1. Samuelin kirja

Olli Miettinen
Olli MiettinenAccount Manager at Vilkas Group Oy
Ensimmäinen
  Samuelin kirja
Israelin kuningaskunnan synty
Kirjan taustaa
• 1. ja 2. Samuelin kirja sekä 1. ja 2. Kuningasten kirja ovat alun perin
 olleet yksi kirja, joka jaettiin neljään osaan, kun Vanha testamentti
 käännettiin kreikaksi 300-luvulla eKr. Tämä jako on sittemmin jäänyt
 läntisiin Raamatun käännöksiin.
• Samuelin & Kuningasten yhtenäiskirja käsittelee monia samoja
 tapahtumia kuin 1. ja 2. Aikakirja, mutta näiden painopiste ja
 näkökulma on erilainen.
• Siinä missä Samuelin & Kuningasten kirja painottuu Israelin
 kuninkaisiin ja profeettoihin, Aikakirja keskittyy enemmän
 etelävaltioon Juudaan.
• Samuelin & Kuningasten kirja kertoo myös enemmän kansan ja
 kuninkaiden vääryyksistä, kun taas Aikakirja enemmän näiden
 ansioista ja hyveistä.
• Monessa mielessä Samuelin & Kuningasten kirja ja Aikakirja
 täydentävät toisiaan ja niitä on hyvä lukea yhdessä.
1. Samuelin kirja
• 1. Samuelin kirja kattaa ajanjakson Samuelin
 syntymästä tuomarien ajan lopulla (n. 1100 eKr.)
 kuningas Saulin kuolemaan (1012 eKr.)
• Keskeisiä henkilöitä ovat tuomari ja profeetta
 Samuel sekä kuninkaat Saul ja Daavid.
• Keskeisiä asioita ovat Samuelin profeettana
 toimiminen, taistelut Filistealaisia vastaan,
 Israelin kuninkuuden synty, Saulin luopumus,
 Daavidin valinta sekä Saulin kateus ja viha
 Daavidia kohtaan kuolemaansa saakka.
Samuelin lapsuus
          Luvut 1-3
• Samuelin äiti kärsi ennen hänen syntymäänsä lapsetto-
 muudesta ja lupasi Jumalalle, että jos hän saa lapsen, hän
 antaa tämän Jumalalle.
• Samuel kasvoi pappi Eelin kasvattamana ja hänestä tuli
 Israelin tuomari myöhemmin Eelin kuoltua.
• Eelin pojat olivat kelvottomia eivätkä välittäneet Jumalan
 käskyistä.
• Eeli ei ojentanut heitä ja se tuli hänelle synniksi: ”Miksi
 ajattelet poikiasi enemmän kuin minua?” (1. Sam. 2:29)
• ”Siihen aikaan Herra puhui ihmisille vain harvoin eikä näkyjä
 usein nähty.” (1. Sam. 3:1)
• Uskon, että tämä ei ole Jumalan tarkoitus vaan riippuu
 ihmisistä. Siellä missä ei ole kuuliaisuutta Jumalan sanalle
 eikä avoimuutta Pyhälle Hengelle, Jumalan Henki ei toimi.
Liiton arkki filistealaisilla
          Luvut 4-7
• Israelilaisilla oli taisteluita filistealaisten kanssa eikä heillä oikein
 ollut sotaonnea. He keksivät ottaa liiton arkun mukaan, jotta sen
 voimalla filistealaiset lyötäisiin.
• Tämä kuvaa hyvin vääristynyttä ajattelua, joka syntyy silloin, kun
 Jumalan henkilökohtainen tunteminen ja kuuliaisuus puuttuvat.
• Vaikka Jumala oli luvannut läsnäolonsa liiton arkun kautta
 ilmestysmajaan, israelilaiset alkoivat ajatella, että liiton arkku olisi
 ikään kuin maaginen esine, joka toisi Jumalan voiman
 automaattisesti paikalle.
