Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การศึกษาวิเคราะห์ระบบงานวิชาการในโรงเรียน

25,747 views

Published on

การศึ

Published in: Education

การศึกษาวิเคราะห์ระบบงานวิชาการในโรงเรียน

 1. 1. ขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียน งานบริหารงานวิชาการ 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3. การวัดผล ประเมินผลและ เทียบโอนผลการเรียน 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7. การนิเทศการศึกษา 8. การแนะแนวการศึกษา 9. การพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา 10. การส่งเสริมความรู้ด้าน
 2. 2. งานบริหารงานงบประมาณ 1. การจัดทำและเสนอของบประมาณ 2. การจัดสรรงบประมาณ 3. การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผล การใช้เงิน และผล การดำเนินการ 4. การระดมทรัพยากรและการลงทุน เพื่อการศึกษา 5. การบริหารการเงิน 6. การบริหารบัญชี 7. การบริหารพัสดุ และสินทรัพย์
 3. 3. งานบริหารงานบุคคล 1. การวางแผนอัตรากำลังและกำหนด ตำแหน่ง 2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ 4. วินัย และการรักษาวินัย 5. การออกจากราชการ
 4. 4. งานบริหารงานทั่วไป 1. การดำเนินงานธุรการ 2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน 3. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 4. การประสาน และพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 5. การจัดระบบการบริหาร และพัฒนาองค์กร 6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชา 8. การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 9. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 10. การรับนักเรียน 11. การส่งเสริม และประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 12. การระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา 13. งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 14. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 15. การส่งเสริมสนับสนุน และประสาน งานการศึกษาของบุคคลชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่ การศึกษา และหน่วยงานอื่น 17. การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน 18. งานบริการสาธารณะ 19. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น
 5. 5. การศึกษาวิเคราะห์ระบบงานวิชาการในโรงเรียน
 6. 6. วิเคราะห์ปัญหาในการทำงานของ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการแต่ละด้านทั้ง 6 ด้าน . ในปัจจุบัน พบว่า ด้านการวางแผนงานวิชาการ เกิดจากการดำเนินงาน โครงการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ครูขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน และโรงเรียนไม่ได้สำรวจปัญหาก่อนการวางแผน
 7. 7. ปัญหาด้านการบริหารงานวิชาการ เกิดจากกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ไม่มีความหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เลือกตามความถนัด ความสนใจ ขาดข้อมูลในการจัดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนแทนไม่ชัดเจน
 8. 8. ด้านการจัดการเรียนการสอน เกิดจากการขาดการสนับสนุนเรื่องการจัดหาจัดทำสื่อการเรียนการสอน ครูไม่มีความรู้ ความสามารถ ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน และครูไม่ใช้วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 9. 9. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ เกิดจากครูไม่นำผลจากการอบรมสัมมนามาขยายผลหรือปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เอกสารทางวิชาการที่ใช้เพิ่มพูนความรู้มีน้อย และครูขาดความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมที่รับผิดชอบ
 10. 10. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน เกิดจากครูมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอในการสร้างแบบทดสอบ ขาดการวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผล และครูไม่ใช้การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
 11. 11. ด้านการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ เกิดจากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการงานวิชาการไม่ชัดเจน โรงเรียนไม่ได้นำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง และพัฒนา และผู้รับผิดชอบในการประเมินขาดความชำนาญ
 12. 12. สาเหตุที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง งานทะเบียนนักเรียน เกิดจากครูมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอในการสร้างแบบทดสอบ ขาดการวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผล และครูไม่ใช้การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
 13. 13. ระบบงานมีความคล่องตัวขึ้น มีการทำงานที่เป็นระบบขึ้น นำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในระบบงานทะเบียน เป้าหมายของระบบงานใหม่
 14. 14. โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตร งานการจัดการเรียนการสอน งานนิเทศสอน งานทะเบียนวัดผล งานข้อสอบ งานวิจัยในชั้นเรียน งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู บทที่ 2
