?Deze ontwikkeling zorgt voor grote veranderingen in ons dagelijks leven. De toepassingen zijnoneindig: apparaten worden op afstand gecontroleerd, logistieke processen zijn verbonden methet web en er worden digitale verbindingen gelegd die nu nog niet bestaan. The Internet of Thingsbelooft innovatie en groeimarkten waar bedrijven op in kunnen spelen. Soms moet daarvoor hetbusinessmodel flink op de schop.Welke vormen zijn er?Het fenomeen The Internet of Things is al zichtbaar bij producten die we niet bezitten maar welgebruiken. Zo maakt Greenwheels gebruik van digitale systemen om de locatie en ritgegevens vanhuurauto’s te registreren. Dit staat ook wel bekend als ‘Product as a Service’ (PaaS). Dit soortvoorbeelden en business modellen zullen we in de toekomst vaker zien. 10 Digitale Trends die iedereen kan begrijpen | VeldMerk
 12. 12. #10 Social SellingWat is het?Social Selling is een verkoopmethodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van sociale technologie.Een belangrijke kenmerk van Social Selling is het waarnemen en interpreteren van digitale signalenvan (potentiële) klanten. Met Social Selling wordt continu geïnvesteerd in relaties waarbijvertrouwen een doorslaggevende betekenis heeft.Waarom is het belangrijk?Meer dan 60% van het inkoop proces vindt plaats voordat er contact wordt gelegd met Sales (eenaccountmanager of verkoper). Met andere woorden: een groot deel van het beslissingsproceskomt tot stand voordat een potentiële klant laat weten dat hij of zij interesse heeft. Mensen inSales functies staan met Social Selling niet achterin de rij, maar gaan juist in een zo vroeg mogelijkstadium een relatie aan.Welke vormen zijn er?Bekende voorbeelden uit B2B zijn afkomstig van SAP, Intuit en ADP. Deze bedrijven luisteren naaren reageren op signalen uit de markt. Op het moment dat een potentiële klant een oplossing wilkiezen, staan zij op de shortlist. 10 Digitale Trends die iedereen kan begrijpen | VeldMerk
 13. 13. Contact gegevensE: jos@veldmerk.nlW: www.veldmerk.nlM: +31 (0)6 18 28 38 65VeldMerk is een advies- en projectbureau gespecialiseerd in digitale strategievoor B2B. Oprichter Jos Veldwijk beschikt over jarenlange praktijkervaring in dezakelijke markt en heeft een duidelijke focus op resultaten die bijdragen aan uwambities. VeldMerk biedt specifieke oplossingen op het gebied van visieontwikkeling, strategie en begeleiding in het digitale tijdperk.VeldMerk werkt op flexibele basis samen met specialisten op digitale gebiedenzoals (mobiele) websites, Apps, content creatie, vormgeving, communitymanagement en zoekmachineoptimalisatie (SEO). Opdrachtgevers profiteren vangecombineerde expertise met behoud van één aanspreekpunt.

×