Vaszati Elsősegély Csomag, 21p

1,253 views

Published on

Vaszati Elsősegély Csomag - Manhertz Edit, 21p

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vaszati Elsősegély Csomag, 21p

 1. 1. VASZATIELSİSEGÉLY CSOMAG Életmentı tippek otthonodért Írta és rajzolta: MANHERTZ EDIT manhertz kiadó
 2. 2. © 2009 Manhertz Edit Minden jog fenntartva.Kritikákban és recenziókban felhasznált rövid idézetek kivételével a mő egyetlen része sem reprodukálható semmilyen eljárással a jogtulajdonos elızetes írásbeli engedélye nélkül. www.vaszati.hu -2-
 3. 3. TARTALOMJEGYZÉKBemutatkozás ................................................................................................... 4Bevezetés ........................................................................................................... 5Elıkészületek .................................................................................................... 71. számú segítség: Északkelet ....................................................................... 112. számú segítség: Délnyugat ........................................................................ 153. számú segítség: Brahnasztan .................................................................... 18Utószó .............................................................................................................. 20 -3-
 4. 4. BEMUTATKOZÁSAz ezredforduló tájékán kezdtem foglalkozni a Vaszatival, a védikus épí-tészet tudományával. A 90-es évek elejétıl érdekel a Védikus kultúra, a-mely azóta is aktív része az életemnek.1993-ban végeztem a debreceni Ybl Miklós Építıipari és Mőszaki fıisko-la magasépítı üzemmérnöki szakán. (Ekkor még így hívták az építészszakot...) A védikus filozófia, a természettudományok és az építészet e-gyesül a Vaszatiban, mely egy olyan tudomány, ami – ha alkalmazzuk –mindenki javát szolgálja.Németországban, közvetlenül Marcus Schmiekétıl, a védikus építészeteurópai szaktekintélyétıl tanultam. Marcus Schmieke a legnagyobb indiaitanítóktól tanult, késıbb ı maga is egy indiai egyetem Vaszati oktatójávávált. Két évig tanultam és dolgoztam az irányítása alatt. Több könyvéhezkészítettem illusztrációkat.2002-ben jöttem haza Magyarországra – kifejezetten azért, hogy a Vaszatitudományát honfitársaimmal is megismertessem. 2003-ban megalakult aMagyarországi Vaszati Szövetség, amely fı célja a Vaszati minél széle-sebb körben való megismertetése úgy, hogy a tudomány tisztasága meg-maradjon. Ma már több pártoló és szaktanácsadó tagja van szövetsé-günknek, mely szaktanácsadók munkájáért felelısséget vállalunk.Személyes szaktanácsadói tapasztalatom, valamint a Vaszati Szövetség ta-nácsadóinak tapasztalata igazolja a Vaszati, pontosabban a természet uni-verzális törvényeinek a mőködését itt Magyarországon is. Egy-egy házvagy lakás alaprajza sok mindent (jót és rosszat is) feltételezhet az ott la-kók életérıl, mely feltételezéseket a valóság rendre beigazol. Éppen ezértszeretettel ajánlom Neked ezt a tanulmányt és általában a Vaszati tudo-mányát azért, hogy segítségével az életedet jobbá tehesd. -4-