• Nykyisinkin on vaarana ajatella, että Jumalan lupaukset ovat ikään
 kuin automaatteja, jotka toteutuvat joka tapauksessa. Ne ovat
 kuitenkin aina sidottuja kuuliaisuuteen ja uskollisuuteen Jumalalle.
• Pappi Eelin ja hänen poikiensa tapaus edellä on varoittava
 esimerkki: ”Olen kyllä luvannut suvullesi ja isäsi suvulle, että saatte
 aina palvella minua. Mutta nyt Herra sanoo: Näin ei tule käymään!
 Minä nostan kunniaan ne, jotka minua kunnioittavat, mutta ne, jotka
 minua halveksivat, joutuvat häpeään.” (1. Sam. 2:30)
Saulin valinta kuninkaaksi
         Luvut 8-12
• Kansa pyysi itselleen kuninkaan, mikä ei ollut Jumalan tahto,
 mutta Jumala suostui kuitenkin kansan pyyntöön. Myöhempi
 historia osoittaa, että kansan pyyntö oli huono.
• ”Kun hän (Saul) seisoi kansan keskellä, hän oli päätänsä
 pitempi kaikkia muita. Samuel sanoi kansalle: "Näettekö,
 millaisen miehen Herra on valinnut? Koko Israelissa ei ole
 hänen veroistaan!" Silloin kansa kohotti riemunhuudon:
 "Eläköön kuningas!” (1. Sam. 10:23-24)
• ”Kun he tulivat ja Samuel näki Eliabin, hän ajatteli: "Hän se
 on! Nyt on Herran edessä hänen voideltunsa." Mutta Herra
 sanoi Samuelille: "Älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan,
 sillä minä en hänestä välitä. Herra ei katso kuten ihminen.
 Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen.”
 (1. Sam. 16:6-7)
• Daavid oli kaikista Iisain pojista nuorin ja ulkoisesti vähiten
 potentiaalinen kuningas.
Filistealaissodat
        Luvut 13-15
• ”Enkö minä tuonut Israelin Egyptistä niin kuin
 toin filistealaiset Kaftorista” (Aamos 9:7)
• Ei ole sattumaa, että filistealaiset ovat
 muuttaneet Kaftorista eli Kreetalta samoille
 seuduille kuin israelilaiset. Raamattu sanoo
 Jumalan nimenomaisesti tuoneen heidät sieltä.
 Filistealaisten muutto palvelee erityistä Jumalan
 tarkoitusta.
• Nimittäin aina, kun Israel luopui kuuliaisuudesta
 Jumalalle ja lähti syntielämään, Jumala käytti
 filistealaisia kurittamaan kansaansa ja ohjaaman
 siten tätä oikealle tielle.
Israelin erityisasema Jumalalle
         Luku 15
• ”Näin on Herra Sebaot puhunut: 'Olen päättänyt rangaista
 amalekilaisia, koska he asettuivat israelilaisten tielle, kun nämä
 tulivat Egyptistä. Mene siis nyt ja kukista amalekilaiset.
• Keniläisille Saul lähetti viestin: "Luopukaa amalekilaisista ja siirtykää
 muualle, etten joutuisi tuhoamaan teitä yhdessä amalekilaisten
 kanssa. Tehän osoititte ystävyyttä israelilaisille, kun he tulivat
 Egyptistä." Ja keniläiset siirtyivät pois amalekilaisten joukosta. Sitten
 Saul löi amalekilaiset koko alueella Havilasta aina Suriin, Egyptin
 rajoille asti.” (1. Sam. 15:2-3,5-7)
• Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten Jumalalle hänen valittu
 kansana on rakas ja tärkeä. Raamatusta käy usein ilmi, miten
 Jumala on luvannut siunata niitä, jotka siunaavat Israelia, ja kirota
 ne jotka kiroavat Israelia.
• ”Kansat palvelkoot sinua ja kansakunnat kumartakoot sinua. …
 Kirottuja olkoot ne, jotka sinua kiroavat, ja siunattuja ne, jotka sinua
 siunaavat.” (1. Moos. 27:29)
• ”Joka koskee minun kansaani, se koskee minun silmäterääni.” (Sak.
