Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ðâtphèni

GVHD: Nguyễn Trường Ngân
Nhóm thực hiện: MT_pro
Fli l Ĩl lilllĩ'

Khái quát về đất phèn

 !““ ly “.ŕ, ' ` .I ~fẤ l`
, i°.lẹli trạlig ..lìal tlìac Su' uhliìg cat piìen

 
...
""`<›ii

I. Ðịnh nghĩa về đất phèn:

Nhom đắt phèli
(Thionic F/LIVÍSOIS) là
lẻn gọi dùng dế ChỈ
nhóm đất CÓ ChtJ'a
Các Vật...
ll. Tính chắt đắ't phèn : ”

/X

Ly tinh cũg đắ'ị'_phèn bị Hóa _tínl_1 đắt phèn g

*/Ứ

Ị 
r.

.llllt ll

""k.l
Mp

 

`ẫ
Thành phẩn cơ giới (“'Cẩp hạt" hay "Sa Cẩu" ):
CÓ Sét 50-650/C) , bùn Chiêm 15-25°/0 

7

 

Thành phẩn khoáng s...
i
l

l I C ttt """"
i l lị l:óa tính đắt phèn Ịl 
""»,t" ,,,,zø4*" ,X
" tl 7
lltiùn và Chất hửu cơ PH đẳị Phên-

mx, .. ....
y " Loại ất Địa đíềllì lấy n" Độ sâll (cm)

0-20
Phèn nhiều Lê ll]jnh Xuân 20-70
70-100

i

Phèn nhiều
(trũng)

Ấp9, Xã Hò...
iioaịịl phèn

 

0.24

0.10
0.14

 
 
 
 
  
 
 

Phèll lllliều Lê hlínll Xuân

0.41
0.32
0.11

Phèn đang
chuy'ến hóa
...
ĨrÌl` 'lili-I vllifĩ

.,.=Í` till-Ĩl ^li`*lll`ll tzeĩll. tŕ:: litl oưlŕĩlbị 'tlg`J,l Hiŕểtí liÌIỈ`iŕẾ" ầu
Ĩilñìl IỊIỸ Pari...
ưu
7!

Ðiêu kiện Cẵễ Xây ra qL.ia tl'Ình phèlĩ hoa

...ị.. L..u:Ỉ.,

'ẵlfãll ấtĩặlll Q `i:'i ìIĨãC` `tl,'›l:_`ilul
ìlĩỗẫll...
`nI
I
I

l`^" 1

 Phèn tiềm tàng Phèn hoạt động
Quặng pyrit Quặng jarosite H `
" ””

FeS2, FeS,
FeS2.nH2O..

    
 

 ...
ầ

IV. Phân loại đất phèn Ị
I i

 

P airi:i;tlải.i

Phân loại theo
FAO-UNESCO

Ii'li°"'l-i' “'l'=*lt"*”li“` ”` `illalln:v...
Ðẩi Phèn tiềm tàng Đất phèn hoạt động
'*='rhlli. iiiẵllli ll"'lll3 íifẫll -“ill Ìll'7ị"ll' iI`lll`l iilẵlllil "ÍT-.IU`
ỉti...
"J

vi Pyrít nằm .E`ĩìg tầng k.ẵ'ifP
'- (màu xámĩđen) bị oxi hóa
do ôxi xâm nhập xuống,

jarosit (màu vàng) và ôxít
H sắt ...
>"irỀìl IiI:lo ỏrỉ =.`!'^-,ìl Hĩrĩ Ềìllę 9ỈÌlỂ‹ll1

 

Đất phèn nặng

ấƠÌOŨICÌIÓŨIÌÌŨÓ

Dất phèn trụng bìn!”.

 

  

 
...
Theo kỉnh ỉầgĩìíệm cL°!a ông C` ,

Ca

Đất phèn chua
"3 Ẹ ` Ấ
Ðcat phen Otìg
ft Ị”-`.
`

Ðất phèn lạnh

"`.l
.,,d

y" 1 DistrỲbution0fFLUVlSOL5 ,r
1 Based on WRB and ltm FAOlUnos0o Soil Map ot ưlo World 
ẵnmŕ n' , -
1.; -,ợęęj`,,”`...
ỊPĨỈ vậ ỈHỤỄ v'ẢỸ_Ỉ7r

 
  
   
  
  
 
  
   
  

".