 5. 5. BEVEZETÉSElsısegély? Életmentı tippek?Mi szüksége lehet erre az én lakásomnak? Itt minden rendben van. Rend-szeresen hívok gázszerelıt, kéményseprıt, takarítani is szoktam. Miértlenne itt bármiféle elsısegélynyújtásra szükség?Ha teljesen hétköznapi megközelítéssel szemléljük otthonunkat, ténylegnehéz elképzelni, milyen életmentésre lehet ott szükség. Ha azonban nemcsak a látható – durvafizikai –, hanem az érezhetı – finomfizikai – össze-tevıit is megvizsgáljuk egy háznak vagy lakásnak, akkor bizony nagyonsok javítani valót találhatunk.Otthonodat nem csak egy falakkal körülhatárolt térnek lásd, ami megvédaz esıtıl és a hidegtıl, hanem egy olyan energiamezınek, mely egy len-cséhez hasonlóan összegyőjti és raktározza a környezet és a világegyetemenergiáit. Olyan ez, mint egy mikrokozmosz a világegyetemen belül, aholösszesőrítve megtalálod a természetet alkotó összetevıket és a világotmozgató erıket. Megtalálod itt a természetet alkotó öt alapelemet, az égi-testeket, a Földünket behálózó energiákat, sıt Istenségeket is.Attól függıen, hogy ez a pici mikrokozmosz – ami az otthonod – milyenkapcsolatban áll a természet univerzális törvényeivel, pozitív vagy negatívhatással lehet Rád.A Vaszati tudománya megtanít arra, hogyan teremthetünk magunknak o-lyan fókuszlencsét – azaz olyan házat – amely környezete energiáit meg-felelıen összegyőjtve kedvezı hatással van a lakókra. Attól függıen,hogy a háznak milyen a formája, milyenek az arányai, hogyan vannakhasználva az egyes égtájak, hol vannak nagy ablakok és hol vannak kicsik,hová került a konyha, a háló vagy akár a vécé, közvetíthet felénk pozitív,negatív vagy éppen semleges energiákat.Ha olyan házban élsz, amely harmóniában áll a természet univerzális tör-vényeivel, akkor egészséges, sikeres és boldog leszel. Ha azonban olyanházban, ami diszharmóniában van a természettel, akkor bizony megbete- -5-
 6. 6. gedhetsz és sikertelennek érezheted Magadat az életed egyes területein. Atermészet energiái támogathatják vagy gátolhatják a törekvéseinket attólfüggıen, hogy milyen kapcsolatban vagyunk velük.Lehet, hogy Te már sokat hallottál a Vaszatiról, de az is lehet, hogy mosttalálkozol vele elıször. Éppen ezért szeretném három olyan fontos do-logra felhívni a figyelmedet, amelyet elızetes ismeretek nélkül is le tudszellenırizni az otthonodban. Könnyen elıfordulhat, hogy e három tulaj-donság sok mindent megmagyaráz életed jelenlegi helyzetével kapcsolat-ban és rávilágít arra, mi az, amit sürgısen meg kell változatnod ottho-nodban és mi az, ami rendben van.Azt mondják, „a puding próbája az evés” – úgy tudod eldönteni, hogyfinom-e a puding, ha megkóstolod. Úgy tudod eldönteni, hogy otthonodenergiái hogyan hatnak Rád – azaz, hogy a Vaszati által megfogalmazottelvek tényleg befolyásolják-e az életedet –, ha kipróbálod.Egy ház vagy lakás Vaszati szerinti elemzése egy összetett folyamat.Részletesen – és több szempontból is – megvizsgálunk minden egyes he-lyiséget, minden egyes égtájat, a ház formáját, berendezését, színeit. Ah-hoz, hogy ezt megtegyük, sokat kell tanulnunk és komoly elıkészítımunkát kell végeznünk, amely egy szerkesztéssel kezdıdik. (E szerkesz-tésnek egy egyszerősített leírását megtalálod a vaszati.wordpress.comweboldalon a „Fontos Vaszati alapok” címszó alatt.)Azért van szükség erre a részletes szerkesztésre, hogy egészen pontosanmeg lehessen határozni otthonod minden egyes területének a Vaszati jel-lemzıit.Attól tartok, ha most azt mondanám, nosza, kezdjünk el szerkeszteni, ak-kor nem olvasnál tovább és nem jutnál el a három életmentı felismerés-hez. Éppen ezért, az elıkészületeknek egy sokkal egyszerőbb módját vá-lasztjuk.Ez a módszer akkor is beválik, ha már jól ismered a Vaszati tudományát,de épp olyan helyzetbe kerülsz, ahol gyorsan kell véleményt alkotnod egyházról, de nincs Nálad se iránytő, se pontos alaprajz, se vonalzó... -6-
