Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PECA Lloret de Mar: Normativa

717 views

Published on

Pla especial del casc antic de Lloret de Mar. Normativa

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

PECA Lloret de Mar: Normativa

  1. 1. - Pla Especial del casc antic de Lloret de Mar - > PLA ESPECIAL DEL CASC ANTIC DE LLORET DE MAR PLA ESPECIAL DEL CASC ANTIC DE LLORET DE MAR NORMES URBANÍSTIQUES Normes Urbanístiques ÍNDEX GENERAL Exemples d’aplicacions Plaça del Carme CAPÍTOL I. Normes de caràcter general Abans | Després Plaça de Santa Cristina Article 1. Naturalesa Abans | Després Article 2. Àmbit territorial i finalitat Article 3. Vigència Carrer de Sant Albert Article 4. Modificació d’aquest document Abans | Després Article 5. Obligatorietat de l’aplicació de les Normes Article 6. Documents vinculants Article 7. Infraccions Urbanístiques Article 8. Criteris d’interpretació Article 9. Obligacions de conservació dels edificis Article 10. Tancament de solars CAPÍTOL II. Normativa reguladora Article 11. Àmbit d’aplicació Article 12. Balcons Article 13. Ràfecs, cornises i elements sobresortints Article 14. Obertures Article 15. Tancaments Article 16. Brancals i dintells Article 17. Reixes Article 18. Acabats de façana Article 19. Colors de façana Article 20. Mitgeres Article 21. Cobertes Article 22. Aparadors comercials en planta baixa Article 23. Obertures en planta baixa INTRODUCCIÓ Article 24. Retolació i publicitat comercial MEMÒRIA Article 25. Comissió específica de qualitat Article 26. Suspensió temporal d’execució d’obres NORMATIVA PLÀNOLS CAPÍTOL III. Disposicions transitòries FITXES ANNEX Primera. Regulació de l’edificació existent>
  2. 2. < > NORMES URBANÍSTIQUES 1. NORMES DE CARÀCTER GENERAL PLA ESPECIAL DEL CASC ANTIC Art.1 Naturalesa DE LLORET DE MAR Aquest Pla Especial del casc antic es redacta d’acord amb les disposicions del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de Juliol, pel qual Normes Urbanístiques s’aprova el Text Refós de la Llei dUrbanisme, al Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de Juliol), i en tot allò que no estigui derogat, pels Reglaments de Planejament, de Gestió Urbanística, i de Disciplina de la Llei del Sòl, en endavant RP, Exemples d’aplicacions RG, i RD respectivament, i els reglaments de la Llei 3/84, de 9 de gener, de mesures per lordenament urbanístic de Catalunya, i la Plaça del Carme llei 9/81, de 18 de novembre, sobre la protecció de la legalitat urbanística, i d’acord amb les determinacions del document del Pla Abans | Després d’Ordenació Urbanística Municipal de Lloret de Mar, s’hauran d’acomplir al llarg del seu desplegament. Plaça de Santa Cristina Abans | Després Art.2 Àmbit territorial i finalitat L’àmbit territorial d’aplicació d’aquest Pla Especial és el comprés dins la Zona Casc antic 2.1, Subzones 2.1.a, 2.1.b i 2.1.c Carrer de Sant Albert establertes pel vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del terme municipal de Lloret de Mar. Abans | Després Aquest Pla Especial es formula en desenvolupament de les previsions que per a les subzones 2.1.b i 2.1.c de manera preceptiva i per la subzona 2.1.a de manera no obligatòria, però que aquest Pla especial també fa preceptiva, s’estableixen en l’article 140 de la normativa del vigent text refós del POUM. Art.3 Vigència D’acord amb el que disposen els articles 92 i 100 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de Juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei dUrbanisme, aquest Pla Especial entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat i la seva vigència serà indefinida en tant no es procedeixi a la seva modificació. Art.4 Modificació d’aquest document Quan les circumstàncies concurrents ho justifiquin, podran realitzar-se les corresponents modificacions d’aquest document, degudament descrites i justificades per tal de donar cabuda als nous requeriments observats. La tramitació es realitzarà d’acord amb l’article 94 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de Juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei dUrbanisme i d’acord amb l’article 95 si la modificació afecten als sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments esportius. Art.5 Obligatorietat de l’aplicació de les Normes D’acord amb el que disposa l’article 100.2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de Juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei dUrbanisme, aquest Pla Especial obliga per igual a l’Administració i als particulars, i obliguen a la seva observança. Art.6 Documents vinculants Tots els documents d’aquest Pla Especial son vinculants a tots els efectes pels particulars i per a l’Administració. INTRODUCCIÓ Art.7 Infraccions Urbanístiques MEMÒRIA La vulneració de les prescripcions contingudes en aquest document, tindrà la consideració d’infracció urbanística tipificada segons NORMATIVA el que preveu l’article 203 de la LU, i se sancionarà d’acord amb el que estableixen els articles 211 i 212 en relació als articles PLÀNOLS 205,206 i 207 de la LU, sense perjudici l’aplicació dels supòsits previstos en l’article 209 de la LU, de restauració de la realitat física o jurídica alterada. FITXES ANNEX
  3. 3. < > Art.8 Criteris d’interpretació En aplicació de l’article 10 de la LU, els dubtes en la interpretació d’aquest document produïts per imprecisió o contradicció PLA ESPECIAL DEL CASC ANTIC entre determinacions del propi document, es resolen atenent els criteris de menor edificabilitat, de major dotació per a espais DE LLORET DE MAR públics i de major protecció ambiental i aplicant el principi general d’interpretació integrada de les normes. Normes Urbanístiques En el cas de conflicte irreductible, preval el que estableixi la documentació escrita llevat que el conflicte es refereixi a quantificació de superfícies de sòl, supòsit en el que cal atenir-se a la superfície real. Exemples d’aplicacions Tots els conceptes utilitzats en les presents ordenances són els definits a la normativa fixada en el Pla d’Ordenació Urbanística Plaça del Carme Municipal i per tant, no s’admetrà cap altra interpretació que les que hi siguin contingudes. Abans | Després Art.9 Obligacions de conservació dels edificis Plaça de Santa Cristina Abans | Després 9.1. La conservació de les edificacions incloses en l’àmbit d’aquest Pla Especial, que hauran d’estar en bon estat de seguretat, salubritat i ornat públic, anirà a càrrec dels seus propietaris, d’acord amb l’article 181 de la Llei del Sòl, i l’article 10 del Carrer de Sant Albert Reglament de Disciplina Urbanística. Abans | Després 9.2. En cas d’incompliment d’aquest deure de conservació, l’Ajuntament dictarà les oportunes ordres, l’incompliment de les quals donarà lloc a la seva execució subsidiària per part de l’Administració Municipal, a càrrec del propietari i sense perjudici de la imposició de les corresponents sancions. 9.3. En tot cas, tenen la consideració d’obres contingudes dintre del límit dels deures de conservació dels propietaris, i per tant al seu càrrec, les destinades a la rehabilitació i restauració de les façanes dels edificis. Art.10 Tancament de solars 10.1. Els propietaris dels solars hauran de mantenir-los tancats mentre no es practiquin obres de nova construcció, per raons de salubritat i ornament públic. 10.2. La tanca dels terrenys ha d’ésser d’un material opac amb una alçada de 2,00 mts., arrebossada i pintada, havent de seguir la línia d’edificació. 10.3. En cas d’incompliment d’aquest deure, l’Ajuntament dictarà les oportunes ordres, l’incompliment de les quals donarà lloc a la seva execució subsidiària per part de l’Administració Municipal, a càrrec del propietari i sense perjudici de la imposició de les corresponents sancions. INTRODUCCIÓ MEMÒRIA NORMATIVA PLÀNOLS FITXES ANNEX
  4. 4. < > 2. NORMATIVA REGULADORA PLA ESPECIAL DEL CASC ANTIC Art.11 Àmbit d’aplicació DE LLORET DE MAR L’àmbit d’aplicació d’aquest Pla Especial és el comprés dins la Zona Casc antic 2.1, Subzones 2.1.a, 2.1.b i 2.1.c establertes pel Normes Urbanístiques vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del terme municipal de Lloret de Mar. Exemples d’aplicacions Art.12 Balcons Plaça del Carme Només admeten cossos volats oberts que no sobresurtin més de 20 cms. en carrers de menys de 7m.d’ample i 45 cm. en Abans | Després carres d’amplada igual o superior als 7 mts. Les llosanes dels balcons seran de pedra o formigó, de secció entre 10 i 15 cms. La llosana podrà ésser comú per una o dues obertures, prohibint-se els balcons correguts al llarg de la façana, llevat de la planta Plaça de Santa Cristina Abans | Després primera. en edificis situats a carrers d’amplada igual o superior a 7m. Les baranes seran preferentment amb barrots de ferro (fundició o forja), verticals i de secció rodona o quadrada inferior als 2x2 cms, pintats de color negre o en tons