i i 

THAI ẢLAN V

CACLDẢIEẪV
mdounkv-huu
Ệ lln‹ H'
I μ...
ẨỂHƯƠNG ll : HlẸii TR.›_ KHAI THÁC SỬ DỤNG Ði-a'r PHẺN

Ðất phèn chiếm phần lớn trong các loại đất ở ĐBSĨ

../I
Tuy nhiên...
Thế mạn' 3 Cây tràm:

""4k.l

i"" 1 ,

' Trồnấị rừng Tràm là là một trong những cách giúp kiniĩ người dân__.v'
phát triển...
ì`ì`Ã

l`x.` I Thể mạnh Ý Caỵl tràm:
i Ị 

Thực trạng đáng buồn. Do người dân không hiểu zĩhững nguộn
lợi mà cây Tràm man...
"`&.i

Ii ` 11 Tiềm hàng ltia nLĩ”c-"C É

` Ấ r -A YV
Đồng băng sông Cửu Long với 44% diện tích là đat pi`Ien, chiem 1,68
...
1 Ag g , 
/

Trong những năm gấn đây, với nhiều nỗ lực đáng kh' " lệ, hàng ngíầfíì ha
đât phèn, đât hoang hóa, ngập.nước v...
Ệ

i`iU'Ơn*'G lil : TẤẵC -DỌỉ~'G Củitx 'ÐỄĂT Pi-iẺl*' ›ĐẺ.~' l”.”iÔlTRU1Ò,Ì"lG

,,/
,AV
Gây hại Ci`lO Cây trồng -2 thiệt h...
"`“'ei

 

 


Ệ {À // `X J
Cách làm
đât đe:: ruộng Kl' tñuạ“`t
không bị xì rửa phèn.
phèn:
Ị C1i'-I
Ii , I. _

đắt chua ...
....ịí‹ø ,--,

II **'””t/tŕ///Cách làm đất để ruộng ệ Ậ
 không bị Xì phèn 

I Trong quátrình quản lý đắt phèn thì `l
`, tr...
ị.i.i_i.I..ỊỆỊí.ỀL .r-'i..í..'J*.-..iv,,ịiị1.iịĩỆl.iíL.,
`FrE1i`1ặi iĩtềlli cĩiiỗi CỸỄIÌỈ' lclil ặỂx= Ệíẩicì Ctiĩ`l`Ỉ`Ị 
...
""=k.i

 xử lí đắt chua bằng vôi và lân ` `

Bón Vôi và lân sẽ làm vô hiệu hóa các ion gây
độc và khử độ chua của đát phèn...
V""<›.J

i 1 ,
Ị Một số tấm gƯ0"i“ìg Vượt khó làm giàu dụ=a vào đất phèn 
ọ/ộ
I

Ở vùng đắt phèn Năn Nơn, xã Kim Hòa, huyệ...
aẵ

VV 1
Sau ắ năm trồng Cây trên Vùng dắt Chua phèn Củ Chi - TPiu trang Lí'ạ,Vcủa
ông Bảy Thành đã đạt lợi nhuận bình q...
"`&.i

Cằn có những chính sách hỗ trợ người dân trong việc cải tạo đất
phèn giúp người dân đi lên làm giàu.

Cằn quản lí c...
qA.,,
Bài thuyết trình đất phèn
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bài thuyết trình đất phèn