 7. 7. ELİKÉSZÜLETEKHa pontos szerkesztést végeznénk, most szükségünk lenne a ház alapraj-zára, egy iránytőre és vonalzókra. A házunk Vaszati minıségének kielem-zéséhez ugyanis tudnunk kell, hogy a házon belül hová esnek az egyeségtájak...Ha azonban gyors információkat szeretnénk kapni otthonunk energia ál-lapotáról, elegendı lehet, ha az alábbiakat megértjük. Otthonunk energia-állapotáról remek felvilágosítást ad, ha megvizsgáljuk annak „napos” és„kevésbé napos oldalát”.A kevésbé napos oldal az észak, az északkelet és a kelet. Ezek azok az ég-tájak, amelyek a magyar építészetben – az esetek túlnyomó többségében– a mellékhelyiségeknek adnak helyet. A napos oldal pedig a dél, a dél-nyugat és a nyugat – általában itt találjuk a nappalit, a lakószobákat és ateraszokat.Az alábbi ábra megmutatja, hogy a Nap járását figyelembe véve, hogyantudod megállapítani, melyek otthonod napos és kevésbé napos égtájai: -7-
 8. 8. A rajzon jól látszik, hogy nem elég azt tudnunk, hogy „keleten kel fel aNap”, ez a kijelentés ugyanis csak tavasszal és ısszel igaz. İsszel és ta-vasszal tehát az lesz a házad keleti oldala, amelyet a Nap elsı sugarai ér-nek. A felkelı Nap elsı sugarai azonban ugyanezt a házat nyáron észak-keletrıl érik, télen pedig délkeletrıl.Attól függıen tehát, hogy most épp milyen évszak van, a felkelı Nap su-garai a háznak más-más égtáját érik. Ugyanígy, télen a Nap még csak dél-nyugaton jár, amikor a horizont alá bukik, nyáron viszont eljut egészen é-szaknyugatig. Ezt tudva – a mostani évszakot figyelembe véve – könnyenmegállapíthatod, hogy nagyjából hol vannak otthonod egyes égtájai –vagy legalábbis, melyik a kevésbé napos oldal – azaz az északkeleti félte-ke, és melyik a napos oldal, azaz a délnyugati félteke.Az elızı oldalon levı rajzon egy olyan épületet látsz, amelynek a falaipárhuzamosak a fı égtájakkal. Ez a lenti rajz pedig egy olyan épületetmutat, amelynek a falai a mellékégtájakkal párhuzamosak. Az ilyen épüle-tet hívjuk diagonál épületnek.Ültessük most át ezt az ismeretet a Vaszatira! Nézd meg a következıoldalon levı ábrákat! -8-
 9. 9. Ezen az ábrán jól látszik, hogy az északnyugatot délkelettel összekötı át-ló egyfajta „határvonal” a napos és a kevésbé napos oldal között. Az átló-tól északkeletre esı terület a kevésbé napos, az attól délnyugatra esı terü-let pedig a napos oldal.Az alábbi rajz azt mutatja, hogy néz ki ugyanez abban az esetben, ha aház falai nem párhuzamosak a fıégtájakkal. (Nálunk ez a gyakori.) -9-
 10. 10. Nos, nincs is más dolgod, mint az eddig leírtakat figyelembe véve megál-lapítani, hogy melyik otthonod napos és melyik a kevésbé napos oldala,azaz, melyik a délnyugati (napos) és melyik az északkeleti (kevésbé na-pos) fele.Ahhoz, hogy a legfontosabb Vaszati információkat megismerd a házad-ról, elengedhetetlen, hogy legalább ennyit tudj annak tájolásáról. Látod,nem kell pontosan kiszerkesztened minden egyes égtájnak a helyét, deannyit tudnod kell, melyik az északkeleti és melyik a délnyugati fele.Ha emlékezetbıl nem tudod, hogy most ebben az évszakban mikor kel aNap, akkor holnap kelj fel jó korán és nézd meg. Persze azt is megnézhe-ted, hogy ma hol nyugszik le...Ha most továbbolvasol, megtudod, miért is volt erre szükség. - 10 -