grisos. Queda Carrer de Sant Albert prohibit l’acer inoxidable brillant, el vidre que no sigui totalment transparent i l’al.lumini. Abans | Després Art.13 Ràfecs, cornises i elements sobresortints La volada màxima dels ràfecs i cornises serà de: - 30 cms. en teulades inclinades. - 15 cms. en terrats plans. Seran de pedra, obra de fàbrica arrebossada o formigó d’acord amb els models existents al casc antic. S’admeten els elements sortints fora del pla de façana (motllures, guardapols, encoixinats) amb una volada màxima de 10 cms. integrats a la composició general de la façana. Art.14 Obertures Les obertures de façana tindran proporció vertical i s’ordenaran en les plantes pis segons eixos de composició de la següent manera: Façanes menors de 6 mts. ....... màxim 2 eixos. Façanes entre 6 i 8 mts. ........... màxim 3 eixos. Façanes entre 8 i 10 mts. ......... màxim 4 eixos. Façanes superior a 10 mts. ....... màxim L/3+1 eixos. (L= longitud de façana) La distància mínima de les obertures a les mitgeres serà de 80 cms. i entre elles de 80 cms. Art.15 Tancaments Els tipus de tancaments exteriors seran únics per a tota la façana, exceptuant les plantes baixes. Aquests tancaments seran sempre amb finestres o balconeres en fusta natural i/o pintada o alumini mate, colors definits a les INTRODUCCIÓ fitxes. Les persianes no comercials instal.lades en finestres i balcons seran de fusta natural i/o pintada o al.lumini mate, segons colors MEMÒRIA descrits a les fitxes. Aquestes podran ser de corda o llibret, en tot cas sempre estaran unificades per a tota la façana. NORMATIVA PLÀNOLS Art.16 Brancals i dintells En les obertures, llevat de les que es projectin en façanes de pedra, es podrà realitzar un emmarcat de pedra reemfonsada, en FITXES forma de carreus o amb pedra de gruix fins on es col.loqui el tancament, o sobresortint 2cm. del pla de façana. ANNEX
  5. 5. < > Art.17 Reixes La col·locació de reixes només podrà realitzar-se en les plantes baixes o planta primera quan donin a patí, tant en les façanes PLA ESPECIAL DEL CASC ANTIC anteriors com posteriors i aniran col.locades sense sobresortir del pla de façana. Seran formades per barrots o retícules DE LLORET DE MAR metàl·liques sense dibuix ni elements decoratius. Es tolerarà la col.locació de reixats antics provinents d’altres construccions Normes Urbanístiques enderrocades. Exemples d’aplicacions Art.18 Acabats de façana Plaça del Carme Totes les façanes exteriors i interiors aniran estucades, llises o amb esgrafiats, arrebossades amb dibuix o sense, deixades amb Abans | Després carreus de pedra o amb aplacat de pedra d’un gruix mínim de 4 cms., que serà un mínim de 10 cms. en les cantonades. Els brancals i llindes podran ser de pedra, en les façanes estucades o arrebossades. Plaça de Santa Cristina Abans | Després L’acabat exterior serà únic per tota la façana permetent-se únicament en la planta baixa variació respecte les demés, en aquest cas el material emprat serà únicament pedra natural, estucat o formigó. Carrer de Sant Albert En edificis amb façana estucada o arrebossada, s’admet un sòcol sense sobresortir més de 4 cms. amb una alçada compresa Abans | Després entre 0.50 i 1.20m. Aquest sòcol serà estucat del mateix color de la façana, de pedra o formigó. S’utilitzarà la mateixa pedra per les llindes i els brancals, així com en façana de planta baixa sòcol i llosat d’entrada en locals reculats. Per totes les pedres, no s’acceptaran calcàries o granits pulimentats. En cap cas es permetrà el repicat d’arrebossats de la façana per deixar vista l’obra de pedra o rajol llevat que sigui paredat de carreu. Estaran prohibides gelosies de ceràmica, parets de vidre i aplacats plàstics o metàl·lics, l’obra vista i els aplacats de pedra irregular tipus Begur o Banyoles. Els acabats de façana, exceptuant aquells que ho siguin amb paredat de carreu i els remarcats i basaments de pedra o formigó vistos, aniran pintats d’acord amb els colors descrits a les fitxes incloses com a document d’aquest Pla Especial, tant pel que respecte a baranes, balcons i tancaments, com pels paraments interiors i exteriors, estucats o arrebossats. En els processos de restauració caldrà prendre cura en el tractament de motllures i altres elements existents que surtin del pla de la façana. Cap element, excepte els descrits podrà sobresortir de la façana. En les façanes es prohibeix col·locar cap tipus d’elements tècnics (equips d’aire