Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resposta Ajuntament Lloret a al.legacions a la ordenança de la via pública

497 views

Published on

Resposta de l'Ajuntament de Lloret a les instàncies presentades per l'Associació de veins del nucli antic sobre l'ordenació de la via publica

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Resposta Ajuntament Lloret a al.legacions a la ordenança de la via pública

  1. 1. .. Aju ntament d e F1,"1i:2aMilresta al. legaci6 sol.lici t ant : " Que en els caso s din compliment de la present norm at iva quan existeixin 3 denuncies, efectuades per un policia municipal , es deneg ui lautoritzac i6 per Iany vinent al titular de Iest ablim ent ." Entenem qu e la peticro es juridicament factible, pero no es obj eete de ls articles modificats, per Ia qual cos a aqu esta proposta shauria de t enir en co m pt e en el moment de la reda cclo de les noves orden ances. VIlA ). - Aquest OS un tem a que no OS obj ecte de ls articles que es modifiq uen, i Quant a la seva re lac lo als hor ari s dobertura, ens r eme t im als ja esmentats e n aparta ts anteriors. CONCLUSIONS Per tot aix6, els signants proposen: Acceptar lafeq lt proposat per la Sra. en Iapartat 5 del 78.bis, posant desp res de " hot el" el term e " apartam en t s turistics". La correcclo de 15 pe r 18 al prim er pa raq raf de lart, 85 .1, i primer i segon paraqraf de Iarticle 85 .2.a), proposat per ERe. ) Acceptar Iafegit, com a consequencta de let.leqecio de lAssoctacto de Veins de l Case Ant ic, a larti cle 85.1 el seq uent pa raq ra t: J "En aqueJls casos en que, com a conseqiien cie de la p resentecio de dues sol./icituds de llicencle d in stel. tecio de terrasses amb teutes i cadires, aquestes confrontin tisicement, et cas sestudiere (respectant en tot moment el 1 metres d espei lliure de pas) per la Comissio de 18 Via/itat que eteve re la seva proposte a Iorgan municipal competent". Donar una nova redacci6 als apartats 2 i 4 de lart, 85.bis, arrel de lal. legacl6 dERC, els quais tindran el seq uent reda etat: "2. - Les autoritzacions tindran cerecter temporal i es concediran per 1 any. La concessio de /a lticencie no comportere cap t ipus de dret ni preterencie per a exercicis posteriors. " "4 .- La sol.tiatua celdre que es present! abans de la instet.tecto de la terrassa amb taules i cedtres. En el moment de presentar la sot.ttcttud a ocupecio, el peticionari haura d acompanyar planol de situecio amb la superffcie a ocupar i copie de la tticencie ambiental de Iact ivitat principal. La durada de t eutoritzecto pe r a tocupe cio de la QJ via publica amb taules I cadires sera d un an y. Cada sol.licita nt haura I d especificar en la tnstsncte de so l.licitud per quin termini des itj a teutontzecto, respectant el term in i maxim esmen ta t, amb el be nentes que si no s especitlce en la so l.licitud es con cedirs tlicen cis • per un any. II I / 21

×