 11. 11. 1. SZÁMÚ SEGÍTSÉG:ÉSZAKKELETA geofizikai energiaáramlások törvénye értelmében az egész Földet behá-lózza egy északról délre és egy keletrıl nyugatra tartó energiaáramlás. E-zek az energiák északi és keleti irányból érik el otthonunkat. Ha be tud-nak jutni a házba, akkor velük együtt pozitív életenergiák érkeznek ottho-nunkba, ha nem tudnak bejutni, akkor bizony nem érkeznek pozitív e-nergiák.Igen, ez tényleg ilyen egyszerő:Az északról érkezı organikus életenergiák nınemőek, táplálóak, gyógyí-tóak és hősítıek. A keletrıl érkezı szoláris energiák pedig hímnemőek,energetizálnak és melegítenek. Az organikus energiák a Föld mágnesesmezejével állnak kapcsolatban, míg a szoláris energiák a Nap és a Földmozgásával. - 11 -
 12. 12. Az otthonunkat elérı energiák északkeleten egyesülnek és délnyugati i-rányba haladnak tovább. Ebbıl az elsı törvénybıl következik a második,amely kimondja, hogy otthonunk északkeleti fele pozitív energiapotenci-állal rendelkezik, míg a délnyugati negatív energiapotenciállal:Maradjunk most egyelıre az északkeletnél! A fı cél, hogy az északkeletiterület pozitív energiapotenciálját megvédjük – azaz ne gyengítsük –, ha-nem inkább erısítsük azt.Ahogy már korábban leírtam, az északról és keletrıl érkezı energiák ak-kor tudnak frissen, egészségesen bejutni az otthonunkba, ha északon éskeleten (na és persze északkeleten) szép nagy ablakaink vannak, azaz,mint egy kedves vendéget, tártkarokkal várjuk ıket. Ha azonban akadá-lyokat gördítünk eléjük, akkor nem, vagy csak nagyon nehezen, elfáradva,legyengülve tudnak megérkezni hozzánk.Milyen legyen tehát otthonunk északkeleti fele?* Mindenképpen legyenek itt ablakok, erkély(ek), terasz(ok).* Legyen könnyő, azaz erre a területre kevesebb és könnyebb bútort cso-portosítsunk. - 12 -
 13. 13. * Legyen világos. Errıl gondoskodhatnak a szép nagy ablakok és a vilá-gos színek is.* Valamilyen magasabb rendő tevékenységre használjuk. (Ez fıleg az é-szakkeleti terület leginkább északkeleti részénél fontos!) Jó tehát itt anappali, meditáció vagy egyéb lakószobák.Mielıtt továbbolvasnál, nézd meg az otthonod északkeleti felét, azaz apozitív energiapotenciálú területet. Megvalósul mindaz, amit az elıbb fel-soroltam? Elég nyitott és megfelelı módon van használva?Ha igen, akkor joggal várhatod, hogy az életed úgy alakul, ahogy szeret-néd: egészséges vagy, sikeres, elegendı pénzed van és boldog párkapcso-latban élsz.Ha azonban otthonodnak ez a területe valamiben csorbát szenved, sür-gısen cselekedned kell! Mi az tehát, ami nagyon kedvezıtlen itt?* Ha zárt ez a terület – azaz nincsen ablak észak és kelet felé – akkor apozitív energiák olyannyira legyengülnek mire nagy nehezen bejutnak aházadba, hogy már szinte semmi pozitív tulajdonságuk nem tud megnyil-vánulni.* Az is nagyon rossz, ha nem megfelelıen használod. Nincs itt helye vé-cének, raktárnak, lomtárnak és egyéb alacsonyabb rendő tevékenységnekvagy helyiségnek.* Az sem szerencsés, ha a ház alakja miatt hiányzik az északkeleti terület.* Nem jók itt a nehéz bútorok és a nagy zsúfoltság sem.* A sötét színek sem kedvezıek.Ha az északkeleti területed ilyen vagy ehhez hasonló képet mutat, akkorelıfordulhat, hogy gyakrabban van beteg, esetleg valamilyen komolyabbbetegséged van. Elıfordulhat az is, hogy nehezen tudsz elırejutni az élet-ben, hogy pénzhiánnyal küzdesz, esetleg nem kiegyensúlyozott a párkap-csolatod. (Vagy egyáltalán nincs párod.) - 13 -