condicionat, receptor de TV,...) Art.19 Colors de façana Totes les façanes aniran pintades sobre el revoc, o bé estucades, llevat d’aquelles que han de mantenir el tipus de paredat com acabat exterior. El color queda assignat en les fitxes individualitzades per cada finca. Es tindrà especial cura en valorar la possible diferenciació de motllures, guardapols i altres elements sortints del pla de la façana, cosa que serà preceptiva en la cornisa de remat. INTRODUCCIÓ En general la resta d’elements de la façana com fusteria, reixes, persianes, canalers i baixants, etc..., es complementaran adequadament al color de la façana, tot seguint el codi abans esmentat. MEMÒRIA Quan es realitzi una reforma parcial d’una façana i no es pinti la totalitat de la mateixa, el color s’aplicarà de manera que s’integri NORMATIVA tant per la tonalitat dominant, com per les veladures del mateix amb la resta de l’edifici. PLÀNOLS FITXES ANNEX
  6. 6. < > Art.20 Mitgeres Les parets mitgeres que quedin vistes hauran de tractar-se com a façanes principals. No es permetran els envans pluvials d’obra PLA ESPECIAL DEL CASC ANTIC de fàbrica vista, fibrociment, o materials aïllants vistos. DE LLORET DE MAR Normes Urbanístiques Art.21 Cobertes Les cobertes inclinades d’edificis de nova planta, o que substitueixin les existents tindran un pendent uniforme per totes les Exemples d’aplicacions vessants d’un màxim del 30%, perpendicular a les línies de façana i el carener centrat entre els dos ràfecs oposats, llevat de Plaça del Carme situacions singulars i en cantonada que ho desaconselli. Abans | Després El material de coberta inclinada serà amb teula àrab, vermella o colors terrossos. Excepcionalment, l’Ajuntament podrà acceptar com a material de coberta el coure o el zinc. Plaça de Santa Cristina Abans | Després Les baranes en cobertes planes, podran ser calades o continues de ferro, formigó, pedra natural i paret estucada o arrebossada i pintada. Carrer de Sant Albert Les cobertes i sotacobertes vindran regulats pel que disposa el POUM a tal efecte. Abans | Després En actuacions de rehabilitació de coberta es podran mantenir les xemeneies i elements de ventilació existents amb l’excepció feta de les de fibrociment o materials plàstics. Les xemeneies de nova construcció s’adaptaran als següents tipus: Xemeneies metàl·liques pintades en gama de colors definits en les fitxes. Xemeneia d’obra de fàbrica estucada o arrebossada i pintada, colors de façana definits en les fitxes. Es permet la construcció d’àtics en tots els casos i amb les condicions descrites en les fitxes del Pla Especial. Art.22 Aparadors comercials en planta baixa Els aparadors en les plantes baixes destinades a botigues o locals comercials es podran ajustar (depenent de la normativa que li sigui d’aplicació per el seu ús), a quatre tipus de tancament exterior: Aparador i porta d’accés a façana. Aparador i porta d’accés reculats respecte a la façana. Aparador en façana i porta d’accés reculada. Aparador reculat i porta d’accés a façana. Els materials a utilitzar en els aparadors seran els mateixos que els permesos per la retolació comercial (art. 24). Art.23 Obertures en planta baixa En façanes no catalogades podran obrir-se forats de proporcions verticals, quadrades i horitzontals. La distancia mínima del forats a la mitgera serà de 60 cms. i entre dos forats també d’un mínim de 40 cms. En façanes catalogades no es podran modificar els forats existents en planta baixa, excepte aquells que actualment estiguin tapiats. INTRODUCCIÓ Art.24 Retolació i publicitat comercial Per a la col·locació de qualsevol retolació i publicitat serà necessari la corresponent sol·licitud que haurà de complir amb els MEMÒRIA requisits que es detallen a continuació. NORMATIVA * Es prohibeix qualsevol tipus de marquesina i rètols comercials així com banderoles (excepte les que s’adeqüin al nou disseny, PLÀNOLS verticals i amb teixit), tanques publicitàries o cartelleres de tipus privat que sobrevolin del pla de façana tant anterior com posterior dels edificis. FITXES * Igualment es prohibeix la publicitat col.locada en finestres i balcons, sigui des del seu exterior o des de l’interior. ANNEX * La instal·lació de veles comercials adossades als aparadors podrà efectuar−se només en els locals que donguin a una rambla o plaça, o atès el seu emplaçament sigui justificat. Aquestes hauran d’ésser rectangulars de teixit (color a determinar) i sense bambalina.
