Kvalitetsvurdering i rakkestadskolen foredrag 29 09 10

1,602 views

Published on

Skolebasert vurdering

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,602
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kvalitetsvurdering i rakkestadskolen foredrag 29 09 10

 1. 1. Kvalitetsvurdering i Rakkestadskolen<br />Gardemoen 29.september <br />
 2. 2. Å lede en skole i endring<br /><ul><li>Tillit som en muliggjørende og begrensende faktor i en skoleleders hverdag</li></ul>Tillit er et relasjonelt fenomen<br />En leder må ha tillit for å lede organisasjonen i konstruktive endringsprosesser<br />Lederens bruk av makt vil påvirke tillitsrelasjonene i organisasjonen<br />
 3. 3. Tillit og makt<br />Tillit – relasjonelt fenomen i motsetning til makt som tradisjonelt er knyttet opp mot et hierarkisk system.<br />Makt og tillit både truer og forutsetter hverandres eksistens<br />Ensidig maktbruk vil på sikt undergrave en leders autoritet, mens det i en organisasjon preget av tillit vil kunne genereres enda mer tillit (Jorunn Møller)<br />
 4. 4. Å lede en skole i endring?<br />Håndtering av kompleksitet<br />Tillit<br />Kunnskap <br />Tydeliggjøring av forventningsstrukturer<br />Kommunikasjon<br />Refleksjon<br />Nødvendig provokasjon / forstyrrelse<br />Omtanke og respekt<br />Intuisjon<br />
 5. 5. 5 dimensjoner ved skolen som organisasjon (Per Dalin)<br />Omgivelser<br />Verdier<br />Relasjoner<br />Strukturer<br />Strategier<br />Omgivelser<br />
 6. 6. Organisasjonskultur preget av R-verdiene våre<br />Raus<br />Rakkestadskolen(e) skal være preget av mangfold og romslighet. Det skal være rom for å prøve og feile.<br />Robust<br />Rakkestadskolen(e) skal kunne tåle kritikk og motstand. Det skal være åpenhet (autensitet), tillit og tydelig ledelse i våre virksomheter.<br />Redelig<br />Rakkestadskolen(e) skal følge vedtatte etiske og demokratiske spilleregler. Det skal være anstendighet i personalbehandling og fordeling av oppgaver.<br />Reflekterende<br />Rakkestadskolen(e) skal utvikles gjennom reflekterende samhandlingsprosesser med rom for kunnskapsbasert evaluering og erfaringsdeling. Det skal gis rom for faglige refleksjon og argumentasjon. <br />
 7. 7. Det tre bærebjelkene:<br />Skoleutviklingsplanen<br />Kvalitetssystemer <br />Tilstandsrapport<br />Strategi for kvalitetsutvikling i Rakkestadskolen<br />
 8. 8. Skoleutviklingsplanen<br />Visjoner, sentrale målsettinger og kjennetegn på den gode skole.<br />Et felles verdigrunnlag for Rakkestadskolen<br />Strategi for kompetanseutvikling<br />
 9. 9. 1.System for oppfølging av Opplæringslova (§13.10)<br />Systemer for kartlegging og testing av elever<br />Prosedyrer for elevvurdering<br />Systemer for kartlegging / vurdering av norskkunnskaper og behov for tospråklig opplæring for minoritetsspråklige elever.<br />Prosedyre spesialundervisning<br />Prosedyre arbeidsmiljø etter §9a<br />Systemer for kompetansekartlegging<br />Med mer<br />
 10. 10. 2. HMS-system<br />Rutiner for vold og trussel om vold<br />Rutiner for konflikthåndtering<br />Prosedyre ved omstillings- og endringsarbeid<br />Beredskapsplaner <br />Prosedyrer for krisehåndtering <br />HMS – plan / årshjul<br />Sjekklister for vernerunder<br />ROS - analyser<br />Prosedyre for avvikshåndtering<br />Arbeidsmiljøundersøkelse<br />Medarbeidersamtaler<br />
 11. 11. 3. System for skolebasert vurdering<br />Elevundersøkelsen - årlig<br />Foreldreundersøkelsen – hver annet år<br />Lærerundersøkelsen – hvert annet år<br />Ståstedsanalysen/organsisasjonsanalysen– hvert annet år<br />Årstrinnsrapporter<br />Styringsdialog i etterkant av nasjonale prøver og elevundersøkelsen<br />Medarbeidersamtaler<br />Skolevandring <br />