 14. 14. Ha elsı – és kevésbé alapos – ránézésre úgy találod, nincs rendben ott-honod északkeleti területe, akkor bizony otthonodnak sürgıs elsısegély-re van szüksége!* Ha kertes házban laksz, máris gondolkodj el azon, hogyan vághatnálablakot északra, északkeletre és/vagy keletre. (Oda, ahol nincs.)* A leendı ablakok helyére (vagyis az északi, északkeleti és keleti falra)tegyél tükröt. Erısíteni fogja a pozitív energiapotenciált. (Ha hálószobaesik ide, akkor a tükröt inkább ne alkalmazd.)* Gondolkodj el azon is, hogyan tudnád máshová költöztetni a vécét. (Ittjó ha tudod, hogy a fürdıszoba vécé nélkül északon és keleten megenge-dett, északnyugaton pedig már vécé is lehet.)* Mindenképpen csökkentsd az északkeleti zsúfoltságot! Selejtezz ki min-dent, amire már nincs itt szükséged; amire még szükséged van, tedd más-hova, például délnyugatra.* A bútoraid közül is inkább a könnyebbeket tedd ide. Távolítsd el az é-szaki és a keleti falról a nehéz szekrényt: tedd át a szemközti falakra.* Ha sötétek a falak, fesd át azokat világos színőre. Északkeleten nagyonjó a világossárga, ahogy haladunk kelet felé, ez a sárga akár erısödhet is,sıt, keleten a narancs is nagyon jó. Ha északkeletrıl északi irányba in-dulsz el, használhatsz zöldet. Északon ugyanis nagyon jó a zöld szín – ezse legyen azonban sötét, fıleg akkor ne, ha nincs északon ablakod.* Nagyon jó északkeleten a tiszta víz! Tegyél tehát északkeletre egy kan-csó friss vizet, vagy akár egy akváriumot.Tegyél meg mindent annak érdekében, hogy otthonod északkeleti részejobb képet mutasson, mint eddig. Nincs kifogás! Ezek tényleg életetmenthetnek! Az otthonod életét, de leginkább a Te életedet! - 14 -
 15. 15. 2. SZÁMÚ SEGÍTSÉG:DÉLNYUGATElıször is térjünk vissza a már jól ismert rajzunkhoz:Láthatod, hogy otthonod délnyugati része negatív energiapotenciállalrendelkezik. Az a célunk, hogy ezt a negatív tulajdonságot lecsökkentsük,sıt akár pozitívvá alakítsuk.Ha nagyon egyszerően akarnék fogalmazni, azt mondhatnám, hogy mindaz, ami kedvezı volt északkeleten, kedvezıtlen délnyugaton, és szinteminden, ami kedvezıtlen volt északkeleten, kedvezı délnyugaton.Tehát:* Legyen a délnyugat minél zártabb. Az a legjobb, ha itt kisebb ablakokvannak, mint északkeleten.* Legyen a délnyugat nehéz és akár zsúfolt is. Nyugodtan lehetnek dél-nyugaton nehéz szekrények és egyéb bútorok. - 15 -
 16. 16. * Használhatsz délnyugaton sötétebb színeket is. Legjobbak itt az úgyne-vezett földszínek.* Délen és nyugaton lehet fürdı és vécé is, de délnyugaton inkább egyál-talán ne legyen víz.* Nagyon jó a délnyugati területen a hálószoba.* Szintén jó délnyugaton a raktározás, sıt akár a lomtár is. (Ha már mu-száj lomtárat fenntartanod...)Ha nagyjából az itt felsoroltakhoz hasonlít otthonod délnyugati területe,akkor az életed minden területén stabil vagy. Van egy stabil, jó fizetımunkád, nem költesz sokat és fölöslegesen, boldog, tartós és felelısség-teljes párkapcsolatban élsz és feltehetıleg az egészséged is rendben van.(Az itt felsoroltak akkor tudnak leginkább megnyilvánulni, ha az északke-let is rendben van!)Nézzük meg azt is, mi az, ami nagyon nem való délnyugatra!* Nem szerencsés a túlzott nyitottság, a nagy ablakok, ajtók.* Nincsenek itt jó helyen az erkélyek és teraszok sem.* Nagyon rossz helyen van délnyugaton a víz – gondolj itt egy akvárium-ra, vagy akár egy kerti tóra az udvaron.* Az sem szerencsés, ha a házad délnyugati részén bıvítmény van: kiug-rik egy szoba vagy egy veranda, esetleg utólag odaépítettél valamit.Minél közelebb vannak ezek a felsorolt problémák a délnyugati féltekedélnyugati részéhez, annál inkább negatív a hatásuk.Mit tapasztalhatsz, ha nem megfelelı a délnyugat minısége?Elıfordulhat, hogy nincs egy stabil pont az életedben. Lehet, hogy a pá-rod megcsal, vagy elhagyott (esetleg Te ıt). Az is lehet, hogy túl sokatköltesz (ez a túlzott déli nyitottsághoz köthetı), vagy gyakran érnek vesz- - 16 -