 2:12)
Saulin luopumus
           Luku 15
• ”Samuel sanoi: "Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja
 yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso:
 Kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja totteleminen parempi kuin
 pässien rasva. Tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja
 niskoittelu valhetta ja kuin kotijumalien palvelusta. Koska sinä
 olet hylännyt Herran sanan, on hänkin hylännyt sinut, etkä
 sinä enää saa olla kuninkaana."
• Saul sanoi Samuelille: "Olen tehnyt syntiä, kun olen rikkonut
 Herran käskyn ja sinun sanasi. Minä pelkäsin kansaa ja kuulin
 heidän ääntään. Anna nyt minulle syntini anteeksi ja palaa
 kanssani, niin minä kumartaen rukoilen Herraa.”
• Samuel sanoi Saulille: "Minä en palaa sinun kanssasi. Sinä
 olet hylännyt Herran sanan, ja myös Herra on hylännyt sinut,
 niin ettet enää saa olla Israelin kuninkaana." (1. Sam. 15:22-
 26)
Saulin luopumus
           Luku 15
• 1. Samuelin kirjassa kerrotaan Saulin synnistä ja
 lankeemuksesta ja 2. Samuelin kirjassa Daavidin
 vastaavasta.
• Huomiota herättää se, että Daavidin rikos tuntuu pahemmalta
 kuin Saulin.
• Daavid syyllistyi aviorikokseen ja murhaan, kun taas Saul
 siihen, ettei surmannut kaikkia ihmisiä ja eläimiä, jotka Herra
 käski surmata.
• On sanottu, että ero olisi siinä, että Daavid katui, mutta Saul
 ei. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä Saul sanoo:
• ”Olen tehnyt syntiä, kun olen rikkonut Herran käskyn ja sinun
 sanasi. Minä pelkäsin kansaa ja kuulin heidän ääntään. Anna
 nyt minulle syntini anteeksi ja palaa kanssani, niin minä
 kumartaen rukoilen Herraa.” (1. Sam. 15:24-25)
Saulin luopumus
            Luku 15
• Todellinen ero näiden miesten kohdalla on siinä, että Daavid
 tunnusti Jumalan sanan auktoriteetiksi kun taas Saul ei. Daavidin
 kohdalla tämä käy ilmi mm. Psalmeista (esim. Ps. 119:160).
• Samuelin vastaus Saulille on kuvaava: ”Sinä olet hylännyt Herran
 sanan, ja siksi Herra hylkää sinut.” (1. Sam. 15:26)
• Sama pätee jokaisen Jumalaan uskovan kohdalla. Jos Jumalan
 sana, Raamattu, ei ole auktoriteetti, kokonaan totta ja uskovaa
 velvoittava, Jumala hylkää lopulta tällaisen ihmisen, ellei tämä tule
 parannukseen.
• Eikä tämä koske vain henkilökohtaisesti yksittäistä ihmistä, vaan
 ihmisyhteisöjä, kuningaskuntia: ”Herra on tänä päivänä reväissyt
 Israelin kuninkuuden sinulta ja antanut sen toiselle, joka on sinua
 parempi.” (1. Sam. 15:28)
• Jos jokin seurakunta tai hengellinen yhteisö ei ole kuuliainen
 Raamatulle eikä pidä sitä auktoriteettina, Jumala riistää
 valtakuntansa (kreik. basileia, kuningaskunta) tältä yhteisöltä ja
 antaa sen niille, jotka ovat kuuliaisia.
Daavidin valinta
          Luku 16-17
• ”Herran henki siirtyi pois Saulista, ja Herran lähettämä
 paha henki alkoi ahdistaa häntä.” (1. Sam. 16:14)
• ”Aina kun Jumalan lähettämä paha henki yllätti Saulin,
 Daavid tarttui harppuunsa ja soitti. Silloin Saulin ahdistus
 helpotti, hänen tuli parempi olla ja paha henki jätti hänet
 rauhaan.” (1. Sam. 16:23)
• Raamatusta, erityisesti Psalmeista tiedämme Daavidin
 olleen voimallinen ylistäjä, ja sen lahjan Jumala näyttää
 antaneen hänelle jo varhaisella iällä.