 • Login to see the comments

Bài thuyết trình đất phèn

 1. 1. Ðâtphèni GVHD: Nguyễn Trường Ngân Nhóm thực hiện: MT_pro
 2. 2. Fli l Ĩl lilllĩ' Khái quát về đất phèn !““ ly “.ŕ, ' ` .I ~fẤ l` , i°.lẹli trạlig ..lìal tlìac Su' uhliìg cat piìen Giải pháp Cải tạo đất phèn i.Ể'“ ii.lllll”ill`ll."`-` . 41 K ỉ , `. z:t.naniỊỆn:ự-.. I. _ẹ:usL:.s:.cn.Lμi yi pv . ưu 7!
 3. 3. ""`<›ii I. Ðịnh nghĩa về đất phèn: Nhom đắt phèli (Thionic F/LIVÍSOIS) là lẻn gọi dùng dế ChỈ nhóm đất CÓ ChtJ'a Các Vật liệu mà kết quá Chia Các tiến trìnlì Sinh hoà Xảy ra là acid sulfuric đu`Ọ`C tạo thành hoặc sẽ Sinlì ra vÓ'i lĩìột Số lLl”Ọ=ng CÓ álìh hu'ỏ'ng lâLl dài đến nhỦ`ng đặc tinh Chú yẽLl của đất (,Pons, 1973_). Ðất phèn thưò'ng CÓ màu đen hoặc nâu Ở tầng đắt, mặt. Đắt thưÒ'ng bị gley hóa mạnh Ở tâng C, CỎ mùi đặc trưng của lu'u huỳnh và H28. Đất phèn Còn gọi là đất "Chua mặn", "catclays "mudClayS" I .i ' ` tư z F ::ill'.l`..` lllllll-'ll“` -Ill'. . ` ` Jfl`l.
 4. 4. ll. Tính chắt đắ't phèn : ” /X Ly tinh cũg đắ'ị'_phèn bị Hóa _tínl_1 đắt phèn g */Ứ Ị r. .llllt ll ""k.l
 5. 5. Mp `ẫ Thành phẩn cơ giới (“'Cẩp hạt" hay "Sa Cẩu" ): CÓ Sét 50-650/C) , bùn Chiêm 15-25°/0 7 Thành phẩn khoáng sét Khoáng Ìllite, khoáng kaolinite, ngoài ra Còn CÓ monmorilonite, và VermÍCalÍte..... Tính truịơng co Của đất phèn rất lÓ'n do thành phần khoáng Sét Cao và ti lệ hữu CƠ lớn 'I ảnh hưởng tới thủy lợi, đăp kênh mương... i~!hiệt độ của đất phèn CÓ liên quan đến độ ầm đắt, đến độ hòa tan không khí, đến hoạt động Của hệ VÍ Sinh Vật và liên quan đến đặc tính Của phèn trong đắt. , K Agv. 'ị J_.. ịĩỷ ltrọng đấ`t phèn
 6. 6. i l l I C ttt """" i l lị l:óa tính đắt phèn Ịl ""»,t" ,,,,zø4*" ,X " tl 7 lltiùn và Chất hửu cơ PH đẳị Phên- mx, .. . x , Đạm trong đat phen q l":iagIe 'trong đai phen Eìli trong đấtphèn g_ ll,-iangan trong đất phèn Lân trong đắt phèn Canxi trong đắt phệnig ẵ.'Ể'.`.'iiẾlllHy Ðộ độc của Fe3+, lll3+ và của S042- (sulfat) ở đất phèẩậ T T C* T T
 7. 7. y " Loại ất Địa đíềllì lấy n" Độ sâll (cm) 0-20 Phèn nhiều Lê ll]jnh Xuân 20-70 70-100 i Phèn nhiều (trũng) Ấp9, Xã Hòa Anh, Hậu ự Ã Pllen nhieu Giang Phèn đang r ư A Ã r ư r chuyển hóa lam Nong, Đong l hap Phèn hình ư"“g Ô Nlộn - Hậu Giang i°,t"- ii.lllil”iil`ll."`-` ` ""<›ii ll;'é.vi-'lil' Ẻlltl.