 17. 17. teségek. Ez lehet anyagi veszteség, vagy egy szeretett személy elvesztéseis. Elıfordulhat, hogy labilis az egészségi állapotod, gyakran vagy betegés gyakran érnek balesetek.Ha otthonod délnyugati részének minısége nem megfelelı, sürgısentenned kell valamit! Ez is egyfajta életmentı mőtétnek mondható.* Szüntesd meg valahogy a túlzott nyitottságot. Ha másképp nem megy,tegyél az ablakokra redınyt vagy spalettát, esetleg egy nehezebb füg-gönyt.* Próbáld minél súlyosabbá tenni a délnyugatot! Nyugodtan tedd ide anehezebb, nagyobb bútoraidat, vagy más nehéz dolgot. Ez lehet egy nagydézsás növény, vagy akár egy szép nagy kı.* Szüntess meg délnyugaton mindent, ami víz! Tedd az akváriumot é-szakkeletre és – tudom, hogy ezt nehéz lesz elfogadnod – engedd le a tó-ból a vizet. Költöztesd a tavat máshová (pl. északkeletre vagy északra), ahelyén pedig alakíts ki sziklakertet.* Használd délnyugaton a föld színeit.Ha sok hibát találtál délnyugaton, azt javaslom, még ma tegyél valamit akijavításukért! - 17 -
 18. 18. 3. SZÁMÚ SEGÍTSÉG:BRAHMASZTANBrahmasztánnak nevezzük otthonod középsı területét. Ez a harmadik o-lyan terület, amelynek a minısége gyakran sérül. A Brahmasztan hibájaelsısorban családi problémákat okozhat.Az a jó, ha a Brahmasztan üres. Ez azt jelenti, hogy nem terhelik teher-hordó falak, kémények, pillérek és egyéb dolgok.Gyakori probléma – fıleg társasházi lakásoknál –, hogy a lakás közepérekerül a vizesblokk, esetleg a konyha. Kertes házaknál pedig sajnos egyregyakrabban teszik a ház közepébe a cserépkályhát vagy a kandallót. Itt a-zonban nagyon szerencsétlen mind a víz, mind a tőz jelenléte!Nem szeretnélek most a Vaszati elméleti tudnivalóival untatni, elégedjmeg azzal, hogy sok-sok évezred tapasztalata igazolja, hogy a lakás vagy akert közepén levı víz vagy tőz sok-sok család felbomlását okozta.Ha olvastad már a több mint ötezer éves történelmi eposzt, a Mahabha-ratot, akkor tudhatod, hogy egy hatalmas háborúhoz vezetett az, hogyegy királyi család palotájának a kellıs közepén volt a vízmedence. Ez aháború ráadásul unokatestvérek között robbant ki és az egész világ hade-reje felsorakozott valamelyik oldalon. Igen, az eredmény a család – és arengeteg katona – teljes megsemmisülése volt. Ráadásul ez volt a világ-történelem legnagyobb háborúja...Visszatérve a mi magyarországi tapasztalatainkhoz: nagyon sok házasságvégzıdik válással olyan lakásokban, ahol középen van a vizesblokk, vagya kályha. Természetesen a tartófal sem szerencsés, az olyan testi problé-mákat okozhat, amelyek a hasunk tájékán jelentkezhetnek.A tapasztalataink szerint a Brahmasztan hibáit a legnehezebb korrigálni.Nagyon nehéz elköltöztetni mind a konyhát, mind a fürdıt, a kályhárólnem is beszélve. Ennek ellenére mindent meg kell tenni annak érdeké-ben, hogy ez a középsı terület a lehetı legjobb minıségő legyen. - 18 -