  7. 7. < > No es podrà col.locar publicitat sobre tota la vela, en tot cas només serà admesa una ocupació d’1/4 part de la seva longitud, i s’haurà de presentar la corrresponent proposta. PLA ESPECIAL DEL CASC ANTIC L’alçada mínima de la part més baixa serà de 2,20 m. DE LLORET DE MAR * La retolació comercial anirà incorporada dins de les obertures pròpies de l’edifici. Els caràcters gràfics seran bugits o pintats Normes Urbanístiques sobre bases planes. Els materials a utilitzar seran : − vidre transparent o glaçat, incolor o blanc, sense dibuix, gravat o imprès. Exemples d’aplicacions − metacrilat transparent incolor. Plaça del Carme − bronze, coure o metalls similars. Abans | Després − fusta, ferro i alumini pintat. * Els rètols es col·locaran dins del forat de l’obertura de la façana a nivell de planta baixa sense ocupar més del 20% de la Plaça de Santa Cristina Abans | Després superfície del forat. * Els rètols s’il.luminaran mitjançant focus o similars que no sobresurtin del pla de façana. Només podran ésser lluminosos en Carrer de Sant Albert sí, si estan retirats com a mínim 30 cms. del pla de la façana i sempre que els fluorescents neons no siguin aparents des de Abans | Després l’exterior. * Excepcionalment, s’autoritzaran rètols en la via pública que senyalitzin serveis públics. Les farmàcies disposen d’un tipus de banderola especialment definida. Aquesta serà de metacrilat transparent sense il.luminació intermitent. La mida de la creu anirà en funció a l’alçada de la seva col·locació, no podent ultrapassar de 75 cms. * Igualment es podran redactar projectes d’homogeneïtzació de publicitat en els àmbits que es defineixin sota les directrius dels Serveis Tècnics Municipals. * Queda igualment prohibida la col·locació de publicitat en tots els paraments i parets mitgeres exteriors del Casc Antic, exceptuant aquells que l’Ajuntament assenyali per a aquesta finalitat : quioscs, pilones anunciadores, tanques informatives. L’incompliment del present article serà objecte d’aplicació de sanció de conformitat amb el Règim Sancionador que estableix el Reglament de Disciplina Urbanística. Art.25 Comissió específica de qualitat Els projectes d’edificis singulars, podran ser objecte de revisió, prèvia a la concessió de llicencia, per part d’una Comissió Especifica de Qualitat a constituir per l’Ajuntament de Lloret de Mar, per tal de garantir la bondat compositiva i arquitectònica. Art.26 Suspensió temporal d’execució d’obres Les obres restaran suspeses en la forma i temps establert per l’ordenança reguladora de les llicències urbanístiques i el control de les obres. INTRODUCCIÓ MEMÒRIA NORMATIVA PLÀNOLS FITXES ANNEX
  8. 8. < EXEMPLES > 3. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES. PLA ESPECIAL DEL CASC ANTIC DE LLORET DE MAR Primera. Regulació de l’edificació existent. Normes Urbanístiques Les edificacions que en el moment de l’entrada en vigor del POUM, tenien una altura de tres plantes (planta baixa més dues plantes pis), però que sobrepassin els 9,70 m d’alçada reguladora i amb un màxim de 11 m., no es consideraran en Exemples d’aplicacions situació de volum o ús disconforme als efectes d’aquest Pla Especial. Plaça del Carme Quan de conformitat al que estableix el Pla Especial del casc antic es realitzin intervencions sobre l’edificació regiran les següents Abans | Després determinacions: No s’aplicaran les determinacions d’aquest pla especial en obres qualificades com a menors. Plaça de Santa Cristina Abans | Després S’aplicaran les determinacions d’aquest pla especial en: b.1. Obres qualificades com a majors, que afectin a la façana. Carrer de Sant Albert b.2. En cas d’increments de volum permesos per el pla i/o reformes interiors o redistribucions que afectin una o més plantes Abans | Després senceres dels edificis i que afectin a la façana. b.3. En cas d’obres de nova planta. BOPBA ARQUITECTURA, S.L.P. P.SALLÓ ARQUITECTES, S.L. Sr. Josep Bohigas Arnau Sr. Josep Salló Collell INTRODUCCIÓ MEMÒRIA NORMATIVA PLÀNOLS FITXES ANNEX

×