 15. 15. ความสำคัญของงานทะเบียน งานทะเบียนนักเรียน เป็นงานปฏิบัติของฝ่ายวิชาการ ที่รับผิดชอบด้านเอกสาร ข้อมูลต่างๆของนักเรียนตั้งแต่การเข้าเรียน ระหว่างเรียนจนถึงการออกจากโรงเรียน การปฏิบัติงานจึงต้องมีความละเอียดถี่ถ้วน และงานต้องเป็นระบบขั้นตอน การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ต้องมีความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ การให้บริการที่ดี อุทิศเวลาให้การทำงานอย่างจริงจัง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับครู อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนมีความคิดริเริ่ม พัฒนา ปรับปรุงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
 16. 16. ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ( ปพ .1) เอกสารที่ใช้ในปัจจุบัน หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ( ประกาศนียบัตร ) ( ปพ .2) แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ( ปพ .3) แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( ปพ .4) แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ .5) เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ( ปพ .6) ใบรับรองผลการศึกษา ( ปพ .7) ระเบียนสะสม ( ปพ . 8 ) สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ ( ปพ .9)
 17. 17. โรงเรียนไม่มีงบประมาณในการจัดหาโปรแกรมระบบบริหารงานทางโรงเรียนต้องจัดหางบประมาณเองถ้าต้องการระบบดีๆต้องใช้งบประมาณสูงและโปรแกรมที่ได้มาก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้และพบปัญหาอยู่บ่อยๆเนื่องจากผู้พัฒนาไม่เข้าใจระบบของโรงเรียนเพียงพอและไม่สามารถใช้ได้จริงกับเทคโนโลยีปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนมีจำนวนน้อยต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่โดยเฉพาะหน้าที่สอนและยังต้องรับหน้าที่อื่นๆอีก ใช้บุคลากรในการดำเนินงานยังไม่เป็นระบบในการลงทะเบียนในการเก็บข้อมูลต่างๆยังคงเก็บในรูปแบบเอกสารทำให้ยุ่งยากในการค้นหาและเสียเวลาทั้งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานบางอย่างไม่ชัดเจน รวมถึงกฏข้อบังคับต่างๆที่ล้าสมัยอยู่บ้าง ทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาก็มีการแก้ปัญหาเป็นกรณีๆไปซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหานั้นซ้ำอีกในภายหลัง ขั้นตอนในการลงทะเบียนของนักเรียนนั้นรายละเอียดหลายขั้นตอน ซ้ำซ้อน บทที่ 3 ปัญหาของระบบเดิม
 18. 18. ผังทางเดินของข้อมูลระบบงานเดิม เริ่มต้น สมัครเรียน ประวัตินักเรียน ลงทะเบียนเรียน อนุมัติผลการ ลงทะเบียน การเรียนการสอน A สอบวัดผล รายงานผลการเรียน และข้อเสนอแนะ ส่งผลการเรียนให้ผู้ปกครองและนักเรียน ผู้ปกครองให้ข้อเสนอแนะ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา จบ A
 19. 19. ระบบควรมีความเป็นอัตโนมัติในการแสดงข้อมูลง่ายในการใช้งาน ไม่สลับซับซ้อนเนื่องจากผู้ใช้มีความสามารถแตกต่างกัน การเพิ่ม การแก้ไขหรือค้นหาข้อมูลนั้น เจ้าหน้าที่สามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วเนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนนั้นค่อนข้างซับซ้อน โดยเฉพาะข้อมูลของหลักสูตรซึ่งมีรายละเอียดมากมาย ระบบต้องเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมให้มากที่สุด ระบบต้องให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับงานทะเบียนได้ โดยไม่ต้องมาติดต่อฝ่ายทะเบียนหรือมาติดต่อก็ให้น้อยที่สุด เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับนักเรียนเองรวมทั้งลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ทะเบียน นั่นคือให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูลต่างๆโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต พัฒนาโปรแกรมให้สามารถตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆให้ครอบคลุมและถูกต้องแม่นยำมากที่สุด   ความต้องการในการออกแบบและพัฒนาระบบ
 20. 20. ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนของโรงเรียน ผู้ปกครอง ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง ครู – อาจารย์ ข้อเสนอแนะ ผลการเรียน สรุปผลการเรียน ทะเบียนหลักสูตร ข้อมูลผลการเรียน เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล ผู้ดูแลระบบ บันทึกประวัตินักเรียน ทะเบียนครูอาจารย์ ทะเบียนรายวิชา ผลการเรียน ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ ผลการเรียน นักเรียน 0 ตรวจสอบรายวิชา ลงทะเบียนเรียน
 21. 21. ผู้ดูแลระบบ คือ ผู้เข้าระบบในฐานะผู้ดูแลระบบทำหน้าที่ดูแลจัดการข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการตรวจสอบทะเบียนรายวิชา ทะเบียนหลักสูตร ผลการเรียนและทะเบียนประวัติของบุคลากรทั้งหมด ทั้งการตรวจสอบ ค้นหา ลบ แก้ไขข้อมูล และรักษาความปลอดภัยของระบบ ครู - อาจารย์ คือผู้ที่เข้าสู่ระบบในฐานะครูสอน สามรถดูทะเบียนประวัติ ส่งผลและสรุปผลการเรียนของรายวิชาที่สอนรวมทั้งสามารถดูผลการเรียนเสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังผู้ปกรองและนักเรียนในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง นักเรียน คือผู้ที่เข้าสู่ระบบในบานะนักเรียนสามารถลงทะเบียน ดูและพิมพ์ทะเบียนประวัติ ผลการเรียนเฉลี่ย เกรดเฉลี่ยสะสม รับทราบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองรวมทั้งสามารถดูรายวิชาที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว ผู้ปกครอง คือผู้ที่เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ปกครอง มีสิทธิ์ต่างๆคือสามารถ ดูและพิมพ์ทะเบียนประวัติ ผลการเรียนรวมทุกภาคเรียน เกรดเฉลี่ยแต่ละภาคเรียนและ เกรดเฉลี่ยสะสม รับทราบคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นกลับไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา

×