 19. 19. * Pakolj el a ház közepérıl mindent, ami mozdítható. Törekedj legalábbarra, hogy a ház közepétıl minél távolabb kerüljenek az esetlegesen ittlevı bútorok.* Használj itt minél világosabb színeket.* Tarts nagyon nagy rendet.* Távolítsd el a mozdítható vizes dolgokat, az akváriumot, de még a vizetábrázoló képet is!* Távolítsd el a tüzet is innen! Vidd máshová a gyertyákat és pakolj elinnen mindent, ami piros.Tapasztalatom szerint a Brahmasztan legsúlyosabb hibája a vizesblokk ésa tőz. Ha szeretnél boldog családi életet, kerüld az ilyen Brahmasztánnalrendelkezı lakásokat. Ha pedig most ilyenben laksz – és esetleg már van-nak családi problémáid –, kezdd el tervezgetni a mielıbbi költözést! - 19 -
 20. 20. UTÓSZÓNos, mit sikerült megállapítanod az otthonodról?Na és mit sikerült megváltoztatnod?Ha úgy találtad, hogy nagyjából rendben van otthonod északkeleti és dél-nyugati féltekéje, sıt, a Brahmasztan is, akkor bizony nagyon szerencsésvagy. Ebben az esetben otthonod remek alapot képez ahhoz, hogy az e-nergiáit javítsd, finomítsd.Mivel csak egy nagyon egyszerő elemzést végeztünk, nem mentünk beleolyan részletekbe, hogy vajon hová esik a konyha, a háló vagy a gyerek-szobák, fontos, hogy most ne dılj hátra és ezen a ponton ne hagyd abbaotthonod energiáinak rendbe tételét. A Te otthonod azonban egy olyanenergiamezıt képvisel, amelyet már csak finomítani, esetleg tovább javí-tani kell.Ha a három vizsgált területbıl egy vagy kettı rendben van, akkor ottho-nod energiái kicsit sántítanak, az elsısegélynyújtáson túl további kezelés-re van szükségük.Ha a három vizsgált területbıl egy sincs rendben, akkor bizony olyan ak-kut helyzet állt elı, amely sürgıs beavatkozást igényel. Mik a tünetek?Zárt az északkelet, a kelet és az észak is, ráadásul itt van a vécé. A dél-nyugat teljesen nyitott, ráadásul itt van a terasz is. A Brahmasztanban vana fürdıszoba vagy egy fıfal. Ha pedig ezek negatív hatásait is érzed, ak-kor a helyzet tényleg súlyossá vált.Bármelyik csoportba is tartozol, mindig van lehetıség a javításra. Tıledfügg, hogy ennek milyen módját választod.Azon kívül, hogy nem teszel semmit, három lehetıséged van:1.) Rendszeresen olvasd a vaszati.wordpress.com bejegyzéseit, ahon-nan nagyon sok forró tippet és ötletet kapsz otthonod javítására. Elınye, - 20 -
 21. 21. hogy ingyenes, de ugyanakkor egy lassabb folyamat, és szakértı hiányá-ban van hibázási lehetıség is.2.) Fordulj szaktanácsadóinkhoz, akiket a vaszati.hu weboldalon, a„szövetség” aloldalon, a „szaktanácsadók” link alatt találsz. Ez a leggyor-sabb és a szaktanácsadók garantáltan nem hibáznak. A tanácsadó munká-jáért fizetni kell, de a gyorsaság és a biztos tudása miatt mindenképpenmegéri.3.) Ha szeretnéd saját Magad kezelésbe venni otthonod energiáit, szakta-nácsadó közvetlen segítsége nélkül, de mégis úgy, hogy fogjuk a kezedet,akkor válaszd a Vaszati 27 napos programcsomagját. Itt 27 napon ke-resztül, napi kb. fél-egy órát kell arra szánnod, hogy foglalkozz egy kicsitotthonoddal, és a 27. nap végére érezhetıen javulni fognak otthonod e-nergiái. Úgy érzed majd, mintha egy új lakásba költöztél volna, amely biz-tonságos alapot ad ahhoz, hogy sikeres legyél a párkapcsolatodban, pénz-ügyeidben, munkádban, valamint egészséges lehess testileg és lelkilegegyaránt.A három lehetıség természetesen nem zárja ki egymást, sokkal inkábbkiegészíti...Akármilyen úton is indulsz el, maradjunk kapcsolatban!Köszönöm a figyelmedet! - 21 -

×