• Käy myös ilmi, että ylistyksellä ja pahojen henkien
 karkottumisella on yhteys. Riivaajat ja demonit eivät
 viihdy siellä, missä ylistetään Jumalaa.
Saulin kateus ja viha Daavidia
    kohtaan. Luvut 18-31
• Kun Jumalan Henki oli murheellisena lähtenyt Saulista ja
 siirtynyt Daavidin ylle, Saul oli edelleen käytännöllisesti
 kuningas, mutta Jumalan valitsema varsinainen
 kuninkuus oli tullut Daavidille.
• Saul ymmärsi tämän, mutta se ei johtanut häntä
 nöyrtymiseen eikä parannukseen vaan yhä kasvavaan
 kateuteen ja vihaan Daavidia kohtaan.
• Saul yritti usein surmata Daavidin siinä kuitenkaan
 onnistumatta.
• Daavidilla oli sen sijaan useita mahdollisuuksia surmata
 Saul, mutta Daavid ei tehnyt niin. Hän ei ottanut asioita
 omiin käsiinsä vaan odotti Jumalan aikaa.
Saulin kateus ja viha Daavidia
     kohtaan. Luvut 18-31
• Samoin on kristillisten seurakuntien kohdalla, kuten
 Ilmestyskirjan lähetyskirjeistä käy ilmi.
• Seurakunta voi olla muodollisesti Jumalan seurakunta,
 ulkoisesti menestyä ja puoleensavetävä, mutta Jumalan
 valtakunta on otettu siltä pois ja annettu niille, jotka tekevät
 Jumalan tahdon.
• "Miksi sinä minulta kysyt, kun Herra on poistunut sinusta ja
 tullut vihamieheksesi? Herra on tehnyt sen, minkä hän on
 minun kauttani puhunut: Herra on reväissyt kuninkuuden
 sinun kädestäsi ja on antanut sen toiselle, Daavidille. Kun
 sinä et kuullut Herran ääntä etkä tehnyt Amalekille, mitä
 hänen hehkuva vihansa vaati, sentähden Herra on tänä
 päivänä tehnyt sinulle tämän.” (1. Sam. 28:16-18)
• Saulin elämä päättyi lopulta itsemurhaan.
1 of 14

More Related Content

Featured(20)

How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC3.9K views
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy82.1K views
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.2K views
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking6.9K views
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.1K views
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.8K views
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views

1. Samuelin kirja

 • 1. Ensimmäinen Samuelin kirja Israelin kuningaskunnan synty
 • 2. Kirjan taustaa • 1. ja 2. Samuelin kirja sekä 1. ja 2. Kuningasten kirja ovat alun perin olleet yksi kirja, joka jaettiin neljään osaan, kun Vanha testamentti käännettiin kreikaksi 300-luvulla eKr. Tämä jako on sittemmin jäänyt läntisiin Raamatun käännöksiin. • Samuelin & Kuningasten yhtenäiskirja käsittelee monia samoja tapahtumia kuin 1. ja 2. Aikakirja, mutta näiden painopiste ja näkökulma on erilainen. • Siinä missä Samuelin & Kuningasten kirja painottuu Israelin kuninkaisiin ja profeettoihin, Aikakirja keskittyy enemmän etelävaltioon Juudaan. • Samuelin & Kuningasten kirja kertoo myös enemmän kansan ja kuninkaiden vääryyksistä, kun taas Aikakirja enemmän näiden ansioista ja hyveistä. • Monessa mielessä Samuelin & Kuningasten kirja ja Aikakirja täydentävät toisiaan ja niitä on hyvä lukea yhdessä.