 8. 8. iioaịịl phèn 0.24 0.10 0.14 Phèll lllliều Lê hlínll Xuân 0.41 0.32 0.11 Phèn đang chuy'ến hóa Tam Nông Đồng Tháp 0.24 0.14 0.11 Tiềm tàng 0.31 0.20 0.17 Châu Thành Hậu Giang :'ll'òng đại học li NỈ)`l ì)li;l ll tícll Nông Nghiệp Phân viện Khoa học 7iệt Nam Trưỏng đại học Nông Nghiệp Trưỏng đại học Nông N glliệp lt”” - ii.llliliil`lr."`-` . ""k.l
 9. 9. ĨrÌl` 'lili-I vllifĩ .,.=Í` till-Ĩl ^li`*lll`ll tzeĩll. tŕ:: litl oưlŕĩlbị 'tlg`J,l Hiŕểtí liÌIỈ`iŕẾ" ầu Ĩilñìl IỊIỸ Pari, Ĩ‹Ẹl!` llỉl 1'u.t1Ắi*e`~lỈllf9llLsl iifễlịl ẫ1TỂ_Ịli'ịl`ll!lF-,WII ig`-ll.'i',l.iI,[l`Lg_`| vli^al“l ~`tlỊỀ",ìJ.Ỉ'ỈÌl lllĩi ỡliilii i°l_glh, Hẫlf llI.!nẫi p !ẵỂĂt`gliIỈữẵl gũhị Ì!'J!Í ilịtítllil. Êtịi9,F ggñ li il?-.li ỊỊ!fẵl `l,°i`iỈiiỈl.,lÍi Itl†ị“ìi'i iIơiŕ:› VỂẸ Iìl_iI_!_tịì iiơil-ồi,
 10. 10. ưu 7! Ðiêu kiện Cẵễ Xây ra qL.ia tl'Ình phèlĩ hoa ...ị.. L..u:Ỉ., 'ẵlfãll ấtĩặlll Q `i:'i ìIĨãC` `tl,'›l:_`ilul ìlĩỗẫll Ỉ'ỄÌỈ ÌIỄI `íỆìlLị I Lg Ịilụi l_, l.v lL;` 'If.í= ệ=lii.=†il !‹`ẫ ậìtr i`ll=,Il`l gllẩl Hihi 'Al ẵilllhl VẺĨẮ
 11. 11. `nI I I l`^" 1 Phèn tiềm tàng Phèn hoạt động Quặng pyrit Quặng jarosite H ` " ”” FeS2, FeS, FeS2.nH2O.. I -Mẫu chất E - Nước biển `I - Nước ngâm l I Jarosite 1. gíp. niịặilẢliNiliI“l › i l 'ur
 12. 12. ầ IV. Phân loại đất phèn Ị I i P airi:i;tlải.i Phân loại theo FAO-UNESCO Ii'li°"'l-i' “'l'=*lt"*”li“` ”` `illalln:v --iL`ìlỄỸl-`Lẵllỡl iac- ii.lllil”ill`Il"`-` . ' ”
 13. 13. Ðẩi Phèn tiềm tàng Đất phèn hoạt động '*='rhlli. iiiẵllli ll"'lll3 íifẫll -“ill Ìll'7ị"ll' iI`lll`l iilẵlllil "ÍT-.IU` ỉtiẫll Ỉtilìia, Ế' "Ĩllui ẦÌÙI ẵllli ẵtil_ ẪỂỈ plìlẵll` HỀIII Qẵllu illŕlầllu 0-iii: tIl`μ'a^1ù Hỉ 0ílÌIỈ'μì2 iifẵl ri: Ịlllễi tẫÌllÌ` oìĩf itỉrc. llìíĩẫl -Zílliìĩlv. g fu zgilgñlluq klpợkqĩ f.J“Il!olltỊ iffẫl Itlẫìl 'íẵìll zlçqỊWilidị'l1PÀrl}`JW 'lrgII` I lŕẵlltę 'I"Ấlll ,Ỉ'4..‹"`i"ẵiỈ0` i`ll=lI Hil: 'I ậiìlli '*=-.l›. dllikl tr ,ĩ0t1`llLs ñi IIỂIÌ ẽŕẩl llli!lll›-“1”-III, tiilit it: iịlo iilẫlill ll-JI illlĩllli 'Iẵ PÍÌFỈĨ, lrẵì' dắt Ỉfẵ ìig`Jf Vl0`Ỉ ~`Ý`ẵĨ HỔ Ìíolltg IỂIII ĨKHÌ ỔỂ Ềlo Íitẫlllì v'*:Pơ““.'t. f“'L`rLìl ỈFỂĨ llrẵlll Ifẫlll ổlềll III 0'lÌlI,^Í'‹ :1il‹iiẫllLg p'4°`Ỉ= _ IP'-Pu`ì,'uỆ`. L`[g[lr':I' Ỉẳii O‹lIlll ẵ,'›ěì`,, 'tv l`[ỊlÓl'Ĩf vĩ., Kỉ iilẫ Kí Ẫtili I-lllltg 'fí"l^ iilrịl ỡrẫlllg Ể'ẫil9l-Ỉlllg ltẵt" tlII.lllg` ll”lIỈl,l,ILg Z1`ll-r llỈ.**, Êllu Ể lilịựi líẵìí ÌIỆ 9lir'Ĩll iIÌ`.L.' iñ ịlirít ixí iiẵlp tllllu ÌIỀIỄIƠ plirĩll Ell íiằll `tỈỊ,' iiluơ ởiiầìl ắđẫl ũzg' Ệŕẵìllv “IIÌYỂĨP 'Eto ilìlltg ẪỂỈỀ. ợợílị Ịlọnlìi Pig, ,^t ịlg`Jg çịirẩìl lI'lIĨ.`.IlLę Iiilơrstlltgi `tL'loị|Ko›Lfi ilĩlll KI"l_, lili l'°*;lÍ`ỊliIl`ẵÌ` lltẵll IIĨII ẶẺIỈIỂ liilĩllllì Itilầlịẳ ỄỂĨ