 12. 12. Tilstandsrapport<br />Statistiske data om skolen<br />En rapport og en vurdering av mål og tiltak beskrevet i Skoleutviklingsplanen og under seksjon skole i Handlings- og økonomiplanen<br />Rapport og analyse av læringsresultater <br />Rapport og analyse av læringsmiljø<br />Legges fram årlig for kommunestyret og det kommunale Skoletinget <br />
 13. 13. Den etiske fordring (K.E. Løgstrup)<br />”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej” <br />
 14. 14. Os skole<br />250 elever<br />24 lærer<br />10 assistenter<br />41 minoritetsspråklige elever<br />14 enkeltvedtak § 5.1<br />
 15. 15. Strukturer<br />Rektor og assisterende rektor<br />Trinn<br />Team<br />Plangruppe<br />Spes.ped team<br />Spes ped veileder<br />Spes ped koordinator<br />Veileder minoritetsspråklige<br />
 16. 16. Strukturer<br />”Basen”<br />Alternative læringsarenaer på skolen<br />Alternativ læringsarena utenfor skolen<br />Smågrupper med minoritetsspråklige<br />Leselærer 2. – 4.trinn<br />
 17. 17. Strukturer<br />PPT<br />Helsesøster<br />Barne og ungdomsteam<br />Barnevern<br />Tverrfaglig møter<br />
 18. 18. Prosedyrer, planer og retningslinjer<br />Virksomhetsplan<br />Årsrapport<br />Årstrinnsrapport<br />Spesialundervisning<br />Minoritetsspråklige<br />Elevvurdering<br />Arbeids og læringsmiljø<br />Overgang barnehage/skole<br />Overgang barneskole/ ungdomsskole<br />
 19. 19. Skolens visjon:<br />Et godt sted å være og et godt sted å lære.<br />Skolens overordna mål <br />Gjennom ansvar, omsorg og tillit skape samhold på tvers av klasser.<br />Gjennom trening få de ferdigheter som trengs for kommunisere og skape.<br />Gjennom fakta få den innsikt som kreves for å se sammenhenger.Grunnleggende verdier<br />Respekt – Ansvar - Mestring<br /> <br />
 20. 20. Skolens læringssyn: <br />Elever lærer best når de føler trygghet og opplever trivsel.<br />Elever lærer best når de opplever mestring.<br />Elever lærer best når de opplever undring, nysgjerrighet og engasjerte voksne<br />Elever lærer best når de får varierte og meningsfylte oppgaver <br />
 21. 21. På Os skole arbeider vi for å:<br />hjelpe elever til å se nytten av å løse utfordringer i felleskap<br />hjelpe elevene til å finne og bruke talentet sitt<br />hjelpe elevene å skape framtidsdrømmer og gi dem lyst på livet<br />
 22. 22. Elementer i Rakkestadskolens vurderingssystem<br />Tilstandsrapport<br />Skoleeiers vurdering og prioriteringer<br />Skolebasert vurdering<br />Virksomhetsplan <br />Ny praksis<br />Elevvurdering<br />
 23. 23. Elementer i kvalitetsarbeidet<br />Strukturkvalitet<br />Tillit<br />Forventningsstrukturer<br />Dialog<br />Samarbeid<br />Informasjon<br />Skoleutviklingsplan<br />Virksomhetsplan<br />Årsrapport<br />Årstrinnsrapport<br />Årshjulkartlegging<br />Prosesskvalitet<br />Resultatkvalitet<br />Vi vet mye om elevens læring og hvordan de har det.<br />
 24. 24. Virksomhetsplan<br />Beskrivelse av skolen<br />Samarbeidsorganer<br />Elev forutsetninger<br />Lærerbemanning/rammetimer<br />Økonomiske rammer<br />HMS<br />Visjoner – mål<br />Tiltak<br />Pedagogisk utviklingsarbeid<br />
 25. 25. Årsrapport<br />Elev og personal opplysninger<br />SFO<br />Spesialundervisning<br />Elevfravær<br />Personal bemanning – fravær<br />Økonomiske rammer<br />Disponering av årstimer (undervisning/andre formål)<br />IKT<br />Lærebøker<br />
 26. 26. Årsrapport<br />Læremidler<br />Bygninger<br />Inventar og utstyr<br />HMS<br />Rådsorganene<br />Samarbeid skole/hjem<br />Samarbeid skole/SFO<br />Samarbeid barnehage/skole<br />Samarbeid barneskole/ungdomsskole<br />Andre samarbeidspartnere<br />
 27. 27. Årsrapport<br />Utviklingsområder<br />Kompetanseplan<br />Organisering<br />Kompetansekartlegging<br />Læringsutbytte og læringsmiljø<br />