 • 3. 1. Samuelin kirja • 1. Samuelin kirja kattaa ajanjakson Samuelin syntymästä tuomarien ajan lopulla (n. 1100 eKr.) kuningas Saulin kuolemaan (1012 eKr.) • Keskeisiä henkilöitä ovat tuomari ja profeetta Samuel sekä kuninkaat Saul ja Daavid. • Keskeisiä asioita ovat Samuelin profeettana toimiminen, taistelut Filistealaisia vastaan, Israelin kuninkuuden synty, Saulin luopumus, Daavidin valinta sekä Saulin kateus ja viha Daavidia kohtaan kuolemaansa saakka.
 • 4. Samuelin lapsuus Luvut 1-3 • Samuelin äiti kärsi ennen hänen syntymäänsä lapsetto- muudesta ja lupasi Jumalalle, että jos hän saa lapsen, hän antaa tämän Jumalalle. • Samuel kasvoi pappi Eelin kasvattamana ja hänestä tuli Israelin tuomari myöhemmin Eelin kuoltua. • Eelin pojat olivat kelvottomia eivätkä välittäneet Jumalan käskyistä. • Eeli ei ojentanut heitä ja se tuli hänelle synniksi: ”Miksi ajattelet poikiasi enemmän kuin minua?” (1. Sam. 2:29) • ”Siihen aikaan Herra puhui ihmisille vain harvoin eikä näkyjä usein nähty.” (1. Sam. 3:1) • Uskon, että tämä ei ole Jumalan tarkoitus vaan riippuu ihmisistä. Siellä missä ei ole kuuliaisuutta Jumalan sanalle eikä avoimuutta Pyhälle Hengelle, Jumalan Henki ei toimi.
 • 5. Liiton arkki filistealaisilla Luvut 4-7 • Israelilaisilla oli taisteluita filistealaisten kanssa eikä heillä oikein ollut sotaonnea. He keksivät ottaa liiton arkun mukaan, jotta sen voimalla filistealaiset lyötäisiin. • Tämä kuvaa hyvin vääristynyttä ajattelua, joka syntyy silloin, kun Jumalan henkilökohtainen tunteminen ja kuuliaisuus puuttuvat. • Vaikka Jumala oli luvannut läsnäolonsa liiton arkun kautta ilmestysmajaan, israelilaiset alkoivat ajatella, että liiton arkku olisi ikään kuin maaginen esine, joka toisi Jumalan voiman automaattisesti paikalle. • Nykyisinkin on vaarana ajatella, että Jumalan lupaukset ovat ikään kuin automaatteja, jotka toteutuvat joka tapauksessa. Ne ovat kuitenkin aina sidottuja kuuliaisuuteen ja uskollisuuteen Jumalalle. • Pappi Eelin ja hänen poikiensa tapaus edellä on varoittava esimerkki: ”Olen kyllä luvannut suvullesi ja isäsi suvulle, että saatte aina palvella minua. Mutta nyt Herra sanoo: Näin ei tule käymään! Minä nostan kunniaan ne, jotka minua kunnioittavat, mutta ne, jotka minua halveksivat, joutuvat häpeään.” (1. Sam. 2:30)
 • 6. Saulin valinta kuninkaaksi Luvut 8-12 • Kansa pyysi itselleen kuninkaan, mikä ei ollut Jumalan tahto, mutta Jumala suostui kuitenkin kansan pyyntöön. Myöhempi historia osoittaa, että kansan pyyntö oli huono. • ”Kun hän (Saul) seisoi kansan keskellä, hän oli päätänsä pitempi kaikkia muita. Samuel sanoi kansalle: "Näettekö, millaisen miehen Herra on valinnut? Koko Israelissa ei ole hänen veroistaan!" Silloin kansa kohotti riemunhuudon: "Eläköön kuningas!” (1. Sam. 10:23-24) • ”Kun he tulivat ja Samuel näki Eliabin, hän ajatteli: "Hän se on! Nyt on Herran edessä hänen voideltunsa." Mutta Herra sanoi Samuelille: "Älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan, sillä minä en hänestä välitä. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen.” (1. Sam. 16:6-7) • Daavid oli kaikista Iisain pojista nuorin ja ulkoisesti vähiten potentiaalinen kuningas.