 14. 14. "J vi Pyrít nằm .E`ĩìg tầng k.ẵ'ifP '- (màu xámĩđen) bị oxi hóa do ôxi xâm nhập xuống, jarosit (màu vàng) và ôxít H sắt (màu nâu) được hình ” thành - Đắt phèn Vùng Ðồng Tháp l`.'lườl.
 15. 15. >"irỀìl IiI:lo ỏrỉ =.`!'^-,ìl Hĩrĩ Ềìllę 9ỈÌlỂ‹ll1 Đất phèn nặng ấƠÌOŨICÌIÓŨIÌÌŨÓ Dất phèn trụng bìn!”. Lậịãĩg Ị ‹*l"*';,.ę.-, '“4 Íuuụsn I Ê”” Đất phèn nhẹ := Ễ`: n l`ễ ;« . L`.V ,. ỹi..'ỄI".l"ìẤ`tlA.^-`^` ~` @- Ị _μẠ«.ạA..~.uLus.j Ítv -2. ,I ..ằầấĩtlmuị `1
 16. 16. Theo kỉnh ỉầgĩìíệm cL°!a ông C` , Ca Đất phèn chua "3 Ẹ ` Ấ Ðcat phen Otìg ft Ị”-`. ` Ðất phèn lạnh "`.l
 17. 17. .,,d y" 1 DistrỲbution0fFLUVlSOL5 ,r 1 Based on WRB and ltm FAOlUnos0o Soil Map ot ưlo World ẵnmŕ n' , - 1.; -,ợęęj`,,”`.,, ._‹, c ,- - _I *“7 .í'“ ‹ĩ;vu”^”” ' - ao -ộ ,w ., -. ŕ*`ụ 'I .!"F5. `› " ìễw,_g_ '°°':i Ị" A " ^ ›,` .` s - ...` ợ. 4_, _.ị. . "Ị_,.Ốr'”< ".' II. ` ~ợ /I ., t `_ v,ĩ_l. - ~. ‹ ầ_ 9 ".V..'ęflí`.- _ `*Ắ ` `ẵ-l~"›rĨ"n ^ ' Iv°I."`u n p ."-. ,i 'Ĩ_ I v . É É" vt '; "”ui:1l:lnP' . Domlnant Associated lnclusions Miscellaneous lands V FAO-Gắlìhlìnytøcd ằỉủnúñịcdul Diện tích đắt phèn trên thể giới khoảng 15 triệu ha, chủ yếu xuất hiện ở các vung ven biển nhiệt đới hay cận nhiệt đới, thuộc các nước Nhật Bản, Triều Tiên, Ấn Ðộ, Thải Lan, Bangladesk, Maylasia, Pakilan và một số đảo của lndonexia,Đông Timo, Việt Nam. !i`íỈ
 18. 18. ỊPĨỈ vậ ỈHỤỄ v'ẢỸ_Ỉ7r ". i i THAI ẢLAN V CACLDẢIEẪV mdounkv-huu Ệ lln‹ H' I μ...` ° Q Ilçaμuuiail NỢ‹ouDẤvFER04.lĩ Ệ l_I_l_fl`lI_P_OrIlIlI Ệ rzuuqu I llìlưlluliơ ` Ệ ‹nnn Ệ stun.. cklmu Ệ i.-...aaa-nv 'KỤDVẢI ç,: ruom- JI mụn M vpuunμ huu ..X ý 1 1!" t`ẢMPUẵẵttA , “` . "jỊ tí ^,-^ vưvμuu-r .. ..g-,.- íầ 1996 FAO-UNESCO thống kê còn 1.863.128 chia thành 2 đơn vị: ° Đắt phèn tiềm tàng (Proto - thionic Gleysols) có diện tích 652.244 ha. ' Đắt phèn hoạt động (Orthi - thionic Fluvisols) có diện tích 1.210.884 h ệ` .
 19. 19. ẨỂHƯƠNG ll : HlẸii TR.›_ KHAI THÁC SỬ DỤNG Ði-a'r PHẺN Ðất phèn chiếm phần lớn trong các loại đất ở ĐBSĨ ../I Tuy nhiên đất phèn là 1 loại đắt xấu, ít có khả năng canh tảc nôn`g` nghiệp. Vì thể, việc sử dụng đât phèn sao cho hợp lí có ảnh hưởng lớn đên kinh tê xã hội của vùng. ĨÌỂỊII ltẵl l,[Ệ lỡấhai thác Ílĩế mạlìh của Cây tràm .V Ì .Ì 0-"7' `i`ằiỆ'ỉ*a^ì iĩễịng ỉìLă`fẾ`C I.. yt X í`. 'i::ẹỆẵỄiL, l!.'^" 'ii" fa-1.Eè-Eliunul_ ` ' v . ` " ` `ẵ:Ỉ I" / `~L1