 28. 28. Årstrinnsrapport<br />Bemanning<br />Fraværsstatistikk<br />Klassemiljø<br />Organisering<br />Læring<br />Vurdering<br />Vedlegg<br />Elevoversikt/ <br />elevsaker<br />Kartleggingsresultater<br />Brukerundersøkelser<br />Referater foreldremøter<br />
 29. 29. Tilsyn § 9A<br />
 30. 30. Elevvurdering<br />Vurderingsprosedyre<br />Årshjul i kartlegging<br />Målstyrte arbeidsplaner<br />Elevsamtaler<br />Utviklingssamtaler<br />
 31. 31. Elevvurdering<br />Årshjulkartlegging<br />Registeringsskjemaer <br />M-prøver 4.- 7.tr<br />Arbeid med ord 4. – 7.tr<br />Nasjonal kartlegging 1. -3.tr<br />Nasjonale prøver 5.tr<br />Trivselsundersøkelsen 1.- 7.tr<br />Elevundersøkelsen 5.-7. trinn<br />Elevoversikt<br />Utviklingssamtaler<br />VFL<br />
 32. 32. Skolebasert vurdering<br />Utviklingsarbeid<br />Vurdering<br />Klasseledelse<br />Målstyrte planer<br />Læringsstrategier<br />Matematikk<br />
 33. 33. Forventningsstruktur<br />Dialog om forventninger<br />Ledelse<br />Trinn<br />Lærer<br />Dialog om praksis og resultater<br />
 34. 34. Dialog om praksis og resultater<br />Opp på glasstaket<br />Forske i egen praksis<br />Refleksjon<br />Egenvurdering<br />Veiledning<br />Hva sier forskning?<br />Hva sier teorier?<br />Vi trenger gode verktøy<br />
 35. 35. Håndbok i klasseledelse<br />Utarbeides av lærerne<br />Etter en mal fra adferdssenteret<br />12 fokusområder m/underpunkter<br />Dette betyr:<br />Konkrete erfaringer:<br />
 36. 36. Håndbok i klasseledelse<br />Lærer skal være en tydelig klasseromsleder <br />Relasjon lærer – elev<br />Påvirkning av relasjoner mellom elever.<br />Tilpasset undervisning <br />Tilpasset fysisk miljø. <br />Flyt i undervisningen<br />Regler og rutiner <br />Forutsigbarhet <br />Vurdering <br />Reaksjonsmåter på uønsket adferd<br />Foreldrekontakt<br />Voksen koordinering i klassen <br />
 37. 37. Reaksjoner mot uønsket adferd<br />FOKUSER PÅ DEN KONKRETE HENDELSEN<br />Dette betyr: Vær tydelig og spesifikk. <br />Konkrete, nyttige erfaringer på hvordan lærer kan fokusere på den konkrete hendelsen:<br />- Man snakker om det som har hendt nå.<br />- Man trekker ikke fram at det stadig er konflikter.<br />- De impliserte får komme med sin versjon.<br />- Man finner forhåpentligvis en løsning - og er ferdig med saken.<br />- Lærer er konkret; hva skjedde?<br />- Sak og ikke person.<br />- En må ha elevens oppmerksomhet fullt ut.<br />- Skrive ned stikkord under samtale.<br />
 38. 38. Egenvurderingsskjema<br />
 39. 39. Utfylt skjema<br />
 40. 40. Veien videre<br />Implementering<br />Institusjonalisering<br />Kontinuerlig kvalitetsforbedringer på alle områder i organisasjonen<br />Følge opp forventningene<br />Skolevandring<br />Kollegalæring<br />Kollegaveiledning<br />
 41. 41. Etiske retningslinjer for behandling av elever i skolene i Rakkestad kommune<br />Vi tiltaler alltid elever med deres rette navn. <br />Vi fører et anstendig språk og banner ikke til elever.<br />Vi latterliggjør aldri elever og gjør oss aldri morsomme på elevers bekostning.<br />Vi kommer aldri med negative karakteristikker overfor elever.<br />Alvorlige samtaler/disiplinsamtaler foretas med eleven i enerom. Ved vanskelige samtaler kan man gjerne be en kollega eller en fra skolens ledelse være med.<br />Ros skal være sann og kan gjerne gis i andres påhør.<br />Vi må kunne si unnskyld.<br />Vi må kunne tåle saklig kritikk fra elever og foresatte. Forslag til endringer/justeringer av pedagogiske opplegg skal få et seriøst svar.<br />Vi overholder taushetsplikten.<br />Vi håndterer klager på kollegaer slik at både eleven og kollegaen ivaretas på en god måte.<br />Vi har et felles ansvar for alle elever ved vår skole og søker å løse konflikter på et lavest mulig nivå. <br />Vi skal opptre som tydelige voksne i all vår kommunikasjon med elever. Dette gjelder også når vi kommuniserer med elever gjennom elektroniske media. <br />

×