 • 7. Filistealaissodat Luvut 13-15 • ”Enkö minä tuonut Israelin Egyptistä niin kuin toin filistealaiset Kaftorista” (Aamos 9:7) • Ei ole sattumaa, että filistealaiset ovat muuttaneet Kaftorista eli Kreetalta samoille seuduille kuin israelilaiset. Raamattu sanoo Jumalan nimenomaisesti tuoneen heidät sieltä. Filistealaisten muutto palvelee erityistä Jumalan tarkoitusta. • Nimittäin aina, kun Israel luopui kuuliaisuudesta Jumalalle ja lähti syntielämään, Jumala käytti filistealaisia kurittamaan kansaansa ja ohjaaman siten tätä oikealle tielle.
 • 8. Israelin erityisasema Jumalalle Luku 15 • ”Näin on Herra Sebaot puhunut: 'Olen päättänyt rangaista amalekilaisia, koska he asettuivat israelilaisten tielle, kun nämä tulivat Egyptistä. Mene siis nyt ja kukista amalekilaiset. • Keniläisille Saul lähetti viestin: "Luopukaa amalekilaisista ja siirtykää muualle, etten joutuisi tuhoamaan teitä yhdessä amalekilaisten kanssa. Tehän osoititte ystävyyttä israelilaisille, kun he tulivat Egyptistä." Ja keniläiset siirtyivät pois amalekilaisten joukosta. Sitten Saul löi amalekilaiset koko alueella Havilasta aina Suriin, Egyptin rajoille asti.” (1. Sam. 15:2-3,5-7) • Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten Jumalalle hänen valittu kansana on rakas ja tärkeä. Raamatusta käy usein ilmi, miten Jumala on luvannut siunata niitä, jotka siunaavat Israelia, ja kirota ne jotka kiroavat Israelia. • ”Kansat palvelkoot sinua ja kansakunnat kumartakoot sinua. … Kirottuja olkoot ne, jotka sinua kiroavat, ja siunattuja ne, jotka sinua siunaavat.” (1. Moos. 27:29) • ”Joka koskee minun kansaani, se koskee minun silmäterääni.” (Sak. 2:12)
 • 9. Saulin luopumus Luku 15 • ”Samuel sanoi: "Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso: Kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja totteleminen parempi kuin pässien rasva. Tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu valhetta ja kuin kotijumalien palvelusta. Koska sinä olet hylännyt Herran sanan, on hänkin hylännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana." • Saul sanoi Samuelille: "Olen tehnyt syntiä, kun olen rikkonut Herran käskyn ja sinun sanasi. Minä pelkäsin kansaa ja kuulin heidän ääntään. Anna nyt minulle syntini anteeksi ja palaa kanssani, niin minä kumartaen rukoilen Herraa.” • Samuel sanoi Saulille: "Minä en palaa sinun kanssasi. Sinä olet hylännyt Herran sanan, ja myös Herra on hylännyt sinut, niin ettet enää saa olla Israelin kuninkaana." (1. Sam. 15:22- 26)
 • 10. Saulin luopumus Luku 15 • 1. Samuelin kirjassa kerrotaan Saulin synnistä ja lankeemuksesta ja 2. Samuelin kirjassa Daavidin vastaavasta. • Huomiota herättää se, että Daavidin rikos tuntuu pahemmalta kuin Saulin. • Daavid syyllistyi aviorikokseen ja murhaan, kun taas Saul siihen, ettei surmannut kaikkia ihmisiä ja eläimiä, jotka Herra käski surmata. • On sanottu, että ero olisi siinä, että Daavid katui, mutta Saul ei. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä Saul sanoo: • ”Olen tehnyt syntiä, kun olen rikkonut Herran käskyn ja sinun sanasi. Minä pelkäsin kansaa ja kuulin heidän ääntään. Anna nyt minulle syntini anteeksi ja palaa kanssani, niin minä kumartaen rukoilen Herraa.” (1. Sam. 15:24-25)