 20. 20. Thế mạn' 3 Cây tràm: ""4k.l i"" 1 , ' Trồnấị rừng Tràm là là một trong những cách giúp kiniĩ người dân__.v' phát triển, không những thể nó còn là một trong nhũ“:ìg cách bảo tôn và để giữ môi trường tôt hơn, phủ xanh những vùng 1._ .. bị phèn nặnỆ,. Một dự án Sử dụng tràm cừ hay tràm Úc như một nguyên liệu mới trong chế biển bột giấy, gỗ ghép gia dụng đang được khảo sảt để thực thi.Tràm cũng có thể chế ra gỗ băm làm ván ép, hoặc sản xuất cồn ethanol. Đây là dự án được triển khai trồng tràm trên những vùng đắt nhiểm phèn nặng, và giải quyết việc làm cho hơn 150.000 hộ nghèo ĐBSCL. Cánh rừng Tràm
 21. 21. ì`ì`Ã l`x.` I Thể mạnh Ý Caỵl tràm: i Ị Thực trạng đáng buồn. Do người dân không hiểu zĩhững nguộn lợi mà cây Tràm mang lại nên vì lợi ich trước mắt họ,đã có những hành động không tốt. Cụ thể như: Z Cù' tràm non thành Củi Do giá Tràm rẽ (1 Striệulha) nên nhiều người đã chặt Tràm non về làm củi bản với giá khoảng 40triệuIha. Chuyển sang trồng lúa (tât yêu). .t Cần có biện pháp để khắc phục tình trạng này Đua nhau bản đắt mặt rù`ng tràm Ấ '.iiIil.ii`II."`-` ›
 22. 22. "`&.i Ii ` 11 Tiềm hàng ltia nLĩ”c-"C É ` Ấ r -A YV Đồng băng sông Cửu Long với 44% diện tích là đat pi`Ien, chiem 1,68 triệu ha, là vùng canh tác khó khăn cho việc sản xuất cây lương thực, đặc biệt là cây lúa. Ồ Đễ hoà" thành Bên canh nhũng "hiệm Vụ chiên giống lúa cũ như ịg. ę“:^` ` gạ' ị,_, lược mới là 38 A8996, oM2395, ẵỊ”" triệu tắn 'Ủa 9ạ0 OM2717 thì mới ii i` ^ Và° "ăm 20105 i . _r đây giống lúa mới ‹ * i i` việc khaí thác ._ ` MTL499 đã gặt hái trìệt đe Các Vùng được nhiều thành" đât phèn cho sản công_ xuất lúa gạo là Lê! Sức cân thiêt.ạệ
 23. 23. 1 Ag g , / Trong những năm gấn đây, với nhiều nỗ lực đáng kh' " lệ, hàng ngíầfíì ha đât phèn, đât hoang hóa, ngập.nước vùng tứ giác Long Xuyên đã trờ thành vùng trọng điểm sản xuât nông - ngư nghiệp. Trong ngư nghiệp, chủ yếu là nuôi tôm trên vùng đắt bị nhiễm phèn nặng do các công ty đầu tư vào. Ban đầu, đây được Xem là một quyết định khá mạo hiểm. Tuy nhiên thì bây giờ đã đạt được những thành công đáng kể. Do được đầu tư công nghệ cao và quan tâm đến Vẩn đề môi trường sinh thái. 'Y il; " " `1
 24. 24. Ệ i`iU'Ơn*'G lil : TẤẵC -DỌỉ~'G Củitx 'ÐỄĂT Pi-iẺl*' ›ĐẺ.~' l”.”iÔlTRU1Ò,Ì"lG ,,/ ,AV Gây hại Ci`lO Cây trồng -2 thiệt hại cho nông nghiệp Ô nhiểm cĩắt, nguồn nu'Ó`C..... , Ị '“ ” “v` ” °1ẫ' -~ . ri Ảnh hưỡng đên kk _ I” kinh tế, xã hội, t ơfx. Sinh hoạt Của ._ người dân.... i't .
 25. 25. "`“'ei Ệ {À // `X J Cách làm đât đe:: ruộng Kl' tñuạ“`t không bị xì rửa phèn. phèn: Ị C1i'-I Ii , I. _ đắt chua E ẵẵẳlciỉn bằng vôi iư- và lân: .Ỉ1lịi'.1`.ĩ`,I!`:Ỉiii^'t" i Ỉhr- `~ t Ê.liIiiii`l."-` .n μøclnullặnunj_ Ế v PAỆALIẸLỆJJV i .-....._..
 26. 26. ....ịí‹ø ,--, II **'””t/tŕ///Cách làm đất để ruộng ệ Ậ không bị Xì phèn I Trong quátrình quản lý đắt phèn thì `l `, trước hêt là phải ngăn chặn không l cho các Vật liệu sinh phèn bẽn dưới Xcó cơ hội tạo thành độc chất gây hại.,/ ,, / Làm đắt thì bao gồm cày, trục hay bừa (tùy theo độ Sâu) và san bằng mặt ruộng. Dùng nước để ém phèn. Đẻ làm được điều này cần một hệ thống thủy lợi bảo đảm nguồn nước
 27. 27. ị.i.i_i.I..ỊỆỊí.ỀL .r-'i..í..'J*.-..iv,,ịiị1.iịĩỆl.iíL., `FrE1i`1ặi iĩtềlli cĩiiỗi CỸỄIÌỈ' lclil ặỂx= Ệíẩicì Ctiĩ`l`Ỉ`Ị ỷ`i`,,d iíầìlqị, Yíi ĩillì; Ề'Zi ilìlịlầíiị uỂỈ_*Jr°qi Ịiliìtầllì gầ l`ltẵỈỈỊ iliỊỈ}ẬlẸ_i tcili Ĩẽŕẵllcgi f`_i'“ặ` ^VÍ_ỈỆllĨ4v`ẶlllfÍịỊ ĩIìlỂỊỈ"i l.ị`lỊ, ttIilIi`Ị
 28. 28. ""=k.i xử lí đắt chua bằng vôi và lân ` ` Bón Vôi và lân sẽ làm vô hiệu hóa các ion gây độc và khử độ chua của đát phèn bằng cách lấy mât ion H". ca3(Po4)3 + 3H+ = 3Ca(HPo4) ca(HPo4) + H+ = ca(H2Po4)2 ca(H2Po4)2 + 2H+ = ca2+ + 2 H3Po4
 29. 29. V""<›.J i 1 , Ị Một số tấm gƯ0"i“ìg Vượt khó làm giàu dụ=a vào đất phèn ọ/ộ I Ở vùng đắt phèn Năn Nơn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh), ngu'Ời dân địa phương tôn Vinh ông Bảy Lừa (phú nông Nguyễn Văn Lừa) là tỷ phú đắt phèn. 'Iv...†_,_ _ Hình :Tỷ phú Bảy Lù*a trên đồng lúa ,s iệt- yi.lilii”.i`ll."`-` . ' i
 30. 30. aẵ VV 1 Sau ắ năm trồng Cây trên Vùng dắt Chua phèn Củ Chi - TPiu trang Lí'ạ,Vcủa ông Bảy Thành đã đạt lợi nhuận bình quân hơn 3,5 ti Ở' .j rììôi năm /Ự hỊllI`llsN'l.XI“` ›
 31. 31. "`&.i Cằn có những chính sách hỗ trợ người dân trong việc cải tạo đất phèn giúp người dân đi lên làm giàu. Cằn quản lí chặt chẽ việc trồng rừng tràm và nuôi tôm trên đất phèn hơn Ngoài ra còn phải Xây dựng 1 hệ thống thủy Iọli vững chắc để rửa phèn tốt hơn llI.i`Il."`-` › vỉn à x, z 2:11' `.,` !;'é.vi-` K' -Ế. .=^ ì Jfi.`ỊỈ"
 32. 32. qA.,,

×