 • 11. Saulin luopumus Luku 15 • Todellinen ero näiden miesten kohdalla on siinä, että Daavid tunnusti Jumalan sanan auktoriteetiksi kun taas Saul ei. Daavidin kohdalla tämä käy ilmi mm. Psalmeista (esim. Ps. 119:160). • Samuelin vastaus Saulille on kuvaava: ”Sinä olet hylännyt Herran sanan, ja siksi Herra hylkää sinut.” (1. Sam. 15:26) • Sama pätee jokaisen Jumalaan uskovan kohdalla. Jos Jumalan sana, Raamattu, ei ole auktoriteetti, kokonaan totta ja uskovaa velvoittava, Jumala hylkää lopulta tällaisen ihmisen, ellei tämä tule parannukseen. • Eikä tämä koske vain henkilökohtaisesti yksittäistä ihmistä, vaan ihmisyhteisöjä, kuningaskuntia: ”Herra on tänä päivänä reväissyt Israelin kuninkuuden sinulta ja antanut sen toiselle, joka on sinua parempi.” (1. Sam. 15:28) • Jos jokin seurakunta tai hengellinen yhteisö ei ole kuuliainen Raamatulle eikä pidä sitä auktoriteettina, Jumala riistää valtakuntansa (kreik. basileia, kuningaskunta) tältä yhteisöltä ja antaa sen niille, jotka ovat kuuliaisia.
 • 12. Daavidin valinta Luku 16-17 • ”Herran henki siirtyi pois Saulista, ja Herran lähettämä paha henki alkoi ahdistaa häntä.” (1. Sam. 16:14) • ”Aina kun Jumalan lähettämä paha henki yllätti Saulin, Daavid tarttui harppuunsa ja soitti. Silloin Saulin ahdistus helpotti, hänen tuli parempi olla ja paha henki jätti hänet rauhaan.” (1. Sam. 16:23) • Raamatusta, erityisesti Psalmeista tiedämme Daavidin olleen voimallinen ylistäjä, ja sen lahjan Jumala näyttää antaneen hänelle jo varhaisella iällä. • Käy myös ilmi, että ylistyksellä ja pahojen henkien karkottumisella on yhteys. Riivaajat ja demonit eivät viihdy siellä, missä ylistetään Jumalaa.
 • 13. Saulin kateus ja viha Daavidia kohtaan. Luvut 18-31 • Kun Jumalan Henki oli murheellisena lähtenyt Saulista ja siirtynyt Daavidin ylle, Saul oli edelleen käytännöllisesti kuningas, mutta Jumalan valitsema varsinainen kuninkuus oli tullut Daavidille. • Saul ymmärsi tämän, mutta se ei johtanut häntä nöyrtymiseen eikä parannukseen vaan yhä kasvavaan kateuteen ja vihaan Daavidia kohtaan. • Saul yritti usein surmata Daavidin siinä kuitenkaan onnistumatta. • Daavidilla oli sen sijaan useita mahdollisuuksia surmata Saul, mutta Daavid ei tehnyt niin. Hän ei ottanut asioita omiin käsiinsä vaan odotti Jumalan aikaa.
 • 14. Saulin kateus ja viha Daavidia kohtaan. Luvut 18-31 • Samoin on kristillisten seurakuntien kohdalla, kuten Ilmestyskirjan lähetyskirjeistä käy ilmi. • Seurakunta voi olla muodollisesti Jumalan seurakunta, ulkoisesti menestyä ja puoleensavetävä, mutta Jumalan valtakunta on otettu siltä pois ja annettu niille, jotka tekevät Jumalan tahdon. • "Miksi sinä minulta kysyt, kun Herra on poistunut sinusta ja tullut vihamieheksesi? Herra on tehnyt sen, minkä hän on minun kauttani puhunut: Herra on reväissyt kuninkuuden sinun kädestäsi ja on antanut sen toiselle, Daavidille. Kun sinä et kuullut Herran ääntä etkä tehnyt Amalekille, mitä hänen hehkuva vihansa vaati, sentähden Herra on tänä päivänä tehnyt sinulle tämän.” (1. Sam. 28:16-18) • Saulin elämä päättyi lopulta itsemurhaan.